Anbudsinbjudan - Sollentuna kommun

sollentuna.se

Anbudsinbjudan - Sollentuna kommun

Inbjudan till

markanvisning

av kvarteret

Utsikten i Väsjön

www.sollentuna.se


Kommunledningskontoret

INBJUDAN

2013-02-20

Katrin Seuss Sidan 1 av 12

Exploateringsingenjör

08-579 216 78

Dnr 2011/443 KS.258-1

Inbjudan att lämna anbud för bostäder i projektet

Utsikten i Väsjön

Inbjudan till anbudsgivning

Välkommen att lämna anbud, med idéskiss till utformning avseende

bostäder i projekt Utsikten på del av fastigheterna Törnskogen 4:40-42 samt

4:33 i Väsjön, Sollentuna. Anbud inklusive tillhörande underlag enligt

denna förfrågan skall vara Sollentuna kommun tillhanda senast 2013-05-06.

Sollentuna kommun äger fastigheterna Törnskogen 4:40-42 samt

Törnskogen 4:33 i Väsjön. Fastigheterna ingår i detaljplaneområdet Väsjön

Norra där planläggning pågår. Samråd planeras ske under våren 2013. I

samrådsförslaget visas alternativ med radhusbebyggelse för dessa fastigheter

men även andra typer av småhusbebyggelse kan vara aktuella.

Kommunens avsikt med denna markanvisning är att i tidigt skede få in en

aktiv exploatör som är delaktig i den fortsatta planprocessen. Målet är att

gemensamt utveckla projektet Utsikten genom att skapa förutsättningar för

attraktiva bostäder med höga arkitektoniska värden, högt belägna i en

spännande terräng nära Väsjön och skidbacken Väsjöbacken.


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 2 av 12

Väsjön – bakgrund och vision

Väsjön ska bli en ny stadsdel för alla, med boende i blandad bebyggelse i

form av småhus, parhus, radhus och lägenheter i flerbostadshus. Totalt

planeras ca 3000 bostäder att byggas under kommande 25 år. Området ska

präglas av en god arkitektur och har höga ambitioner avseende energi och

miljö.

Översiktskarta

Utöver bostäder planeras området att förses med kommunal service i form

av en ny skola för 800 elever (F-9), förskolor, äldreboende m.m. Det finns

också en etablerad idrottsverksamhet i området på Edsbergs sportfält med

slalom, backhoppning, boule, fotboll m.m. som kommunen planerar att

utveckla och modernisera under kommande år. Programarbete pågår för

sportfältet, söder om projektet Utsikten.

Sjön Väsjön kommer utgöra den centrala delen av området där en strandpromenad

på drygt 1,5 km planeras att anläggas runt hela sjön, vilket

kommer att göra den tillgänglig för alla. Längs med den urbana delen utmed

flerbostadshusen i den västra delen kommer en kaj och två torg anläggas

som ansluter till en ny park som övergår i mer naturlig karaktär innan den

ansluter till gångvägen nedanför Väsjöbacken.

Väsjön omges av två nybildade naturreservat, Törnskogens och Rösjöskogens

naturreservat. Törnskogens naturreservat, som ligger nordväst om


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 3 av 12

projektet Utsikten, är ett för Stockholmsregionen unikt område med vildmarkskaraktär

och erbjuder goda förutsättningar för friluftsliv och biologisk

mångfald. Rösjöskogens naturreservat ligger i direkt anslutning till Edsbergs

sportfält med motionsspår, grill- och badplats som inbjuder till rekreation.

Väsjön är idag ett sommarstugeområde som saknar kommunalt vatten- och

avlopp och är kommunens sista fritidshusområde som inte är detaljplanerat.

Planläggning har pågått sedan 2005 och området är indelat i flera detaljplaneetapper,

se karta nedan.

Törnskogens

naturreservat

Kartan visar detaljplaneetapperna i Väsjön.

