nytt - Farmartjänst

farmartjanst.se

nytt - Farmartjänst

nytt

Linnéfi rande

Medlemstidning

för Farmartjänst Riks

307

Befi nner du dig

i ekorrhjulet?


Enklaste vägen till nya

affärsmöjligheter

När Elmia Lantbruk Maskin & Fält startar den 17 oktober

har du fyra intensiva mässdagar framför dig som gör dig ännu

bättre rustad inför nästa säsong. Mässans produktutställning

fokuserar helt på investeringar inom växtodlingsarbete i

fält. Här ser du nyheterna, planerar framtiden och möter

många bekanta ansikten från branschen. Välkommen till

Elmia Lantbruk Maskin & Fält, 17 – 20 oktober. Här är du på

rätt väg.

www.elmia.se/lantbruk

- Jag trivs bäst i öppna landskap...

Stubbfräs SC252

Modeller från 25 till 60 hk

Flistugg BC600XL

Modeller från 27 till 250 hk, kapacitet ø 15 - 51 cm

...där ris, grenar och stubbar tagits om hand!

Professionella maskiner för yrkesfolk!

Box 504 • 245 25 Staffanstorp • tel 046-25 92 00 • www.shteknik.se • mail@shteknik.se

sht0704-1•cs


Farmartjänst Riks

styrelse

Gunnar Persson är ordförande

samt ansvarig för presskontakter,

omvärldsbevakning och utbildning.

gunnar.persson@farmartjanst.se

Peter Jacobsson är vice ordförande

och ansvarar för tidningen

FT Nytt.

peter.jacobsson@farmartjanst.se

Mats Gunnarsson är sekreterare

och har hand om vårt adressregister.

mats.gunnarsson@farmartjanst.se

Hans Åkermark ansvarar för

ekonomi frågor och har även riks-

föreningens gemensamma post-

adress.

hans.akermark@farmartjanst.se

Bengt Belfrage tar hand om

hemsida och profi lfrågor.

bengt.belfrage@farmartjanst.se

Kontakta oss gärna med frågor och åsikter!

nytt

Utgivningsplan

2007

Nr Materialdag Utgivning

1 14 februari mars

2 9 maj juni

3 5 september oktober

4 7 november nov/december

4 Ordföranden har ordet

5 Linnéfi rande

6 Återblickar

Innehåll

nr 3/2007

FT Nytt följer fyra företag under ett år

– Blekinge

8 – Umeå

10 – Ådalen

12 – Närkes Kil

14 Befi nner du dig i ekorrhjulet?

15 Nya företag på

väg mot certifi erning

Snyggare grönytor!

Walker MDDGHS från Grönytemaskiner

Bävervägen 13 Tel: 0470 - 485 45 thomas@gronytemaskiner.se

352 45 Växjö Fax: 0470 - 485 55 www.gronytemaskiner.se

3


4

Ordföranden har ordet

Hoppas att ni har haft en

skön semester och kan ta er

an alla jobb som fi nns därute.

Själv känner jag mig lite lurad på

sommaren efter allt regnande. Vi

åkte motorcykel genom Danmark

en vecka i alla fall och då var det

vackert väder. Dessutom har ju regnet gjort att det är

gott om kantareller.

I mina trakter är spannmålsskörden så gott som

avslutad. Det är nog bara de marker som inte bär

tröskan som är oskördade. Mitt eget jordbruk är ut-

arrenderat så jag följer skörden från ”läktarplats”.

På jobbet är det full fart. Vi känner som de fl esta

andra FT-företag att den begränsande faktorn är

kompetent arbetskraft. Jag kämpar med ett adminis-

trationsprogram som är nytt för oss och knappar in

ordnar projekt med mera. Bokföringstjejerna är lyriska

och säger att detta kommer att förenkla för mig. Själv

är jag väl inte lika säker, men kämpar på ändå.

Certifi eringen

Jag tror verkligen på det här med certifi eringen och

märker att vi får en konkurrensfördel genom det. Vi

hade en kurs i Skövde i mitten av augusti (läs mer

på sidan 15) där vi fi ck chans att, inte bara lyssna till

föredragshållare, utan även resonera med varandra.

Jag känner att det var bra att få träffa en av certifi e-

ringsrevisorerna och liksom ta ner frågorna på vår

egen nivå. Alla deltagare verkade positiva och ville ta

itu med sina system.

Farmartjänstföretagens certifi kat är ett så kallat para-

plycertifi kat där fem företag har genomfört certifi ering.

Då certifi erades även riksföreningen som ett företag.

Därefter kan vi haka på fl er företag inom samma

certifi kat.

Detta kommer dock att ställa allt större krav på

FT Nytt utges av

Farmatjänstföretagens

Riksförening

c/o Hans Åkermark

Ållsta 228

873 92 Bollstabruk

Tel: 0612-233 05, 0702-959 090

hans.akermark@farmartjanst.se

Ansvarig utgivare: Gunnar Persson

gunnar.persson@farmartjanst.se

Redaktionellt innehåll:

Peter Jacobsson

peter.jakobsson@farmartjanst.se

Framsida: Johan Belfrage, Farmartjänst

Borås, gräver dränering runt

en villa i Borås.

