24.09.2013 Views

Tekniska nämnden (pdf) - Sala kommun

Tekniska nämnden (pdf) - Sala kommun

Tekniska nämnden (pdf) - Sala kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

TEKNISKA NA MNDEN


Verksamhetsplan 2011-2013<br />

TEKNISKA NÄMNDEN


INNEHÅLL<br />

3 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL ................................................................................. 5<br />

VERKSAMHETSANSVAR ....................................................................................................................... 6<br />

VÅR VERKSAMHET 2011-2013 ............................................................................................................. 8<br />

NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING ............................................................... 10<br />

NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET .............................................................................. 15<br />

NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE ............................................................................ 19<br />

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING ...................................................................................... 23<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR .................................................................. 24<br />

INVESTERINGSBUDGET ...................................................................................................................... 38<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR ............................................................................................ 41<br />

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING........................................................................................ 51


4 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

TABELLFÖRTECKNING<br />

Tabell 1: En långsiktig hållbar social utveckling .................................................................................. 12<br />

Tabell 2: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling ....................................................................... 14<br />

Tabell 3: Nöjda medborgare och brukare........................................................................................... 17<br />

Tabell 4: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö............................................................................. 20<br />

Tabell 5: Driftsbudget 2011-2013 ....................................................................................................... 23<br />

Tabell 6: Verksamhetsfakta administration........................................................................................ 24<br />

Tabell 7: Verksamhetsfakta kart/mätverksamhet .............................................................................. 26<br />

Tabell 8: Verksamhetsfakta gator och vägar ...................................................................................... 27<br />

Tabell 9: Verksamhetsfakta parker och lekplatser ............................................................................. 29<br />

Tabell 10: Verksamhetsfakta skogsverksamhet ................................................................................. 30<br />

Tabell 11: Verksamhetsfakta gruvans vattensystem .......................................................................... 31<br />

Tabell 12: Verksamhetsfakta teknisk service ...................................................................................... 32<br />

Tabell 13: Verksamhetsfakta renhållning ........................................................................................... 35<br />

Tabell 14: Verksamhetsfakta va-verksamhet ..................................................................................... 36<br />

Tabell 15: Investeringsbudget ............................................................................................................ 38<br />

Tabell 16: Indikatorsammanställning ................................................................................................. 51


5 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL<br />

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur <strong>kommun</strong>en skall utvecklas<br />

är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar<br />

fullmäktige om en strategisk plan för planperioden.<br />

Den strategiska planen innehåller de ekonomiska ramarna för<br />

nämnderna och de mål som fullmäktige vill att <strong>kommun</strong>en skall<br />

uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska<br />

planen påbörjas med att <strong>kommun</strong>styrelsens budgetberedning<br />

har planeringsmöten med nämnderna i <strong>kommun</strong>en. Då görs genomgångar<br />

av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som<br />

nämnderna tagit fram.<br />

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.<br />

I verksamhetsplanerna beskriver sedan nämnderna hur den egna<br />

verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen.<br />

De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och<br />

grupperade utifrån fyra perspektiv:<br />

• Samhällsutveckling<br />

• Verksamhet<br />

• Medarbetare<br />

• Ekonomi<br />

Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp.<br />

Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer.<br />

Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara<br />

<strong>kommun</strong>övergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer<br />

för att kunna avgöra om <strong>kommun</strong>en närmar sig det uppsatta<br />

målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av<br />

en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige<br />

kan då ge nämnderna direkta uppdrag.<br />

Ansvarområde, åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas<br />

respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter<br />

som kortfattat talar om vilka åtgärder <strong>nämnden</strong> planerar att<br />

genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.<br />

Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk<br />

hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet<br />

samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.<br />

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL


6 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

VERKSAMHETSANSVAR<br />

Allmänt<br />

VERKSAMHETSANSVAR<br />

Nämnden har ansvar för drift och förvaltning inom det <strong>kommun</strong>altekniska<br />

området samt är trafiknämnd.<br />

Nämnden ansvarar för genomförandet av åtgärder för en hållbar utveckling<br />

inom sitt ansvarsområde.<br />

Nämnden skall uppmärksamt följa utvecklingen inom naturvårds-<br />

och naturresursområdet vid projektering och drift av anläggningar<br />

inom sitt ansvarsområde.<br />

Fysisk planering<br />

Nämnden ansvarar för att fastställd detaljplan genomförs inom eget<br />

ansvarsområde, mät- och kartverksamhet genomförs. Nämnden skall<br />

i sin verksamhet uppmärksamt följa utvecklingen inom <strong>kommun</strong>en i<br />

plan- och byggfrågor, utarbeta de förslag som är påkallade, svara för<br />

information och rådgivning, samt medverka i planeringen inom plan-<br />

och byggområdet.<br />

Nämnden beslutar om adresser till bostadslägenheter enligt Lag<br />

(2006:378) om lägenhetsregister.<br />

Väghållning och trafikfrågor<br />

Nämnden svarar för <strong>kommun</strong>ens skyldigheter som väghållare och är<br />

väghållningsmyndighet enligt väglagen.<br />

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet och förbättrad trafikmiljö<br />

inom <strong>kommun</strong>en samt information och rådgivning i trafikfrågor.<br />

Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning.<br />

Gatu- och parkförvaltning<br />

Nämnden ansvarar för <strong>kommun</strong>ens gator, parker, grönområden och<br />

andra allmänna platser drift och skötsel av <strong>Sala</strong> Silvergruvas vattensystem,<br />

att upprätta och till <strong>kommun</strong>fullmäktige framlägga förslag till<br />

taxa för upplåtelse av allmän mark.<br />

Skogsförvaltning<br />

Nämnden ansvarar för förvaltningen av <strong>kommun</strong>ens skogsinnehav.


Vatten, avlopp och avfallshantering<br />

7 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Nämnden ansvarar för flödet av dricksvatten, övrigt vatten och avlopp<br />

inom <strong>kommun</strong>ens verksamhetsområde för allmän VAanläggning.<br />

Nämnden ansvarar för flödet av material genom återanvändning,<br />

återvinning och avfallshantering enligt vad som ankommer på <strong>kommun</strong>en<br />

enligt lag, avtal eller annan överenskommelse.<br />

Nämnden ansvarar vidare för att upprätta och till <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />

framlägga förslag till verksamhetsområde för allmän VAanläggning,<br />

upprätta allmänna bestämmelser för <strong>kommun</strong>ens allmänna<br />

vatten- och avloppsanläggning (ABVA), upprätta och till<br />

<strong>kommun</strong>fullmäktige framlägga förslag till taxor och andra leveransvillkor<br />

för vatten och avlopp samt taxor för avfallshantering.<br />

Kommunens verksamhetslokaler, fastigheter och anläggningar<br />

Nämnden svarar för drift och förvaltning samt uthyrning av <strong>kommun</strong>ens<br />

fastigheter och anläggningar i den mån detta inte uppdragits åt<br />

annan nämnd.<br />

Nämnden ansvarar för planering och genomförande av om- till- och<br />

nybyggnader som inte åvilar annan nämnd.<br />

Nämnden har ett ansvar att följa verksamhetsnämndernas lokalbehov<br />

samt att initiera, samordna och effektivisera lokalanvändningen i<br />

<strong>kommun</strong>en.<br />

Nämnden ansvarar för att verkställa inhyrning av lokaler till <strong>kommun</strong>ens<br />

förvaltningar.<br />

Kostverksamhet<br />

Nämnden ansvarar för <strong>kommun</strong>ens kostverksamhet.<br />

Nämnden ansvarar för att producera och sälja måltider till förskola,<br />

grundskola och gymnasieskola samt till vård- och omsorgs<strong>nämnden</strong>s<br />

verksamhetsområden.<br />

Inköpsfrågor<br />

Nämnden skall besluta om all upphandling och försäljning av varor<br />

och tjänster inom det egna ansvarsområdet, i enlighet med gällande<br />

upphandlingsbestämmelser.<br />

VERKSAMHETSANSVAR


8 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

VÅR VERKSAMHET 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> och förvaltningen står inför en händelserik och<br />

utmanande verksamhetsperiod. Det finns ett stort behov av utbyggnad<br />

och förändring inom det tekniska verksamhetsområdet, samtidigt<br />

som det uppkommer behov av snabba förändringar. En stor utmaning<br />

under verksamhetsperioden blir att kunna skapa målinriktade<br />

förändringar i etapper.<br />

Den beslutade klimatstrategin för <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong> kommer på olika sätt<br />

att få genomslag inom det tekniska verksamhetsområdet. Ett exempel<br />

är att vid inköp av fordon, skall förvaltningen i första hand efterfråga<br />

fordon med gasdrift och i andra hand alternativa bränslen.<br />

Idag produceras biogas i reningsverkets rötkammare och i samband<br />

med upprustning av rötkammaren kommer den producerade mängden<br />

gas att kunna ökas. Förvaltningen kommer i samband med detta<br />

att undersöka möjligheten att förädla biogasen till fordonsgas.<br />

Andra viktiga områden är bränsletillgångar och energieffektivisering.<br />

Inom dessa områden kommer några intressanta samarbetsprojekt<br />

med <strong>Sala</strong>-Heby Energi AB att pågå under verksamhetsperioden.<br />

Investeringsbehovet i <strong>kommun</strong>ens lokaler är för närvarande större<br />

än vad de ekonomiska resurserna medger. Det krävs en extra dialog<br />

med nämnderna och förvaltningarna för att klara ut prioriteringen av<br />

investeringarna. En stor utmaning under planperioden är att tillsammans<br />

med vård– och omsorgsförvaltningen bygga ett nytt vårdboende<br />

med ca 80 platser.<br />

Det blev en stor förändring i förvaltningen under 2010 i och med att<br />

kostenheten startade upp sin verksamhet. Den 1 januari flyttades ca<br />

70 personer från tre andra förvaltningar till tekniska förvaltningen.<br />

Den nya sammanhållna kostenheten som omfattar 25 kök, geografiskt<br />

spridda i hela <strong>kommun</strong>en, har många utmaningar att möta under<br />

de närmaste åren. Målen är redan högt ställda och förväntningarna<br />

är stora. Det viktiga är nu att enheten får chansen att på ett<br />

strukturerat sätt bygga upp den nya verksamheten.<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> och förvaltningen har som ambition att under<br />

planperioden 2011-2013 fortsätta arbetet med att, på ett humant och<br />

utvecklande sätt, höja effektiviteten och kvaliteten på <strong>nämnden</strong>s och<br />

verksamheternas arbete och resultat. Det innebär satsningar på<br />

kompetensutveckling på olika plan.<br />

VÅR VERKSAMHET 2011-2013


9 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

<strong>Tekniska</strong> förvaltningens målsättning är att hålla en sjukfrånvaro som<br />

är lägre än 5 %.<br />

Förvaltningen kommer under verksamhetsperioden att uppmuntra<br />

personalen till att nyttja förvaltningens friskvårdsutbud. Att hålla utbudet<br />

levande genom kontinuerlig utveckling och anpassning efter<br />

personalens behov och önskemål.<br />

Årligen kommer förvaltningen att se över behovet av stärkande och<br />

förebyggande insatser via företagshälsovården, allt för att personalen<br />

skall må bra och att vi förblir en attraktiv arbetsplats.<br />

VÅR VERKSAMHET 2011-2013


10 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING<br />

Mål: Ett växande <strong>Sala</strong><br />

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för <strong>kommun</strong>ens<br />

framtid, såväl när det gäller <strong>kommun</strong>ens framtida skatteintäkter som<br />

för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. <strong>Sala</strong><br />

har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid<br />

utgången av 2009 uppgick antalet invånare till 21 499.<br />

En annan viktig motor för tillväxt är samhällsplaneringen, där <strong>kommun</strong>ens<br />

fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka <strong>kommun</strong>ens<br />

attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer<br />

för boende, arbete och rekreation.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, 2010-06-23


