Katolska kyrkan Kyrkan är gemenskap, kallad att spegla ...

gammal.skr.org

Katolska kyrkan Kyrkan är gemenskap, kallad att spegla ...

Katolska kyrkan

Kyrkan är gemenskap, kallad att spegla Treenighetens liv.

Kyrkan är ett mysterium, synlig mitt ibland oss och samtidigt bortom allt förstånd.

Kyrkan är lik ett sakrament, som ger de sina del av den nåd hon själv får från Gud.

Historia/ursprung

Katolska kyrkan växte i urkyrkan och tiden före delningen. I biskopen av Rom förvaltas

Petrusämbetet som tjänar den världsvida kyrkan.

I Sverige har kristna funnits sedan 800-talet. Efter 1054 var kyrkan i Sverige en del av

västkyrkan. När Sverige blivit lutherskt 1593 var katolikerna få. Vid slutet av 1700-talet fanns

runt 2000 katoliker i Sverige och sedan dess har kyrkan vuxit. Under andra halvan av 1900talet,

med dess stora flyktingströmmar från olika delar av världen, har ökningen av antalet

katoliker i Sverige varit stor och snabb. Efter religionsfrihetslagen 1951 fick Sverige återigen

ett katolskt biskopssäte då Stockholm blev ett stift 1953, med hela landet som biskopsområde.

Tro

Katoliker tror på

en Gud, himmelens och jordens skapare

Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre

den helige Ande,

den heliga katolska kyrkan,

de heligas samfund,

syndernas förlåtelse,

köttets uppståndelse och

ett evigt liv.

Den katolska tron bygger på Bibeln, traditionen, kyrkans trosbekännelse och lära genom 2000

år och hennes gudstjänstliv och liturgi. Tron uttrycks genom till exempel gudstjänst, i mission

och diakoni och i individens förhållande till Gud.

Katoliker tror att Gud har skapat hela universum, både det fysiska och det andliga, och att

världen inte har uppstått av sig själv, det finns en mening. Denna tro strider inte mot

vetenskaplig forskning, utan bidrar med vad vetenskapen inte kan ge – forskningen säger hur,

tron säger varför. Varje människa är skapad till Guds avbild, för att Gud önskat just henne.

Därför präglas också katolsk lära av respekt för det mänskliga livets helighet och av de

spänningar mellan rättigheter detta innebär.

Katoliker tror på Gud som är överflödande kärlek. Kärlek innebär frihet att svara med kärlek,

men också att säga nej. Vi är skapade med fri vilja, för att fritt kunna säga ja till kärleken. Det

är en gåva som kan tas emot eller avvisas. Guds nåd behövs för frälsning men vi kan välja att

inte ta emot den. Det innebär att vi har ansvar för oss själva, våra handlingar och varandra.

Kristus är tydligast närvarande i eukaristin, och den låter oss delta i den himmelska måltiden

med Herren och hela kyrkan genom hela hennes historia. Vi bjuds i sakramentet att dela Kristi

kropp med alla som gått före oss och alla som kommer efter.

I den eviga gemenskapen ber vi helgon om förbön, inte för att de står mellan oss och Gud utan

på samma sätt som vi kan be andra kristna om förbön. Helgonen är lärare och förebilder


genom sitt exempel och stöd. Marias fria och osjälviska ja till Gud gör henne till moder och

modell för kyrkan och ger henne en särställning.

Vi talar om skärselden som ett stadium mellan livet på jorden och i himmelen. Om vi inte dör

syndfria, låter Gud i sin godhet reningen fortsätta om vi inte aktivt säger nej. Vi tror att Gud

vill att alla ska nå det eviga livet.

Uppdrag/mission

Kyrkans, de troendes, uppdrag är fyrfaldigt: koinonia, martyria, leitourgia och diakonia.

Dessa är inte skilda handlingar, utan fyra aspekter av det kristna livet. Gemenskapen

(koinonia) uttrycks i eukaristin och är mål och centrum i det kristna liv som i sig är ett

vittnesbörd (martyria) om Guds rike, en gudstjänst (leitourgia) och en tjänst (diakonia) åt

mänskligheten. I dessa aspekter är katolska kyrkans stora spridning en fördel genom att de

troende finner gemenskap vart de än kommer i världen, genom synlighet och närvaro, genom

ständig bön och gudstjänst och genom väl utvecklat och globalt samordnat socialt arbete.

Syn på kristen enhet – konkret arbete för enhet

Den synliga enheten och den fullständiga gemenskapen i Kristus är ett mål för varje troende.

Kristi kyrka existerar i (”subsistit in”) den katolska kyrkan i gemenskap med biskopen av

Rom. Ekumenik handlar om respekt, öppenhet och välvilja. Den kan inte handla om låtsad

gemenskap där sådan inte finns. Vi får inte heller blunda för problem och olikheter, utan vi

måste arbeta med svåra frågor, de öppna såren som gör ont, och finna vilka olikheter som är

kyrkoskiljande och vilka som kan rymmas.

Arbetet sker på flera nivåer: genom närvaro i internationella och lokala organisationer och

sammankomster, genom dialog mellan kyrkor och samfund internationellt och lokalt och

genom sådant som går att göra tillsammans, som gudstjänster och social verksamhet.

Internationellt ekumeniskt ansvar har Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet. På

stiftsnivå i Sverige stöds stiftet av Katolska ekumeniska nämnden och två handläggare för

ekumenik. Flera inomkyrkliga organisationer samarbetar med andra kristna organisationer.

Statistik

Katolska kyrkan själv uppskattar medlemsantalet till knappt 1.2 miljarder. I Sverige är antalet

inskrivna medlemmar ca 97 000, men antalet betjänade uppskattas till ca 150 000 och kyrkan

växer i landet tack vare invandringen.

Länkar och annat att läsa

Stockholms katolska stift: http://www.katolskakyrkan.se/

Vatikanen: www.vatican.va

Unitatis Redintegratio (Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik):

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html

Lumen Gentium (Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om Kyrkan):

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19641121_lumen-gentium_en.html

Ut Unum Sint (Att de må bli ett, Johannes Paulus II encyklika om ekumeniken):

http://www.vatican.va/edocs/ENG0221/_INDEX.HTM


Dominus Iesus (om kyrkans och Kristi enhet och frälsande universalitet):

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2000

0806_dominus-iesus_en.html

Tro – liv – enhet, Sveriges Kristna Råds skriftserie nr 13 (2010)

Katolska kyrkan i Sverige, informationsbroschyr från Stockholms katolska stift

Mission och kyrkosyn, rapport från samtalsgruppen mellan Stockholms katolska stift och

Svenska Missionsförbundet (2001)

More magazines by this user
Similar magazines