Protokoll Au 20071107.pdf - Nynäshamns kommun

nynashamn.se

Protokoll Au 20071107.pdf - Nynäshamns kommun

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Änggatan 15, Nynäshamn, kv Doppingen, 2007-11-07 kl 08.30-10.15

Ilija Batljan, ordförande

Leif Stenquist

Roland Dehlin

Bengt Svenander, kommunchef

Bertil Lindberg, planeringschef

Lena Henlöv, ekonomichef

Staffan Lundquist, personalchef

Klas Holmberg, kommunjurist §§ 305-307

Björn Wahlberg, fastighetschef §§297-304, 308-327

Eva Ryman, sekreterare

Roland Dehlin

Kommunstyrelseförvaltningen 2007-11-12, kl 09.00

Eva Ryman

Ilija Batljan

Roland Dehlin

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2007-11-07

Datum för

anslags uppsättande 2007-11-12

BEVIS

Förvaringsplats

för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen hus B

Underskrift

Eva Ryman

Utdragsbestyrkande

Sida

1(66)

Paragrafer 289-327

Datum för

anslags nedtagande 2007-12-04


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

2007-11-07

289. Personalfrågor

290. Personalpolitiskt program

291. Medel för kompetens utveckling, Sunnerby förskola

292. Medel för kompetens utveckling, Kostenheten

293. Medel för kompetens utveckling, Skolkuratorsgruppen

294. Medel för kompetens utveckling, Tallåsens äldreboende

295. Tillämpningsföreskrifter - medel för kompetensutveckling

296. Yttrande över järnvägsutredning för industrispår till hamnen Stockholm-

Nynäshamn, Norvikudden

297. Samhällsbyggnadsprogram

298. Förslag till förändring i renhållningstaxan

299. Förlängning av skolplanen

300. Yttrande över revisionsrapport – granskning av kommunens arbete med

benchmarking – jämförelse av kommunens kärnområden

301. Programuppdrag Estö IP

302. Samarbetsavtal med Riksbyggen, del av Estö IP

303. Exploateringsavtal Trehörningen 22

304. Detaljplan för del av Trehörningen 22 m m, bostäder kontor park

305. Avtal om lägenhetsarrende i Nickstaviken på fastigheten Nynäshamn 2:1

306. Överenskommelse om bildande av gemensamhetsanläggningar mm

Avseende bl a fastigheterna Yxlö 2:2 och 2:3

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

2


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

307. Byggnation i Gröndalsviken på fastigheten Nynäshamn 2:54

308. Utvecklingen av stations- och gästhamnsområdet i Nynäshamns

kommun – tillsättning av politisk samordningsgrupp

309. Köp av fastigheten Nornan 28, Nynäshamns sjukhus

310. Ändring av hamnordningen för fiskehamnen i Nynäshamn

311. Uttag av avgift vid stöd- och omvårdnadsboende

312. Förslag till regler för kulturstipendium

313. Svar på motion av Eva Dannstedt Branting (mp) om att upprätta ett

program för att främja den sociala ekonomin

314. Svar på motion om underhåll av badplatsen vid Rangsta brygga

315. Svar på motion om nuvarande och framtida säkerhet på

Segersängsvägen

316. Svar på medborgarförslag angående ökad trafiksäkerhet på Estövägen

317. Svar på medborgarförslag om att inhägna en rastgård för hundar vid Estö

IP

318. Svar på medborgarförslag angående uppsättande av ändamålsenliga

papperskorgar

319. Svar på medborgarförslag om ökande av tillgängligheten vid

Ösmo pendeltågsstation

320. Svar på medborgarförslag om ökande av säkerheten vid kommunens

pendeltågshållplatser

321. Svar på medborgarförslag angående flyttning av flisverket i Ösmo

322. Svar på medborgarförslag angående fler parkeringsplatser vid Folkets

hus parkering

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

3


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

323. Svar på medborgarförslag angående att upptäcka och åtgärda trasig

belysning på gator och torg

324. Ändring av sammanträdesdag 2008 för kommunstyrelsens arbetsutskott

325. Bidrag till Operation Kvinnofrid

326. Kapitalförvaltning

327. Översyn av föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för

pensionsförpliktelser samt översyn av strukturen på kommunens tillgångar

Paragraferna behandlades i följande ordning 305-307, 289-304, 308-327

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

4


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 289 93/2007-020

Personalfrågor

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Personalchef Staffan Lundquist rapporterar om vilka förvaltningar som kan

bereda plats för ungdomar som dömts till samhällstjänst.

Personalchefen rapporterar vidare om personalomsättningen inom

förvaltningarna.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet uppdrar till personalchefen att återkomma med ytterligare

uppgifter om personalomsättningen inom socialförvaltningens centrala

administration, chefer inom äldreomsorgen och inom miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen.

______

Sida

5


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 290 141/2006-020

Personalpolitiskt program

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2007 att återremittera

ärendet så att kommunfullmäktiges ledamöter får möjlighet att ta del av

moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas gemensamma förslag till

personalpolitiskt program. Förslaget hade inte tillställts kommunfullmäktiges

ledamöter tillsammans med övriga handlingar till sammanträdet.

I samband med återremissen skulle också bilderna i kommunstyrelseförvaltningens

förslag ses över. Ärendet finns redovisat i

kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2007-10-30.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bifogade

förslag till Personalpolitiskt program med giltighet fr.o.m. 2008-01-01.

Programmet skall gälla tills vidare och utvärderas 2010.

Kommunfullmäktige beslutar upphäva nu gällande Personalpolitiskt program

fr o m 2007-12-31.

Yrkanden

Roland Dehlin (m) yrkar bifall till moderaternas, centerpartiets och

kristdemokraternas gemensamma förslag till personalpolitiskt program.

Proposition

Ordföranden (s) ställer proposition på bifall till kommunstyrelseförvaltningens

förslag till personalpolitiskt program eller bifall till det

gemensamma förslaget till personalpolitiskt program från moderaterna,

centerpartiet och kristdemokraterna och finner att arbetsutskottet beslutat i

enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Reservation

Roland Dehlin (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget

yrkande.

______

Sida

6


Sunnerby förskola

Personalenheten

Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 291 24/2007-026

Medel för kompetensutveckling, Sunnerby förskola

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2007 avsatt en miljon kronor för

verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av

kommunstyrelsen men ska användas av alla kommunala verksamheter.

Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt

”KS får i uppdrag att genomföra kompetensutvecklande åtgärder i syfte att

stärka chefer och deras arbetsenheter i arbetet med att utveckla sina

verksamheter. För ändamålet avsätts 1,0 Mkr”.

Aktuell ansökan

Ansökan avser

Barn-och utbildningsförvaltningen, Sunnerby förskola.

Lis Staaf ansöker om 2167 kr i bidrag för litteraturkostnader i samband med

studier för vidareutbildningarna ”Specialpedagogik och kommunikation”

samt ”Specialpedagogik ett inkluderande arbetssätt”.

Syftet med utbildningen är att öka kvaliteten och kunskapen i att se och

hantera barns olikheter samt hitta ett lokalt förankrat pedagogiskt arbetssätt.

Förvaltningens yttrande

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

Kommunstyrelseförvaltningen anser att utbildningen är viktig för kvaliteten

inom förskolan.

Inköpen ska verifieras med kvitto eller annat sätt.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-30.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

KSAU beslutar bevilja 2167 kr för litteraturkostnader.

Inköpen ska verifieras med kvitto eller annat sätt.

Sida

7


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 291

Arbetsutskottets beslut

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja 2167 kr för

litteraturkostnader. Inköpen ska verifieras med kvitto eller annat sätt.

_______

Sida

8


Kostenheten, buf

Personalenheten

Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 292 24/2007-026

Medel för kompetensutveckling, Kostenheten

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2007 avsatt en miljon kronor för

verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av

kommunstyrelsen men ska användas av alla kommunala verksamheter.

Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt

”KS får i uppdrag att genomföra kompetensutvecklande åtgärder i syfte att

stärka chefer och deras arbetsenheter i arbetet med att utveckla sina

verksamheter. För ändamålet avsätts 1,0 Mkr”.

Aktuell ansökan

Ansökan avser

Ökad datoranvändning inom kostenheten.

Kostenheten vill införa ett instrument som underlättar och ger exakt underlag

för planering, avrop och produktion ute i resp. kök men också förenkla

dokumentationen i HACCP.

För att genomföra detta vill man anställa en kostekonom i 6 månader till en

kostand av 29 000 kr/mån (174 000 kr)

Personalkostnaderna för olika referensgrupper (ca 55 personer) beräknas till

64 000 kr. Kostenheten har avsatt 52 000 kr för kompetensutveckling som

kan delfinansiera personalkostnaderna.

Sammantaget önskas 238 000 kr.

Förvaltningens yttrande

Barn och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

Ansökan fyller ej uppställda krav. Enligt riktlinjerna ersätts inte

personalkostnader/vikariekostnader.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock att verksamhetsutvecklingen är

viktig och gör delvis ett avsteg från riktlinjerna genom att bidra med 50 000

kr som bidrag för anställning av en kostekonom

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-30.

