Vårt Budskap nr 1/13 - EFS Västerbotten

efsvasterbotten.se

Vårt Budskap nr 1/13 - EFS Västerbotten

vårt budskap

EFS I VÄSTERBOTTEN | ÅRGÅNG 86 | # 1 | 2013

5 Styrelsen blickar framåt

7 Etthundrafemtio lärjungar

8 En uppskattad mötesplats

3 LEVANDE BERÄTTELSE | 11 LÄR AV IGNATIUS | 13 P-RIKS PLANERAS


2

LEDARE

Mycket godhet men lite dynamit

Även om man inte ger nyårslöften så kan årsskiftet ändå bli en

markör för att göra en avstämning; utvärdera det som ligger bakom

och spana in i framtiden. Om inte i siffror och mått så åtminstone

kan man ta sig en funderare över hur läget ser ut, hur man önskar

att det vore, vad som är bra eller dåligt. Hur ser det då ut för EFS?

NÄR NÅGON BERÄTTAR om vad

som görs och vad som händer inom EFS

så finns det många goda ting att räkna

upp; allt ifrån Pannkakskyrka och Skatten

(det nya barnmaterialet) till Bibelfjäll och

teckenspråkscafé, bara för att nämna några

exempel. Och i Västerbotten uppfattas

EFS medarbetare dessutom som mycket

duktiga, åtminstone enligt personalchefen.

Samtidigt är EFS en rörelse (bland

många) som tappar medlemmar och får

sämre ekonomi. På de senaste tio åren har

till exempel antalet prenumeranter på Vårt

Budskap minskat med ungefär en tredjedel

och inskickade gåvor från enskilda och

föreningar når inte det man budgeterat

för, utan pengar måste tas ur kassakistan

och nedskärningar göras på personalsidan.

MAN KAN OCKSÅ undra över hur

EFS syns och märks ute i samhället och i

medievärlden. Inte så att det skulle vara

något eftersträvansvärt i sig utan för att

det ger en fingervisning om resultatet

av det vi sysslar med. Det är inte längre

självklart att folk ute på gatan vet vad EFS

är och står för.

IBLAND PÅMINNS VI OM EFS

förflutna – en slags storhetstid, då man

genom en missionsinsats som såg till hela

människan banade väg för det svenska

biståndsarbetet. Man var med och startade

hemlandmissionen och sjömanskyrkan,

hade eget bokförlag, tryckte och spred

vårt budskap

ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN

ÅRGÅNG 86 | # 1 | FEB 2013

REDAKTION: tfn 090/12 58 75

fax 090/12 58 97, e-post

budskap@efsvasterbotten.se

TRYCK: Tryckeri City, Umeå

litteratur och var inte heller rädd för

att anamma ny teknik. Expeditionen i

Stockholm var till exempel en av de första

att ha telefon. Det fanns inget självändamål

i detta eller något byggande av

Babels torn, utan det var resultatet av att

låta Guds uppståndelsekraft flöda genom

vanliga människor, som lät sig vara Guds

förlängda armar ut i världen. Nöd och

uppfinning gick hand i hand. Man låg i

framkant.

VARFÖR SER DET då ut som det gör

med EFS idag? Handlar det om någon

slags naturlag enligt ”man, movement,

machine, monument”-princip*, där vi befinner

oss i den stelnade monumentsfasen,

där vi förvaltar och gör så gott vi kan i

väntan på den dag då ingen längre känner

igen statyn och lyfter bort den?

LÄNGRE FRAM i tidningen kan vi läsa

om vad EFS Västerbottens ledord (Varma

hjärtan, I tjänst för varandra, Kraft till

förändring och Nå vidare och djupare)

skulle kunna få betyda, om de realiserades.

Vi kan också i en annan artikel läsa om

hur ängslan och självcensur riskerar att

undergräva demokratin i vårt samhälle.

VARFÖR ÄR VI så ängsliga och fantasilösa,

så kraftlösa och handlingsförlamade?

Kanske är vi inte det, men som rörelse

lyckas vi inte riktigt sätta eld på den

dynamit som finns inom oss som enskilda

individer och som borde känneteckna den

kristna gemenskapen. Eller handlar det

om en tyst revolution, ödmjukhet (eller

Jantelag) och en Gud som ser i det fördolda?

Eller har svensken blivit så van vid

att ta det goda för givet att när EFS bidrar

med sitt goda märks det inte som respons

i form av ökat engagemang, ekonomiska

bidrag eller medlemskap?

DET FLYTER MÅNGA bäckar små av

godhet i EFS-sammanhang, men frågan

kvarstår om resurserna satsas där de bäst

behövs. Hur är vi relevanta, var finns vi i

framkant idag, och hur möter vi behoven

hos de mest utsatta; äldre, arbetslösa

och ensamma? Och vad har vi för del i

att många barn i Sverige växer upp med

mycket bristfälliga erfarenheter och kunskaper

om kristen tro?

FRAMSIDA: Johanna Lidén och Karin

Johansson, värdar på populärt teckenspråkscafé.

Bägge går andra året på teckenspråksutbildningen

på Strömbäcks folkhögskola.

REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/12 58 75

ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/12 58 69

KOMMUNIKATIONSRÅD: Ulrika Bengtsson 070/570 96 26, Lena

Björkman 070/277 20 03, Katarina Eriksson 070/580 73 55, Stefan

Eriksson 070/591 73 44, Stefan Gelfgren ordf. 073/934 46 82, Anita

Lundqvist 072/241 07 54 och Peter Lundström 070/66 77 441.

PRENUMERATION: 180 kr

ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm

KOMMUNIKATIONSRÅDET

*(Man, movement, machine, monument

syftar på att allt startar med en person,

som bildar en rörelse, som börjar fungera

som en maskin för att i slutfasen övergå

till att bli endast ett monument över

svunna tider.)


EFS VÄSTERBOTTEN

Distriktskansli i Umeå

Vasagatan 17, 903 29 Umeå

tel. 090/12 58 10, fax: 090/12 58 97

E-post: efs@efsvasterbotten.se

fornamn.efternamn@efsvasterbotten.se

Kansliet i Skellefteå

Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå

Tel. 0910/535 46, fax 0910/366 00

Bankgiro 985-2377,

(Plusgiro 6 23 60-3)

Hemsida: www.efsvasterbotten.se

LEDNINGSGRUPP:

DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE

Kristoffer Hedman 090/12 58 69

PERSONALCHEF

Monica Andersson 090/12 58 49

EKONOMICHEF

Eva S Bäckström 090/12 58 19

ÖVRIGA:

BARN- & KONFIRMANDKONSULENT

Magdalena Sandberg 090/12 58 10

MUSIK-/SCOUTKONSULENT

Birgitta Bergner 090/12 58 72

UNGDOMSKONSULENT

Johanna Björkman 090/12 58 22

DISTRIKTS- OCH UTVECKLINGS-

KONSULENT (Skellefteå)

Anna-Maria Niemann Björk

0910/535 46

UTVECKLINGSKONSULENT

(Skellefteå)

Henrik Näslund 073-0418723

ADMINISTRATÖRER

Lena Jonsson 090/12 58 10

Margita Sundell 090/12 58 10

INFORMATÖR

Lotten Markström 090/12 58 75

IT-SAMORDNARE

Göran Berglund 070/569 84 21

DISTRIKTSSTYRELSEN

Ordf. Astrid Sjöström 070/1770471

astrid.sjostrom@grimsmark.se

V ordf. Marianne Berglund 090/98421

g.marianne.berglund@telia.com

BETRAKTELSE

DEN STORA

BERÄTTELSEN, EN

MINDRE – OCH MIN

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN var det

inom politiken mycket tal om att kunna

presentera sin berättelse – för att få fl er

intresserade och engagerade i sitt parti.