11 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> ska arbeta för att bibehålla och nyskapa attraktiva<br />

miljöer för rekreation i parker och naturområden samt kulturplatser.<br />

God framkomlighet ska främjas för nyttotrafiken med en<br />

ringled i bra standard. Gator, vägar och VA ska byggas i den takt som<br />

krävs för att <strong>Sala</strong> ska växa. Nämnden ska arbeta för att <strong>kommun</strong>ikationerna<br />

med övriga regionen förbättras.<br />

Aktiviteter<br />

• Verka för att Vägverket vidtar åtgärder på Västeråsleden, för<br />

minskad tung genomfartstrafik på Sörskogsleden.<br />

• Inventera kvalitet och standard på våra gång- och cykelleder<br />

för att ta fram en prioriterad arbetsplan för ökad säkerhet för<br />

oskyddade trafikanter.<br />

Mål: En långsiktig hållbar social utveckling<br />

En god livskvalitet ger en attraktiv <strong>kommun</strong>, där närhet och trygghet<br />

ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende,<br />

bra infrastruktur, goda <strong>kommun</strong>ikationer och en aktiv kultur-<br />

och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen.<br />

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap<br />

och kontakt mellan olika generationer och människor med<br />

olika bakgrund.<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, 2010-06-23<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> ska verka för att alla grupper i samhället ska<br />

känna trygghet när man vistas i utemiljöer. Äldre, funktionshindrade,<br />

barnfamiljer m m ska ges möjligheter att ta del av park- och gatumiljöer.<br />

Parkmiljöer och rekreationsområden i <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong> ska upplevas<br />

som trivsamma och upplevelserika. Utbudet på våra lekplatser<br />

ska vara trygga, tillgängliga, utvecklande och säkra. Säkerheten ska<br />

hålla EU-standard. Mörka passager ska belysas, i samband med ny<br />

och ombyggnad ska ledstråk märkas ut för synskadade samt att besvärliga<br />

trottoarkanter i ledstråk ska byggas bort för att ge <strong>Sala</strong> en<br />

tillgänglig miljö. Vid ny och ombyggnad ska miljön för oskyddade trafikanter<br />

beaktas, där separering av cyklande samt gående görs<br />

gentemot övrig motortrafik så långt det är möjligt. Genomförd tillgänglighetsinventering<br />

ska ligga till grund och vara vägledande i arbetet<br />

med att prioritera åtgärderna.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING


12 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Länk till information om EU-standard för lekutrustning:<br />

• http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consum<br />

er_safety/l21005_sv.htm<br />

Länk till information om standarder för offentliga lekplatser:<br />

• http://www.sis.se/defaultmain.aspx?tabName=%40Search&<br />

SearchString=lekplats<br />

Tabell 1: En långsiktig hållbar social utveckling<br />

Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007<br />

Medborgarna ger <strong>Sala</strong> i SCB:s medborgarundersökning<br />

minst betyget 54 (skala 0-<br />

100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla<br />

i offentliga rummet när det gäller<br />

belysning och tillgänglighet.<br />

Medborgarna ger <strong>Sala</strong> i SCB:s medborgarundersökning<br />

minst betyget 70 (skala 0-<br />

100) avseende miljöer i gatu- och parkmark<br />

som stimulerar till social samvaro i naturlika<br />

mötesplatser.<br />

Aktiviteter<br />

• Under 2010 påbörjades arbetena med enkelt avhjälpta hinder<br />

och kommer att fortgå under Vep-perioden.<br />

• Fortsatt samverka med <strong>Sala</strong>-Heby Energi AB kring belysningsprojekt<br />

för att skapa trygga och trivsamma utemiljöer.<br />

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling<br />

De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i <strong>Sala</strong><br />

<strong>kommun</strong>, som de redovisas i den av <strong>kommun</strong>fullmäktige antagna klimatstrategin,<br />

ska ges genomslag i all <strong>kommun</strong>al verksamhet.<br />

De gröna näringarna, det vill säga alla näringsverksamheter som har<br />

sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas<br />

tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, 2010-06-23<br />

Sedan 2005 pågår arbetat med att ersätta oljan som driftsform, för<br />

uppvärmning av <strong>kommun</strong>ens fastigheter, med förnyelsebara bränslen.<br />

2004 värmdes 13 fastigheter med olja. Under de senaste åren har


13 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

oljan ersatts med pellets, havre och solceller. I dagsläget återstår fem<br />

fastigheter att konverteras från olja till förnyelsebara bränslen.<br />

Tillsammans med <strong>Sala</strong>-Heby Bioenergiutvecklings AB har ett projekt<br />

startat där målet är att till år 2015, jämfört med 2004, effektivisera<br />

energianvändningen. Förbrukningen av elenergi ska minska med<br />

15 % och värmeenergi med 25 % i <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>s samtliga grundskolor.<br />

Därefter ska den uppnådda nivån kunna bibehållas. En mycket<br />

viktig del i hela projektet är att genom beteendeförändringar och enklare<br />

tekniska förändringar minska energianvändningen i skollokalerna.<br />

Andelen lokalproducerade råvaror som används inom <strong>kommun</strong>ens<br />

matproduktion ska öka. Ät S.M.A.R.T är ett koncept som presenterar<br />

ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt. Modellen<br />

ger många vinster, t ex blir maten billigare, djurhänsynen blir<br />

större och den globala rättvisan ökar. Ät S.M.A.R.T bygger på de<br />

svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska<br />

miljömålen. SMART står för Större andel vegetabilier, Mindre andel<br />

tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött och grönsaker,<br />

Transportsnålt.<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> ska säkerställa tillgång på vatten av god kvalitet.<br />

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och därför måste tillgången på<br />

vatten för vår samt de kommande generationerna säkerställas. Skyddet<br />

för vattentäkter ska fastställas under perioden 2011-2013. Dessutom<br />

ska fysiska skydd för inre vattenskyddsområden, uttagspunkter,<br />

vattenverk, distributionsnät med pumpstationer och vattentorn<br />

ses över och vid behov säkras.<br />

För att minska koldioxidutsläppen från försålda bränslen i <strong>kommun</strong>en<br />

och öka andelen lokalproducerad energi av den totala energianvändningen,<br />

kan möjligheten utredas om biogas från avloppsreningsverket<br />

kan uppgraderas och säljas som fordonsgas.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING


14 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Tabell 2: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling<br />

Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007<br />

Driftsformen olja, för uppvärmning av<br />

<strong>kommun</strong>ens fastigheter, har ersatts med<br />

förnyelsebara bränslen 2011. Mått angivet i<br />

antal återstående anläggningar.<br />

Andelen inköpta ekologiskt producerade<br />

och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten<br />

ska tillsammans uppgå till 15 %<br />

2011, 20 % 2012 och 25% 2013. Mått anges i<br />

tkr.<br />

Biogasproduktionen från avloppsreningsverket<br />

ska öka med 25 % till år 2012. 2008<br />

producerades 190 886 m 3 .<br />

Medborgarna ger <strong>Sala</strong> i SCB:s medborgarundersökning<br />

minst betyget 53 (skala 0-<br />

100) avseende gång- och cykelvägar.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING<br />

5 5 6<br />

201 590 190 886<br />

Aktiviteter<br />

• Genomföra energilönsamma investeringar för <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>s<br />

fastighetsbestånd.<br />

• I januari 2011 påbörjas upphandlingsprocessen av ett nytt<br />

livsmedelsavtal. I det nya avtalet ska målet vara att det görs<br />

möjligt att göra så prisvärda inköp av svenskproducerade och<br />

lokalproducerade råvaror, samt ekologiska livsmedel som<br />

möjligt.<br />

• Metoder som konceptet Ät S.M.A.R.T. ska fortsätta att implementeras<br />

i <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong> till Kostenhetens gäster och kunder.<br />

• Under 2011 ska vattenskyddsområden fastställas och beslutas<br />

av <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />

• Anläggande av gång- och cykelvägar på landsbygden för att<br />

främja cyklandet i <strong>kommun</strong>en<br />

• Vid upphandling, när så är möjligt, fråga efter energieffektiva<br />

produkter enligt Miljöstyrningsrådets anvisningar.<br />

Länk till Miljöstyrningsrådets vägledning för upphandling:<br />

• http://www.msr.se/sv/Upphandling/


NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET VERKSAMHET<br />

Mål: Nöjda medborgare och brukare<br />

15 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

För att vara en attraktiv <strong>kommun</strong> måste medborgare och kunder/brukare<br />

vara nöjda med den <strong>kommun</strong>ala service som ges och med<br />

kvaliteten på densamma.<br />

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna<br />

bedömer de <strong>kommun</strong>ala verksamheterna ligger på genomsnittet<br />

för de av landets <strong>kommun</strong>er som deltog i SCB:s medborgarundersökning.<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, 2010-06-23<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> arbetar tillsammans med skolförvaltningen för<br />

barns rätt till en utvecklande och säker utemiljö på våra förskolor<br />

och grundskolor. En kartläggning med åtgärdsplan har tagits fram för<br />

förskolornas och grundskolornas gårdar. Målet för åtgärdsplanen är<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET VERKSAMHET


16 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

att våra skolgårdar skall ha en säker och bra miljö från och med<br />

2015.<br />

De prioriterade åtgärderna är:<br />

Säkerhetsfrågor<br />

Det ska finnas staket mot trafikerade gator och vägar, leveranser till<br />

och från förskolan/skolan skall kunna ske i en säker miljö som är<br />

skild från barnens lekytor, lekutrustning skall besiktigas årligen av<br />

utbildade besiktningsmän.<br />

Ändamålsenlig miljö<br />

Gården skall vara lätt tillgänglig för alla barn, en god belysning, nivåskillnader<br />

om möjlighet finns, öppna ytor samt någon form av<br />

vindskydd.<br />

Basnivå av lekutrustning<br />

Gården skall innehålla gungor, klättermöjligheter, balansträning,<br />

sandlådor samt bord och bänkar.<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> ska jobba för att göra måltiden till en upplevelse<br />

där färg, form, smak, presentation och bemötande är viktiga parametrar.<br />

Målet är att det serveras rätt mat vid rätt tidpunkt med god<br />

smak och rätt temperatur. För att säkerställa att måltiderna har en<br />

bra sammansättning finns ett antal styrverktyg framtagna av Livsmedelsverket,<br />

ät S.M.A.R.T, ESS-gruppens rekommendationer och<br />

Svenska Närings Rekommendationer. Behoven ser olika ut för de<br />

verksamheter som måltiderna serveras i. Matråd ska bildas och bli<br />

ett forum där representanter för gäster, kunder och kostenhet kan<br />

samverka.<br />

Kommunens gator och vägar ska hålla en god standard och servicegraden<br />

ska upplevas som tillräcklig av trafikanterna. Skötsel, underhåll<br />

samt sommar- och vinterväghållning ska ske med en frekvens<br />

som främjar trafiksäkerheten och motverkar kapitalförstöring. Synpunkter<br />

och förslag gällande <strong>kommun</strong>ens vägnät, parker och lekplatser<br />

ska handläggas effektivt och en återkoppling till medborgaren ska<br />

ske inom rimlig tid.<br />

Avloppsreningsverket i <strong>Sala</strong> har genomgått en stor ombyggnation för<br />

att kunna klara uppsatta reningskrav för kvävereningen. Förbättringar<br />

genomförs ständigt på reningsverken för att vara en säker arbetsmiljö<br />

samt att processat avloppsvatten ska ha så liten påverkan<br />

på naturen som möjligt. Va-kollektivet har som mål att motsvarande<br />

1 % av anskaffningsvärdet, för ledningsnätet, skall saneras och reinvesteras.<br />

Vattenleveranserna ska ske utan avbrott och vattnet ska<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET VERKSAMHET