Rösjöskogens

naturreservat

Tidplan

De två första detaljplaneetapperna i projektet, Södersätra och Kastellgården

samt Väsjön Mellersta, antogs i kommunfullmäktige i april 2011. Dessa är

överklagade och bedöms vinna laga kraft under våren 2013. Utbyggnaden

av infrastruktur i dessa områden beräknas påbörjas under sommaren 2013.

Aktuellt område ingår i den tredje planetappen, Väsjön Norra. Planområdet

ligger nordväst om Frestavägen och Väsjön. Plansamråd beräknas ske våren

2013. Därefter beräknas granskning ske senare under året. Byggstart för

kvartersmark för projekt Utsikten bedöms tidigast kunna ske 2017 beroende

på eventuella överklagandeprocesser och utbyggnad av infrastruktur.


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 4 av 12

Väsjön Norra - områdesbeskrivning

Väsjön Norra karaktäriseras av den kuperade terrängen som är en stor tillgång

för området och som innebär att utblickar och variation skapas. Gatustrukturen

har så långt möjligt anpassats efter terrängens förutsättningar och

för att möjliggöra en ändamålsenlig bebyggelsestruktur längs gatorna. Den

utgår också till viss del från den befintliga gatustrukturen, där Fräkenvägen

och Stenstavägen bibehålls. Där det finns möjlighet har flera in- och utfarter

till området skapats för att skapa bra samband till omgivningarna. En ny

gatuanslutning anordnas från Gustavsbergsleden i den nordvästra delen av

området. Denna gata går genom området och ansluter sedan till Frestavägen.

Mellan de högre och lägre liggande partierna anordnas passager via trappor

för gående så att de mer centralt liggande områdena samt busshållplatserna,

kan nås på ett enkelt sätt.

Frestavägen omdanas till en stadsgata, med trädplantering. Flerbostadshus

kommer att kanta gatan samt uppföras i de delar som angränsar till denna.

Bebyggelsen här uppförs i huvudsak i tre våningar samt med en indragen

fjärde våning. Högre upp i området sker en successiv övergång till glesare

bebyggelse med småhus i form av kedjehus, parhus och slutligen friliggande

villor angränsande till naturmark. Nordväst om planområdet finns en befintlig

kraftledning. Kommunen har tecknat avtal med projektet Stockholm

ström, vilket innebär att ledningen planeras att tas bort kring år 2020 efter

det att en ny kabelförbindelse har markförlagts i en annan sträckning. När

kraftledningen tagits bort kan ytterligare planläggning för småhusbebyggelse

ske norr om aktuellt planområde.

Kommunen utbjuder till försäljning delar av fastigheterna Törnskogen 4:40-

42 (delområde 1) samt 4:33 (delområde 2). I samrådshandlingen till detaljplanen

föreslås att del av fastigheten Törnskogen 4:45 ingår i delområde 1.

Kommunen har med anledning av detta inlett diskussion med berörd fastighetsägare.

De två delområdena framgår av karta och beskrivning nedan.

Illustrationskarta över delområde 1 och 2


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 5 av 12

Området består idag av hällmarkstall- och blåbärsgranskog. Moss- och

lavbevuxna berghällar och stenbumlingar tillsammans med knotiga tallar

ger området karaktär. Topografin med stora höjdskillnader utgör en utmaning

samtidigt som den ger möjligheter att skapa något speciellt med

goda möjligheter till utblickar över Väsjön, slalombacke och omgivning.

Foto som visar delområde 1 mot befintlig bebyggelse, vy åt sydost. Väsjöbacken skymtar i

vänstra delen av bilden.

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft ska fastigheter bildas av kvartersmarken

innan tillträde kan ske. De två delområdena försäljs tillsammans.

Delområde 1

Området består av del av fastigheterna Törnskogen 4:40-4:42 vilka

angränsar till varandra. Delområdet omfattar en areal om ca 4 300 kvm

kvartersmark. Höjdskillnaden inom delområdet är 7 m, från +41 till +48

möh. Området innehåller mycket nära visuella avstånd till befintliga

bostadshus på angränsande fastigheter söder om delområde 1 pga de stora

höjdskillnaderna. Inga markföroreningar eller fornlämningar bedöms

förekomma i delområdet.

