jag har inte sett något som slår det här” systematisk ... - P&L Nordic AB

pol.se

jag har inte sett något som slår det här” systematisk ... - P&L Nordic AB

En tidning för dig som har lust att lära

4

6

8

”JAG HAR INTE SETT NÅGOT

SOM SLÅR DET HÄR”

SYSTEMATISK SATSNING PÅ

KVARNSVEDENS BRUK

REPETITIONSKURSER SKA

ÖKA DRIFTSÄKERHETEN

Utbildning från Skåne

sedan 1988

Nr 4 2006

TEMA

Rätt utbildning

till rätt person!

MAGISKA PUNKTEN MYCKET ROLIGARE ÄN WORD COMPETENCE TOOLS MÅNGA ANSIKTEN DEL 3


LEDARE

Hur ska vi veta vilken utbildning som biter bäst?

Detta är en fråga som hörs ofta i svensk industri. Utmaningen

består av två delar. Dels behöver behovet, dvs kompetensbristerna,

defi nieras, dels är det viktigt att välja den utbildningsmetod

som bäst ger den kunskap som efterfrågas. I de fl esta

fall behövs det ingen regelrätt kurs för detta.

Som alltid är en noggrann analys, kombinerat med en portion

eftertanke, den bästa metoden. På detta sätt får du en bra

bild över vilka kompetensbrister ni har på företaget och efter

att prioriterat dessa kan de åtgärdas. Faktum är att denna

metodik alltid leder till lägre utbildningskostnader, men bättre

resultat. Istället för att låta många gå samma kurser, får de

som verkligen behöver utvecklas genom att genomföra rätt

lärande aktiviteter.

P&L har sedan fl era år specialiserat sig på en metodik som

gör att kompetensbehoven framträder så tydligt som möjligt.

Vi har utarbetat en metodik som gör att den tydliga bilden

blir synlig utan alltför mycket arbete. Vårt rekord är nu att

ha skapat denna tydliga bild på en avdelning redan efter 2

arbetsdagar. Vi fortsätter att förenkla denna metodik, allt för

att spara tid och pengar åt våra kunder.

Trevlig läsning!

HJÄLP OSS BLI BÄTTRE

Skicka gärna tips, idéer, åsikter och funderingar om

P&L:s produkter och tjänster till info@pol.se.

På så vis kan vi ständigt bli bättre på att utveckla

idéer som du har nytta av i din kompetensutveckling.

Ny Hemsida

Vi har en ny hemsida fr.o.m

2006-09 gå gärna in och ta

del av informationen på den.

Webadress: www.pol.se

Återkom gärna med synpunkter

eller om det är något som du saknar.

Webmaster: magnus.dacke@pol.se

NY LearnWARE

PRODUKTIONSEKONOMI

P&L har utvecklat en ny interaktiv utbildningsprodukt,

Produktionsekonomi för operatörer inom sulfatfabriken.

Den har som syfte att ge en insikt och förståelse för hur

mängdkostnader kan påverkas av hur man kör sin

fabrik/avdelning.

Några av utbildningsmålen:

Förstå begreppet mängdkostnader.

Hur minska mängdkostnaderna?

Förstå vad som menas med god processekonomi.

Förstå vad som menas med dolda fel.

Göra en enkel mängdkostnadskalkyl.

Att kunna beräkna vedåtgångstalet.

Högre Kurs i Branschkännedom

P&L startar nästa kurs för blivande och nuvarande ledare

inom skogsindustrin,

Högre Kurs i Branschkännedom,

i Mars 07. Vill du ha mer info är du

välkommen att kontakta oss eller

besöka vår hemsida.

PÅ ADRESSEN NEDAN KAN DU SE PRODUKTBLADET

FÖR HKB 2006, UPPLÄGGET KOMMER ATT VARA

LIKVÄRDIGT FÖR HKB 2007.

http://www.pol.se/skogsindustriutbildning/

Fakta_ovriga_HKB.htm

Ansvarig utgivare: Peter Bengtsson, VD P&L Nordic AB

Upplaga: 6000 ex.

