Miljö- och samhällsbyggnads - Nynäshamns kommun

nynashamn.se

Miljö- och samhällsbyggnads - Nynäshamns kommun

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för

anslags uppsättande

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Nämndhus A, plan 7 lokal Landsort tisdag 24 januari 2012 kl 08:30 – 12:15

Tore Åkerbäck

Helen Sellström Edberg

Ove Forsberg

Inger Andersson

Bo Kristianson

Leif Stenquist

Johnny Edholm

Janice Boije Junerud

Gullevi Karlsson Pehrsson

Bo Schagerberg

Birgitta Pettersson Launy

Daniel Adborn

Jan-Ove Östbrink förvaltningschef

Maria Landin avdelningschef

Tatjana Joksimovic avdelningschef

Ida Olén kommunarkitekt § 5-7

Lena Wallin plantekniker § 5-6

Cristina Hjorth Fresk sekreterare

Anders Lindeberg

Bodil Toll

Göran Briving

Nicole Widengren

Helen A Jonsson inte § 7

Anders Lindeberg

Rolf Fabricius Hansen § 7

Ivar Sjöberg

Ralf Kullman

Patric Lindgren

Rolf Fabricius Hansen inte § 7

Rikard Nilsson

Sida

1(100)

Ann Bäckström avdelningschef § 1-2

Sören Öberg bygglovhandläggare § 3

Stefan Andersson avdelningschef § 9-39

Birgitta Larsson trafikingenjör § 9-39

Eva Dannstedt Branting oppositionsråd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 27 januari 2012 kl 13:00

Cristina Hjorth Fresk

Leif Stenquist

Anders Lindeberg

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

24 januari 2012

27 januari 2012

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Cristina Hjorth Fresk

Paragrafer 2 - 10, 12 - 39

Datum för

anslags nedtagande 20 februari 2012


Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för

anslags uppsättande

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Nämndhus A, plan 7 lokal Landsort tisdag 24 januari 2012

Tore Åkerbäck

Helen Sellström Edberg

Ove Forsberg

Inger Andersson

Bo Kristianson

Leif Stenquist

Johnny Edholm

Janice Boije Junerud

Gullevi Karlsson Pehrsson

Bo Schagerberg

Birgitta Pettersson Launy

Daniel Adborn

Jan-Ove Östbrink förvaltningschef

Maria Landin avdelningschef

Ann Bäckström avdelningschef § 1

Tatjana Joksimovic avdelningschef § 1

Cristina Hjorth Fresk sekreterare

Anders Lindeberg

Bodil Toll

Göran Briving

Nicole Widengren

Helen A Jonsson

Anders Lindeberg

Ivar Sjöberg

Ralf Kullman

Patric Lindgren

Rolf Fabricius Hansen

Rikard Nilsson

Sida

2(100)

Stefan Andersson avdelningschef § 11

Birgitta Larsson trafikingenjör § 11

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 24 januari 2012 kl 15:00

Cristina Hjorth Fresk

Leif Stenquist

Anders Lindeberg

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

24 januari 2012

24 januari 2012

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Cristina Hjorth Fresk

Paragrafer 1 och 11

Datum för

anslags nedtagande 15 februari 2012


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Ärenden vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens

sammanträde 24 januari 2012

1 § Yttrande över remiss - Revidering av e-vision och e-strategi för

Nynäshamns kommun

2 § Kontaktpolitiker – fördelning av arbetsplatser

3 § Herrhamratomten 8:4 på Torö, upphävande av rivningsbeslut för

uthus/gäststuga

4 § Ottersta 5:5 i Sorunda, nylokalisering av fritidshus

5 § Linden 20 i Nynäshamn, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser,

I-405

6 § Sjövik 9, 14 och 15 i Nynäshamn, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser

7 § Detaljplan B600, byggnadsplan för Lundby 1:112 och del av Lundby

1:19 – ansökan om planändring

8 § Detaljplan för del av Lövhagen 1:10 m fl, Hamnvik i Nynäshamn, ny

stadsdel i Nynäshamn, beslut om samråd

9 § Yttrande över remiss – Förslag till förenklad hantering av medborgarförslag

10 § Förfrågan om möjlig etablering av halkbana i Nynäshamns kommun

11 § Yttrande över remiss – Synpunkter på utredningen om allemansrättens

betydelse för friluftslivet

12 § Yttrande över medborgarförslag – Cykelbana från Ösmo station till

infarten på Nynäshamns golfklubb och Körunda järnåldershus

13 § Yttrande över medborgarförslag – Asfaltera gång- och cykelvägen förbi

Hamnviksbadet och bygg en havstrappa strax före Villa Hamnvik

14 § Yttrande över medborgarförslag – Toalett i centrum för eldrivna

rullstolar

15 § Yttrande över medborgarförslag – Bygg en nedgång till Nynäshamns

station mot Nynäs havsbad

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

3(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

16 § Yttrande över medborgarförslag – Iordningsställande av matningsplats

för fåglar och landdjur

17 § Yttrande över medborgarförslag – Felanmälan av belysningsstolpar

18 § Yttrande över medborgarförslag – Uppdelning och tydlig markering

med symboler av gång- och cykelbana

19 § Yttrande över motion – Trafiksituation i Spångbro i Sorunda

20 § Yttrande över motion – Byggande av gång- och cykelbana utmed väg

225 från Ösmo till Spångbro

21 § Yttrande över motion – Byggande av gång- och cykelbana utmed väg

542 mellan Grödby och Sunnerby

22 § Yttrande över motion – Installation av alkobom vid hamnområdet

23 § Yttrande över motion – Installation av alkobom vid Nicksta camping

24 § Yttrande över medborgarförslag – Anlägg farthinder och förbättra

övergångsställen och belysning på Backluravägen

25 § Yttrande över medborgarförslag – Flyttning av gångbro till

Sjötelegrafen

26 § Investering – genomförande av ny pir med kringutrustning

27 § Lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på

Fredsgatan

28 § Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud och väjningsplikt på

Hamngatan

29 § Lokala trafikföreskrifter om parkering på Nynäsvägen

30 § Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 30 km/tim på

Nyblevägen

31 § Parkeringsreglering på Folkets hus-parkeringen i Nynäshamn

32 § Yttrande över remiss - Förslag till samverkan inom upphandlingsverksamheten

mellan kommunerna Haninge och Nynäshamn

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

4(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

33 § Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet 10 januari 2012

34 § Delegationsbeslut fattade av förvaltningen 3 december 2011 –

5 januari 2012

35 § Meddelanden

36 § Lantmäterimeddelanden

37 § Rapporter från politiker

38 § Rapporter från förvaltningschefen

39 § Kurser och konferenser

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

5(100)


Akten

Administration AnBä

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 1 2011.0955/000

Yttrande över remiss – Revidering av e-vision och estrategi

för Nynäshamns kommun

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av e-visionen och estrategin

som utgör det övergripande styrdokumentet för IT i Nynäshamns

kommun. Dokumentet beskriver hur IT ska användas för att realisera

kommunens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. Syftet med

dokumentet är att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar

för alla verksamheter att agera och utvecklas i samma riktning.

Beslutsunderlag

Remiss – revidering av e-vision och e-strategi för Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka en reviderad version

av dokumentet till nämnderna på remiss (ksau § 188/11). Yttrandet ska ha

kommit in till kommunstyrelseförvaltningen senast 13 januari 2012.

Förvaltningens bedömning

Efter att ha granskat den reviderade versionen av e-visionen och e-strategin

har förvaltningen följande synpunkter.

Dokumentets syfte

Förvaltningen anser att dokumentets syfte är otydligt. Syftet är enligt punkt 1.

Vision, ”att tillförsäkra att Nynäshamns kommun får ut största möjliga nytta

av IT-investeringar för kommunens verksamheter”.

I punkt 2. E-visionens och e-strategins syfte anges att ”syftet med dokumentet

är att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för alla

verksamheter att agera och utvecklas i samma riktning”.

Dokumentet bör delas upp i flera delar så att gränsdragningen mellan vad som

är vision, strategi och styrdokument blir tydlig.

Målgrupp

I dokumentet beskrivs målgrupperna lite olika; ibland som medborgare,

besökare och näringslivet, ibland som medborgare, besökare och företagare

och ibland bara brukare. Om de olika målgrupperna ska räknas upp så saknar

förvaltningen målgrupperna anställda och förtroendevalda. Ett alternativ är att

istället skriva interna och externa användare.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

6(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn 1 §

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Det är också viktigt att tydligt ange vilken målgrupp man vänder sig till i

vision, strategi och styrdokument.

Språk, typografi, läsbarhet med mera

• Dokumentet är svårläst med långa ord och ålderdomliga byråkratiska

uttryck (rörande, angående, beträffande, tillgängliggöras, ”lägger hinder i

vägen”, IT-verksamhetsutvecklingsplaner m fl.) Texten måste anpassas

för att klara Språklagens krav (2009:600).

• Det förekommer understrukna rubriker.

• Upprepning av de olika myndigheternas ansvarsområden. De ansvarsområden

som gäller för samtliga myndigheter kan rymmas under samma

rubrik och det som särskiljer redovisas under respektive myndighet.

• Ansvarsområdet ”att den ergonomiska arbetsmiljön är lämpligt utformad”

hör inte hemma i det här dokumentet. Vad innebär att en förvaltningsorganisation

ska etableras?

• VA-förvaltningen, ändras till VA-avdelningen, eftersom den numera är en

avdelning inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Som del av

förvaltningen och med ett nära samarbete med de övriga avdelningarna

kan inte några särskilda avtal skrivas med VA-avdelningen.

E-tjänster

Förvaltningen saknar en vision om en kommungemensam lösning för etjänster.

Nämndernas ansvar

I dokumentet sägs att IT-stödet i huvudsak ska bestå av standardiserade

system i en kommungemensam plattform som vid behov kan utökas med

förvaltningsunikt stöd. Förvaltningen anser att det är positivt att så långt som

möjligt ha standardiserade system. Det är också viktigt att det finns centralt

placerad kompetens inom IT som kan stödja förvaltningarna.

Förvaltningen anser därför att för mycket ansvar läggs på nämnderna när det

gäller anskaffning, drift och underhåll av förvaltningsspecifika verksamhetssystem

och applikationer. Nämnderna måste få stöd av kommunens upphandlade

IT-support, IT-avdelning och upphandlingsenhet. Annars tvingas

varje förvaltning bygga upp en egen organisation för detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

7(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 1

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Det ska till exempel inte vara enskilda systemförvaltares ansvar att åtgärda

och vidarebefordra problem inom enskilda system. Kommunen har en gemensam

servicedesk som ska samla in felanmälningar och se till att de blir

åtgärdade. Förvaltningarna bär redan kostnaderna för denna servicedesk och

ska inte tvingas till ytterligare kostnader.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen anser att dokumentet bör delas upp i två delar; en informations-

och kommunikationsteknisk vision och strategi som beskriver Nynäshamns

kommuns framtida utveckling inom området och ett styrdokument med riktlinjer,

råd, regler och ansvarsfördelning för verksamheten samt rollfördelning

för finansiering och IT-investeringar. Förvaltningen anser vidare att

ansvarsfördelningen mellan kommunens externa IT-support, internt IT-stöd

samt nämnder och styrelser bör förtydligas.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

1. Dokumentet E-vision och e-strategi för Nynäshamns kommun bör delas

upp i två delar:

• En informations- och kommunikationsteknisk strategi och vision som

beskriver Nynäshamns kommuns framtida utveckling inom området.

• Ett styrdokument med riktlinjer, råd, regler och ansvarsfördelning för

verksamheten samt rollfördelning gällande finansiering och ITinvesteringar.

2. Ansvarsfördelningen mellan kommunens externa IT-support, internt ITstöd

samt nämnder och styrelser bör förtydligas.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 1.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Föredragning

Avdelningschef Ann Bäckström föredrar ärendet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

8(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 1

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

1. Dokumentet E-vision och e-strategi för Nynäshamns kommun bör delas

upp i två delar:

• En informations- och kommunikationsteknisk strategi och vision som

beskriver Nynäshamns kommuns framtida utveckling inom området.

• Ett styrdokument med riktlinjer, råd, regler och ansvarsfördelning för

verksamheten samt rollfördelning gällande finansiering och ITinvesteringar.

2. Ansvarsfördelningen mellan kommunens externa IT-support, internt ITstöd

samt nämnder och styrelser bör förtydligas.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

9(100)


Administration ChHj

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 2

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Kontaktpolitiker – fördelning av arbetsplatser

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 29 april 2003, § 57 att införa

kontaktpolitiker enligt följande:

1 Samtliga politiker i nämnden ingår som kontaktpolitiker utom ordinarie

arbetsutskottsledamöter.

2 Nämnden fastställer fördelningen av arbetsplatser.

3 Ersättning utgår till kontaktpolitiker för en heldagsförrättning.

4 Kontaktpolitiker besöker en arbetsplats inom förvaltningen en heldag

alternativt två halvdagar per år. Det är politikernas ansvar att komma

överens med arbetsplatsen om lämplig tid för besök.

Syftet med kontaktpolitiker är att politikerna ska få information om arbetet på

förvaltningen. Politikerna ska inte styra eller kritisera utan bara lyssna och

förhöra sig om sakförhållandena på arbetsplatsen. Politikerna kommer därigenom

att få mer lärdom om förvaltningen och de anställda får en närmare

kontakt med nämndens politiker.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 3. Arbetsutskottet

överlämnar ärendet till nämnden för beslut om fördelning av arbetsplatser.

Föredragning

Nämndsekreterare Cristina Hjorth Fresk föredrar ärendet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

10(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 2

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fördelning görs enligt följande:

Arbetsplats Namn

Administration Helen A Jonsson (M)

Bo Schagerberg (S)

Birgitta Pettersson Launy(V)

Plan och bygglov Göran Briving (M)

Nicole Widengren (M)

Janice Boije Junerud (S)

Rikard Nilsson (V)

Strategisk utveckling Anders Lindeberg (MP)

Helen A Jonsson (M)

Johnny Edholm (S)

Stadsmiljö Johnny Edholm (S)

Gullevi Karlsson Pehrsson (S)

Fastighet och service Helen Sellström Edberg (S)

Inger Andersson (S)

VA Bo Schagerberg (S)

Ralf Kullman (M)

Daniel Adborn (FP)

Ove Forsberg (S)

Bo Kristianson (S)

Mark- och exploatering Patric Lindgren (KD)

Rolf Fabricius Hansen (KD)

Daniel Adborn (FP)

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

11(100)


Akten

Plan och bygglov SöÖb

Herrhamratomten 8:4

Herrhamratomten 8:6

Länsstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn3 § 2000.0869/234

Herrhamratomten 8:4 på Torö, upphävande av

rivningsbeslut för uthus/gäststuga

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beviljade bygglov och

strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus om 75 m 2 byggnadsyta

enligt beslut 17 januari 2002. Fastigheten var vid den tidpunkten bebyggd

med ett fridshus och tre uthus/gäststugor. Det nya fritidshuset skulle ersätta

en befintlig gäststuga. Bygglovet villkorades därför med att gäststugan skulle

rivas.