Produktion

LIME AB

Tejarps Gård,

230 41 Klågerup

Tel: 040-40 86 80

Fax: 040-40 86 86

Redaktionellt material:

Kristin Fridholm, kristin@lime.nu

Layout:

Rickard Grönkvist, rickard@lime.nu

Annonsförsäljning:

Anders Bröme, anders@lime.nu

Annonsmaterial:

annons@lime.nu

Tryckeri:

Norra Skåne Offset

riksstyrelsen som har samordningsansvaret. Detta är

något att tänka på i styrelsens arbete, men även för

valberedningen i framtiden.

Styrelsen

Styrelsen träffades senast i Borås där vi planerade

årets höstkurs, som kommer att hållas i Bankeryd

den 14-16 november. Vi hoppas på god uppslutning

och vi får hjälpas åt att göra kursen till en höjdare (se

inbjudan sidan ????).

Vi kommer att ringa upp alla företag under hösten

och resonera med er om hemsidor, FT-riks, utbildningar

och register med mera. Läser ni våra nyhetsbrev på

hemsidan förresten?

SMS

Jag hör att det gnisslar i maskineriet på en del håll

mellan SMS och lokala FT-företag på grund av att

ersättningsnivåerna är för låga. Billigare företag med

utländsk arbetskraft går in och tar jobben. Kanske är

det dags att titta lite på detta? Vi borde ha större möj-

ligheter att få jobben med dessa utlänningar i våra led.

If you can’t beat them – join them.

Per Åhrlin, vd på SMS säger att det fi nns ett stort

behov av kvalifi cerad arbetskraft som har yrkesbevis

på trädgård/anläggning. Han har pratat med Johan

Ekselius på LRF om att samverka med FT och MR om

utbildningar som leder fram till yrkesbevis på områ-

dena: schaktning/dränering, markbetong/asfalt, trap-

por/murar/natursten. Kursernas längd är 3 x 3 dagar

plus en dags examination.

Till sist vill jag bara önska alla en skön höst och vi ses

i Bankeryd!

Med vänliga hälsningar

Gunnar Persson

Styrelsen Farmartjänt Riks

Ordförande

Gunnar Persson

Mofalla Bjerg 1

544 92 Hjo

Tel: 0503-152 40,

0703-168 108

gunnar.persson@farmartjanst.se

Ordförande, vice

Peter Jacobsson

Borrie boställe

271 98 Ystad

Tel: 0411-552 355,

0705-152 033

peter.jacobsson@farmartjanst.se

Sekreterare

Mats Gunnarsson

Svalilt

310 38 Simlångsdalen

Tel: 035-780 36,

0702-057 122

mats.gunnarsson@farmartjanst.se

Styrelseledamot

Bengt Belfrage

Bergvalla

516 91 Dalsjöfors

Tel: 033-278 095,

0705-278 094

bengt.belfrage@farmartjanst.se

Kassör

Hans Åkermark

Ållsta 228

873 92 Bollstabruk

Tel: 0612-233 05,

0702-959 090

hans.akermark@farmartjanst.se


Gröna mattan

för blomsterkungen

Foto: Staffan Claesson

Text: Carl Göransson

Ingen röd matta men väl en grön.

Det blev det spektakulära resul-

tatet av att gågatan i Uppsala

kläddess i gräs lagom till Linné-

fi randet.

Strax efter att butikerna stängde på

kvällen inleddes arbetet med att rulla

ut den nära 500 meter lång gräsmat-

tan på gågatan.

– Vi hade fram till fyra på morgonen

på oss och lyckades hålla tidsschemat

ganska bra. Jag var också med att

plantera en hel del inför fi randet. Gräs-

mattan och planteringarna framför

Centralstationen var nog det häftigas-

te, berättar Camilla Lincoln.

Camilla var en av ett fyrtiotal per-

Uppsala Farmartjänst deltog i fi randet av Carl von Linnés 300 årsdag

soner som arbetade med att lägga

ut gräsmattan, som hade en bredd

på 3,2 meter och mätte drygt 1 500

kvadratmeter.

Ett uppvaknande

På gräsmattan, som sträckte sig från

S:t Olofsgatan till Bangårdsgatan, pla-

cerades dessutom 301 urnor ut – en

för varje år från 1707 till 2007.

Ett år med Farmartjänst

– Det är löjtnantshjärta i urnorna.

Löjtnantshjärta förknippas ofta med

Linné, eftersom han aldrig hittade

denna växt, säger Victoria Wirén, land-

skapsarkitekt på Uppsala kommun.

Idén till en grön matta på gågatan

kläcktes redan ett år tidigare, men

hölls hemlig fram till själva fi randet.

Den långa gräsmattan fi ck en och

annan kvällspromenerande att nyfi ket

höja på ögonbrynen.

– Vi ville göra något så att folk vakna-

de upp inför själva födelsedagsfi randet.

Vad kunde då passa bättre än att rulla

ut en grön matta till blomsterkungens

ära?, säger Karin Åkerblom, stads-

trädgårdsmästare i Uppsala kommun.