Adress: Box 252 281 23 Hässleholm

Telefon: 0451-74 44 00

E-post: info@pol.se

Hemsida: www.pol.se


Ny modell för certifi eringsutbildningarna

På uppdrag av Skogsindustrin

ansvarar P&L för branschens

certifi eringsutbildningar. Det

handlar om cirka 15 program

som täcker in de viktigaste

operatörsbefattningarna.

Utbildningarnas innehåll

utformas tillsammans med

nationella kommittéer och

en styrgrupp, bestående av

fabrikschefer och personaldirektörer

vid olika massa- och

pappersbruk.

Kunskap kommer till nytta

Nu har P&L, som fi ck ensamrätt

till utbildningarna 2005,

tagit fram ett förslag där

Styr & Regler teknik

Driftsäkerhet

Energi / Ånga

Produktionsekonomi

Miljö

ETAPP 1

LearnWARE

REGISTRERADE

ANVÄNDARE

92002

Competence Tool

PERSONER INLAGDA

I COMPETENCE TOOL

13117

ETAPP 2

TEORI

certifi eringsutbildningen för

pappersmaskinförare får fem

istället för fyra etapper.

– Innehållet är detsamma,

men två etapper genomförs i

fabriken. Anledningen är att

det varit svårt för operatörerna

att applicera kunskapen

på den egna arbetsplatsen,

förklarar Stefan Pettersson,

P&L Nordic.

Normalt är certifi eringsutbildningarna

förlagda på kursgårdar.

När operatörerna kommer

tillbaka till bruken efter

en teoretisk utbildning har

verksamheten inte alltid varit

mogen att ta vara på operatö-

ETAPP 3

TEORI

FÖRSTUDIE AV PROJEKT

ETAPP 4

TEORI

rernas nya kunskap.

– Med praktiska etapper på

bruket hoppas vi att teorikunskaperna

kommer till större

nytta. Exempelvis kan en

etapp vara ett examensarbete

i produktivitet eller optimering,

vilket i sin tur kan leda

till minskad användning av

kemikalier eller ved.

Idéerna har diskuterats

med ansvarig kommitté, och

om P&L får klartecken att

förändra certifi eringen för

pappersmaskinförare är det

möjligt att den nya modellen

införs även på andra certifi eringsutbildningar.

ETAPP 5

PROJEKT

Dyra strängar på sin lyra

Stefan Pettersson

0451-74 44 10

Etapp 1 är tänkt som en företagsförlagd del där innehållet levereras som LearnWARE produkter och genomförs före/under certifi eringen.

Ev ska den innehålla basämnen som Ma, Ke och Fy också. Etapp 1 är obligatorisk, men kunskaperna ska också kunna kontrolleras genom

tentamen.

Etapp 2-4 är tänkt som kursgårdsförlagd del där innehållet är teori och hemarbetsuppgifter som är knutna till cerifi eringen. Etapperna ska

också beröra PBL-metodiken och mellanperioderna ska fokusera mot problemidentifi kation som resulterar i ett avslutande projektarbete.

Etapperna är obligatoriska. Avslutas med sedvanliga tester och utvärderingar.

Etapp 5 är tänkt som en ny företagsförlagd del där huvudmomentet är projektarbete utefter den identifi kation som tidigare gjorts.

Kan liknas vid ett ”minikörkort”. Etappen är obligatorisk.

En gitarr av märket Fender Stratocaster som signerats av

musikaliska legender inbringade $2.7 miljoner på en välgörenhetsauktion

till förmån för ”Reach Out To Asia” ,

den 17 november, 2005.

Stjärnor som

signerat gitarren

var Mick Jagger,

Keith Richards,

Eric Clapton,

Paul McCartney,

Jimmy Page och

Brian May.

Vi får hoppas att

köparen kan spela

gitarr!

Källa: Guinness World Records

Vi pratade med...