17 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

hålla en hög kvalitet. Ledningsnätet byggs under 2011-2013 ut inom<br />

kollektivets verksamhetsområde för att bereda befintliga och nya fastighetsägare<br />

möjlighet att nyttja ledningsnätet.<br />

Konceptet med miljö- och omstartsstationer har funnits i <strong>Sala</strong> sedan<br />

många år tillbaka. På dessa lämnar abonnenterna alla sina hushållsopor<br />

sorterade i 11 olika fraktioner. Systemet är väl etablerat och fungerar<br />

bra och har givit medborgarna större möjligheter att påverka<br />

sina kostnader för hushållssopor. Under projektet med omläggning<br />

till tvåkärlssystem för sophämtningen har många valt att ansluta sig<br />

till omstartstationerna. Det är en mycket positiv trend som visar på<br />

stort engagemang hos medborgarna i <strong>Sala</strong> när det gäller att bidra till<br />

möjligheten att återvinna material. Detta ställer också krav på att<br />

våra stationer är lättillgängliga, städade och dimensionerade för antalet<br />

ansluta abonnenter.<br />

Tabell 3: Nöjda medborgare och brukare<br />

Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007<br />

Kostenheten får 90 % nöjda kunder, beställande<br />

verksamhet.<br />

Kostenheten får 90 % nöjda gäster, den som<br />

äter maten.<br />

Medborgarna ger <strong>Sala</strong> i SCB:s medborgarundersökning<br />

minst betyget 64 (skala 0-<br />

100) avseende sophämtningen.<br />

Medborgarna ger <strong>Sala</strong> i SCB:s medborgarundersökning<br />

minst betyget 77 (skala 0-<br />

100) avseende vatten och avlopp.<br />

Medborgarna ger <strong>Sala</strong> i SCB:s medborgarundersökning<br />

minst betyget 64 (skala 0-<br />

100) avseende miljöarbete inom sophanteringen.<br />

Medborgarna ger <strong>Sala</strong> i SCB:s medborgarundersökning<br />

minst betyget 51 (skala 0-<br />

100) avseende gator och vägar.<br />

Aktiviteter<br />

• Riktlinjer för <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>s måltider ska färdigställas senast<br />

2011.<br />

• Kvalitetssäkring av specialkoster ska ske under 2011.<br />

• Säkerställa att alla hushåll har sophämtning med sorteringsmöjligheter.<br />

• Bygga upp en klagomåls- och förslagshantering för gator,<br />

parker, lekplatser, vatten- och avlopp för kontinuerlig uppföljning.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET VERKSAMHET


18 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Mål: Påverkan och inflytande för <strong>kommun</strong>ens medborgare<br />

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter<br />

till inflytande.<br />

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i<br />

<strong>kommun</strong>en och informationen ska bygga på <strong>kommun</strong>ikation. Det ska<br />

vara enkelt att ta del av <strong>kommun</strong>ens utbud av service och tjänster oavsett<br />

om medborgaren kontaktar <strong>kommun</strong>en via telefon, besök eller via<br />

Internet. För att underlätta för medborgarna ska <strong>kommun</strong>ens utbud av<br />

e-tjänster öka.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET VERKSAMHET<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, 2010-06-23<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong>s information på <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>s hemsida och informationsmaterial<br />

ska vara aktuell och lätt att förstå. Pågående arbeten,<br />

som berör allmänheten, ska finnas tillgänglig på <strong>kommun</strong>ens<br />

hemsida och där så är möjligt även vid själva arbetsplatsen. Berörda<br />

medborgare, intressenter och aktörer ska kallas till informations- och<br />

samrådsmöten.<br />

Matsedlar för förskola, skola och äldreboenden ska läggas ut i god tid<br />

innan de börjar gälla. För att fånga upp behoven från förskola, skola<br />

och äldre ska matråd bildas där representanter kan samverka med<br />

kostenheten.<br />

Aktiviteter<br />

• Kontinuerlig uppdatering av hemsida och informationsmaterial.


NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE<br />

Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö<br />

19 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling<br />

i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas<br />

samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor<br />

för <strong>kommun</strong>en. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva<br />

arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap.<br />

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen.<br />

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med<br />

att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare<br />

verksamhet.<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, , 2010-06-23<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE


20 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong>s mål är att tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv<br />

arbetsplats. Det är viktigt att främja arbetstagares rätt i fråga<br />

om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter<br />

i arbete oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan<br />

trosuppfattning. Syftet med tekniska förvaltningens jämställdhetsplan<br />

är att underlätta ett målinriktigt arbete och att på ett tydligt<br />

sätt framhålla tekniska förvaltningens förhållningssätt inom området.<br />

<strong>Tekniska</strong> förvaltningen ska bedriva ett målinriktat hälso- och arbetsmiljöarbete<br />

för att förebygga, identifiera och avhjälpa ohälsa och<br />

arbetsmiljörisker. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska i sin helhet bedrivas<br />

såväl kort- som långsiktigt.<br />

Tabell 4: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö<br />

Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007<br />

Totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig<br />

ordinarie arbetstid skall inte vara högre än<br />

5 % 2010.<br />

Kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas<br />

tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte<br />

vara högre än 6,0 % 2010.<br />

Männens sjukfrånvaro i procent av männens<br />

tillgängliga ordinarie arbetstid skall<br />

inte vara högre än 4,6 % 2010.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE<br />

4,7 3,5 3,6<br />

2,7 5,5 5,0<br />

5,4 2,8 3,0<br />

Aktiviteter<br />

• Genomföra åtgärder angivna i av tekniska <strong>nämnden</strong> antagen<br />

Jämställdhetsplan 2009-2011, (se bilaga 1).<br />

• Under 2011 revidera jämställdhetsplanen utifrån resultatet<br />

av medarbetarenkät 2010 och i samverkan arbeta fram Jämställdhetsplan<br />

2012-2014.<br />

• I samverkan årligen arbeta fram Hälsomål och handlingsplan<br />

för tekniska förvaltningen, som därefter antas av tekniska<br />

<strong>nämnden</strong>.<br />

• I samverkan årligen arbeta fram Mål och handlingsplan för<br />

det systematiska arbetsmiljöarbetet i tekniska förvaltningen,<br />

som därefter antas av tekniska <strong>nämnden</strong>.<br />

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna<br />

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser<br />

genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna<br />

får information och inflytande ökar förutsättningarna för


21 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör<br />

dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje<br />

enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i<br />

det som sker på den egna arbetsplatsen.<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, , 2010-06-23<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong>s mål är att samverkan i enlighet med intentionerna<br />

i FAS 05 ska även fortsättningsvis vara en naturlig del i förvaltningen.<br />

Arbetsplatsträffen är ett forum av avgörande betydelse inom<br />

samverkanssystemet för att skapa dialog mellan medarbetare och<br />

chef. Medarbetare och chef ska gemensamt arbeta med utveckling,<br />

planering och uppföljning av arbetet inom det egna området samt integrera<br />

hälso- och arbetsmiljöaspekter i verksamheten. <strong>Tekniska</strong> förvaltningen<br />

ska karaktäriseras av ett positivt arbetsklimat och god arbetsmiljö<br />

där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för<br />

alla medarbetare, och där alla medarbetare också har skyldighet att<br />

medverka, ta ansvar och bidra med sina resurser för att uppnå bästa<br />

möjliga resultat för verksamheten.<br />

Aktiviteter<br />

• Samliga arbetsplatser inom tekniska förvaltningen ska genomföra<br />

minst 10 arbetsplatsträffar per år och träffarna ska<br />

dokumenteras.<br />

• Nytillkommen personal ska utbildas i samverkansavtalet.<br />

Mål: Tydligt och bra ledarskap<br />

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö<br />

som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår<br />

personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas<br />

av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet.<br />

Strategisk plan 2011–2013<br />

Kommunfullmäktige, , 2010-06-23<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong>s chefgrupp ska utvecklas som arbetsgrupp för att<br />

ge ett tydligt och bra ledarskap. Det kan också innebära individuell<br />

kompetensutveckling.<br />

Att vara enhetschef och arbetsledare, att vara i en position där man<br />

leder medarbetare, innebär stort ansvar och engagemang. Att ha ett<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE


22 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

delegerat arbetsmiljö- och personalansvar kräver stor kunskap i lagar<br />

och avtal. Dessa behöver kontinuerligt repeteras och hållas aktuella<br />

för att skapa trygghet hos chefer och arbetsledare.<br />

Som ledare ska man föregå med gott exempel. En god arbetsmoral<br />

börjar hos chefen och därför kan man inte kräva mer av personalen<br />

än vad man själv skulle ställa upp på. Man ska vara ärlig och modig<br />

och våga lära av sina misstag. Det ger den enskilde medarbetaren och<br />

arbetsgruppen möjlighet att utvecklas tillsammans.<br />

Aktiviteter<br />

• Delta i de <strong>kommun</strong>centralt anordnade utbildningarna.<br />

NÄMNDENS MÅL<br />

I PERSPEKTIVET MEDARBETARE<br />

• Säkerställa arbetsrättslig kompetens bland chefer.<br />

• Anordna utbildningar för att stärka arbetsledarna i sin roll.


BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING<br />

Driftsbudget 2011-2013<br />

Tabell 5: Driftsbudget 2011-2013<br />

Driftbudget/plan Bokslut<br />

2009<br />

Budget<br />

2010<br />

Budget<br />

2011<br />

23 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Kostnader 295 843 373 372 392 531 399 838 404 577<br />

Intäkter 262 168 334 814 349 045 355 423 361 358<br />

Nettokostnad 33 675 38 558 43 486 44 415 43 219<br />

Verksamheternas nettokostnader<br />

Administration 3 306 4 208 4 703 4 246 4 250<br />

-2 500<br />

Allmän- och publik mark -78 160 163 163 163<br />

Uppdragsverksamhet 75 0 0 0 0<br />

Kart/mätverksamhet 3 331 3 864 4 081 4 103 3 927<br />

Lokalförvaltning -53 0 0 0 0<br />

Gator och vägar 17 903 20 397 24 015 25 054 26 098<br />

Parker och lekplatser 8 597 8 954 9 421 9 608 9 772<br />

Skogsverksamhet -3 374 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800<br />

Gruvans vattensystem 1 222 1 078 1 163 1 300 1 569<br />

Teknisk service 1 723 0 0 0 0<br />

Miljö och naturvård 566 657 668 668 668<br />

Teknisk planering 1 295 1 295 1 316 1 316 1 316<br />

Trafikadministration 407 745 757 757 757<br />

Kostverksamhet 612 0 0 0 0<br />

Renhållning 547 0 0 0 0<br />

Va-verksamhet -2 404 0 0 0 0<br />

Summa 33 675 38 558 43 486 44 415 43 219<br />

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING


24 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄND-<br />

RINGAR<br />

Administration<br />

Verksamhetsfakta<br />

<strong>Tekniska</strong> förvaltningen har en centralt organiserad administration.<br />

Inom enheten finns specialistkompetenser inom områdena ekonomi,<br />

personal, post/diarium, nämndsadministration och upphandling<br />

m.m. Dessa fungerar som en resurs för övriga enheter och verksamheter<br />

inom förvaltningen samt för tekniska <strong>nämnden</strong>. Inom administrationen<br />

redovisas även tekniska <strong>nämnden</strong>s verksamhet och<br />

ekonomi.<br />

Enhetens uppdrag är ge god service internt och externt genom<br />

att:<br />

• vara förvaltningens kontrollfunktion.<br />

• skapa strukturer och rutiner för att följa lagar/reglementen<br />

och ge en rättvisande bild av tekniska förvaltningens arbete.<br />

• se till att förvaltningens handlingar är lättillgängliga.<br />

• förutse framtida behov för att utveckla servicen till förvaltningen<br />

och medborgare.<br />

• ha samordningsansvar och jobba med helheten.<br />

Vartefter nya datasystem införs med nya användare och rutiner, ökar<br />

behovet av förvaltningscentral controllerfunktion. Ekonomi- och personalstöd<br />

efterfrågas av verksamheterna i allt större utsträckning.<br />

Utvärdering av effekterna av kostenhetens behov av administrativt<br />

stöd kommer att följas upp under vep-perioden.<br />

Tabell 6: Verksamhetsfakta administration<br />

Administrativ kostnadsdel<br />

av omsättningen, %<br />

Serviceförklaringar<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

2,5 3,5 3,5 3,5 3,5<br />

• Medborgare och <strong>kommun</strong>ens verksamheter bemöts med ett<br />

trevligt serviceinriktat sätt.<br />

• <strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong> och förvaltningens information på <strong>Sala</strong><br />

<strong>kommun</strong>s hemsida ska vara lättförståelig och hållas aktuell.