I Aftonbladet annandag jul 2010 kunde

man läsa: ”De stora berättelserna existerar

inte längre. Dödsattesten skrevs för några

decennier sedan. Undertecknarna kallade

sig postmodernister. Bland de dödförkla-

rade fanns religion,

politik, vetenskap,

teknik, kapitalismen,

ja hela det moderna

projektet.”

”...kyrkoåret

är en god illustration...


MEN ÄR DET INTE

så att vi, alla som är döpta, är del av en

fantastisk stor berättelse, som vi påminns

om varje år. Jag tycker att kyrkoåret här

hos oss, inte minst i norra Sverige, är en

god illustration till vår berättelse. Den

talar om att det fi nns ett ljus i mörkret

– när det är som allra mörkast här. Den

ser inte bort ifrån lidandet utan låter oss

vandra med Jesus på hans väg mot korset

under fastetiden. Men hur hopplöst det

än kan se ut har han visat att döden inte

är det sista – livet är starkare än döden!

Och naturen som ser så dödsdömd ut får

liv igen! 50 dagar efter påsk fi rar vi den

helige Ande, livgivaren. Sedan kommer

växandets tid i kyrkan, liksom i naturen.

Under hösten, då dagarna blir kortare och

mörkare, påminns vi om evighetsperspektivet.

DETTA ÄR INGEN död berättelse! Den

har ett budskap till människorna runt

omkring oss också år 2013. Till dem som

inte ser något ljus i tillvaron – att Jesus

är världens ljus! Till dem som tycker att

allt är hopplöst – att livet vann! Till den

ensamme – att det fi nns en gemenskap där

alla räknas och är lika mycket värda. Till

den som inte ser någon mening med livet

– du behövs!

DETTA ÄR vad alla de så kallade mindre

berättelserna handlar om. Genom

århundradena har det glada budskapet

gått vidare, tack vare att människor har

utmanats av det. En av de många mindre

berättelserna om hur detta gått till är

EFS missionshistoria. Den berättelsen är

ganska spännande! Och inget att skämmas

för. I höstas kom en doktorsavhandling

om ”Wåra swarta bröder”,

om artiklar från

Eritrea, Etiopien och

Indien till Missionstidningen

under åren

1877-1890. Missionsförbundaren

Robert

Odén skriver att artiklarna speglar en

annan syn på människor i dessa länder än

vad man kunde se i länder med ett kolonialt

intresse. Det pietistiska sättet att tänka

var att alla människor var skapade av Gud

och därför lika mycket värda. Betoningen

på individens värde gjorde den enskildes

omvändelse viktig.

MIN BERÄTTELSE då? Var fi nns jag i

detta sammanhang? Jo, i och med att jag

är döpt är jag kallad att följa Jesus, och

fortsätta vad han började. EFS betonar i

sin internationella mission de tre saker,

som också missionärerna förr i tiden

gjorde, de byggde en kyrka, en skola och

ett sjukhus. Missionens budkavle går

vidare till nya generationer, också jag får

vara med!

Jesus förnyar – vi går vidare med evangeliet.

Jesus utrustar – vi utbildar för helhet

och Jesus helar – vi arbetar diakonalt.

KERSTI KARLSSON

Missionsinspiratör

3


4

Ps.

DEN SOM ÄLSKAR psalmer går nästan

aldrig tomhänt från en gudstjänst. Kanske

höll predikanten (t.ex. undertecknad) en

tafflig predikan, men förhoppningsvis

sjöng vi ett antal goda psalmer, och kanske

talade någon av dem särskilt till dig.

MIN FÖRSTA GUDSTJÄNST i år firade

jag i Bjurholm där min goda vän Kristina

var mötesledare. Hennes psalmval överraskade!

Bland annat sjöng vi psalm 591

Det kan vi göra för rätt och för fred. Den

tycker jag mycket om, men jag har liksom

tänkt att den enbart passar när det är

någon akut konflikt i världen som vi ska

be för. Nu sjöng vi den en vanlig dag, och

plötsligt upptäckte jag att den fungerar

även då.

Bruno Wren, en engelsk reformert pastor,

har skrivit texten. Den visar på ett gott

förhållningssätt inför världens framtid.

Det är lätt att bli missmodig över de stora

problemen, som miljöförstöringen och de

ständigt nya konflikterna och blodbaden

i redan hårt drabbade länder. Vad kan vi

små människor göra? Jo, vi kan (1) be, (2)

ge, (3) stå emot det onda och (4) bevara

vårt hopp. Den underbara slutraden i varje

vers motiverar oss: ”för Jesus finns bland

oss idag, Jesus finns bland oss idag”.

EN OKÄND PSALM är ofta vansklig att

föreslå i en gudstjänst, men denna har en

genial melodi: enkel, lättsjungen och glad,

trots åtskilliga mollackord. Bönhuskantorn

kan glädjas över att den går i C-dur

och den går lika bra att sjunga till gitarr.

Kompositören Carl-Olof Robertson var

kyrkomusiker i Huskvarna och komponerade

både körverk, kammarmusik,

solosånger och orgelmusik. Till psalmboken

har han skrivit tio melodier. En av

de andra är den suveräna 292 b, som jag

dock får återkomma till en annan gång.

Prova gärna att vid lämpligt tillfälle

under fastan sjunga psalm 591 och se

om den också går till ditt hjärta, som

den redan gjort till mitt. Hos Gud finns

gemenskap, kraft, skörd och hopp – och

han låter oss få vara delaktiga i det!

TORBJÖRN ARVIDSSON

TYCK I TRYCK

OM CENSUREN SOM SMYGER SIG PÅ OSS

MÅNGA UNGDOMAR får idag varken arbete eller a-kassa. De tvingas låna till sitt

uppehälle av föräldrarna, eller gå till socialtjänsten och tigga. Samtidigt anser vissa politiker

att unga borde kunna ta jobb för fickpengar och mat. Men ett samhälle där unga

vuxna inte kan försörja sig och därför inte törs bilda familj – ett sådant samhälle vill jag

inte ha!

VÅRT SOCIALA KLIMAT hårdnar, samtidigt som folkrörelserna förlorar medlemmar.

Detta skrämmer mig! Ett samhälle där unga ”måste” vara och se ut på ett visst sätt för att

duga, där människor från andra länder anses befinna sig på fel plats om de kommer hit,

där vi inte vågar skratta med varandra åt våra olika egenheter – ett sådant samhälle vill

jag inte ha!

ETT SLAGS ”MOMENT 22” håller på att utvecklas i Sverige: Vi blir alltmer fixerade

vid utseende, samtidigt som allt fler ord som beskriver utseende blir tabu. Vi förväntas

berätta om den vi mötte var kvinna, man, smal, tjock, röd, gul, vit, svart, svensk eller

utlänning. Men man får inte säga tjock, svart, röd eller gul om någon. Helst inte göra

skillnad på han eller hon. Och vem är egentligen svensk? (Och varför är det viktigt?)