...Kerstin Rodell Lundgren,

blockchef på Stora Enso,

Skutskär, som tar hjälp av

P&L för att utbilda cirka 100

medarbetare i blekeri, torkmaskin

och utlastning.

Varför satsar ni på en ett år

lång utbildningsinsats?

– Vi omorganiserar, minskar

personalstyrkan och breddar befattningarna.

Ett färre antal personer

ska alltså kunna mer, men

det handlar också om att vissa

befattningar får ökad rotation

av arbetsmiljöskäl. I samband

med omorganisationen vill vi,

genom utbildningar, säkerställa

att alla får möjlighet att lära sig

arbetsuppgifterna från grunden.

Det är ju oerhört viktigt att våra

medarbetare känner sig trygga i

sina roller.

Varför valde ni P&L?

– Vi har god erfarenhet av deras

sätt att jobba med utbildning.

De är duktiga pedagoger, vilket

är väldigt viktigt, och erbjuder

utbildning som anpassas efter

vad just vi behöver. P&L:s

utbildningar känns mer individ-

och gruppanpassade än många

andras och vi värdesätter att

vi själva är med och utformar

innehållet i den.

Hur tas satsningen emot av

personalen?

– Vi haft handledar-, process-,

blekeri- och torkmaskinsutbildningar

och jag har än så länge

bara hört positiva saker av

deltagarna. Deras kommentarer

har bland annat varit att det

är positivt att det är fokus på

vår utrustning och att nivån på

utbildningen är rätt.

Förväntar ni er fl er effekter

än kompetenshöjning?

– Vi hoppas och tror att projektarbetet

kommer att öka engagemanget

för anläggningen, stärka

samarbetet över skiftgränserna

och gynna gruppdynamiken.

P&L nytt Nr 4 2006 3


Thomas Kjellsson om Competence Tool:

”Jag har inte sett något som slår det här”

På Hylte Bruk uppfyller

Competence Tool förväntningarna.

– Vi trodde att vi hade hyfsad

pejl på kompetensläget

förut, men vi har aldrig

haft sådan koll på varje

individs kunskap som vi får

nu, säger Thomas Kjellsson

på Hylte Bruk.

Det var fl era år sedan Thomas

Kjellsson, sektionschef på

avdelningen El och Styr, hörde

talas om Competence Tool

första gången.

– Redan då sa jag ”WOW”,

berättar han.

Nu har hans avdelning

börjat använda verktyget i

ett pilotprojekt – och hans

första intryck har inte behövt

omvärderas.

– Både jag och förmännen

börjar få den samlade helhetsbild

av medarbetarnas kompetens

som jag förväntade mig.

Hjälpta på rätt spår

Tidigare använde man sig av

Excel-ark för att strukturera

kompetensarbetet.

– De blev till slut stora som

lakan och utbildningsinsatser-

4 P&L nytt Nr 4 2006

na var på många sätt godtyckliga,

säger Thomas Kjellsson.

Med Competence Tool tror

jag att det arbetet blir mycket

lättare.

Vid introduktionen av Competence

Tool uppstod först några

missförstånd på avdelningen

och man gjorde enligt Thomas

Kjellsson vissa tankefel som

krånglade till arbetet.

– Med hjälp av P&L kom vi

till sist på rätt spår. De har givit

oss tips och råd och hjälpt

oss att hålla uppe farten. Det

ska de ha en eloge för! säger

han med eftertryck.

Engagerade

medarbetare

Nu har man nått så långt att

man kartlagt vilka kompetenser

och kunskaper medarbetarna

har idag. Nästa steg är

att fastställa vilken kompetens

som behövs för att klara

fabriken behov.

Thomas Kjellsson berättar att

de 78 medarbetarna har stora

förväntningar på resultatet av

kompetensarbetet.

– Det är en avdelning med

stort engagemang. Alla vill

utvecklas och ser fram emot

Kompetensläget

idag

Simulerat

kompetensläge

i

framtiden

Har vi några kritiska

kompetensbrister bland

vår personal?