Sida

9


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 292

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

KSAU beslutar bevilja att bidra ansökan med 50 000 kr som bidrag för

anställning av en kostekonom.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 50 000 kr som bidrag för

anställning av en kostekonom.

______

Sida

10


Kuratorsgruppen

Personalenheten

Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 293 24/2007-026

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Medel för kompetensutveckling, Skolkuratorsgruppen

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2007 avsatt en miljon kronor för

verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av

kommunstyrelsen men ska användas av alla kommunala verksamheter.

Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt

”KS får i uppdrag att genomföra kompetensutvecklande åtgärder i syfte att

stärka chefer och deras arbetsenheter i arbetet med att utveckla sina

verksamheter. För ändamålet avsätts 1,0 Mkr”.

Aktuell ansökan

Ansökan avser

Kuratorsgruppen inom skolans verksamhet vill förebygga ohälsa bland barn

och ungdomar genom att höja sin egen kompetens. Det har visat sig att

finländska elever presterar bättre studieresultat än andra elever i Norden.

Gruppen vill gärna lära av finländska kuratorers arbetssätt och mandat som

skiljer sig från svenska kuratorers.

Förvaltningens yttrande

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

Gruppen (7 personer) har inkommit med förtydligande till sin ansökan (per

telefon och skriftligt). De önskar 23 700 kronor för ett studiebesök i

Helsingfors. Studiebesöket avser främst att undersöka skillnaden i finländska

skolkuratorers arbetssätt och mandat och för att se om de är användbara även

i Nynäshamn.

Kommunens avtal om resor och traktamente skall tillämpas.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-30.

Sida

11


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 293

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

KSAU beslutar bevilja 23 700 kr med delvis avsteg från riktlinjerna som

bidrag till kompetensutvecklingsinsatser enligt ansökan.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja 23 700 kr med delvis avsteg

från riktlinjerna som bidrag till kompetensutvecklingsinsatser enligt ansökan.

______

Sida

12


Tallåsens äldreboende

Personalenheten

Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 294 24/2007-026

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Medel för kompetensutveckling, Tallåsens äldreboende

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2007 avsatt en miljon kronor för

verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av

kommunstyrelsen men ska användas av alla kommunala verksamheter.

Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt

”KS får i uppdrag att genomföra kompetensutvecklande åtgärder i syfte att

stärka chefer och deras arbetsenheter i arbetet med att utveckla sina

verksamheter. För ändamålet avsätts 1,0 Mkr”.

Aktuell ansökan

Ansökan avser

Att öka effektiviteten för personalen på Tallåsens äldreboende utifrån tillsyn

som Länsstyrelsens genomfört.

Ärendet återremitterades av KSAU (Au § 243) för komplettering av ansökan.

Förvaltningens yttrande

Socialförvaltningen tillstyrker ansökan efter kompletteringen. Några centrala

medel inom socialförvaltningen för ev vikarier finns dock inte.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

Ansökan bygger på ett utlåtande efter tillsyn som Länsstyrelsen gjort. Det är

viktigt att synpunkterna åtgärdas för att kvalitetssäkra verksamheten.

Dock medger inte riktlinjerna att åtgärder av detta slag ska tas av

”kompetensmiljonen” då det ligger inom ramen för det reguljära

arbetsmiljöarbetet.

Efter en återremiss från ks au ( Au § 243) till kommunstyrelseförvaltningen

har ansökan kompletterats med en prioriteringsordning, metodbeskrivning

samt kostnadsberäkning. Verksamhetsutvecklingen ska genomföras av Stark

& Partner.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-30.

Sida

13


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 294

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Efter Tallåsens kompletterande uppgifter

fyller ansökning uppställda krav. Utvärderingen även ska innehålla

brukarperspektivet

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Besluta bevilja Tallåsen 50 00 kr.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Tallåsen 50 000 kr.

______

Sida

14


Personalchefen

Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 295 24/2007-026

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Tillämpningsföreskrifter - medel för kompetensutveckling

Ärendebeskrivning

Efter att ha använt tillämpningsföreskrifterna vid två ansökningstillfällen har

det visat sig att de föreskrifter som nu gäller i alla delar inte är

tillfredsställande. Föreskrifterna bidrar ibland till att begränsa möjligheterna

till att fullt ut bevilja medel till bra och för verksamheterna värdefulla

utvecklingsinsatser.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en översyn av

tillämpningsföreskrifterna bör ses över utifrån gjorda erfarenheter.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-30.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommunstyrelseförvaltningen i

uppdrag att se över tillämningsföreskrifterna för beviljande av medel för

kompetensutveckling.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningen förslag.

______

Sida

15


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 296 154/2007-214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Yttrande över järnvägsutredning för industrispår till hamnen

Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Ärendebeskrivning

Stockholms Hamn AB har upprättat ett förslag till järnvägsplan för

industrispår till hamnen Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden.

Järnvägsplanen är för närvarande föremål för samråd. Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med VA-förvaltningen

avgett ett gemensamt yttrande.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-30.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningens och VA-förvaltningens förslag till yttrande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande.

______

Sida

16


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 297

Samhällsbyggnadsprogram

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Planeringschef Bertil Lindberg föredrar förslag till samhällsbyggnadsprogram.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att avge ett förslag till

samhällsbyggnadsprogram till kommunstyrelsen.

______

Sida

17


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 298 277/2007-450

Förslag till förändring i renhållningstaxan

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Nynäshamns kommun har fått en hemställan från SRV: s styrelse att fastställa

en ny renhållningstaxa med utgångspunkt från en princip om enhetstaxa för

samtliga SRV:s ägarkommuner. Förslaget till enhetstaxa är baserat på att

taxan till 2007 års kostandsnivå motsvarar dagens genomsnittliga taxa i

ägarkommunerna. Detta innebär för Nynäshamn en minskning av

sophämtningsavgiften med 7,8 % eller 113 kr inklusive moms per år för ett

normalhushåll i villa med 190-literskärl.

Utöver förslaget till enhetstaxa föreslås en höjning av taxan orsakad av

allmänna kostnadsökningar. Genom olika effektiviseringsåtgärder kan den

generella höjningen för 2008 begränsas till 2, 2 % för sophämtning och 3, 1

% för slamhämtning. Den sammanlagda minskningen för sophämtningen blir

då 5,7 % när 2,2 % dras bort från 7,8 % som införandet av enhetstaxa skulle

ge.

För latrinhämtning föreslås den allmänna taxehöjningen uppgå till 25 %, då

syftet är att styra latrinhushållen till alternativ hantering av latrin.

Samtidigt med förslaget till enhetstaxa föreslås en rad förändringar av taxan

av miljö- och arbetsmiljöskäl samt att förenkla taxans innehåll. Bland annat

föreslås av miljöskäl styrning mot färre transporter, samt av arbetsmiljöskäl

styrning mot kärl- istället för säckhämtning samt ökade avgifter för långa

dragvägar och trappor.

Med vissa undantag hänförbara till miljö- och arbetsmiljöskäl inrymmes den

föreslagna taxeförändringen inom ramen för den allmänna

kostnadsutvecklingen inom renhållningsbranschen, representerad av en

förändring av SCB:s branschindex R:77, som för sop- och latrinhämtning

ökat med 4,5 % och för slamhämtning med 3,5 %.

Förslaget från SRV har överlämnats till miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 15 november

2007.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29

Sida

18


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 298

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- anta principen om enhetstaxa för samtliga SRV:s ägarkommuner,

- fastställa nya taxor för sophämtning, latrinhämtning och

slamhämtning till de avgifter som redovisas i SRV:s skrivelse 2007-

10-15, bilaga 1-8,

- fastställa att den nya renhållningstaxan skall börja gälla 2008-01-01

- årsfaktureringen för villor skall äga rum under perioden januari till

och med december,

- renhållningstaxan, liksom tidigare, får regleras av SRV:s styrelse i

enlighet med renhållningsindex R:77 (sop- och latrinhämtning) och

R77:2 (slamhämtning) med juli månad som basmånad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

19


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 299 158/2006-600

Förlängning av skolplanen

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2002, § 123, att godkänna

barn- och utbildningsnämndens förslag till skolplan ”Skolplan 2003-2006 –

från förskola till vuxenutbildning” att gälla t o m 2006. Den 7 november

2006, § 128, besluta kommunfullmäktige att förlänga skolplanens

giltighetstid t o m 2007 då skollagskommitténs framtagna förslag till ny

skollag föreslog ändrade regler för skolplanen som styrdokument. Barn- och

utbildningsnämnden föreslog därför kommunfullmäktige att då förlänga den

nuvarande skolplanen i avvaktan på kommande beslut angående en ny

skollag.