HUR MAN ÄN SÄGER, säger man fel! Detta skapar en ängslighet för vad som är politiskt

korrekt; en tveksamhet som i längden är farlig för vårt umgängesklimat! Ja, för hela

det samhälle vi känner. Det är nämligen på

detta sätt som totalitära politiska system

kan få makt: genom att spela på människors

osäkerhet – och sedan komma med

den förlösande regelboken. Är detta på väg

att hända hos oss?

DEMOKRATI och yttrandefrihet är inga

självklarheter. De måste ständigt erövras på

nytt. Min respekt för andra måste bottna

i en sund balans mellan självrespekt och

självdistans. Sådan skapas när vi i vänskap

kan skratta tillsammans åt varandras

egenheter, med värme glädjas åt varandras

starka sidor och uppmuntra varandra att

blomstra och ta plats. Men om balansen saknas kommer censuren smygande och skapar

en alltmer inskränkt attityd.

DÄRFÖR BLEV JAG beklämd när jag på julafton 2012 såg på Tomtens julverkstad.

Det är en rolig film, full av karikatyrer – inte minst en frejdig drift med löpande-bandprincipen.

Den långa raden av våpiga flick-dockor som, genom att skrämmas med en

spindel, snabbt får in håret i en locknings-apparat – de fanns kvar. Men den glada,

självständiga, dockan som, påhejad av tomtens bullrande skratt, utan att tveka stämplar

sig själv som OK, varför var hon inte med?

DEN ENDA av leksakerna som uttrycker en egen känsla och en egen åsikt. Den enda av

leksakerna som jag varje år längtar efter att få se. Den enda av leksakerna som jag får lust

att identifiera mig med. Hon hade tagits bort! Av vem? Och varför? För att hon var för

ful? För att hon var en flicka? För att hon hade fel färg? För att hon var frimodig? Eller

för att hon var en frimodig ful flicka med fel färg?

– Vad är det för samhälle vi vill ha?

KATARINA ERIKSSON

(Texten finns också publicerad på www.efsvasterbotten.se där du kan gå in och kommentera

om du vill.)


Något konkret och

personligt ska ge resultat

I maj 2012 beslutade årsmötet

för EFS Västerbotten om ledord

för verksamhetsperioden

2012-2015. De är Varma hjärtan,

Kraft till förändring, I tjänst

för varandra och Nå vidare

och djupare. Hur kan dessa

ledord inspirera oss och vad

kan de rent konkret uppmana

oss till? Vårt Budskap lät ordföranden

i EFS Västerbottens

styrelse Astrid Sjöström och

vice ordföranden Marianne

Berglund dela några tankar

kring det.

MARIANNE SÄGER om ledorden:

– I olika sammanhang försöker vi ibland

få till fina formuleringar, och ledorden är

bra och välformulerade. Men stannar de

bara på papperet gör de liten nytta. Svårigheten

ligger i att kunna verkställa beslut;

skapa instruktioner och arbeta efter dessa.

– På många arbetsplatser finns otaliga

PM och måldokument men ändå är vi

ofta frågande inför hur vi ska leda verksamhet

och arbeta efter dessa.

PÅ VILKET SÄTT kan EFS Västerbotten

medverka till att ledordet om Varma hjärtan

bli konkret och mer än fina ord?

– Vi kan till exempel stärka vi-känslan

mellan oss kristna på orten genom att

öka samarbetet med Svenska kyrkan men

även med andra kyrkor och samfund. På

mindre orter kan ekumeniskt samarbete

göra det möjligt att fortsätta bedriva

verksamhet samtidigt som det blir ett

vittnesbörd om enighet i Kristus, säger

Astrid Sjöström.

VARMA HJÄRTAN ligger också nära ett

annat ledord; I tjänst för varandra. Styrelseordföranden

Astrid:

– Runt omkring oss i samhället ser vi

fler och fler människor med olika behov

av hjälp. Vi vill uppmuntra till att skapa

fler mötesplatser för asylsökande, nysvenskar,

arbetslösa med flera och på så

sätt öka vårt diakonala arbete.

– Jag tror att problemet ofta ligger i att

vi inte läser in vårt eget namn i orden.

Ordet vi skulle oftare läsas som jag. Det är

visserligen tillsammans vi kan utföra något

men det går inte om jag tänker att det är

någon annan eller de andra som ska göra

det, säger Marianne Berglund.

DET TREDJE LEDORDET är Kraft till förändring.

Så här funderar Astrid kring det:

– Den negativa trenden med minskat

medlemsantal vill vi försöka bryta. Vi funderar

just nu på hur EFS Västerbotten kan

inbjuda till samtal kring medlemskapet.

Genom att vara aktiva på vår webbplats

och i sociala medier vill vi också synliggöra

EFS Västerbotten.

Och Marianne kompletterar:

– På det personliga planet behöver vi

läsa och lyssna till Guds ord. Genom

predikan och böcker som kan ge andlig

vägledning får vi kraft och uppmaning till

att vara medmänniskor i vardagen: Gör

det lilla du kan, gör det villigt och glatt.

SKER DET NÅGON FÖRÄNDRING?

Mycket av EFS verksamhet fortsätter på

liknande sätt som tidigare. En verksamhet

som dock är ny och resultatet av såväl

tanke som handling är Bibelfjäll, bibelskolan

i Hemavan som bedrivs i samarbete

med både Svenska kyrkan och Missionskyrkan.

Skolan är nu inne på sitt tredje

år. Bibelfjäll får betyda något både för de

ungdomar från hela landet som går den

och för människorna som bor i Hemavan.

Den verkar både inåt och utåt.

– Den är ett praktiskt exempel på det

fjärde ledordet Nå vidare och djupare.

Just nu arbetar styrelsen för att hitta en

långsiktig ekonomisk lösning för Bibelfjäll,

säger ordföranden.

VID ÅRETS eller en periods slut ser vi oss

tillbaka, vare sig det gäller EFS Västerbotten

eller den lokala föreningen. Då kan

ledorden komma till användning.

– Om vi åtminstone låter ledorden resultera

i några konkreta förslag på saker vi

kan eller försöka göra så blir det lättare att

utvärdera, säger Marianne och fortsätter:

– Som missionsrörelse vill vi vara en lärande

organisation och då blir det möjligt.

Vad fungerade bra och vad gick mindre

bra? Vi kan då se och tillvarata det som

var bra. Vi bör också uppmuntra varandra

till att våga prova det ena eller det andra

efter de gåvor vi har.

– Vem kan veta vad som är möjligt i

förväg? Uppmuntran kan också ge kraft

till den förändring som behövs för missionsuppdragets

skull, avslutar Marianne

Berglund.

5


Avgifter och prenumeration

En del föreningar funderar kring hur det ska bli framöver beträffande

medlems- och prenumerationsavgifter. Behövs Vårt

Budskap, hur gör vi med dubbla avgifter både till riks och till

distrikt och så vidare?

EFS VÄSTERBOTTEN önskar fortsättningsvis ge ut distriktstidningen Vårt Budskap för

att förmedla relevant information och goda, uppmuntrande berättelser till människor

i EFS-sammanhang i länet. En satsning har gjorts på att fokus på information ska ske

genom digitala medier, men med tanke på medlemsstrukturen behövs komplettering

genom papperstidning. Styrelsen anser det också vara bättre att ha en egen tidning än att

ingå i Budbäraren, åtminstone än så länge.

