22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8<br />

DISSIDENTEN<br />

Så funkar det<br />

JURIDISKA<br />

FAKULTETEN eller<br />

INSTITUTIONEN?<br />

Text: Lena Lundahl<br />

<strong>Juridiska</strong> fakulteten eller <strong>Juridiska</strong> institutionen?<br />

Vi är nog många som är lite<br />

smått förvirrade över vad det ena och<br />

det andra är. Dissidenten har pratat med<br />

<strong>Juridiska</strong> fakultetens kanslichef, Thomas<br />

Achen, för att försöka reda ut vad som<br />

faktiskt är skillnaden mellan en fakultet<br />

och en institution.<br />

Lunds Universitet har åtta fakulteter, vilka<br />

styr sin egen verksamhet vad gäller utbildning,<br />

forskning och ekonomi inom respektive<br />

område. Dekanen är ordförande<br />

i fakultetsstyrelsen och leder fakulteten.<br />

Dekanen har ett övergripande ansvar för<br />

fakultetens samlade verksamhet. Han eller<br />

hon ska alltså inte gå ner i detaljfrågor på<br />

institutionsnivå och reglera exempelvis hur<br />

många timmar någon ska undervisa. Snarare<br />

är dekanens arbetsuppgifter fokuserade<br />

på att lägga upp strategiska riktlinjer<br />

för utbildningen, forskning och rekrytering.<br />

Till sin hjälp har dekanen en prodekan<br />

som på <strong>Juridiska</strong> fakulteten har ett särskilt<br />

ansvar för forskningsfrågor. I varje enskilt<br />

fall kan dock dekanen i samarbete med sin<br />

prodekan eller prodekaner komma överens<br />

sinsemellan om hur de vill lägga upp arbetsfördelningen<br />

mellan sig.<br />

På Juridicum:<br />

Christina Möell<br />

Dekan<br />

Inom varje fakultet finns ett antal institutioner,<br />

som ansvarar för ett eller flera ämnen.<br />

Exempelvis ligger, bland andra, Statsvetenskapliga<br />

institutionen och Institutionen<br />

för psykologi under Samhällsvetenskapliga<br />

fakulteten. En institution kan i sin tur rymma<br />

flera olika utbildningsprogram, institutionen<br />

bestämmer själv hur strukturen ser ut. För<br />

varje institution finns en institutionsstyrelse<br />

och i denna är prefekten ordförande. Prefekten<br />

ansvarar för det dagliga arbetet på institutionerna<br />

och jobbar med frågor som rör till<br />

exempel personal, ekonomi och arbetsmiljö.<br />

Prefekten har även en biträdande prefekt,<br />

som på <strong>Juridiska</strong> institutionen har ett särskilt<br />

ansvar för utbildningsfrågor.<br />

När det gäller den <strong>Juridiska</strong> fakulteten finns<br />

det bara en institution, vilken omfattar Juristprogrammet<br />

samt de tre mastersprogrammen<br />

och nätkurserna. I och med att vi bara<br />

har en institution går det inte att upprätthålla<br />

distinktionen mellan dekan och prefekt på<br />

samma sätt som på fakulteter med flera institutioner.<br />

På den <strong>Juridiska</strong> fakulteten fungerar<br />

istället dekan och prefekt som ett ledningsteam<br />

när det gäller det dagliga arbetet. Det<br />

finns ingen särskild institutionsstyrelse, utan<br />

istället är det fakultetsstyrelsen som agerar<br />

Gregor Noll<br />

Prodekan<br />

Mats Tjernberg<br />

Prefekt<br />

institutionsstyrelse och begreppet institutionsstyrelse<br />

används inte.<br />

På en ”vanlig” fakultet är det prefekten<br />

som är lönesättande chef och sätter löner<br />

för de flesta anställda. Så är fallet även på<br />

<strong>Juridiska</strong> fakulteten, men i och med att organisationen<br />

ser ut som den gör, jobbar<br />

prefekten och dekanen som ett team även<br />

i dessa frågor.<br />

På fakulteter med flera institutioner finns<br />

det ett fakultetskansli, som sysslar med<br />

fakultetsärenden, och sedan särskilda<br />

kanslier ute på varje institution. Här skiljer<br />

vi däremot inte mellan institutions- och<br />

fakultetsärenden – ärendena hanteras oberoende<br />

av om de i formell mening gäller ett<br />

fakultets- eller ett institutionsärende.<br />

Dekaner och prefekter sitter under en mandattid<br />

på tre år. När dessa ska väljas måste<br />

först en valberedning utses, vilken sedan<br />

ska plocka fram förslag innan röstningsförfarandet<br />

kan genomföras. Det är lärarna<br />

som har rösträtt i valen. Nuvarande mandattid<br />

går ut den 31 december i år, så just<br />

nu ligger alla fakulteter och institutioner i<br />

startgroparna för att dra igång dekan- och<br />

prefektval.<br />

Annika Nilsson<br />

Biträdande prefekt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!