abc-Multitest Snabbtest för 3–12 Droger - ANL Produkter AB

anl.se

abc-Multitest Snabbtest för 3–12 Droger - ANL Produkter AB

aabbcc-Multitest Snabbtest för 3–12 Droger

AVSEDD ANVÄNDNING

abc-Multi8-1 KVALITATIVT TEST FÖR DROGER OCH DERAS METABOLITER I URIN

Alla i panelen ingående tester är immunkromatografiska invitrotester.

Testerna är designade för att kvalitativt kunna fastställa förekomst av

droger i mänskligt urin. Testerna är endast avsedda för professionellt

bruk.

Lista över droger som kan kombineras i abc paneltest-kit

(De gulmarkerade drogerna ingår i abc-Multi8-1)

Beteckning DROG Cut-off

AMP Amfetamin 300 ng/ml

AMP Amfetamin 1000 ng/ml

BAR Barbiturater 300 ng/ml

BUP Buprenorfin 20 ng/ml

BZD / BZO Benzodiazepin 300 ng/ml

COC Cocain/Benzoylecgonin 100 ng/ml

COC Cocain/Benzoylecgonin 300 ng/ml

EDDP 2-Ethylidin-1,5-Dimethyl-3,3-

Diphenylpyrrolidin

100 ng/ml

MDA Methylendioxyamfetamin 500 ng/ml

MDMA Ecstasy 500 ng/ml

MDMA Ecstasy 1000 ng/ml

MET / MAMP Methamfetamine 300 ng/ml

MET / MAMP Methamfetamine 1000 ng/ml

MTD Metadon 300 ng/ml

OPI / MOR / MOP Opiater/Morfin 100 ng/ml

OPI / MOR / MOP Opiater/Morfin 300 ng/ml

OPI / MOR / MOP Opiater/Morfin 2000 ng/ml

PCP Fencyklidin 25 ng/ml

PPX Propoxyfen 300 ng/ml

TCA Tricykliska antidepressiva 1000 ng/ml

THC Marijuana, cannabis 25 ng/ml

THC Marijuana, cannabis 50 ng/ml

*Endast en känslighet per i testet ingående sticka

TESTETS UPPBYGGNAD OCH FUNKTION

Testet består av en Plastkassett som innehåller 3 till 12

teststickor. Om testet innehåller fler än sex stickor sitter det

stickor placerade på såväl kassettens baksida som framsida.

Den del av testet som skall doppas I urinen är skyddat av ett

avtagbart plastskydd.

Plastkassett med teststickor

Förkortning av drogens beteckning

Testsvarszon med testsvars,(den undre)

och kontrollinje, (det övre)

Doppa ej testet så att plasten blir blöt

Doppa denna änden av testet I urinen

Skyddsplast.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/BEGRÄNSNINGAR

• Endast avsett för In Vitro testning

• Endast avsett för professional användning

• Kan ej återanvändas

• Vidrör ej de blottlagda stickorna

• Undvik kontaminering och använd alltid en ny urinbägare

för varje enskilt prov.

• Spill inte urin I Testsvarszonen

• Behandla alla urinprover som potentiellt smittsamma.

• Använd ej testet efter utgångsdatum

• Använd ej testet om förpackningen är trasig

• Använd testet direkt efter det du öppnat förpackningen

• Tänk på att testerna alltid skall transporteras och

lagerhållas (2-30°C)

MATERIAL SOM MEDFÖLJER

abc-testpanel med 3-12 strippar

• Användarinstruktion

MATERIAL SOM BEHÖVS, MEN INTE MEDFÖLJER

• Provtagningsbehållare för urinprov.

• Timer / Klocka för tidtagning.

PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSER

Färsk urin kräver ingen speciell behandling eller preparering.

Urinprovet måste uppsamlas i en ren och torr behållare av plast

eller glas. Urinprov tagna när som helst under dagen kan

användas. Om testet inte utförs direkt vid provtagningen kan

urinprovet placeras i kylskåp, 2-8°C, och förvaras i upp till 7

dagar. Om prover kylts måste de återfå rumstemperatur 20-

30°C innan testning sker. Urinprover som visar synliga

utfällningar ska filtreras, centrifugeras eller stabiliseras så att

klara vätskor erhålls för testning. Undvik hudkontakt genom att

bära handskar eller dyl.