Rent centrum

Att få gräsmattan på plats var ett av

många uppdrag runt Linnéfi randet där

Farmartjänst deltog under sommaren.

Uppsala Farmartjänst har till stor del

även skött städningen i Uppsalas cen-

trala delar. Det har skett fl era gånger

varje dag då det skulle vara rent och

snyggt för stadens alla sommar-

besökare.

5


6

Ett år med Farmartjänst

I den södra landsänden hittar

vi en representant för Farmar-

tjänst som precis genomfört

ett lyckat generationsskifte och

som, förutom mer traditionellt

farmatjänstarbete, även har ett

framgångsrikt dotterbolag inom

lackering.

I och med förra numret av FT-Nytt tackar vi för att vi fått följa farmartjänsterna i Kungsbacka

Av Annika Rosenström

och Ingatorp under ett år. Nu ska vi få en inblick i verksamheten i Dackebygden och Umeå.

Verksamhetsledare Lars-Göran Olsson är en av fem personer

inom Dackebygdens Farmartjänst som är utbildad snickare.

Med marknadskunnande

och lyhördhet som drivfjäder

I snart nio år har det funnits ett

farmartjänstföretag i det nordostliga

hörnet av Dackebygden, med bas i Ble-

kinge. Föreningen startades 1988 med

Bengt Johansson i spetsen. Nu är det

Lars-Göran Olsson, Bengts son, som

har tagit över verksamhetsledarrollen.

– Jag började med att arbeta under

ett sommarlov 1991 och sedan blev

jag kvar. Av de övriga tiotalet bönder

som startade företaget är inga aktiva

på båda områdena längre. Antingen

har de satsat hårt inom näringen och

har ingen tid över eller så har de lagt

ner verksamheten, berättar Lars-

Göran Olsson.

Nej, konventionella bönder som både

arbetar i lantbruket och som har tid

över till Farmartjänst är det ont om.

Men i medlemsrullorna finns ”nya”,

före detta bönder, som avvecklat sina

gårdar och som valt att jobba heltid

inom Farmartjänst. För att få arbeta

åt Dackebygdens Farmartjänst finns

det inget krav på att man måste vara

lantbrukare, men väl på att ha någon

anknytning till jord- eller skogsbruk.

I dag är medlemssiffran cirka 50

och antalet anställda pendlar mellan

15 och 25 personer. Det geografiska

området sträcker sig runt Karlskrona,

Torsås, Emmaboda och uppåt mot

gränsen till Kalmar.

– Vi samarbetar mycket med de

angränsade farmartjänstföreningarna i

området, säger Lars-Göran.

Dotterbolag

Huvudsysselsättningen är beman-

ning till industri såsom sågverk och

metallfabriker. Emmaboda är känt för

sitt stenhuggeri med en handfull företag

som anlitar inhyrd personal som ”farmar-

tjänstare”.

Dackebygdens Farmartjänst har

även ett dotterbolag inom lackering.

– Vi arbetade tidigare åt ett företag


En av Dackebygdens största kunder är Jarl Trä i Broakulla där bland andra Lennart Björkander

som hette Legolack, men de fick

ekonomiska problem och kunde till slut

inte betala oss. Då gick vi in och köpte

det. Vi startade ett helt nytt företag

och bytte även namn till Dackebygdens

Lack AB. Det var rätt maffigt att som

bönder gå in och ta över ett sådant

företag.

Farmartjänst äger Dackebygdens

Lack till 100 procent. Förutom att en

före detta anställd blev vd kommer

övrig personal från farmartjänstföre-

taget.

Het byggbransch

Byggsektorn är ett annat viktigt ben

för Dackebygdens Farmartjänst att stå

på. Lars-Göran är själv utbildad snick-

are och har ytterliggare fyra personer

med samma bakgrund i sitt team.

Det är mestadels privata villor som

uppförs och renoveras. Byggmarkna-

den är riktig het med extremt mycket

jobb och de är fullbokade under hela

hösten.

Tack vare stormen Gudrun är det

fortfarande även gott om arbete inom

Ett år med Farmartjänst

skogsindustrin, speciellt på sågverken.

– Många av de ”vanliga människor”,

som jag anställer, blir sedan fast

anställda hos sågverken. Det är väldigt

många som ringer till mig och frågar

om jobb. Framför allt har det spridit

sig bland ungdomar. Jag har även ett

bra samarbete med Arbetsförmed-

lingen.

För Lars-Göran Olsson är dilemmat

just att finna lämplig och kompetent

utbildad personal.

– Jag kan inte tacka nej till jobb bara

för att jag inte kan få tag i en lant-

brukare utan då anställer jag istället

ungdomar för de lite enklare arbets-

uppgifterna, säger han. Säger jag nej

för ofta riskerar jag att förlora kunder

och då har inte mina medlemmar jobb

när de blir tillgängliga.

Viktigt att synas

Lars-Göran Olsson vet nyttan av

att bredda kompetensen genom att

utbilda personalen. Han skulle vilja

investera än mer på det sättet.