Vilka personer lönar det

sig bäst att utveckla?

att få en överskådlig bild av

den egna utvecklingsplanen.

Underlättar planeringen

Thomas Kjellsson förväntar

sig en och annan överraskning

när detaljerna kring

avdelningens kompetenser

tydligt träder fram.

– Jag tror inte att min bild av

läget är identisk med verkligheten.

Det kommer säkert att

visa sig att vi i vissa fall inte

når upp till kraven, och att vi i

andra är överkvalifi cerade.

Eftersom teknikutvecklingen

går fort behövs det ett system

som stödjer kompetensut-

Hylte Bruk och Competence Tool

vecklingen och underlättar

planeringen av utbildningsinsatser.

Thomas Kjellssons

förhoppning är att man med

hjälp av Competence Tool

ska öka kompetensen hos all

personal.

– Vi har studerat andra

system, men jag måste säga

att jag inte har sett något

som slår det här. Det är både

överskådligt och enkelt att

använda.

Hylte bruk är det största tidningspappersbruket i Europa.

Bruket ingår i skogsindustrikoncernen Stora Enso och har

en produktionskapacitet på 800 000 ton/år.

Antal anställda: 900 st.

Utbildade i Competence Tool: 25 personer

Kartlagda medarbetare: 150 st. på avdelning El och Styr.

Mål: Att Competence Tool hjälper företaget att möta

dagens och morgondagens kompetenskrav, och att programmet

blir ett stöd för utbildningsbudgeten varje år.

Full koll på kompetensen

på EN månad!

Har vi några kritiska kompetensbrister

inom någon kompetens?

Vem kan vi utveckla för att åtgärda

denna brist?

Kort processbeskrivning

Vi arbetar som processledare och tar

tillsammans med arbetsgrupper hos

kunden snabbt fram kompetensprofi ler

och framtida önskade kompetensnivåer.

Resultaten är tydliga

Nyckeltal defi nieras, och dessa blir

sedan verktyg för ledningsgruppen att

styra företagets kompetens. Utvecklingen

av medarbetare blir möjlig att styra

och en strategiskt viktig punkt

för chefer/ledare.

Kompetensrosen visar varje

medarbetares nuvarande och

önskade kompetens.

Utifrån GAP kan man sedan

prioritera kompetenshöjningar

som skapar en individuell

utvecklingsplan.


Competence Tools många ansikten DEL 3

Här kommer tredje delen i artikelserien som visar Competence Tools många ansikten.

Som vi skrev och förklarade i dom förra delarna vill vi visa att Competence Tool kan så

mycket mer än att hålla koll på personalens kompetensutveckling.

Här kommer fyra nya delar där vi försöker tydliggöra och visa på programmets kapacitet.

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren förebygger ohälsa och

arbetsskador. Arbetsmiljölagen kräver också att all personal skall ha

erforderlig kompetens för att lösa sina arbetsuppgifter. Kompetensbrister

inom arbetsmiljöfrågor kan leda till ödesdigra konsekvenser

och är dessutom juridiskt straffbart.

Exempel

Brandsäkerhet. Vid brand är det förödande om inte all personal,

chefer, nyckelpersoner har erforderlig kompetens och agerar på

korrekt sätt.

Om personer som handskas med miljöfarliga varor/kemikalier/

processer inte hanterar dessa på korrekt sätt kan olyckor

inträffa.

Det är viktigt att alla har kunskaper om

de säkerhetsföreskrifter som fi nns för

att undvika stölder, intrång,

sekretessbrott.

I Competence Tool kan man säkerställa

att personal har erforderlig kompetens

för att undvika olyckor. I Competence Tool

är det enkelt att beskriva ansvar och

befogenheter. Med Competence Tool kan

företaget på ett bra sätt uppfylla arbetsmiljölagens

krav och därmed förebygga att

ohälsa och arbetsplatsolyckor uppstår.