Allmän- och publik mark<br />

25 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Inom verksamheten administreras och handläggs upplåtelse av allmän<br />

mark samt upplåtelse av Stora Torget. Varje år arrangeras en<br />

höst- och en vinterknallemarknad. Till och med februari 2012 arrangeras<br />

knallemarknaderna av LG Marknader AB.<br />

Uppdragsverksamhet<br />

Mot beställning utförs arbeten inom tekniska förvaltningens kompetensområde.<br />

Några av förvaltningen uppdrag är bland annat att sköta<br />

driften av Återbruket Returen åt VafabMiljö AB samt drift av Salbergafängelset<br />

åt Salberga fastighetsförvaltning AB.<br />

Kart/mätverksamhet<br />

Enheten fungerar till stor del som en serviceorganisation gentemot<br />

allmänhet och för övriga delar av förvaltningen och <strong>kommun</strong>en.<br />

Enheten ansvarar för:<br />

• Att behovet av mätpunkter och kartor är tillgodosett, för<br />

<strong>kommun</strong>ala ändamål såsom underlagskartor till översiktsplaner,<br />

detaljplaner, projekteringar och turistkartor<br />

• Enheten har även avtal med externa kunder såsom <strong>Sala</strong>-Heby<br />

Energi AB, <strong>Sala</strong>bostäder AB, <strong>Sala</strong> Kyrkliga samfällighet, Telia,<br />

Vattenfall och Landstinget om nyttjande av kartdatabaser<br />

mot ersättning.<br />

• Adressättning i <strong>kommun</strong>en, lägenhetsregister och ajourföring<br />

av dessa i Lantmäteriets register. Byggnadsregister, så snart<br />

ett enbostadshus eller flerfamiljshus är byggt ska dess läge<br />

registreras. Dessa register är viktiga för exempelvis taxi, polis,<br />

ambulans och brandkår, att man kan hitta fram till rätt<br />

adress på ett enkelt och snabbt sätt när nyttjandet av GPSutrustningar<br />

ökar.<br />

• Mätningstekniska åtaganden gentemot allmänheten enligt<br />

Plan- och bygglagen, t ex kartor för nybyggnation, husutstakningar,<br />

kontrollmätningar till slutbevis och visning av tomtgränser.<br />

• Den tekniska delen vid lantmäteriförrättningar vid t ex avstyckningar<br />

och fastighetsregleringar, utredning och arkiv-<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


26 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Verksamhetsfakta<br />

forskning, markering av gränsrör, upprättande av digital förrättningskarta<br />

och koordinatfil för leverans till Lantmäteriet.<br />

• Samordningsansvaret för MBK verksamheten (Mätning Beräkning<br />

Kartläggning) för att skapa en rationell kart och datahantering<br />

för alla användare, såsom <strong>kommun</strong>, allmänhet<br />

och andra användare av geografisk information.<br />

• Samordningen och ansvaret för det <strong>kommun</strong>altekniska systemet<br />

Geosecma, vilket har mer än 100 användare i <strong>kommun</strong>en<br />

och hos <strong>Sala</strong>-Heby Energi AB.<br />

Tabell 7: Verksamhetsfakta kart/mätverksamhet<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

Ajourförd yta, ha 500 700 700 700 700<br />

Inkomma lantmäteriförrättningar,<br />

antal<br />

Lokalförvaltning<br />

Serviceförklaringar<br />

26 20 20 20 20<br />

• Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor.<br />

• Utstakningar ska utföras inom tre dagar.<br />

• Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad.<br />

Enheten tillgodoser de <strong>kommun</strong>ala verksamheternas behov av<br />

ändamålsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhåll sker<br />

på ett kostnadseffektivt sätt. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal<br />

med driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och<br />

energihushållning genomförs kontinuerligt.<br />

Enheten ansvarar för:<br />

• All nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av de <strong>kommun</strong>ägda<br />

byggnaderna. Underhållsplaner utarbetas och<br />

ajourhålls, för att få både långsiktig användning och ekonomi<br />

i beståndet.<br />

• Enheten ansvarar för hyresadministrationen för samtliga<br />

äldreboenden och gruppboenden i <strong>kommun</strong>en samt upprättar<br />

internhyresavtal med tydliga gränsdragningar vad gäller<br />

nyttjarens och upplåtarens ansvar. Vidare handhar vi lokalsamordningen<br />

inom <strong>kommun</strong>en för att på bästa sätt uppnå<br />

ett effektivt lokalutnyttjande.


Gator och vägar<br />

Verksamhetsfakta<br />

27 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Lokalvården sköts till ¾ av upphandlade entreprenörer och ¼ städas<br />

av verksamheterna i egen regi. Enheten har beställarfunktionen för<br />

den upphandlade lokalvården samt sköter stickprovs- och kvalitetskontroller<br />

i samtliga lokaler.<br />

En minskning av klotter har konstaterats och därför fortsätter arbetet<br />

med att förebygga och sanera klotter i <strong>kommun</strong>ens lokaler. Enheten<br />

har förvaltningsuppdrag till <strong>kommun</strong>ala bolag, såsom fastighetsskötsel<br />

i Möklinta åt <strong>Sala</strong>bostäder AB och fastighetsförvaltningen<br />

av Salbergaanstalten åt Scand Renting AB.<br />

Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av <strong>kommun</strong>ens gator<br />

och vägar vad gäller beläggningar, renhållning, vinterväghållning,<br />

konstbyggnader, skyltar, träd, planteringar samt dagvattenavrinning.<br />

Verksamheten bedrivs med egen personal samt egna fordon och maskiner.<br />

Delar av vinterväghållning, trafiklinjemålning samt beläggningsarbeten<br />

bedrivs av upphandlade entreprenörer.<br />

Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och<br />

avlopp samt ombyggnationer av befintliga gator i samband med vasaneringsåtgärder.<br />

Verksamheten bedriver också skötsel och drift<br />

och underhåll av ett antal enskilda vägar.<br />

Tabell 8: Verksamhetsfakta gator och vägar<br />

Vinterväghållning<br />

Snöbortforsling (endast i<br />

centrum), ggr<br />

Vårsandupptagning,<br />

770.000 m 2 , ggr<br />

Barmarksrenhållning<br />

Underhållssopning gågator,<br />

torg, centrumgator, parkeringsytor,<br />

ggr/v<br />

Övrig underhållssopning<br />

centrum, bostadsgator,<br />

ggr/år<br />

Trafikanordningar, trafiksignaler<br />

Vägmärken, skyltar 2.200<br />

st, st/år<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

2 2 2 2 2<br />

1 1 1 1 1<br />

5 5 5 5 5<br />

6-14 6-14 6-14 6-14 6-14<br />

155 150 150 150 150<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


28 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Konstbyggnader<br />

Broar tot 22 st, (besiktning,<br />

underhåll)<br />

Dagvattenavledning<br />

Pumpstation tillsyn 9 st,<br />

ggr/år<br />

Slamsugning RB-brunnar<br />

tot 2.023 st, ggr/år<br />

Gatubelysning<br />

Belysningspunkter,<br />

kr/punkt<br />

Serviceförklaringar<br />

Parker och lekplatser<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

1 1 1 1 1<br />

12 12 12 12 12<br />

1 1 1 1 1<br />

532 532 532 532 532<br />

• Snöröjningens uppsatta kriterier är 5 cm för gång- och cykelvägar<br />

och 10 cm för gator och vägar. Bedöms från fall till fall<br />

utifrån säkerhet och ekonomi.<br />

Verksamheten svarar för skötsel och underhåll av <strong>kommun</strong>ens lekplatser<br />

och parker. En bra standard upprätthålls i centrala staden,<br />

utmed infarterna samt i övriga tätorter i <strong>kommun</strong>en. Detsamma gäller<br />

lekplatser som dessutom ska uppfylla EU kravet vad gäller säkerhet.<br />

Övrig parkmark sköts med slåtter 1-2 gånger om året samt urgallring<br />

av trädbestånd. Ogräsbekämpning sker utan bekämpningsmedel.<br />

Verksamheten utför nyetableringar och upprustningar av<br />

planteringar, belysningar och övriga anläggningar t ex broar, bryggor<br />

och lekutrustning.


Verksamhetsfakta<br />

Tabell 9: Verksamhetsfakta parker och lekplatser<br />

Underhållen parkareal<br />

inom <strong>Sala</strong> tätort (park, lek,<br />

natur), m 2<br />

Parkareal (13.500 inv) i<br />

<strong>Sala</strong> tätort, m 2 /inv<br />

Underhållen parkareal<br />

totalt, m 2<br />

Parkareal (21.400 inv) i<br />

<strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>, m 2 /inv<br />

Lekplatser<br />

29 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

1 150 000 1 150 000 1 230 000 1 230 000 1 230 000<br />

93 93 93 93 93<br />

1 650 000 1 650 000 1 730 000 1 730 000 1 730 000<br />

77 77 77 77 77<br />

<strong>Sala</strong> tätort, st 18 18 18 19 20<br />

Varav boendeskötsel 8 8 8 8 8<br />

Övriga tätorter 15 15 15 15 15<br />

Varav boendeskötsel 14 14 14 14 14<br />

Lekplatser etc. 190 000 m 2 ,<br />

kr/m 2<br />

Anläggningar, redskap<br />

5,10 5,10 5,10 5,10 5,10<br />

Sommarblommor, antal 19 932 21 000 21 000 21 000 21 000<br />

Penséer, antal 3 092 3 000 3 000 3 000 3 000<br />

Lökväxter, antal 18 650 25 000 25 000 25 000 25 000<br />

Finklippt gräsyta, ggr/år 12-15 12-15 12-15 12-15 12-15<br />

Gräs 895 000 m 2 , kr/ m 2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20<br />

Slåtter, ggr/år 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2<br />

Busk, häck 63 500 m 2 , kr/<br />

m 2<br />

Rabatter/urnor 1 600 m 2 ,<br />

kr/m 2<br />

6,60 6,60 6,60 6,60 6,60<br />

780 780 780 780 780<br />

Städning, ggr/vecka 2-3 2-4 2-4 2-4 2-4<br />

Städning 900 000 m 2 ,<br />

kr/m 2<br />

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95<br />

Isbanor, st 10 10 10 10 10<br />

Konstverk/statyer, st 6 6 6 6 6<br />

Skogsverksamhet<br />

Skogsverksamheten ansvarar för skötsel och drift av <strong>kommun</strong>ens<br />

skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest<br />

Stewardship Council´s principer vilket bland annat medför ett bevarande<br />

av den biologiska mångfalden genom t ex hyggesbränning. Ett<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


30 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Verksamhetsfakta<br />

samarbete finns med Utbildnings- och arbetsmarknads<strong>nämnden</strong>s<br />

Ösby Naturbruksgymnasium vad gäller avverkning och organisationen<br />

för arbetsmarknadsinsatser för skogsvården.<br />

<strong>Sala</strong>-Heby Energi AB och tekniska förvaltningen har uppdraget att<br />

under ett år driva projektet ”Bränsleleverans från <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>s<br />

skog till <strong>Sala</strong>-Heby Energi AB och askåtervinning”. Projektet skall<br />

särskilt belysa om samarbetet bidrar till att målen i den fastställda<br />

klimatstrategin uppfylls genom minskning av koldioxideffekt vid förbränning<br />

och transporter. Projektet ska också belysa om det finns<br />

lämpliga skogsområden för askåterföring samt utvärdera affärsmässigheten<br />

för bägge parter. Projektet pågår till årsskiftet 2010-2011.<br />

Opartisk utvärdering kommer att ske under november 2010.<br />

Tabell 10: Verksamhetsfakta skogsverksamhet<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

Avverkad volym, m 3 sk 15 652 15 000 15 000 15 000 15 000<br />

Gruvans vattensystem<br />

Verksamheten innefattar drift och skötsel av gruvans vattensystem<br />

vad gäller reglering av nivåer och underhåll av luckor och andra anordningar.<br />

Konditionen på dammvallar och rensning utmed kanaler<br />

genomförs för att säkerställa flödena.<br />

Verksamhetens uppdrag är:<br />

• Bedriva tillsyn, reglering och säkring av dammanläggningar i<br />

gruvans vattensystem.<br />

• Genomföra vasskärning för öppna vattenspeglar intill vägar,<br />

stråk, bebyggelse och bad samt för att säkra vattengenomströmning.<br />

• Svara för kalkning av sjöar enligt plan i samarbete med <strong>kommun</strong>ekolog.<br />

• Genomföra vallförstärkningar, dikesrensningar, röjningar,<br />

avverkning av träd vid dammvallar, åtgärder med utskov/<br />

luckor samt regleringsanordningar.<br />

• Ajourföra manualer för att säkerställa vattennivåer och vattenflöden<br />

i dammsystemet.