– Fast nu får vi avvakta och se om vi

kan finna nya EU-pengar. Senaste tiden

har vi satsat mycket på utbildning inom

heta arbeten, försett flera medlemmar

med BE-körkort och utbildat signalvak-

ter. Det är bra om fler får utbildning

inom dessa områden, men även en

kurs i motorsågning för professionell

användning står på vår önskelista.

När det gäller marknadsföring av

företaget och medlemmarnas kompe-

tens är Lars-Göran lite kluven.

– Jag vet att vi är lite dåliga på att

marknadsföra oss, men vi har alltid

haft så mycket jobb som vi behövt.

Samtidigt vet vi ju att det är viktigt att

synas inför framtiden. Vi har ingen

utarbetad plan för marknadsföring,

men vi försöker skapa oss ett bra

rykte och vi har en hemsida.

Konkurrensen hårdnar

För tre år sedan generationsskiftade

Lars-Göran och fadern Bengt företa-

get. Samtidigt drog de medvetet ned

omsättningen för att underlätta över-

gången. Men nu är Lars-Göran varm i

kläderna och de ekonomiska siffrorna

pekar uppåt. I fjol omsatte Dackebyg-

dens Farmartjänst sju miljoner kronor

och i år beräknas omsättningen öka

med ytterliggare en miljon. Lackföreta-

gets omsättning är ungefär lika stor.

Inom företaget diskuteras ideligen

framtiden. Bland annat övervägs om

det geografiska verksamhetsområdet

skulle kunna breddas. Ett annat viktigt

diskussionsämne är Dackebygdens

Lack. Inom lackeringsbranschen

händer det mycket och med stentuff

konkurrens är frågan om man ska

våga satsa vidare för att behålla sin

konkurrenskraft.

I dagsläget har man specialiserat sig

på små serier och snabba leveranser,

men konkurrenterna är stora firmor

med enorm kapacitet.

Lars-Göran Olsson ser dock positivt

på framtiden trots konkurrensen och

svårigheten att få tag på bra personal.

– Man får vara lyhörd för vad

kunden och medarbetarna vill så att

rätt person kommer på rätt ställe.

Som verksamhetsledare gäller det att

utbilda personal och vara alert när det

handlar om att finna jobb. Gör man

det så tror jag att det finns en god

framtid.

7


8

Ett år med Farmartjänst

Byggboom ger jobb

Av Kristin Fridholm

I vår artikelserie ”Ett år med

Farmartjänst” är det nu dags

att göra en ny bekantskap. Mitt

i sommaren kontaktar vi Umeå

och landets näst nordligaste

Farmartjänst. Här råder bygg-

boom och fönstermontering, som

är en av företagets specialiteter,

efterfrågas som aldrig förr.

Jörgen Sjöström, längst fram och Anders Hägglund monterar fönster i en

villa.

Att byta fönster i sitt hem har blivit

något av en trend i Västerbottens län.

Man byter för att få bättre värme-

isolering, för att stänga ute oljud eller

helt enkelt för att få ett vackrare hem.

– Redan när vi startade vårt farmar-

tjänstföretag år 2001 skrev vi vårt

första avtal med Mockfjärdsfönster

som är ett av landets största fönster-

monteringsföretag. Sedan dess har

samarbetet rullat på och företaget är

en av våra viktigaste uppdragsgivare,

berättar Anders Hägglund, verksam-

hetsledare i Farmartjänst Umeå AB.

Het byggmarknad

Delägarna i Farmartjänst Umeå AB är

i dag stort sett desamma som för sex

år sedan och det stora flertalet arbe-

tar aktivt. Företaget har inga anställda

utan det är för det mesta delägarna

själva som utför alla uppdrag. Endast

i undantag har man tagit in extra

personal.

– Vi vill helst slippa arbetsgivar-

ansvaret och det extra arbete som

det kräver, förklarar Anders Hägglund.

Däremot skulle vi gärna se att vi fick

in några nya och yngre medlemmar. Vi

som är med i dag är ju i 50 - 60-års-

åldern. Men det är oerhört svårt att

få tag på rätt folk som både har rätt

kompetens och som fungerar socialt

ute på våra arbetsplatser.

Men jobb finns. Enligt Anders är

byggmarknaden i området överhettad

och många aktörer söker folk med ljus

och lykta. Farmartjänst Umeå skulle

kunna ta sig an flera stora byggupp-

drag om de bara hittade rätt personer

för arbetet.

Nattjobb

Under sommaren har dock tempot

varit ganska lugnt inom Farmartjänst

Umeå då fönstermonteringen har legat

på is ett tag på grund av sena leve-

ranser. Det har gett möjlighet till lite

semester och en välbehövd uppladd-

ning inför hösten.

Ett uppdrag som dock pågått är

vägarbete åt NCC Roads där mel-

lan två och fyra personer har agerat

signalvakter vid en ombyggnation av

E4. Arbetet har utförts nattetid så

medlemmarna har arbetat mellan

18.00 och 06.00. Detta för att vägen

inte kan stängas av dagtid på grund av

risk för köbildning.