REKRYTERING

För lyckad rekrytering är det viktigt

att ta fram ordentliga kravspecifi kationer

utifrån aktuellt uppdrag och

företagets kompetensbehov.

Exempel

Vid rekrytering ska uppdrag och

kompetensprofi l för aktuell tjänst

tas fram.

Vid rekrytering bör hänsyn tas till

företagets långsiktiga kompetensförsörjning.

Med Competence Tool beskrivs uppdragen och kompetensprofi ler

tas fram. Man kan enkelt ta fram profi ler för såväl grovgallring som

urval av slutkandidater. På så vis kan rekryteringen utföras professionellt

och med hög precision. Efter avslutad rekrytering är det lätt

att se och planera hur introduktion av den nyanställde ska genomföras.

Viktiga Nyttor

Effektivitet

Individuell effektivitet

Avdelningseffektivitet

Kvalitet

Kvalitetsbrister är oftast kompetensbrister

Kvalitets- och miljöledningssystem

Arbetsmiljö

Jämställdhet

Strategiskt arbete - Balanced Score Card

Personalarbete

Lönesystem

Personal-logg

Rekrytering

Utbildningsportal

Kompetensutveckling

Lärande organisation

Rehab/Hälsoarbete

Kollektivavtal

Bemanning

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhetslagen ställer krav på att organisationer ska arbeta med

jämställdhet.

Exempel

Organisationen ska kunna beskriva olika tjänster.

Organisationen ska göra lönekartläggningar och

motivera löneskillnader.

I Competence Tool fi nns objektiva beskrivningar och kompetensprofi

ler till organisationens olika kompetensprofi ler,

oavsett vem som innehar dem. Dessutom fi nns personalens kompetens

kartlagd. Med detta underlättas såväl jämställdhetsarbete som

lönekartläggning.

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling är nödvändig

och det gäller att ha hög

utbildningsprecision.

På ett enkelt sätt kan man jämföra

de olika skiftens kompetens.

Exempel

Många organisationer har svårt att se behovet av kompetensutveckling

och har därmed dålig utbildningsprecision.

Med Competence Tool är det enkelt att identifi era vilken kompetensutveckling

som behövs och vilka personer som behöver

kompetensutvecklas. På så vis blir det rätt person på rätt kurs

och därmed inga onödiga utbildningskostnader, eller bortkastad

arbetstid. Man kan också göra gapanalyser på hela avdelningar eller

jämföra produktionsenheter och skift.

P&L nytt Nr 4 2006 5


Systematisk satsning på

Kvarnsvedens Bruk

Under åtta månader satsar

Kvarnsvedens pappersbruk

på att höja kompetensen

vid pappersmaskin

8. Utbildningen leds av

P&L och innehåller både

teori, praktik och ett självständigt

projektarbete.

När Kvarnsvedens pappersbruk

byggde den stora, nya

pappersmaskinen PM12 anlitades

P&L under en utbildningsinsats

för att följa upp

och stödja personalen medan

de lärde sig köra den nya

maskinen. Därefter inledde

bruket en kompetenssatsning

som involverar personalen vid

samtliga maskiner.

– En anledning till detta är att

medarbetare har fl yttats från

andra maskiner till PM12 och

att man nyanställt, berättar

Bengt Ohlson på P&L. Det är

alltså viktigt att alla får rätt

kompetens för sina arbetsuppgifter.

Alla ska med

Sedan september 2006 ansvarar

P&L för den kompetenssatsning

som gäller medarbetarna

vid torränden PM8.

– Det första vi gjorde var att

ta reda på vad medarbetarna

vid den maskinen ska kunna

för att jobba säkert, säger

Bengt.

Arbetsuppgifterna delades in

i fyra nivåer från A till D, och

fram till april 2007 pågår en

kompetenssatsning som ska

ge all personal vid rullmaskin

och kalandermaskin kunskaper

motsvarande nivå B, det

vill säga självständigt arbete

med dagliga uppgifter.

