Site Positioning Systems - SITECH Sverige AB

sitech.sverige.com

Site Positioning Systems - SITECH Sverige AB

Trimble SiTe

PoSiTioning SySTemS

NOGGRANNA

TILLFÖRLITLIGA

LÄTTA ATT ANVÄNDA


fler verktyg för fler jobb

• Kalkylarbete • Anbudsförfattare • Mätingenjörer • Dataadministration • Fältingenjörer/Mättekniker • Arbetsledare/handledare • Projektledare • Geotekniska ingenjörer • Byggnadsinspektörer •

Trimble leder utvecklingen av byggbranschens

mätteknikutrustning genom att utveckla högproduktiva,

integrerade och innovativa lösningar för hela arbetsplatsen.

Trimble Site Positioning Systems hjälper entreprenörer att få

överblick över arbetet och utföra arbetsuppgifterna på ett mer

produktivt sätt. Det blir möjligt att uppfylla specifikationerna

med större noggrannhet och dubbelarbete undviks.

DE räTTa vErkTyGEN Gör joBBET På räTT SäTT.

Trimble ® Site Positioning Systems ger entreprenören skräddarsydda verktyg

för samtliga personer på på arbetsplatsen; varje steg i arbetsprocessen kan

utföras snabbare, med färre fel och lägre materialkostnader.

Trimble Site Positioning Systems ger dig:

• möjlighet att mäta in, sätta ut, kontrollera, hantera och inspektera

• infrastruktur för uppföljning och kommunikation

• verktyg för att enkelt överföra data mellan kontoret, maskinerna och

personalen i fält

• förvissningen om att du kommer att kunna avsluta projektet i tid, inom

budget och enligt gällande specifikationer

Från fältet, lastbilen, eller kontoret – alla på byggplatsen kan anslutas och

förses med möjlighet till noggrann positionsbestämning, ständig tillgång

till digitala modeller och möjlighet att lokalisera, mäta in och registrera

information. Entreprenörer kan dela med sig av information, följa upp

resultaten direkt, fatta mer underbyggda beslut, och enkelt hantera flera

arbetsplatser.

Data kan överföras till och utnyttjas av fler personer på arbetsplatsen, vilket

gör att varje resurs får en direkt inverkan på projektets framgång.

SäTT UT

koNTroLLEra

MäT iN


FLExiBELT. UTForMaT För ENTrEPrENörEr.

Trimble Site Positioning Systems kombinerar positionerings- och

kommunikationsteknik med programvara för fältbruk och kontor, och är

utvecklat speciellt för entreprenörer. Välj bara vilken lösning som passar

bäst för varje roll eller funktion på arbetsplatsen, så är resten mycket enkelt.

All utrustningAlla enheter är kan anslutas till varandra, och systemet är

utbyggbart och kostnadseffektivt.

De fyra huvudkomponenterna är:

• Fältprogramvara: Programmet Trimble SCS900 Site Controller är enkelt

att använda tack vare det grafiska användargränssnittet, och underlättar

och effektiviserar arbetet för mätingenjörer, mättekniker, fältingenjörer och

arbetsledare. Programmet Trimble SCS700 kan använda samma designmodeller

och är uppbyggt kring smidiga processer som passar arbetssättet

hos byggnadsinspektörer, projektledare och geotekniska ingenjörer.

• GNSS-mottagare: används som rover eller i fordon. Det finns mottagare

i olika storlekar och modeller för att passa noggrannhetskraven och

budgeten för de olika funktionerna i projektet.

• Totalstationer: ger högsta möjliga noggrannhet vid

positionsbestämning, utsättning, mätning och maskinstyrning.

• kontorsprogramvara: Business Center - Heavy Construction Edition

fungerar som en utbyggbar plattform för alla datarelaterade aktiviteter,

från den inledande uppskattningen av kostnader i anbudet till schaktning

och asfaltering.

FöLj UPP

LED arBETET

UPPkoPPLaT

Med "Connected Controller", den uppkopplade kontrollenheten, minskar

risken för att arbete behöver göras om på grund av kommunikationsmissar. All

information synkroniseras trådlöst mellan kontrollenheten och kontoret.