Verksamhetsfakta<br />

31 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

• Genomförande av plan för restaurering och säkerställande av<br />

dammvallar och flöden i gruvans vattensystem. Tillsyn, drift<br />

och underhåll av systemet.<br />

Utrednings- och projekteringsarbete<br />

• Upprätta teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning<br />

över föreslagna restaureringsåtgärder för dammar, regleringsanordningar<br />

och kanaler.<br />

• Legalisering av hela vattensystemet med vattendom.<br />

• Utföra säkerhetshöjande restaureringsarbeten på vallar i<br />

Långforsen och Björnmossen för att säkra upp systemet mot<br />

höga vattenflöden fram till dess att hela vattensystemet legaliserats<br />

med vattendom.<br />

• Aktivt under verksamhetsperioden arbeta för och undersöka<br />

möjligheterna till bidrag för ovan angivna kostnader och för<br />

hela systemets restaurering.<br />

Tabell 11: Verksamhetsfakta gruvans vattensystem<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

Sjökalkning enligt plan, tkr 44 30 30 30 30<br />

Vasskärning 90 tim, tkr 97 110 110 110 110<br />

Röjning åtgärd 39 km, 8<br />

km/år, tkr<br />

Reglering, åtgärd 8 tim/v,<br />

tkr<br />

93 95 95 95 95<br />

70 105 105 105 105<br />

Tillsyn, rondering, tkr 70 50 50 50 50<br />

Dikning, tkr 0 70 70 70 70<br />

Teknisk service<br />

Enheten tillgodoser de <strong>kommun</strong>ala förvaltningarnas behov av bilar,<br />

maskiner, renhållning samt förbrukningsmaterial från centralförrådet.<br />

Ansvaret omfattar:<br />

• Inköp av nya fordon och maskiner.<br />

• Möjliggör ett bra omhändertagande av förvaltningarnas avfall.<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


32 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Verksamhetsfakta<br />

• Verkstaden servar och reparerar <strong>kommun</strong>ens fordon och maskiner.<br />

• Centralförrådet levererar förvaltningarnas behov av förbrukningsmaterial.<br />

Vid förnyelse och utbyte av <strong>kommun</strong>ens bilar beaktas miljö- och säkerhets<br />

klassning. Återbruket Returen drivs i samarbete med Vafab<br />

Miljö AB. Driften av miljö- och omstartsstationerna sköts med egen<br />

personal som bland annat städar och tömmer fraktionerna för förpackningsmaterial.<br />

Förpackningsmaterial levereras för ett miljömässigt<br />

bra omhändertagande.<br />

Vid <strong>kommun</strong>ens verkstad utförs reparationer på fordon och maskiner<br />

samt service av enklare karaktär enligt överenskommelser med<br />

bil- och maskinleverantörerna. Centralförrådet tillgodoser <strong>kommun</strong>ens<br />

förvaltningar med förbrukningsmaterial samt levererat dessa<br />

till respektive arbetsställe.<br />

Tabell 12: Verksamhetsfakta teknisk service<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

Lagervärde c-förråd, tkr 774 800 800 800 800<br />

Omsättningshastighet 5,8 5 5 5 5<br />

Verkstad<br />

Debiterad verkstadstimme,<br />

antal<br />

Miljö och naturvård<br />

3 171 3 000 3 000 3 000 3 000<br />

På samhällstekniska enheten finns förvaltningens miljöingenjör placerad.<br />

Miljöingenjörens uppgift är att stödja förvaltningens enheter i<br />

frågor som gäller miljö samt att föra förvaltningens talan i miljöfrågor<br />

i ett större <strong>kommun</strong>perspektiv. I detta arbete förekommer utredningar,<br />

projektledning, deltagande i samverkansgrupper m.m.<br />

Miljöfrågorna är högt prioriterade inom förvaltningen varför det interna<br />

arbetet ökar från år till år. För målperioden kommer tyngdpunkten<br />

ligga på energifrågor, frågor kring förorenad mark samt vattenvårdsfrågor.


Teknisk planering<br />

33 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Verksamheten deltar vid framtagning av översikts- och detaljplaner.<br />

T ex handläggs långsiktiga flerårsplaner och förstudier, vägutredningar<br />

och arbetsplaner på det allmänna vägnätet till Länsstyrelsen<br />

och Vägverket. Vidare genomförs utredningar och handläggning av<br />

detaljplane-, samråds- och bygglovsärenden som berör gator och<br />

allmän platsmark.<br />

Verksamhetens ansvarar för framtagande av investeringsplaner för<br />

om- och nybyggnationer av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser<br />

och allmän platsmark. Det innebär projektering, kostnadsberäkning,<br />

upprättande av bygghandlingar och projektledning.<br />

Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det enskilda<br />

vägnätet.<br />

Trafikadministration<br />

Kostverksamhet<br />

Verksamheten ansvarar för att planer och utredningar genomförs för<br />

att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt tillgodoser miljömålen.<br />

Administrering av trafikliggare och ansvara för parkeringsövervakning.<br />

Trafikfrågor bevakas, granskas och verkställs enligt gällande<br />

trafiklagstiftning samt lokala trafikföreskrifter.<br />

Kommunens totala matproduktion och distribution har varit under<br />

utredning ett antal år. 2007 togs ett beslut som angav inriktningen<br />

att konvertera flertalet kök i <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong> till produktionskök och<br />

därmed öka möjligheterna till att servera så närlagade måltider som<br />

möjligt till främst förskolebarn, elever och pensionärer.<br />

För att underlätta styrningen av verksamheten har en kostenhet bildats<br />

från och med 2010 och enheten består av ca 80 medarbetare.<br />

Kostenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser och<br />

fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i <strong>Sala</strong><br />

<strong>kommun</strong>s måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de serverade<br />

måltiderna.<br />

Måltiderna ska serveras i en trevlig miljö med ett välkomnande bemötande<br />

av våra gäster. Kostenheten strävar efter att servera måltider<br />

utan onödiga tillsatser. Måltiderna ska vara näringsberäknade.<br />

Maten ska se aptitlig ut, lukta gott och vara fint upplagd.<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


34 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Renhållning<br />

Kostenhetens uppdrag är att:<br />

• Kvalitetssäkra <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>s offentliga måltider.<br />

• Bedriva en effektiv kostverksamhet.<br />

• Ansvara för kompetensutveckling för berörd personal i kost-<br />

och näringsfrågor samt livsmedelshygien.<br />

• Ansvara för utarbetande av näringsberäknade måltider inom<br />

<strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Samverka med lokalförvaltarna i lokal- och utrustningsfrågor.<br />

Serviceförklaringar<br />

Kostenheten följer livsmedelsverkets riklinjer för barn i förskolan:<br />

• http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/bra_m<br />

at_i_forskolan_2007.<strong>pdf</strong><br />

Kostenheten följer livsmedelsverkets riktlinjer för barn i skolan:<br />

• http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/Bra_m<br />

at_i_skolan_2007.<strong>pdf</strong><br />

Kostenheten följer riktlinjer som är framtagna av expertgruppen för<br />

samordning av sjukhuskoster (ESS-gruppen) samt de svenska näringsrekommendationerna<br />

(SNR) när det gäller mat för äldre.<br />

Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och<br />

slam från alla hushåll och företag i <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>, med hjälp av entreprenörer.<br />

VafabMiljö AB hämtar allt rest- och bioavfall från hushåll, verksamheter<br />

och företag. Därefter lämnas allt restavfall för energiåtervinning.<br />

Bioavfallet lämnas till Svensk Växt-Kraft AB för biogasframställning.<br />

Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning<br />

vid en anläggning i Kvicksund.<br />

Ragn-Sells AB hämtar slam från enskilda slambrunnar och fettavskiljare<br />

och lämnar slammet vid <strong>Sala</strong> avloppsreningsverk för rötning och<br />

biogasframställning. Fettet lämnas vid Svensk Växt-Kraft AB för biogasframställning.<br />

För att tillgodose likställighetsprincipen ser förvaltningen över<br />

grundavgiften för hyreslägenheter och det innebär en justering av<br />

taxa för sop-, slam- och latrinhämtning. Den nya taxan ska gälla från<br />

och med den 1 januari 2011, (se bilaga 2).<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


Verksamhetsfakta<br />

Tabell 13: Verksamhetsfakta renhållning<br />

Restavfall per invånare till<br />

tipp, kg<br />

Hushåll ansluta till miljöstation,<br />

antal<br />

Renhållningskostnad per<br />

innevånare, kr<br />

Va-verksamhet<br />

35 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

226 170 160 150 150<br />

6 470 6 800 6 900 6 900 6 900<br />

963 1 004 904 904 904<br />

Verksamheten deltar i det <strong>kommun</strong>ala planarbetet, samordnar och<br />

svara för kontakter och utredningar vad gäller <strong>kommun</strong>ens vatten<br />

och avloppsanläggningar. Ett viktigt arbete är att bevaka och ta fram<br />

skydd för grusåsarna, där <strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong> tar sitt vatten, för att säkerställa<br />

tillgången på vatten för vår samt de kommande generationerna.<br />

För va-kollektivets räkning projekterar, kostnadsberäknar och upprättas<br />

bygghandlingar vid om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsreningsverk<br />

och vatten- och avloppsledningar.<br />

<strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong> har sex anläggningar för vattenproduktion, två avloppsreningsverk.<br />

25 avloppspumpstationer och ett omfattande ledningsnät.<br />

Kommunen svarar för vattenförsörjningen för cirka 70 %<br />

av <strong>kommun</strong>ens medborgare.<br />

Centralorten försörjs med grundvatten från Knipkällan, vilket efter<br />

pH-justering och eliminering av eventuella bakterier med UV-ljus distribueras<br />

till abonnenterna.<br />

<strong>Sala</strong> Avloppsreningsverk står för 99 % av den totala reningen. Där<br />

renas avloppsvatten från <strong>Sala</strong> tätort, Broddbo, Kumla, Möklinta,<br />

Ransta,<br />

<strong>Sala</strong>damm, Salbohed, Sätrabrunn, Vad, Varmsätra och Västerfärnebo.<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