– Det handlar om cirka 50

personer, säger Bengt. I snitt

blir det åtta utbildningstimmar

per person och vecka.

Satsningen inleddes med en

behovsanalys då P&L bland

annat intervjuade personalen

för att ringa in såväl kompetenser

som kunskapsbrister.

Checklista för B-nivå

Utbildningen har delats in i en

6 P&L nytt Nr 4 2006

bas- och en huvudutbildning,

där basutbildningen bland annat

utgörs av problemlösning,

produktionsekonomi, kvalitet,

driftsäkerhet, styr- och reglerteknik.

– Vi fi ck önskemål om att

anpassa kunskapen till just

Kvarnsvedens maskiner,

därför innehåller huvudutbildningen

många praktiska

övningar, säger Bengt.

Efter basutbildningen påbörjades

huvudutbildningen som

delats in i fem etapper, vilka

samtliga består av en timma

teori och åtta timmar praktik.

Som grund för huvudutbildningen

ligger en checklista

som sammanfattar kompetenskraven

för nivå B.

– Vissa punkter går vi igenom

under teori- och praktikpass,

andra arbetar medarbetarna

självständigt med. På checklistan

bockar de sedan av när

de fått en instruktion, förstår

arbetsuppgiften, har genomfört

den och är förtrogna med

den.

Att växa är målet

Under delar av utbildningstiden

fungerar P&L:s kompetenscoacher

i första hand som

pedagoger och tar hjälp av interna

handledare och externa

experter för att överföra teori

till praktiskt arbete.

– Målet är att de som deltar

ska växa, säger Bengt. Därför

gör vi en avstämning med

både handledare och operatörer

efter varje etapp. Både

personal och skiftledare på

Kvarnsveden är positiva till

utbildningen.

Nätverk – ny väg till

kunskap

Under de åtta månader som

kompetenssatsningen pågår

jobbar alla parallellt med ett

projekt, som exempelvis kan

gå ut på att göra en checklista

för hur en skarvning eller

ett valsbyte går till. I projektgruppen

ingår två personer

som normalt har dessa

arbetsuppgifter, men också

två personer som jobbar med

annat.

– På det sättet får vi ett

naturligt ifrågasättande av

punkterna på checklistan,

förklarar Bengt. Tanken

med projektarbetet är också

att de problem och frågor

som uppkommer ska skapa

ett nätverk mellan olika

yrkesgrupper – man måste

fråga sig fram för att lösa sin

uppgift. Kompetens som krävs

för att nå nivå B fi nns, men

är spridd på olika skiftlag

och avdelningar. Problemlösningsmetoden

i projekten ger

personalen ett sätt att lösa

problem. Samtidigt skapas

det ett nätverk med naturliga

kontaktvägar som kan användas

för problemlösning även

efter att utbildningsinsatsen

är avslutad.

De checklistor som tas fram

under projektarbetena ska

senare bli en del av brukets

kvalitetssystem.

Mot nya nivåer

De som efter avslutad kompetensutbildning

är intresserade

av att gå vidare till

högre kompetensnivåer kan

få möjlighet att göra det i

spetsutbildningar.

– Dessa är ännu inte

projekterade, men vi

kommer att lämna en

lista till Kvarnsvedens

bruk över projekt och

material som de kan

gå vidare med,

avslutar Bengt.

Bengt Ohlson

0451-74 44 09


MAGISKA PUNKTEN

– inget hokus pokus

Att kompetensprofi ler och

behovsanalyser ska ge rätt

medarbetare rätt kompetens

låter bra. Men lite

luddigt, inte sant?

– Det är oftast först när

profi ler och analyser är

gjorda som möjligheterna

med Competence Tools

blir riktigt tydliga för företagen,

säger Jonny Tillgren

på P&L. Det är den magiska

punkten.

För att komma till den punkt

där man börjar få nytta av ett

effektivt kompetensarbete och

Competence Tool krävs det ett

grundligt förberedande arbete.