I ett pressmeddelande från den 26 oktober 2006 meddelade skolminister Jan

Björklund att det liggande förslaget till ny skollag kommer att genomgå en

omfattande beredning och omarbetning. Skolministern bedömer att översyn

kommer att ta cirka ett år och att förslag till ny skollag kan komma att läggas

fram under våren 2008. Barn- och utbildningsnämnden anser att det finns ett

stort värde i att avvakta förslaget till ny skollag i kommunens arbete med att

ta fram en ny skolplan.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen håller med barn- och utbildningsnämnden i sin

bedömning att förslaget till ny skollag bör avvaktas innan kommunen går

vidare i sitt arbete med att ta fram en ny skolplan.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

förlänga ”Skolplan 2003-2006 – från förskola till vuxenutbildning” att gälla

t o m 2008-12-31.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga ”Skolplan

2003-2006 – från förskola till vuxenutbildning” att gälla

t o m 2008-12-31.

______

Sida

20


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 300 108/2007-007

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Akten Yttrande över revisionsrapport – granskning av kommunens arbete med

benchmarking – jämförelse av kommunens kärnområden

Ärendebeskrivning

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av revisorerna fått i

uppdrag att granska kommunens arbete med benchmarking. Syftet med

granskningen har varit att bedöma om kommunen arbetar systematiskt med

benchmarking som ett verktyg för att utveckla verksamheterna. Efter slutförd

granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:

• I högre grad använda nyckeltal vid formulering och uppföljning av mål.

• Via uppdrag till nämnderna säkra att resultaten från Södertörnsnätverket i

högre grad används för att utveckla verksamheten.

• På ett mer strukturerat sätt styra vad som prioriteras vid kommunens

benchmarkingarbete inom Södertörnsnätverket.

Revisorerna har översänt rapporten för yttrande. Rapporten har varit på

remiss till berörda nämnder. I kommande avsnitt kommer vi närmare att

beröra respektive förbättringsområde.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-24.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens

yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse 2007-03-30

”Granskning av kommunens arbete benchmarking – jämförelse av

kommunens kärnområden”.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

21


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 301 264/2007-214

Detaljplaneprogram för Estö IP

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Förvaltningen föreslår att möjligheten att genomföra den, i bifogade

Start PM för Estö IP, föreslagna exploatering prövas genom att

planprogram upprättas och genom programsamråd enligt PBL 5:18. I

planprogrammet ska behovet av en miljöbedömning redovisas.

Orsaken, till att förvaltningen föreslår att ett programskede bör genomföras,

är att det är en omfattande komplex plan av ett betydande allmänt intresse.

I planprogrammet ska studeras om den fördjupade översiktsplanens

intentioner, som delvis förtydligats i bifogat Start PM, kan ligga till

grund för det fortsatta planarbetet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva

den föreslagna exploateringen genom att upprätta ett planprogram för

Estö IP och samråda kring detta

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande.

______

Sida

22


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 302 264/2007-214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Samarbetsavtal med Riksbyggen för utbyggnad av bostäder mm inom

del av planprogramområdet Estö IP

Ärendebeskrivning

Riksbyggen ekonomisk förening inkom under våren 2007 med en förfrågan

om att bygga bostäder inom planprogramområdet Estö IP. Programområdet är

beläget i anslutning till korsningen Sandskogsvägen – Änggatan -

Hamnviksvägen, det s k Estökorset. Marken ägs i sin helhet av kommunen

och Nynäshamns Exploatering AB. Programområdets preliminära

utsträckning framgår av tjänsteskrivelsen bifogade kartbilaga.

Riksbyggen föreslås bli en av flera bostadsexploatörer inom programområdet.

Förhandlingar med ytterligare exploatörer pågår parallellt. Programområdet

bedöms preliminärt ha förutsättningar att rymma ca 200 bostäder. Den

närmare avgränsningen kommer att klarläggas under programfasen i

detaljplanarbetet.

Kommunstyrelseförvaltningen har för ändamålet upprättat ett förslag till

samarbetsavtal med Riksbyggen, där parterna förbinder sig att gemensamt

verka för att programområdet som helhet utvecklas till en attraktiv stadsdel

om ca 200 lägenheter, där Riksbyggens andel, uttryckt i antal lägenheter, ska

utgöra ca 100 lägenheter. Som utgångspunkter för förestående

planeringsprocess ska gälla bl a ”Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns

stad”, daterad 2004-09-15, referensexempel för Estökorset, framtaget av

Brunnberg & Forshed, daterat augusti 2005 med kommunen som beställare

samt vissa redan genomförda översiktliga utredningar.

Parallellt med samarbetsavtalet träffar Riksbyggen och kommunen även ett

planläggningsavtal för reglering av plankostnader. Samarbetsavtalet och planläggningsavtalet

kopplas. Planläggningsavtalet läggs som bilaga till samarbetsavtalet.

Samarbetsavtalet innehåller i stort följande punkter:

• parterna ska gemensamt verka för att Estökorset utvecklas till en attraktiv

stadsdel, där Riksbyggens andel blir ca 100 lägenheter

• parterna ska gemensamt påbörja programarbete hösten 2007

• kostnaderna för program- och planarbete ska fördelas i proportion till

byggrätt

• Riksbyggen förutsätts efter genomgången programfas erbjudas att förvärva

ett markområde inom programområdet för ett pris om 1500 kr per kvm

Sida

23


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 302

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

• BTA exkl vatten och avlopp, uppräknat med konsumentprisindex (KPI) till

tillträdesdagen (markanvisning)

• Riksbyggen ska engagera sig i arbetet med att tillskapa ett litteraturhus

inom programområdet, städa upp området kring tidigare Estö IP samt

anlägga en bollplan för spontanidrott inom samma område

• villkor för avtalets giltighet resp upphörande.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till samarbetsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening

för utbyggnad av bostäder mm inom planprogramområdet Estö IP

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen/mark och exploatering att för

genomförande av Riksbyggens utbyggnadsområde senare återkomma med

förslag till exploateringsavtal för godkännande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande.

______

Sida

24


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 303 289/2007-251

Exploateringsavtal Trehörningen 22

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunstyrelsen uppdrog den 20 september 2006, § 200, till miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplaneförslag för del av

Trehörningen 22.

Förslag till exploateringsavtal – villkor och ersättningar

Förslaget, som upprättats av kommunstyrelseförvaltningen och som

förutsätter att detaljplaneförslaget antas, innehåller i stort följande villkor:

Exploatören, AB kurortsverksamhet, ansvarar för all byggnation inom

planområdet. De f d sjukhusbyggnaderna ska byggas om till ca 50

bostadslägenheter och ett nytt flerbostadshus med ca 25 lägenheter ska

uppföras. Dessutom ger planen möjlighet att bygga två friliggande villor

inom området. Lägenheterna kommer att upplåtas med bostadsrätt.

Området är anslutet till det kommunala VA-nätet. För befintlig bebyggelse

har anslutningsavgift erlagts tidigare. Exploatören bygger ut allmänna VAledningar

till den nya bebyggelsen och lägger om en del befintliga ledningar.

I nuläget är dagvattnet anslutet till spillvatttenledningarna. Exploatören

anlägger nya dagvattenledningar inom området. Kommunen bygger ut en ny

dagvattenledning i Grevgatan. Exploatören erlägger 300 000 kronor till

kommunen i VA-anläggningsavgift, vilket är skillnaden mellan beräknad

anläggningsavgift för den nya bebyggelsen och exploatörens åtaganden. De

allmänna ledningarna inom planområdet upplåts med ledningsrätt.

Exploatören bygger om delar av Grevgatan med gångbana. Gångbanan

överlämnas efter godkänd slutbesiktning till kommunen.

Parken inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheterna Trehörningen

22(fd sjukhuset), Trehörningen 23(Havsbadet) och Trehörningen 25(Södra

flygeln). Gemensamhetsanläggningar bildas också för infartsvägar och

parkeringsplatser.

Exploatören bekostar samtliga lantmäteriförrättningar.

Som säkerhet för sina åtaganden ställer exploatören en bankgaranti på

1 000 000 kronor.

Sida

25


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 303

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Som ersättning för kommunens administration erlägger exploatören 20 000

kronor.

Kostnaden för planarbetet regleras i separat planavtal.

I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat

förslag till exploateringsförslag på villkor enligt ovan.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

_______

Sida

26


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 304 212/2007-214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Detaljplan för del av Trehörningen 22 m m, bostäder kontor park

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 september 2007, § 176,

beslutat att godkänna förslag för antagande av kommunfullmäktige enligt

PBL 5:29.

Planändringen syftar till att möjliggöra en ombyggnad av de f d

sjukhusbyggnaderna för att möjliggöra ca 50 nya lägenheter samt nybyggnad

av ca 25 nya lägenheter på befintlig outnyttjad byggrätt. Planen innebär även

en ombyggnad av Grevgatan för att skapa en mer trafiksäker miljö.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna

detaljplan för del av Trehörningen 22 m m, bostäder kontor park, enligt

PBL 5:29.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för del av Trehörningen 22 m m, bostäder, kontor, park, i

enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.

_____

Sida

27


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 305 300/2007-261

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Avtal om lägenhetsarrende i Nickstaviken på fastigheten Nynäshamn 2:1

Ärendebeskrivning

Som en följd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ingripande mot

olagliga bryggor i Nickstaviken har uppkommit ett behov av att reglera

rättigheter och skyldigheter för de få lagliga bryggorna. XXX som tills nu har

ägt bryggan nedanför kvarteret Vildanden överlåter bryggan till Vildandens

bryggförening. Till föreningen är fem närliggande fastigheter anslutna, dels

de två som tidigare har nyttjat bryggan, dels en respektive två från i söder

angränsande två bryggor, vilka behöver avlastas.

