Verksamhetsberättelse 2010 - Svenska Brukshundklubben

brukshundklubben.se

Verksamhetsberättelse 2010 - Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010


Räddningsarbete

Foto: Christian Björses

Memoris Prixä & Eva H-N

Nordisk mästare i spår

Foto: Lars Nilsson

Wilses Cito, Rolf & Kerstin Melin

Nordisk mästare i rapport

Foto: Essy Sperlin

Brainwaves Krollie & Lillemor Edström,

SM-vinnare i lydnad

Foto: Anna Jansson

Skyddsarbete

Foto: Annica Sjöström

© Svenska Brukshundklubben 2011

Foto på framsidan: Anders Manorsson, ChaDes Raya i IPO-arbete

Ett tack till alla medlemmar som bidragit med fina bilder från vår verksamhet 2010

Apportering

Foto: Maria Nilsson

Tonedos Powerfull Dusty

uppletande, SM 2010

Foto: Kenth Sahlqvist

Daphne & Anna Müller

Team agilityshop, SM-vinnare lag large

Foto: Sofia Olsson


Översikt

Året 2010 har innehållit både positiva och negativa förändringar för Svenska Brukshundklubben.

Föregående års negativa resultat har resulterat i att en del centrala

aktiviteter har behövt ställas in, kursgården Kydingeholm har stängts och verksamheten

på förbundskansliet har minskats med tre heltidsanställda samtidigt som

övertidsstopp har införts och ingen extrapersonal har anlitats. Medlemsutvecklingen

har varit negativ och totalt har antalet medlemskap i organisationen varit 72 098

stycken fördelat på 60 837 personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med

6,5 % jämfört med år 2009.

Trots detta har organisationen genomfört ett stort antal aktiviteter. Agilityverksamheten

har legat på ungefär samma nivå som föregående år med cirka 70 100

individuella starter och cirka 6 000 starter i lag medan lydnadsproven har minskat

med cirka 3 800 starter. Bruksproven har minskat med totalt cirka 1 979 starter,

inklusive appellklass. Totalt har 6 594 hundar mentalbeskrivits under året, varav 3

562 stycken är av brukshundsras. Antalet mentalbeskrivna hundar av brukshundsras

har därmed minskat med 349 stycken.

Under året har organisationen startat upp en allmänlydnadslärarutbildning med

13 deltagare, avslutat en tävlingslärarutbildning vilken resulterade i fem godkända

tävlingslärare samt genomfört en uppdateringskurs för lärare med åtta deltagare.

2010 års kongress ägde rum på Scandic Star Hotel i Sollentuna där 69 delegater

deltog.

PR- och Informationsgruppen har informerat om förbundets verksamhet vid SM i

lydnad och agility, vid SM i Bruks och IPO samt vid MyDog i Göteborg och Stockholm

Hundmässa 2010. Dessutom har organisationen haft möjlighet att ge sin syn

på aggressiva hundar i TV4:s program Förkväll.

Under år 2010 har 104 nya ekipage tillförts Hemvärnet, målet var 200 stycken. Ett

antal hundar som utbildats under 2010 kommer att provas i början av 2011. Under

året har även 26 stycken räddningshundekipage utbildats, målet var 25 stycken.

Peter Rimsby

generalsekreterare

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 3


Samarbete med myndigheter, organisationer och företag

Svenska Brukshundklubben har, för att kunna genomföra sin omfattande verksamhet, en nära kontakt med

många myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Ett kontinuerligt samarbete mellan Brukshundklubben

och omvärlden är viktig för att upprätthålla det förtroende som Brukshundklubben åtnjuter

samt för att öka förståelsen för den verksamhet som Brukshundklubben bedriver.

Brukshundklubben är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK) som den största specialklubben, då SKK är

en så kallad paraplyorganisation för hundverksamheten i Sverige. Brukshundklubben har ett nära samarbete

med SKK i hund- och organisationsfrågor liksom frågor rörande Brukshundklubbens ställning som landets

största utbildare av hundägare.

Sveriges Hundungdom är SKK-organisationens ungdomsförbund. Genom det dubbla medlemskapet har

många ungdomar valt Brukshundklubben som sin specialklubb. Samarbetet mellan ungdomsförbundet och

Brukshundklubben regleras genom ett samarbetsavtal.

Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bedriver hundkörning i tävlingsform. SDSF har ett samarbetsavtal

med Brukshundklubben, vilket bland annat innebär att Brukshundklubben stödjer SDSF ekonomiskt i de delar

där Brukshundklubbens medlemmar deltar i SDSFs verksamhet. SDSF ansvarar för tävlingsverksamheten

medan Brukshundklubben svarar för meriteringen av hundarna.

Utbildningen av tjänstehundar till totalförsvaret har skett i nära samarbete med representanter för Försvarsmakten

(FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarsmaktens hundtjänstenhet

och Brukshundklubben har ett nära samarbete i utbildningsfrågor. Även flottiljer, militärdistriktsgrupper och

räddningsskolor har varit Brukshundklubben behjälpliga och har givit ett mycket värdefullt stöd till tjänstehundsverksamheten.

Brukshundklubben är även medlemorganisation i Centralförbundet Folk och Försvar och i den internationella

räddningshundsorganisationen, Internationale Rettungshundeorganisation (IRO).

Brukshundklubben är medlemsorganisation i Studiefrämjandet och har stora möjligheter att genomföra sin

utbildning i en folkbildningsinriktad anda. Brukshundklubben är, när det gäller antal studiecirklar och antal

deltagare, en av de största medlemsorganisationerna inom Studiefrämjandet. Ett centralt samarbets-avtal finns

mellan organisationerna där de viktigaste områdena för samarbetet gäller utbildningsinsatser för Brukshundklubbens

handledare, instruktörer och lärare samt funktionärsutbildning.

Brukshundklubben har ett samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring

AB avseende bland annat medlemsrabatt vid försäkring

av hund. Avtalet gäller till och med år 2014 och ger bland annat

ersättning till förbundet för förebyggande utbildningsinsatser,

landslagsdräkter, stipendier med mera. Brukshundklubben har

en representant i Agrias produktkommitté där främst försäkringsvillkor

och förslag till förbättringar diskuteras samt i Agrias

skadeprövningsnämnd. Förbundet har även ett centralt avtal med

Trygg Hansa som avser att erbjuda attraktiva sakförsäkringslösningar

till Brukshundklubbens medlemmar i namnet SBK

Försäkring.

Många sponsorer har bidragit med medel till arrangörerna vid

större utåtriktade verksamheter såsom mästerskapstävlingar.

Förbundets distrikt och lokalklubbar har erhållit ett brett och

värdefullt stöd från myndigheter, organisationer, många företag

och enskilda personer, till vilka förbundet önskar framföra ett

varmt tack.

4 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Ekonomi

Regional och lokal förvaltning

Distrikt, lokal- och rasklubbar är egna juridiska personer och har därmed egen ekonomisk förvaltning, vilken

ligger utanför ramen för denna berättelse.

Central förvaltning

Förbundets intäkter härrör sig främst från medlemsavgifter samt anslag och bidrag.

Medlemsavgiften är uppdelad i en förbundsavgift och en lokal avgift. Den lokala avgiften varierar från klubb

till klubb. Förbundsavgiften har under år 2010 varit 300 kronor för medlem bosatt i Sverige, 440 kronor för

medlem bosatt utomlands och 0 kronor för familjemedlemskap. För övriga kategorier uttas endast lokal avgift.

Ungdomsavgiften för det dubbla medlemskapet används för att täcka del av kostnaderna för tidningen Brukshunden

till denna medlemskategori.

Myndigheterna Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anslår medel till Brukshundklubben.

Det gäller för verksamhet som försvarsinformation samt rekrytering och utbildning av personal

och hundar som kan tjänstgöra inom totalförsvaret. Brukshundklubben har även erhållit bidrag till administration

och ledning för förbundets direkta omkostnader för frivilligverksamheten.

Medel från samarbetsavtal med olika företag, främst Agria Djurförsäkring AB och Trygg Hansa, ger välkomna

tillskott till förbundet.

Resultaträkningen visar ett överskott på 393 tusen kronor (kkr) jämfört med en förlust om 1 227 kkr år 2009.

Nedan följer en förklaring av intäkter och kostnader:

Intäkter

Medlemsintäkterna har gått 1 100 kkr under budget men ökat 1 100 kkr jämfört med år 2009.

Bland statliga anslag finns till största delen ersättning från organisationsbidrag för de administrativa kostnader

Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten. Dessa har gått cirka 160 kkr under budget

och 30 kkr under föregående år.

Förlagsverksamheten har haft intäkter som har legat cirka 300 kkr under budget och cirka 200 kkr under

föregående år.

Sponsorintäkterna har gått 12 kkr över budget. Jämfört med föregående år har sponsorintäkterna ökat med

159 kkr.

Brukshundens intäkter består av annonsförsäljning, ersättning från organisationsbidrag samt prenumerationer.

Dessa har gått ca 570 kkr under budget och 250 kkr under föregående år. En förklaring till detta torde vara

marknadens försiktighet på grund av det ekonomiska läget och tidningens förändring. Dessutom ges tidningen

endast ut med sex nummer per år, vilket också kan ha påverkat intäkterna. Vi kan dock skönja en försiktig

förbättring i slutet av året.

Övriga intäkter har gått ca 800 kkr över budget, vilket kan förklaras med att de centrala administrativa

avgifterna för SBK Tävling inte fanns med i budget. Detta då dessa till stor del skulle tas ut av de kostnader

som systemet kostar. I övrigt ingår i intäkter även deltagaravgifter på konferenser, seminarier och landslagsuttagningar,

totalt cirka 300 kkr.

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 5


Kostnader

Personalkostnader

De största kostnaderna för personal är löner, sociala avgifter, premier för kollektiva pensionsförsäkringar,

semesterlöner, utbildning och övertidsersättningar. Dessa har gått under budget med cirka 360 kkr och cirka

720 kkr under föregående år. Detta är en omedelbar effekt av att personalstyrkan reducerats med tre personer,

att övertidsstopp har införts samt att ingen extrapersonal har anlitats.

Driftskostnader förbundskansliet

I denna post ingår kostnader för lokaler, kontorsutrustning, IT-kostnader samt kostnader för porto, tele- och

datakommunikation. Dessa gått över budget med cirka 200 kkr men minskat från föregående år med cirka

120 kkr.

Kydingeholm

Kursgården Kydingeholm har stängts, men kostnader i form av avvecklingskostnader har uppstått i början av

året.

Organisation

Här återfinns kostnader för förbundsstyrelsens möten, organisationskonferens, kongress, valberedning

samt förbundsstyrelsens uppdrag. Dessa har under 2010 gått cirka 76 kkr under budget och 93 kkr under

föregående år.

Förlagsverksamhet

Kostnaderna för förlagsverksamheten har gått cirka 270 kkr under budget och 140 kkr under föregående år.

Detta beror givetvis på de minskade intäkterna, då alla kostnader är rörliga.

Brukshunden

De största kostnaderna för tidningen Brukshunden har under året varit redaktion och grafisk produktion,

portokostnader, tryckkostnader och provisioner för annonsförsäljning. Här ingår även kostnader för redaktionsrådet.

Kostnaden har överstigit budget med cirka 160 kkr och cirka 60 kkr mot föregående år. Detta kan

dels förklaras av ökade portokostnader men även av kostnader för ett antal bilagor, vilka har debiterats kunden

och finns upptagna bland intäkterna.

Avskrivningar

Dessa härrör sig till investeringar som har gjorts under den senaste femårsperioden. Huvuddelen av inventarierna

skrivs av under en femårsperiod. Under året har investeringar om cirka 1 200 kkr gjorts, vilket ligger i

linje med vad som budgeterats. Investeringar har gjorts i det nya medlemssystemet Medlem Online, en ny

kylanläggning till kansliets serverrum, en ny server till medlemssystemet, nya brandväggar samt ett antal nya

arbetsstationer.