Varje befattningsprofi l ska beskrivas

och alla medarbetares

behov av utbildning ska noga

granskas.

– Under den fasen kan det

vara svårt att se vart man är

på väg och vilken nytta Competence

Tool kommer att ge i

verksamheten, säger kompetenscoachen

Jonny Tillgren,

men påpekar att nyttan ofta

kommer fortare än vad de

fl esta tror.

– Men med rätt förarbete och

en effektiv metod kan det

på mindre än en månad.

Koll på kompetensläget

Jonny poängterar hur viktigt

det är att de inblandande har

en gemensam syn på kompetensprofi

lerna för att man

sedan ska kunna göra bra

kompetensinventeringar.

– När alla ser samma bild av

dagens situation och behovet

av kompetenshöjning – det är

då den magiska punkten nås.

Och det är inget hokus pokus!

Om målet med användningen

av Competence Tool har varit

otydligt under inledningsarbetet

brukar de fl esta användare

få förnyad energi i det här

skedet.

– För första gången har de

riktigt bra koll på företagets

kompetensläge och det är

dags att börja jobba med

själva utvecklingsarbetet,

säger Jonny Tillgren.

Så nås den magiska punkten snabbast:

När kompetensprofi lerna beskrivs, se till att det fi nns personer i de olika grupperna

som är kunniga inom de olika befattningarna.

En viktig del i processen är att representanter från olika yrkesgrupper sammanförs

i diskussioner om kompetensprofi lerna.

Lägg inte för mycket energi på detaljer i de olika kompetensnivåerna i den första analysen.

Fokusera mest på nyckelkompetenser, de kompetenser som är viktigast för avdelningen.

Förbered ledarna ordentligt innan kompetensanalyserna startar.

Arbeta mycket med att beskriva nyttan för alla inblandade.

Våga komma igång innan allting är klart till 100 procent.

Ta fram hur många som behöver kunna vissa nyckelkompetenser.

Ta tillsammans reda på vem som är mest lämpad att lära sig dessa nyckelkompetenser.

Gör klart vad som är absolut viktigast att satsa på just nu. Fokusera på kärnverksamheten

så att satsningen ger resultat som effektiviserar produktionen.

Fokusera på de stora yrkesgrupperna, inte på små bisysslor.

Sätt upp rimliga utbildningskrav för varje individ. De får inte vara mer omfattande än att

var och en orkar fokusera på sin uppgift.

Mät inte utbildningstid – det är meningslöst. Mät kompetenshöjningar!

Jonny Tillgren

0451-74 44 03

TIPS OM MAGISKA PUNKTEN

13

P&L nytt Nr 4 2006 7


Repetitionskurser ska öka

driftsäkerheten

Medarbetarna på Uddeholms elunderhållsavdelning

kände ett behov av repetitionskurser.

– Vi har valt ut fem kurser i P&L:s Automations-

Akademi, berättar elunderhållschefen Allan Norberg.

Under ett års tid genomför 13 medarbetare på elunderhållsavdelningen

interaktiva kurser i bland annat styrteknik. En dator

med bord och stol har leasats från P&L och står i ett rum på

Uddeholm. Där turas underhållsteknikerna om att gå igenom

de fem kurserna för att både lära sig ny och repetera gammal

kunskap.

– Valet föll på AutomationsAkademin för att LearnWARE-kurserna

är interaktiva och för att man kan sitta i lugn och ro vid

en särskild dator, säger Allan Norberg.

Ökad driftsäkerhet

– Vårt mål är att hålla kunskaperna vid liv

och kurserna passar vår verksamhet väldigt

bra. Jag förväntar mig att utbildningen

ökar förståelsen för styrsystem och att ett

resultat av det blir ökad driftsäkerhet när

nya, automatiserade system sätts in.

Allan Norberg uppskattar att det inte krävs

att man investerar i någon särskild utrustning

och att mjukvaran innehåller virtuella

Allan Norberg

maskiner som man direkt kan använda för

att öva programmering och felsökning.