XXXX XXXXXXX, ägare till grannfastigheten Herrhamratomten 8:6, har i

brev daterat 15 oktober 2007 angivit att huset som skulle rivas i samband med

nybyggnationen av fritidshuset ännu inte rivits.

XXXXXX XXXXXX, ägare till Herrhamratomten 8:4, kom 2 januari 2008 in

med begäran att få behålla den aktuella gäststugan.

I tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2009 uppmanades XXXXX XXXXXX att

riva huset senast 25 augusti 2009 i enlighet med arbetsutskottets ursprungliga

beslut.

Svar på denna skrivelse, med vädjan att få bygglov för huset, kom in

3 juli 2009.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 27 augusti

2009 att avslå ansökan om bygglov samt att förelägga XXXXXX XXXXXX

att vid vite av 20 000 kronor senast 30 november 2009 riva gäststugan. Av

beslutet framgår att lov inte kan beviljas i efterhand då ett villkor för lovet för

nytt fritidshus varit att riva gäststugan. Gäststugan bedömdes inte heller ha

sådant kulturhistoriskt värde att det bör behållas på grund av detta.

Arbetsutskottets beslut överklagades till länsstyrelsen av XXXXXX XXXXX

Länsstyrelsen beslutade 14 januari 2011följande:

Frågan om bygglov

Länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för utredning och prövning i

frågan om bygglov kan meddelas för gäststugan. Av beslutet framgår att

länsstyrelsen bedömer att gäststugan är en komplementbyggnad för vilken lov

ska bifallas om den uppfyller vissa krav i plan- och bygglagen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

12(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 3

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Frågan om föreläggandet att riva vid vite

Med hänsyn till att länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för ny

lovprövning, och att det vid länsstyrelsens prövning får anses vara ovisst om

lov kan beviljas eller inte, ska föreläggandet att riva upphävas i sin helhet.

XXXX XXXXXXX hänvisar i skrivelse daterad 14 oktober 2011 till att

villkoret att riva gäststugan var en överenskommelse och en förutsättning från

hans sida inför uppförande av det nya fritidshuset och att kravet kvarstår.

XXXX XXXXXXX framför också kritik mot nämndens hantering av ärendet

då hans skrivelser under flera års tid i de flesta fall inte har besvarats.

Förvaltningens bedömning

Enligt 8 kapitlet 12 § plan och bygglagen ska ansökningar om bygglov för

kompletteringsåtgärder till en- eller tvåbostadshus inom områden som inte

omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser bifallas om åtgärden

uppfyller vissa krav.

Efter utredning kan förvaltningen konstatera att uthuset huvudsakligen nyttjas

som förråd och saknar boendefunktioner så som kök och hygienrum. Förvaltningen

delar därför länsstyrelsens bedömning att uthuset är en komplementbyggnad.

Då lov för komplementbyggnader inte kan förvägras enligt plan- och bygglagen

konstaterar därför förvaltningen att förutsättningarna för att ställa krav

på rivning saknat stöd.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Arbetsutskottets beslut 17 januari 2002, § 16, upphävs till den del som

avser villkor om rivning av uthus.

2 Nämndens beslut 27 augusti 2009, § 92, upphävs vad gäller avslag på

lovansökan för uthuset och vitesföreläggande att riva uthuset.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 4.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

13(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 3

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Föredragning

Sören Öberg föredrar ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Arbetsutskottets beslut 17 januari 2002, § 16, upphävs till den del som

avser villkor om rivning av uthus.

2 Nämndens beslut 27 augusti 2009, § 92, upphävs vad gäller avslag på

lovansökan för uthuset och vitesföreläggande att riva uthuset.

Övrigt

• Hur du överklagar, se bifogad bilaga.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

14(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 3

_____

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

15(100)


Akten

Plan och bygglov MaLi

Sökanden

Ottersta 5:1

Ottersta 5:3

Ottersta 5:4

Ottersta 5:5

Lantmäteriet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 4 2011.0691/235

Ottersta 5:5 i Sorunda, nylokalisering av fritidshus

Ärendebeskrivning

Sökanden kom in med begäran 11 augusti 2011 om förhandsbesked för

nybyggnad av ett enbostadshus för fritidsändamål. Fastigheten har en

landareal om 4 629 m 2 , föreslagen avstyckning omfattar ca 2 000 m 2 .

Fastigheten är bebyggd med huvudbyggnad och uthus.

Fastigheten ligger ca 700 meter från väg 225 och i anslutning till övrig

bebyggelse i Ottersta.

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas inte av plan- eller områdesbestämmelser.

Enligt gällande översiktsplan är en förtätning och viss komplettering av

bebyggelsen i området önskvärd.

Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att ett fritidshus i föreslaget läge inte innebär

någon olägenhet ur vare sig kommunalekonomisk eller allmän synpunkt samt

överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer. Nya byggnader bör placeras

och utformas i enlighet med rådande byggnadstradition.

Vatten- och avloppsfrågan bedöms kunna lösas med enskild anläggning eller

med gemensamhetsanläggning.

Fastigheten kommer att trafikförsörjas via befintlig väg.

Berörda grannar har haft möjlighet att yttra sig över förslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Lokaliseringen av fritidshuset är lämplig.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

16(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 4

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Övrigt

• För nybyggnation krävs bygglov och i samband med bygglovprövningen

kommer krav att ställas på byggnadernas placering, utformning och

färgsättning.

• För avloppsanläggning krävs tillstånd.

• Förhandsbeskedet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år

• För vidare handläggning av avstyckningsärendet hänvisas sökande till

lantmäteriet.

• Avgift för ärendets behandling:

Lokaliseringsprövning 5 000 kr

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds VA-utredning 810 kr

Summa avgifter 5 810 kr

• Hur du överklagar, se bifogad bilaga.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 5.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Lokaliseringen av fritidshuset är lämplig.

Övrigt

• För nybyggnation krävs bygglov och i samband med bygglovprövningen

kommer krav att ställas på byggnadernas placering, utformning och

färgsättning.

• För avloppsanläggning krävs tillstånd.

• Förhandsbeskedet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år

• För vidare handläggning av avstyckningsärendet hänvisas sökande till

lantmäteriet.

• Avgift för ärendets behandling:

Lokaliseringsprövning 5 000 kr

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds VA-utredning 810 kr

Summa avgifter 5 810 kr

• Hur du överklagar, se bifogad bilaga.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

17(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 4

_____

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

18(100)


Akten

Plan och bygglov LeWa

Lantmäteriet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 5 2011.1017/219

Linden 20 i Nynäshamn, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser,

I-405

Sammanfattning

Fastighetsägarna till Linden 20 har ansökt om avstyckning av fastigheten. En

ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj 2011, som innebär att fastighetsplaner

enligt gamla PBL numera ingår i en detaljplan som planbestämmelse.

För att kunna genomföra fastighetsregleringen måste gällande fastighetsindelningsbestämmelser

I-405, upphävas i detaljplanen S 1.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 december 2011.

Upphävandehandling med karta, upprättad 2 december 2011.

Ärendebeskrivning

Lantmäteriet har administrerat ärendet genom enkelt planförfarande. Upphävandehandlingarna

har varit på samråd. Berörda sakägare har beretts tillfälle

att lämna synpunkter på förslaget under tiden 5 – 27 december 2011.

Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot det

föreslagna upphävandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fastighetsindelningsbestämmelserna för Linden 20, i detaljplan S 1, upphävs

enligt 5 kapitlet 27 § PBL.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 6.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Föredragning

Plantekniker Lena Wallin föredrar ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fastighetsindelningsbestämmelserna för Linden 20, i detaljplan S 1, upphävs

enligt 5 kapitlet 27 § PBL.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

19(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 5

_____

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

20(100)


Akten

Plan och bygglov LeWa

Lantmäteriet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 6 2011.1016/219

Sjövik 9, 14 och 15 i Nynäshamn, upphävande av

fastighetsindelnings-bestämmelser, , I-199 och I-403

Sammanfattning

Fastighetsägarna till Sjövik 9, 14 och 15 har ansökt om fastighetsreglering

berörande Sjövik 9, 14 och 15, Nynäshamn 2:117 och 2:118. En ny plan- och

bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj 2011, som innebär att fastighetsplaner enligt

gamla PBL numera ingår i en detaljplan som planbestämmelse. För att

kunna genomföra fastighetsregleringen måste gällande fastighetsindelningsbestämmelser,

I-199 och I-403, upphävas i detaljplanen Dp-743.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 december 2011.

Upphävandehandling med karta, upprättad 23 september 2011.

Ärendebeskrivning

Lantmäteriet har administrerat ärendet genom enkelt planförfarande. Upphävandehandligarna

har varit på samråd, berörda sakägare har beretts tillfälle

att lämna synpunkter på förslaget under tiden 23 september – 14 oktober

2011. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på det föreslagna

upphävandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fastighetsindelningsbestämmelserna för Sjövik 9, 14 och 15, i detaljplan

Dp 743, upphävs enligt 5 kapitlet 27 § PBL.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 7.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Föredragning

Plantekniker Lena Wallin föredrar ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fastighetsindelningsbestämmelserna för Sjövik 9, 14 och 15, i detaljplan

Dp 743, upphävs enligt 5 kapitlet 27 § PBL.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

21(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 6

_____

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

22(100)


Akten

Plan och bygglov IdOl

Sökanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 7 2011.0033/214

Detaljplan B600, byggnadsplan för Lundby 1:112 och

del av Lundby 1:19 - ansökan om planändring

Sammanfattning

Fastighetsägaren till Lundby 1:112 och Lundby 1:265 har kommit in med en

ansökan om att ändra detaljplanen för Lundby 1:112 och del av Lundby 1:19.

Främsta skälet till ändringen är att möjliggöra att befintlig stallbyggnad, som

idag är uppförd i strid med detaljplanen, kan behållas.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 1 kapitlet 2 § är det en kommunal angelägenhet

att planlägga användningen av mark och vatten. För detta ansvarar

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Ansökan om ändring av byggnadsplan för Lundby 1:112 samt del av Lundby

1:19, daterad 26 januari 2011.

Plankarta för detaljplanen B600.

Ortofoto över området.

Ärendebeskrivning

För del av fastigheten Lundby gäller detaljplan B600, byggnadsplan för

Lundby 1:112 samt del av Lundby 1:19, fastställd den 30 december 1983.

Sökanden anför att detaljplanen är inaktuell mot bakgrund av ett flertal avvikelser

genomförts som strider mot planen. Därför bör planen ändras

alternativt helt ersättas med ny detaljplan för att rätta till planavvikelserna.

Sökanden föreslår också att planområdet ändras så att stallet, som idag är

uppfört i strid med detaljplanen på parkmark, inte ska ingå i planområdet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det faktum att det uppförts byggnader i strid

med detaljplanen inte är tillräckliga skäl för att ändra planen.

Enligt plan- och bygglagen ska en detaljplan vara genomförandeinriktad. Den

ska således inte ändras enbart för att rätta till åtgärder som gjorts i strid med

lagen.

Dessutom är stallbyggnadens placering inte lämplig i förhållande till avståndet

till bostäderna. Länsstyrelsen rekommenderar att skyddsavstånd om

ca 200 m till stall (möjligen kortare till beteshagar) inom detaljplanelagt

område ska tillämpas. Uppförd stallbyggnad ligger endast 60 m från

befintliga bostäder.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

23(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 7

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Med bakgrund av ovanstående är förvaltningens bedömning att ansökan om

planändring ska avslås.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Ansökan om ändring av detaljplan för Lundby 1:112 och del av Lundby 1:19

avslås.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 8.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Helen A Jonsson (M) i handläggningen i detta

ärende.

Föredragning

Kommunarkitekt Ida Olén föredrar ärendet.

Förslag till beslut från ledamöter

Bodil Toll (M) föreslår återremiss av ärendet för förnyad handläggning.

Beslutsgång

1. Bifall eller avslag till återremissyrkandet.

2. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag.

Förslag 1

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget om

återremiss och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att

avslå förslaget.

Förslag 2

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets

förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att

bifalla förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

24(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 7

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Ansökan om ändring av detaljplan för Lundby 1:112 och del av Lundby 1:19

avslås.

Reservationer och särskilda uttalanden

Bodil Toll (M), Rolf Fabricius Hansen (KD), Nicole Widengren (M) och

Göran Briving (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bodil Tolls

förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

25(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 7

_____

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stallbyggnad

Sida

26(100)


Akten

Plan och bygglov IdOl

Exploatören

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 8 2001.1414/214

Detaljplan för del av Lövhagen 1:10 m fl, Hamnvik, ny

stadsdel i Nynäshamn, beslut om samråd

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav den 18 februari 2004, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

i uppdrag att arbeta fram ett detaljplaneprogram för Hamnviksområdet

inom den södra delen av Nynäshamns stad. Programmet redovisade

förutsättningar och idéer för planläggning av Hamnvik. Förslaget grundades

bland annat på en omfattande medborgardialog med bland annat fokusgrupper.

Till programmet utarbetades en miljökonsekvensbeskrivning. I

samband med detta gjordes också en space-syntax-analys för att tydliggöra

lämpliga stråk och samband.

Programmet var föremål för remiss och samråd under hösten 2005. Efter samrådet

bearbetades programmet, daterat 18 november 2005. Kommunstyrelsen

beslutade 13 december 2005, § 289, att godkänna det bearbetade programmet

för Hamnvik och programsamrådsredogörelsen som underlag för upprättande

av förslag till detaljplan.

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar för Hamnvik påbörjades 2007 och

ett samrådsförslag togs fram 2008. Utredningar om markbeskaffenhet visade

dock på ett behov av att bearbeta förslaget. Därtill behövde vissa avtalsfrågor

diskuteras ytterligare. Utifrån dessa kompletterande utredningar och diskussioner

med exploatören har en bearbetad samrådshandling nu tagits fram.

Beslutsunderlag

Samrådshandlingar har upprättats, november 2011, och innefattar planbeskrivning,

genomförandebeskrivning, plankarta, illustrationsplan, gestaltningsprogram

och miljökonsekvensbeskrivning.

Till detaljplanen hör också 11 bilagor. Dessa finns tillgängliga på miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen. Programhandlingar inklusive programsamrådsredogörelse

från 2005 finns också tillgängliga på förvaltningen.

Ärendebeskrivning

En ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj 2011, SFS 2010:900.

Detta detaljplaneärende handläggs dock enligt den tidigare plan- och bygglagen,

SFS 1987:10, som gällde när detaljplanearbetet inleddes.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en ny stadsdel i anslutning

till Nynäshamns södra delar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

27(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 8

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Strukturen ska bidra till att göra strandlinjen vid Hamnviken och naturen i

Lövhagen mer tillgänglig för allmänheten och bidra till att utveckla Nynäshamn

som skärgårdsstad. Utvecklingen ska bidra till en hållbar stadsutveckling

av Nynäshamn med en sammanhållen stadsform.

Detaljplanen omfattar området sydost om Hamnviken och fram till Hamnviksvägen.