Vare sig det handlar om digital information eller en papperstidning och brevutskick så

kostar det både att ta fram och att distribuera information. Även om EFS Västerbotten

skulle välja att förmedla distriktsinformation via Budbäraren

så är det inte gratis, inte heller om man väljer enbart

digitala kanaler.

IDAG TÄCKS största delen av distriktets informationskostnader

med de tidningsprenumerationer som före-

ningarna står för. Om det visar sig att många föreningar

inte längre tycker sig ha möjlighet att prenumerera

Vårt Budskap kommer det att innebära att

distriktsstyrelsen behöver se över hur man ska fortsätta

att finansiera informationen inom distriktet.

Många föreningar har valt att ha en medlemsavgift

som täcker prenumerationsavgiften för Vårt

Budskap. Man kan också låta de föreningsmedlemmar

som vill ha tidningen betala en separat prenumerationsavgift, som föreningen samlar in,

eller också låta medlemmarna helt själva sköta prenumerationen på Vårt Budskap, som

enskilda prenumeranter. Vårt Budskap kostar 180 kr/år.

ATT BETALA EN FÖRENINGSAVGIFT till EFS riks bör ses som att man på ett tydligare

sätt delar upp administrationskostnader/kostnader för medlemskontakter och gåvor

till missionsverksamhet, pengar som annars måste tas från de gåvomedel som skickas in.

Föreningsavgiften från EFS riks kommer att faktureras till föreningarna en bit in på

året. Avgiften bygger på en summa på 125 kronor per medlem, men föreningar med

högst fem medlemmar betalar ingen avgift och det finns också ett övre tak på max

15 000 kronor för stora föreningar (>150 medlemmar).

FÖR DE FÖRENINGAR som funderar kring information och prenumeration på Vårt

Budskap är frågan: Hur vill ni i framtiden kunna ta del av information och berättelser

om det som händer inom EFS Västerbotten? Vad får det kosta och vem ska betala? Kom

gärna med förslag.

Minnes- eller

högtidstelegram

Minnes- eller högtidstelegram

finns att

beställa från EFS Västerbotten.

Ring 090-

125810 eller mejla

efs@efsvasterbotten.se

På webbplatsen hittar

du bilder på alla

telegram.

6

LOTTEN MARKSTRÖM

PRENUMERATION

KOM IHÅG att göra enskild

prenumeration om föreningen inte

längre prenumererar på tidningen

och du i fortsättningen vill ha Vårt

Budskap.

Det gör du enklast genom att

betala in 180 kr till EFS Västerbottens

bankgiro 985-2377 och skriv

Vårt Budskap” och uppge namn.

Livskraftläger

– och sen då

Hur klarar man av att leva

som kristen när man inte är på

läger? Det är en fråga med

relevans för en del ungdomar.

MELLAN JUL OCH NYÅR hölls igen

det årliga ungdomslägret Livskraft på

Strömbäcks folkhögskola (ett av fyra Livskraftläger).

Det var goda dagar.

FÖRSTA TILL ANDRA februari ordnades

sedan ett miniuppföljningsläger i Vasakyrkan:

lärjunge.kom/vidare som startade

med LUFF-gudstjänst på fredagkväll.

På lördagen hölls bland annat bibelstudium

med samtal i smågrupper och två

seminarier att välja bland innan lägret

avslutades på lördag eftermiddag. Cirka

50 var anmälda, de flesta ganska unga, och

på LUFF-gudstjänsten dubblades antalet

deltagare.

TANKEN ATT ordna en sådan uppföljning

har länge funnits, i syfte att få

lägerdeltagarna att att kunna ta del av en

kristen gemenskap och kunna leva vidare

som kristna även utanför den stora, fantastiska

Livskraftlägerbubblan.

– Det blev en bra uppföljning och

resulterade i att en del ungdomar vill få

möjlighet till en bibelläsningsgrupp i stan

(Umeå), direkt efter skolan, berättar en

nöjd Johanna Björkman.

PENGAR TILL

GOTT ÄNDAMÅL

NÄR DU FYLLER ÅR och redan har

allt du behöver kan du i stället låta dem

som uppvaktar betala in till något gott

ändamål, till exempel EFS Västerbottens

arbete.

En som nyss

haft 50-årskalas

är Thomas

Johansson, och

han uppmanade

gratulanterna att i

stället för presenter

skänka pengar

till BIAL (Barn

I Alla Länder); närmare 20.000 kronor

har kommit in. Thomas är engagerad i

Ersmarkskyrkan (Umeå) och arbetar som

marknadsområdeschef på Norrporten.


TRE RÖSTER OM LIVSKRAFT

OCH LÄRJUNGASKAP

Den 28 december 2012 anlände

cirka 150 ungdomar till

Strömbäck med luftmadrass,

bibel, tandborste och förväntan.

Den 1 januari 2013 åkte

cirka150 ungdomar hem från

Strömbäck. Några utan tandborste,

några utan strumpor

men alla med minnen för livet.

Minnen av samtal, lek, skratt,

gemenskap, lovsång, tårar

och beröring. Ännu ett Livskraft

har passerat och här är

några röster:

Namn: SOFIA LUNDSTRÖM

Ålder: 16 år

Från: Burträsk

Antal Livskraftsläger: Det här är första

Vad tycker du om Livskraft 12/13?

– Det är trevligt att träffa vänner, lära

känna Jesus och dela med sig av vad man

själv har att ge.

Vad tänker du om temat lärjunge.kom?

– Jag tänkte att en lärjunge är någon

som gör som Jesus och det är också något

som jag fått bekräftat under lägret.

Vad tänker du om dig själv som lärjunge?

– Jag försöker följa Jesus.

BIBELSKOLAN FÖR DIG SOM VILL KOMBINERA BRA

BIBELUNDERVISNING MED HÄRLIGA FJÄLLUPP-

LEVELSER OCH UTMANANDE MÖTEN

Bibelfjäll är en ettårig folkhögskolekurs på helfart,

med placering på SMU Fjällgård Hemavan.

W W W . B I B E L F J A L L . S E

Livskraftlägret innehåller både allvar och skoj. Lukas Bergner, Johanna Björkman, Hugo

Alfredsson och Jakob Arvidsson på nyårsspexet efter tolvslaget. Foto: Jonas Abbevik.

Namn: JONAS MARKSTRÖM

Ålder: 21 år

Från: Umeå

Antal Livskraftsläger: 5

Vad tycker du om Livskraft?

– I allmänhet tycker jag att det är ett bra

läger. Det är tryggt och nybörjarvänligt

eftersom det är milda predikningar till

skillnad från TEJP. Det är bra gemenskap

och ett måste på nyår.

Livskraft 12/13?

– Trevligt och mysigt. Trevligt att träffa

folk man inte träffar så ofta. Det känns

hemma.

Vad tänker du om temat lärjunge.kom?

– Det har varit skönt att höra att det finns

alla möjliga typer av lärjungar. Petrus var

ensamvarg och alla hade olika personligheter.

Det gör det lättare att tänka att jag

själv duger. Jag är unik men passar ändå

in.

Vad tänker du om dig själv som lärjunge?

– Här är det enkelt. Hemma tänker jag

inte lika mycket på det!