Ett avtal om lägenhetsarrende har utarbetats med en konstruktion som bl a

innebär att Vildandens bryggförening arrenderar ett område, men därutöver

på speciella villkor påtar sig drift och tillsyn av angränsande parkområde.

Avtalsbrott mot drifts- och tillsynsbestämmelsen eller mot en bestämmelse

om att arrendeområdet skall hållas allemansrättsligt tillgängligt utgör enligt

avtalet förverkandegrund.

Arrende- och parkområdet ansluter i söder till motsvarande områden i Vikens

båt- och bryggförenings avtal om lägenhetsarrende.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om lägenhetsarrende med

Vildandens bryggförening.

Föredragning

Kommunjurist Klas Holmberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

28


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au 306 299/2007-259

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Överenskommelse om bildande av gemensamhetsanläggningar mm

Avseende bl a fastigheterna Yxlö 2:2 och 2:3

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarade sig den 18 november 1986, §

685, berett att tillstyrka att ägaren till fastigheten Yxlö 2:6 får utföra

tillfartsväg på sätt byggnadskontoret föreslagit. Av arbetsutskottets protokoll

framgår byggnadskontorets bedömning för att endast delvis tillmötesgå

fastighetsägarens önskemål.

Kommunfullmäktige godkände den 30 november 1988, § 11, ett

servitutsavtal för väg och parkeringsplats.

På fastigheten Yxlö 2:6 har sedan dess uppförts ett modernt bostadshus.

Fastighetsägaren har framfört önskemål om att få servitut för väg.

Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

har bedömt att en väg skulle bli för brant för att fungera vid halka och

medföra för stora ingrepp i naturen. Fastighetsägaren har därefter presenterat

en väg med mindre ingrepp i naturen. Vägen är fortfarande för brant.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det senare förslaget till

väg bör godkännas, under förutsättning att fastighetsägaren får ta väg över bl

a grannfastigheten Yxlö 2:13 när en ny väg inte är framkomlig. En

överenskommelse om bildande av gemensamhetsanläggningar för vägar har

därför framtagits. Överenskommelsen innebär även upphävande av ett antal

servitut och berör fastigheterna Yxlö 1:75, 1:88-1:90, 1:103, 2:2, 2:3, 2:6,

2:10, 2:11 och 2:13.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen.

Föredragning

Kommunjurist Klas Holmberg föredrar ärendet.

Sida

29


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 306

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

_______

Sida

30


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 307 301/2007-269

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Byggnation i Gröndalsviken på fastigheten Nynäshamn 2:54 m m

Ärendebeskrivning

XXX har anhållit om tillstånd att få bygga ut befintligt båthus ut över

närliggande vattenområde på kommunens fastighet Nynäshamn 2:54.

XXX är en av två ägare till fastigheten Svärtan 1. På fastigheten finns ett

gammalt båthus på land. Från båthuset går räls ner i vattnet. Fastigheten har

en båtbrygga längre in i Gröndalsviken och har en brygga med bastu på

fastighetens andra sida.

XXX vill nu bygga ut det befintliga båthuset på land och ut över angränsande

vattenområde i Gröndalsviken. Ihop med båthuset vill han anlägga en brygga.

Undertecknad har när frågan kom upp för flera år sedan, föreslagit ett

markbyte där kommunen skulle erhålla ett mindre markområde vid

kommunens slip för att kunna få landfäste till en mindre brygga och XXX

erhålla resten av den gräsmatta som enligt den digitala kartan tillhör

kommunens gatufastighet och mindre vattenområden för att kunna bygga sitt

båthus. XXX tackade nej för att han inte ville ha ytterligare båttrafik utanför

sin fastighet. När jag upptäckte att den fördjupade översiktsplanen innehöll

ett uppdrag att om möjligt planlägga ytterligare 500 båtplatser i

Gröndalsviken var mitt förslag till markbyte inte längre aktuellt.

Detaljplaneläggning pågår.

XXX har ansökt om bygglov hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan är planstridig och förutsätter att miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden medger en avvikelse från gällande plan. XXX har

därutöver ansökt om gränsbestämning hos lantmäterimyndigheten. Utredning

pågår i gränsbestämningsärendet. Om inte något ytterligare framkommer i

ärendet, är det risk att gränsen i gräsmattan flyttas in på planlagd allmän

platsmark.

Sida

31


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 307

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunstyrelseförvaltningen gör följande bedömning. Fastigheten Svärtan 1

har en skyddad båtbrygga. Ytterligare en brygga kan komma att försvåra ett

effektivt utnyttjande av Gröndalsviken. Ett båthus med brygga skulle

därutöver riskera att hämma andra båtägares vilja att använda det öppna

vattnet i anslutning till båthuset. Förvaltningen är av uppfattningen att

befintlig räls på sjöbotten inte är att jämställa med ett ianspråktagande av ett

nytt båthus med brygga. Rälsen på botten hindrar nämligen inte annan

båttrafik. Kommunstyrelseförvaltningen finner det vara olämpligt att tillåta

byggnation i Gröndalsviken innan pågående planläggning utvisar hur

Gröndalsvikens småbåtshamn skall utvecklas.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att i egenskap av ägare till fastigheten Nynäshamn 2:54 avslå XXX

framställning, samt

att vid behov ansöka om inlösen av mark ingående i fastigheten Svärtan 1 om

den är planlagd som allmän plats.

Föredragning

Kommunjurist Klas Holmberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande.

______

Sida

32


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 308 293/2007-840

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Utvecklingen av stations- och gästhamnsområdet i Nynäshamns kommun

– tillsättning av politisk samordningsgrupp

Ärendebeskrivning

Stations- och gästhamnsområdet står inför stora förändringar under de

närmaste åren. Trafikomläggningar såväl på land och till sjöss skapar nya

möjligheter att utveckla området. Detta i kombination med ett ökat intresse

från gamla och nya aktörer inom området skapar ett behov av samordning.

Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande förslår därför

kommunstyrelseförvaltningen att en politisk samordningsgrupp tillsätts.

Gruppen ska komma med förslag till på vilket sätt området långsiktigt kan

utvecklas såväl fysiskt som innehållsmässigt. Gruppen skall lämna sitt förslag

till kommunstyrelsen senast den 15 april 2008.

Kommunstyrelsen föreslås utse en grupp bestående av Miljö och

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott plus en representant från

vänsteroppositionen samt ordförande i Medborgardialogsgruppen som

behandlade Turism. Kommunstyrelsens vice ordförande förslås vidare utses

till gruppens ordförande.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens

förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

33


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 309 290/2007-252

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Köp av fastigheten Nornan 28, Nynäshamns sjukhus

Ärendebeskrivning

Nynäshamns sjukhus har en strategisk placering i den centrala delen av

Nynäshamn. Dess läge och utformning har en avgörande inverkan på

utvecklingen av Nynäshamns centrumkärna. Genom att äga fastigheten

skapar kommunen en bra förutsättning för att utveckla byggnaden och dess

närområde till en för Nynäshamn god och väl fungerande miljö.

Besökare till sjukhuset har under en längre tid framfört klagomål till Locum

AB och även till Nynäshamns kommun på att tillgängligheten runt sjukhuset

har stora brister. Trots flera påstötningar har Locum inte gjort några

ansträngningar att anpassa fastigheten till en bättre tillgänglighet som svarar

mot de behov och krav som finns i dagens samhälle.

Kommunstyrelseförvaltningen genom fastighetsenheten kan därför genom att

kommunen äger fastigheten anpassa fastigheten med avseende på

tillgänglighet till ett sätt som passar besökarna på bästa sätt.

Sjukhusbyggnaden med dess centrala placering i Nynäshamn anses av många

att den förfular omgivningen med en med åren sliten och nedsmutsad fasad.

Som ägare av byggnaden råder kommunen själv över de uppsnyggnings- och

underhållsåtgärder av utvändiga ytskikt på tak och fasader.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Godkänner bifogat förslag till köpekontrakt gällande fastigheten

Nornan 28 i Nynäshamn.

2. För köpet anvisa 64 mkr som finansieras genom upplåning.

Yrkanden

Roland Dehlin (m) yrkar avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Sida

34


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 309

Propositionsordning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:

Bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Proposition

Ordföranden (s) ställer proposition på bifall eller avslag till

kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat

att bifalla förslaget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Reservation

Roland Dehlin (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget

yrkande.

______

Sida

35


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 310 250/2007-003

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Ändring av hamnordningen för fiskehamnen i Nynäshamn

Ärendebeskrivning

Hamnordningen för fiskehamnen m m i Nynäshamn antogs av

kommunfullmäktige 1995-12-07, § 334. Sedan dess har det skett

omorganiseringar som gör att 3 § i de inledande bestämmelserna måste

ändras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen den

30 augusti 2007, § 137, att 3 § skall ha följande lydelse:

3 § Med hamnmyndighet avses i dessa föreskrifter miljö- och

samhällsbyggandsnämnden.