Titta efter den här symbolen så ser du vilka system som stödjer uppkopplad

kontrollenhet eller ingår som komponenter i "Connected Controller".


flexibel uppföljning: välinformerade beslut

• Motorvägar • Förberedande markarbeten på byggplatser • Schakter • Deponi • Sophantering • Tunnlar • Järnväg • Gruvor •

ProGraMMET TriMBLE SCS900 SiTE CoNTroLLEr

Programmet Trimble SCS900 Site Controller hjälper dig att få överblick och

storleksbedöma arbetsinsatsen utan att du behöver hyra in någon mätfirma

för inmätning och utsättning. Det är lätt att lära sig och kan användas

tillsammans med både GNSS-mottagare och totalstationer från Trimble.

Programvaran organiserar informationen om arbetsplatsen på samma sätt

som du redan arbetar, med hjälp av:

• Arbetsplatser: Innehåller information som gäller allt du gör på en den

enskilda arbetsplatsen.

• Designer (ritningar): En arbetsplats kan innehålla flera designer.Varje

design innehåller data för en viss fas eller en viss aktivitet i projektet.

• Arbetsordrar: Kan innehålla instruktioner för jobb som ska utföras eller

mätresultaten från en slutförd arbetsuppgift som ska kvalitetssäkras.

Det intuitiva gränssnittet gör SCS900 lätt att lära sig och använda

för uppgifter som nivåkontroll, utsättning eller slutmätning. Det ökar

produktiviteten från dag ett. De avancerade kommunikationsmöjligheterna

ger entreprenörerna möjlighet att spara stora pengar genom att eliminera

tid och kostnader som krävs för att fysiskt köra datafiler till och från

arbetsplatsen. Ingenjörer kan skicka konstruktionsändringar och arbetsorder

digitalt till personalen i fält, som kan skicka tillbaka lägesrapporter,

information om problem samt kontrollmätningar till kontoret genom en

en enda knapptryckning. Möjligheten att snabbt och enkelt kunna utbyta

information minskar risken för förseningar och ökar sannolikheten för att

projekten ska kunna avslutas i tid och inom budget.


väGMoDUL

Vägmodulen för Trimble SCS900 stöder vägoch

motorvägsprojekt genom väglinjegeometri,

stationsekvationer, breddövergångar och

flera vägbanor inom ett och samma vägjobb.

Vägmodulen innehåller allt du behöver för

utsättning av vägar – från vägbaneobjekt till

släntanslutningspunkter och anpassade

schaktbottnar.

Dessutom finns det funktioner för nivåkontroll

som ger entreprenören möjlighet att på ett enkelt

sätt utföra slutmätningar och kvalitetskontroller.

MoDUL För avaNCEraD

MäTNiNG

Modulen för avancerad mätning för

Trimble SCS900 gör det lättare att fatta

välinformerade beslut genom att man registrera

kompletterande information om varje inmätt

punkt, exempelvis foton, mått, information

om status och materialtyp – information som

säger så mycket mer om ett objekt än bara dess

position. Denna information kan sedan trådlöst

skickas tillbaka till kontoret och analyseras i

Business Center.

TUNNELarBETEN

Med hjälp av tunnelmodulen i SCS900,

den robusta fältdatorn Trimble Tablet

och en SPS930 Universal totalstation

kan entreprenörer som arbetar med

tunnlar effektivisera mätnings- och

positionsbestämningsuppgifterna vid tunneloch

sprängningsarbeten. Entreprenören

slipper stoppa arbetet för att kunna utföra

manuella mätningar och arbetet kan följas

upp och övervakas i realtid.


TriMBLE TaBLET

Trimble Tablet är en robust, mångsidig och trådlöst ansluten fältdator som kan

användas tillsammans med antingen GNSS-mottagare eller totalstationer från

Trimble. Eftersom den är utrustad med operativsystemet Windows 7 kan du

köra Microsoft ® -program på den lika väl som programmet SCS900 ... du får

funktionaliteten och databehandlingsmöjligheterna hos SCS900 tillsammans

med den större skärmen och de lättanvända funktionerna hos en bärbar dator.

