Views
5 years ago

Sluta mörka i klimatfrågan. - Kristdemokraterna

Sluta mörka i klimatfrågan. - Kristdemokraterna

2 Positiva

2 Positiva återkopplingsmekanismer på planeten kan vara allvarligare än vad IPCC hittills presenterat. FN:s klimatpanel IPCC utgör en mycket viktig kunskapsbas kring den successivt ökade förståelsen om klimatsystemet. Forskningsläget förändras dock hela tiden. Den rapport som IPCC presenterade 2007 byggde i allt väsentligt på forskning från tiden fram till början av 2005. Sedan dess har det gått fyra år och mycken ny kunskap har vunnits. Ett område där kunskapen fördjupats är redan nämnd – risken att kolsänkorna i haven och vegetationen på land kommer att minska i omfattning. En annan viktig faktor – nära kopplad till den förra – gäller betydelsen av andra återkopplingsmekanismer som finns på planeten i form av minskat albedo, läckande permafrost, surare hav mm. Dessa effekter lyfts idag allt oftare fram från olika forskares sida som en helt avgörande faktor i klimatförändringen. När isar och glaciärer smälter minskar den vita yta som reflekterar 80-90% av solinstrålningen. Istället kommer den resulterande mörka ytan – som tex ett öppet hav - att absorbera en stor del av solinstrålningen. Följden blir att uppvärmningen förstärks, dock utan att volymen växthusgaser ökat. När permafrosten börjar töa kommer stora mängder metan att läcka ut – en växthusgas som är mer än 20 ggr så potent som CO2 – med följden också här att uppvärmningen förstärks. Många experter betraktar tundran i Sibirien som en ”tickande metanbomb”, med ett förråd av metan som uppgår till 20-25 ggr människans årliga utsläpp av växthusgaser. Risken är uppenbar, enligt rader av forskningsrapporter, att stora delar av denna idag ”instängda” metangas läcker ut och hamnar i atmosfären, redan inom loppet av ett par decennier. Konsekvenserna i form av accelererad uppvärmning skulle vara ödesdigra. Ytterligare en viktig kunskap som genererats sedan IPCC 4th AR är nobelpristagaren Ramanathans m fl forskning kring aerosolernas betydelse. Den smutsiga luften över Asien leder enligt denna forskning till att en betydande del av uppvärmningen maskeras. Vissa partiklar reflekterar solens instrålning och minskar uppvärmningen. Andra partiklar bidrar till att uppvärmningen förstärks. Nettoeffekten uppskattas vara att medeltemperaturen på jorden är en 1° grad lägre på grund av luftföroreningarna. Den smutsiga luften över Asien bör naturligtvis renas, inte minst av hälsoskäl. Men det innebär samtidigt att växthuseffekten förstärks, vilket talar för än större ambition vad gäller att begränsa växthusgaserna. Utsläppen av växthusgaser från det mänskliga samhället kan vi kontrollera – om vi vill. De positiva återkopplingarna har vi ingen möjlighet att kontrollera när dessa en gång satts i rörelse. Mot den här bakgrunden är allt flera forskare nu överens om vikten att snabbast möjligt reducera utsläppen av växthusgaser – och att därvid gå betydligt längre i ambitionsnivå än vad IPCCs senaste rapport implicerar. Förslag: - Låt försiktighetsprincipen råda. De ”tipping points” som är möjliga, tex i form av stora metanutsläpp, innebär reella och mycket allvarliga risker. För att minska risken för denna typ av skeenden kan reduktionen av utsläppen av växthusgaser behöva vara betydligt större än vad som sägs i underlaget från IPCC inför Köpenhamnsmötet. 6

3 Klimatförändringen kan gå snabbare än IPCC:s mest pessimistiska prognoser: Utsläppen av växthusgaser ökar idag snabbare än någonsin tidigare – klimatkonventionen och Kyoto-protokollet till trots. Detta förhållande gäller trots den recession som inträffat sedan mitten av 2008. Särskilt allvarligt är att mängden metan ökat påtagligt de senaste åren. Temperaturen i luften har visserligen inte ökat sedan 1998 – som var ett extraordinärt år på grund av El Nino-effekten. Men haven fortsätter att värmas, vilket är en stark indikation på växthuseffekten. 85 % av överskottsvärmen absorberas av haven. Ett exempel på att uppvärmningen går snabbare än beräknat är sommarisens utbredning i Arktis. Där har alla modeller och prognoser kraftigt överträffats. Isen minskade 2007 med nära 4 miljoner km2 i utbredning jämfört med normala förhållanden. Vissa forskarrapporter tyder nu på att sommarisen i Arktis kan vara helt borta om något eller några decennier. Enligt IPCC:s prognoser skulle en sådan situation tidigast kunna inträffa mot slutet av detta århundrade. Förslag: - IPCC måste presentera årliga uppdateringar av forskningsläget för att komplettera de större sammanfattande rapporterna. Risken för att regeringar världen över fattar beslut och ingår avtal baserat på delvis gammal kunskap måste minimeras. 7

Så slutades min lek - Doria
När hjärtat slutar slå - GIH
GLOBAL DESIGN CIRKELN ÄR SLUTEN HANDBYGGD KYLMÖBEL
Slog Oddevold – slutade trea - Melleruds Nyheter
Funderar Du på att sluta röka/snusa? - Flens kommun