22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

... om din utbildning<br />

Senaste nytt...<br />

Ny straffrättskurs på termin 5 redan i vår<br />

Eftersom JF:s prioriterade frågor är varierade<br />

examinationsformer och feedback är vi extra glada över att se det<br />

initiativ till en ny straffrättskurs som tagits av Helén Örnemark-<br />

Hansen och Christoffer Wong på T5. Den nya kursen som drar<br />

i gång redan i mars är uppbyggd kring en gruppredovisning,<br />

en hemtenta samt en salstenta. Kursen är väl genomtänkt med<br />

utrymme för såväl övning som feedback på momenten innan<br />

examinationstillfällena. Salstentan i slutet av kursen kommer att<br />

utgöra 50 % av betygsunderlaget och skrivas utan hjälpmedel.<br />

För att lösa problematiken kring vad studenterna får skriva<br />

i lagboken och inte, kommer inget eget material att tillåtas. I<br />

stället kommer studenterna att få ett kompendium med relevant<br />

lagtext vid tentatillfället, och frågorna kommer att anpassas<br />

därefter.<br />

Examensarbeten- separation av handledare och examinator<br />

Under höstterminen 2011 kommer det att råda nya regler<br />

kring examensarbetena. I nuläget är det handledaren för<br />

examensarbetena som examinerar, dvs. sätter betyg på arbetet.<br />

Detta är en ordning som är främmande för de flesta andra<br />

universitetsutbildningar i landet, varför juristutbildningarna<br />

nu fått instruktioner om att separera de två funktionerna.<br />

I samband med detta ser man även över de förberedande<br />

seminarierna och hur man i övrigt kan förbättra strukturen kring<br />

examensarbetena. Förslaget har varit ute på remiss hos berörda<br />

parter och fakulteten diskuterar nu hur man på bästa sätt kan<br />

genomföra förändringen till hösten.<br />

EQ11<br />

JF och fakulteten har under februari-mars arbetat med<br />

universitetets självreflektion EQ11. Syftet med reflektionen är<br />

identifiera vad som fungerar bra och mindre bra på utbildningen,<br />

från grund - till doktorandnivå. Detta för att sedan kunna lyfta<br />

upp exempel på central nivå och kunna lära sig av varandras<br />

goda exempel. Arbetet har på grund av underlagets utformning,<br />

visat sig vara minst sagt komplicerat men vi hoppas ändå att det<br />

kan komma något gott ur det –och ser fram emot resultatet i<br />

maj.<br />

Rutiner kring tentavakter och fusk<br />

Tentavakterna brister i både rutin och kunskap gällande alltifrån<br />

praktisk logistik kring tentatillfällena till vilka åtgärder som ska<br />

vidtas vid påstått fusk. Problematiken grundar sig till stor del i<br />

en bristande insikt om vad som är tillåtna hjälpmedel vid olika<br />

tentatillfällen. JF har adresserat problemet på fakulteten och en<br />

grupp har tillsats för att arbeta vidare för att till stånd en bra<br />

lösning.<br />

... på JF<br />

DISSIDENTEN<br />

Novischutskottet<br />

Det kan knappast ha undgått någon att JF än en gång har fått det stora<br />

nöjet att välkomna en ny kull novischer till Lund och Juristprogrammet.<br />

Med sällan skådat engagemang och stor kämparglöd tävlade de<br />

olika faddergrupperna om den prestigefyllda titeln ”Årets Småjur”.<br />

Faddergrupp 7 gick till sist segrande ur striden och under den sprakande<br />

Novischfesten blev Clara Vallmark krönt till Årets novisch – Grattis<br />

Clara!<br />

Utbildningsutskottet<br />

Jämställdhet- och likabehandlingsgruppen har arrangerat den mycket<br />

uppskattade debatten ”Torsken inför rätta – en diskussion om sexualitet,<br />

juridiken och sexköp”, och gruppen har även nominerats av <strong>Juridiska</strong><br />

fakulteten och utsetts av Lunds universitet som sin kandidat till Frankestipendiet<br />

2011. Sjukt roligt att gruppens engagemang har gett eko ut i<br />

hela universitetet. Stort grattis!<br />

Utbildningsutskottet har också anordnat ett panelsamtal om hur vi<br />

studenter ska examineras och hur vi bäst får träna på det vi behöver i<br />

livet efter examen. Det blev ett mycket intressant samtal mellan lärare<br />

och studenter.<br />

Näringslivsutskottet<br />

Mannheimer och Swartling bjöd på Miljörättskväll på sitt kontor i<br />

Malmö där deras miljörättsgrupp fick prata om hur det är att jobba<br />

med miljörätten ur ett affärsjuridiskt perspektiv. De flesta studenter<br />

som närvarade gick därifrån med en helt ny respekt och ett kraftigt ökat<br />

intresse för detta rättsområde.<br />

Dolu§pexet<br />

Efter fem strålande föreställningar där applåderna aldrig ville ta slut<br />

och skratten aldrig sinade så är Dolusspexet nu över för denna gång.<br />

Tjänstemännen och de aktiva har visat ett enormt engagemang och lagt<br />

ner otaliga timmars arbete för att bli färdiga med allt från dekor och<br />

smink till sånger och manus. Kvar hos de aktiva är förhoppningsvis en<br />

känsla av stolthet, glädje och lite saknad.<br />

Festmästeriet<br />

Äntligen! After School är tillbaka med alla möjliga gastronomiska<br />

underverk. Premiären för vårterminen blev mycket välbesökt och vi ser<br />

fram emot många trevliga After School-kvällar framöver.<br />

Tack!<br />

JF vill tacka Advokatfirman Lindahl som gav bort ett stort antal lagböcker<br />

till lyckligt lottade studenter i Juridicums cafeteria. Fina presenter som<br />

värmde i Lundakylan!<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!