Området är starkt kuperat och terränganpassning av bebyggelsen

krävs. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i form av villor, radhus och

mindre flerbostadshus, två förskolor, allmän badplats samt en mindre andel

lokaler för handel och annan verksamhet. Förslaget innebär att cirka 400

bostäder kan byggas inom området.

Samrådet omfattar även förslag till nya gatunamn inom planområdet.

Exploatören ska enligt upprättat planläggningsavtal med kommunen bekosta

detaljplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att med normalt planförfarande samråda om

detaljplan för del av Lövhagen 1:10 m fl, Hamnvik, ny stadsdel i Nynäshamn,

enligt 5 kapitlet 20 § PBL (1987:10).

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 9.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Föredragning

Kommunarkitekt Ida Olén föredrar ärendet.

Förslag till beslut från ledamöter

Anders Lindeberg (M) föreslår avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Anders Lindebergs

förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att avslå

förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

28(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 8

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att med normalt planförfarande samråda om

detaljplan för del av Lövhagen 1:10 m fl, Hamnvik, ny stadsdel i Nynäshamn,

enligt 5 kapitlet 20 § PBL (1987:10).

Reservationer och särskilda uttalanden

Anders Lindeberg (MP) reserver sig mot beslutet och lämar en skriftlig

reservation enligt följande:

”Detaljplanen innebär att bebyggelse sker på strandskyddat område. Det en

ett stort projekt, som innebär att man väljer att bygga ut Nynäshamn söder ut

efter stranden mot Lövhagen. Projektets omfattning gör även troligt att det

kan ta många år innan det kan bli helt genomfört. Till en början kommer

området närmast stranden att bebyggas.

Projektet kan sammanfattas så att kommunen försöker locka till sig

inkomststarka människor genom att fresta med strandnära boende, där

kommunen upphäver strandskyddet.

Detta är ett olyckligt val av strategi för en Ekokommun.

Anders Lindeberg (Mp)”

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

29(100)


Akten

Strategisk utv MaLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 9 2011.0958/000

Yttrande över remiss – Förslag till förenklad hantering

av medborgarförslag

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till förenklad hantering

av medborgarförslag som kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnat

till nämnderna för yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer

sig positiv till kommunstyrelseförvaltningens förslag och föreslår att

nämnden tillstyrker detsamma.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 november 2011 att överlämna

förslaget till förenklad hantering av medborgarförslag till nämnderna för

yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen vill ha svar senast den 13 januari

2012.

Ärendebeskrivning

Enligt 5 kapitlet 23 § kommunallagen kan den som är folkbokförd i

kommunen väcka ärenden genom medborgarförslag om kommunfullmäktige

har beslutat det. Enligt 5 kapitlet 25 § kommunallagen kan fullmäktige överlåta

till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts

genom medborgarförslag. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en

förenklad hantering av medborgarförslag införs.

Nuvarande hantering med beredning i nämnd, utskott, kommunstyrelse och

slutligt beslut i fullmäktige av medborgarförslag är tidskrävande och kostsam.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ändrad lydelse i kommunfullmäktiges

arbetsordning så att fullmäktige kan överföra beslutanderätt för medborgarförslag

till nämnderna.

Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen

kommer att handlägga ärendet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen instämmer i kommunstyrelseförvaltningens bedömning att

hanteringen av medborgarförslagen är tidskrävande och kostsam och borde

kunna förenklas genom att ansvaret för beslut överförs till berörd nämnd.

Förvaltningen tillstyrker därför kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

30(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 9

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förenklad hantering av

medborgarförslag tillstyrks.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 10.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förenklad hantering av

medborgarförslag tillstyrks.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

31(100)


Akten

Strategisk utv AnAh

Sökanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 10 2011.1020/219

Förfrågan om möjlig etablering av halkbana i

Nynäshamns kommun

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 14 oktober 2011 fått en förfrågan

från XXXXX XXXXX på KKC Körkortscenter i Södertälje om

möjligheterna att anlägga en halkbana och konferensanläggning i

Nynäshamns kommun.

Enligt projektbeskrivningen finns fyra stycken aktiva halkbanor i Stockholms

län, varav två av dessa anläggningar inte bedriver verksamheten på sin egen

mark. För två av dessa anläggningar är framtiden oviss med tanke på mark-

och bostadsbristen i Stockholm, enligt projektbeskrivningen. Nynäshamn

beskrivs som en lämplig kommun att bedriva halkbaneverksamhet i, bland

annat då kommunen binds samman med Stockholm genom pendeltåg och

nya väg 73.

Första verksamhetsåret skulle anläggningen kräva fem anställda, medan

anläggningen år tio skulle sysselsätta 17 anställda enligt planerna. Riskutbildning

steg 1 och 2 för både bil, motorcykel, buss och lastbil ska kunna

genomföras på anläggningen. Riskutbildning steg 1, vilket trafikskolor har

möjlighet att utföra utan att vara bundna till en halkbana, blev 2009 obligatorisk

för personer som vill ta körkort medan riskutbildning steg 2 (halkutbildningen)

redan tidigare var obligatorisk.

Beslutsunderlag

Projektbeskrivning och presentation av möjlig halkbana och konferensanläggning

i Nynäshamns kommun.

Nynäshamns kommuns översiktsplan, utställningshandling 2011.

Trafikplan för Nynäshamns kommun, remissutgåva 2011.

Information om befintliga halkbanor i Stockholms län på respektive

halkbanas hemsida.

Ärendebeskrivning

Som projektbeskrivningen framhåller finns idag fyra stycken halkbanor i

Stockholms län. Dessa anläggningar finns i Tullinge, Bromma, Upplands

Väsby samt Gillinge (i Vallentuna kommun). Utöver dessa anläggningar finns

ett flertal i Mälardalsregionen, bland annat i Gävle, Östhammar, Eskilstuna

och Norrköping. Ytterligare en halkbana planeras i Stockholmsregionen då

utställningshandling av en detaljplan för del av Vackerby industriområde i

Gnesta, vilken medger industriverksamhet och halkbana, antogs av miljö- och

byggnämnden i Gnesta kommun 20 april 2011. Syftet med planen är främst

att kunna anlägga en halkbana för personbilar i området.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

32(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 10

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

För Nynäshamns och Södertörns del är Tullinge halkbana den som ligger

närmast. För delar av Södertörn kan den planerade halkbanan i Gnesta

komma att bli den närmsta.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, utifrån XXXXX XXXXXX

projektbeskrivning, befintliga underlag i översiktsplan och trafikplan samt

utifrån information om befintliga halkbanor, utrett möjligheterna att anlägga

en halkbana med tillhörande konferensanläggning i Nynäshamns kommun.

Utgångspunkter för utredningen har dels varit information om projektet från

projektbeskrivningen där det bland annat uppges att verksamheten väntas

behöva cirka 50 000 m 2 (cirka 225 × 225 meter) och ska kunna anpassas för

både bil, motorcykel, buss och lastbil. Tanken är också att anläggningen efter

några år ska kunna erbjuda events i form av till exempel gokartkörning,

motorcykelkörning på bana och att köra fyrhjuling. Under sommarhalvåret

ska ungdomar bjudas in till riskutbildning utan kostnad. Konferenslokaler ska

byggas för att kunna erbjuda företag helhetslösningar.

Andra utgångspunkter har varit befintliga anläggningars utseende, lokalisering

och närhet till kollektivtrafik. Närheten till kollektivtrafik bedöms av

förvaltningen vara en viktig lokaliseringsfaktor då de flesta som besöker en

halkbana inte har körkort. Platser i Nynäshamns kommun har översiktligt

studerats utifrån bland annat kollektivtrafikläge, störningsrisk, vägtrafikförhållanden

och skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.

Förvaltningens bedömning

I Stockholms län finns halkbaneanläggningar i Tullinge, Upplands Väsby,

Bromma och Gillinge. Strax utanför Stockholms län planeras även en halkbana

anläggas i Gnesta. Avstånden till närmaste kollektivtrafikhållplats

varierar:

• Tullinge 300 meter till buss

• Upplands Väsby 1 200 meter till buss

• Bromma 280 meter till buss

• Gillinge 50 meter till buss

• (Gnesta ca 200 meter till buss och 1 500 meter till pendeltåg/fjärrtåg)

Gillingebanan är den största av dessa anläggningar och tar upp en yta om

cirka 560 × 390 meter. Det är en fyra gånger så stor yta som projektledaren

bedömer att anläggningen i Nynäshamns kommun skulle behöva.

För kommunen vore 17 nya arbetstillfällen värdefullt och även anläggningens

(förmodade) attraktionskraft i stora delar av södra Stockholms län vore bra

för kommunen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

33(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 10

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Idag är det långt för kommunens invånare till närmsta halkbaneanläggning

och få stora anläggningar med events av denna typ finns i länet. I kommunen

finns stora ytor som inte är störningskänsliga och av den anledningen skulle

vara lämpliga för verksamheten, men samtidigt är många av dessa områden

relativt perifera sett utifrån kollektivtrafiknätet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att en halkbana

bör ligga nära en pendeltågsstation alternativt en busshållplats som försörjs av

minst två busslinjer (bland annat eftersom turtätheten på många sträckor är

låg). I Nynäshamn, Ösmo och Segersäng finns pendeltågsstationer som i

dagsläget försörjs av halvtimmestrafik under större delen av dygnet. Övriga

sträckor/områden med relativt god busstrafik anses vara:

• Väg 225 mellan Ösmo och Spångbro – linje 858, 783, 884 samt 848 på

del av sträckan.

• Väg 529 mellan Norsbol och Nynäshamn – linje 848 och 852.

• Nynäsvägen mellan Kvarnängen och Ösmo trafikplats – linje 858, 783,

883 samt linjerna 861, 861C och 862 för del av sträckan och del av

vardagsdygn.

• Tungelstavägen/väg 542 mellan Spångbro och Västerby – linje 729, 848,

884 samt 858 på del av sträckan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser några av dessa vägsträckor

som så pass olycksdrabbade och av så dålig standard (i förhållande till

trafikmängd) att de inte bör tillföras mer trafik än nödvändigt. Av dessa

sträckor är det främst väg 225, Segersängsvägen och Tungelstavägen/väg 542

som avses.

Platser med för stor störningsrisk anses vara Ösmo, Nynäshamn, Segersäng

(öster om stationen) samt Spångbro-Sunnerby.

Området mellan Norsbol och Nynäshamn är delvis primärt föreslaget vattenskyddsområde,

delvis täckt av fornlämningar och av riksintresse för det rörliga

friluftslivet. Det är även ett område med grön lokal värdekärna och stora

samlade värden av regionalt intresse. Söder om väg 529, vid Käringboda,

finns även ett naturreservat, Natura 2000-område, nyckelbiotoper och ett tyst

område enligt översiktsplanen.

Mellan Kvarnängen och Ösmo trafikplats finns ett gällande vattenskyddsområde

och ett föreslaget. I området finns även fornlämningar och värdefulla

naturområden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

34(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 10

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Eventuellt skulle en halkbaneanläggning kunna lokaliseras vid befintlig

motorbana, men inriktningsbeslutet inför översiktsplanens utställning om att

bygga ihop Nynäshamn och Ösmo gör därför området mindre lämpligt för en

sådan typ av anläggning som medför påverkan på omgivningen. Det område

som då återstår utifrån nämnda kriterier är området mellan Sunnerby och

Västerby.

I det området finns bussförbindelse till Västerhaninge på väg 542 samt till

Ösmo och Nynäshamn (från Grödby). Dock finns även här vågskålspunkter

då det på vissa platser bland annat finns utredningsområde för naturolycksrisk,

störningsrisk för närboende, gällande och föreslaget vattenskyddsområde

(även vattenförekomst, kapacitet i jordlagren) samt en del fornlämningar. Mer

trafik på väg 542 är ytterligare en anledning till att området mellan Sunnerby

och Västerby, precis som de andra utredda områdena, verkar mindre lämpligt

för en verksamhet som projektledaren beskriver.

Ytterligare ett område som översiktligt har studerats är Kalvö industriområde.

Dock saknas än så länge busstrafik i området och den kuperade terrängen

talar emot en halkbana i området.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser få lämpliga områden för en

halkbana i kommunen. Så länge det finns fyra halkbanor i Stockholms län är

också underlaget tveksamt. Därtill planeras en halkbana i Gnesta, vilket

kommer innebära ytterligare konkurrens. Men det som framförallt gör det

svårt att finna lämpliga platser för verksamheten i kommunen är att det inte

finns lämpliga områden med närhet till relativt tätt trafikerade stationer/

hållplatser. Störningsrisker, vattenskyddsområden och känsliga kultur- och

naturmiljöer begränsar också antalet lämpliga platser. Inriktningsbeslutet om

att bygga ihop Ösmo och Nynäshamn begränsar ytterligare.

Förvaltningen föreslår att förfrågan avvisas.

Förvaltningens förslag till nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förfrågan om att anlägga en anläggning med halkbana och konferensanläggning

i Nynäshamns kommun avvisas.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 11.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

35(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 10

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förfrågan om att anlägga en anläggning med halkbana och konferensanläggning

i Nynäshamns kommun avvisas.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

36(100)


Akten

Strategisk utv MaLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 11 2011.1069/419

Yttrande över remiss - Synpunkter på utredningen om

allemansrättens betydelse för friluftslivet

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig

över rubricerat ärende. Naturvårdsverket har utarbetat en rapport som belyser

de problem som kan uppstå när allemansrätten ska tolkas och hur problemen

kan lösas. Naturvårdsverket vill att kommunerna yttrar sig över de

rekommendationer som redovisas i rapporten.

Beslutsunderlag

Remissen kom in 22 december 2011 och svar ska ha lämnats till kommunstyrelseförvaltningen

senast 24 januari 2012.

Ärendebeskrivning

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport om allemansrätten eftersom denna

i många fall orsakar problem i och med att den är otydligt definierad. Allemansrätten

är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar

den. Rapporten tar upp allemansrättens legala, samhällsvetenskapliga och

historiska förutsättningar och de problem den nutida utvecklingen fört med

sig. Detta har sedan mynnat ut i 15 rekommendationer till hur man kan

precisera allemansrätten, med betoning på friluftslivet. Ärendet innebär

främst ett yttrande över dessa rekommendationer. Rekommendationerna är

att:

• Naturvårdsverket och det nyinrättade myndighetsnätverket för allemansrätten

noggrant följer allemansrättens utveckling för att i tid kunna

uppmärksamma förskjutningar i dess roll och innehåll så att man vid

behov på ett systematiskt, eftertänksamt och demokratiskt sätt kan hantera

behov av förtydliganden eller andra åtgärder.

• man inte ser allemansrätten som ett frirum mellan annan lagstiftning där

det som inte är förbjudet blir en del av allemansrätten utan att man

fokuserar på den så kallade grundläggande allemansrätten. Sådant som

till exempel det fria handredskapsfisket och färdsel med olika motorfordon

blir naturligtvis inte förbjudet i och med detta men bör inte självklart

ses som en del av just allemansrätten.