Då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för fiskehamnen,

skall övergå till kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2008, vilket

betyder att kommunstyrelsen då blir hamnmyndighet, anser

kommunstyrelseförvaltningen att det är mer lämpligt att 3 § i hamnordningen

får följande lydelse:

3 § Med hamnmyndighet avses i dessa föreskrifter kommunstyrelsen.

Den nämnda ändringen i hamnordningen bör gälla från och med 2008-02-01.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 3 § i

”Hamnordning för fiskehamn m m i Nynäshamn” får följande lydelse: ”Med

hamnmyndighet avses i dessa föreskrifter kommunstyrelsen” samt att

ändringen gäller från och med 2008-02-01.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

36


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 311 267/2007-706

Uttag av avgift vid stöd- och omvårdnadsboende

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Enligt Socialtjänstlagen 8 kap 1 § har kommunen rätt att ta ut en avgift för

ersättning för mat och logi av personer som har missbruks/psykiska problem

som placerats i HVB-boende och familjehem för vård och behandling.

Kommunen har även rätt att ta ut avgift för andra stöd- och hjälpåtgärder för

dessa personer så som stöd- och omvårdnadsboende. För dessa insatser får

kommunen ta ut en ”skälig avgift”.

Socialnämnden behandlade ärendet 25 september 2007 och beslutade att

föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om egenavgift på 151 kr/dygn vid

stöd- och omsorgsboende varvid 70 kr är avgift för boende och 81 kr är avgift

för mat.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-16.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

fastställa egenavgiften för stöd- och omsorgsboende till 151 kr/dygn varvid

70 kr är avgift för boende och 81 kr är avgift för mat.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

37


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 312 46/2006-805

Förslag till regler för kulturstipendium

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Ole Drebold har den 17 februari 2006 inkommit med ett förslag om att

instifta ett konstnärsstipendium för en vistelse på Landsort.

Utformningen av ett stipendium kan enligt förslaget innebära till exempel fri

arbetsvistelse med boende i en månad, reseersättning, möjlighet till

utställning i kommunen eller ett stipendiebelopp.

Kommunfullmäktige har i samband med antagandet av mål och budget för

2007 (antaget av kommunfullmäktige den 8 november 2006, § 140) beslutat

att ett kulturstipendium med vistelse på Landsort skall tas fram. Det av Ole

Drebold framförda förslaget ligger således helt i linje med

kommunfullmäktiges intentioner.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-24.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna:

1. Det gamla reglementet för Nynäshamns kommuns kultur- och

arbetsstipendier 867-1, antaget av kommunfullmäktige 1981-05-26,

ändrat av kommunfullmäktige 1987-09-29, upphävs fr o m den 1

januari 2008.

2. Upprättat förslag till nya regler för Nynäshamns kommuns

Kulturstipendium skall gälla fr o m den 1 januari 2008.

3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att:

- verkställa utdelningen av kulturstipendiet

- ta fram riktlinjer för hur ansökningarna till stipendium skall göras

samt när under året ansökningarna skall lämnas in

- sammanställa riktlinjer för hur kultur- och fritidsnämnden skall

genomföra urvalsprocessen som leder fram till valet av

stipendiat/stipendiater

Sida

38


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 312

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

39


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 313 117/2005-049

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på motion av Eva Dannstedt Branting (mp) om att upprätta ett

program för att främja den sociala ekonomin

Ärendebeskrivning

Eva Dannstedt Branting (mp) har i en motion, inkommen den 3 juni 2005,

föreslagit att kommunen upprättar ett program för att främja den sociala

ekonomin. Motionen bifogas i bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens

skrivelse.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

I motionen hänvisas till ett program för att främja den sociala ekonomin i

Värmdö kommun. Programmet är från 2004. Det bifogas i bilaga 2.

Utan att alltför ingående analysera eller recensera Värmdö kommuns nämnda

program, kan kommunstyrelseförvaltningen konstatera att programmet i

huvudsak är ganska allmänt hållet. Det innehåller sakområden som är allmänt

förekommande i de flesta kommuner. Beteckningen social ekonomi synes

såsom det används i programmet, i allt väsentligt avse föreningslivet och till

någon del kooperativ och annan ideell verksamhet.

Programmet präglas vidare i viss utsträckning av frågor som hänger samman

med hur Värmdös kommunala verksamheter skall drivas m h t de speciella

förhållanden som råder genom att stora delar av kommunens bofasta

befolkning bor på öar utan fast landförbindelse och ibland även utan reguljär

båttrafik samt den stora mängden sommarboende. Detta förekommer i

Värmdö och några kommuner till i betydligt större utsträckning än t ex i

Nynäshamns kommun.

Nynäshamns kommuns viktigaste styrdokument är Mål och budget, som

fastställs av kommunfullmäktige varje år. I dokumentet finns en

framtidsvision, en strategisk plan, kommungemensamma mål och direktiv,

ettårsbudget och en ekonomisk plan för tre år.

Sida

40


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 313

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Många av kommunens verksamheter sker i samverkan med föreningslivet och

andra ideella krafter. Av hävd är det vanligast inom fritidssektorn och delar

av socialtjänsten. Kommunens intresse av samarbete med och stöd till

föreningslivet syns tydligast där (Mål och budget 2007 sid 17 samt under resp

balansräkningsenhet). Kommunens folkhälsoarbete förutsätter också

samarbete med andra intressenter, inte minst med föreningar och andra

frivilliga krafter. Särskilda medel har avsatts för detta.

En kommun ansvarar för en mängd olika uppgifter. Staten lägger gärna mer

ansvar på kommunerna (kombinerat med synpunkter på hur kommunerna

sköter sig, men inte alltid kombinerat med nya resurser). Medborgarnas krav

på och önskemål om service från kommunen utvecklas ständigt. En av de

flitigast debatterade frågorna är hur landets demografiska utveckling påverkar

behovet av offentlig service de kommande decennierna.

Sammantaget innebär detta bl a att de upplevda behoven av kommunens

service, liksom hittills, kommer att fortsätta överstiga kommunens

ekonomiska resurser. Kommunen måste därför ständigt utveckla sin

verksamhet. Där ingår att inta en positiv attityd till samt söka samarbete med

intressenter inom den s k sociala ekonomin. Detta bör vara en naturlig del av

verksamhetsutvecklingen. Verksamhet under kommunens finansiella och

övriga ansvar måste inte utföras av kommunen själv. Det finns andra

lösningar, men de måste prövas från fall till fall.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock inte att det m h t ovanstående

redogörelse finns ett behov av att skriva ett program för att främja social

ekonomi såsom föreslås i motionen. Ett sådant arbete skulle ta

utredningsresurser i anspråk utan att nödvändigtvis tillföra kommunens

verksamhetsutveckling nytta i motsvarande mån. Kommunfullmäktige har i

Mål och budget prioriterat andra frågor, till vilka förvaltningens resurser

måste användas. Mot denna bakgrund bör motionen avslås.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-16.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Sida

41


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 313

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet.

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Sida

42


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 314 58/2007-441

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på motion om underhåll av badplatsen vid Rangsta brygga

Ärendebeskrivning

Christer Sundquist (sn) inkom med en motion den 21 februari 2007 angående

underhåll av badplatsen vid Rangsta brygga. Motionären anser att

besöksfrekvens vid Rangsta brygga har ökat kraftigt genom åren.. Sundquist

påpekar att det ökande antalet besökare har orsakat en kraftig förslitning av

bryggor och hopptorn. Motionären föreslår att Nynäshamns kommun

besiktigar badplatsen vid Rangsta brygga inför badsäsongen 2007 samt

genomför erforderliga underhålls- och säkerhetsåtgärder.

Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som

inkom med ett yttrande den 11 juni 2007.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar i sitt yttrande att

”förvaltningen har tagit fasta på tidigare klagomål och beslutat att göra en

total genomgång av badplatsen innan badsäsongen 2007. Arbetet som redan

är beställt består av följande delmoment:

- Rivning av större delen av den brygga som leder ut till hopptornet.

- Rivning av hopptornsbryggan. Hopptornet flyttas över till en

flytponton.

- Rivning av de båda mindre bryggorna, varav en ersätts med en

flytbrygga.

- Nya badstegar.

- Rensning på botten av gamla fundament.

- Muddring invid stranden eftersom vassen håller på att breda ut sig.

Detta arbete kan troligtvis inte göras förrän efter den 1 september, då

Länsstyrelsen har restriktioner för arbete i vattnet.”

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-24.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

motionen är bifallen.

Sida

43


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 314

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

_____

Sida

44


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 315 94/2007-512

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på motion om nuvarande och framtida säkerhet på

Segersängsvägen

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna och Folkpartiet har genom Ola Hägg (s), Maria

Strömkvist (s) och Karin Kjällquist (fp) inkommit med en motion den 9 mars

2007 angående nuvarande och framtida trafiksäkerhet på Segersängsvägen.