Övriga gemensamma kostnader

De största kostnaderna bland de övriga gemensamma kostnaderna är revisionskostnader med cirka 320 kkr,

bankkostnader 100 kkr, företagsförsäkringar 55 kkr, kostnader för SBK Tävling 160 kkr, bidrag till SMarrangörer

120 kkr, konsultarvoden 125 kkr vilket består av provision till sponsorsäljare samt ersättning för

extern part som skött lönehanteringen under året. Vidare har trycksaker inköpts till en kostnad av 70 kkr.

Fakturering mellan bolagen har under året gjorts med 500 kkr mer än beräknat för att täcka upp för de investeringar

som har gjorts.

Utskott

Utskotten har gått under budget med 1 300 kkr och 720 kkr över föregående år. I det fall man skulle bortse

från korrigeringen på 12 procent som avräknats i budgeten, har utskotten gått cirka 1 900 kkr under budget.

Finansiella poster

De finansiella posterna består till största delen av ränteintäkter samt en reavinst på fonder på vilka löptiden

gick ut under år 2010.

6 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Balans och resultaträkning

Ekonomisk sammansättning för 2010 följer nedan i uppställning enligt årsredovisningslagen. Dock finns en

enklare redovisning i bilaga 1.

Resultaträkning - koncern

Organisationsnummer 556448-6453 (Samtliga siffror är angivna i kronor).

Not 2010 2009

Intäkter

Nettoomsättning 1 943 324 2 937 529

Medlemsavgifter 14 098 650 12 968 715

Anslag 12 136 126 11 759 945

Övriga rörelseintäkter 2 605 309 1 636 102

Rörelsekostnader

30 783 409 29 302 291

Handelsvaror -297 804 -751 441

Övriga externa kostnader -22 165 335 -20 616 409

Personalkostnader

Avskrivning av materiella och immateriella

1 -7 503 882 -8 809 149

tillgångar 2 -468 731 -404 255

Övriga kostnader -6 814 0

-30 442 566 -30 581 255

Rörelseresultat 340 843 -1 278 963

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och resultatliknande poster 3 56 376 63 312

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -4 214 -11 378

51 935

Resultat efter finansiella poster 393 005 -1 227 029

ÅRETS RESULTAT 393 005 -1 227 029

Balansräkning - koncern

Organisationsnummer 556448-6453 (Samtliga siffror är angivna i kronor).

TILLGÅNGAR KONCERN Not 2010-12-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 2 1 488 842 799 505

1 488 842 799 505

Summa anläggningstillgångar 1 488 842 799 505

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 983 249 940 382

983 249 940 382

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 7


Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 445 642 769 789

Övriga fordringar 359 539 277 334

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 4 708 473 793 263

5 513 653 1 840 386

Övriga kortfristiga placeringar 1 127 405 2 295 716

Kassa och bank 2 224 138 5 842 987

Summa omsättningstillgångar 9 848 445 10 919 471

SUMMA TILLGÅNGAR 11 337 287 11 718 976

EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERN Not 2010-12-31 2009-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Bundna reserver 20 000 20 000

20 000 20 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 3 275 526 4 502 555

Årets resultat 393 005 -1 227 029

3 668 531 3 275 526

Summa eget kapital 3 688 531 3 295 526

Fonder

Garantifond 900 000 900 000

Fond SBK Agria kompetensutveckling 15 000 0

Minnesfonden 49 950 38 300

TP:s fond 809 809

962 759 939 109

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 803 556 547 393

Övriga skulder 4 141 574 4 855 445

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 740 866 2 081 503

6 685 996 7 484 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 337 287 11 718 976

Ställda säkerheter

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 250 000 250 000

250 000 250 000

8 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Resultaträkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben

Organisationsnummer 802000-4605 (Samtliga siffror är angivna i kronor).

Not 2010 2009

Intäkter

Nettoomsättning 1 280 890 1 598 157

Medlemsavgifter 14 098 650 12 968 715

Anslag 12 136 126 11 759 945

Övriga rörelseintäkter 2 600 396 1 633 510

Rörelsekostnader

30 116 063 27 960 327

Övriga externa kostnader -22 311 889 -20 110 818

Personalkostnader 1 -7 431 213 -8 402 623

-29 743 102 -28 513 441

Rörelseresultat 372 961 -553 114

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och resultatliknande poster 3 53 600 59 623

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -1 726 -10 729

51 874 48 894

Resultat efter finansiella poster 424 835 -504 220

ÅRETS RESULTAT 424 835 -504 220

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 9


Balansräkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben

Organisationsnummer 802000-4605 (Samtliga siffror är angivna i kronor).

TILLGÅNGAR Not 2010-12-31 2009-21-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 5 100 000 100 000

100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 391 918 694 501

Fordringar hos koncernföretag 2 845 885 1 693 589

Övriga fordringar 280 187 117 802

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 4 344 024 493 208

7 862 014 2 999 101

Övriga kortfristiga placeringar 1 127 405 2 295 716

Kassa och bank 2 066 313 5 712 796

Summa omsättningstillgångar 11 055 732 11 007 613

SUMMA TILLGÅNGAR 11 055 732 11 107 613

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2010-12-31 2009-21-31

Eget kapital 7

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 3 270 190 4 497 408

Lämnade aktieägaretillskott 0 -723 000

Årets resultat 424 835 -504 220

3 695 025 3 270 188

Summa eget kapital 3 695 025 3 270 188

Fonder

Garantifond 900 000 900 000

Fond SBK Agria kompetensutveckling 15 000 0

Minnesfonden 46 950 38 300

TP:s fond 809 809

962 759 939 109

10 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 668 797 38 399

Övriga skulder 4 141 312 4 806 016

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 687 839 2 053 901

6 497 948 6 898 316

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 155 732 11 107 613

Ställda säkerheter

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 250 000 250 000

250 000 250 000

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Företaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen, och följer Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Varulager

Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer två, Redovisning av varulager, är

upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-ut-principen, respektive verkligt värde.

Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av de

direkta tillverkningskostnaderna samt skäligt pålägg för indirekta kostnader.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning

sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivning tillämpas: Koncernen Moderbolaget

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år -

Datorer 3 år -

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 11


Koncernredovisning

NOT 1 PERSONAL

Medelantalet anställda 2010 Varav män 2009 Varav män

Moderbolaget

Sverige 14 21 % 15,5 19 %

Totalt i moderbolaget 14 21 % 15,5 19 %

Dotterföretag

Sverige - -

Koncern totalt 14 21 % 15,5 19 %

Upplysning om sjukfrånvaro 2010 2009

Total sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro

2,1 % 2,6 %

Sjukfrånvaro för män 0,8 % 0,3 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 2,5 % 3,1 %

Sjukfrånvaro anställda - 29 år 0,0 % 0,0 %

Sjukfrånvaro anställda 30-49 år 2,9 % 3,5 %

Sjukfrånvaro anställda 50 år - 0,4 % 0,4 %

Den totala sjukfrånvaron avses i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro

redovisas inte på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgift inte ska lämnas om antalet

anställda i gruppen är högst tio eller uppgiften kan hänföras till enskild individ.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2010 2009

Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderbolaget 4 938 713 2 067 011 5 788 720 2 099 277

(varav pensionskostnad) (412 976) (353 268)

Dotterföretag 55 434 17 235 312 088 94 437

KONCERN TOTALT 4 994 147 2 084 246 6 100 808 2 193 714

12 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


NOT 2 INVENTARIER

Koncern Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 6 035 367 -

Försäljningar/utrangeringar -113 610

Nyanskaffningar 1 214 481

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 136 238

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -5 235 862 -

Försäljningar/utrangeringar 60 005

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -471 538

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -5 647 395

PLANENLIGT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 488 843

NOT 3 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2010 2009

Koncernen

Ränteintäkter, övriga 9 745 11 390

Reavinst försäljning andelar 46 631 -

Återföring nedskrivning placeringar - 51 922

56 376 63 312

Moderbolaget

Ränteintäkter, övriga 6 969 7 701

Reavinst försäljning andelar 46 631 -

Återföring nedskrivning placeringar - 51 922

53 600 59 623

NOT 4 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2010 2009

Koncernen

Räntekostnader 4 214 5 954

Reaförlust avyttring andelar - 5 424

Moderbolaget

42 214 11 378

Räntekostnader 1 726 5 305

Reaförlust avyttring andelar 0 5 424

1 726 10 729

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 13


NOT 5 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

14 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 100 000

Bokfört värde vid årets slut 100 000

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av

andelar i koncernföretag

Antal Antal Bokfört

Dotterföretag/orgnr/säte andelar i % värde

Brukshundservice Sverige AB,

556448-6453, Stockholm

10 000 100 % 100 000

NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncern Moderbolag

Lokalhyra 168 331 0

Förutbetald leasing 13 452 0

Förutbetald försäkring 39 859 0

Förutbetalda kostnader Brukshunden 2010 360 000 360 000

Upplupna anslag 3 700 701 3 700 701

Övriga poster 426 130 283 323

NOT 7 EGET KAPITAL

Aktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet uppgår till 5 489 000 (5 489 000).

NOT 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

4 708 473 4 344 024

Koncern Moderbolag

Semesterlöneskuld 857 943 857 943

Sociala avgifter 488 707 488 707

Särskild löneskatt 185 891 185 891

Reserveringar 120 000 120 000

Övriga poster 88 326 35 298

1 740 866 1 687 839


Organisation

Medlemmar

Medlemsutvecklingen under år 2010 har varit negativ. Antalet medlemskap i organisationen har varit 72 098

stycken fördelat på 60 837 personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med 6,5 procent jämfört med

år 2009.

Distrikt och klubbar

Antal distrikt är, liksom 2009, 18 stycken. Heby Brukshundklubb har från och med den 1 januari 2010 bytt

distriktstillhörighet från Västmanlandsdistriktet till Upplandsdistriktet. Under året har Höglandets Brukshundklubb

bildats i Smålandsdistriktet. Vid utgången av 2010 är därmed antalet lokalklubbar 294 stycken

(varav nio upplösta).

Från den 1 januari 2010 har Brukshundklubben avelsansvaret för rasklubben för Vit herdehund. Vid utgången

av 2010 är därmed antalet rasklubbar 17 stycken. Förteckning över distrikt, lokalklubbar och rasklubbar

finns i bilaga 2.

Organisationskonferens

Konferens för distriktens och rasklubbarnas ordförande anordnades den 23-24 januari på Scandic Star Hotel

i Sollentuna. Förutom dessa deltog förbundsstyrelsen samt representanter för förbundsstyrelsens utskott samt

valberedningen och representanter från tidningen Brukshundens nya redaktion. Vid konferensen diskuterades

bland annat budget- och verksamhetsplanering, det nya medlemsystemet, den nya hemsidan och extranätet

Fido. Det första numret av Brukshunden i sitt nya uteseende presenterades för deltagarna.

Kongress

Kongressen, Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ, samlades den 8-9 maj på Scandic Star Sollentuna

Hotel i Stockholm. Antal kongressdelegater var 69 stycken. Utöver behandling av verksamhetsberättelse,

verksamhetsplan och budget behandlades bland annat tre motioner och förbundsstyrelsens förslag om

revidering av regler.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) har sedan kongressen den 8-9 maj haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Staffan Thorman, förbundsordförande (Knivsta), Anders Dahlstedt, 1:e vice ordförande (Ellös), Tomas Knuutila,

2:e vice ordförande (Nacka), Rolf Weiffert, skattmästare (Åhus), Nina Christoffersson (Insjön), Anders

Ekholm (Eskilstuna), Barbro Olsson (Kopparberg), Annika Sällvik (Staffanstorp) och Maritha Östlund-

Holmsten (Gyttorp).

Suppleanter:

Katinka Ryttse (Åby), Jenny Stenberg (Nymölla) och Ragnar Bergståhl (Skärholmen).

Verkställande utskott

Förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) har bestått av Staffan Thorman (Knivsta), Anders Dahlstedt

(Ellös), Tomas Knuutila (Nacka) och Rolf Weiffert (Åhus).

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 15


Förbundsstyrelsens representanter

Staffan Thorman

Nina Christoffersson

Maritha Östlund-

Holmsten

Anders Dahlstedt Tomas Knuutila Rolf Weiffert

Anders Ekholm

Katinka Ryttse

Sammanträden

Under året har förbundsstyrelsen (FS) och verkställande utskottet (VU) haft sammanlagt

16 protokollförda sammanträden enligt följande:

Förbundsstyrelsen: 22 januari, 26 februari, 7 maj, 9 maj, 20 augusti, 1 oktober och

12 november.