36 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Verksamhetsfakta<br />

Tabell 14: Verksamhetsfakta va-verksamhet<br />

Vattenverk<br />

Anslutna abonnenter,<br />

antal<br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR<br />

3 212 3 235 3 250 3 250 3 250<br />

Anslutna personer, antal 15 250 15 350 15 350 15 400 15 400<br />

Producerad vattenmängd<br />

totalt, 1.000 m 3<br />

Kostnad per m 3 försåld<br />

vattenmängd, kr/m 3<br />

Fördelning vattenförbrukning,<br />

%<br />

1 637 1 700 1 700 1 700 1 700<br />

3,95 3,91 3,91 3,90 3,90<br />

Hushållsförbrukning 52 54 54 55 55<br />

Industriförbrukning 4 4 4 4 4<br />

Allmänna behov och<br />

inrättningar<br />

Egna anläggningar och<br />

förluster<br />

Försåld vattenmängd<br />

totalt,<br />

1 000 m 3<br />

Prover utgående renvatten,<br />

antal<br />

Energiförbrukning totalt,<br />

MWh<br />

Energiförbrukning per<br />

producerad m 3 vatten,<br />

kwh/m 3<br />

Avloppsreningsverk<br />

Anslutna abonnenter,<br />

antal<br />

12 13 13 13 13<br />

32 29 29 28 28<br />

1 090 1 170 1 170 1 170 1 170<br />

78 90 90 90 90<br />

696 750 750 750 750<br />

0,42 0,41 0,41 0,41 0,41<br />

3 226 3 245 3 260 3 260 3 260<br />

Anslutna personer, antal 15 200 15 300 15 3500 15 350 15 350<br />

Behandlad mängd avloppsvatten<br />

totalt,<br />

1 000 m 3<br />

Kostnad per m 3 försåld<br />

vattenmängd, kr/m 3<br />

Utspädningsgrad inkommande<br />

avloppsvatten<br />

Energiförbrukning (köpt<br />

el och fjärrvärme) totalt,<br />

MWh<br />

2 922 3 000 3 000 2 950 2 900<br />

9,85 10,60 10,83 10,83 10,83<br />

2,00 2,05 2,02 2,02 2,02<br />

2 302 1 600 1 750 1 700 1 700


Energiförbrukning per m 3<br />

renat avloppsvatten,<br />

kwh/m 3<br />

Nyttiggjord energi från<br />

rötgas, MWh<br />

Reningseffekt totalfosfor<br />

P, %<br />

Reningseffekt biologisk<br />

syreförbrukning BOD 7, %<br />

37 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

0,40 0,24 0,25 0,25 0,24<br />

1 121 850 1200 1 200 1 200<br />

94,0 93 95 95 95<br />

97,0 92 95 95 95<br />

Reningseffekt kväve N, % 55 50 55 55 55<br />

Tagna recipientprover,<br />

antal<br />

Va-ledningsnät<br />

30 33 30 30 30<br />

Vattenledningar, km 202,9 202,7 203,2 203,2 203,2<br />

Spillvattenledningar, km 215,2 214,7 215,7 215,7 215,7<br />

Dagvattenledningar, km 102,8 104,0 104,5 104,5 104,5<br />

Kostnad per meter ledning,<br />

kr/m<br />

Nylagda/renoverade<br />

ledningar, km<br />

Energiförbrukning totalt,<br />

MWh<br />

Energiförbrukning per<br />

pumpad m 3 vatten, kWh/<br />

m 3<br />

13,80 16,59 17,79 17,79 17,79<br />

3,1 3,0 3,0 3,0 3,0<br />

377 390 380 380 380<br />

0,53 0,52 0,52 0,52 0,52<br />

Renvattenprover, antal 153 175 175 175 175<br />

VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE FÖRÄNDRINGAR


38 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

INVESTERINGSBUDGET<br />

Tabell 15: Investeringsbudget<br />

INVESTERINGSBUDGET<br />

Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

Administration 430 230 430<br />

Datorer 180 180 180<br />

Kontorsutrustning 100 50 100<br />

Plotter 150 150<br />

Mätverksamhet 452 125 125<br />

GIS 127 125 125<br />

Mätinstrument 325<br />

Lokalförvaltning 56 000 112 500 71 000<br />

Gårdar 3 000 3 000<br />

Anpassning förskola skola 500 500 500<br />

Kulvert Ösby Naturbruksgymnasium 3 000<br />

Mindre justering av lokaler 1 500 1 500 1 500<br />

Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav) 1 000 1 000 1 000<br />

Handikappanpassningar 1 500 1 500 1 500<br />

Inbrottslarm 500 500 500<br />

Storköksutrustning 500 500 500<br />

Lärkan läktarbyggnad 9 000<br />

Kulturkvarteret Täljstenen fortsatt utveckling 3 000<br />

Tillagnings- och mottagningskök 15 000<br />

Renovering Lärkans simhall 2 500<br />

Äldreboende byggnation 15 000 100 000 35 000<br />

Vallaskolan ombyggnad, etapp 2 30 000<br />

Förskola fem avdelningar ? ?<br />

Gruppboenden ? ?<br />

Byte ventilation Ösby Naturbruksgymnasium ? ?<br />

Renovering Idrottshallen ?<br />

Relaxavdelning bubbelpool 4 000 500<br />

Kulturlokal<br />

Kommunala gator och vägar 13 450 10 900 24 300<br />

Projektering investeringsprogram 300 300 300<br />

Ringgatan ombyggnation 17 000<br />

Trafikplan centrum 500 500 500<br />

Förstärkning huvudvägnät 450 450 450<br />

Områden aktuella för planläggning 1 600 2 400 2 300<br />

Oförutsedda utvidgningar 300 300 300<br />

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 650 650 650


39 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

Färdigställande av gator vid nyetablering 100 100 100<br />

Ängshagen allégata 700<br />

Utbyggnad cykelvägar på landsbygden 2 000 2 000 2 000<br />

Rondell Dalhemsleden 1 500<br />

Långgatan Östra kvarteren 2 500<br />

Norrbygatan, delen Hyttgatan – Långgatan 2 500<br />

Planskild korsning, Väsbygatan – <strong>Sala</strong>dammsvägen<br />

samt vid <strong>Sala</strong> stationsområde<br />

Ombyggnad/förstärkning Västermalmsgatan/Malmgatan/Berggatan<br />

Förstärkning Södra Esplanaden, delen Ringgatan-<br />

Polhemsgatan<br />

1 000<br />

550 500<br />

1 300 1 200 700<br />

Parkverksamhet 2 100 2 600 1 900<br />

Lekplatser renovering, säkerhet, nytt material 300 300 300<br />

Ängshagen träd- och skyddsplantering 200<br />

Vasagatan stråk och årum ljussättning, sittplatser 200 300<br />

Vattenbassäng Åkra lek 150<br />

Ljussättning parker, lekplatser, broar, gc-tunnlar 300 200 200<br />

Cirkulationsplats Ringgatan/Västeråsleden anläggning<br />

250<br />

Kungsgatan/Smedjebroplan anläggning trädrad 100<br />

Stadsparken förprojektering, KS 080110 100<br />

Stadsparken kiosk- och serveringsbyggnad, utredning<br />

Silvermyntsgatan trädrad i gc-väg 400<br />

Södra Esplanaden Ö Tulegatan/Collingatan ny allé 800<br />

Uppsalavägen trädrad mot Fridhem 450<br />

Trädersättning alléer i staden 300 200<br />

Dalhemsleden skyddsplantering 350 150<br />

Syntetisbana flyttbar 350<br />

Utveckling Måns Olsområdet 300<br />

Södra Esplanaden, Collingatan – Polhemsgatan ny<br />

allé<br />

Gruvans vattensystem 500 2 300 4 000<br />

Proj/arbetshandlingar Långforsen 250<br />

Proj/arbetshandlingar Olov Jons 250<br />

Proj/arbetshandlingar Långforsen/Olov Jons 300<br />

Renovering dammar Helgonmossen/Gräskärret 1 000<br />

Renovering dammar Myggsjön/Skrivardammen 1 000<br />

Ny trumma Silvköparen/Olov Jons 2 000<br />

Renovering dammar Stensjön/Storljusen 2 000<br />

400<br />

INVESTERINGSBUDGET


40 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

INVESTERINGSBUDGET<br />

Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013<br />

Va-ledningar 7 550 7 350 14 350<br />

Projektering investeringsprogram VA 300 300 300<br />

Serviser 300 300 300<br />

Områden aktuella för planläggning 600 1 500 1 500<br />

Oförutsedda utvidgningar 500 500 500<br />

Utbyggnad dagvattenledning 250 250 250<br />

LN Omläggning TS-ledning Kumla-<strong>Sala</strong> 1 000 2 500<br />

LN Huvudvattenledning Knipkällan-<strong>Sala</strong>, etapp 2 5 500<br />

Arneboområdet, Måns Olsvägen 2 000<br />

Flödesmätning ledningsnätet 100<br />

Samlingskonto va-sanering 3 500 3 500 3 500<br />

Reningsverk 5 500 3 670 5 300<br />

ARV <strong>Sala</strong> betongsågning slutsedimentering 120<br />

ARV <strong>Sala</strong> utrustning för slamförtjockning 500<br />

ARV <strong>Sala</strong> kedjeskrapa slutsedimentering 250<br />

ARV <strong>Sala</strong> kemikalietank järnklorid 500<br />

ARV <strong>Sala</strong> byte övervakningssystem 5 000 5 000<br />

ARV <strong>Sala</strong> byte centrifug 1 000<br />

ARV <strong>Sala</strong> nya suspmätare 100<br />

ARV <strong>Sala</strong> ombyggnad ventilation personalbyggnad 300<br />

ARV <strong>Sala</strong> ny tvättpress 400<br />

ARV <strong>Sala</strong> nya inloppspumpar 400<br />

ARV <strong>Sala</strong> Mixer JKL-dosering regnväderslinje 50<br />

APU Hedens skola ny pumpar, rörgalleri och el 250<br />

APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar 600<br />

Renhållning 750<br />

Inköp sopkärl 750<br />

Centralförråd 4 280 4 315 4 900<br />

Förrådsinventarier 100 100 150<br />

Personbilar 2 930 1 955 2 700<br />

Maskiner 1 225 2 220 2 000<br />

Verkstadsinventarier/arbetsredskap 25 40 50


INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR<br />

ADMINISTRATION<br />

KART/MÄT<br />

41 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Investeringarna avser hela tekniska förvaltningens behov av datorer,<br />

kontorsmöbler samt skrivarutrustning för kartor och ritningar.<br />

GIS, 2011-2013<br />

Geografiska Informationssystem, investeringen avser programvaror<br />

för de verksamhetssystem vilka förvaltningen använder.<br />

Mätinstrument. 2011<br />

Instrumentet kan vara GPS-mottagare eller så kallad enmansstation.<br />

Enmansstation är som namnet anger ett instrument där en person<br />

kan sköta inmätning och utstakning själv.<br />

LOKALFÖRVALTARNA<br />

Gårdar, 2011-2012<br />

Under 2011 -2013 kommer Åkraskolans gård att byggas om, samt att<br />

arbetet med säkerhet och tillgänglighet på skolgårdarna fortsätter.<br />

Många gårdar vid våra äldreboenden är i behov av förändring då<br />

brukarna får svårare att vistas ute i den nuvarande miljön. De behövs<br />

mer hårdgjorda ytor för rullstolar och rullatorer, förhöjda växtplatser<br />

så att man känna och lukta utan att behöva böja sig ner, funktionella<br />

sittytor och mera inhägnade gårdar där man tryggt kan vistas även<br />

med en demenssjukdom.<br />

Anpassning förskola, 2011-2013<br />

Mindre ombyggnationer av skollokaler för att kunna möta ett ökat<br />

behov av förskoleverksamhet.<br />

Kulvert Ösby Naturbruksgymnasium, 2011<br />

Utbyte av värmekulvert från värmekälla till elevhemmen.<br />

Mindre justering av lokaler, 2011-2013<br />

Budgeterade medel används vid verksamhetsförändringar i lokalerna.<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