Motionärerna anser att sedan Segersängsvägen upprustades har trafiken längs

vägen blivit tyngre och ökat. Risken för olyckor är stor då vägen är något för

smal för den tyngre lastbilstrafiken. Vägen vid Segersängs by –

Segersängsstation har blivit så smal, när det byggdes en trottoar, att större

fordon inte kan mötas på vägen utan kör upp på trottoaren, till stor risk för

fotgängarna. Antalet bilar kommer sannolikt att öka i samband med att

avfarten från väg 73 byggs och öka problematiken ytterligare.

Motionärerna vill att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att

verka för att kommunen tillsammans med Vägverket utreder vilka behov av

vägkapacitet som behövs för trafikströmmarna i Sorunda samt att Vägverket

genomför de åtgärder, som enligt utredningen, behövs för att förbättra

trafiksäkerheten på Segersängsvägen.

Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt till

Vägverket.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkom med ett yttrande den 11 juni

2007.

Nämnden instämmer i förslaget men det är dock viktigt att vara medveten om

att krav på framkomlighet och trafiksäkerhet ofta är motstridiga och att det

ibland blir begränsningar i framkomligheten för fordon för att öka

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Detta gäller framför allt

Segersängs by.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande informeras om att barn-

och utbildningsförvaltningen har framfört önskemål till Vägverket om en

säker busshållplats för skolskjutsar. Platsbesök har gjorts men det är svårt att

åstadkomma en säker busshållplats eftersom barnen måste korsa vägen. Inget

bra alternativ har hittills framkommit. Denna fråga bör tas upp i den

efterfrågade utredningen.

Sida

45


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 315

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att instämma i förslaget men

understryker att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna ska

förbättras.

Vägverket inkom med ett yttrande den 21 september 2007.

Väg 546 hade före utbyggnaden av Segersängs by ca 300 fordon/dygn. När

området planlades begärde Vägverket mot bakgrund av vägens enkla standard

att en utredning skulle göras av utbyggnadernas konsekvenser för trafiken på

omgivande vägnät. Studien visade på en trafikökning med 580 %. Till detta

skulle det komma en mycket stor belastning på vägen under byggtiden med

många stora och tunga fordon. Bedömningen gjordes att vägen inte skulle

klara den ökade belastningen och lämpa sig dåligt rent trafiksäkerhetsmässigt.

Därför begärde Vägverket att ett avtal skulle tecknas med kommunen och

exploatören för att säkerställa nödvändiga förbättringsåtgärder på vägen.

En trafikutredning gjordes 2001 som föreslog siktröjning, vägbelysning och

vänstersvängskörfält vid anslutningen till väg 73. Med detta som

utgångspunkt skrevs sedan ett exploateringsavtal mellan kommunen och

SMÅA där dessa åtgärder reglerades. SMÅA förband sig även att se till att en

gång- och cykelväg byggdes längs med vägen för att fylla behovet av en

trafiksäker förbindelse för områdets många barn. Gångbanan fick dock av

utrymmesskäl en lägre standard än vad Vägverket normalt kräver.

Korsningsåtgärderna vid anslutningen till väg 73 genomfördes aldrig.

Ett genomförandeavtal mellan kommunen och Vägverket skrevs också där

Vägverket åtog sig att rusta upp vägen mellan Grödby och väg 73 till BK 1standard

(Maxvikt på fordonet 60 ton). Kommunen skulle sedan faktureras

för ytterligare åtgärder såsom makadaminfräsning och bundet bärlager.

Bärighetsåtgärderna och viss uträtning genomfördes av Vägverket innan

byggstart av bostadsområdet.

Vägverkets arbete med ombyggnation av väg 73 fortskrider. Trafikplatsen vid

Segersäng kommer att byggas i enlighet med arbetsplanen och skall enligt

tidsplanen vara utbyggd 2009. Därefter kommer gamla väg 73 att avlastas och

en vänstersvängsficka blir inte längre lika angeläget.

Vägverket har av kommunen blivit ombedd att anlägga en skolskjutshållplats.

Ett förslag på detta är framtaget och har fått Vägverkets preliminära

godkännande. Ett avtalsförslag har tagits fram.

Sida

46


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 315

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Vägverket anser att de utredningar som föreslås i motionen redan till stor del

har genomförts. Utredningar föranledda av annan utbyggnad i området bör

göras av kommunen då trafikanalyser naturligt ingår i arbetet med

framtagandet av detaljplaner. Behov av åtgärder som kan kopplas till sådana

byggnationer skall ingå i exploateringsansvaret. Vägverket har naturligtvis ett

ansvar att möta upp den allmänna trafikökningen och de behov den medför.

För trafiksäkerhetshöjande åtgärder har Vägverket en årlig budget där de

systematiskt åtgärdar brister i prioritetsordning. För Segersängsvägen finns

inga medel upptagna under de närmaste tre år.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-24.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

motionen skall anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

47


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 316 99/2007-512

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på medborgarförslag angående ökad trafiksäkerhet på Estövägen

Ärendebeskrivning

Roger Nyberg har inkommit med ett medborgarförslag den 13 mars 2007

angående ökad trafiksäkerhet på Estövägen. Förslagsläggaren vill följande:

1. Inför stoppförbud på östra sidan av Estövägen från korsningen

Videgatan/Estövägen fram till norra infarten till Estövägen 7

2. 24-timmars parkering införs på motsvarande sträckning på den vänstra

vägsidan.

3. 1+2= Vägsträckning där datumparkering inte längre gäller.

4. Ta bort trottoarstatus på sträckningen västra sidan vid korsningen

Trollvägen/Estövägen söderut fram till radhusen Estövägen 14 för att

möjliggöra parkering närmare skogen och med detta ytterligare öka

bredden på körfälten/alternativt möjliggöra breddning av trottoaren på

motsvarande sida. Vid första bästa tillfälle tas nämnda trottoar fysiskt

bort.

Förslaget har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som

inkom med ett yttrande den 11 juni 2007.

Nyberg föreslår stoppförbud med tillåtelse för av- och påstigning längs

Estövägens östra sida. Tekniska avdelningen anser dock att ett

parkeringsförbud räcker. Ett parkeringsförbund på östra sidan av Estövägen

mellan Videgatan och Trollvägen skulle öka framkomligheten för bussar och

bilar men att problem med parkerade bilar kan uppstå på någon annan gata i

närheten. Vintertid skulle snöröjningen underlättas och gångbanan på vägens

östra sida vara framkomlig för gående. Nackdelen med den förbättringen är

att fordonens hastighet kommer öka. För att hastigheterna inte skall öka kan

det införas parkeringsförbud endast under vintern då framkomligheten är

begränsad.

Det finns ett stort behov av parkeringsplatser i området och därför bör

parkering på västra sidan av Estövägen tillåtas dock utan att ta bort den

befintliga gångbanan. Estövägen ingår i Nynäshamns stads datumzon.

Datumzonen kan då tas bort så att det alltid kan parkeras på den västra sidan

av vägen.

Sida

48


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 316

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Nyberg anser att gångbanan på den västra sidan Estövägen från korsningen

Trollvägen/Estövägen fram till radhusen Estövägen 14 skall tas bort och

ersättas med parkeringsplatser. Detta skulle medföra en kostnad och dessutom

breddas vägen ytterligare och kan öka hastigheterna, varför tekniska

avdelningen inte anser att det skall genomföras. Nynäshamnsbostäder har

dessutom garage till uthyrning och gott om avgiftsfria parkeringsplatser vid

Änggatan.

Tyvärr är det 350-400 meter från vissa lägenheter på Estövägen till dessa

parkeringsplatser men det finns parkeringsplatser i området om man är beredd

att betala för dem.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ett parkeringsförbud på

östra sidan av Estövägen mellan Videgatan och Trollvägen skulle öka

framkomligheten för bussar och bilar. Vintertid skulle snöröjningen

underlättas och gångbanan på vägens östra sida vara framkomlig för gående.

Samtidigt tillåts parkering på vägens västra sida. Förslaget innebär ökad

framkomlighet vilket leder till högre hastigheter. För att undvika det kan

parkeringsförbudet begränsas till att gälla endast vintertid.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-18.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

_____

Sida

49


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 317 110/2007-339

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på medborgarförslag om att inhägna en rastgård för hundar vid

Estö IP

Ärendebeskrivning

Agneta Werner inkom med ett medborgarförslag den 20 mars 2007 angående

att kommunen skall sätta upp ett stängsel kring Estö IP så att Nynäshamns

hundägare får en möjlighet att under trygga omständigheter släppa sina

hundar lösa och aktivt kunna träna dem. De rastgårdar som finns i kommunen

är för små.

Medborgarförslaget har sänts på remiss till kultur- och fritidsnämnden samt

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden inkom med ett yttrande den 4 juni 2007, § 44.

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig försiktigt positiva till förslaget då det

formella ansvaret för Estö IP ligger hos miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden. Dessutom har det kommit in fler

medborgarförslag angående Estö IP och vad platsen kan användas till. Kultur-

och fritidsnämnden beslutade dock att föreslå kommunstyrelsen att avslå

medborgarförslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkom med ett yttrande den 24

september 2007.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar om att Estö IP är föremål

för diverse utredningar och planering angående områdets framtida

användning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför att

föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-01.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

medborgarförslaget skall avslås.