Verkställande utskottet: 10 januari, 24 mars, 30 maj, 8 augusti, 5 september, 26

september, 20 oktober, 7 november och 5 december.

Generalsekreterare har varit Peter Rimsby. Antal anställda har under året varit 13 stycken.

Förbundsstyrelsens organisation har under året bestått av följande utskott:

Verkställande utskottet

Utskottet för organisation

Utskottet för medlemsaktiviteter

Utskottet för avel och hälsa

Utskottet för samhällsnytta

I avsnittet Verksamheter kan du läsa mer om utskottens ledamöter, arbetsgrupper och den verksamhet som

utskotten och arbetsgrupperna har genomfört under året.

16 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

Barbro Olsson

Jenny Stenberg

Annika Sällvik

Ragnar Bergståhl

Peter Rimsby (GS)


FS arbetsgrupper som har varit tillsatta under året:

AG Nordisk bruksgren i FCI

AG SBK:s Historik

Representation

Svenska Brukshundklubben har under året varit representerad i följande organisationer:

Organisation Representant från Brukshundklubben

Agrias Produktkommitté, smådjur Peter Rimsby (GS)

Katarina Swahn (FK), suppleant

Agrias Skadeprövningsnämnd, smådjur Peter Rimsby (GS)

Yvonne Brink (FK), suppleant

Folk och Försvar Tomas Knuutila (Nacka)

Peter Rimsby (GS), suppleant

Svenskt Friluftsliv (fd FRISAM) Anne-Marie Folkesson (FK)

Frivilligorganisationernas

samarbetskommitté (FOS) Tomas Knuutila (Nacka)

Peter Rimsby (GS), suppleant

Samverkande Organisationer (SVO) Peter Rimsby (GS)

Studiefrämjandets förbundsstämma Jenny Stenberg (Nymölla)

Sveriges Hundungdoms ungdomsråd Jenny Stenberg (Nymölla)

SBK-försäkring Peter Rimsby (GS)

Revisorer

Ordinarie revisorer under året har varit auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Lars-Olof

Thellner (Knivsta). Revisorssuppleanter har varit auktoriserade revisorn Peter Olofson (Stockholm) och Carina

Lindström (Kåge).

Valberedning

Valberedningen har under året bestått av Ulla Hemmings, sammankallande (Vegby), Kent Andersson (Hällefors),

Rolf-Göran Asplund (Hörnefors), Iréne Karlsson (Hjo) och Helen Wallman (Finspång).

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 17


Förbundsstyrelsens uppdragsuppföljning

– från kongressen 2010

Nedan lämnas en redovisning över de uppdrag som förbundsstyrelsen fick vid kongressen 2010. Paragrafen i

rubriken hänvisar till protokollet för kongressen 2010.

Paragraf § 12

Ärende: Anpassning av verksamhetsberättelsen efter mål och tydliggöra uppföljning av målen.

Uppföljning: För verksamhetsberättelsen för 2010 har anpassning av målanpassad redovisning påbörjats.

Ytterligare utveckling kommer att ske i verksamhetsberättelsen för 2011.

Paragraf § 12

Ärende: Önskemål om not i kommande verksamhetsberättelser gällande beräkning av vilka konsekvenser

en periodisering av medlemsavgifter vid årsskiften får.

Uppföljning: Inte genomfört då vi efter övervägande funnit att arbetsinsatsen för att periodisera medlems-

avgifter inte kan uppvägas av nyttan med förändringen.

Paragraf § 15C

Ärende: Krav på redogörelse av planerade investeringar i kommande rambudgetar.

Uppföljning: Genomfört.

Paragraf § 21

Ärende: Förslag nr 1 revidering av allmänna bestämmelser.

Uppdrogs åt FS att arbeta vidare med allmänna bestämmelser och slutföra dessa tillsammans

med Svenska Kennelklubben samt lämna in det slutliga förslaget till Kennelklubben senast

den 31 december 2010.

Uppföljning: Genomfört.

Paragraf § 21

Ärende: Förslag nr 2 revidering av bruksprovsregler.

Omarbetning av regeltexter enligt kongressbeslut (MH för tävlande i bruksprov, dubbel-

retning och koefficienter i skydds, 12-årsgräns för tävlande i bruksprov, spårpinnar, tid och

längd på ickeförarspår).

Uppföljning: Genomfört.

Paragraf § 21

Ärende: Förslag nr 6 revidering av agilityregler.

Omarbetning av regeltexter enligt kongressbeslut (Återbetalning av anmälningsavgift för

löptik mot uppvisande av giltigt intyg).

Uppföljning: Genomfört.

Paragraf § 21

Ärende: Förslag nr 8 rallylydnadsregler.

FS uppdrogs att hos Svenska Kennelklubben ansöka om att rallylydnad blir en officiell täv-

lingsgren from 2011-07-01. FS uppdrogs vidare att besluta om rallylydnadsregler under

provperioden 2011-07-01 till 2016-12-31 för att därefter följa ordinarie regelrevideringar.

Uppföljning: Genomfört.

Paragraf § 22

Ärende: Motion nr 3 utbildning av A-figuranter vid mentalbeskrivning (MH) och mentaltest (MT).

Uppdrogs åt FS att verka i motionens anda med utökad information på registreringsbevisen.

Uppföljning: Genomfört.

18 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Förbundsstyrelsens måluppföljning

– från verksamhetsåret 2010

Ekonomi i balans med stabil likviditet

FS och utskotten har aktivt planerat verksamheten utifrån så kostnadseffektiva arbetssätt som möjligt. Utskotten

och grupperna försöker arbeta mycket med telefon- och mailkontakter, telefonmöten och vi försöker

förlägga de fysiska mötena i samband med andra aktiviteter för att hålla våra möteskostnader nere.

Utveckla ledarskapet

Vi genomfört ett antal utbildningsinsatser med fokus på ledarskapsutveckling under året. Det genom en uppdateringskurs

för våra lärare, en tävlingslärarutbildning och en uppstart av en ny allmänlydnadslärarutbildning

i sex moduler.

Ledamöterna i såväl utskott som utskottsgrupper har tillåtits att växa med sitt uppdrag genom det synsätt

på just ledarskap som genomsyrar utskottens arbete bland annat genom att vara lyhörda och lyssna, samt ge

utrymme för andra att komma med förslag och synpunkter.

Aktiva hundar

Utskottet för medlemsaktiviteter och utskottet för samhällsnytta har genomfört en nulägesanalys i form av en

enkät som gick ut i organisationen under hösten. Enkäten har besvarats av drygt 130 klubbar och utskotten

håller på att sammanställa svaren för att kunna ta fram ett relevant grundvärde.

Svenska Brukshundklubben fick under året huvudmannaskapet för rallylydnad. Att få rallylydnad till en officiell

gren är del i arbetet med att ha attraktiva tävlingar och prov som har tagit en hel del arbete i anspråk. Nu

har arbetet kommit en bra bit på väg och regelförslagen är inskickat till Svenska Kennelklubben. En inventering

av funktionärer med inofficiell utbildning är genomförd för att få en uppfattning om hur många som kan

auktoriseras under 2011.

Våra landslag har visat framfötterna detta år och haft många fina placeringar på mästerskapen, detta tror vi ger

fina förebilder och mål att sträva mot för många av våra medlemmar.

Projektgruppen lydnadslandslag (LL) Sverige har under året genomfört flera talangläger och haft många

intresserade talanger i sin verksamhet. Vi kan se att denna satsning slår väl ut och att det finns ett stort intresse

ute i landet bland lokalklubbar och distrikt. Tron växer om att vi kommer att nå målet med satsningen –

“Sveriges lydnadslandslag är bäst i världen”!

Barmarksdrag är ytterligare ett bevis på att vi hittar nya intressanta, roliga grenar att syssla med tillsammans

med våra hundar. Tillsammans med Svenska Draghundsportförbundet har vi genomfört en nybörjarkurs.

Intresset för kursen visar att det finns många som vill syssla med den här verksamheten.

Information om vikten av att ta hand om våra brukshundar har stått på agendan vid uppfödarkonferenser,

RUS/RAS konferenser, rasklubbsträffar och utbildningar. Tonvikten har här legat på friskvård för/av hund.

Funktionsdugliga hundar

Utskottet för avel och hälsa har genom sin verksamhet fokus på funktionalitet hos Brukshundklubbens raser

genom utveckling av mentalbeskrivningar och mentaltester, genom exteriörbeskrivningar samt uppföljning av

rasklubbarnas arbete med hundars hälsa.

Friskvårdsarbetet har stor betydelse för hållbarheten hos hundarna, och friskvårdgruppen har kommit att få

stor betydelse och stort genomslag i organisationen.

Samhällsnyttiga hundar

Under året har vi inte fullt ut levererat det antal hundekipage som Försvarsmakten (FM) beställt till Hemvär-

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 19


net. Många kurser blev senarelagda på grund av den ovanligt hårda och långa vintern i stora delar av mellan-

och södra Sverige. När det gäller befattningsutbildning av personer har vi utbildat enligt plan. När det gäller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har vi levererat enligt uppdrag.

Vi har genomfört två ungdomsläger i samband med hundtjänstskolan på Marma. Vi har genomfört en

nulägesanalys i enlighet med verksamhetsmålen. Vi har ännu inte tagit fram ett arbetssätt för att identifiera

nya typer av samhällsnyttiga hundar. Till del beroende på att vi först behövde få klara direktiv på hur vi ska

arbeta med kommersiell verksamhet inom Brukshundklubben i större skala.

Inom känneteckensmålen har både FM och MSB uppgett vid dialogerna hösten 2010 att vi levererar med

god kvalitet. Både FM och MSB har gett oss nya uppdrag för 2011 och dialog för 2012 pågår enligt plan. Vi

uppfattar att ungdomar i hög utsträckning känner till att vi arbetar med utbildning av hundar och förare åt

FM och att det är positivt. Som exempel kan nämnas att i mitten av december 2010 hade det kommit in cirka

50 anmälningar till nästa års nybörjarkurs för ungdomar. Detta utan någon annonsering överhuvudtaget.

När det gäller MSB är de tyvärr inte intresserade av ungdomar i nuläget då de söker personer med mer livserfarenhet

till sina uppdrag.

Samtliga (100 %) av de ungdomar som har svarat på en riktad enkät uppger att de vill fortsätta att utbilda

sig inom tjänstehundverksamheten samt att lägren har gett dem kunskaper både i hundträning/dressyr och

om Försvarsmakten. Av de som gick på lägren 2009 är det en person som nu har gjort grundutbildning inom

försvaret, en person som gör värnplikten (sista värnpliktskullen inom överskådlig framtid) och en person som

har fått ta hand om en av FHTE:s försvarsmaktshundar, för att utbilda den och sig själv inom tjänstehundsverksamheten.

Två av dessa ungdomar hade ingen egen hund när de gick lägret 2009.

När det gäller medel inom målet styrs utbildningsplaner, utbildning och fortbildning av funktionärer samt

utbildning, examination och kontraktering av hundekipage av de årliga avtal som skrivs med FM och MSB

och är därför inget som vi kan påverka i någon större utsträckning.

Tävlingar och prov sker i en liten skala än så länge men vi jobbar för att det ska öka. Bland annat utbildas och

auktoriseras nu domare och tävlingsledare i bruksprov bevakning.

Konferens för tjänstehundsansvariga hölls den sista helgen i januari 2010 på Arlandia Hotell.

Ungdomsrekryterande verksamhet har under 2010 bland annat skett genom att flera av de som deltog på årets

ungdomsläger var på Försvarsmaktsmästerskapen i Norrköping och marknadsförde ungdomsverksamheten.

Vi har inför 2011 fått särskilda medel av MSB för att undersöka samverkansmöjligheter med kommuner,

landsting samt myndigheter och organisationer inom räddningstjänst. Därför har ingen sådan verksamhet

skett under 2010.