Direkt norr om kvartersmarken har kommunen för avsikt att bevara naturmark

och berghällar vilket säkerställs genom planläggning som allmän plats

- naturmark. Platsen planeras att nyttjas för naturlek och grillplats. Från

delområdet planeras en slingrande gångväg/trappa ända ner till de centrala

delarna av Väsjön och busshållplats vid Frestavägen.


Delområde 1 med illustration inför plansamråd.

Karaktärsfulla tallar har markerats med grönt.

3d-visualisering av delområde 1(Sightline Vision AB)

INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 6 av 12


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 7 av 12

Delområde 2

Delområde 2 utgörs av del av fastigheten Törnskogen 4:33, vilken är

belägen nordost om delområde 1. Areal är ca 1 300 kvm kvartersmark.

Höjdskillnaden är ca 5 m, från +46 till +51 möh. Delområde 2 består av

något planare mark jämfört med delområde 1. Inga markföroreningar eller

fornlämningar bedöms förekomma i delområdet.

Delområde 2 med illustration inför plansamråd.

3d-visualisering över delområde 2(Sightline Vision AB).


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 8 av 12

Förutsättningar

Grundprincipen för gestaltningen i planen är att skapa stadsmässighet mot

Frestavägen med i huvudsak 3-våningshus, med ytterligare en indragen

våning, på ömse sidor om vägen. Därefter sker en successiv nedtrappning i

antal våningar och glesare placering på sluttningen. För delområde 1 och 2

är avsikten att skapa en bebyggelseskala med friliggande-, par-, rad- eller

kedjehus, se inspirationsskiss bilaga 1.

Delområdena ligger utmed en ny lokalgata med gångbana. Gatan blir en

tillgänglig förbindelse genom hela planområdet från Gustavsbergsleden till

Frestavägen.

Lokalgatan genom delområdena har en väglutning om max 1:12 (8%). Det

är tillåtet för anbudsgivaren att föreslå mindre justering av vägen inom delområdena

om det underlättar inplacering av bostadshus, gestaltning eller

anpassning. Sådan omlokalisering får dock ej påverka vägdragning på

angränsande fastigheter eller överstiga en lutning om 8 %.

Bebyggelseskala medges i tre våningar inkl. souterräng men avsteg får göras

om mervärden för hela området kan vinnas.

Den speciella terrängen och karaktärselement, såsom berghällar och tallar, i

respektive delområde ska utnyttjas på bästa sätt och bevaras i så stor utsträckning

som möjligt. Karaktärsfulla tallar är inmätta och framgår av

grundkartan.

Hänsyn till befintliga bostäder ska tas.

Skyddsavstånd till kraftledning ska beaktas vid placering av bostadsbebyggelsen.

Minimikrav avseende energianvändning är att Boverkets senast gällande

byggregler ska tillämpas. En högre ambition avseende energianvändning ska

dock eftersträvas.

Sollentuna kommun avser att bygga ut allmänna gator i området, gång- och

cykelvägar samt lekplats.

VA och el m.m. kommer att byggas ut i området av Sollentuna Energi AB.

Utbyggnad av fjärrvärme är inte aktuellt till de båda delområdena.

Åtagande

Den vinnande anbudsgivaren ska förvärva de delar av fastigheterna

Törnskogen 4:40-42 och 4:33 i delområde 1 och 2 som blir kvartersmark.

Villkor ska regleras i markanvisningsavtal som ersätts med köpe- och

exploateringsavtal vid detaljplanens antagande.

Anbudsgivaren ska medverka aktivt i detaljplanearbetet och stå för samtliga

projekterings-, utredningskostnader m.m. som krävs för markanvisningsområdet

i planarbetet.


INBJUDAN

Anbudsgivaren ska ombesörja och bekosta samtliga markarbeten och

anläggningar inom kvartersmarken inom de berörda fastigheterna.

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 9 av 12

Anbudsgivaren ska redovisa byggnadsmaterialens sammanlagda klimatpåverkan

(CO2e) vid tecknande av exploateringsavtal respektive vid

slutbesiktning. Redovisningen föreslås ske genom användandet av en

allmänt tillgänglig databas, t ex Inventory of carbon & energy (ice),

University of Bath (2011).