Namn: LIV HERMANSSON

Ålder: 18 år

Från: Robertsfors

Antal Livskraftsläger: 3

Vad tycker du om Livskraft?

– Sjukt amazing! Eftersom vi är så

många så känns Gudsnärvaron så stor

och man bara glider fram som på moln av

lycka!

Livskraft 12/13?

– Böneseminariet med Phil Taylor och

Paul Lundbladh har varit lärorikt och givande

både andligt och personligt. Vi har

både skrattat och gråtit. Alla fick bilder

och budskap som vi har delat med varandra,

det kändes som att alla var delaktiga i

det seminariet.

Vad tänker du om temat lärjunge.kom?

– Jag tycker att jag har fått en tydligare

bild av hur hela livet kan spegla Jesus.

Vad tänker du om dig själv som lärjunge?

– Jag gör mitt bästa för att följa Jesus

varje dag, och de här lägren gör det

enklare – även efter de är slut! Apologetikseminariet

med Martin Helgesson från

förra året bär jag med mig hela tiden och

det har hjälpt mig mycket i mötet med

människor.

LINNEA SJÖSTRÖM

7


Teckenspråkscaféet mycket

Margareta Johansson, Erik Johansson, Britt Holmgren, Carola Söderberg och Erik Billman deltar i säsongsavslutning på teckenspråkscafé.

På caféet ges möjlighet att lära sig några

tecken.

8

Att mötas och ta en fika på ett

café är inget orginellt. Men en

arrangerad träff för att åstadkomma

ett möte som annars

knappast skulle ske är mer

ovanligt. Det handlar heller inte

om blind date utan om teckenspråkscafé

där både hörande

och hörselskadade/döva är

välkomna.

SEDAN VÅREN 2012 ordnas teckenspråkscafé

regelbundet på café Station i

Umeå. Det är andra årets teckenspråkselever

från Strömbäcks folkhögskola som

ansvarar för caféet, som en del i det utåtriktade

arbete som ingår i deras kurs, och

arrangemanget bedrivs i samarbete med

studieförbunden Bilda och Sensus.

Några elever är värdar för kvällen några

andra fungerar som tolk. Det möjliggör

för människor som inte kan teckenspråk

att prata med dem som är beroende av att

teckna för att göra sig förstådda.

Caféet kan närmast beskrivas som succé.

Redan första gången kom femtio personer

och i snitt har det varit 45-50 personer.

Det kommer folk långt ifrån, förutom

från Umeå och grannkommunerna så har

några kommit ända från Luleå, Lycksele,

Skellefteå och Piteå.

JAG ANLÄNDER TILL Station ett tag

efter att caféet öppnat. Det är fullsatt

– där finns både yngre och äldre och vissa

är där tillsammans med barn – och det

pågår en koncentrerad verksamhet vid en

del av borden. En poäng med träffen är

att besökare ska ha möjlighet att lära sig

lite teckenspråk, och efter en introduktion

sitter nu människor och försöker träna på

att uttrycka sig med händerna.

Närmast till sitter Johanna som är där i

sällskap med sin mormor Sonja Bäckström

och tränar på några ord.

– Jag är hörselskadad och har gått en

kurs på Strömbäck. Nu är jag här för att

lära mig lite mer, berättar Sonja.


uppskattat som mötesplats

VID ETT ANNAT BORD sitter Erik

Johansson, ordförande för dövföreningen i

Umeå. Han är mycket nöjd och glad över

caféet och uppskattar också att det lärs ut

teckenspråk, för det är ovanligt att folk

kan det.

– Det är bra att kunna träffas på det här

sättet. Det behövs bättre gemenskap mellan

döva och hörande. Det är inte så roligt

att bara bli sittande hemma för att man

inte hör, säger han.

Jag får möjlighet att via tolk prata med

Erik, som varit döv sedan födseln. Han

berättar gärna om sitt liv och hur det är

att vara döv. Han föddes i Malå, hans

föräldrar kunde inte teckenspråk och själv

fick han lära sig det när han var sex år.

Han har flyttades runt i skolor och det har

inte varit så lätt. Sedan 15 år tillbaka bor

han i Umeå och här tycker han att det är

bra för handikappade, men han kämpar

ändå för att det ska bli ännu bättre. Det är

inte alltid man lyckas få tolk när det skulle

behövas och ibland kanske han får en

kvinnlig tolk på sjukhuset, vilket kanske

inte är så kul, men det är brist på manliga

tolkar. Erik arbetar själv på en markserviceverkstad

och tycker att det fungerar rätt

bra.

Bredvid mig sitter två tolkar, Emelie

Nilsson och Emma Lindström som går 4:e

året på tolkutbildningen, och efter ett tag

Mikael Lidberg samtalar med Ulrika Isaksson.

byter de av varandra. Att tolka är ganska

jobbigt och därför kan det vara bra att

kunna bli avlöst av någon. Simultankapacitet

är något en bra tolk behöver.

EFTER ATT DELTAGARNA har övat

teckenspråk, pratat med varandra och

fikat så blir det dags för lite information.

Mycket folk, mysig stämning och en fin mötesplats på Café Station, denna kväll med teckenspråkliga

förtecken.

Som hörande hamnar man i ett ovant läge

då informationen först ges på teckenspråk

och sedan tolkas den till svenska. Sist på

programmet denna kväll i december är

Öppen scen. Först ut är Bea som tolkar

en låt av Veronica Maggio. Samtidigt

som låten spelas upp i högtalarna tecknar

hon den. Strax efter är det Robyns tur att

teckna en dikt som hon skrivit på svenska.

När jag avlägsnar mig tolkas Linda Bengtzings

låt Alla flickor utom jag.

UNDER KVÄLLEN har jag fått en liten

inblick i en för mig främmande värld.

Även om jag inte kan sätta mig in i hur

det är att vara döv så är det ändå en liten

bit på vägen att ha fått träffa de döva och

hörselskadade och uppleva hur vi med

hjälp av teckenspråk kan kommunicera.

Och hur jag utan detta språk, i detta sammanhang,

inte kan uttrycka mig om jag

inte får hjälp av en tolk.

LOTTEN MARKSTRÖM

Text och bild

(Teckenspråksutbildning ges bland annat

på Strömbäcks folkhögskola. För att lära

sig teckenspråk kan man gå där två år och

vill man bli tolk läser man ytterligare två

år. Se www.strombacksfolkhogskola.se)

9


10

DISTRIKTSINFORMATION

FEBRUARI

MARS

APRIL

KALENDER 2013

17/2 Scoutledardag, Missionskyrkan, Skellefteå

17/2 Sccoutledarforum, EFS-kyrkan, Skellefteå

27/2 Workshop Open LP, EFS-kyrkan, Skellefteå

1/3 LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå

2-6/3 Sportlovsläger 1, Klippen

6-10/3 Sportlovsläger2, Klippen

8-10/3 Bibelhelg, SMU Fjällgård/Bibelfjäll, Hemavan

13/3 Storsamling, Stortjärn

16-17/3 Inspirationshelg, Stortjärn/Skråmträsk

23/3 Styrelsemöte EFS Västerbotten, Umeå

27-31/3 Påskläger för alla 1, Klippen

31/3-4/4 Påskläger för alla 2, Klippen

12/4 LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå

15/4 Storsamling, Vännfors bönhus

16/4 Internationell träff, Solbackakyrkan, Holmsund

17/4 Internationell träff, Sörbölekyrkan, Skellefteå

GÅVOMEDELSRAPPORT

UNDER 2012 har cirka 7,4 miljoner kr samlats in från föreningar, grupper och

enskilda personer till EFS Västerbottens verksamhet. Gåvomedelsbudgeten var

av årsmötet beslutad till 8 miljoner kr. Tack vare efterskänkt inlåning från en

nedlagd EFS-förening i södra länsdelen kan 296 000 kr läggas till gåvomedelsinsamlingen

för 2012.