Etablera nya arbetssätt

Målet med att införa målstyrning i organisationen har under året varit fokuserat på distrikten och därför

genomfördes ett pilotprojekt i Stockholmsdistriktet. Projektet har fallit väl ut och resulterat i en förenkling av

metoder som kommer att göra det lättare för andra delar i organisationen att införa målstyrning.

Under året har vi godkänt en etisk policy som håller på att implementeras i våra olika verksamhetsdelar.

En stor del i detta mål har varit att införa nya stadgar i organisationen. Klubbarna har blivit försenade i arbetet

och kongressen 2010 beslutade att skjuta fram sista datum för stadgeändringar inom rasklubbarna till 2011-

04-01. Dessa två faktorer har försenat arbetet vilket innebär att vi inte kan nå upp till målet under 2010.

Även regelrevideringen har varit ett arbete som strävat mot detta mål. Samordningen i utskottet för organisation

och verksamhetsgrupperna inom utskottet för medlemsaktiviteter har lagt ner mycket jobb med att få fram

regelförslag till kongressen 2010. Därefter följde ett arbete med att justera förslagen, utifrån de beslut som kongressen

tog, för att slutligen lämna in förslagen till Svenska Kennelklubben, vilket vi gjorde i december 2010.

20 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Verksamheter

Utskottet för organisation

Ansvarar för:

• samordning av regelverk, det vill säga, att i samråd med övriga utskott ta fram förslag på regler och

anvisningar för Brukshundklubbens tävlings- och provformer

• samordning av utbildning och kompetensutveckling för funktionärer inklusive förtroendevalda, det

vill säga, att i samråd med övriga utskott fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande ut-

bildning och examination av funktionärer och förtroendevalda inom Brukshundklubben

• att utveckla Brukshundklubbens informations- och kommunikationsarbete

• att till förbundsstyrelsen ta fram förslag till riktlinjer om hur information och kommunikation ska

genomföras

• att verka för att varumärket Brukshundklubben stärks, samt utforma förslag till en varumärkesstrategi

• att ta fram utbildningsplaner för PR- och infoansvariga inom organisationen samt se till att denna

utbildning genomförs

• att ge förslag på relevanta profilprodukter

• att ge förslag på riktlinjer för sponsring

• bedriva aktiv ledarutveckling

• driva och samordna kunskaps- och kvalitetsutveckling

• stadgar

• funktionärsetik, dressyrpolicy etc.

Sammansättning

Birgitta Forsberg, sammankallande (t.o.m. september)

Ragnar Bergståhl, sammankallande (fr.o.m oktober)

Ola Folkesson, föreningsutveckling (t.o.m september)

Kenneth Brorsson, regelsamordning (t.o.m januari)

Dag Brück, etik

Åsa Klint, funktionärsutbildning

Anna Persson, PR- och information.

Möten

På grund av intensivt arbete i de olika arbetsgrupperna har utskottet prioriterat det arbetet och endast haft ett

protokollfört möte.

Representation

• Kurser i föreningsteknik

• Flera ledamöter i utskotten har suttit mötesordförande på lokal- och rasklubbars årsmöten

• Monter på mässorna Stockholms hundmässa och MyDOG

• Monter på SM i lydnad och agility, samt SM i bruks och IPO.

Vi har också haft möjlighet att representera organisationen och vår syn på aggressiva hundar i TV4:s program

Förkväll under året.

Utbildning

I enlighet med FS mål ”Utveckla ledarskapet” har utskottet via funktionärsutbildningsgruppen arrangerat

följande utbildningsinsatser:

• Uppdateringskurs för lärare “Vinnande team”, 8 deltagare

• Avslutad tävlingslärarutbildning på Solhaga utanför Markaryd. Fem godkända tävlingslärare

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 21


• Startat upp en Allmänlydnadslärarutbildning med 13 deltagare. Utbildningen genomför i sex moduler,

varav modul 3 och 4, 5 och 6 genomförs i anslutning till varandra. Varje modul är också, i mån av plats,

öppen som utvecklingskurs för instruktörer och lärare

• Träff med Naturbruksgymnasier på Scandic i Väsby, 33 deltagare, mycket uppskattad.

Konferenser

Funktionärsutbildningsgruppen arrangerade en träff med FS och utskotten för att diskutera Brukshundklubbens

framtid.

I mars arrangerade funktionärsutbildningsgruppen en distriktskonferens med 27 deltagare.

Aktiviteter

I enlighet med FS mål gällande ”Etablera nytt arbetssätt” har utskottet genomfört ett pilotprojekt i Brukshundklubbens

stockholmsdistrikt gällande införandet av målstyrning i organisationen. Projektet har fallit väl

ut där distriktet jobbat fram en egen modell för att identifiera och arbeta med sina mål. Mer information om

detta finns på Fido.

Samtliga regelpaket i regelrevideringsarbetet lades fram på årets kongress där man beslutade om de förslag som

utskottet för organisation fick i uppdrag att förbereda och lämna vidare till Svenska Kennelklubben. I december

lämnades regelförslagen in till Kennelklubben för godkännande.

I enlighet med FS mål gällande ”Etablera nytt arbetssätt” godkändes den etiska policyn under 2010 och gruppen

har arbetat med att implementera den i organisationen.

I enlighet med FS mål ”Etablera nya arbetssätt” har stadgegruppen under året arbetat för att resterande klubbar

ska ta beslut och införa de nya stadgarna. Processen att införa nya stadgar i lokalklubbarna har varit trög

och trots att detta skulle varit klart under 2009, var det i inledningen av 2010 fortfarande 130 klubbar som

inte hade genomfört stadgeändringen.

Kongressen beslutade också att skjuta på slutdatumet för rasklubbar att införa de nya stadgarna till 2011-04-01.

Övrigt

Utskottet för organisation har i arbetat tillsammans med utskottet för medlemsaktiviteter i projektet för regelrevidering

och utbildning av organisationens första tävlingsledare.

22 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

Foto: Maria Nilsson


Utskottet för medlemsaktiviteter

Ansvarar för:

• tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets ansvarsområde

• förbundstävlingar såsom SM samt anvisningar gällande SM inom utskottets verksamhetsområde

• tävlingsprogram för de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde

• att genomföra uttagning av landslag inom de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde

• samarbeta med Sveriges Hundungdom i agilityfrågor

• utveckling av verktyg och material i syfte att underlätta för funktionärer inom hundägarutbildning

• ta fram, utveckla och ge förslag på ett brett utbud av utbildningar för medlemmar/hundägare (med

syfte osv) som ger förutsättningar för ett aktivt kursutbud inom organisationen

• aktivt följa upp utvecklingen av nya tävlingsformer

• föreslå nya officiella tävlingsformer

• bistå med fackkompetens till regelrevidering

• utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde.

Sammansättning

Nina Christoffersson, sammankallande

Anders Ekholm, bruksgruppen

Lennart Sanfridsson, draghundsgruppen

Anders Brorsson, lydnadsgruppen (t.o.m. mars)

Anki Ekelund, lydnadsgruppen (fr.o.m. april)

Ola Bergh, agilitygruppen (t.o.m. augusti)

Jonas Erlandsson, agilitygruppen (fr.o.m. november).

Möten

Utskottet har haft fem protokollförda möten, varav två telefonmöten och ett per capsulam-möte.

Utbildningar

Den 23-25 april genomfördes en utbildning i barmarksdrag i Boxholm.

Aspirantprov för domare

Teoretiska aspirantprov för bruksprovsdomare 2010 2009 2008

Antal genomförda 4 3 4

Antal deltagare 24 16 43

Godkända 18 15 26

Praktiska aspirantprov för

bruksprovsdomare

2010 2009 2008

Antal genomförda 7 6 6

Antal aspiranter 38 37 30

Godkända II-I klass B-domare A-domare B-domare A-domare B-domare A-domare

23 6 31 1 23 3

Teoretiska aspirantprov för

IPO/BHP-domare

2010 2009 2008

Antal genomförda - - 1

Antal deltagare - - 7

Godkända - - 7

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 23


Teoretiska aspirantprov för

lydnadsdomare

2010

Praktiska aspirantprov

av lydnadsdomare

2010

Antal genomförda 4 1

Antal deltagare 26 1

Godkända 19 1

Konferenser

Den 27 februari genomfördes en konferens gällande Brukshundklubben och hundägarutbildningen, konferensen

genomfördes i samarbete med utskottet för organisation på Scandic i Upplands Väsby.

Referensdomarkonferens för bruksdomare genomfördes den 13-14 november på Norrköpings BK.

Tävlingar och prov

2010 var sammantaget ett fantastiskt år för Sveriges landslag.

VM i agility hölls detta år den 1-3 oktober i Rieden, Tyskland. Genom en riktigt bra insats lyckades largelaget

knipa guldmedaljen i kombinationen. Detta gjorde man genom att ta silverplaceringen i hoppklass och

sedan lyckas med fina resultat i agilityklass.

Nordiska mästerskapen för agilitylandslaget hölls den 19-21 november i Danmark och här tog Sverige ett

ärofyllt silver i lag med large-laget.

IPO VM avhölls den 16-19 september i Finland. Sverige lyckades inte få någon framskjuten placering detta år.

VM i lydnad hölls detta år i Danmark och inte heller här lyckades det hela vägen fram men på Nordiska

mästerskapen som detta år hölls i samband med Stockholms Hundmässa i Stockholm gick det desto bättre

och Sverige knep både guld- och bronsmedaljerna, dessutom placerade man sig som tredje bästa lag.

Nordiska mästerskapen för brukshundar genomfördes i Danmark 2010. Här tog Sveriges ekipage storslam

genom att ta samtliga guldmedaljer utom i skyddet, där vi placerade oss på andra plats.

Foto: 24 Gun Nilklasson

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Världscupen i spår hölls den 14-18 april i Slovenien, här placerade sig det svenska ekipaget på en första plats.

SM i lydnad och agility arrangerades den 18-20 juni av Värmland-Dalsdistriktet i ett gott samarbete med

Karlstad BK och Kristinehamns BK. Tävlingarna avhölls på Skutberget i Karlstad.

Gävleborgsdistriktet hade åter samlat krafterna och genomförde förtjänstfullt årets Bruks och IPO SM den

26-28 augusti. Tävlingsarenan förlades till Edsbyn.

Det första riksmästerskapet i rallylydnad genomfördes i samband med Tjänstehund-SM den 17-19 september

på Himmelstalundsfältet i Norrköping.

Agilitystarter

Antal officiella starter 2003-2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Individuellt 70 105 70 740 64 618 58 977 53 789 49 355 44 836 36 560

Lag* 6 033 5 367 4 454 4 804 4 385 4 768 5 257 1 706

Antal tävlingar** 273 254 216 212 185 175 148 102

* 2003 redovisas antalet lagstarter, från 2004 redovisas antalet ekipagestarter i lag

** Från 2004 redovisas varje dag av ett flerdagarsevenemang som en separat tävling

Övrigt

Projektgruppen Landslagsutveckling Lydnad jobbar oförtrutet vidare mot sitt mål och det har varit ett positivt

år för talanggruppen. Det har självfallet inneburit en enorm arbetsinsats av gruppen, men det är fantastiskt

roligt att se den entusiasm och glädje som hela tiden präglar arbetet.

Flera talangläger har genomförts och flera av ”talangerna” klättrar raskt på rankinglistan.

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 25


Utskottet för avel och hälsa

Ansvarar för:

• den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshundklubben har

avelsansvar för

• att kommunicera med Svenska Brukshundklubbens rasklubbar

• att skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbs- och avelsfrågor

• samordning av information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav för de raser Brukshundklubben

har avelsansvar för

• uppföljning av rasklubbarnas arbete med Rasspecifika avelsstrategier

• att avelsmålskonferenser arrangeras kontinuerligt

• att planera, organisera och utvärdera projekt gällande Brukshundklubbens rasers fysiska hälsa i samarbete

med rasklubbar och anlitade specialister

• samordna utställningsverksamheten inom Brukshundklubben samt ta fram förslag till utställningsprogram,

vilka fastställs av Svenska Kennelklubben

• arbeta för att kvalitetssäkra utställningsverksamheten inom Brukshundklubben

• att utbilda utställningsansvariga lärare för utbildning av utställningsfunktionärer inom Brukshundklubbens

distrikt och rasklubbar

• att i samarbete med Kennelklubben arrangera exteriördomarkonferenser

• att i samarbete med Kennelklubben arrangera vidareutbildning och examinationer för exteriördomare

• utbildning och examination samt vidareutbildning av exteriörbeskrivare

• att samordna och distribuera information avseende den mentala statusen för de raser Brukshundklubben

har avelsansvar för

• att i samarbete med berörda utskott bevaka utvecklingen av hundars mentala status

• tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest

• att utveckla och vidareutveckla provformer för hundars mentala status i enlighet med senaste rön

• sprida kunskap om friskvård för alla hundar

• sprida kunskap om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv

• verka för alla hundars rätt till ett aktivt liv

• söka kunskap om hälsopåverkande faktorer för att använda i såväl avel som generellt för alla hundar.

