Årsrapport - Kulturhuset

martha.huset.fi

Årsrapport - Kulturhuset

År 2007 – ett sammandraG

Marthaförbundets år 2007 präglades av förnyelse.

Som motvikt till den arbetsdryga men nödvändiga stadgeuppdateringen

inledde vi ett inspirerande arbete för att

aktivare lyfta fram frågor som berör kvinnan och hennes

samhälleliga ställning. Vi jobbade också för att engagera

flera yngre kvinnor i rörelsen och därigenom bibehålla en

aktiv och livskraftig medlemskår. Vi träffades, debatterade

och lärde oss nytt.

Arbetet med att förnya stadgarna sysselsatte oss på alla

nivåer under hela året. Enligt de nya stadgarna som godkändes

på höstmötet 2006, har vi från och med 1.1.2008

nya medlemskategorier. Nya medlemmar, förutom familjemedlemmar,

får tidningen som en del av sitt medlemskap.

Stadgarna innebär också förändringar i mandattiderna för

styrelseuppdragen. På vårmötet 2007 godkändes modellstadgarna

för distrikten och föreningarna. Därefter har

stadgearbetet i distrikten och föreningarna varit intensivt

och nyttigt på många sätt. Arbetet fortsätter år 2008.

Satsningen Kvinnor och karriär växte fram under

årets lopp som en del av förbundets nya målsättning att

beakta kvinnans alla livsområden i verksamheten. Via

projektet vill vi stärka kvinnans möjligheter i yrkeslivet

och karriären. En annan målsättning med projektet är att

Cathrine Schück Lill Lindfors

bygga broar mellan generationerna med hjälp av ett mentorskapsprogram.

Under landskapsresan till Borgå i mars fick deltagarna

en unik chans att höra den svenska kvinnoföretagaren

Amelia Adamo. Borgå med sin lantdag och Fredrika Runeberg

passade 100 år efter lika rösträtt ypperligt som mål

för landskapsresan och dess nya tema Marthafeminism.

Under veckan träffade förbundets kanslipersonal lokala

marthor på olika jippon och träffar.

På hösten ordnades Kvinnor och karriär -seminarier.

Projektets kickoff-seminarium Har kvinnan valfrihet?

i Helsingfors och seminariet Vad är min grej – är jag på

rätt väg? i Jakobstad lockade sammanlagt omkring 70

personer. Ekonomirådgivaren fungerade som projektkoordinator

för seminarierna. Projektets mentorskapsprogram

startade med en utbildningskväll i Helsingfors i november.

Idén med mentorskap är att äldre kvinnor får möjlighet att

ge av sin kunskap vidare till yngre.

Marthakryssningen till Stockholm ordnades i september

med temat Våga vara kvinna. Under kryssningen fick

deltagarna veta mera om kroppsspråk och röstanvändning

samt härskartekniker och negativ maktutövning inom

arbetsvärlden. I smågrupper diskuterades bland annat ett

Similar magazines