• myndigheter och politiska församlingar allvarligt reflekterar över behovet

av att i lag bättre beskriva den grundläggande allemansrättens innehåll –

dess kärna – om tillfällig hänsynsfull vistelse och fri hänsynsfull färdsel

på annans mark och vatten.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

37(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 11

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Detta som ett sätt att slå vakt om allemansrättens grundläggande värden

vilka annars snabbt kan erodera när samhället förändras i termer av till

exempel friluftsaktiviteter, teknikutveckling och allmänhetens

erfarenheter och kunskaper.

• man på ett systematiskt och kraftfullt sätt tar tillvara de stora möjligheter

som ligger i allemansrättens landskapsperspektiv. Ett mångbrukat hänsynslandskap

bör ha den största framtida betydelse när det gäller bland

annat miljöpedagogik, livskvalitet, folkhälsa, identitet och demokrati.

Genom att ta tillvara detta landskapsperspektiv i skola, samhällsplanering

och turism bör inte minst den urbana befolkningens förståelse för, och

kunskaper om, landsbygdens villkor stärkas.

• man försöker inrätta en tydlig offentlig företrädare, en ombudsman, i

allemansrättsfrågor som har att följa utvecklingen och driva principiellt

viktiga fall.

• man utreder möjligheterna att vid behov knyta offentliga medel som går

till markägare för landskapsvård till tillgänglighetsplaner.

• man försöker stärka möjligheterna till stängselgenombrott och då inte

minst väger in allemansrättens värde som vardagskvalitet för allmänheten.

• man ser över möjligheterna att vid behov villkora planer och lovgivning

till tillgänglighetsfrågor när fritidsrelaterade arrangemang i landskapet

riskerar att få så mycket karaktär av anläggning att allemansrätten

utsläcks.

• man utreder möjligheterna av att hitta långsiktiga kriterier var gränsen

går för vad som är en anläggning som utsläcker allemansrätten.

• man uppmärksammar, utvecklar och följer olika möjligheter för att ge

bättre "läshjälp" för allemansrättsnyttjaren i landskapet. Det handlar om

att få bättre underlag för att kunna tolka var det är lämpligt respektive

olämpligt att göra olika saker vid olika tidpunkter.

• man fortsättningsvis särskilt uppmärksammar problematik knuten till det

kommersiellt organiserade nyttjandet av allemansrätten och försöker

vidareutveckla möjligheterna att hantera dessa med hjälp av bland annat

anmälningsplikt. Men att man också försöker vidga detta till ett vidare

landskapsperspektiv än bara rörande naturmiljön. Det innebär att man

utifrån ett integrerat natur- och kulturlandskapsperspektiv också kan utgå

från problem för markägare, lokalt boende och andra friluftsutövare.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

38(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 11

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

• man utvecklar möjligheter för organisatörer och kanalisatörer av friluftsliv

och naturturism att kunna nå och förhandla med markägarna i ett

område. Dessa samrådsarenor kan förhoppningsvis också bli viktiga för

ett generellt bättre samarbete mellan: markägare, myndigheter och

organiserat friluftsliv och naturturism. Detta inte minst för att ge bästa

möjliga villkor för lokalt förankrat och långsiktigt hållbart nyttjande av

upplevelselandskapens ekonomiska framtidsmöjligheter.

• man inrättar en skadefond där drabbade markägare kan begära ersättning

för förstörelse och störning i fall där den ansvarige ej kan nås (inkluderar

så kallade invasionsskador där det är den stora mängden nyttjare som

leder till skada och/eller störning).

• man utreder förutsättningar och konsekvenser av att ta bort möjligheten

att nyttja allemansrätten som grund för att ta naturalster för avsalu; alltså

att man begränsar att plocka bär, blommor och svamp till att gälla för

husbehov.

• man kraftigt förstärker den lokala, regionala och nationella kompetensen

och beredskapen i allemansrättsliga frågor. Det innebär att allemansrättens

mycket stora betydelse för individ, samhälle och näringsliv måste

reflekteras i resursförstärkningar när det gäller planering, rådgivning,

övervakning, utbildning med mera.

• alla eventuella förändringar av allemansrätten görs utifrån ett helhetsperspektiv.

Det innebär bland annat att om man överväger förändringar i

lagstiftning som berör allemansrätten så bör det föregås av ett omfattande

och brett utredningsarbete.

Förvaltningens bedömning

Då allemansrätten inte är lagstadgad uppstår ofta problem vid tolkningen av

densamma. Förvaltningen vill därför påpeka att den rekommendation som

berör att i lag bättre beskriva den grundläggande allemansrättens innehåll är

viktigast att ta fasta på. Om allemansrätten blir lagstadgad borde många av

rekommendationerna kunna inlemmas i lagstiftningen.

Förvaltningen bedömer annars att samtliga rekommendationer som tas upp i

rapporten är bra, men anser att det bör finnas ett riktat ansvar, istället för att

”man” ska göra någonting. Vidare bör de omformuleras så att man kan förstå

innebörden av dem utan att behöva läsa igenom hela rapporten. Exempelvis

är formuleringen ”att man på ett systematiskt och kraftfullt sätt tar tillvara de

stora möjligheter som ligger i allemansrättens landskapsperspektiv.” svår att

förstå.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

39(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 11

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

40(100)


Akten

Strategisk utv AnAh

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 12 2011.0713/321

Yttrande över medborgarförslag – Cykelbana från Ösmo

station till infarten på Nynäshamns golfklubb och

Körunda järnåldershus

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX har kommit in med ett medborgarförslag,

daterat 10 augusti 2011, om att anlägga en cykelbana mellan Ösmo station

och infarten till Körunda golfbana. Infarten från Väggarövägen är även infart

till Körunda järnåldershus. Förslagsställaren påpekar att befintlig cykelbana

slutar vid vändplanen på Breddalsvägen. Förslaget är att anlägga en

fortsättning av denna cykelbana genom skogen ut till Väggarövägen/väg 540

och vidare fram till infartsvägen till Körunda golfbana. Förslagsställaren

poängterar att högsta tillåtna hastighet på Väggarövägen är 70 km/h och att

förslaget skulle innebära en säkrare väg för barn och ungdomar som till

exempel ska gå till järnåldershuset eller Muskan runt.

Beslutsunderlag

Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun 2011.

Medborgarförslag om cykelbana från Ösmo station till infarten på

Nynäshamns golfklubb och Körunda järnåldershus.

Ärendebeskrivning

Kommunens reviderade gång- och cykelplan, vilken bland annat behandlar

utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i kommunen, antogs av miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2011. I gång- och cykelplanen finns föreslagen

gång- och cykelväg med som planerad åtgärd. Dock går den planerade

gång- och cykelvägen längs med Körundavägen/Väggarövägen på hela

sträckan mellan Ösmo station och infarten till Körunda golfbana. Det finns

alltså inget förslag på en gång- och cykelväg från Breddalsvägen genom

skogen upp till Väggarövägen.

Ny gång- och cykelväg längs med Körundavägen mellan Ösmo station/

Nyblevägen och Björn Barkmans väg är högt prioriterad i gång- och cykelplanen

(som nummer 1B) då det är en sträcka som används för barns skolresor.

Sträckan längs med Körundavägen/Väggarövägen mellan Björn

Barkmans väg och infarten till Körunda golfbana prioriteras dock lågt (som

nummer 3B) då sträckan främst ses som en väg för rekreationsresor.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

41(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 12

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen konstaterar att föreslagen cykelbana, så när som på dragningen

mellan Körundavägen och Breddalsvägen, finns planerad enligt kommunens

gång- och cykelplan. Sträckan mellan Björn Barkmans väg och infarten till

Körunda golfbana på Körundavägen/Väggarövägen är dock lågt prioriterad

eftersom vägar för barns skolresor samt serviceresor prioriteras högre än

vägar som främst används för rekreationsresor. Flera korsningar längs med

sträckan Nyblevägen – Björn Barkmans väg planeras även att byggas om till

trafiksäkrare lösningar för de oskyddade trafikanterna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att de gång- och

cykelvägar som planeras enligt gång- och cykelplanen kommer fylla det syfte

som förslagsställaren önskar. Skillnaden mellan planerade sträckor och föreslagen

sträcka är delen mellan Breddalsvägen och Väggarövägen (väg 540).

Ur både ekonomisk synvinkel och utifrån trygghetsaspekter är en gång- och

cykelväg längs med Väggarövägen ända ner till Körundavägen att föredra.

Att anlägga en ny gång- och cykelväg genom skogen norr om Breddalsvägen

kräver markutredningar och en del trädfällning. Dessutom skulle sträckan

genom skogen troligtvis upplevas som otrygg av många trafikanter.

Marken för de planerade gång- och cykelvägarna ägs av Nynäshamns

kommun. Men när de planerade gång- och cykelvägarna kan byggas är idag

oklart. Det beror bland annat på när andra åtgärder, som har högre prioritering,

kan genomföras och på möjligheten att erhålla statlig medfinansiering.

Sträckan mellan Nyblevägen – Björn Barkmans väg kommer dock med stor

sannolikhet att byggas innan sträckan Björn Barkmans väg – infarten till

Körunda golfklubb, eftersom den förstnämnda sträckan ses som en väg för

barns skolresor och därmed ges hög prioritet i gång- och cykelplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att de planerade gång-

och cykelvägarna samt trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på aktuell sträcka

har kvar nuvarande prioriteringsordning och sträckning enligt kommunens

gång- och cykelplan.

Förvaltningens förslag till nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 12.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

42(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 12

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

43(100)


Akten

Strategisk utv AnAh

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 13 2011.0734/321

Yttrande över medborgarförslag – Asfaltera gång- och

cykelvägen förbi Hamnviksbadet och bygg en

havstrappa strax före Villa Hamnvik

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende.

XXX XXXXXXXX har kommit in med ett medborgarförslag, daterat 23

augusti 2011, om att asfaltera gång- och cykelvägen förbi Hamnviksvägen

bort till badberget ”10:an” och även anlägga ny gång- och cykelväg på

utsidan om befintligt staket från badberget till Villa Hamnvik.

Förslagsställaren ser även en förstärkning av Hamnviksvägen förbi badberget

och Villa Hamnvik som önskvärd då vägen anses vara för smal och av dålig

standard. En gjuten kaj vid detta vägavsnitt som kan utvecklas till en

havstrappa likt den i Nynäs-hamns gästhamn ses som en bra lösning.

Enligt förslaget kompletteras kajen med ett antal badstegar och gång- och

cykelvägen förlängs ner till Lövhagen längs med befintlig bilväg. Ny belysning

och ny asfalt föreslås också anläggas på Strandvägen/Ringvägen för att

knyta ihop detta rekreationsstråk bättre.

Beslutsunderlag

Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun, 2011.

Detaljplaneprogram för Hamnviken, 2005.

Medborgarförslag om att asfaltera gång- och cykelvägen förbi Hamnviksbadet

och bygga en havstrappa strax före Villa Hamnvik.

Ärendebeskrivning

Kommunens reviderade gång- och cykelplan, vilken bland annat behandlar

utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i kommunen, antogs av miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2011. I gång- och cykelplanen finns föreslagen

gång- och cykelväg med som planerad åtgärd, både upprustning av

befintlig gång- och cykelväg samt det tillkommande vägavsnittet. Även

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på korsningen Videgatan/Hamnviksvägen

föreslås i gång- och cykelplanen. Dessa planerade åtgärder har dock getts en

låg prioritet då de främst ses som åtgärder för rekreationsresor (barns skolresor,

arbets- och serviceresor samt regionala stråk prioriteras högre). Åtgärderna

har heller inte kostnadsuppskattats då de ska ingå i detaljplanearbetet

som pågår för Hamnvik.

Planområdets norra gräns går ungefär där befintlig gång- och cykelväg slutar/börjar,

se bild för planområdets avgränsning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

44(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 13

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

I detaljplanearbetet för Hamnvik ingår att se över befintligt vägnät och utifrån

det planera för nya vägar och kompletteringar eller upprustningar av befintligt

vägnät.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att föreslagen gång-

och cykelväg återfinns som en planerad åtgärd i kommunens gång- och cykelplan.

Åtgärden har dock inte kostnadsuppskattats då den kommer ingå i

den kommande detaljplanen för Hamnvik. I detaljplanearbetet för Hamnvik

ingår att se över vägnätet, både för gång-, cykel- och biltrafik.

Förvaltningen gör bedömningen att den föreslagna gång- och cykelvägen är

en god lösning för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna

längs med Hamnviksvägen. Åtgärden finns också föreslagen i gång- och

cykelplanen samt med i detaljplaneprogrammet för Hamnvik. Under detaljplanearbetet

bör gång- och cykelvägens sträckning studeras mer detaljerat.

Tekniska lösningar för bilvägen och gång- och cykelvägen får, liksom en

eventuell kaj eller havstrappa vid Hamnviken, utredas i senare planeringsskeden.

Förvaltningen ser dock en havstrappa eller andra lösningar som

underlättar bad och simning i Hamnviken som ett trevligt inslag längs med

den planerade gång- och cykelvägen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den planerade gång-

och cykelvägen på aktuell sträcka, liksom utformningen av strandområdet

längs med vägen, utreds mer detaljerat i det pågående detaljplanearbetet för

Hamnvik. Med detta bör medborgarförslaget anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 13.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

45(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 13

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Planområdets avgränsning enligt detaljplaneprogram för Hamnviken.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

46(100)


Akten

Strategisk utv AnAh

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 14 2011.0787/260

Yttrande över medborgarförslag – Toalett i centrum för

eldrivna rullstolar

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende.

XXX XXXXX har kommit in med ett medborgarförslag, daterat 8 september

2011, om att anlägga en toalett i Nynäshamns centrum som är tillgänglig för

personer i eldrivna rullstolar. Förslagsställaren poängterar att Rosengården i

dagsläget erbjuder den enda möjligheten till toalettbesök för personer i eldrivna

rullstolar som vistas i centrum.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om toalett i centrum för eldrivna rullstolar.

Ärendebeskrivning

I Nynäshamns centrum finns idag en offentlig toalett, vilken ligger på

Fredstorget, som är tillgänglighetsanpassad. Toalettbyggnadens nordöstra

entré (den mot Centralgatan) är tillgänglighetsanpassad, men stenbeläggningen

framför entrén saknas till viss del. Toalettbyggnaden innehåller även

en del (den närmast Stadshusplatsen) som inte är tillgänglighetsanpassad.

I medborgarförslaget poängteras att en toalett som är tillgänglig för eldrivna

rullstolar skulle vara värdefull. Idag finns enligt förslagsställaren endast en

tillräckligt anpassad toalett, på Rosengårdens äldreboende, i närheten av

Nynäshamns centrum.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen konstaterar att det finns en offentlig toalett i centrum som är

tillgänglighetsanpassad. Toaletten ligger på Fredstorget och kostar 5 kronor

att använda. Toalettbyggnaden ägs av kommunen som också underhåller

byggnaden och äger marken kring byggnaden. Stenbeläggning närmast den

tillgänglighetsanpassade entrén saknas, vilket bör åtgärdas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det därmed

finns tillgänglighetsanpassade offentliga toaletter i Nynäshamns centrum, om

än få. En offentlig toalett kräver ytor som i stadsmiljöer endast finns på torg, i

parker eller andra öppna ytor. Offentliga toaletter riskerar bli nedskräpade och

vandaliserade, varför en avgift för att använda toaletten åtminstone kan leda

till att viss nedskräpning och vandalisering undviks.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

47(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Enligt kommunens tillgänglighetsplan ska kraven för handikapptoalett uppfyllas

om det endast finns en offentlig toalett. Till exempel ska eventuella

trappsteg förses med ramp och dörren in till toaletten ska vara utan tröskel

eller ha mjuk gummitröskel. Enligt Boverkets författningssamling ska minst

en toalett kunna användas av personer med rullstol för begränsad

utomhusanvändning där toalett för allmänheten finns.