Möten

Utskottet har under året avhållit fjorton protokollförda möten samt två arbetsmöten.

Sammansättning

Maritha Östlund-Holmsten, sammankallande

Ann Olsson, mentalgruppen

Barbro Olsson, Lathunden

Katinka Ryttse, avelssamordningsgruppen

Marie Söderström-Lundberg, friskvårdsgruppen

Bo Wiberg, exteriör/utställningsgruppen.

Representation

Utskottet har under året deltagit i Brukshundklubbens monter på Stockholms Hundmässa och friskvårdsgruppen

har varit med och informerat i Brukshundklubbens tält vid SM i Bruks och IPO.

Utbildning

Hälso- och rasdatautbildning

Grund- och vidareutbildning i programmet Lathunden genomfördes den 23-24 oktober på Scandic Hotell,

Upplands Väsby. Utbildningsledare David Lundgren, Anita Braxenholm och Maria Dahlberg. Från utskottet

deltog Katinka Ryttse och Barbro Olsson.

26 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Mentaltestdomarutbildning

Mentaltestdomarutbildning med nio deltagare genomfördes i två steg, båda som internat. Steg 1 den 13-16

maj och steg 2 den 12-19 september, inklusive examination. Utbildningen genomfördes i Uddevalla. Schäferdistrikt

västra/Lokalklubben Uddevalla stod för marktjänsten och mentalbanan. Lärare var Curt Blixt, Reino

Oskarsson och Torbjörn Eriksson. Examinator var Curt Blixt.

Vidareutbildning av exteriördomare

Vidareutbildning av exteriördomare på Brukshundklubbens nya ras Vit Herdehund har genomförts vid två

tillfällen, den 13 maj och den 11 december. Ansvarig från utskottsgruppen exteriör har varit Bo Wiberg.

Utställningsarrangörsutbildning

En uppdateringsdag inför nya bestämmelser 2011 genomfördes den 13 november. Lärare var Bo Wiberg.

En grundkurs genomfördes den 13-14 november. Lärare var Yvonne Brink. Båda kurserna genomfördes i

Södertälje.

Konferens

Konferens Rasklubbsordförande/ordföranden i distriktens rasutvecklingssektorer

Konferensen genomfördes 2010-04-10/11 på Scandic Hotell, Södertälje.

Konferensen behandlade;

• AGRIA – Skadeprojektet, föredragande Ib Ahlén, AGRIA och Maritha Östlund-Holmsten

• Information om året som gått, föredragande Maritha Östlund-Holmsten

• Vad är nytt och vad är under arbete avseende Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest (MT)

Föredragande Marlene Mussawir/Inga-Lill Larsson, mentalgruppen

• Information om valputveckling, föredragande Inga-Lill Larsson mentalgruppen

• Kvalitetssäkring av mentalverksamheten, föredragande Ann Englund, mentalgruppen

• Information och svar på frågeställningar, regler för återauktorisation, föredragande: Inga-Lill Larsson, mentalgruppen

• Beteende och Personlighetsbeskrivning – BPH, föredragande Sophia Trenkle-Nyberg

• Exteriörbeskrivning, protokoll, data och arrangemang, utställningsfunktionärer, ansvar och krav, föredragande

Bo Wiberg

• Lathunden, rasdata, föredragande Barbro Olsson, utskottet, Yvonne Brink, Brukshundklubbens kansli

• SBK:s etiska regler, föredragande Staffan Nordin

• Öka och förläng hållbarheten på våra hundar, betydelsen av kost, röntgendiagnostik, orsak och verkan för avläsningsresultat,

föredragande Maths Lindberg, Husdjurshälsan

• Vallhundsprojektet, föredragande Ulla Hemmings Svenska Cattledogklubben, sammankallande i projektgruppen

• Fysisk träning och motion allt efter ålder och förmåga, föredragande Marie Söderström-Lundberg och Ann

Essner, friskvårdsgruppen.

Avelsmåls och Uppfödarkonferens

Konferensen genomfördes den 27-28 november på Scandic Hotell, Jönköping.

Konferensen behandlade:

• Kostens betydelse för nästa generation, parning-dräktighet-avvänjning-tillväxt – skelettutveckling, föredragande

Bo Edoff

• Breed Profiles, föredragande Ib Ahlén

• BPH- Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund, föredragande Sophia Trenkle-Nyberg

• Mental och Exteriör Hälsa – Vad är det? Föredragande Anne-Chatrine Edoff

• Friskvård Hund – Ett SBK-projekt i tiden. Artroser, föredragande Marie Söderström Lundberg. Från Utskottet

deltog Katinka Ryttse

Mentaltestdomarkonferens

Den 27-28 mars genomfördes en mentaltestdomarkonferens på Scandic Hotell, Upplands Väsby. Konferensen

behandlade bland annat:

• Definitioner av begreppsord, förändringar i nycklar och bestämmelser

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 27


• Bedömning via DVD

• Revidering av mentaltestet och en domarenkät.

Konferensledning var Marlene Mussawir och Curt Blixt och från utskottet deltog Ann Olsson.

Aktiviteter

Collie

SKK/AK genomförde 2010-03-04 ett möte avseende Colliens mentalitet med deltagare från SKK/UKK,

SKK/KHM, SLU, Brukshundklubben och Svenska Collieklubben. Utskottet representerades av Yvonne

Brink.

Rottweiler

Utskottet har tillsatt en grupp som ska kartlägga rottweilerns mentalitet och komma med förslag som kan gagna

rasen med tanke på massmedia. Arbetsgruppen består av: Yvonne Brink sammankallande, Anne-Chatrine

Edoff, Hans Temrin, Jerker Lawesson, Leif Carlsson, Krister Wall och Ulrika Thorén.

Rasklubbsträffar

I samband med 2010 års organisationskonferens genomfördes en rasklubbsträff som till största delen behandlade

stadgarna.

Ytterligare en rasklubbsträff genomfördes den 9 april 2010 på Scandic Hotell, Södertälje. På programmet stod;

• AGRIA genom Ib Ahlén informerade om uppdateringen av Breed Profiles

• Information från utskottet och tid för frågor kring RAS (Rasspecifika Avelstrategier)

• SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar), rasklubbarnas behov och arbetet i utskottet.

I samband med kongressen avhölls en träff den 7 maj med RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) på dagordningen.

Föredragande: Karin Drotz, avelskonsulent på SKK och Ulrika Edgren rashandledare.

Friskvård

Målsättningen är att förmedla kunskap om hållbarhet hos arbetande hundar på både bas-, aktiv- och elitnivå.

• Friskvårdsgruppen har deltagit vid utbildning av Brukshundklubbens allmänlydnadslärare

• Föreläsning i ämnet har genomförts vid olika konferenser

• Artiklar har publicerats i tidningen Brukshunden.

Arbetsgruppen revidering mentaltest

Gruppen har lämnat förslag på revideringspunkter. Förslaget har skickats ut på remiss till rasklubbar och till

distrikt och resursgruppen för kännedom. Arbetsgruppen består av: Roland Sjösten sammankallande, Pia

Johansson, Marlene Mussawir och Curt Blixt.

Resursgruppen

Gruppens arbete med kvalitetssäkring av mentaltest och mentalbeskrivningsbanor har fortsatt under året.

Gruppen är också utbildare/fortbildare av domare och beskrivare samt sakkunniga på t.ex. distriktskonferenser.

Två konferenser genomfördes den 16-17 januari och den 13-14 november. Resursgruppen består av: Ann

Englund sammankallande, Curt Blixt, Pia Johansson, Torbjörn Eriksson, Reino Oskarsson, Ann Olsson,

Inga-Lill Larsson, Hans Kinn, Lorentz Ogebjer, Conny Borg, Sune Halvarsson, Anne-Chatrine Edoff, Roland

Sjösten, Kerstin Persson och Owe Andersson.

Lathundsgruppen

Brukshundklubben har under året skrivit ett samarbetsavtal med Genetica ang. programmet Lathunden. En

grupp, ”Lathundsgruppen”, är ansvarig för arbetet och består av Barbro Olsson sammankallande, David Lundgren,

Anita Braxenholm och Maria Dahlberg.

28 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Valptest

Valptestets utformning har under året fastställts och ett uppdragskontrakt med SLU har upprättas. Uppdraget

består av att genomföra en utvärdering av testet.

Översynsgrupp Mentalbeskrivning Hund (MH)

Gruppen har jobbat med sammanställningar under året och består av: Inga-Lill Larsson sammankallande,

Curt Blixt, Per Arvelius, SLU och Helena Rosenberg representant från Svenska Kennelklubben.

Övrigt

Brukshundklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbetet, öka och sprida kunskap till medlemmarna

för att få funktionsdugliga, det vill säga mentalt sunda och fysiskt friska hundar.

Under året har utskottet tillsammans med utskottet för organisation genomfört en nulägesanalys genom en

enkät till drygt 2 100 medlemmar. Frågorna handlade, för utskottet för avel och hälsas del, om hur medlemmarna

uppfattar och har kännedom om det område som utskottet hanterar. Utskottet har under året också

verkat för att ha en dialog med rasklubbar och disktrikt genom ett kommunikationsbrev innehållande information

med det som är på gång eller som har beslutats och med uppmaningar att föra fram frågeställningar

till utskottet.

Genom att noga följa ekonomin och anpassa utbudet efter den budget som funnits till utskottets förfogande

har funktionärer inom rasklubbarna och övriga intresserade inom organisationen givits möjlighet att delta på

utbildningar och konferenser där utskottet informerat och utbildat inom de punkter som står upptaget under

verksamhetsmålen.

Utställning

Antalet ansökta huvudutställningar, som distrikten ansvarar för (endast brukshundraser), uppgick till

42 stycken (jmf 38 stycken 2009). Rasklubbsutställningarna var 47 stycken (jmf 45 stycken 2009).