Till insamlade medel från föreningar läggs även 584 000 kr som inkommit

som gåvomedel men som avser ett statligt stöd som betalas ut till trossamfund i

Sverige. Bidraget redovisas därmed till 0 kr i EFS Västerbottens bokslut.

Utfall: gåvor 2012 7 412 000 kr

Utfall: efterskänkt lån 2012 296 000 kr

Utfall: bidrag 2012 584 000 kr

8 292 000 kr

Budget: gåvor och bidrag 2012: 8 515 000 kr

Rapport från januari kommer att finnas på webben (ej klar vid pressläggning).

BANKGIRO NR 985-2377, BANKKONTO SEB 5329-10 188 69

PERSONALNYTT

JOHAN KARLEMO, präst i Norrängskyrkan,

Lycksele, från hösten 2013.

ANNA MARKGREN, konsulent 75% i

Skellefteå EFS.

HENRIK NÄSLUND, vik. präst 50% i

Byskekretsen och Skellefteå södras krets

och utvecklingskonsulent 25%.

MIA SOMMAR LÖWGREN, musiker

60 % i Sörböle kyrka, Skellefteå.

NYA LÄGER I SOMMAR

I SOMMAR blir det två nya läger för

dem som går årkurs 4-7, 13-15/8 i Rismyrliden

och 13-16/8 i Strömbäck (ersätter

Musiklägret i Ersmark och Hörnefors

Open). Det blir också ett familjeläger

tillsammans med Norrbotten 24-27 juni

på Storstrand. Mer info i nästa nummer

och på webben www.efsvasterbotten.se

INTERNATIONELLA

TRÄFFAR

DET INTERNATIONELLA RÅDET har

glädjen att få bjuda in till träff i vår, en i

södra respektive norra Västerbotten.

16 APRIL KL. 18.30

SOLBACKAKYRKAN, HOLMSUND

17 APRIL KL. 18.30

SÖRBÖLE KYRKA, SKELLEFTEÅ

Programmet blir ett samtal om det som

är bra/inte bra inom det internationella

missionsarbetet inom EFS Västerbotten,

utifrån en modell som presenterats av Klas

Lundström: Resursfokuserad undersökning.

Vi kommer också att få höra om de respektive

föreningarnas arbete med integration.

Kan vi se att våra vänner från andra

delar av världen som kommer hit är Guds

gåva till oss?

Träffarna riktar sig till ordföranden i

EFS-föreningar, internationella ombud

och alla intresserade. På båda ställena blir

det fika. VÄLKOMNA!

Internationella Rådet /Kersti Karlsson

Bibelhelg i Hemavan

LARS-OLOV ERIKSSON medverkar vid

bibelhelg på Hemavan Fjällstation 8-10

mars, samtidigt som det är sportlovsläger

i Klippen. Möten fr-lö kl. 19 och sön kl.

11. Bibelfjäll är en av arrangörerna.


PÅ VÄG MED

DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN

I MIN VÄSKA ligger en bok med titeln

Polanco – årsbok för ignatiansk spiritualitet.

Det är den ekumeniska föreningen

Kompass som ger ut en bok per år. En

bok med läsvärda artiklar som får mig

att reflektera över min tro och hur jag

vårdar min gudsrelation. Bokens artiklar

är inspirerade av den andlighet som är

sprungen ur den spanska teologen Ignatius

av Loyola. Han var ungefär samtida

med Martin Luther och har även han fått

betyda mycket för att vitalisera kyrkan.

NÄR JAG FÖRST

mötte ignatiansk

spiritualitet slogs

jag av att det fanns

så mycket gott i

den. Den påminde

mig om de goda

erfarenheter jag

har av vad EFS har

fått betyda i mitt

liv. Med mina ord

skulle jag sammanfatta

de gemensamma

dragen så här:

• Tilltron till att

Guds Ord är något

för alla människor, att läsa och försöka ta

till sig. Det är alltså inte bara prästers sak

att tolka Bibeln.

• Tilltro till varje människas förmåga att

göra Guds vilja utifrån den man är.

• Bejakande av att vi är människor, med

förmågor, känslor, brister med mera.

• Önskan och strävan efter att Guds

kärlek, med hjälp av oss människor ska

delges andra medmänniskor.

• Guds önskan att hela tiden kommunicera

med oss människor.

GENOM ARTIKLARNA i Polanco och

en kurs i ignatianskt inspirerad andlig

vägledning tränar jag nu för fullt på att

försöka göra mig medveten om hur Gud

i sin förunderliga kärlek till mig och oss

visar sin kärlek.

Ignatius föreslog att man skulle summera

varje dag med att reflektera över hur

man tagit emot Guds kärlek under dagen

och gärna också hur man svarat på den.

I perioder lyckas jag följa det rådet. Då

kan tacksamheten till Gud bli ungefär så

här: Tack för att morgonens familjesysslor

klarade sig utan värsta kaoset och att Du

gav tålamod när det behövdes som bäst.

Tack för fågeln vid fågelbordet som gav

mig glädje över naturen. Tack för att jag

fick prata lite med en person vid busshållplatsen.

”...reflektera

över hur man

tagit emot

Guds kärlek under

dagen och

hur man svarat

på den.”

SÅ KAN dagens

erfarenheter,

stora som små, de

som har gett mig

känslor av glädje,

de som har gett

känslor av frustration

och även ilska

på olika vis hjälpa

mig att se hur Gud

vill möta mig med

sin kärlek och hur

jag försöker svara

på den.

Vid dessa

reflektioner kan ibland nya tankar eller

kanske frågeställningar dyka upp för mig,

jag tänker att det är Guds sätt att fortsätta

att kommunicera med mig. Och vet ni,

det är möjligt för dig också. Själv kan jag

ibland inte sluta att förundras över att

världens Skapare, vår himmelske Far på

ett så konkret sätt pratar med mig och vill

vara med och vägleda mig i mitt liv. Det

är kärlek det!

KRISTOFFER HEDMAN

Distriktsföreståndare

DISTRIKTSLEDNINGEN

BÖNEÄMNEN JUST NU

VI TACKAR för alla nyanställda och

BER FÖR dem.

VI TACKAR för Livskraft Norr med

uppföljningsläger.

VI TACKAR för de möjligheter fjällgården

i Klippen ger och BER FÖR

vårens läger där.

VI TACKAR för Musikledarforum.

VI BER för folkhögskolorna Bibelfjäll,

Solvik och Strömbäck.

VI BER för Din Boks verksamhet.

VI BER för planeringen av sommarlägren

och konferensen Nära Jesus.

VI BER för organisationsförändringar

inom EFS Västerbotten.

VI BER för årsmöten och styrelsearbete.