Sida

50


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 317

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

____

Sida

51


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 318 129/2007-339

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på medborgarförslag angående uppsättande av ändamålsenliga

papperskorgar

Ärendebeskrivning

Ann-Marie Lindahl inkom med ett medborgarförslag den 3 april 2007

angående att kommunen vid busshållplatser, parker och andra ”viloställen”

sätter upp nya snygga färggranna ändamålsenliga papperskorgar med lock

som gör soporna svåråtkomliga för fåglar och djur. Förslagsläggaren anser att

det ligger för mycket skräp på marken i Nynäshamn.

Förslaget har sänts på remiss till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som

inkom med ett yttrande den 24 september 2007. Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden anser att det är väl försörjt med papperskorgar i

stadens centrum. En viss komplettering av papperskorgar är nödvändig på

andra platser och kommer att ske i projektet ”Håll Nynäshamn rent”.

Projektet pågår till halvårsskiftet 2008 och skall därefter utvärderas.

I samband med projektet kommer miljö- och samhällsförvaltningen att driva

en informationskampanj, riktad mot medborgarna och affärsidkare, för att

synliggöra det problem som nedskräpningen utgör.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-01.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige beslut att

medborgarförslaget är besvarat.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande.

_____

Sida

52


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 319 29/2007-532

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på medborgarförslag avseende ökad tillgänglighet vid Ösmo

pendeltågsstation

Ärendebeskrivning

Robert Lindhé har den 25 januari 2007 inkommit med ett medborgarförslag

om att öka tillgängligheten vid Ösmo pendeltågsstation. Förslagsläggaren

anser att Ösmo östra saknar en snabb tillgänglighet direkt från plattformen

och att det bör uppföras en övergång med bommar, visuella och audiella

varningssignaler direkt från plattformen till Ösmo östra.

Medborgarförslaget har gått på remiss till miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden, AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och

Banverket.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkom med ett yttrande den 28 mars

2007.

Nämnden påpekar att pendeltågstrafiken på Nynäsbanan skall förbättras och

att planeringsarbetet redan pågår. Säkerheten och tillgängligheten kommer att

förbättras på flera stationer. Nuvarande gångfålla vid Ösmo station kommer

att försvinna då spåren förlängs söderut. En ny nedgång planeras vid en ny

vägbro på Nybblevägen. Med detta kommer tillgängligheten och säkerheten

att öka avsevärt.

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden anser därför att det är viktigt att

kommunen avsätter medel så att kommunen kan fullfölja sina åtaganden

utmed Nynäsbanan.

Banverket inkom med ett yttrande den 27 mars 2007.

Banverket informerar om att vid pendelstationen i Ösmo kommer dagens

gångfålla med ljus- och ljudsignal provisoriskt att flyttas till en ny plats i

anslutning till befintlig p-plats i norr. På sikt ser Banverket att angöring till

plattformen i Ösmo endast kommer att ske planskilt. Angöring till

plattformen kommer då att ske via en trappa från en ny väg-, gång- och

cykelbro.

Sida

53


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 319

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

En viktig del av banverkets säkerhetsarbete är att reducera antalet

plankorsningar. Banverket anser det därför olämpligt att anlägga en ny

övergång i plan med järnvägen till och från plattformen vid Ösmo

pendeltågsstation.

SL inkom med ett yttrande den 19 april 2007.

SL informerar om att i samband med Banverkets arbeten med att förlänga

plattformarna längs Nynäsbanan kommer Nynäshamns kommun att anlägga

en ny vägbro i Ösmo som ersättning för den nuvarande vägbron. Mot den

bron kommer SL att ansluta en uppgång från den förlängda plattformen vid

Ösmo station. Detta kommer betydligt att öka tillgängligheten av Ösmo östra.

SL anser att medborgarförslaget om att anlägga en plankorsning med bommar

och signaler mellan Ösmo östra och plattformen därför bör avslås då denna

mer trafiksäkra förbindelse tillkommer.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-08-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

_______

Sida

54


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 320 28/2007-532

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Akten Svar på medborgarförslag om ökande av säkerheten vid kommunens

pendeltågshållplatser

Ärendebeskrivning

Robert Lindhé har den 25 januari 2007 inkommit med ett medborgarförslag

om att öka säkerheten vid kommunens pendeltågsstationer. De gångfållor

som finns ignoreras ofta av resenärerna och vid gångfållan i Nynäshamn

saknas både visuella och audiella varningssignaler. Gångfållorna minskar

dessutom tillgängligheten för funktionshindrade med förflyttningshjälpmedel

samt för barnvagnar och cyklister. Förslagsläggaren vill att kommunen skall

framföra till Banverket att det snarast skall uppföras bommar istället för

gångfållor i Nynäshamns, Nynäsgårds och Ösmo stationer, visuella

varningssignaler vid Nynäsgårds station samt visuella och audiella

varningssignaler vid Nynäshamns station. Vidare bör det uppföras ett

svårförstörbart stängsel vid Nynäsgårds station för att förebygga spårspring.

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden har inkommit med ett yttrande den 28

mars 2007.

Pendeltågstrafiken på Nynäsbanan skall förbättras och planeringsarbetet

pågår. Tyvärr finns det begränsade medel till ombygganden och kommunens

krav på säkerhet, tillgänglighet och bekvämlighet vid stationerna vägs mot

Banverkets och SL:s resurser och standard.

Säkerheten kommer att förbättras vid flera stationer men tyvärr försvinner

inte alla gångfållor. Vid Nynäsgård och Segersängs station kommer de att

finnas kvar. Däremot förbättras säkerheten avsevärt vid Nynäshamns station

då spåren till färjeterminalen enligt planerna skall tas bort. Ingen kommer då

att behöva korsa spåren för att komma till hamnen eller plattformarna.

Vid Ösmo station planeras en nedgång till spåren vid en ny vägbro på

Nybblevägen. Om SL eller Banverket bygger trappa och hiss från den

planerade nya bron kommer tillgängligheten och säkerheten att förbättras. En

gångfålla kommer ändå att anläggas i norra änden av plattformen för dem

som utnyttjar nuvarande infartsparkering. I framtiden är det tänkt att

gångfållan tas bort då infartsparkeringen flyttas närmare nedgången.

Sida

55


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 320

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Det är dock viktigt att kommunen fullföljer sina intentioner på stationerna

utmed Nynäsbanan och tillsammans med SL bygger de gångvägar,

busshållplatser, infarts- och cykelparkeringar samt trappor och hissar som

behövs för att god tillgänglighet och säkerhet skall uppnås samt avsätter de

medel som behövs.

Banverket inkom med ett yttrande den 27 mars 2007.

Banverket informerar om att gångfållan vid Nynäshamns station inte kommer

att finnas kvar och angöringen till plattformarna inte ska ske i plan med

spåren vid Nynäshamns station. I framtiden kan plattformarna komma att

ansluta till en ny stationsbyggnad.

Vid Nynäsgård kommer befintlig gångfålla med ljudsignal att behållas men

Banverket avser att under sommaren 2007 inventera gångfållan vid stationen.

Vidare skriver Banverket att gångfållan vid Ösmo pendeltågsstation kommer

provisoriskt att flyttas till en ny plats i anslutning till befintlig p-plats i norr.

Men på sikt ser Banverket att angöring till plattformen i Ösmo endast

kommer att ske planskilt genom en trappa från en ny väg-, gång- och

cykelbro. En del av Banverkets säkerhetsarbete är att reducera antalet

plankorsningar.

Banverket anser att spårspring är ett allvarligt problem. Banverket skall

tillsammans med kommunen se över berörda stationer för att titta på var

stängsel lämpligen bör uppföras i detta sammanhang. Stängslen bör vara av

typen sträckmetall som är betydligt svårare att förstöra än dagens

Gunnebostängsel.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-08-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

medborgarförslaget anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

_____

Sida

56


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 321 124/2007-106

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på medborgarförslag angående flyttning av flisverket i Ösmo

Ärendebeskrivning

Alice Ek inkom med ett medborgarförslag den 10 april 2007 angående att

flytta flisverket i Ösmo till Vansta industriområde bredvid

Montessoriförskolan. Förslagsläggaren anser att det skulle minska tung trafik

på Maria Barkmans väg och de boende i Metkroken och Håven slipper en

massa rök.

Förslaget har gått på remiss till Montessoriförskolan Binomen och till Fortum

Värme Nynäshamn AB.

Fortum Värme Nynäshamn Ab inkom med ett yttrande den 11 oktober 2007.

”Värmeverket är en del i det miljövänliga fjärrvärmessystem som finns i

Ösmo. Genom att få sin uppvärmning av flerfamiljsfastigheter, skolor, och

större lokaler från biobränsleledningen istället för värmepumpar, olja eller el

kan Ösmoborna dra sitt strå till stacken för att minska samhällets

miljöpåverkan.