Enligt Hjälpmedelsinstitutet är den maximala längden på en eldriven rullstol

121 centimeter (modell Entra Permobil) och den maximala bredden 70 centimeter

(modell Chairman HD Permobil). Enligt ISO 7193 ”Wheelchairs –

Maximum overall dimensions” finns modeller på upp till 127 centimeters

längd och 70 centrimeters bredd. Se tabell för mått på olika modeller av

eldrivna rullstolar enligt Hjälpmedelsinstitutet.

Efter mätningar på plats i och utanför toaletten på Fredstorget kan förvaltningen

konstatera att den tillgänglighetsanpassade delen av toalettbyggnaden

uppfyller alla tillgänglighetskrav förutom automatisk dörröppnare. Några

mått i och utanför toaletten:

• entrén till toaletten är 90 centimeter bred

• myntinkastet sitter på 1 meters höjd och dörrhandtaget kan nås från flera

nivåer då det är långsmalt och vertikalt

• golvytan är cirka 2 × 1,7 meter

• ytan framför toaletten är 1,52 meter lång

• toalettsitsen är 46 centimeter hög och armstöd som kan lyftas undan finns

• handfatet sitter på 81 centimeters höjd över golvet och pappershanddukar

sitter 85 centimeter upp.

Det är alltså endast stenbeläggningen framför toaletten och automatisk dörröppnare

som saknas. Automatisk dörröppnare innebär större självständighet

för personer med nedsatt funktionsförmåga i överkroppen, vilka i många fall

använder eldrivna rullstolar.

Förvaltningen ser få platser i Nynäshamns centrum, utöver där nuvarande

offentliga toalett finns, som är lämpliga för att anlägga en offentlig toalett på.

I framtiden kan ändå fler offentliga toaletter som är tillgänglighetsanpassade

komma att behövas då antalet invånare och besökare i Nynäshamns centrum

växer. Förvaltningen föreslår att stenbeläggningen framför entrén till den

befintliga offentliga handikapptoaletten åtgärdas och att en automatisk

dörröppnare installeras. Ytterligare lämpliga platser för framtida offentliga

tillgänglighetsanpassade toaletter bör pekas ut i Tillgänglighetsplanen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

48(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Bristerna vid toaletten, i form av avsaknad av automatisk dörröppnare samt

bristande markbeläggning, är enligt Plan- och bygglagen kapitel 17 § 21a

samt Boverkets föreskrifter i BFS 2003:19 HIN 1 enkelt avhjälpta hinder som

ska undanröjas. Vid ett rättsfall i Lund ansågs 15 000 kronor för installation

av automatisk dörröppnare till en butik som ett enkelt avhjälpt hinder enligt

länsrätten i Skåne.

Ny stenbeläggning framför entrén till den tillgänglighetsanpassade toaletten

på Fredstorget och installation av automatisk dörröppnare (av den typ som

finns vid kommunhusets entréer) beräknas kosta cirka 25 000 kronor totalt.

Om detta åtgärdas finns en offentlig toalett i Nynäshamns centrum som uppfyller

alla tillgänglighetskrav. Medborgarförslaget bör med detta anses besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat.

2 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att åtgärda

stenbeläggningen framför entrén till den tillgänglighetsanpassade offentliga

toaletten på Fredstorget så att ytan framför entrén blir jämn och i

nivå med dörröppningen samt därtill installera en automatisk dörröppnare

vid entrén till toaletten. Finansiering ska ske genom att investeringsmedel

ianspråktas av de medel som avsatts till genomförande av åtgärder

enligt tillgänglighetsplanen, msn § 170, 20 oktober 2011.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 14

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat.

2 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att åtgärda

stenbeläggningen framför entrén till den tillgänglighetsanpassade offentliga

toaletten på Fredstorget så att ytan framför entrén blir jämn och i

nivå med dörröppningen samt därtill installera en automatisk dörröppnare

vid entrén till toaletten. Finansiering ska ske genom att investeringsmedel

ianspråktas av de medel som avsatts till genomförande av åtgärder

enligt tillgänglighetsplanen, msn § 170, 20 oktober 2011.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

49(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat.

2 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att åtgärda

stenbeläggningen framför entrén till den tillgänglighetsanpassade offentliga

toaletten på Fredstorget så att ytan framför entrén blir jämn och i

nivå med dörröppningen samt därtill installera en automatisk dörröppnare

vid entrén till toaletten. Finansiering ska ske genom att investeringsmedel

ianspråktas av de medel som avsatts till genomförande av åtgärder

enligt tillgänglighetsplanen, msn § 170, 20 oktober 2011

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

50(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

51(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Källa: Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008, Rullstolar i kollektivtrafiken

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

52(100)


Akten

Strategisk utv AnAh

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 15 2011.1015/321

Yttrande över medborgarförslag – Bygg en nedgång till

Nynäshamns station mot Nynäs havsbad

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende.

XXXX XXXXXXX har kommit in med ett medborgarförslag, daterat 4

december 2011, om att bygga en ny nedgång/anslutning till Nynäshamns

station söderifrån. Förslagsställaren poängterar att det idag endast finns en

entré till Nynäshamns station, vilken ligger vid gästhamnen. Enligt förslaget

skulle en anslutning till stationen söderifrån underlätta för resenärer som

kommer gåendes eller cyklandes från Trehörningen och Nynäs havsbad då de

inte behöver gå runt stationen/spårområdet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att bygga en nedgång till Nynäshamns station mot

Nynäs havsbad.

Detaljplaneprogram för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet,

gäst- och småbåtshamnen m m, Nynäshamn, 2011.

Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun, 2011.

Ärendebeskrivning

Till Nynäshamns station finns gång- och cykelvägsanslutningar från Göstas

trädgård/Svandammsparken, Styrmansgränd och gästhamnsområdet. Från

Frejas holme och bryggorna i småbåtshamnen finns dock ingen direkt anslutning,

utan gående måste gå till spårområdets slut för att angöra stationsplattformarna.

Detta anser förslagsställaren bör åtgärdas med en ny nedgång

till stationen.

I kommunens gång- och cykelplan finns föreslagen åtgärd inte bland de prioriterade

åtgärderna. Området kring stationsplattformarna och söder om

spårområdet ingår i detaljplanearbetet för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75

m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn. Se bild för

planområdets avgränsning.

I detaljplaneprogrammet för stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen m m

diskuteras åtgärder som skulle kunna koppla samman planområdet bättre med

omgivningen och som skulle innebära förbättringar för gång- och cykeltrafikanter.

Dels föreslås en förlängd havstrappa och strandpromenad, förbi Frejas

holme ner mot före detta Nynäs havsbads station. Dels föreslås även en

passage, i form av en gångbro, från befintlig gångväg i Svandammsparken

över till gångvägen vid Frejas holme.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

53(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 15

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att gångbron som finns föreslagen i detaljplaneprogrammet

för stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen m m skulle

förbättra anslutningsmöjligheterna för gående och cyklande till Nynäshamns

station. De oskyddade trafikanter som kommer söderifrån (Strandvägen och

Hamnviksvägen) skulle då kunna använda befintlig gång- och cykelväg fram

till bron och där kunna gå över till den ena stationsplattformen. Bron skulle

även kunna ha en nedgång till stationsplattformen i mitten så att denna plattform

tillgängliggörs. För att gångbron och anslutningen till stationen från

bron ska vara tillgänglig för alla är det viktigt att de utformas enligt kraven

och riktlinjerna i tillgänglighetsplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den föreslagna stationsanslutningen

utreds mer detaljerat i det pågående detaljplanearbetet för

stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen m m, Nynäshamn. I detaljplaneprogrammet

föreslås en gångbro som med rätt utformning skulle fylla den

funktion som förslagsställaren önskar. Med detta bör medborgarförslaget

anses besvarat.

Förvaltningens förslag till nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 15.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

54(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 15

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 med flera, stationsområdet,

gäst- och småbåtshamnen med mera, Nynäshamn - planområdets avgränsning

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

55(100)


Akten

Strategisk utv MaLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 16 2011.0946/569

Yttrande över medborgarförslag – Iordningställande av

matningsplats för fåglar och landdjur

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende. Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att kommunen

ska anordna en plats där fåglar och djur skulle kunna utfodras. Förslagsställaren

vill också att det vintertid ordnas så att vattnet hålls öppet och

att kommunen står för kostnaden för fågelmaten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget kom in 9 november 2011 och svar ska ha lämnats till

kommunstyrelseförvaltningen senast 1 februari 2012.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har redan ordnat en plats för fågelmatning i anslutning till den

stora kranen på Frejas holme. En pump kommer att hålla vattnet öppet när det

är minusgrader. Där kommer det att finnas möjlighet för intresserade att mata

fåglarna. Däremot är det inte rimligt att kommunen ska bekosta anskaffning

av fågelmat.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 16.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

56(100)


Akten

Strategisk utv MaLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 17 2011.0615/322

Yttrande över medborgarförslag – Felanmälan av

belysningsstolpar

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende. Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att

belysningsstolparna i kommunen numreras för att lättare kunna precisera var

trasig gatubelysning finns. Detta för att underlätta vid felanmälan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget lämnades in i mars 2010. Svar ska lämnas till

kommunstyrelseförvaltningen senast 4 november 2011.

Förvaltningens bedömning

Idag finns ritningar i pappersformat över gatubelysningen i kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att digitalisera

ritningsunderlaget för gatubelysning i hela kommunen. Digitaliseringen är

mycket kostsam och kommer att läggas upp i etapper. När materialet är

digitaliserat kommer varje belysningsstolpe att individmärkas och bli

identifieringsbar. Detta kommer att underlätta för allmänheten att anmäla

trasig gatubelysning.

I och med detta anser förvaltningen att medborgarförslaget kan anses

besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 17.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

57(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 18 2011.0774/512

Yttrande över medborgarförslag – Uppdelning och

tydlig markering med symboler på gång- och

cykelbanor

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende. XXXX XXXXXXX har lämnat in ett medborgarförslag

7 september 2011 om att gång- och cykelbanor ska delas och att varje del

tydligt markeras med symboler t ex fotsteg för gångbana och cykel för cykelbana.

Förvaltningens bedömning

Behovet att separera gående och cyklister från varandra bedöms bland annat

utifrån gång- och cykelflödets storlek och sammansättning samt cyklisternas

hastighet. Där cykeltrafiken är stor (mer än 200 cyklister/timme) och hastigheten

hög är separering viktigt för cyklisternas bekvämlighet och

tillgänglighet.

Behov av separering kan även finnas vid platser som har särskilda behov t ex

där antalet mindre barn, äldre och funktionshindrade är större än normalt. På

platser där separering är aktuell ska detta märkas ut med vägmärke och banorna

bör utformas med olika material för respektive bana. För att ytterligare

tydliggöra uppdelningen kan symboler för cykel och gående användas.

Gång- och cykelbanor bör ha en bredd på minst 4 meter för att ge god utrymmesstandard.

Vid separering på smalare banor kommer cyklister och gående

att använda varandras banor med ökad olycksrisk som följd. Smalare banor

där gående och cyklister får samsas om utrymmet förutsätter ett samspel

mellan trafikantgrupperna vilket medför lägre hastighet för cyklisterna.

Kommunens gång- och cykelbanor är övervägande smalare än 4 meter och

antalet cyklister är inte så stort att separering krävs. Som en följd av detta

föreslås att motionen avslås.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 18.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

58(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 18

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över medborgarförslaget.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

59(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 19 2011.0775/512

Yttrande över motion – Trafiksituationen i Spångbro,

Sorunda

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige från Dick Larsson, Centerpartiet, föreslås

att kommunen bygger en rondell i korsningen i Spångbro (väg 225-väg

542) alternativt en gång- och cykeltunnel under väg 225.

Motionären påpekar att trafiken ökar på länsväg 225 och långtradarekipagen

genom Spångbro börjar bli besvärande. För att stävja genomfartstrafiken

förslås en rondell i korsningen väg 225 och väg 542 som påverkar hastighen

och valet av väg. En gång- och cykeltunnel under väg 225 möjliggör att gång-

och cykeltrafiken kan passera trafiksäkert men påverkar inte antalet fordon.

Förvaltningens bedömning

Trafiksäkerheten på gator och vägar i kommunen är mycket viktig oavsett

vägtyp, väghållare och vägens läge. Många olyckor har genom åren skett på

det statliga vägnätet, främst på väg 73 och väg 225. Kommunen uppmärksammar

Trafikverket om säkerhetsbrister i de fall sådana inte redan är kända

av Trafikverket.

Trafiksäkerhetsåtgärder utmed det statliga vägnätet är i första hand en uppgift

för Trafikverket. Större projekt prioriteras och finns med i ” Nationell

plan för infrastrukturinvesteringar” och ”Länsplan för regional transportinfrastruktur

i Stockholms län”. Prioritering görs av Trafikverket och länsstyrelsen

i samråd med länets kommuner. De åtgärder som motionären

föreslår finns inte med i nuvarande statliga planer som gäller för åren 2010-

2021.

Motsvarande prioritering för åtgärder på och utmed det kommunala vägnätet

finns i kommunens Trafikplan, Gång- och cykelplan och Tillgänglighetsplan.

Kommunen bör i första hand åtgärda de brister och behov som finns på och

utmed det kommunala vägnätet utifrån den prioritering som finns i gällande

planer.

Kommunen har härutöver en kontinuerlig dialog med Trafikverket för att

möjliggöra olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bland annat utmed väg 225

och finansiering av dessa. Överenskommelse har nyligen träffats om att

utreda hur trafiksäkerheten utmed väg 225 förbi Ösmo kan förbättras. Föreslagna

åtgärder förbi Spångbro får övervägas vid överläggningar och prioritering

av kommande förbättringsåtgärder på det statliga och kommunala

vägnätet i Nynäshamn. Motionen bör därmed anses besvarad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

60(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 19

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 19.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

61(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 20 2011.0780/321

Yttrande över motion – Byggande av gång- och

cykelbana utmed väg 225 från Ösmo till Spångbro

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, föreslås

att Nynäshamns kommun tar ansvar för att det byggs en gång- och cykelbana

utmed länsväg 225 mellan Ösmo och Spångbro samt att kommunen i första

hand arbetar aktivt för att hitta lösningar på finansiering genom t ex Trafikverket,

EU-bidrag alternativt att kommunen finansierar byggandet av gång-

och cykelbanan.

Motionären påpekar att utbyggnad av gång- och cykelbana bland annat

möjliggör att barn, ungdomar och vuxna kan gå och cykla på ett säkert sätt

och blir därmed mindre beroende av biltransporter.