Slyröjning runt Telia Soneras

mobiltelefonmaster i Västerbotten är

ett annat arbete som också fortgått

under sommaren.


i norr

Historiskt arbete

När FT Nytt ringer upp Anders Hägg-

lund i mitten av juli har han precis fått in

en lite udda förfrågan. Umeå kommun

har avsatt pengar till ett renoverings-

arbete av en kulturhistoriskt intres-

sant plats mitt inne i samhället och via

Svensk Markservice har jobbet hamnat

hos Farmartjänst.

– Vid Sävarån fi nns en gammal

bysmedja med en stenkanal från mitten

av 1800-talet. Tidigare har kanalen inte

behövt någon speciell tillsyn, men nu

har björkarnas rötter börjat leta sig ner

djupare in mellan stenarna och trycker

ut dem i kanalen. Vårt uppdrag blir att

Snabba fakta om

Farmartjänst Umeå AB

Företaget startade som ett aktiebolag år

2001. Antalet delägare är i dag 10 och

de allra fl esta arbetar aktivt. De största

verksamhetsområdena omfattar diverse

bemanningsarbeten, fönstermontering, cate-

ringservice, signalvaktsarbete, snickerier,

markarbeten, maskintjänster, skogs-

arbeten med mera. Verksamhetsledare

sedan starten är Anders Hägglund. Aktuellt

just nu: Restaurering av historisk kanal och

diverse byggnationer.

På tal om lantbruk och energi

Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen många fler, allt från

råvaror till färdig elkraft eller värme. Oavsett vilken väg du väljer har vi bra finansieringsalternativ och

juridiskt kunnande för att hjälpa dig och ditt företag. Prata med någon av våra lantbruksansvariga eller

besök oss på vår hemsida. Välkommen in.

swedbank.se

bidra med en hantlangare åt en gräv-

maskin och det är ett mycket känsligt

arbete då vi i princip inte får påverka

kanalens ursprungliga utseende alls.

Några personer med specialistkun-

skaper inom området är svåra att hitta

så det blir enligt Anders ett arbete som

får utvecklas successivt allteftersom

det fortskrider.

– Och det gäller att det blir bra.

Dels för att området ska kunna bli ett

lockande turistmål för Umeå kommun

och dels för att vi kan få chans till fl er

liknande arbeten då så få vet hur man

restaurerar sådana här byggnationer,

säger han.

Ett år med Farmartjänst

FOTO JOHAN EKLUND

9


10

Ett år med Farmartjänst

Fokus på arbetsmiljö

och hälsa i Ådalen

Hans Åkermark och Anders Könberg steker laxfjärilar vid en träff som farmartjänstföretaget hade i sommar.

Av Annika Rosenström

Vid tidpunkten för FT-Nytts sista

återbesök hos Ådalens Farmar-

tjänst är certifieringsarbetet i

full gång. Som stöd i proces-

sen har medlemmarna fått ett

fadderföretag som certifierades

under förra omgången. Nytt för i

år är att personalen ska genom-

gå en hälsoundersökning som en

del i certifieringen.

För Ådalens Farmartjänst har certifie-

ringen av föreningen börjat ta fart. Av

cirka hundra farmartjänstföreningar

har fem redan certifierat sig och

ytterligare femton är på gång i år.

Hälsingland, Hjo, Simlångsdalen, Enkö-

ping och Kristinehamn, som blev klara

under 2006 har tagit på sig rollen som

faddrar. Hälsingland är Ådalens fadder.

– De fem har gjort ett enormt

arbete. Den röda tråden är klar och

bara för oss att följa. Varje förening

är unik och certifieringen får formas

efter det, men vi kan dra nytta av våra

faddrar och behöver inte uppfinna

hjulet på nytt. Det vanligaste felet

verkar vara att man inte är realistisk

utan tar i för mycket och inte klarar

att uppnå målen, berättar Ådalens vd

Hans Åkermark.

Just nu jobbar farmarna mot ett

stoppdatum. Den 15 november kom-

mer en internrevision att hållas. Då

kontrolleras att man klarar lägsta nivån

på alla punkter. När det är gjort blir det

en riktig revision.

Hans Åkermark är tveksam till om

farmartjänstföretaget får fler kunder

av att det blir certifierat, men tror

däremot att det kan behålla dem det

redan har. Eon, en uppdragsgivare som

medlemmarna utför mycket röjning åt,

meddelade för ett tag sedan att fören-

ingen hade året på sig att certifieras,

om den ville behålla uppdraget.

– En annan fördel är att certifi-

katet är ett levande dokument. Så

fort verkligheten förändras ska även

dokumentet göra det. På så sätt kan vi

bli bättre och bättre.

Hälsokontroll

Det är inte bara hur företaget utför

sina arbetsuppgifter som ska doku-

menteras. Nytt för i år är även att

medlemmarna själva har blivit under-

sökta av Ådalshälsan. De flesta hade

aldrig tidigare varit på någon företags-

hälsokontroll.

– Alla vet ju att man bör göra det, men

det är inget som man själv tar tag i. Nu

ringde jag upp alla över 35 år, de fick två

tider att välja mellan och det fungerade

jättebra.