PLANERA IN BÖNEDAG

STYRELSEN för EFS Västerbotten har

beslutat om att söndagen den 28 april,

dagen efter årsmötet, ska vara en bönedag

för alla föreningar inom EFS Västerbotten.

Eftersom det ser olika ut i våra kyrkor

och föreningar kommer förstås också

förbönen att få olika uttryck, men oberoende

av var vi är, och vare sig vi är få

eller många, kan vi be tillsammans runt

om i vårt distrikt denna dag. Här är några

förslag:

* I gudstjänsterna på söndagen får EFS

Västerbotten och Salt bli ett förbönsämne.

I en del sammanhang kanske hela förbönen

denna dag ska ägnas åt detta.

* Man kan också utlysa en bönestund

eller bönedag före eller efter gudstjänsten

för att få mera tid för förbön.

* I föreningar som inte har planerat någon

gudstjänst eller bönegrupp denna dag

kan styrelsen bjuda in till en bönestund, i

bönhuset eller i något hem.

* Bönegrupper som träffas denna dag viker

en stund för denna förbön. Bönegrupper

som träffas på annan veckodag är med

i förbönen när ni träffas.

* Detsamma gäller förstås föreningar

som har möten eller samlingar andra dagar

under veckan. Då kan ni flytta förbönen

dit.

* Där det inte ordnas någon gemensam

aktivitet, kan vi ändå be där man befinner

sig (hemma eller någon annanstans) var

och en eller familjevis. Tillsammans blir vi

en stor bönegemenskap denna dag.

11


12

STEFANS SPEKULATIONER

Det levda livet och det förväntade

DET HÄR MED att växa upp och bli

äldre, och senare gammal (vad det nu är),

det är inte helt oproblematiskt. Olika

ålderskriser är vedertagna, som om man

måste ha dem med jämna tioårsintervall.

Fast egentligen handlar det om att man i

olika stadier av livet utvärderar sitt liv och

funderar över hur det ser ut.

En vän uttrycker det som att det är ”när

det levda livet inte ser ut som det liv man

förväntar sig”. Klokt sagt, tycker jag. Samtidigt

tycks en del människor helt enkelt

fundera mer över sakernas tillstånd. Kanske

är krisen och funderingarna mer ett

konstant tillstånd än tvära kast i tillvaron.

OCH DET BLIR inte lättare när man får

barn. Utan barn kanske man kan stoppa

huvudet i sanden och tro att man inte

blir äldre. (Nu är ju barn – att ha/att inte

ha/att vilja få och så vidare – visserligen

en del av livskriscykeln, men det oaktat.)

Med barn blir det så uppenbart att man

själv blir äldre: ”Ja, man ser ju på barnen

att man blir äldre, höhö”, liksom. Och

så är det ju. När ens barn fyller tio är det

DIN BOK

Att älska livet mer än dess mening

Owe Wikström

I denna bok följer Owe Wikström den

väg som de kristna mystikerna talar om,

en process som bygger på kyrkans äldsta

traditioner. En reflektionsbok som är mer

praktiskt orienterad än författarens tidigare

böcker. Den spänner över sju veckor med

en text per dag där varje veckodag är kopplad

till ett existentiellt ord eller symbol.

99 kr (ord. 225 kr)

Sommarminnen – en glädjekälla

En film av Jörgen Wiklund

Filmen ger en upplevelse av skog och mark,

för den som inte längre kan ta sig ut. Anpassad

för personer med sviktande minne

och ger hjälp att få tillgång till upplevelser

som ligger gömda och glömda.

195 kr DVD

uppenbart att man själv blivit tio år äldre.

Om inte annat påpekar de det själva:

”OJ! ÄR DU FÖDD PÅ 1900-TALET

PAPPA!? Fanns det bilar då?”

Härom kvällen vände sig 9-åringen mot

mig vid nattningen och sade, helt apropå

ingenting alls: ” Men du har ju massor

med gråa hår!” Och 6-åringen: ”JA,

TITTA!” Fram till dess hade jag inbillat

mig att de inte syntes så mycket i alla fall,

men icke.

EN ANNAN, ny företeelse, inträffade

när hela familjen var på stan. Jag skulle gå

till bilen med de två äldsta och på vägen

passera H & M där dottern ville köpa

sig några smycken för sin ihopsamlade

veckopeng för att få göra sig fin, med

starkt support från 6-årige sonen. Det var

egentligen ingen stor grej, men väl där vid

smyckena hände något med mig.

När hon började kolla på halsband,

armband, diadem med mera (av vuxenkaraktär),

slog det mig att hon i sanning

blivit äldre – snart tonåring och en ung

vuxen som skall flytta hemifrån, och allt

Skolgatan 58 C,

Box 369, 901 08 UMEÅ

tfn 090/77 77 85, www.dinbok.se

det där. Min uppgift är att jobba för att

avveckla mig själv ur hennes liv och att få

henne att stå på egna ben. Men just där

vid smyckesstället, där coola tonåringar

kom och provade, blev det så uppenbart.

Hon är bara till låns.

JAG KAN TYCKA att det är problematiskt

att unga flickor så tidigt lär sig vad

det innebär att vara kvinna (samma sak

gäller så klart för de unga pojkarna) och

vad det medför av könsroller och beteenden.

Låt dem vara barn så länge det är

möjligt! Själv kände jag mig som en gammal,

orolig surgubbe och traditionalist,

vilket inte stämmer med min självbild.

RESULTATET FRÅN affären blev tre olika

miniflaskor nagellack, och dottern var

väldigt nöjd med sitt val. Själv fick jag

en klump i halsen. Fadershjärtat gladde

sig dock när vi senare införskaffade en

Skylander-figur, till bägge barnens förtjusning,

och sedan åkte hem för att fika.

I enslighet framfödt

Anita Salomonsson

En sann och gripande

kvinnohistoria från

1880-talets Väster-

botten.

198 kr (ord. 245 kr)

STEFAN GELFGREN

Jag lutar åt Gud

Tomas Sjödin

85 krönikor som ljudbok.

98 kr CD 6 st

(ord. 225 kr)

Kan skickas fraktfritt mot faktura

(inga extra kostnader).

Bästa service och bredd


P-riks i Västerbotten

Sommaren 2014 är det åter dags för Västerbotten att stå värd

för Patrullriks. Förra gången, 1996, hölls scoutlägret i Holmsvattnet

och nu blir det i Gärdsmark, Skellefteå. Förberedelsearbetet

pågår sedan i somras och i höstas tillsattes en lägerkommitté.

En nödvändig ingrediens i lägerlivet är

ved. Just den här vedhuggningen skedde på

Patrullriks i Mjösjöliden, Piteå, 2008.

PATRULLRIKS är EFS och Salts enskilt

största arrangemang och det har haft en

mycket stor betydelse för EFS och Salts

barn- och ungdomsverksamhet.

Att få arrangera Patrullriks är inspirerande

men innebär också ett stort ansvar.

Det är mycket som ska planeras och ställas

i ordning, inte minst på lägerplatsen. För

att kunna ta emot 1500 lägerdeltagare och

erbjuda ett bra läger, behövs många funktionärer

och det gäller att börja i tid.

VI ÖNSKAR att det här lägret ska bli en

hjälp för barn och ungdomar att se sig

själva som värdefulla och älskade av Gud.