Lokaliseringen av värmeverket gjordes innan Fortum kom in som ägare,

placeringen gör att vi och omkringboende grannar måste göra vårt bästa för

att samsas i en relativt tät bebyggelse. Att flytta på värmeverket vore dock

mycket kostsamt, en kostnad som rimligen varken Fortum eller

fjärrvärmekunderna i Ösmo skulle kunna bära”.

Montessoriförskolan Binomen inkom med ett yttrande den 16 oktober 2007.

Binomen anser att det vore mycket olämpligt att flytta flisverket till

Vanstaindustriområde i närheten av deras förskola och skola. ”Det skulle göra

det helt otänkbart för dem att fortsätta bedriva den verksamhet som de gör

idag med 44 inskrivna elever. Miljön runt omkring skulle bli så pass mycket

sämre att barnen inte skulle kunna vara ute i samma utsträckning som idag

och deras utomhuspedagogik skulle inte kunna genomföras. Röken skulle få

oanade följder för barnen, för att inte nämna den tunga och farliga trafiken

som skulle medfölja på deras skolväg”.

Binomen avråder från att flytta flisverket till Vansta industriområde.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-25.

Sida

57


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 321

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

medborgarförslaget skall avslås.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

58


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 322 169/2007-514

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Akten Svar på medborgarförslag angående fler parkeringsplatser vid Folkets

hus parkering

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit från Catherine Linderholm den 15 maj

2007. Förslagsläggaren anser att sedan delar av parkeringsplatsen vid Folkets

hus gått till bostadsrättsföreningen Plåtslagaren finns det för få

parkeringsplatser för övriga kommunmedlemmar. För att åtgärda detta vill

förslagsläggaren att allmänheten skall få tillgång till dessa platser genom ett

lånekortssystem eller att det byggs fler parkeringsplatser vid Stadshusplatsen.

Förslaget har gått på remiss till miljö- och samhällsbyggandsnämnden som

inkom med ett yttrande den 4 oktober 2007.

På kort sikt skulle det kunna införas tidsbegränsad parkering vid Folket hus.

På lång sikt har det diskuterats vid kommunens förvaltningar och nämnder

om det behövs byggas ett parkeringshus och i så fall var det ska byggas.

Frågan är ännu inte avgjord.

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden informerar om att det i Nynäshamns

centrum finns parkeringsplatser för allmänheten på följande ställen:

Alkärrsplan (131 st), Lövlundsvägen (50 st), Fredsgatan (42 st), Folkets hus

(86 st), Floravägen (63 st), pendeltågsstationen (117 st) och kyrkan (38 st).

Nämnden anser att i dagsläget finns parkeringsplatser att tillgå i centrum.

Frågan måste dock bevakas inför framtida byggnationer.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-29.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

medborgarförslaget skall avslås.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

_____

Sida

59


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 323 167/2007-317

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Svar på medborgarförslag angående att upptäcka och åtgärda trasig

belysning på gator och torg

Ärendebeskrivning

Björn Roos har inkommit med ett medborgarförslag den 10 maj 2007

angående att upptäcka och åtgärda trasig belysning på gator och torg.

Förslagsläggaren föreslår att lyktstolparna skall märkas med ett id-nummer

samt ett telefonnummer dit det går att anmäla att belysningen inte fungerar.

Ärendet har gått på remiss till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som

inkom med ett yttrande den 4 oktober 2007:

Nynäshamns kommun har cirka 3000 belysningspunkter och systematiskt

med 5 års mellanrum byts ljuskällan ut. Mellan bytena finns risk för

skadegörelse eller normalt glödtrådsbrott som får ljuskällan att slockna.

Under året är det cirka 50-75 lampor som slocknar på detta sätt.

En slocknad ljuskälla upptäcks vanligen av en privatperson som anmäler felet

till kommunens växel som senare kopplar till ansvarig handläggare.

Handläggaren samlar ihop en mängd trasiga ljuskällor och beställer sedan

jobbet av en entreprenör. Det förekommer även ronderingar där

belysningsnätet tänds upp och slocknade ljuskällor byts ut. Denna åtgärd är

kostsam och kommer att utgå.

En effektiv felanmälan är grunden för en bra kvalitet. Vi har under året gjort

processkartläggningar för att konstatera hur fel effektivast skall hanteras. Det

finns i dagsläget förslag på både system och processkartläggning för en effektivare

felanmälanprocess. Det är viktigt att kunna konstatera var felet är

någonstans men den lilla volym fel inom området trasiga ljuskällor gör att det

i dagsläget inte är ett stort problem att finna den trasiga ljuskällan.

Förslaget att märka gatubelysningen kräver också ett datasystem med karta

som bas för att lagra de olika värdena. Vi bör först införskaffa ett sådant

system och sedan överväga uppmärkning av kommunala servicepunkter.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2007-10-30

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfulläktige besluta att

medborgarförslaget skall anses besvarat.

Sida

60


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 323

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

61


Samtliga förvaltningar

Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 324 255/2007-006

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Ändring av sammanträdesdag 2008 för kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till

sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för 2008. I förslaget

som arbetsutskottet beslutat om den 3 oktober 2007 har felaktigt

sammanträdesdagen för kommunstyrelsens arbetsutskott planerats till den 6

februari 2007.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 6 februari 2007 behöver

ändras till den 30 januari 2007 för att passa in i planeringen inför

kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-04.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskotts

sammanträde den 6 februari 2007 ändras till den 30 januari 2007.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens

förslag.

_______

Sida

62


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 325 291/2007-759

Bidrag till Operation Kvinnofrid

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Landshövdingen har i skrivelse daterad den 14 mars 2007, begärt ekonomiskt

och annat stöd för att genomföra planerade kampanjer inom ramen för

Operation Kvinnofrid.

Ärendet finns redovisat i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse

2007-10-30.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Nynäshamns kommun har tidigare bidragit ekonomiskt till liknande

kampanjer. Socialförvaltningen har löpande kontakter med Operation

Kvinnofrid.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att bidrag ges även denna gång. Ett

ekonomiskt stöd kan kombineras med att kommunen utan kostnad för

arrangören av kampanjen upplåter utrymme för kampanjen på kommunens

hemsida och i ”Ankaret”. Ett lämpligt ekonomiskt stöd kan vara 15 000 kr.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Nynäshamns kommun bidrar med 15 000 kr till Operation Kvinnofrids

kampanjverksamhet hösten 2007. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens

budget 2007.

Kommunen upplåter utrymme för kampanjen på kommunens hemsida och i

”Ankaret” utan kostnad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

______

Sida

63


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 326 53/2007-049

Kapitalförvaltning, månadsrapport

Ärendebeskrivning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

I enlighet med kommunens placeringsföreskrifter överlämnas rapport över de

kapitalförvaltade medlens utveckling under september månad samt under

2007.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar i att lägga rapporten med godkännande till

handlingarna.

______

Sida

64


Akten

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 327 294/2007-049

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Översyn av föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för

pensionsförpliktelser samt översyn av strukturen på kommunens

tillgångar

Ärendebeskrivning

I juli år 2000 placerade Nynäshamns kommun 130 Mkr i förvaltning för att

skapa förutsättningar för att minska de framtida kostnaderna för kommunens

pensionsåtagande. Målet för uppdraget är formulerat enligt nedan:

”Uppdragets natur medför långsiktighet och trygghet som övergripande mål

för förvaltningen. Därför skall ett långsiktigt perspektiv anläggas på medlens

förvaltning. Placeringarna skall möjliggöra god avkastning och en årlig

värdestegring som överstiger statslåneräntan med en procentenhet sett över en

rullande tioårsperiod”.

För att reglera hanteringen av placeringen fastställdes placeringsföreskrifter

av kommunfullmäktige 1999-11-25, vilka sedan reviderats 2003-04-09.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av

kommunens föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för

pensionsförpliktelser

att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att inför översynen snarast

överföra nuvarande förvaltade medel från aktie- och räntefonder till en

kortfristig räntebärande placering, samt

att kommunstyrelseförvaltningen i anslutning till översynen av

placeringsföreskrifterna till kommunstyrelsen skall återkomma med en

detaljerad redovisning av hur kommunens tillgångar är uppbyggda.

Yrkanden

Roland Dehlin (m) yrkar bifall till den första och tredje att-satsen och avslag

till den andra att-satsen.

Leif Stenquist (fp) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Sida

65


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Au § 327

Propositionsordning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2007-11-07

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:

1. Bifall eller avslag till den första att-satsen

2. Bifall eller avslag till den andra att-satsen

3. Bifall eller avslag till den tredje att-satsen.

Proposition 1

Ordföranden (s) ställer proposition på bifall enligt 1 och finner att

arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget.

Proposition 2

Ordföranden (s) ställer proposition enligt 2 och finner att arbetsutskottet

beslutat att bifalla förslaget.

Proposition 3

Ordföranden (s) ställer proposition enligt 3 och finner att arbetsutskottet

beslutat att bifalla förslaget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med

kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Reservation

Roland Dehlin (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget

yrkande.

______

Sida

66

More magazines by this user
Similar magazines