Medelåldern är relativt hög i fören-

ingen, även om den sjunkit drastisk

de senaste åren. De som har högt


lodtryck eller dylikt kommer att följas

upp och ett flödesschema är gjort där

de äldre fortsättningsvis kommer att

undersökas oftare än de yngre.

Enhetlig hemsida

Ett område som ofta diskuteras i Åda-

len är marknadsföring.

– Vi hade styrelsemöte igår och då

diskuterade vi även reklam. Vi har köpt

en skylift och hjullastare som vi ska

pryda med dekaler och dessutom ska

vi sponsra en krossbana. Det är viktigt

med att synas. Syns vi inte så finns vi

inte! När Volvo slutar att annonsera

kan vi också sluta, konstaterar Hans

Åkermark.

Ulf Åkerlund kontrollerar lyftband.

Ett sätt att kunna vara tillgänglig och

synas är att ha en egen hemsida. Det

är inte alla föreningar som har kapa-

citet eller resurser att producera och

uppdatera en hemsida. Farmartjänst

Riks har därför utarbetat en tjänst där

föreningarna kan köpa sig en hemsida.

De finns i tre olika varianter, från billig

till lite lyxigare. Sidan kommer att vara

länkade till riksföreningens hemsida

och ha en liknande profil så att kunden

ska känna igen sig. Hans Åkermark är

nyvald ekonomiansvarig i Farmartjänst

Riks och insatt i ämnet.

– Vi har slitit med den här frågan

inom Ådalen, men nu kan vi köpa

tjänsten. Vi ska göra det vi är bra på.

En person som är duktig på att ragga

jobb ska inte slita sena nattimmar med

en hemsida utan ska överlåta det till

dem som är proffs.

Ett år med Farmartjänst

Säkerheten under lupp

Arbetet i multihallen i Dannero som

det skrevs om i förra numret har

utökats. Förutom att skifta golv i den

stora anläggningen alltefter att de

olika aktiviteterna avlöser varandra har

medlemmar fått utbildning i skötsel av

travbanan. Det är ett grannlaga jobb

där underlaget ska hyvlas och sladdas

i speciella vinklar. Arbetet görs med

travbanans egna specialmaskiner.

Ådalens Farmartjänst har även fort-

satt mycket arbete i hamnarna med

lastning och lossning av timmer och

besiktning av sling. Hans Åkermark

kommer därför att under kommande

vinter, tillsammans med fyra andra

aktörer, diskutera säkerhetsfrågor

och utarbeta en säkerhetspolicy. En

gemensam och unik riskanalys kom-

mer att göras för varje hamn.

– Via Ådalshälsan ska jag även gå en

kurs i arbetsmiljö. Vi är tio personer

från olika företag som under sju träf-

far ska lära oss om kemiska hälso-

risker, buller, belastning, vibrationer,

kränkande särbehandlingar, alkohol-

och drogmissbruk samt hjärt- och

lungräddning.

Utan spaning – ingen aning

Frågan som infinner sig är hur Hans

Åkermark hinner med allt arbete?

– Jag omger mig med bra människor!

Tidigare var jag yrkesmilitär och trodde

inte jag skulle ha någon nytta av kunska-

perna från den tiden, men det var bara

att byta namn på saker och ting. Jag

har aldrig tidigare räknat ekonomi på

stora jobb men det är precis som när

man ska planera ett anfall: utan spaning

– ingen aning, säger han och skrattar.

När kunden och Hans Åkermark väl

har ett avtal skriver de ett kontrakt.

Därefter utser han tidigt en gruppchef

och när jobbet rullar igång är det grupp-

chefen som har ansvaret.

– När jag fått i gång en aktör jagar

jag nya jobb, men gör även uppföljning

med arbetsplatsbesök. Ibland kanske

det inte stämmer med våra killar och

kunden och då är det kunden som har

rätt och jag får byta kontaktperson. Sju

gruppchefer är utnämnda bland de 53

medlemmarna.

Slutligen, vad gjorde då Ådals-

farmarna med prissumman som de fick

som mest framgångsrika farmartjänst-

företag 2006?

– Vi arbetar fortfarande med den

frågan. Vi har inte haft tid under som-

maren och nu är det älgjaktstider så nu

går det inte. Sannolikt kommer vi att

kunna göra något i november-december.

Men vi ska förena nytta med nöje, lovar

Hans Åkermark.

11


12

Ett år med Farmartjänst

Ny hemsida

för Närkes Kil

Av Kristin Fridholm

Ett grisstall färdigställs och ett

nytt startas upp. Arbetet flyter

på bra för Närkes Kils Farmar-

tjänst och i vinter blir det kanske

arbete i Norge. En ny hemsida är

också på gång enligt det koncept

som FT Riks tagit fram åt med-

lemsföretagen.

Så gör vi en sista koll hur arbetet fort-

löper hos Närkes Kils Farmartjänst.

Suggorna som sist nästan nafsade

Kjell Sörman och Karl-Erik Persson i

hasorna är nu på plats och inredning-

en, som är det som Kjell och Karl-Eriks

arbetat med, fungerar bra.