Anbudsgivaren ska teckna särskilt avtal med Sollentuna Energi AB för

anslutning till VA, el etc enligt vid varje tillfälle gällande taxa.

Parkering ska anordnas inom kvartersmark med 2 p-platser per småhusenhet.

På grund av de topografiska förutsättningarna i området, behöver dagvattnet

fördröjas inom kvartersmarken för att minska risken för översvämning i

området. Plats för fördröjningsmagasin alternativt annan lösning behöver

därmed finnas. För bebyggelsen som ligger söder om lokalgatan genom

delområdena planeras bestämmelse införas som innebär att dagvatten från

takytor och hårdgjorda ytor ska avledas i tät ledning direkt till av

kommunen upprättad förbindelsepunkt.

Kostnader

Köpeskilling erläggs vid tillträde. Handpenning om 10 % av köpeskillingen

betalas vid markanvisningsavtalets tecknande. Tilläggsköpeskilling ska

erläggas i samband med beviljande av bygglov om byggrätten överstiger

den i anbudet angivna byggrätten med mer än 5%. Tilläggsköpeskillingen

ska i detta fall baseras på antal kr/m 2 BTA som framgår av anbudet.

Justering av köpe- respektive tilläggsköpeskilling ska ske med KPI till

tidpunkten för betalning. Gatukostnadsersättning ingår i köpeskillingen och

kommer att redovisas separat vid tecknande av köpeavtal.

Utöver köpeskilling betalar anbudsgivaren följande kostnader:

Exploateringsbidrag om 550 000 kr betalas i samband med tillträde.

Planavgift om 300 000 kr betalas i samband med detaljplanens

antagande.

Förrättningskostnader i samband med fastighetsbildning avseende

delområde 1 och 2.

Bygglovsavgift, anslutningsavgifter och övriga kostnader förenade

med exploateringen av delområde 1 och 2.

Övrigt

Det finns möjlighet att delta i kommunens digitala 3d-terrängmodell som

utvecklas av Sightline Vision AB, se beskrivning i Bilaga 7.


Anbud

Anbudet ska innehålla:

INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 10 av 12

1. Kortfattad beskrivning av genomförbart förslag inklusive

beskrivning hur kommunens uppställda krav (enligt förutsättningar

och åtaganden ovan) har tillgodosetts

2. Situationsplan i skala 1:500 med höjdsättning för respektive

delområde

3. Exploateringsdata, antal lägenheter, antal kvm BTA och kvm BOA

för respektive delområde

4. En principsektion per delområde, tvärs höjdkurvorna som visar

planerad bebyggelse i förhållande till befintlig bebyggelse, skala

1:500

5. Minst en illustration per delområde med beskrivning av fasader

(material och färgsättning)

6. Kortfattad beskrivning av byggnadsteknik, energilösning och

energianvändning

7. Två referensobjekt relevanta för denna markanvisning

8. Anbudsgivarens miljö- och kvalitetspolicy

9. Total köpeskilling för delområde 1 och 2, värdetidpunkt

februari 2013

10. Giltigt registreringsbevis för inlämnande Anbudsgivare

Anbudshandlingar ovan enligt punkt 1-8 ska inlämnas i förseglat separat

kuvert och märkas ”Markanvisning Utsikten, dnr 2011/443”

och

anbudshandlingar avseende punkt 9-10 ska inlämnas i förseglat separat

kuvert och märkas ”Pris Utsikten, dnr 2011/443”.

Anbudshandlingarna ska vara kommunens registratur tillhanda enligt ovan

senast 2013-05-06 till adress:

Sollentuna kommun

Kommunledningskontoret

191 86 SOLLENTUNA

Anbudet ska vara bindande till 2013-10-31.

Ersättning för framtagande av anbud med tillhörande underlag utgår inte.

Kommunen ska ges rätt att utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare

ställa ut och/eller publicera förslagen samt mångfaldiga inlämnade

handlingar i den utsträckning det krävs för behandling inom kommunen. De

inlämnade anbuden kommer att bli allmänna, offentliga handlingar efter det

att utvärdering skett.