Trimble Tablet är idealisk för arbetsledare, chefer och projektledare som vill

kunna koordinera arbetet från bilen.

rätt verktyg för varje jobb

• Positionsbestämning • Kontroll och uppställning av bas • Slutmätning • Nivåkontroll • Beräkning av volymer • Inmätning av arbetsplatser • Kontroll av materialåtgång • Utsättning av vägar •

TriMBLE TSC3

Trimble TSC3 är en trådlöst ansluten, robust och mångsidig handhållen

fältdator för användning tillsammans med GNSS eller totalstation.

Den ger arbetsledare, chefer, mättekniker och fältingenjörer total kontroll

över arbetsuppgifterna i fält. TSC3 är byggd för det hårda livet utomhus på en

byggarbetsplats och innehåller 3G-modem, kamera, GPS och batterier med

lång livslängd, allt i ett stöt-, vatten- och dammsäkert hölje med låg vikt.


Rekognoscering • Uppföljning • Kontroll • Hitta rätt • Geotekniska mätningar

TriMBLE TCa1

TCA1 är en fältdator i fickformat, optimerad

för rekognoscering, projektledning och

kontrolluppgifter i fält. Den innehåller

GPS, trådlös kommunikation, kamera och

programvaran SCS700.

FäLTProGraMMET

TriMBLE SCS700

Fältprogrammet Trimble SCS 700 utnyttjar samma

designdata som ingenjörerna, mätteknikerna

och arbetsledarna använder i SCS900. SCS700

är utformat för att passa behoven hos till

exempel fältinspektörer och geotekniker som

inte behöver all den kraft som finns i SCS900.

Fältinspektörerna kan använda den inbyggda

kameran, streckkodsläsaren, GPS:en och

mätfunktionerna i SCS700 för att registrera viktig

information som materialtyp eller status, foton,

datum och tid. De kan registrera information om

färdigbyggda objekt och jämföra med ritningen

för att verifiera att arbetet utförts på rätt. De

inbyggda kommunikationsmöjligheterna i TCA1

gör att användaren snabbt och enkelt kan skicka

information tillbaka till kontoret.

använd TCa1 för att:

• Registrera information om problem på

arbetsplatsen och bifoga foton som

refererar till 3D-designen

• Navigera till platser av intresse, linjer,

vägar

• Kontrollera referensytor

• Hålla reda på installationer eller

utrustning med hjälp av streckkoder

• Kontrollera modeller, avstånd, ytor,

lutningar

• Dokumentera färdigbyggda objekt för

försäkringsändamål


TriMBLES GNSS-MoTTaGarE

idealiska för:

• Större arbetsplatser

• Uppgifter som kräver en noggrannhet

på 8 millimeter och uppåt

• Områden med någorlunda fri sikt mot

himlen

Moduluppbyggd modell:

GNSS-antennen Trimble

Zephyr Geodetic Modell 2

och den moduluppbyggda

GNSS-mottagaren Trimble

SPS855 ger bästa möjliga

basstationslösning och

tillhandahåller korrektioner

för roverenheter och

maskinstyrningssystem.

GNSS: skalbar, tillförlitlig precision

oövErTräFFaD FLExiBiLiTET

Trimbles satellitmottagare för positionsbestämning

är skalbara för att kunna uppfylla

noggrannhetskraven hos olika typer av uppgifter

och samtidigt passa din budget. Trimble erbjuder

GNSS-mottagare både som moduluppbyggda

och som allt-i-ett. Med integrerad 360TM

sensorteknologi kan SPS985 mottagaren ”se”

fler GNSS konstallationer och signaler än en

traditionell GPS, så du kan nå högre nogrannhet i

svåra miljöer såsom under träd och nära hus. Dina

mätteam kan mäta mer och produktiviteten ökar.

BaSSTaTioNEr oCH NoGGraNNHET

Eftersom atmosfären alltid påverkar

satellitsignalerna kräver hög noggrannhet

vid GNSS-positionering att man använder sig

av två mottagare, en basstationsmottagare

och en rovermottagare, som tar emot samma

satellitsignaler samtidigt. Basstationen står stilla

över en fast punkt och kan därmed beräkna vilken

korrektion som krävs för att kompensera för de

atmosfäriska störningarna. Korrektionerna sänds

sedan via radio till roverenheten. Basstationens

data bearbetas sedan tillsammans med

informationen från rovermottagaren i rovern för

att ge en exakt roverposition.


