Views
5 years ago

Sluta mörka i klimatfrågan. - Kristdemokraterna

Sluta mörka i klimatfrågan. - Kristdemokraterna

1 Klimatförändringen

1 Klimatförändringen måste behandlas inom ramen för det globala miljösystemet i stort Klimatförändringen är det mest uppenbara exemplet på hur vi människor spränger gränserna för natursystemen – dock inte det enda. En omfattande vetenskaplig analys av tillståndet för planeten, återgiven i FN:s Millenium Ecosystem Assessment (MEA), visade att två tredjedelar av våra viktigaste ekosystem, som tropiska skogar, marina ekosystem, mark och färskvattenresurser, utnyttjas långt över sin kapacitet – allt för att tillgodose det snabbt ökande behovet av varor och tjänster till marknader världen över . Denna erodering av naturkapitalet kan naturligtvis inte fortsätta på lång sikt. Då hotas hela det livsuppehållande systemet. I en nyligen presenterad forskningsstudie ”The Economics of Ecosystems and Biodiversity” görs uppskattningen att vi förlorar mellan 2 000 och 5 000 miljarder dollar årligen i naturkapital enbart på grund av skövlingen av de tropiska skogarna. Det motsvarar alltså mellan 5 och 15 gånger Sveriges samlade BNP. Den förlusten ger dock inga feta rubriker i Financial Times, trots att vi här talar om en kostnad för världsekonomin som kan mäta sig med finanskrisen Havens och ekosystemens viktiga roll för klimatbalansen glöms som regel bort i den rådande klimatdebatten. Den pågående förstörelsen av många av våra viktigaste ekosystem är en katastrofal process. Eftersom klimatsystemet samspelar med haven och ekosystemen på land blir situationen dubbelt allvarlig. Det är en farlig förenkling att tro, att vi kan möta de utmaningar som klimatförändringen ställer oss inför, utan en långt bredare förståelse om hur naturen och ekosystemen i stort påverkats av den ekonomiska utvecklingen. Att den av FN ledda förhandlingsprocessen primärt fokuserar på utsläppen av växthusgaser - och inte på allvar väger in planetens ekosystem - är därför djupt oroande. De problem vi står inför handlar om storskaliga och plötsliga förändringar av den globala miljön. Klimatbalansen är en huvudfråga i sammanhanget - men alls inte den enda. Brådskan att ta itu med det bredare sammanhanget, med helheten, förstärks av en växande insikt bland forskarna om det komplexa samspel som äger rum mellan klimatsystemet och de marina och vegetationen på land. Oväntade återkopplingar kan utlösas med galopperande uppvärmning som följd. Världshaven och växtligheten på land har hittills dolt en stor del av den uppvärmning som skett genom att absorbera ungefär hälften av människans utsläpp. Denna "gratis-tjänst" från ekosystemen motsvarar en ”kolsänka” om c:a 350 000 miljarder ton kol (de årliga utsläppen idag ligger på drygt 8 500 miljarder ton kol), som alltså hittills absorberats av växtligheten och världshaven. Den andra hälften av människans utsläpp har hamnat i atmosfären och ökat mängden kol där. Nu visar emellertid allt flera tecken att kapaciteten hos haven och växtligheten att agera ”kolsänka” håller på att försvagas. När haven blir varmare och surare (pH:et sjunker) absorberas mindre CO2. På samma sätt lär risken uppenbar att vissa 4

kolsänkor” på grund av uppvärmningen övergår till att bli kolkällor, dvs ge ifrån sig kol, istället. (Risken för en sådan utveckling i Amazonas bedöms som betydande av många forskare). Resultatet blir sammantaget att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ökar och att uppvärmningen förstärks. Allt detta utgör ett allvarligt dilemma för mänskligheten. Vid en tidpunkt när vi mer än någonsin behöver en ”stark” planet, med hög grad av ekologisk resiliens , har vi genom genereringen av restprodukter och föroreningar - samt överutnyttjandet av ekosystemen - pressat planeten och många av ekosystemen nära nog till kollapsens brant. Kombinationen av de snabbt ökande klimatutsläppen och förstörelsen av många viktiga ekosystem minskar drastiskt planetens förmåga att klara framtida chocker - där naturligtvis klimatförändringen är den allvarligaste. Förslag: - Bredda klimatförhandlingarna att även omfatta tillståndet för och utvecklingen av världshaven och de terrestra ekosystemen. - Etablera en forskarpanel, ledd av FN, även för skyddet av viktiga ekosystem och biologisk mångfald. 5

Så slutades min lek - Doria
När hjärtat slutar slå - GIH
GLOBAL DESIGN CIRKELN ÄR SLUTEN HANDBYGGD KYLMÖBEL
Slog Oddevold – slutade trea - Melleruds Nyheter
Funderar Du på att sluta röka/snusa? - Flens kommun