Innan beslut om tilldelning sker har kommunen rätt att ta upp förhandling

med en eller flera anbudsgivare.


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 11 av 12

Den slutliga omfattningen av byggrätten och bebyggelsens utformning beror

på planprocessen och kan komma att avvika från de nu givna förutsättningarna.

Tidplan

Sista datum för inlämning av anbud 2013-05-06

Utvärdering av anbud maj/juni 2013

Beslut i plan- och

exploateringsutskott

aug 2013

Beslut i kommunstyrelsen sept 2013

Meddelande om vinnande anbud senast sept/okt 2013

Bedömning

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av anbuden samt rätten att

förkasta samtliga inkomna anbud. Anbud som inte är kompletta enligt ovan

kommer inte att beaktas. I bedömningen kommer även vägas in hur anbudsgivaren

presterat tidigare i kommunen.

Vid bedömningen kommer utvärderingskriterierna ges följande viktning:

Terränganpassning/arkitektonisk utformning 1/3

Energi och miljö 1/3

Pris 1/3

Terränganpassning/arkitektonisk utformning

Terränganpassning och den arkitektoniska utformningen bedöms enligt

nedanstående:

Bebyggelsens och kvartersmarkens anpassning till befintlig natur

och terräng med möjlighet att bevara karaktärselement.

Hänsyn till befintliga hus på intilliggande fastigheter avseende skala,

karaktär och visuellt intryck från dessa.

Energi och miljö

Energi och miljö bedöms enligt följande:

Maximal energianvändning i driftskedet (kWh/m 2 och år)

Pris

Priset bedöms enligt följande:

Total köpeskilling för delområde 1 och 2 (SEK)

Bedömningens genomförande

Poäng sätts på förslagen för respektive utvärderingskriterium efter en skala

som bestäms efter antalet inkomna anbud. Det bästa förslaget inom varje

utvärderingskriterium erhåller lika många poäng som det finns anbud och


INBJUDAN

Dnr. 2011/443 KS.258-1

Sidan 12 av 12

det minst goda en poäng. Utvärderingskriterierna terränganpassning/

arkitektonisk utformning samt energi och miljö utvärderas separat från

utvärderingen av priset. Slutar flera anbudsgivare på samma poäng avgör

priset.

Utvärdering kommer att ske av en jury bestående av stadsarkitekt Jan

Enfors, bygglovschef Filip Olofsson, projektledare Väsjön Karin Sköld,

exploateringsingenjör Katrin Seuss samt plansamordnare Väsjön Emma

Tönnerfors för senare ställningstagande i plan- och exploateringsskottet och

kommunstyrelsen.

Frågor

Eventuella frågor kan lämnas skriftligen via e-post med texten

”Markanvisning Utsikten” i ämnesraden till Katrin Seuss:

katrin.seuss@sollentuna.se

Frågor och kommunens svar under anbudstiden kommer att delges

skriftligen via e-post till samtliga inbjudna exploatörer. För att få del av

dessa vänligen skicka er e-postadress till Katrin Seuss, se adress ovan, och

ange ”Utsikten” i ämnesraden.

Kommunledningskontoret

Katrin Seuss

Exploateringsingenjör

Bilagor

Bilaga 1 Inspirationsskisser med förslag till utbyggnad, skala 1:1000

Bilaga 2 Naturinventering Väsjön norra, juni 2011

Bilaga 3 Kartbilaga

Översiktskarta, A3

Karta över delområde 1, kvartersmark och illustration, A4

Karta över delområde 2, kvartersmark och illustration, A4

Bilaga 4 Gatusektion, lokalgata

Bilaga 5 Foton

Bilaga 6 Nyhetsbrevet Väsjönytt, 2012 nr 1

Bilaga 7 Beskrivning av visualisering för Väsjön, Sightline Vision AB

Övriga handlingar finns på kommunens hemsida:

www.sollentuna.se/utsikten

More magazines by this user
Similar magazines