TEST PROCEDUR

1. Gå igenom instruktionerna för "Provtagning". Testenhet,

patientprover och kontroller bör ha rumstemperatur, 20-

30°C, innan testning sker.

2. Öppna förpackningen dock ej förrän allt är klart för analys

och märk det med patientens ID-nummer eller dyl.

3. Ta av det löstagbara plastskyddet så att stickorna blir helt

synliga.

4. Doppa samtliga stickor i urinprovet. dock inte så djupt att

plastkassetten hamnar i urinen, (endast stickorna skall

doppas)

5. Håll kvar stickorna i urinprovet i minst 15 sekunder. Ta ur

stickorna ur urinprovet när du ser kontrollinjen för varje

enskild sticka, (indikerar att testet har tillförts en tillräcklig

mängd urin)

6. Avläs resultatet efter 3 min Avläs ej resultatet senare än

efter 15 minuter

TOLKNING AV RESULTAT

Multitestet består av ett antal unika teststrippar där varje enskild

stripp diagnostiserar eventuell förekomst av en specifik drog.

NEGATIVT: Två tydliga färgade linjer syns, den ena är en

kontrollinje(C), som visar att proceduren gått rätt till. Den andra färgade

linjen är testlinjen(T). Ett negativt resultat indikerar att koncentration av

den specifika drogen i provet är 0 eller I vart fall lägre än testets cut-off

värde.

C

T

OBS! att färgintensiteten på TEST-linjen (den undre), kan vara

starkare eller svagare än KONTROLl-linjen, (den övre),

Ett osäkert ± resultat i tesfältet, (svag testlinje), skall alltid

betraktas som NEGATIVT resultat

POSITIVT: Endast en rosafärgad linje syns, kontrollinjen. Detta svar

indikerar att koncentration av den specifika drogen i urintestprovet

överstiger testets cut-off värde.:

P P N N P

C

T

OBS! Endast de stickor som har ett streck är att betrakta som

positiva,(P)se nedanstående figur. (Negativ=N)


aabbcc-Multitest Snabbtest för 3–12 Droger

abc-Multi8-1 KVALITATIVT TEST FÖR DROGER OCH DERAS METABOLITER I URIN

OGILTIGT: Frånvaron av en rosafärgad linje i kontrollfältet är

tecken på procedurfel eller att testreagensen kanske

försämrats. Gör om testet med en ny enhet och se om en

färgad kontrollinje framträder. Om problemen kvarstår, ring

ANL-Produkter AB, Tel:08-99 00 90 alternativt Faxa till: 08-99

20 40. (övrig kontaktinfo hittar du på www.anl.se)

FÖRVÄNTADE RESULTAT

C

T

I denna bild är de fyra första

Parametrarna att betrakta som ogiltiga

Testpanelen är ett kvalitativt test som identifierar droger i

mänskligt urin vid koncentrationer lika med eller större än

dessas angivna cut-off värden. Koncentrationen av de i testet

ingående drogerna kan ej fastställas med detta test. Testets

syfte är att särskilja negativ resultat från presumtivt positiva

resultat. Positiva resultat bör alltid verifieras med en alternativ

metod, exempelvis GC/MS.

KÄNSLIGHET - CUT-OFF abc-MULTI8-1

Beteckning/

DROG Känslighet /

Förkortning

Cut-off

AMP Amfetamin 1000 ng/ml

BAR Barbiturater 300 ng/ml

BZD / BZO Benzodiazepin 300 ng/ml

COC Cocain/Benzoylecgonin 300 ng/ml

MTD Metadon 300 ng/ml

OPI / MOR / MOP Opiater/Morfin 300 ng/ml

TCA Tri cykliska antidepressiva 1000 ng/ml

THC Marijuana, cannabis 50 ng/ml

Specifikation

Detaljerad information om prestanda, känslighet och specificitet

finns i abc’s produktdokumentation som kan laddas ned från

hemsidan. www.anl.se

SYMBOLER

Endast för In Vitro

Diagnostik

Innehåll

Lot nummer

Engångsbruk

Bäst före datum

Förvaras I

rumstemperatur

More magazines by this user
Similar magazines