Väg 73 uttalande 030409 - Nynäshamns kommun

nynashamn.se

Väg 73 uttalande 030409 - Nynäshamns kommun

2003-04-09

Statsrådet Lena Sommestad

103 33 Stockholm.

Nynäshamns kommun kräver snabbt beslut om väg 73

Kommunens krav

Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro

149 81 Nynäshamn Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 vx 08-520 102 40 620-0216 63 45-3

E-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se http://www.nynashamn.se

1(2)

Vägverket har inkommit till Miljödepartementet med en ansökan om

tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Ansökan avser utbyggnaden av

väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn, delen Älgviken – Fors.

Vägverket bedömer att regeringen ska kunna fatta ett beslut om

tillåtlighet som överensstämmer med ansökan. De synpunkter som har

framförts av berörda instanser under arbetet med att förbereda ansökan,

är inte av den arten att de utgör hinder för regeringen att fatta beslut.

Vi vädjar därför till Dig att väg 73 ges förtur i departementets arbete.

Vi hävdar att regeringens klara politiska prioritering av utbyggnaden

av vägen måste vara vägledande för hur departementets arbetsuppgifter

prioriteras.

Kommunens motiv

Utbyggnaden av väg 73 är synnerligen viktig. Vägen har en mycket

viktig funktion. Den betjänar Stockholm, Nynäshamn och övriga

Södertörn samt Gotlandstrafiken och de internationella

färjeförbindelserna med Polen (Gdansk) och Lettland (Ventspils).

Väg 73 är även av allmänt riksintresse, främst beroende på de

långtgående förberedelser som gjorts för en utbyggnad av Norviks

storhamn, som är viktig för den kraftigt expanderande östersjöhandeln.

För både Nynäshamn och Gotland och regionen i övrigt är en förbättring

av väg 73 viktig för den regionala, framtida utvecklingen. På Södertörn

finns också stora reserver för det regionala behovet av bostadsmark och

fritidsbebyggelse liksom företagsetableringar.

Den aktuella vägsträckan hör till de mest olycksdrabbade i hela landet.


2(2)

Det är ovanstående faktorer som har varit vägledande för regeringen när

den i samband med direktiven till den pågående infrastrukturplaneringen

pekat ut utbyggnaden av väg 73 som synnerligen angelägen och

dessutom, jämte ytterligare två högprioriterade projekt inom Stockholms

län, avsatt medel för vägens utbyggnad. Vi uppskattar verkligen de olika

initiativ som tagits i denna fråga från såväl Stockholmsberedningen som

regeringen m.fl.

I vägverkets tidigare planering har man visat att vägbygget kan påbörjas

hösten 2004. Nu har vi till vår besvikelse erfarit att vägverket räknar med

byggstart hösten 2005, dvs. en försening med 18 månader mycket

beroende på beräknad handläggningstid i miljödepartementet.

Det är därför viktigt att alla berörda gör allt för att minska

handläggningstider och tiden för beslut så mycket som möjligt.

Med stort intresse avvaktar vi Ditt svar.

Tore Åkerbäck Mats Gülich Roland Dehlin

Ks ordf (s) Ks vice ordf (fp) Oppositionsråd (m)

Dick Larsson Ingemar Norberg Sverre Launy

Gruppledare (c) Gruppledare (kd) Oppositionsråd (v)

More magazines by this user
Similar magazines