NoGGraNNHET GNSS

Med Trimbles moduluppbyggda system kan

du välja den noggrannhetsnivå du behöver

för uppgiften:

• GNSS-mottagare med hög precision kan ge

en noggrannhet av 8 millimeter horisontellt

och 15 millimeter vertikalt

• GNSS-mottagare för lägesbestämning

kan ge en noggrannhet av 100 millimeter

horisontellt och 20–100 millimeter vertikalt

• De inbyggda GPS-mottagarna i

fältdatorerna Trimble Tablet,TSC3 och TCA1

ger en noggrannhet på några meter

Modell med inbyggd antenn:

Den integrerade SPS985 med inbyggd

GNSS-antenn ger dig allt du behöver

i en enda, kompakt enhet:

GNSS-mottagare, radio, antenn,

batteri och Bluetooth för kabelfri

drift. Den är idealisk att använda

som roversystem monterad på en

stång men kan också användas

som tillfällig basstation.


TriMBLES ToTaLSTaTioNEr

idealiska för:

• Mindre arbetsplatser eller, kombinerade

med GNSS, på större arbetsplatser

• Uppgifter där noggrannhetskraven är

stora: 3 millimeter

• När du behöver mäta i farliga eller

svårtillgängliga miljöer

• Maskinstyrning med hög precision

totalstationer: total kontroll

HöG PrECiSioN

Trimbles totalstationer för positionsbestämning

ger mycket hög noggrannhet och höga prestanda

vid positionsbestämning i 3D, och kan hanteras av

en ensam person. Totalstationerna SPS930, SPS730

och SPS630 Universal ger stor flexibilitet inom

robotic-mätning och mätning utan prisma, de

har de snabbaste uppdateringsfrekvenserna och

den största noggrannhet du kan få. De uppfyller

kraven för att användas för mätningar med de allra

högsta noggrannhetskraven, för utsättning eller

maskinstyrning. Totalstationerna är utrustade med

höghastighetsscanning (3Hz) och DR Plus som

ger möjlighet att mäta över mycket långa avstånd

(över 2 kilometer) utan reflektor. De är väl lämpade

för att utföra snabba mätningar av ytor eller för

att göra volymberäkningar, och idealiska vid

mätning mot mål som är svåråtkomliga eller ligger

i områden som kan utgöra en säkerhetsrisk.

TriMBLE MULTiTraCk

Trimble MultiTrack-tekniken låser mot och

följer ett prisma, och används vid utsättning,

inmätning, nivåkontroll och monitorering. Aktiva

mål ger en bättre följning och säkerställer att

instrumentet låser mot rätt mål, även på dammiga

byggarbetsplatser och när det finns flera mål och

maskiner i omgivningen.

TriMBLES UNivErSaL

Totalstationer för maskinstyrning kan ge mycket

noggranna data för maskinstyrning vid grov- och

finschaktning, kompaktering, asfaltsrivning

och asfaltering. Med hjälp av samma Trimble

totalstation kan dina maskiner arbeta med stor

noggrannhet och använda mindre material. Du

undviker omarbetningar och kommer snabbare

till rätt nivå.

Totalstationer:

Trimble Universal totalstationer har

utformats speciellt platser där det är

mycket på gång samtidigt, som på en

byggarbetsplats.


NoGGraNNHET ToTaLSTaTioNEr

I en totalstation används optik och/eller laserstrålar

för att mäta vinklar och avstånd. Genom att

först mäta mot kända punkter, beräknar Trimbles

totalstationer sin egen position i förhållande till

dessa kontrollpunkter, och beräknar därefter målets

position i 3D.

I roboticläge fastställer totalstationen målets

position och rapporterar denna information via

radiolänk till kontrollenheten. Programvaran

SCS900 i kontrollenheten kan sedan jämföra

positionen med designinformationen och ge

användaren information om hur mycket som måste

schaktas/fyllas, hur stora volymer som schaktats

och information för utsättning. Eftersom det inte

behöver finnas någon person vid totalstationen

kan en ensam person för att utföra mätningarna.