Vi vill åstadkomma lägeraktiviter som

möter dem i deras situation och stärker

dem till kropp, själ och ande. Vi hoppas

att lägret ska engagera och inspirera unga

och äldre i samarbete, gemenskap och

ledarskap.

VI I LÄGERKOMMITTÉN hoppas och

tror att många i Västerbotten, inte minst i

Skelleftebygden, vill bidra så att Patrullriks

i Gärdsmark 2014 blir ett sådant läger för

alla deltagare, ledare och funktionärer. Välkommen

med i en givande arbetsgemenskap.

Vi vill också uppmana till förbön för

lägret.

Man kan bidra på många olika sätt. Redan

nu finns behov av personer för planering

och organistaion inom alla områden.

Praktiskt är det angeläget att få cika 80 m 3

ved på tork redan nu under våren. Senare

behövs det många olika arbetsinsatser på

lägerplatsen, i skogen och kring byggnader.

2014 behövs också många slanor.

VÄNTA INTE till det att någon frågar dig

om att hjälpa till. Du kan själv höra av dig

till någon i lägerkommittén eller platskommittén,

se kontaktlista nedan, för att

erbjuda hjälp eller ge tips.

Låt oss tillsammans göra Patrullriks i

Gärdsmark 2014!

GÖRAN BERGLUND

lägerchef

Närmare hundra musikledare, däribland 23

från Västerbotten, fick möjlighet att träffas

på lärorikt Musikledarforum.

Musik-

missionärer

på kurs

MUSIKLEDARFORUM i Uppsala 11-13

januari ordnades för både anställda och

ideella musikledare, med EFS och Salt

som arrangörer.

Dagarna var fyllda med inspiration,

seminarier och workshhops, bland annat

sceniskt uttryck för alla åldrar, notutställning,

repertoar för olika åldrar och

musikgenrer, låtskrivarverkstad.

Många kunniga föreläsare och ledare

medverkade. Däribland Eva Nivbrant-

Wedin, Maria Smeds, Mattias Lindqvist,

Peter Tikkanen och Thomas Einarsson,

som höll ett aktuellt föredrag om Människan

idag och musiken i kyrkan.

– Men kanske den starkaste behållningen

var Tin Mörks inledning där

vi musiker på nytt påmindes om vårt

uppdrag som musikmissionärer, berättar

Birgitta Bergner.

Musik i olika former är nog idag det

största och viktigaste sättet att nå ut med

evangeliet och bidrar också med grupptillhörighet

och gemenskap.

Peter Tikkanen höll i en workshop om att

leda församlingssång.

13


Vinter-Klippen

Vänner-snö-gemenskap-läger-

Gud-mat-lekar-skidor. Allt det

finns på EFS-fjällgård i Klippen.

SPORTLOVSLÄGER 1

2-6 mars, ålder: från åk 8 och uppåt

SPORTLOVSLÄGER 2

6-10 mars, ålder: från åk 8 och uppåt

PÅSKLÄGER FÖR ALLA 1

27-31 mars, för alla åldrar

PÅSKLÄGER FÖR ALLA 2

31 mars-4 april, för alla åldrar

Se www.efsvasterbotten.se/kalender/

14

I KORTHET

Kurs också för ideella

NÄR EFS Västerbotten anordnade fortbildningsdagar

för sina anställda i början

av januari fanns också möjlighet för ideella

medarbetare att delta en kväll.

Det erbjöds många olika seminarier,

föreläsningar och workshops på temat Nå

vidare och djupare. De ideella som fanns

på plats uppskattade arrangemanget.

Rådslag

ETT RÅDSLAG om EFS Västerbottens

resurser och ekonomi kommer att äga rum

i Skellefteå under konferensen Nära Jesus i

månadsskiftet augusti-september.

Din Bok

KYRKONÄMNDEN inom Umeå kyrkliga

samfällighet har beslutat köpa 40 %

av aktiekapitalet i Din Bok.

Nedlagda föreningar

UNDER HÖSTEN lades två missionsföreningar

inom EFS Västerbotten ner, de är

Torrböle och Brattfors.

ANNONSER

Ombud finns på följande orter:

Bastuträsk 0915-410-31

Boliden 0910-58 07 56

Byske 0912-612 35, 070-251 70 72

Skellefteå Begravningsbyrå

Nya Begravningsbyrån

Norsjö 0918-105 28

Lövånger 0913-100 36

Telefon (även jour) 0910-100 52

Besöksadress: Nygatan 16, 931 33 Skellefteå, Telefax 0910 - 890 64

www.skellefteabegravningsbyra.se

Västerbotten – Västsverige

Vi löser Era transporter

enkelt och effektivt

Vi bygger bara det vi är bra på

- Byggnader för butik, industri och lantbruk

- Vi tar hand om bygget från början till slut

Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris.

FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB

Häggbärsgatan 47, 934 91 Kåge.

Tel: 0910-72 26 50, fax: 0910-72 25 41 Mobiltel: 070-517 54 97


UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2013

Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2013. Manus bör vara redaktionen

tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser,

debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning.

Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.

NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 5 april 2013.

ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och

bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger du

också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som publiceras

i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens

webbplats. Där hittar du också ett nyhetsflöde och åsiktsforum.

ANNONSER

SKELLEFTEÅ

Kyrkogatan 8

tel 0910 - 77 74 00

UMEÅ

V Norrlandsg. 18 B

tel 090 - 14 20 80

BEGRAVNINGAR

GRAVSTENAR

BOUPPTECKNINGAR

FAMILJEJURIDIK

LYCKSELE

Storgatan 26

tel 0950 - 665 30

Serviceföretaget i jordbrukets tjänst

med maskiner från marknadens ledande leverantörer

Även ett brett sortiment för Villa – Trädgård – Entreprenad

En servande fackhandel – Din trygghet

www.bostromstraktor.se

Vi säljer nyare

Bilar

Minibussar

Transportfordon

Persson Maskin AB

tel 0910-911 50

Sandfors, Kåge

Betala in till

EFS VÄSTERBOTTEN

TILL DISTRIKTETS

GEMENSAMMA ARBETE

BANKGIRO NR 985 - 2377,

(plusgiro 6 23 60 - 3)

VAD TYCKER DU?

Vårt Budskap vill skriva om

sådant som berör, utmanar,

informerar och inspirerar. Har

du förslag på vad vi ska ta upp i

tidningen, eller vill du själv bidra?

Hör av dig till redaktionen med

bilder, artiklar, notiser eller idéer

kring innehållet. Det kan vara ett

brännande debattämne, en intressant

person eller tips om vad

som är på gång i din församling/

förening eller i distriktet.

ADRESS: Vårt Budskap,

Vasagatan 17, 903 29 Umeå.

Telefon: 090/12 58 75, E-post:

budskap@efsvasterbotten.se

FÄSTELEMENT

skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

gjutning, bearbetning,

montering

BALANSBLOCK

broms, spärr

VÄXLAR

kugg- och tappväxlar

www.rofab.se

”Vilket djup av rikedom, vishet

och kunskap hos Gud! Aldrig kan

någon utforska hans beslut eller

spåra hans vägar.”

Rom 11:33

15


POSTTIDNING B

vårt budskap

Vasagatan 17

903 29 Umeå

Var inte rädd att pröva något nytt.

Kom ihåg att det var amatörer som byggde arken och professionella som byggde Titanic.

More magazines by this user
Similar magazines