Förvaltningens bedömning

Trafiksäkerheten på gator och vägar i kommunen är mycket viktig oavsett

vägtyp, väghållare och vägens läge. Många olyckor har genom åren skett på

det statliga vägnätet, främst på väg 73 och väg 225. Kommunen uppmärksammar

Trafikverket om säkerhetsbrister i de fall sådana inte redan är kända.

Trafiksituationen längs väg 225 är väl kända för både kommunen och Trafikverket

och tas upp i många olika sammanhang. Dessa möten har bland annat

lett till att en förstudie kommer att genomföras för korsningen mellan väg 225

och väg 570 (Maria Barkmansväg).

Utbyggnad av gång- och cykelvägar bidrar till ökad trafiksäkerhet samt bättre

hälsa och miljö. Utbyggnaden bör ske så att sammanhängande stråk erhålls

som i första hand främjar barns skol- och fritidsresor samt vuxnas arbetsresor.

Sträckor som ingår i utpekade regionala stråk prioriteras också.

Utbyggnad av gång- och cykelbanor utmed det statliga vägnätet är i första

hand en uppgift för Trafikverket. Önskemålen är många både i Nynäshamns

kommun och i övriga kommuner i länet. Prioritering görs i samråd med Trafikverket,

kommunerna och länsstyrelsen och aktuella objekt tas upp i ”Länsplan

för regional transportinfrastruktur i Stockholms län”. Motsvarande

behovssammanställning och prioritering för kommunen finns i ”Gång- och

cykelplan för Nynäshamns kommun 2011”.

Kommunen har kontinuerlig dialog med Trafikverket och påtalar brister och

förhandlar om olika trafiksäkerhetsåtgärder och finansiering. Varje år ansöker

kommunen om medfinansiering från Trafikverket för att kunna vidta

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunens vägnät.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

62(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 20

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Kommunen bör i första hand åtgärda de brister och behov som finns på det

kommunala vägnätet utifrån den prioritering som finns i kommunens Gång-

och cykelplan och Tillgänglighetsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

har härutöver valt att prioritera utbyggnader av gång- och cykelvägnätet

inom Nynäshamns och Ösmo tätort och framhållit att en utbyggnad av gång-

och cykelvägnätet mellan Ösmo och Språngbro bör ske samordnat med

förbättringsåtgärder på väg 225.

Utifrån dessa förutsättningar bedöms en utbyggnad enligt motionen inte vara

aktuell inom överskådlig tid och motionen bör därmed anses besvarad.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 20.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

63(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 21 2011.0778/321

Yttrande över motion – Byggande av gång- och

cykelbana utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, daterad

9 augusti 2011, föreslås att Nynäshamns kommun tar ansvar för att det byggs

gång- och cykelbana utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby samt

att kommunen i första hand arbetar aktivt för att hitta lösningar på finansiering

genom t ex Trafikverket, EU-bidrag alternativt att kommunen finansierar

en utbyggnad.

Motionären påpekar att trafiken ökar på länsväg 542 och fordonstrafikanterna

ofta kör för fort. Enligt motionären medför trafiken inskränkningar i

rörligheten för oskyddade trafikanter som bor och rör sig i området. Motionären

anser att kommunen måste ta initiativ till att bygga en gång- och

cykelbana mellan Grödby och Sunnerby.

Förvaltningens bedömning

Trafiksäkerheten på gator och vägar i kommunen är mycket viktig oavsett

vägtyp, väghållare och vägens läge. I kontakt med Trafikverket påtalar

kommunen kontinuerligt säkerhetsbrister, i de fall de inte redan är kända,

diskuterar olika utformningar och finansieringar. Kommunen söker varje år

medfinansiering från Trafikverket för olika trafiksäkerhetshöjande objekt på

det kommunala vägnätet.

Gång- och cykelbanor är viktiga och bidrar förutom till förbättrad trafiksäkerhet

och miljö till ökad tillgänglighet och rörlighet för oskyddade trafikanter.

I första hand bör stråk som gäller barns skol- och fridsresor samt

vuxas arbetsresor prioriteras. Sträckor som är utpekade som regionala stråk

har också hög prioritet.

Utbyggnad av gång- och cykelbanor utmed det statliga vägnätet är i första

hand en uppgift för Trafikverket. Önskemålen är många, i Nynäshamns

kommun och övriga kommuner i länet. Prioritering görs i samråd med Trafikverket,

kommunerna och länsstyrelsen och prioriterade objekt tas upp i

”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län”. Motsvarande

prioritering för åtgärder längs kommunens gatunät finns i kommunens

Gång- och cykelplan och Tillgänglighetsplan.

Kommunen bör i första hand åtgärda och finansiera de brister och behov som

finns på det kommunala vägnätet utifrån den prioritering som finns i

kommunen gång- och cykelplan samt tillgänglighetsplan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

64(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 21

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har härutöver valt att prioritera

utbyggnader av gång- och cykelvägnätet inom Nynäshamns och Ösmo tätort.

Utifrån dessa förutsättningar bedöms en utbyggnad enligt motionen inte vara

aktuell inom överskådlig tid och motionen bör därmed anses besvarad.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 21.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Motionen är besvarad

2 Förvaltningen får i uppdrag att kontakta markägare längs den aktuella

sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång och

cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Motionen är besvarad

2 Förvaltningen får i uppdrag att kontakta markägare längs den aktuella

sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång och

cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

65(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 22 2011.0776/512

Yttrande över motion – Installation av alkobom vid

hamnområdet

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, daterad

10 augusti 2011, föreslås att kommunen förhandlar med Stockholms hamnar

om att alkobom installeras vid utfart från hamnområdet för färjor från utlandet

samt att Stockholms hamnar står för kostnaderna.

Motionären påtalar att onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort problem

och att det hänt flera olyckor i Nynäshamns kommun, där det framkommit att

lastbilsförarna varit onyktra. Trelleborgs hamn har som första hamn i Sverige

installerat alkobom och fler hamnar har eller planerar att göra det.

Förvaltningens bedömning

Allt för många skadas eller dödas i trafiken på grund av alkoholpåverkade

förare. För att nå resultat krävs att flera aktörer har ett gemensamt syn- och

arbetssätt och aktivt samarbetar för att förhindra att påverkade förare kommer

ut i trafiken. Alkobom kan vara en del av detta och ett komplement till

övrig övervakning.

En alkobom är en bom som kopplas ihop med ett instrument som mäter

mängden alkohol i utandningsluften. Fordonsföraren kör fram till bommen,

blåser i instrumentet och är fordonsföraren nykter öppnas bommen. I dag

finns teknik där det räcker med en lätt pust. Detta medför att man inte behöver

hålla munnen runt ett munstycke och medför att tiden för provtagningen

minskar.

Enligt Rikspolisstyrelsen finns inga rättsliga hinder för införande av alkobommar

men är inte kontrollen frivillig krävs att tullen, kustbevakningen eller

polisen är närvarande. Det är endast polisen, tullverket och kustbevakningen

som har befogenhet att utföra alkoholutandningsprov, stoppa fordon samt

använda våld vid genomförande av dessa åtgärder.

Införande av alkobom kräver bra samarbete mellan myndigheter, rederierna

och hamnverksamheten. Klara rutiner och resurser måste finnas för att ta

hand om en trafikant som är påverkad.

Strävan bör vara att berörda parter ska nå fram till en gemensam syn kring

och policy för hur man kan arbeta för att minska risken att alkoholpåverkade

fordonsförare kommer ut i trafiken. Då en sådan samsyn inte uppnåtts saknas

förutsättningar att utöka kontrollen av fordonstrafiken till och från färjorna i

Nynäshamn. Till en följd av detta föreslås att motionen avslås.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

66(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 22

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 22.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

67(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 23 2011.0779/512

Yttrande över motion – Inrättande av alkobom vid

Nicksta Camping

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, daterad

14 augusti 2011föreslås att alkobom i form av blåsstation installeras vid utfart

från Nicksta camping.

Motionären påtalar att det ibland blir festande och alkoholförtäring på campingplatser,

men att bilkörning och alkohol inte hör ihop. En alkobom skulle

öka trafiksäkerheten samt säkerställa att inga onyktra förare kör ut från

Nicksta camping

Förvaltningens bedömning

Allt för många skadas eller dödas i trafiken på grund av alkoholpåverkade

förare. För att nå resultat i arbetet att förhindra att påverkade förare kommer

ut i trafiken krävs att flera aktörer har ett gemensamt syn- och arbetssätt som

leder till ökad trafiksäkerhet. Alkobom kan vara en del av detta och ett

komplement till övrig övervakning.

En alkobom är en bom som kopplas ihop med ett instrument som mäter

mängden alkohol i utandningsluften. Är fordonsföraren nykter öppnas

bommen. Det finns teknik där det räcker med en lätt andningspust vilket

medför att man inte behöver hålla munnen runt ett munstycke och tiden för

provtagningen tar endast en kort stund.

Enligt Rikspolisstyrelsen finns inga rättsliga hinder för alkobommar men är

inte kontrollen frivillig krävs att tullen, kustbevakningen eller polisen är

närvarande, då det är endast de som har befogenhet att utföra alkoholutandningsprov,

stoppa fordon samt använda våld vid genomförande av dessa

åtgärder. Införande av alkobom kräver bra samarbete mellan myndigheterna

och verksamheten. Klara rutiner och resurser måste finnas för att kunna ta

hand om en trafikant som är påverkad.

Införande av en alkobom vid Nicksta camping bör bekostas av verksamhetsutövaren

och genomföras i samarbete med polis och övriga myndigheter. Till

följd av detta föreslås motionen avslås

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

68(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 23

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 23.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

69(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 24 2011.0952/512

Yttrande över medborgarförslag – Anlägg farthinder och

förbättra övergångsställen och belysning på

Backluravägen

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

rubricerat ärende. XXXX XXXXXXXXX har lämnat in ett medborgarförslag

daterat 4 november 2011. Förslagsställaren anser att farthinder måste

anläggas på Backluravägen samt att de övergångsställen och belysning som

finns utmed vägen måste förbättras. Då många kör för fort idag måste

trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen kan hålla med förslagsställaren att trafiksäkerhetshöjande

åtgärder är befogade utmed Backluravägen. Vägen är ca 800 meter lång och

har en smal gångbana på den östra sidan. Området har många boende och

trafikmängden är relativt hög. Sträckan mellan Baltzars väg och Nynäsvägen

har som mest ca 2 000 fordon/vardagsdygn (2000).

En lång, rak och bred väg med bebyggelse samlad på ena sidan ger en trafikmiljö

som kan inbjuda till höga hastigheter. Längs Backluravägen finns

åtta busshållplatser varav endast en är tillgänglighetsanpassad. I kommunens

tillgänglighetsplan är hållplatsåtgärder utmed Backluravägen högt prioriterade.

Förvaltningen planerar att under 2012 tillgänglighetsanpassa busshållplatserna

utmed Backluravägen och har ansökt om statligt medfinansieringsbidrag

för detta. Förslagsvis kommer busshållplatserna att utformas med

dubbel avsmalning, så kallade timglashållplatser. Denna utformning medför

även viss hastighetsreducering. I samband med detta kommer även övergångsställena

att ses över.

Medborgarförslaget föreslås tillstyrkas.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

70(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 24

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 24.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

71(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 25 2011.0818/321

Yttrande över medborgarförslag – Flyttning av gångbro

till Sjötelegrafen

Bakgrund

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över

medborgarförslag från XXXXXX XXXXXXXX om att flytta gångbron från

Lidatorp till Sjötelegrafen. Detta skulle underlätta att ta sig över väg 73 för att

kunna gå utmed sjösidan från Sjötelegrafen till centrum.

Förvaltningens synpunkter

Utbyggd gång- och cykelväg saknas på vissa sträckor för att få ett sammanhängande

stråk som knyter samman Telegrafenområdet med centrum. Det är

därför viktigt att behovet av gång- och cykelväg beaktas i kommunens detaljplanearbete

för området.

I första hand ska gång- och cykelstråkens lägen bestämmas och de görs bland

annat utifrån de olika målpunkter som finns. För att nå hög trafiksäkerhet är

en planskild passage av väg 73 att föredra. Passagens placering bör ligga till

grund för utformningen så att man får en funktionell, trafiksäker och tillgänglig

passage med låga driftkostnader.

Gångbron i Lidatorp ägs av PEAB och den är byggd och anpassad för att ge

en bra gångpassage över dåvarande väg 73. Flyttning av bron medför dels

kostnader för själva flyttningen och dels för ombyggnation för att anpassas

till ny plats. Förvaltningen förordar inte en sådan lösning och föreslår att

medborgarförslaget därmed avslås.

Förvaltningens förslag till nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 25.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över motionen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

72(100)


Akten

Stadsmiljö StAn

Administration MaSt

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 26 2011.0554/569

Investering – genomförande av ny pir med kringutrustning

Sammanfattning

Under 2007 genomfördes den första större satsningen för att göra gästhamnens

vattenområde ännu mer attraktivt, en ny ”havstrappa” anlades på

fiskekajen utanför Kroken och Rökeriet. Syftet var att båtgästerna skulle få

möjlighet att komma in till ett mer skyddat vatten och på så sätt även få

närmare till centrumkärnan. Satsningen syftade också till att ge kommuninvånarna

nära kontakt med båtlivet och tillgång till en mötesplats för

rekreation.

Båtlivet och besöksantalet har sedan dess stadigt ökat och idag besöks

hamnen årligen av cirka 7 500 båtar vilket innebär att över 20 000 personer

via båt besöker Nynäshamn. Sedan 2009 arrangerar kommunen i samarbete

med Nynäshamns segelsällskap och partners Hyundai Cup som blivit en

publiksuccé och inte minst seglarna är mycket nöjda.

När planerna för en minnesregatta till minne av OS seglingarna 1912

konkretiserades blev valet av gästhamnen som bas ett förstahandsalternativ.

Likaså att Nynäshamns segelsällskap skulle stå som värd för de idrottsliga

inslagen på seglingsbanorna. För att klara denna utveckling och göra Nynäshamn

gästhamn till en arena för Svensk segelsport samt klara det stora förväntande

antalet gästbåtar i sommar behöver en ny anläggning införskaffas.

Ärendebeskrivning

För att klara att genomföra evenemanget och hantera både kraftiga vindar

med sjögång från nordost samt det antal båtar som förväntas komma förslås

en ny vågbrytare införskaffas. Vågbrytarens främsta uppgift blir att skydda

hamnen, men även att fungera som en buffertbrygga till kappseglingsbåtar.

Vågbrytaren planeras utgå från spetsen av Stockholms hamnars stenutfyllning

som idag utgör buffertzon för långtradare och trailers som ska med de större

Gotlandsbåtarna. Vågbrytaren kommer under normala vindförhållanden att

vara mycket stabil med en bredd på över 5 meter. Vågbrytaren kommer även

att kunna bli ett trevligt promenadstråk med fantastiska utsiktsvyer både in

mot staden och ut mot havet i olika riktningar.