Antal utställningscertifikat per ras

De fem senaste årens registreringssiffror ser ut enligt nedan:

Ras 2010 2009 2008 2007 2006

Australian Shepherd 44 44 48 42 45

Australisk Cattledog 12 9 5 9 5

Australisk Kelpie 18 16 31 18 21

Beauceron 2 2 4 1 3

Belgisk Vallhund/Groenendael 2 3 5 6 3

Belgisk Vallhund/Laekenois 1 - - - -

Belgisk Vallhund/Malinois 8 6 8 3 9

Belgisk Vallhund/Tervueren 5 11 14 8 13

Bouvier des Flandres - 2 5 2 4

Boxer 23 20 19 18 12

Briard 5 5 16 11 5

Collie, korthår 24 18 29 27 28

Collie, långhår 61 62 72 66 68

Dobermann 18 26 26 15 23

Hollandse Herdershond, långhår - - - 1 3

Hollandse Herdershond, strävhår 1 - - - 1

Hollandse Herdershond, korthår 5 11 5 2 -

Hovawart 16 14 23 18 20

Riesenschnauzer, svart 12 12 12 7 16

Riesenschnauzer, peppar och salt 1 - - - -

Rottweiler 49 43 69 44 51

Schäfer 48 55 59 59 52

Svart Terrier 14 10 17 7 3

Vit herdehund 30 - - - -

Totalt 399 369 467 364 385

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 29


Registreringar av Brukshundklubbens hundraser

De fem senaste årens registreringssiffror ser ut enligt nedan:

Ras 2010 2009 2008 2007 2006

Australian Shepherd 342 286 351 260 240

Australisk Cattledog 23 34 31 34 42

Australisk Kelpie 157 185 175 106 125

Beauceron 20 30 33 17 26

Belgisk Vallhund/Groenendael 48 75 68 69 98

Belgisk Vallhund/Laekenois 7 36 8 13 16

Belgisk Vallhund/Malinois 149 244 165 172 176

Belgisk Vallhund/Tervueren 79 167 141 179 196

Berger Picard 8 7 13 2 5

Bouvier des Flandres 39 41 91 90 72

Boxer 447 606 620 531 597

Briard 60 152 139 204 190

Collie, korthår 86 77 95 65 64

Collie, långhår 511 523 550 596 496

Dobermann 175 254 315 373 367

Hollandse Herdershond, korthår 54 31 33 10 39

Hollandse Herdershond, långhår 3 10 - - -

Hollandse Herdershond, strävhår 1 - - - -

Hovawart 163 151 164 152 204

Riesenschnauzer, peppar och salt

Riesenschnauzer, svart

23

131

3

132

241* 225* 212*

Rottweiler 1 088 1 284 1 502 1 256 1 324

Schäfer 2 096 2 431 2 616 2 865 2 899

Svart Terrier 22 42 13 19 30

Vit herdehund 171 - - - -

Totalt 5 903 6 801 7 364 7 238 7 418

* Summan är sammanslagen för de två typerna inom rasen

Mentalbeskrivning

Totalt har 6 594 hundar mentalbeskrivits under året. Brukshundklubben och dess rasklubbar har beskrivit

5 997 hundar, varav 3 562 hundar av brukshundras. Övriga, 597 hundar, har beskrivits av avtalsanslutna

klubbar och organisationer. Antalet beskrivna hundar av Brukshundklubbens raser har minskat under 2010.

Ras 2010 2009 2008 2007 2006

Australian Shepherd 173 189 141 157 127

Australisk Cattledog 30 29 18 22 27

Australisk Kelpie 119 111 96 100 106

Beauceron 21 12 23 22 16

Belgisk Vallhund/Groenendael 23 47 39 45 67

Belgisk Vallhund/Laekenois 4 1 16 10 2

Belgisk Vallhund/Malinois 140 145 125 125 126

Belgisk Vallhund/Tervueren 80 69 96 122 79

Berger Picard 2 3 3 2 2

Bouvier des Flandres 17 52 41 37 29

Boxer 379 357 379 392 406

Briard 84 77 124 106 97

Collie 296 320 348 284 327

Dobermann 109 164 224 215 190

Hollandse Herdershond 26 21 13 9 5

Hovawart 99 122 113 152 175

Riesenschnauzer 99 169 110 147 152

Rottweiler 597 732 664 769 846

Schäfer 1 202 1 283 1 303 1 524 1 521

Svart Terrier 10 8 21 21 4

Vit herdehund 52 - - - -

Totalt 3 562 3 911 3 897 4 263 4 304

30 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Korning

Nedan redovisas antalet korade hundar fördelade på ras. Titeln korad innebär godkänd mentaltest, godkänd

exteriörbeskrivning samt HD au (utan anmärkning).

Ras

gk/ej gk

mentaltest

2010

gk/ej gk

mentaltest

2009

gk/ej gk

mentaltest

2008

gk/ej gk

mentaltest

2007

gk/ej gk

mentaltest

2006

Australian Shepherd 24/19 22/9 23/10 16/7 35/18

Australisk Cattledog 1/2 8/3 6/2 4/1 7/2

Australisk Kelpie 38/10 28/5 29/8 28/8 27/9

Beauceron 10/0 13/3 8/1 5/1 6/5

Belgisk Vallhund/Groenendael 2/1 7/12 9/5 3/7 10/6

Belgisk Vallhund/Laekenois 0/3 4/3 1/1 0/1 0/1

Belgisk Vallhund/Malinois 23/6 31/6 37/5 27/5 49/8

Belgisk Vallhund/Tervueren 18/11 23/2 29/12 11/12 66/23

Berger Picard 0/1 - - - 0/1

Bouvier des Flandres 6/2 - 2/2 2/5 9/16

Boxer 95/13 89/18 134/20 80/19 254/38

Briard 26/14 17/9 11/12 19/21 48/21

Collie, långhår 24/33 11/22 18/24 11/24 44/38

Collie, korthår 10/8 4/9 16/15 3/3 11/16

Dobermann 35/6 75/10 48/17 7/22 72/27

Hollandse Herdershond, korthår 1/0 1/0 2/1 2/0 -

Hollandse Herdershond, långhår 0/0 - - - 2/0

Hollandse Herdershond, strävhår 0/0 - - 1/1 -

Hovawart 41/15 35/27 56/36 46/26 84/30

Riesenschnauzer, svart 38/11 21/8 22/6 18/6 93/16

Riesenschnauzer, peppar och salt 1/0 1/1 - 1/4 2/2

Rottweiler 128/27 208/49 238/48 196/52 330/62

Schäfer 262/16 323/39 280/46 305/34 522/74

Svart Terrier 2/5 4/3 6/5 1/2 3/4

Vit herdehund 22/9 - - - -

Totalt 807/212 925/228 975/276 786/261 1 674/417

Foto: Lorentz Ogebjer

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 31


Utskottet för samhällsnytta

Ansvarar för:

• att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov för försvarsmakts- och

räddningshundar

• utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier som fastställs av Försvarsmakten

• uttagning, utbildning och prov av amsök-, försvarsmakts- och räddningshundar

• information om tjänstehunden i samhället

• rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning

• information och rekrytering av ungdomar till tjänstehundsverksamheten

• tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för IPO-R och SM/DM samt bruksprov bevakning

• förbundstävlingar såsom SM för räddningshundar och försvarsmaktsmästerskap

• utveckla former för arbetsprov

• etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga

hundar

• aktivt arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig

• utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier för räddningshundverksamheten.

Sammansättning

Tomas Knuutila, sammankallande

Jöran Wikbladh, FM-gruppen (t.o.m oktober)

Håkan Holmberg, FM-gruppen (fr.o.m november)

Olle Landfors, räddningsgruppen (t.o.m juli)

Mona Brantlind, räddningsgruppen (fr.o.m. augusti)

Malin Liljesson, ungdomsgruppen

Annika Sällvik, utvecklingsgruppen.

Möten

Utskottet har under året haft fem protokollförda möten.

Representation

Utskottet har under året varit representerat på:

• Folk och Försvars rikskonferens i Sälen (Tomas Knuutila och Jöran Wikbladh)

• Organisationskonferensen (Tomas Knuutila och Annika Sällvik)

• Utbildningskonferensen (Tomas Knuutila, Jöran Wikbladh, Annika Sällvik, Olle Landfors, Malin Liljesson)

• Kongressen (Tomas Knuutila, Annika Sällvik)

• SM för räddningshundar samt Försvarsmaktsmästerskapen i Norrköping (Tomas Knuutila, Annika Sällvik,

Jöran Wikbladh, Malin Liljesson)

• Hundtjänstskolan Marma (Tomas Knuutila, Annika Sällvik)

• Tre möten med Försvarsmakten högkvarteret (Tomas Knuutila, Jöran Wikbladh, Håkan Holmberg)

• Ett möte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Stockholm (Tomas Knuutila, Olle

Landfors)

• Två möten med MSB i Karlstad (Tomas Knuutila, Mona Brantlind).

Konferenser

Försvarsmaktsgruppen och räddningsgruppen arrangerade som vanligt den årliga utbildningskonferensen på

hotell Arlandia den 30-31 januari.

Försvarsmaktsgruppen

Försvarsmaktsgruppen har till uppgift att leda och stödja information, rekrytering och utbildning av bevakningshundar

och hundtjänstpersonal. FM-gruppen ska också aktivt medverka till reformering och förnyelse av

hundtjänsten inom Försvarsmakten samt aktivt medverka i förmågeutveckling av bevakningshunden (patrullhundar

och specialhundar) samt kompetensutveckling av hundtjänstpersonal. Verksamheten bedrivs i enlighet

med av Försvarsmakten godkända och fastställda specifikationer och kursplaner.

32 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Försvarsmaktsgruppen har under verksamhetsåret bestått av Jöran Wikbladh (sammankallande), Peder Nimrodsson,

Håkan Holmberg, Leif Borgenlöv, Jörgen Karlsson, Per Arne Jadepalm, Marianne Dahlin, Katarina

Antonsen, Mariann Pettersson, Bo Andersson och Malin Liljesson. Sven Börje Persson har varit adjungerad till

gruppen. FM-gruppen har avhållit fyra protokollförda möten. I november började Jöran Wikbladh sin tjänst

som produktionsledare på förbundskansliet och lämnade därmed gruppen. Håkan Holmberg tog över rollen

som sammankallande.

Försvarsmaktens verksamhet är mål- och resultatstyrd, denna styrningsprincip har sedan 2004 varit styrande

för FM-gruppens arbetssätt.

Representation

Under verksamhetsåret har FM-gruppen varit representerad vid ett stort antal dialoger, inspektioner, konferenser,

seminarier och möten.

Utbildning

Kraven på kvalitetssäkring av avtalspersonalen är fortsatt hög. Planer enligt den s.k. ”Karlbergsmodellen” är

färdigställda och godkända av Försvarsmakten. Planerna genomgås kontinuerligt och revideras vid behov.

Under hösten 2010 har sommarens kurschefer varit samlade under skolledningen och slutfört ett omfattande

arbete som utmynnat i genomförandeplaner för samtliga befattningsutbildningar. Dessa kommer att säkerställa

kontinuitet mellan utbildningsstegen och första kvalitetssäkringen av utbildningarna.

Brukshundklubben har varit representerade vid Försvarsmaktens viktiga Gender och Värdegrundsutbildningar.

Brukshundklubben har även deltagit i Försvarsmaktens arbetsgrupp GUF.

Hundtjänstskolan

Skolan genomfördes med stöd av Livgardet/Gävleborgsgruppen under veckorna 27–28 vid Marma Läger.

Utbildning Antal elever Varav kvinnor

HTU Hundtjänstutbildning grund 34 18

GB1 Hundtjänstinstruktör skede 1 25 17

GB2 Hundtjänstinstruktör skede 2 19 8

PB Hundtjänstbefäl 13 6

IKP Frivilliginstruktör praktikskede 3 2

Foto: Elisabeth Gustavsson

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 33


Övrig utbildning

Utbildning Antal elever Varav kvinnor

Vidmakthållande säkerhetssök 9 8

KU hundtjänstinstruktör 50 29

Funktionärsutbildning 31 17

Utbildningskonferens 58 30

Ungdomsläger Marma Steg 1 och 2 (14+19) 33 29

Regional ungdomsutbildning, Luleå och Skövde 55 45

Utbildningskonferens Kontrollanter 35 16

Hundproduktion

Hundtyp Antal godkända

Försvarsmaktshund Hemvärnet 104

Försvarsmaktshund Hemvärnet frisökande (fem st genomförs 2011) -

Flygvapnet Tjänstehund 2 Fbasj (tio under utbildning) 12

Försvarsmakten Säkerhetssök (åtta under utbildning) 7

Försvarsmakten utbildningshund 12

Försvarsmaktshund Marin miljö under produktion slutförs 2011 (12 st) -

Tjänstehund 1 frisök + skydd (22 återstår) 8

Funktionskontroller 210

Aktiviteter

FM-gruppen har under 2010 varit representerad i AG Hund vid HVSS genom Håkan Holmberg.

Genomförda effektivitetsanalyser har bearbetats statistiskt och kommer att vara ett underlag för kommande

uppdrag. Utredning med resultat överlämnas till HKV jan/feb 2011.

Information har framför allt bedrivits via Brukshunden, hemsidan, Fido och Tjänstehundsnytt. Flera filmer

har framtagits och distribuerats även under 2010.

Brukshundklubben har genomfört, över hela landet, 86 stycken info- samt rekryteringsmöten med ett totalt

antal deltagare om minst 4 433. Flera av dessa möten har varit fokuserad på den satsning som genomförts

2010. Där tydligheten mot det nya insatsförsvaret och uppfyllnad IO 12 varit i fokus. Även ungdomsperspektivet

har varit dominerande.