42 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav), 2011-2013<br />

Enheten arbetar bland annat med att sätta takfotslarm på förskolorna.<br />

Handikappanpassningar, 2011-2013<br />

Budgeterade medel används till att handikappanpassa <strong>kommun</strong>ens<br />

lokaler med bland annat hissar, ramper o dylikt när behov uppstår.<br />

Inbrottslarm, 2011-2013<br />

Upphandling, kontroll och skötsel av <strong>kommun</strong>ens samtliga inbrottslarm<br />

bör handläggas på ett ställe föra att få en så optimal drift<br />

som möjligt. För att säkerställa skalskyddet i lokalerna installeras<br />

passagesystem, detta medför att stor del av nyckelhanteringen försvinner.<br />

Storköksutrustning, 2011-2013<br />

Flera av <strong>kommun</strong>ens storkök har och kommer att byggas om till nya<br />

moderna tillagningskök. En stor kostnad i våra kök är storköksutrustningen<br />

som t ex kokgrytor, infrysnings och avsvalningsskåp,<br />

grovdiskmaskiner, varmluftsugnar och dylikt. Dessa maskiner har en<br />

livstid på ca 10 år och i de kök som inte byggs om kommer utrustningen<br />

att behöva bytas ut under kommande år. Detta för att köken<br />

skall kunna hålla en god maskinell standard men även kunna uppfylla<br />

en bra arbetsmiljö för personalen.<br />

Lärkan läktarbyggnad, 2011<br />

Investeringen omfattar byggnation av läktare med materialrum samt<br />

iordningsställande av omklädningsrum och toaletter.<br />

Kulturkvarteret Täljstenen, fortsatt utveckling, 2011<br />

Budgeterade medel används för värme, ventilation, klimat samt förvaring<br />

för konsten.<br />

Tillagnings- och mottagningskök, 2011<br />

Ombyggnation av köket på Ösby Naturbruksgymnasium. Köket och<br />

dess kringutrymmen skall kunna användas såväl för matproduktion<br />

till elever, personal och övriga matgäster som ett utbildningskök<br />

Renovering Lärkans simhall, 2011<br />

Till följd av eftersatt underhåll, bland annat på ventilation och byggteknisk<br />

utrustning, kommer en omfattande renovering av simhallen<br />

att påbörjas under 2011<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


Byggnation äldreboende, 2011-2013<br />

43 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen kommer ett nytt<br />

vårdboende med platser för 80 brukare att påbörjas under 2011.<br />

Vallaskolan ombyggnad, etapp 2, 2013<br />

Ombyggnation av låg- och mellanstadium kommer att påbörjas under<br />

2013.<br />

Förskola fem avdelningar, 2011-2012<br />

Verksamheten har meddelat behovet av fem förskoleavdelningar till<br />

årsskiftet 2011/2012.<br />

Gruppboende, 2011-2012<br />

Verksamheten har meddelat behovet av platser för boende med särskilt<br />

stöd, sex till sju platser.<br />

Byte ventilation Ösby Naturbruksgymnasium, 2011-2012<br />

Ventilationen på Ösby Naturbruksgymnasium är från tidigt 70-tal. Ett<br />

led i att energieffektiviseringen av lokalerna är att byta ut all ventilation.<br />

Renovering av Idrottshallen, 2012<br />

Kartläggning pågår av en renovering och modernisering av idrottshallen.<br />

Kostnaden för renoveringen är ännu ej känd.<br />

Relaxavdelning, bubbelpool<br />

Byggande av relaxavdelning och bubbelpool i Lärkans simhall.<br />

Kulturlokal<br />

Medel för utredning av kulturlokal med sikte på igångsättande av<br />

byggnation under mandatperioden.<br />

KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR<br />

Projektering investeringsprogram2011-2013<br />

Samhällstekniska enheten sköter i egen regi och med upphandlade<br />

konsulter all utredning och projektering för om- och utbyggnad av<br />

<strong>kommun</strong>ala gator, vägar, parker och lekplatser.<br />

Ringgatan ombyggnad, 2013<br />

Färdigställande/ utbyggnad av Ringgatan delen Kålgårdsgatan –<br />

Ekebygatan i enlighet med tidigare framtaget förslag. Bygghandlingar<br />

finns klara.<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


44 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Trafikplan centrum, 2011-2013<br />

En total översyn av trafiksystemet över <strong>Sala</strong> centrum. Arbetshandlingar<br />

kommer att tas fram för ombyggnation och viss trafikomläggning<br />

av gator och GC-banor i centrum.<br />

Förstärknings huvudvägnät, 2011-2013<br />

Extraordinära åtgärder av huvudleder och bussgator exempel extrabeläggningar,<br />

urschaktning, urfräsningar och dylikt.<br />

Områden aktuella för planläggning, 2011-2013<br />

Pengar för gatuarbeten med kort framförhållning vid exploatering av<br />

nya planområden.<br />

Oförutsedda utvidgningar, 2011-2013<br />

Utvidgning av gata vid kort varsel.<br />

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 2011-2013<br />

Fartdämpande åtgärder som t ex trafikgupp, avsmalningar samt lätt<br />

avhjälpta hinder för gångtrafiken.<br />

Färdigställande av gator vid nyetablering, 2011-2013<br />

Kostnader som uppstår när ett etableringsområde är färdigbyggt då<br />

man justerar och belägger en asfaltvinge ca en meter mellan ränndal<br />

och tomtgräns.<br />

Ängshagen allégata, 2011<br />

Nybyggnation av gata vid exploatering Ängshagen.<br />

Utbyggnad cykelvägar på landsbygden, 2011-2013<br />

Frågan kommer att utredas vidare.<br />

Rondell Dalhemsleden, 2011<br />

Ta fram bygghandlingar och bygga en cirkulationsplats som ett OPS-<br />

projekt, (Offentlig – Privat Samfinansiering). Cirkulationsplatsen<br />

byggs för att möjliggöra nya in-/ utfarter till Åkrahallen och till Lärkans<br />

sportfält.<br />

Långgatan Östra kvarteren, 2011<br />

Framtagande av arbetshandlingar samt ombyggnation av Långgatan.<br />

Utformning och tidsplan bestäms av planarbetet för Östra kvarteren.<br />

Norrbygatan, delen Hyttgatan – Långgatan, 2012<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


PARKVERKSAMHET<br />

45 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Framtagande av arbetshandlingar samt ombyggnation av Norrbygatan.<br />

Utformning och tidsplan bestäms delvis av planarbetet för Östra<br />

kvarteren.<br />

Planskild korsning, Väsbygatan – <strong>Sala</strong>dammsvägen samt vid <strong>Sala</strong><br />

stationsområde, 2011<br />

Trafikutredning för planskild korsning med järnvägen vid Väsbygatan<br />

– <strong>Sala</strong>dammsvägen och utredning av planskild gång- och cykelväg<br />

vid <strong>Sala</strong> stationsområde. Arbetet pågår och utredningsarbetet beräknas<br />

bli klart till årsskiftet 2010/11.<br />

Trafikverket har beställt arbetet av konsultfirma. Trafikverket fakturerar<br />

<strong>Sala</strong> <strong>kommun</strong>, tekniska förvaltningen, under år 2011.<br />

Ombyggnad/förstärkning Västermalmsgatan/Malmgatan/<br />

Berggatan, 2011-2012<br />

Förstärkning och renovering av rubricerade gator i samband med vasaneringsarbeten.<br />

Förstärkning Södra Esplanaden, delen Ringgatan – Polhemsgatan,<br />

2011-2013<br />

Förstärkning och ombyggnad av gata i samband med utbyte av träd.<br />

Lekplatser renovering, säkerhet, nytt material, 2011-2013<br />

Utbyte av lekutrustning. Nya säkerhetskrav, EU- normer, handikappanpassning,<br />

föråldrat och utslitet lekmaterial.<br />

Ängshagen träd- och skyddsplantering, 2011<br />

Plantering i samband med nya planer för utbyggnad och etableringar.<br />

Vasagatan stråk och årum ljussättning, sittplatser, 2012-2013<br />

Utveckling av stråket och årummet från Hyttgatan till Ekeby Damm;<br />

ljussättning, hårdgjorda ytor, sittplatser, planteringar m m i ett frekventerat<br />

stråk utefter ån. Nya kulturkvarteret Täljstenen och nya<br />

krav gör att anläggningarnas kvalitet och funktion måste förbättras.<br />

Vattenbassäng Åkra lek, 2011<br />

Plaskdammen Åkra lek kan inte längre användas utan omfattande<br />

renovering och vattenrening. Det kostar mycket att ta bort den. Befintlig<br />

anläggning kan användas för lek, samvaro, spel etc. om lämplig<br />

anpassning/anläggning sker.<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


46 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Ljussättning parker, lekplatser, broar, gång- och cykeltunnlar,<br />

2011-2013<br />

Fortsättning på belysningsprogram <strong>Sala</strong>, maj 2008. Utveckling och<br />

komplettering av trygghetsbelysningar vid stadens stråk och platser.<br />

Cirkulationsplats Riggatan/Västeråsleden anläggning, 2011<br />

Enligt gestaltningsprogram för cirkulationsplatser i <strong>Sala</strong>, maj 2007.<br />

Anläggning av ytor i och kring nya cirkulationsplatsen, före detta<br />

Volvokorset.<br />

Kungsgatan/Smedjebroplan anläggning trädrad, 2011<br />

Anläggning av ny trädrad mot parkering. Uppsnyggning/förbättring<br />

av gatukorsning och parkeringsyta.<br />

Stadsparken förprojektering, KS 080110, 2011<br />

Utveckling av stadsparken enligt prioriteringar godkända av <strong>kommun</strong>styrelsen<br />

(2008-01-10 § 14). En förstudie omfattande översiktlig<br />

planering, lösningar och kostnader för fastställda prioriteringar tas<br />

fram under perioden, som underlag för ställningstagande till fortsatt<br />

genomförande.<br />

Stadsparken kiosk- och serveringsbyggnad, utredning, 2011<br />

Utredning som belyser en helhetslösning för Stadsparkens olika<br />

funktioner och aktiviteter.<br />

Silvermyntsgatan trädrad i gång- och cykelväg, 2011<br />

Trafikintensiteten utefter gatan är hög och ökar. Stor andel tung trafik.<br />

Ny förskola har byggts på Åkraskolan, med utemiljö nära gatan<br />

med bullerplank. Gång- och cykelvägen är 5.5 m bred vilket gör att<br />

gatumiljön är otrivsam. En trädrad dämpar trafikintensitet och buller<br />

och förbättrar miljön för boende och trafikanter utmed gatan.<br />

Södra Esplanaden Östra Tulegatan/Collingatan ny allé, 2012<br />

Allén med processionsvägen till nya kyrkogården är i sin helhet ålderstigen<br />

och skadad av beskärningar och påkörning. Den behöver<br />

förnyas etappvis under en kort tidsperiod så att den kan hållas likformig<br />

i storlek.<br />

Uppsalavägen trädrad mot Fridhem, 2012<br />

Infarten från Uppsala behöver struktur och förbättring. En trädrad<br />

dämpar trafikintensitet och buller, men hindrar inte att verksamheterna<br />

i området kan vara fortsatt synliga. En ökad exponering av verksamheter<br />

och produkter kan tillåtas utan att områdets karaktär försämras.<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