Vågbrytaren ankras upp på ett landfäste och vidare ut i en vid böj och avslutas

i den yttre änden av dagens fiskebrygga. För att göra vågbrytaren

tillgänglig planeras en fortsättning på dagens havstrappa norrut med anslutning

till vågbrytaren. I viken finns idag verksamheter som bensinmack,

sjöräddning och toalettömningsplats. Dessa verksamheter avses kopplas till

den nya anläggningen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

73(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 26

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förvaltningens bedömning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar

ianspråkta investeringsmedel av de 37 mnkr som kommunfullmäktige

avsatt till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i budget för år 2012 för en

ny pir/vågbrytare, utbyggnad av havstrappan och för tillhörande utrustning.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Gästhamnens bryggsystem utvecklas med ny vågbrytare, havstrappa och

tillhörande utrustning

2 Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel av de 37 mnkr

som kommunfullmäktige avsatt till miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-

ningen i budget för år 2012. Investeringen kommer att innebära en utökad

kostnad för nämnden i form av kapital- och driftskostnader om ca 1,3 mnkr.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 26.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Föredragning

Avdelningschef Stefan Andersson föredrar ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Gästhamnens bryggsystem utvecklas med ny vågbrytare, havstrappa och

tillhörande utrustning

2 Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel av de 37 mnkr

som kommunfullmäktige avsatt till miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-

ningen i budget för år 2012. Investeringen kommer att innebära en utökad

kostnad för nämnden i form av kapital- och driftskostnader om ca 1,3 mnkr.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

74(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Kommunstyrelseförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 27 2011.1041/511

Lokal trafikföreskrift om parkering för rörelsehindrade

på Fredsgatan

Sammanfattning

I samband med att nya bostadshus byggdes vid Fredsgatan 19-21

iordningställdes parkeringsplatser på Fredsgatan. I bygghandlingarna

illustreras att parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas på gatan.

Förvaltningens bedömning

Vid Fredsgatan 19-21 finns plats för parkering utformad som en längsgående

parkeringsficka. Mitt på sträckan är kantsten nedsänkt vilket underlättar för

rörelsehindrade som parkerar utmed gatan att ta sig upp på gångbanan.

Reserverad plats för rörelsehindrade bör placeras mitt på aktuell sträcka där

tillgänglighetsanpassning finns.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkeringsplats för rörelsehindrade reserveras på Fredsgatans nordvästra

sida, mellan Fredsgatan 19 och 21.

2 Lokal trafikföreskrift nr 2011:010 upphävs.

3 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

4 Förvaltningen får i uppdrag att utforma lokala trafikföreskrifter i enlighet

med nämndens beslut.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 27.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

75(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 27

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkeringsplats för rörelsehindrade reserveras på Fredsgatans nordvästra

sida, mellan Fredsgatan 19 och 21.

2 Lokal trafikföreskrift nr 2011:010 upphävs.

3 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

4 Förvaltningen får i uppdrag att utforma lokala trafikföreskrifter i enlighet

med nämndens beslut.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

76(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 28 2011.1042/511

Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud och

väjningsplikt på Hamngatan

Sammanfattning

Hastighetsdämpande åtgärd med avsmalning har byggts på Hamngatan.

För att få bra effekt, framkomlighet och tydlighet för trafikanterna bör

parkeringsförbud och väjningsplikt införas.

Ärendebeskrivning

I kommunens mål för att höja trafiksäkerheten har en avsmalning byggts på

Hamngatan norr om Vikingavägen. Avsmalningen är utformad som en

enkelsidig ”klack” på gatans östra sida. Trafiken får därmed dela på den

västra körbanan förbi avsmalningen.

Söder om Vikingavägen finns en busshållplats på Hamngatans västra sida.

Bilar som parkerar mellan busshållplatsen och Vikingavägen försämrar

bussarnas framkomlighet, dels att passera avsmalningen men även att komma

nära hållplatsen. Parkerade bilar på Hamngatans östra sida, direkt norr om

avsmalningen, hindrar norrgående fordon att återgå till det högra körfältet.

Södergående fordon på Hamngatan har enligt högerregeln väjningsplikt mot

fordon som kommer från Vikingavägen. Vid de tillfällen som fordon måste

stanna för att lämna företräde för trafik från Vikingavägen blockeras

Hamngatan och hindrar fordon att köra norrut.

Förvaltningens bedömning

För att få bra effekt utan att skapa framkomlighetsproblem föreslås att

parkeringsförbud införs på Hamngatans västra sida mellan Vikingavägen och

busshållplatsen samt på en kort sträcka på östra sidan norr om avsmalningen.

För att undvika stopp i korsningen Hamngatan – Vikingavägen föreslås att

fordon som färdas på Vikingavägen ska ha väjningsplikt mot de fordon som

färdas på Hamngatan. Se nedanstående bild.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

77(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 28

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkeringsförbud införs på Hamngatans västra sida mellan Vikingavägen

och busshållplatsen söder om Vikingavägen samt på en sträcka på Hamngatans

östra sida norr om Vikingavägen.

2 Väjningsplikt införs för fordon som kör in på Hamngatan från Vikingavägen.

3 Kommunens lokala trafikföreskrift 2011:011 upphävs.

4 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

5 Förvaltningen får i uppdrag att utforma lokala trafikföreskrifter i enlighet

med nämndens beslut.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 28.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkeringsförbud införs på Hamngatans västra sida mellan Vikingavägen

och busshållplatsen söder om Vikingavägen samt på en sträcka på Hamngatans

östra sida norr om Vikingavägen.

2 Väjningsplikt införs för fordon som kör in på Hamngatan från Vikingavägen.

3 Kommunens lokala trafikföreskrift 2011:011 upphävs.

4 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

5 Förvaltningen får i uppdrag att utforma lokala trafikföreskrifter i enlighet

med nämndens beslut.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

78(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 28

Sträckornas ungefärliga läge

_____

Väjningsplikt

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

79(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 29 2011.1043/511

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Nynäsvägen

Sammanfattning

Med anledning av ombyggnation av Nynäsvägen har lägena för

parkeringsplatser till viss del förändrats. Det innebär att de lokala

trafikföreskrifter som gäller på den aktuella sträckan måste revideras.

Ärendebeskrivning

Nynäshamn kommun har som mål att höja trafiksäkerheten och

framkomligheten och detta sker genom olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Ombyggnad av Nynäsvägen pågår enligt den förstudie ”Säker och attraktiv

huvudgata – Nynäsvägen i Nynäshamn” som kommunen och vägverket tog

fram 2007. Etapp 1 som omfattar sträckan Stadsparken – Centralgatan har

byggts under hösten 2011.

Före ombyggnationen var parkering tillåten i högst 1 timme mellan klockan 8

och 18 på vardagar och mellan klockan 8 och 15 på lördagar. På Nynäsvägens

södra sida vid nr 27 fanns parkeringsplats för rörelsehindrade.

Förvaltningens bedömning

Längs den aktuella sträckan finns flera verksamheter med kunder som gör

korta stopp till exempel för att hämta mat, kioskbesök m m. För att skapa fler

lediga platser och öka tillgängligheten till de verksamheter som finns utmed

aktuell sträcka föreslås att parkering tillåts 30 minuter mellan klockan 8 och

22 alla dagar, övrig tid är parkering tillåten utan tidsbegränsning.

På Nynäsvägens västra sida, väster om Vårfruvägen anordnas parkerings-

plats som reserveras för rörelsehindrade.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

80(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 29

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkering tillåts i högst 30 minuter alla dagar mellan klockan 08:00 och

22:00 på Nynäsvägens norra och östra sida väster om Vårfruvägen. Övrig

tid är parkering tillåten.

2 Parkeringsplats för rörelsehindrade reserveras på Nynäsvägens södra

sida, väster om Vårfruvägen.

3 Kommunens lokala trafikföreskrifter 2002:117 och 2002:121-123

upphävs.

4 Datum då beslutet börjar gälla är 1 februari 2012.

5 Förvaltningen får i uppdrag att utforma lokala trafikföreskrifter i enlighet

med nämndens beslut.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 29.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkering tillåts i högst 30 minuter alla dagar mellan klockan 08:00 och

22:00 på Nynäsvägens norra och östra sida väster om Vårfruvägen. Övrig

tid är parkering tillåten.

2 Parkeringsplats för rörelsehindrade reserveras på Nynäsvägens södra

sida, väster om Vårfruvägen.

3 Kommunens lokala trafikföreskrifter 2002:117 och 2002:121-123

upphävs.

4 Datum då beslutet börjar gälla är 1 februari 2012.

5 Förvaltningen får i uppdrag att utforma lokala trafikföreskrifter i enlighet

med nämndens beslut.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

81(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 30 2011.1044/511

Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 30 km i

timmen på Nyblevägen

Ärendebeskrivning

Inom tättbebyggt område för Ösmo är högsta tillåtna hastighet 40 kilometer i

timmen utom där lokal trafikföreskrift om annan hastighet finns. Förbi

busshållplatserna vid infarten till dansskolan är hastigheten begränsad till

30 kilometer i timmen vardagar mellan klockan 06:00 och 18:00. Sträcka är

200 meter lång och börjar 50 meter norr om väg 225 vilket sammanfaller med

gränsen för tättbebyggt område. Det innebär att båda hastigheterna ska

märkas ut på samma plats vilket många trafikanter upplever som otydligt och

i sämsta fall kan leda till att trafikanten omedvetet håller för hög hastighet.

Förvaltningens bedömning

För att tydliggöra för trafikanterna vilken hastighet som gäller föreslås att

hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen kortas ned med 40 meter

till att gälla från 90 meter norr om väg 225. Med denna ändring kan gränsen

för tättbebyggt område och hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen

märkas ut var för sig, vilket förväntas leda till att eventuella oklarheter undanröjs

om vilken hastighet som gäller. Förvaltningen bedömer att en fortsatt god

trafiksäkerhet bibehålls med kortare 30-sträcka och tydligare hastighetsutmärkning.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen på vardagar mellan klockan

06:00 och 18:00 ska gälla på Nyblevägen mellan 90 och 250 meter norr

om väg 225.

2 Kommunens beslut om lokala trafikföreskrift nr 2009:011 upphävs.

3 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

4 Förvaltningen ges i uppdrag att utforma lokal trafikföreskrift enligt

nämndens beslut.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

82(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 30

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 30.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens

förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen på vardagar mellan klockan

06:00 och 18:00 ska gälla på Nyblevägen mellan 90 och 250 meter norr

om väg 225.

2 Kommunens beslut om lokala trafikföreskrift nr 2009:011 upphävs.

3 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

4 Förvaltningen ges i uppdrag att utforma lokal trafikföreskrift enligt

nämndens beslut.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

83(100)


Akten

Stadsmiljö BiLa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 31 2011.1045/514

Parkeringsreglering på Folkets hus-parkeringen i

Nynäshamn

Ärendebeskrivning

Det nya parkeringsdäcket vid Folkets hus ligger inom centrumzonen och

omfattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut 20 oktober 2011,

§ 172 – 173, om vilka parkeringsvillkor som ska gälla i centrum. Dessa beslut

är dock kopplade till kommunfullmäktiges beslut om parkeringstaxa i

centrum och träder i kraft 14 maj 2012. Det innebär att fram till detta datum

saknas parkeringsvillkor för Folkets hus-parkeringen.

Idag varierar parkeringsvillkoren för parkeringsytorna i centrum men från och

med den 14 maj 2012 kommer samtliga ytor att ha samma reglering.

På Alkärrsplan är det idag tillåtet att parkera i högst två timmar vardagar

mellan klockan 8 och 18 och lördagar mellan klockan 9 och 15. Förvaltningen

föreslår att samma villkor ska gälla på Folkets hus-parkeringen fram

till den 14 maj 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkering tillåts på Folket husparkeringen i högst två timmar mellan

klockan 08:00 och 18:00 vardagar utom dag före sön- och helgdag och

mellan klockan 08:00 och 15:00 dag före sön- och helgdag.

2 4 markerade platser på däcket och 2 markerade platser i garaget

reserveras för rörelsehindrade.

3 På markerad plats på parkeringsdäckets sydöstra hörn får endast

motorcykel och moped klass I parkeras.

4 Fordon med högre axeltryck än 3 ton får inte beträda parkeringsdäcket.

5 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

6 Parkeringsgaraget ska vara öppet alla dagar mellan klockan 06:00 och

22:00.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

84(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 31

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2012, § 31.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkering tillåts på Folket husparkeringen i högst två timmar mellan

klockan 08:00 och 18:00 vardagar utom dag före sön- och helgdag och

mellan klockan 08:00 och 15:00 dag före sön- och helgdag.

2 4 markerade platser på däcket och 2 markerade platser i garaget

reserveras för rörelsehindrade.

3 På markerad plats på parkeringsdäckets sydöstra hörn får endast

motorcykel och moped klass I parkeras.

4 Fordon med högre axeltryck än 3 ton får inte beträda parkeringsdäcket.

5 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

6 Parkeringsgaraget ska vara öppet alla dagar mellan klockan 06:00 och

23:00.

Förslag till beslut från ledamöter

Ordföranden (fp) yrkar att punkt 1 ändras till att parkering tillåts på Folkets

hus-parkeringen, under vardagar utom vardag före sön och helgdag, högst 24

timmar i följd samt föreslår bifall till punkt 2-6.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget förslag och

finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att bifalla förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

85(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn 31

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Parkering tillåts på Folket husparkeringen under vardagar utom vardag

före sön och helgdag, högst 24 timmar i följd.

2 4 markerade platser på däcket och 2 markerade platser i garaget

reserveras för rörelsehindrade.

3 På markerad plats på parkeringsdäckets sydöstra hörn får endast

motorcykel och moped klass I parkeras.

4 Fordon med högre axeltryck än 3 ton får inte beträda parkeringsdäcket.

5 Datum då beslutet börjar gälla är 30 januari 2012.

6 Parkeringsgaraget ska vara öppet alla dagar mellan klockan 06:00 och

23:00.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

86(100)


Akten

Förvaltningsch JaÖs

Kommunstyrelserförv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Msn § 32 2011.1077/001

Yttrande över remiss - Förslag till samverkan inom

upphandlingsverksamheten mellan kommunerna

Haninge och Nynäshamn

Sammanfattning

Kommunstyrelserna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö har gett sina

kommunstyrelseförvaltningar i uppdrag att utreda och lämna förslag till

upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för de tre kommunerna.

En sådan utredning har gjorts och ett förslag till gemensam upphandlings-

organisation föreligger. Utredningen belyser bl a avgränsning för uppdraget,

form, inflytande, krav på ledning, gränsdragning, näringslivspolitiska mål-

sättningar, gemensamma policys samt finansiering.

Tyresö kommun har deltagit i arbetet men har under meddelat att kommunen

inte är beredd att ingå i en gemensam organisation.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningarna i Haninge och Nynäshamn

daterad 22 december 2011.

Rådgivningsrapport daterad 6 maj 2011.

Gemensam organisation för upphandlingsfrågor i kommunerna Haninge,

Nynäshamn och Tyresö – utredningsuppdrag, daterat 15 december 2010

(Ks § 280).