Den uppkopplade kontrollenheten

anslut för bättre kontroll

koMPoNENTErNa i TriMBLES LöSNiNG För EN

UPPkoPPLaD ByGGarBETSPLaTS

Trimble Connected Controller synkroniserar trådlöst

positionsbestämningssystemen i fält med kontoret och låter

kontrollenheten ta emot GNSS-korrektioner via internet. Mättekniker i fält

kan ta emot ritningar och modeller, göra nya mätningar och sedan skicka

mått och utsättningssresultat tillbaka till kontoret för granskning. Om

ändringar i en ritning görs på kontoret kan de skickas till kontrollenheten

så att arbetslagen i fält snabbt får uppdaterad information. Allt detta

utan att personalen behöver lämna byggarbetsplatsen respektive

skrivbordet, vilket gör att man kan arbeta mycket mer effektivt och

minska kostnaderna.

Det uppkopplade kontoret

Trimble Connected Office låter entreprenören skapa 3D-modeller av

byggplatsen, preparera data och beräkna materialåtgång. Det är också

möjligt att trådlöst synkronisera data, få överblick över hur arbetet

framskrider samt att administrera fordonspark och andra tillgångar.

3D-modeller som skapas på kontoret kan skickas ut till maskiner och

kontrollenheter i fält, vilket ökar effektiviteten, minskar risken för fel

och spar pengar. Tänk dig att ha fullständig överblick över allt pågående

arbete på arbetsplatsen, inklusive materialmängder och hur de flyttas,

volymer och packningsgrad, samt fordonens position och nyttjandegrad.

Informationen kan dessutom delas med alla andra i projektet, genom hela

organisationen. Det ger bättre kommunikation och ett utomordentligt

underlag för att fatta snabba och korrekta beslut.

Den uppkopplade maskinen

Trimble Connected Machine är nu standard i alla Trimbles

maskinstyrningssystem och hjälper entreprenören att administrera

maskinparken och följa upp maskinernas arbete. Maskinerna kan

samla in slutmätningsdata för leverans till kontoret och ta emot

GNSS-korrektioner med hjälp av internet. En 3D-modell som skapats på

kontoret kan skickas ut till maskinföraren för snabbare och mer exakt

schaktning och finjustering. Dessutom kan maskinen användas för att

mäta volymer, så att dyra mätningar utförda av mättekniker inte behöver

ske lika ofta. Körtiden och risken för omarbetningar minimeras också,

eftersom både kontoret och maskinerna i fält hålls uppdaterade med den

senaste informationen.


EN HELT UPPkoPPLaD arBETSPLaTS MED TriMBLE

När de används tillsammans, Connected Office, Connected Controller och

Connected Machine, revolutionerar de byggarbetet och bildar en Trimble

Connected Site – en helt uppkopplad arbetsplats. Trimble Connected Site

förvandlar byggnadsindustrin genom att använda teknik som effektiviserar

arbetet och ökar produktiviteten, samtidigt som materialåtgången och

utgifterna minskar. Trimble Connected Site spar tid och kostnader i varje

steg i byggprocessen och gör till och med vissa steg överflödiga, vilket ökar

effektiviteten i byggbranschen och gör den mer miljömässigt hållbar. Resultatet

blir snabbare färdigställande, högre kvalitet och lägre kostnader.


all information på platsen

PåLiTLiG TEkNik. PåLiTLiG SUPPorT.

De erfarna medarbetarna hos din SITECH-återförsäljare har egen erfarenhet från byggbranschen och hjälper dig att välja rätt

utrustning för just ditt jobb. De ger dig kundstöd på nära håll, anpassade utbildningar och teknisk support. Om du är nybörjare

på byggtekniska lösningar kommer din lokala SITECH-återförsäljare att finnas till hands för att hjälpa dig genom varje steg i

implementationen.

Med Trimbles teknik och SITECHs support ute på dina arbetsplatser blir ditt företag starkare och mer konkurrenskraftigt. Du kommer

att få uppleva nya nivåer av produktivitet och öka lönsamheten, i projekt efter projekt.