Trädersättning alléer i staden, 2012-2013<br />

47 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Innerstaden har ett rikt allésystem i parker och utefter gator. Träden<br />

lever i en svår miljö och behöver kontinuerligt ersättas med nya. Utbyte,<br />

renovering samt komplettering av gamla träd i befintliga alléer i<br />

staden.<br />

Dalhemsleden skyddsplantering, 2012-2013<br />

Befintliga branta bullervallar mot bostadsområdena Dalhem och<br />

Skuggan behöver delvis planteras (naturlika planteringar) till gagn<br />

för boende, infartens utseende samt för att underlätta skötsel och<br />

minska framtida skötselkostnader.<br />

Syntetisbana flyttbar, 2013<br />

Anläggning och inköp av flyttbar konstisbana. En attraktion i stadens<br />

centrum, lätt flyttbar, lång säsong, oberoende av väder. Målgrupp familjer<br />

och barn.<br />

Utveckling Måns Olsområdet 2011<br />

Fortsatt utvecklingsarbete och fördjupning av utredning 2010-05-20.<br />

Beslut KS 2010-08-26 § 122.<br />

Södra Esplanaden, Collingatan – Polhemsgatan ny allé, 2013<br />

Ersättning av befintliga träd etapp 3, omfattande ombyggnad av<br />

parkmark och plantering av nya träd.<br />

GRUVANS VATTENSYSTEM<br />

Projektering/arbetshandlingar, 2011-2012<br />

Framtagning av handlingar som visar på hur <strong>kommun</strong>en ska restaurera<br />

dammarna, för att undvika problem med översvämningar i<br />

framtiden. Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen och konsulter i<br />

detta arbete.<br />

Renovering dammar, 2012-2013<br />

Renovering av dammvallarna vid Helgonmossen/Gräskärret, Myggsjön/<br />

Skrivardammen samt Stensjön/Storljusen enligt <strong>kommun</strong>ens<br />

framtagna planer.<br />

Ny trumma Silvköparen/Olov Jons, 2012<br />

Gamla riksvägen mellan Slivköparen och Olovjonsdamm har idag en<br />

avsevärt lägre trafikbelastning tack vara nya RV70. Därav kan ett<br />

byte av trumman, som flöde från västra del av vattensystemet avbördas<br />

genom, genomföras. Denna ombyggnad kommer tillsammans<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


48 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

VA-LEDNINGAR<br />

med tidigare genomförda investeringar i Silvköparen/Olovjons kraftigt<br />

att förbättra säkerheten mot översvämning för <strong>Sala</strong> stad.<br />

Projektering investeringsprogram VA, 2011-2013<br />

Till största delen sköter Samhällstekniska enheten i egen regi all utredning<br />

och projektering för utbyggnad av det <strong>kommun</strong>ala va-nätet.<br />

Denna utbyggnad föregås av översyn för utvidgning av verksamhetsområdet<br />

för detsamma.<br />

Serviser, 2011-2013<br />

Inkoppling av fastigheter till det <strong>kommun</strong>ala va-nätet, som inte utförs<br />

i samband med övrig om- eller utbyggnad.<br />

Områden aktuella för planläggning, 2011-2013<br />

Utbyggnad av <strong>kommun</strong>alt vatten och avlopp för intressenter inom<br />

oförutsedda och sedan tidigare framtagna detaljplaner. Detta konto<br />

möjliggör snabb investering i form av utbyggnad va-ledningar inom<br />

dessa planområden.<br />

Oförutsedda utvidgningar, 2011-203<br />

Mindre oförutsedda utbyggnader av <strong>kommun</strong>ala va-nätet.<br />

LN Utbyggnad dagvattenledningar, 2011-2013<br />

Kombinerade ledningar (ledning som både leder bort dag- och spillvatten)<br />

ersätts av duplikatsystem. (Separat ledning byggs för dagvatten).<br />

Denna separation medför en direkt besparing för avloppsreningen.<br />

Lägre och jämnare flöde leds till reningsverket vilket medför<br />

billigare drift.<br />

LN omläggning TS-ledning Kumla-<strong>Sala</strong>, 2012-2013<br />

Delsträckor på tryckspillvattenledning mellan Kumla och <strong>Sala</strong> kommer<br />

att bytas ut. De delsträckor som byts ut har under de senaste<br />

åren drabbats av ett flertal läckor. Anledningen till dessa läckor är<br />

utmattningssprickor i plaströren.<br />

LN Huvudvattenledning Knipkällan – <strong>Sala</strong>, etapp 2, 2013<br />

Den andra etappen för dubblering av huvudvattenledning mellan<br />

Knipkällan och <strong>Sala</strong>.<br />

Arneboområdet Måns Olsvägen, 2011<br />

Ett befintligt arrendeområde som planläggs som fritids/villa område.<br />

Förutom tomtbildning av befintliga arrenden skapas 8 nya tomter. En<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


RENINGSVERK<br />

49 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

utvidgning av det <strong>kommun</strong>ala va-verksamhetsområdet genomförs.<br />

Denna utvidgning medför utbyggnad av vatten- och avloppsledningar<br />

till samtliga tomter inom planområdet.<br />

Flödesmätning ledningsnätet, 2011<br />

Stationära flödesmätare monteras på vattenledningsnätet. Med hjälp<br />

av loggade mätvärden från dessa mätare kan vattenläckor snabbt lokaliseras.<br />

Denna snabba lokalisering leder till besparingar i form av<br />

minskat läckagevatten samt jämnare drift.<br />

Samlingskonto va-sanering, 2011-2013<br />

Utbyte av uttjänta ledningar. Denna byggnation försäkrar att utbytelsetakten<br />

speglar ledningarnas driftmässiga livslängd.<br />

ARV <strong>Sala</strong> betongsågning slutsedimentering, 2012<br />

Borttagning av betong för att förbättra flytslamhanteringen.<br />

ARV <strong>Sala</strong> utrustning för slamförtjockning, 2012<br />

Höja ts-halten (torrsubstans) på slam till rötkammare för att spara<br />

energi för uppvärmning.<br />

ARV <strong>Sala</strong> kedjeskrapa slutsedimentering, 2013<br />

För att minska mängden slampåbyggnad på bassängkanterna i slutsedimenteringen.<br />

ARV <strong>Sala</strong> kemikalietank järnklorid, 2011<br />

Säkerställa att inga läckage av kemikalier förekommer.<br />

ARV <strong>Sala</strong> byte övervakningssystem, 2011, 2013<br />

Det gamla systemet byts ut eftersom det inte finns reservdelar<br />

längre.<br />

ARV <strong>Sala</strong> byte centrifug, 2012<br />

Gamla centrifugen uttjänt.<br />

ARV <strong>Sala</strong> nya suspmätare, 2012<br />

Utbyte av mätare för noggrannare mätning och förbättrad kvävereduktion.<br />

ARV <strong>Sala</strong> ombyggnad ventilation personalbyggnaden, 2012<br />

Förbättra arbetsmiljön i manskapsbyggnaden.<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


50 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

ARV <strong>Sala</strong> ny tvättpress, 2012<br />

En ny bättre press med bättre tvättegenskaper.<br />

ARV <strong>Sala</strong> nya inloppspumpar, 2012<br />

Utbyte av uttjänta pumpar för att säkerställa driften.<br />

ARV <strong>Sala</strong> Mixer JKL-dosering regnväderslinje, 2013<br />

För att öka mängden järnklorid.<br />

APU Hedens skola nya pumpar, rörgalleri och el, 2012<br />

Uttjänt utrustning ska bytas ut.<br />

APU Vad ombyggnad tilltorruppställda pumpar, 2012<br />

Utbyte av uttjänta pumpar och förbättring av arbetsmiljön.<br />

Renhållning<br />

CENTRALFÖRRÅD<br />

Inköp av sopkärl, 2011<br />

Vi börjar under hösten 2010 att gräva ner så kallade Molocksbehållre<br />

för restavfall för att ersätta de containrar vi har nu på våra omstarter.<br />

På så vis får vi en bättre miljö runt våra omstarter samt minskar storleken<br />

på inkastshålen till behållarna.<br />

Förrådsinventarier, 2011-2013<br />

Vi påbörjar en modernisering av Centralförrådet med nya hyllsystem<br />

i kallförrådsdelen. Samt utveckla nya rutiner för att underlätta faktureringen<br />

av förrådsvaror.<br />

Personbilar, 2011-2013<br />

Utbyten av befintlig fordonspark enligt investeringsplan. Vid inköp<br />

av fordon ska förvaltningen i första hand efterfråga fordon med gasdrift<br />

och i andra hand alternativa bränslen.<br />

Maskiner, 2011-2013<br />

Utbyten och komplettering av maskinpark enligt investeringsplan.<br />

Verkstadsinventarier/arbetsredskap, 2011-2013<br />

Utbyte av verkstadsutrustning. Inköp av dator till verkstadspersonalen<br />

för att underlätta kontakten med kunderna som hyr fordon av<br />

teknisk service.<br />

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR


BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING<br />

Tabell 16: Indikatorsammanställning<br />

51 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när<br />

En långsiktigt hållbar<br />

social utveckling<br />

En långsiktigt hållbar<br />

social utveckling<br />

En långsiktigt miljömässig<br />

hållbar utveckling<br />

En långsiktigt miljömässig<br />

hållbar utveckling<br />

En långsiktigt miljömässig<br />

hållbar utveckling<br />

En långsiktigt miljömässig<br />

hållbar utveckling<br />

Nöjda medborgare och<br />

brukare<br />

Nöjda medborgare och<br />

brukare<br />

Nöjda medborgare och<br />

brukare<br />

Nöjda medborgare och<br />

brukare<br />

Nöjda medborgare och<br />

brukare<br />

Nöjda medborgare och<br />

brukare<br />

Trygg säker och utvecklande<br />

arbetsmiljö<br />

Trygg säker och utvecklande<br />

arbetsmiljö<br />

Andelen nöjda<br />

medborgare, trygghets-<br />

och säkerhetskänsla<br />

Andelen nöjda<br />

medborgare, miljöer<br />

i gatu- och<br />

parkmark<br />

Andelen återståendeoljeuppvärmda<br />

fastigheter<br />

Andelen ekolokiskt<br />

producerade produkter<br />

i kostverksamheten<br />

Andelen ökad biogasproduktion<br />

Andelen nöjda<br />

medborgare, gång-<br />

och cykelvägar<br />

Andelen nöjda<br />

kunder i kostverksamheten<br />

Andelen nöjda<br />

gäster i kostverksamheten<br />

Andelen nöjda<br />

medborgare avseendesophämtningen.<br />

Andelen nöjda<br />

medborgare, vatten<br />

och avlopp<br />

Andelen nöjda<br />

medborgare, sophantering<br />

Andelen nöjda<br />

medborgare, gator<br />

och vägar<br />

SCB:s Medborgarundersökning<br />

SCB:s Medborgarundersökning<br />

Årsredovisning år 2 i<br />

planperioden<br />

Årsredovisning år 2 i<br />

planperioden<br />

Egen statistik Årsredovisning år 1 i<br />

planperioden<br />

Ekonomisk redovisning Årsredovisning<br />

Egen statistik Årsredovisning år 3 i<br />

planperioden<br />

SCB:s Medborgarundersökning<br />

Årsredovisning år 2 i<br />

planperioden<br />

Egen enkätundersökning Årsredovisning<br />

Egen enkätundersökning Årsredovisning<br />

SCB:s medborgarundersökning<br />

SCB:s Medborgarundersökning<br />

SCB:s Medborgarundersökning<br />

SCB:s Medborgarundersökning<br />

Årsredovisning år 2 i<br />

planperioden<br />

Årsredovisning år 2 i<br />

planperioden<br />

Årsredovisning år 2 i<br />

planperioden<br />

Årsredovisning år 2 i<br />

planperioden<br />

Sjukfrånvaro totalt Personalstatistik Årsredovisning<br />

Sjukfrånvaro kvinnor<br />

Personalstatistik Årsredovisning<br />

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING


52 (54)<br />

Verksamhetsplan 2011-2013<br />

<strong>Tekniska</strong> <strong>nämnden</strong><br />

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när<br />

Trygg säker och utvecklande<br />

arbetsmiljö<br />

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING<br />

Sjukfrånvaro män Personalstatistik Årsredovisning


VERKSAMHETSPLAN 2011-2013<br />

TEKNISKA <strong>nämnden</strong><br />

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX | REVIDERAD § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX<br />

SALA KOMMUN<br />

Växel: 0224-550 00 | E-post: <strong>kommun</strong>.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 <strong>Sala</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!