Ärendebeskrivning

Under åren 2005-2007 pågick ett intensivt arbete med att öka samverkan i

upphandlingsfrågor Södertörnskommunerna emellan. Utredningsarbetet

utmynnade i ett förslag från stygruppen för Södertörnssamarbetet (kommunstyrelseordförandena)

om en organiserad samverkan i upphandlingsfrågor i

syfte att säkerställa en rationell inköps- och avropsprocess. I flera av

kommunerna kunde emellertid ingen politisk enighet nås och förslaget föll.

Även om frågan om organisatorisk samverkan föll så utvecklades samarbetet

i konkreta upphandlingar kommunerna emellan på Södertörn och frågan om

ett närmare samarbete väcktes på nytt 2010, denna gång som en organiserad

samverkan mellan kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Ett

utredningsuppdrags gavs till kommunstyrelseförvaltningarna i de tre

kommunerna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

87(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 32

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av kommundirektörerna/kom-

muncheferna. En referensgrupp har funnits, bestående av upphandlingscheferna

(motsvarande) samt deras närmaste chefer. PricewaterhouseCoopers

International Limited (PWC) har anlitats för att genomföra utredningen.

I den rådgivningsrapport som utarbetats av PwC 6 maj 2011, framgår det att

upphandlingsorganisationerna upplever att verksamheten idag är sårbar men

kompetent. Verksamheterna hinner inte med allt som bedöms finnas behov

av. Upphandlarna ser fler hot än möjligheter med en gemensam upphandlingsorganisation,

främst inom områdena närhet och tillgänglighet. Politiken

och förvaltningschefer ser upphandlingsorganisationerna som kompetenta,

men med behov av ytterligare stöd och hjälp. I PwC-rapporten framgår det

också att det i framtiden är viktigt att ha en kompetent organisation som har

utrymme att ge nämnder och förvaltningar det stöd som behövs och att

uppföljning är en viktig del i detta. Bedömningen har gjorts att Nynäshamns

kommun tillsammans med Haninge kommun kan skapa en framgångsrik

gemensam upphandlingsorganisation.

Av förslaget från kommunstyrelseförvaltningarna i Nynäshamn och Haninge

framgår det att Haninge kommun är tänkt att leda genomförandet av

Södertörns upphandlingsnämnd. Det kommer också att behöva upprättas en

tillfällig projektorganisation vars uppgifter blir att se över den gemensamma

nämndens personalresurser, chefsrekrytering, IT-stöd, ärendeövergång,

personalövergång, verksamhetslokaler, utrustning av arbetsplatser, nämndens

internbudget och delegationsordning med mera. Genomförandearbetet och

projektorganisationen leds av kommuncheferna som tillsammans med

respektive kommuns ekonomichef utgör styrgrupp. Upphandlingsnämnden

kommer att fastställa en egen delegationsordning för verksamheten.

Grunderna för en ny gemensam upphandlingsorganisation föreslås vara att:

• all upphandling inom kommunerna ska hanteras inom den gemensamma

organisationen

• organisationen får i uppdrag att finna former för en tydlig samverkan med

de kommunala bolag medlemskommunerna har

• organisationen har ett gemensamt kontor, beläget i Haninge som

därigenom blir värdkommun. Rutiner, arbetssätt och tillgänglighet för att

svara mot kommunernas behov av kontakter ska upprättas

kommunerna inrättar en gemensam nämnd bestående av tre ledamöter +

tre ersättare (2 + 2 från Haninge och 1 + 1 från Nynäshamn). Haninge

utser som värdkommun, enligt kommunallagen, ordförande och vice

ordförande

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

88(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 32

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

• organisationen inledningsvis bemannas med utgångspunkt från de som

idag finns anställda som upphandlare i de båda kommunerna och att

endast en chef för den nya verksamheten rekryteras

• den gemensamma organisationen får ansvar för att teckna ramavtal för

kommunerna och svara för projektledning i upphandlingar då

kommunerna genomför verksamhetsspecifika upphandlingar

• organisationen har tillgång till kommunernas samtliga upphandlingsavtal

kommunernas nämnders/förvaltningars upphandlingar alltid åtminstone

passerar organisationen för vissa kontrollpunkter för att säkra att LOU

och interna regler följs

• det ingår i organisationens uppdrag att strategiskt arbeta för att mindre

företag ska ha möjlighet att lämna anbud och informera och utbilda

företag i hur anbud till kommunal verksamhet ska se ut med mera

kommunerna antar en gemensam upphandlingspolicy och verkar för att

organisationen har tillgång till samma upphandlingsstöd

• organisationen ges i uppdrag att fungera som controllerstöd till kommunerna

samtidigt som det tydligt klargörs att ansvaret för uppföljning

även i fortsättningen ligger på nämnder/förvaltningar

• organisationen fortsätter att genomföra upphandlingar i samverkan med

andra kommuner och organisationer där så bedöms effektivt

Kommunfullmäktige i respektive kommun föreslås besluta att från och med

1 oktober 2012 inrätta en gemensam nämnd för upphandlingsverksamhet,

godkänna förslag till reglemente för den gemensamma nämnden och besluta

om en utvärdering av nämndens verksamhet efter tre år.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är mycket positiv till förslaget till

gemensam upphandlingsorganisation för Nynäshamn och Haninge och föreslår

att nämnden ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens förslag till

beslut. Av PWC:s utredning framgår att det finns många fördelar och få nackdelar

med en gemensam organisation för upphandling. Förvaltningen kan

endast se fördelar, bland annat att det blir enklare att upprätthålla kompetens

och rekrytera kompetent personal till en större och mer centraliserad verksamhet.

De grunder för den nya upphandlingsorganisationen som utarbetats

ser förvaltningen som viktiga och riktiga. Förvaltningen vill särskilt framhålla

vikten av rutiner för nära kontakt mellan upphandlingsnämnden, kommunerna

och näringslivet och att all upphandling, så även anläggningsentreprenader,

kan hanteras på ett effektivt sätt i den nya organisationen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

89(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 32

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över remissen.

Föredragning

Förvaltningschef Jan-Ove Östbrink föredrar ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningens bedömning antas som yttrande över remissen.

Icke deltagande i beslut

Anders Lindeberg deltar inte beslutet.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

90(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn 33

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet 10 januari

2012

Med stöd av 6 kapitlet 33 § i kommunallagen fattade delegationsbeslut m m.

1. Ändrad sammanträdesdag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens

arbetsutskott. 7 februari ändras till 6 februari 2012.

2. Studiebesök för arbetsutskottet. 11 januari Norrtälje, 8-9 februari Lomma,

Staffanstorp och Malmö.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

91(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 34

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Delegationsbeslut fattade av förvaltningen 3 december

2011 – 5 januari 2012

Personal och organisationsärenden

3.3, tillsvidareanställning, annan personal än avdelningschef

1. Per Carlsson, anställning från och med 1 januari 2012 som

fastighetstekniker på fastighetsavdelningen

2. Michael Nilsson, anställning från och med 21 mars 2012 som Vaingenjör

på Va-avdelningen

3.4, tidsbegränsade anställningar

3. Bengt Östergren, allmän visstidsanställning som teknisk personal på

servicepartner under perioden 1 december 2011 – 29 februari 2012

4. Michael Bjartorp, allmän visstidsanställning som assistent på stadsmiljö

under perioden 1 december 2011 - 31 december 2012

5. Katarina Åberg, allmän visstidsanställning som teknisk personal på

servicepartner under perioden 1 december 2011 – 31 december 2012

6. Arne Holmkvist, allmän visstidsanställning som teknisk personal på

servicepartner under perioden 1 december 2011 – 31 december 2012

7. Annica Delin, allmän visstidsanställning som fastighetsassistent på

fastighet och service under perioden 19 december 2011 – 18 december

2012

Plan och bygglov

Plan och bygglagen 9.4 - 9.34

8. Bergvik 1:4, bygglov för tillbyggnad av fritidshus

9. Blåsippan 5, slutbevis utfärdas

10. Djursnäs 1:3, slutbevis utfärdas

11. Grytnäs 1:13, slutbevis utfärdas

12. Grytnäs 1:6, slutbevis utfärdas

13. Grytnäs 1:8, slutbevis utfärdas

14. Grödby 7:11, installation av eldstad och rökkanal godkänns

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

92(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 34

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

15. Gårdsskrivaren 35, installation av eldstad och rökkanal godkänns

16. Harven 5, ändring av beviljat bygglov

17. Idun 6, slutbevis utfärdas

18. Kalvö 1:21, slutbevis utfärdas

19. Kängsta 1:57, slutbevis utfärdas

20. Lundby 1:311, beslut om lov

21. Lundby 1:311, protokoll från tekniskt samråd samt beslut om

kontrollplan

22. Långholm 1:11, beslut om bygglov

23. Musköten 1, slutbevis utfärdas

24. Neutronen 1, bygglov plank

25. Nynäs 1:9, slutbevis utfärdas

26. Nynäshamn 2:2, slutbevis utfärdas

27. Nynäshamn 2:42, slutbevis utfärdas

28. Nynäshamn 2:42, slutbevis utfärdas

29. Sagden 1:5, slutbevis utfärdas

30. Sandvik 2:132, samrådsprotokoll och beslut om kontrollplan

31. Själv 5:150, installation av eldstad och rökkanal godkänns

32. Själv 5:55, tillbyggnad av fritidshus

33. Skansen 1, installation av eldstad och rökkanal godkänns

34. Skansen 11, installation av eldstad och rökkanal godkänns

35. Stennäs 2:32, byggsamrådsprotokoll med beslut om kontrollplan

36. Sunnerby 1:153, slutbevis utfärdas

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

93(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 34

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

37. Trollsta 8:7, bygglov för nybyggnad av enbostadshus med

komplementbyggnad

38. Täppan 2, slutbevis utfärdas

39. Viggen 2, slutbevis utfärdas

40. Yxlö 3:10, installation av eldstad och rökkanal godkänns

41. Yxlö 3:18, strandskyddsdispens för komplementbyggnad

42. Ängsholmen 1:19, slutbevis utfärdas

43. Över Söderby 2:9, bygglov för nybyggnad av garage

Strategisk utveckling

Ärenden som gäller renhållningsordning för Nynäshamns kommun 5.1

uppehåll i hämtning av sopor och latrin

44. Hajen 27, beslut om uppehåll i avfallshämtning

45. Sandvik 2:251, beslut om uppehåll i avfallshämtning

46. Svärdsö 50:1, beslut om uppehåll i avfallshämtning

47. Vildanden 5, beslut om uppehåll i avfallshämtning

48. Överfors 2:14, beslut om uppehåll i avfallshämtning

Stadsmiljö

Kapitel 8, ärenden om trafik och offentlig plats med mera

8.5, Undantag från lokal trafikföreskrift i samband med utfärdande av

särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer

49. 2011.0863, parkeringstillstånd

50. 2011.0866, parkeringstillstånd

51. 2011.0969, parkeringstillstånd

52. 2011.1026, parkeringstillstånd

53. 2011.1037, parkeringstillstånd

54. 2011.1047, parkeringstillstånd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

94(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 34

55. 2011.1053, parkeringstillstånd

56. 2011.1058, parkeringstillstånd

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

8.11, Yttrande till polismyndighet om upplåtelse av allmän plats

57. Begagnande av offentlig plats, yttrande över tillstånd för uppställning

av container

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisade delegationsärenden läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

95(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 35

Meddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

1. Kommunstyrelsens protokoll 7 december 2011,§ 328. Yttrande över

översiktsplan för Södertälje kommun. Beslut Kommunstyrelseför-

valtningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande som

sitt eget.

2. Kommunstyrelsens protokoll 7 december 2012, § 329. Finansiering av

rivningsarbeten på fastigheten Kalvö 1:13, Ajebyn i Nynäshamn. Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens

hemställan, med hänvisning till Nynäshamns kommuns

finanspolicy.

3. Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2011, § 220. Taxa för

Nynäshamns allmänna vatten och avloppsanläggning. Beslut Kommunfullmäktige

beslutar att höja va-taxans samtliga ingående delar för bruknings-

och anläggningsavgifter med 10 %. Va-taxan börjar gälla från 1

januari 2012 och till vidare.

4. Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2011, § 245. Val av ersättare

till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Beslut Kommunfullmäktige

beslutar att utse Rikard Nilsson (V) som ersättare till miljö-

och samhällsbyggnadsnämnden från och med 14 december 2011 och

resten av innevarande mandatperiod.

5. Högsta förvaltningsdomstolens dom 14 december 2011.

Sökande: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX och XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Klandrat avgörande: Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 22

december 2010, i fråga om detaljplan för del av kvarteret Doppingen,

bostäder på Estö, Nynäshamns kommun

Saken: Rättsprövning

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande: Högsta förvaltningsdomstolen

förklarar att regeringens beslut står fast.

6. Länsstyrelsen i Stockholms län beslut 21 december 2011. Överklagande

av ett beslut inte medge avstyckning av fastigheten Järflotta 1:4 i

Nynäshamns kommun. Beslut Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

96(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn 36

Lantmäterimeddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Underrättelse om avslutad förättning

1. Fastighetsbestämning, avstyckning etcetera berörande Torp 10:1

2. Ledningsrättsåtgärd berörande Mjösund 1:3

3. Ledningsrättsåtgärd berörande Långholm 1:4, 1:6 och 1:13

4. Avstyckning från Ekudden 1:5

5. Fastighetsreglering berörande Sunnerby 1:3 och 1:306

6. Avstyckning från Frölunda 2:15

Beslut

7. Tätortsnamn vid tätortsavgränsningen 2010. Beslut Med stöd av 4 § 5

punkt förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

fastställer Lantmäteriet följande statistiska tätortsnamn för

Nynäshamns kommun: Lidatorp och Klövsta samt Segersäng.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisade lantmäterimeddelanden läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

97(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 37

Rapporter från politiker

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

• Johnny Edholm (S) rapporterar från kommunala handikappsrådets

sammanträde 16 januari 2012.

• Johnny Edholm (S) rapporterar från kommunala pensionärsrådets

sammanträde 16 januari 2012.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

98(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 38

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Rapporter från förvaltningschefen

• Avdelningschef Maria Landin informerar om ett öppet möte vid

Himmerfjärdsverket.

• Avdelningschef Maria Landin informerar om kommande ärenden till

nämnden.

• Förvaltningschef Jan-Ove rapporterar från samhällsbyggnadsberedningens

möte 17 januari 2012.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

99(100)


Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Msn § 39

Kurser och konferenser

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Ordföranden (FP) informerar att 17 januari 2012 genomfördes ett möte om

vatten- och avloppsstrategi för Nynäshamns kommun. Nämndens ledamöter

och ersättare var inbjudna att delta.

Ordförandes förslag till beslut

De ledamöter och ersättare som deltog i mötet ska få ekonomisk ersättning i

enlighet med de bestämmelser om ekonomiska förmåner som gäller för

förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

De ledamöter och ersättare som deltog i mötet får ekonomisk ersättning i

enlighet med de bestämmelser om ekonomiska förmåner som gäller för

förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

100(100)

More magazines by this user
Similar magazines