SPS985

Precisionsrover

och

TSC3

SPS985

Precisionsrover

och

Trimble Tablet

SPS985 Lägesbestämningsrover

med

Precise

Vertical och

Trimble Tablet

SPS985

Lägesbestämningsrover

och

Trimble Tablet

SPS855

Lägesbestämningsrover

med

Precise

Vertical

och Trimble

Tablet

SPS855 Lägesbestämningsrover

och

Trimble Tablet

SPS630

SPS730

SPS930

UTS med

TSC3

SPS630

SPS730

SPS930

UTS med

Trimble

Tablet

Mätingenjör R A R A

Fältingenjör/

Mättekniker

R A R A

Förman Arbetsledare R A A A

SPS620

SPS720

Total

Station

med TSC3

Projektledare A A R

Geotekniker R

Fältinspektör R

Entreprenörer på

mindre arbetsplatser

A R R A

R = Trimble rekommenderar

A = Alternativ

Observera: Alla SPS GNSS-roverlösningar kräver tillgång till korrektioner, antingen från en SPS855 basstation eller från någon internetbaserad korrektionstjänst

Noggrannhet hos totalstationen Trimble SPS930 Universal

Avstånd (m) Horisontellt (mm) Vertikalt (mm) Avstånd (ft) Horisontellt (ft) Vertikalt (ft)

100 3 1 300 0.01 0.01

500 7 5 1500 0.02 0.02

1000 12 11 3000 0.04 0.04

Trimble GNSS-noggrannhet

RTK

Horisontell noggrannhet 8 mm + 1 ppm RMS

Vertikal noggrannhet 15 mm + 1 ppm RMS

Trimble ® VRS

Horisontell noggrannhet 8 mm + 0,5 ppm RMS

Vertikal noggrannhet 15 mm + 0,5 ppm RMS

Noggrannheten med

Trimble precisions-GNSS

blir 8mm horisontellt och

15 mm vertikalt

Noggrannheten med

Trimble totalstation

@100 m blir 3mm horisontellt

och 1mm vertikalt

TCA1

med

SCS700


TriMBLE: ByGGBraNSCHENS TEkNiSka STaNDarD

Trimble tillhandahåller de verktyg och den support du behöver för att integrera information kring planering, design,

positionsbestämning, maskinkontroll och tillgångsförvaltning genom hela produktionscykeln för att uppnå en effektivare verksamhet

och högre vinst. Besök din SITECH-återförsäljare i dag för att lära dig hur lätt det är att utnyttja teknik som innebär stora förbättringar

av arbetsflödet, dramatiskt ökar produktiviteten, förbättrar noggrannheten och sänker kostnaderna.

Din leverantör av utrustning och teknik från trimble

norDamerika

Trimble Heavy Civil

Construction Division

10355 Westmoor Drive, Suite #100

Westminster, Colorado 80021

USA

800-361-1249 (avgiftsfritt inom USA)

+1-937-245-5154 Tel

+1-937-233-9441 Fax

www.trimble.com

euroPa

Trimble Tyskland GmbH

Am Prime Parc 11

65479 Raunheim

TYSKLAND

+49-6142-2100-0 Tel

+49-6142-2100-550 Fax

africa &

mellanöstern

Trimble Export Middle-East

P.O. Box 17760

LOB18 1606 / 1607

JAFZ View

Dubai

Förenade Arabemiraten

+971-4-886-5410 Tel

+971-4-886-5411 Fax

© 2011-2012, Trimble Navigation Limited. Alla rättigheter förbehålles. Trimble samt glob- och triangelsymbolen är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited och som registrerats

som sådana i USA och andra länder. Connected Site och MultiTrack är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör

Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. PN 022482-2151B-16-S (04/12)

asien och oceanien

Trimble Navigation

Singapore PTE Ltd.

80 Marine Parade Road, #22-06

Parkway Parade

Singapore, 449269

SINGAPORE

+65 6348 2212 Tel

+65 6348 2232 Fax

kina

Trimble Beijing

20F, Central Tower, China Overseas Plaza,

No.8 Yard, Guang Hua Dong Li, Chaoyang

District, Beijing, Kina

KINA 100020

+86-10-8857-7575 Tel

+86-10-8857-7161 Fax

www.trimble.com.cn

More magazines by this user
Similar magazines