Ett stort antal, mångsidiga rekryteringsbroschyrer/foldrar har tagits fram och distribuerats. Även en ansenlig

mängd PR- och infomaterial med allt ifrån roll-ups till praktiska ”giveaways” har levererats. Samtliga distrikt

har erhållit ändamålsenlig dressyr/kursmateriel samt en profillåda med filmer och broschyrer med mera. Ett

mycket uppskattat instick i Brukshunden om Hundtjänstskolan Marma har kommit alla läsare av densamma

till godo.

Funktionärsutbildning har genomförts centralt med tjänstehundansvariga samt andra viktiga funktionärer

från distrikten. Satsningen fortsätter in i 2011 med det som vi inte lyckades genomföra 2010. Uppgiften är en

av grundpelarna som vi alltid ska genomföra och uppnå enligt Försvarsmaktens krav på Svenska Brukshundklubben

som Frivillig Försvarsorganisation.

Tävling

Försvarsmaktsmästerskapen för bevakningshundar genomfördes den 17-19 september med Östgötadistriktet

som arrangör. Mästerskapen genomfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Övrigt

Verksamheten med tjänstehundssamordnare fortlöper och har även under detta året utvärderats av FM-gruppen.

Åtgärder för att effektivisera verksamheten har vidtagits.

34 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


FM-gruppen har under året haft ett fortsatt förtroendefullt samarbete med Försvarsmakten och dess förband,

såsom Högkvarterets PROD/FRIV, Rikshemvärnsavdelningen, Försvarets Hundtjänstenhet, Hemvärnets

Stridskola, Flygvapenavdelningen samt flottiljer, förband och utbildningsgrupper.

Räddningsgruppen

Vår uppdragsgivare är Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) och vi har en fast beställning på

25 hundar per år för internationell verksamhet.

Under året har vi haft tre möten med MSB. Förutom vår- och höstdialog har ett samverkansmöte hållits för

att förbättra arbetsrutiner och samarbete.

MSB har utarbetat dokument med regler/rutiner för räddningshundsverksamheten.

Räddningsgruppen, som ingår i utskottet för samhällsnytta, har under året bestått av Olle Landfors (t o m 30

juni) Mona Brantlind, Anna Holter, Görgen Karlsson, Leif Sundberg och Ingrid Jansson (fr o m 1 juli). Sammankallande

för gruppen är Mona Brantlind. Gruppen har hållit 12 protokollförda möten under året.

Representation

Regionalt och lokalt har samverkan skett med länsstyrelser, kommuner och polis. Vidare deltog företrädare

för tjänstehundsverksamheten aktivt i kommunernas frivilliga resursgrupp (FRG) och regionala resursgrupper

(RRG). Samarbete finns också med Svenska sjöräddningssällskapet på ett antal platser runt våra kuster.

I oktober arrangerade FCI:s Rescue Commission en konferens för internationella räddningshundsdomare.

Från Sverige deltog Leif Sundberg och Catharina Detlefsen-Dahlström. Förutom att mycket kraft lades vid

bedömningsfrågor presenterades också förslagen till reviderade regler för IPO-R och lagtävling. Båda paketen

ska fastställas av IRO och FCI under 2011.

Utbildning

Räddningshundförarutbildning (RHFU) har skett enligt följande:

Kurs Antal Elever Varav kvinnor

RHFU 27 21

Instruktörsutbildning 10

Tre kurser utifrån gällande utbildningsplan har startat eller pågått under året. Den ena är en försöksutbildning

där kursverksamheten bedrivs som internat under tre helger samt två veckor. Syftet är att se om kursformen

kan förkorta utbildningstiden från dagens 18 månader till ca 9-12 månader.

Regionalt och lokalt har under året genomförts ett stort antal realistiska moment/övningar. Ett flertal av dessa

övningar har pågått under ett par dygn.

Räddningshundekipage Mål Antal utbildade/prövade

Antal utbildade ekipage 25 26

Antal funktionskontrollerade ekpiage 46

Aktiviteter

Under en helg i början av december hölls en KU för instruktörer och domare/bedömare där de fick information

om den uppdaterade instruktörspärmen med den kursplan som tagits fram samt tid att diskutera

inlärningsstrategier, belöningar och provupplägg. Domarna hade en endagsövning där bedömningskriterier

diskuterades.

Fyra träningshelger har arrangerats för våra RI-ekipage på olika platser för att öva inför internationella insatser.

Sex ekipage deltog tillsammans med SWIFT/USAR-styrkan, samt flera andra länders USAR-team, i övningen

ORION i England.

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 35


Regionalt och lokalt har under året genomförts ett stort antal realistiska moment och övningar. Ett flertal av

dessa övningar har pågått under ett par dygn.

Mission Readiness Test

Under året har Brukshundklubben och MSB arrangerat två Mission Readiness Test (MRT). MRT är en uttagning

som följer anvisningarna från FN-organet INSARAG och det är en provform för uttagning till den

internationella styrkan. Testen pågick nära 36 timmar och omfattade ett antal sökuppgifter på skilda områden,

ett par nattetid. Det förekom naturligtvis många störningar, allt för att efterlikna förhållandena på en

katastrofplats. Dessutom fick deltagarna uppgifter i första hjälpen och det internationella märkningssystemet.

Ett godkännande på MRT innebär att man kan bli uttagen till den internationella styrkan; Sweden Fast

respons Team/Urban Search and Rescue (SWIFT/USAR). Styrkan innehåller nu 19 godkända räddningshundekipage.

Tävlingar och prov

Sex IPO-R-prov har arrangerats under året, varav två vid SM och ett internationellt.

Vid Individuella VM arrangerades i Zatec, Tjeckien deltog tre deltagare från Sverige i ruinsök.

Lag-VM arrangerades i Bergamo, Italien. Sverige deltog inte vid tävlingarna men bidrog med en domare, Leif

Sundberg.

SM i räddning genomfördes den 17-19 september med Östgötadistriktet som arrangör. Mästerskapen genomfördes

på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Övrigt

Regionalt och lokalt har samverkan skett med länsstyrelser, kommuner och polis. Företrädare från tjänstehundverksamheten

deltar också aktivt i kommunernas frivilliga resursgrupper (FRG) och regionala resursgrupper

(RRG). Svenska Sjöräddningssällskapet har också börjat använda våra hundar på ett antal platser

runt våra kuster.

Brukshundklubben har ett nära samarbete med polisen i ett flertal län i landet men arbetar aktivt för att utöka

samt få till stånd samarbete på de platser där det saknas. Några hundekipage har prövats enligt Polisens FAPtest

och där har avtal tecknats mellan hundföraren och Polisen. Planer finns att i vissa fall genomföra olika

övningar och utbildningar för att kunna vara en extra resurs i samband med eftersök i olika former. Som ett

föredöme kan vi se att samverkan fungerar mycket bra i många län som t ex Närke, Uppland, Västernorrland,

Västerbotten samt Småland.

36 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010


Kansliorganisation

Förbundskansliet ligger i Farsta utanför Stockholm. Här jobbar 13 personer med att administrera verksamheten

och effektuera förbundets beslut.

Kanslipersonalen har under huvuddelen av året varit indelad i fyra grupper:

1. Verksamhetsgruppen med fyra personer som arbetat med tävling, utbildning, avel och hälsa. Anne-Marie

Folkesson har varit ansvarig för gruppen.

2. Informationsgruppen med tre personer som har arbetat med information till organisationen, medlemsservice,

klubbsupport samt IT-frågor. Ansvarig har varit Sanna Ameln.

3. Tjänstehundsgruppen med två personer som arbetar med tjänstehundsfrågor. Under året har gruppen

svarat till generalsekreteraren.

4. Övrig personal har arbetat med ekonomisk redovisning, organisationsfrågor och övrig administration.

Gruppen har bestått av fyra personer som under året har svarat till generalsekreteraren.

IT-verksamhet

Brukshundklubben arbetar aktivt med att finna bättre kommunikationslösningar gentemot våra medlemmar.

Ett ständigt arbete pågår när det gäller att finna kostnadseffektiva lösningar som kan vara till gagn för alla

parter. Ambitionen är att framtida lösningar samt intern infrastruktur ska bygga på väletablerade produkter

och, i den mån möjlighet finns, Microsoftbaserade lösningar.

De största projekten under året har varit arbetet med det nya medlemssystemet Medlem online, administrationsprogrammet

och SBK Tävling.

Brukshundservice Sverige AB

Det av Brukshundklubben helägda serviceföretaget Brukshundservice Sverige AB bildades 1992 för att hantera

administrativ service såsom hyra av lokaler, maskiner och inventarier samt förlagsverksamhet.

Styrelse för bolaget har varit:

Ordförande Staffan Thorman

Ledamot Anders Dahlstedt

Ledamot Tomas Knuutila

Ledamot Rolf Weiffert

VD Peter Rimsby

Varken styrelse eller VD har under året erhållit arvode för sina uppdrag i bolaget.

Tidningen Brukshunden

Sedan början på året har en ny redaktion jobbat med medlemstidningen Brukshunden. Tidningen har fått

en modern grafisk design och en annan inriktning i innehållet för att attrahera nya hundägare och nyblivna

medlemmar i större utsträckning. Redaktionens ambition med det nya konceptet har i stort varit att öka läsvärdet

i tidningen och visa bredden på organisationens verksamheter. Tidningen har speglat rörelsens verksamheter

och varit forum för debatt och information. Tidningen har givits ut sex gånger under året och samtliga

nummer har haft ett förutbestämt tema. Chefredaktör har varit Fredrik Malmgren, som även haft det övergripande

ansvaret för produktionen. Generalsekreteraren är ansvarig utgivare. Upplagan är enligt Tidningsstatistik

AB officiellt redovisad till 55 800 exemplar, vilket är en minskning med 3 500 stycken från föregående år.

Sveriges Hundungdom fortsätter att skriva på de åtta ungdomssidor som finns i varje nummer. Därför distribueras

Brukshunden till samtliga medlemmar i Sveriges Hundungdom, som för detta ersätter Brukshundklubben

med 30 kronor per medlem som inte valt Brukshundklubben som specialklubb inom konceptet

“Dubbelt medlemskap”.

Nytt för året är att Brukshunden även finns på Internet där man kan läsa mer ingående artiklar, läsarkommentarer

och delta i tävlingar. Adressen dit är brukshunden.se och är ett uppskattat forum bland våra medlemmar.

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 37


Tävlingsstatistik

Bruksprov (exkl. Akl) - antal starter med fördelning på klasser

Klass Starter

2010

Starter

2009

Cert

2010

Cert

2009

Certpoäng

2010

Certpoäng

2009

38 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

Uppfl

2010

Uppfl

2009

Gk

2010

Gk

2009

Ej gk

2010

Ej gk

2009

Lägre 1 852 2 567 - - - - 651 813 518 722 683 1 032

Högre 1 595 1 816 - - 2 - 313 351 680 779 596 686

Elit 3 301 3 816 596 733 742 898 1 1 934 1 096 1 028 1 088

Totalt 6 748 8 199 596 733 744 898 965 1 165 2 132 2 597 2 307 2 806

Bruksprov - antal starter med fördelning på grupper och klasser

Grupp

och klass

Starter

2010

Starter

2009

Cert

2010

Cert

2009

Certpoäng

2010

Certpoäng

2009

Uppfl

2010

Uppfl

2009

Gk

2010

Gk

2009

Ej gk

2010

Ej gk

2009

Akl rapport 48 64 - - - - 20 25 7 13 21 26

spår 1 691 2 145 - - - - 808 946 465 611 418 588

sök 166 189 - - - - 69 88 48 53 49 48

ospec - 7 - - - - - 5 - 0 - 2

Akl totalt 1 905 2 405 0 0 0 0 897 1 064 520 677 488 664

Skh lkl 88 98 - - - - 35 42 32 29 21 27

hkl 58 56 - - - - 20 20 26 25 12 11

ekl 168 229 52 62 19 28 - 0 68 101 29 38

Summa 314 383 52 62 19 28 55 62 126 155 62 76

Sph lkl 1 157 1 669 - - - - 431 555 326 475 400 639

hkl 1 029 1 237 - - - - 219 238 456 545 354 454

ekl 2 233 2 612 334 418 590 737 1 1 611 705 697 751

Summa 4 419 5 518 334 418 590 737 651 794 1 393 1 725 1 451 1 844

Rph lkl 57 104 - - - - 20 29 5 4 32 71

hkl 53 87 - - - - 10 17 8 24 35 46

ekl 221 292 62 92 45 50 - 0 45 60 69 90

Summa 331 483 62 92 45 50 30 46 58 88 136 207

Sökh lkl 550 696 - - - - 165 187 155 214 230 295

hkl 455 436 4 - 2 - 64 76 190 185 195 175

ekl 679 683 148 161 88 83 - 0 210 230 233 209

Summa 1 684 1 815 152 161 90 83 229 263 555 629 658 679

Bev. Ikl 48 41 - - - - 23 17 23 15 2 3

hkl 41 13 - - - - 12 9 27 4 2 2

ekl 6 6 3 3 - 1 - - 3 4 - 2

Summa 95 60 3 3 0 1 35 26 53 23 4 7

Totalt 8 748 10 664 600 736 744 899 1 897 2 255 2 705 3 297 2 799 3 477


Vid läsning av tabeller över individer är totalerna inte nödvändigtvis en summering av värden i en rad eller

kolumn. Till exempel är inte det totala antalet individer i spårhundsgruppen summan av antalet individer i

lägre, högre och elitklass, då samma hund kan ha deltagit i flera klasser under året.