– Vi är i princip klara, men det åter-

står en del detaljer, berättar Kjell. Just

nu är det skördetider så arbetet med

suggstallet får läggas åt sidan ett tag.

Som på så många andra håll i Sve-

rige har det varit en regnig sommar i

Närke. Dock verkar skördarna på de

flesta håll ändå bli relativt goda.

– Bara det blir lite väder så att man

får in grödorna. Just nu ser det fint

ut, men SMHI har varnat för skurar

senare så nu arbetar många för fullt.

Drar kanske västerut

Nästa projekt som ligger i loppet är

ett nytt stall med plats för 1 600

Kjell Sörman arbetar med en foderanläggning.

slaktsvin, som ska inredas. Kjell kom-

mer att fungera som arbetsledare och

lantbrukaren har hyrt in två arbetare

från Polen.

– Det är två jätteduktiga killar så

arbetet kommer att gå snabbt, säger

Kjell. Mina två medarbetare inom

Farmartjänst kommer att ha fullt upp

med annat under tiden så det blir

framför allt jag som kommer att finnas

på plats där.

Den tredje personen inom Närkes

Kils Farmartjänst, Joakim Sundström,

arbetar numera nästan uteslutande

som serviceman åt Bygglant. Framför

allt är det montering av spannmåls-

silos som står på agendan.

Vad som sker efter att samtliga

aktuella projekt är avslutade vet Kjell

inte i nuläget, men han har fått flera

förfrågningar. Uppdragen kommer

både från inredningsleverantörer i när-

området och från ett företag i Norge,

där man varit mycket och arbetat

tidigare.

Ny hemsida

I förra numret av FT Nytt berättade vi

om att Farmartjänst Riksstyrelse gått

ut med ett mycket förmånligt koncept

till de farmartjänstföretag som vill ha

en ny hemsida. Det väckte intresse

hos Närkes Kils Farmartjänst och man

planerar att starta upp arbetet med

den nya sidan under hösten.

– Vi tyckte att erbjudandet lät

bra och det är viktigt att vi har en

gemensam profil inom Farmartjänst

med likartade webbadresser och ett

enhetligt utseende. Hoppas att fler

farmartjänster tar chansen så att vi

verkligen får till en förändring. Det gäl-

ler ju att vi som finns ute i de enskilda

företagen ser till att hänga med när

styrelsen försöker få till förbättringar

som gagnar oss alla, säger Kjell.

Joakim Sundström monterar spannmålsskruvar.


Inbjudan till

Farmartjänstutbildning

Årets teman: fackliga frågor, byggmoms,

entreprenad och erfarenhetsutbyte

Plats: Sjöåkragården i Bankeryd

Tid: onsdag 14 november kl 12.00

till fredag 16 november kl 13.00

Målgrupp: Verksamhetsledare, styrelsemedlemmar

och övriga verksamma i FT-företagen

Kostnader: Kurskostnad inklusive mat och logi:

För FT-riks medlemsföretag 3 600 kr/deltagare

exklusive moms (enkelrumstillägg 400 kr,

anges i anmälan) För icke medlemsföretag

4 600 kr/deltagare exklusive moms

(enkelrumstillägg 400 kr, anges i anmälan)

Inbjudan: Inbjudan kommer att skickas till samtliga

Styrelsen i FT-riks genom

Mats Gunnarsson

Farmartjänstföretagens riksförening har nöjet

att inbjuda till sedvanlig novemberskurs enligt nedan

FT-företag när programmet är klart

Välkommen!

RESERVERA TIDEN I ERA

ALMANACKOR REDAN IDAG!

13


14

Det är utsatt att vara verksamhets-

ledare idag. Hjulen i samhället snurrar

allt fortare och det känns ibland som

att det är svårt att hinna med allt som

behöver göras. Vi som arbetar med

offentliga uppdragsgivare kan ibland

känna att kraven på den dokumen-

tation och de färdigheter vi skall

presteras känns orimliga – och allt

detta för att klippa gräs och tömma

papperskorgar.


Befi nner du dig

i ekorrhjulet?

Av Per Åhrlin,

vd Svensk Markservice
Ibland snurrar omvälden lite för

fort. Det är svårt att hänga med

i tempot och känslan av att tappa

fotfästet smyger sig på. Tänk på

att försöka stanna upp ibland,

titta kritiskt på din situation

– delegera och acceptera hjälp!

Vi ska leverera miljö- och kvalitets-

planer, upprätta CV för alla anställda

och underentreprenörer, presentera

erfarenheter och organisation... listan

kan göras lång. Från årsskiften kom-


mer dessutom trettio statliga myn-

digheter att ställa upp villkor för sina

leverantörer för att motverka diskri-

minering. Vid upphandlingar om minst

750 000 kronor ska en projektanpas-

sad antidiskrimineringsklausul och san-

ningsförsäkran ingå i underlaget. Från

2008 ska vi årligen inkomma med jäm-

ställdhetsplan, sanningsförsäkran och

vissa andra dokument som visar hur vi

aktivt arbetar mot diskriminering.