– Vissa tycker att kurserna är svåra, andra

att de är relativt enkla. Nu har vi kommit mer än halvvägs och

gruppen är fortfarande motiverad.

Ser en fortsättning

Det är första men inte sista gången Uddeholm Tooling anlitar

P&L.

– Vi kommer att fortsätta med repetitionerna efter att den här

leasingperioden är slut i mars nästa år. Då väljer vi ut nya Learn

WARE-kurser.

Uddeholm & AutomationsAkademin

Uddeholm Tooling har producerat stål i

Hagfors sedan 1668. Idag ingår företaget

i den österrikiska börsnoterade koncernen

Böhler-Uddeholm AG och är ledande

utvecklare, tillverkare och leverantör av

verktygsmaterial.

Antal anställda: 850 st i Hagfors

Mål: att öka medarbetarnas förståelse för styrsystem

med hjälp av AutomationsAkademin.

Uddeholm valde P&L: för att Learn WARE-kurserna

är interaktiva.

P & L Nordic AB

Box 252 281 23 Hässleholm

Telefon: +46 (0) 451-74 44 00

Telefax: +46 (0) 451-898 33

E-post: info@pol.se

8 P&L nytt Nr 4 2006

P & L Nordic AB (Sundsvallskontoret)

Järkvissle 128 860 41 Liden

Telefon: +46 (0) 692-210 33

E-post: jan.wiklund@pol.se

”Mycket roligare än Word”

På KY-utbildningen Fastighetsteknik/Bovärd i Eslöv

har man precis börjat använda sig av Authoring

Tool.

–Det passar väldigt bra med ett interaktivt verktyg

på en distansutbildning, säger utbildningens projektledare

Pernilla Svensson.

Med Authoring Tool kan ett företag eller en skola själv skapa

så kallade enpunktslektioner, korta interaktiva utbildningar.

Verktyget kan användas både för att förmedla kunskap och

för att verifi era kunskap genom tester.

Prov på webben

Eslövs kommun Vuxenutbildningen bedriver fl era KY-utbildningar.

På en av dem, den tvååriga distansutbildningen Fastighetsteknik/Bovärd,

introduceras Authoring Tool under hösten.

– Vi har en webb-plats med instuderingsmaterial som

eleverna kopplar upp sig mot. Där kommer vi att lägga upp

prov, utformade med Authoring Tool, i bland annat ekonomi,

juridik och miljö med anknytning till fastighetsföretagande,

berättar Pernilla Svensson.

Hon tycker att Authoring Tool är lättarbetat och snyggt designat,

och tror att möjligheten att använda både ljud, bilder

och fi lm blir en tillgång.

– Dessutom är det mycket roligare att jobba med än ett

word-dokument!

KY-utbildningen i Eslöv

Validering av kunskap

Kursdeltagarna har tillgång till proven på webben under en

begränsad tid.

– Vi har valt att göra så för att säkerställa kontrollen, säger

Pernilla Svensson. Resultaten får vi automatiskt, det innebär

att rättningen blir enklare än när man använder pappersprov,

men vi kan också justera rättningen manuellt. Om det

administrativa arbetet blir mindre, totalt sett, tycker hon är

för tidigt att svara på. Men om användningen av programmet

faller väl ut, är det troligt att Authoring Tool införs även i

skolans fem andra KY-utbildningar.

– Vi planerar också att använda det för validering av kursdeltagarnas

förkunskaper. Alla har ju inte behov av att delta fullt

ut i alla moment av samtliga kurser.

P & L Nordic AB

Lemminkäinengatan 14 C, 20520 Åbo

Telefon: 050 43 32 266

Telefax: 02 23 22 506

E-post: fi nland@pol.se

P & L Nordic AB

Blindernveien 5 0361 Oslo

Telefon: 22 59 40 59

Telefax: 22 59 40 51

E-post: norge@pol.se

More magazines by this user
Similar magazines