Arbete och privatliv

Som verksamhetsledare ska du hålla

reda på reglerna om omvänd moms

och arbetsmiljö. Du ska fakturera

löpande och hålla kontakten med

generalentreprenör och beställare. Du

ska svara upp mot kraven från dina

medlemmar och sköta produktionen.

Du ska ackvirera nya kunder och ta

emot reklamationer från (ibland arga)

beställare. Dessutom ska du utföra ett

par tusen saker till.


Då har vi ändå inte talat om den

tid som behövs för din familj, ditt hus

och dina ägodelar som behöver tas

om hand ibland. Och hur är det med
dig själv? Du behöver tid för att vårda

själen och kroppen också.

Delad börda

Jag ser hur våra chefer i Svensk

Markservice befi nner sig i det här

ekorrhjulet emellanåt. Då det snurrar

som värst kanske man måste hoppa

över pinnar för att hinna med. Men om

man kommer i en situation där man

ständigt hoppar över tråkiga ären-

den, som kontorsadministration eller

besvärliga problem med personal eller

beställare, är man ute på farliga vägar.

Förr eller senare brinner lagret i hjulet

och ekipaget stoppar.

För dig som ledare är det viktigt att

se till att du har det administrativa

stöd som behövs, antingen i form av

tid eller andra resurser. Jag vill också

propagera för delegering. Vi befi n-

ner oss i en auktoritär bransch där

alltför få personer ska ta alltför många

beslut. Om vi har fl era dugliga perso-

ner som kan hjälpa till att kalkylera,

producera och administrera, så tror

jag att vi har alla möjligheter att få

bättre och lönsammare enheter.


Elisabeth Bröms Sterner, DNV.

NYA FÖRETAG

PÅ VÄG MOT

CERTIFIERING

Av Gunnar Persson, Hjo Farmartjänst

I mitten av augusti arrangerade Farmar-

tjänst Riks en kurs för oss som arbetar

med certifi ering. Kursen hölls i Skövde

och det var deltagare från de tretton

farmartjänstföretag som just nu befi nner

sig i processen, plus de fem som redan

genomfört sin certifi ering, som var

församlade.

Kursen startade med miljöutbildning,

som Johan Ekelund från Miljöledarna Cico-

nia höll i. Han lotsade kursdeltagarna från

”the big bang” till dagens förhållanden med

global uppvärmning, övergödning av haven

och ozonhål i atmosfären.

Andra delen av kursen leddes av

Elisabeth Bröms Sterner, kvalitetsrevisor

på DNV (De Norske Veritas). Hon bistod

med handfasta råd och anvisningar inför

stundande certifi eringsrevision. Hon gick

igenom upplägget av farmartjänstföreta-

gens certifi eringsprojekt där riksförening-

en har huvudansvaret för certifi eringen

och respektive företag får sina certifi kat

under ”samma paraply”. Elisabet drog upp

riktlinjer för det fortsatta arbetet ute på

företagen med färdigställande av respek-

tive ledningssystem, internrevision och

därefter certifi eringsrevision.

Certifi eringarna beräknas vara genom-

förda under december månad i år.

Ysta Väghyvel för grusvägar

För omgående

leverans!

Varmgalvaniserad kraftig ram. Arbetsbredd från 2.0 m till 2.3 m. Alla hyvlar har

3 skär och de 2 främsta är utrustade med tandskär. De bogserade har hydraulisk

inställning av skärvinkeln och höjdjustering. Finns även för 3 punktsupphängning.

Kontakta oss eller vår närmaste återförsäljare

Norra Zinkgatan 3, Ystad Tel 0411-139 50 www.ystamaskiner.se

Unimog

UNIMOG UGN

Tusenkonstnären!

Multiverktyget Unimog UGN är en kombinerad redskapsbärare med över 100 olika

arbetsredskap. Du byter enkelt och snabbt från t ex flak eller kran till redskap som

kantklipper, spolar, sopar eller blir en självgående sopmaskin. En unik fyrhjulsdrift som

standard ger dig säker framkomlighet och möjlighet till extrem terrängdrift utanför

vägen. Vill du köra extra långsamt har fordonet en krypväxel så att du kan köra i 0,6

km/tim. Unimog UGN är lastbilsregistrerad och finns i flera modeller upp till 16 tons

totalvikt.

Mönsterås • Tel: 0499-490 50 • www.unimog.nu

Generalagent för DaimlerChrysler AG i Sverige - Mercedes-Benz Unimog

Har du något viktigt

att säga våra

läsare?

för mer information och bokning

av annonsplats >>

Ring LIME AB 040-40 86 80

eller titta in på www.lime.nu

15


Finansiering till nytänkande

B

Returadress:

Mats Gunnarsson

Svalilt

310 38 Simlångsdalen

Energiförsörjning är en av de största och viktigaste frågorna för

framtiden. Rätt satsning kan betyda en säker och lönsam inkomstkälla

under överskådlig tid.

I vår ”Uppslagsbok” får du hjälp med idéer, fakta och kontakter

till ny, inkomstbringande verksamhet. Beställ boken kostnadsfritt

på landshypotek.se. Jordnära fi nansieringar

synkkommunikation.se

More magazines by this user
Similar magazines