Bruksprov (exkl. Akl) - antal individer med fördelning på klasser

Klass Individer

2010

Individer

2009

Cert

2010

Cert

2009

Certpoäng

2010

Certpoäng

2009

Uppfl

2010

Uppfl

2009

Gk

2010

Gk

2009

Ej gk

2010

Ej gk

2009

Lägre 1 064 1 328 - - - - 584 733 397 519 487 661

Högre 746 790 4 - 2 - 289 322 406 461 375 403

Elit 743 802 272 294 360 404 1 - 493 534 524 538

Totalt 2 137 2 920 275 294 360 404 806 1 055 1 204 1 514 1 292 1 468

Bruksprov - antal individer med fördelning på grupper och klasser

Grupp

och klass

Individer

2010

Individer

2009

Cert

2010

Cert

2009

Certpoäng

2010

Certpoäng

2009

Uppfl

2010

Uppfl

2009

Gk

2010

Gk

2009

Ej gk

2010

Ej gk

2009

Akl rapport 39 45 - - - - 20 24 7 10 18 23

spår 1 228 1 456 - - - - 798 931 373 458 345 457

sök 127 145 - - - - 69 88 38 46 40 39

ospec - 7 - - - - - 5 - - - 2

Akl totalt 1 374 1 619 0 0 0 0 887 1 045 416 510 401 511

Skh lkl 64 75 - - - - 35 42 27 25 19 21

hkl 47 38 - - - - 20 20 23 17 12 10

ekl 60 64 24 26 15 20 - - 42 50 24 24

Skh totalt 147 154 24 26 15 20 48 59 88 90 55 55

Sph lkl 743 972 - - - - 412 545 246 346 302 438

hkl 562 598 - - - - 214 232 275 339 246 293

ekl 539 625 173 192 282 324 - - 350 383 392 407

Sph totalt 1 692 1 968 173 192 282 324 595 731 854 1 068 930 1 104

Rph lkl 41 61 - - - - 19 27 5 4 24 47

hkl 30 35 - - - - 9 15 7 12 20 23

ekl 52 60 25 31 25 30 - - 24 35 39 42

Rph totalt 109 131 25 31 25 30 25 34 36 49 81 102

Sökh lkl 310 376 - - - - 159 180 125 164 160 197

hkl 217 202 4 - 2 - 64 76 128 114 118 100

ekl 185 179 72 71 56 57 - - 120 113 121 118

Sökh totalt 624 658 76 71 58 57 210 236 356 372 383 404

Bev lkl 40 37 - - - - 23 17 19 15 2 3

hkl 33 4 - - - - 12 9 22 4 2 2

ekl 5 4 2 3 - 1 - - 3 4 - 2

Bev totalt 78 45 2 3 0 1 35 26 44 23 4 7

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 39


Antal bruksprovscertifikat och CACIT fördelade på ras

Ras Certifikat CACIT

2010 2009 2010 2009

Australian Cattledog 1 2 - -

Australian Kelpie 30 34 - -

Australian Shepherd 6 9 - -

Australian Stock dog/Working Kelpie 9 13 - -

Beauceron 2 - - -

Belgisk Vallhund/Groenendael 3 8 - -

Belgisk Vallhund/Malinois 105 142 - -

Belgisk Vallhund/Tervueren 14 13 - -

Border Collie 119 156 - -

Boxer 5 2 - -

Briard 1 2 - -

Flatcoated retriever 36 43 - -

Golden retriever 14 21 - -

Hollandse Herdeshond, korthår 5 1 - -

Hovawart - 1 - -

Labrador retriever 27 29 - -

Lapsk vallhund 1 1 - -

Mudi 2 2 - -

Nova scotia duck tolling retriever 5 9 - -

Riesenschnauzer, svart 12 8 - -

Rottweiler 14 18 - -

Schäfer 189 218 - -

Ungersk vizla, korthårig - 1 - -

Summa 600 733 0 0

Foto: Malin Wijk


IPO-Brukshundprov (BHP) - antal individer, starter och utbildningstecken

Klass

Antal individer

2010

Antal individer

2009

Antal starter

2010

Antal starter

2009

Utbildningstecken

2010

Utbildningstecken

2009

IPO-BHP 1 139 132 163 167 120 108

IPO-BHP 2 77 98 87 112 62 81

IPO-BHP 3 138 134 284 267 204 191

Totalt 281 282 534 546 386 380

Brukshundprov Spår Lydnad (BSL) - antal individer, starter och utbildningstecken

Klass

Antal individer

2010

Antal individer

2009

Antal starter

2010

Antal starter

2009

Utbildningstecken

2010

Utbildningstecken

2009

BSL 1 71 88 86 104 53 66

BSL 2 36 52 39 61 24 39

BSL 3 35 48 38 60 28 38

Totalt 117 138 163 225 105 143

Brukshundprov Spår (BSP) - antal individer, starter och utbildningstecken

Klass

Antal individer

2010

Antal individer

2009

Antal starter

2010

Antal starter

2009

Utbildningstecken

2010

Utbildningstecken

2009

BSP 1 6 23 8 32 2 1

BSP 2 7 3 10 6 - -

Totalt 13 26 18 38 2 1

IPO/FH - antal individer, starter och utbildningstecken

Klass

Antal individer

2010

Antal individer

2009

Antal starter

2010

Antal starter

2009

Utbildningstecken

2010

Utbildningstecken

2009

IPO FH 4 8 6 10 - -

Totalt 4 8 6 10 0 0

Antal IPO/Brukshundprov (BHP) certikat fördelat på ras

Ras 2010 2009

Belgisk Vallhund/Malinois 20 15

Belgisk Vallhund/Tervueren 1 -

Dobermann 5 3

Hollandse herdershond, korthår - 1

Riesenschnauzer, svart 3 3

Rottweiler 3 -

Schäfer 32 48

Summa 64 70

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 41


Lydnadsprov - antal starter med fördelning på klasser

Starter 1:a pris 2:a pris 3:e pris 0 pris

Klass 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

1 7 206 9 536 2 783 3 640 1 958 2 594 1 747 2 378 718 924

2 4 352 5 215 1 365 1 577 1 145 1 439 1 338 1 592 504 607

3 2 492 2 660 394 455 636 711 668 671 794 823

Elit 2 769 3 213 1 049 1 127 672 821 457 560 591 638

Summa 16 819 20 624 5 591 6 799 4 411 5 565 4 210 5 201 2 607 2 992

Lydnadsprov - antal individer med fördelning på klasser

Individer 1:a pris 2:a pris 3:e pris 0 pris

Klass 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

1 3 062 3 705 1 724 2 096 1 270 1 602 1 196 1 565 587 731

2 1 625 1 830 867 990 688 876 794 945 374 448

3 821 860 313 324 358 395 412 400 429 457

Elit 585 606 287 324 311 341 279 315 314 341

Summa 5 441 6 200 2 904 3 380 2 536 3 091 2 603 3 118 1 669 1 939

42 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

SM-vinnare 2010 Brainwaves Krollie. Foto: Maria Nilsson


Förtjänsttecken

Under året har följande förtjänsttecken delats ut till våra medlemmar:

Valör Antal

Guld 52

Silver 84

Brons 195

Summa 331

Slutord

Verksamheten i klubbar och distrikt är fortfarande mycket hög, vilket är grunden för Brukshundklubbens hela

existens.

Förbundsstyrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar för ett mycket väl genomfört arbete under år 2010.

Ert engagemang gör att vi har stora möjligheter att tillsammans nå våra gemensamma mål med Brukshundklubben.

Statistik över ett axplock av genomförd verksamhet hittar du i bilaga 3.

Farsta 25 februari 2011

Staffan Thorman Anders Dahlstedt

Tomas Knuutila

Rolf Weiffert Nina Christoffersson

Anders Ekholm

Barbro Olsson

Katinka Ryttse

Annika Sällvik

Maritha Östlund-Holmsten

Jenny Stenberg Ragnar Bergståhl

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 43


44 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

Bilaga 1

2010 Utfall Budget Diff mot Utfall Diff mot

Intäkter 2010 2010 budget 2009 2009

Medlemsintäkter 14 098 650 15 180 000 -1 081 350 12 968 715 1 129 935

Statliga anslag 1 494 004 1 652 174 -158 170 1 524 101 -30 097

Kydingeholm 0 0 0 759 594 -759 594

Förlagsverksamheten 696 176 1 000 000 -303 824 908 405 -212 229

Sponsorer 826 701 815 000 11 701 667 254 159 447

Brukshunden 1 661 091 2 230 000 -568 909 1 908 759 -247 668

Övriga intäkter 983 421 154 000 829 421 980 845 2 576

Summa intäkter 19 760 042 21 031 174 -1 271 132 19 717 673 42 369

Kostnader

Gemensamma kostnader

Personal 5 735 420 6 097 000 -361 580 6 458 682 -723 262

Driftskostnad förbundskansliet 2 708 924 2 507 972 200 952 2 828 864 -119 940

Kydingeholm 94 642 79 997 14 645 1 585 275 -1 490 633

Organisation 721 115 797 374 -76 259 814 024 -92 909

Förlagsverksamheten 629 294 898 000 -268 706 770 208 -140 914

Brukshunden 4 252 920 4 090 000 162 920 4 195 349 57 571

Avskrivningar 475 545 705 736 -230 191 409 983 65 562

Övriga gmn kostnader 1 768 831 1 238 000 530 831 1 628 043 140 788

Summa gmn kostnader 16 386 691 16 414 079 -27 388 18 690 428 -2 303 737

Utskott

Utskottet för organisation 145 048 725 000 -579 952 261 328 -116 280

Utskottet för medlemsaktiviteter 1 721 731 2 298 000 -576 269 1 572 375 149 356

Utskottet för avel och hälsa 1 115 506 1 446 680 -331 174 442 092 673 414

Utskottet för samhällsnytta 50 225 480 000 -429 775 30 414 19 811

Korrigering utskottskostnader 0 -593 962 593 962 0 0

Summa utskottskostnader 3 032 510 4 355 718 -1 323 208 2 306 209 726 301

Summa kostnader 19 419 201 20 769 797 -1 350 596 20 996 637 -1 577 436

Operativt resultat 340 841 261 376 79 463 -1 278 964 1 619 805

Finansiella poster 52 164 0 52 164 51 935 229

RESULTAT 393 005 261 376 131 627 -1 227 029 1 620 034


Svenska Brukshundklubbens regionala och lokala

organisation

Distrikt Lokalklubbar (294 st)

(18 st)

Blekinge Karlshamns BK, Karlskrona BK, Olofströms BK, Ronneby BK, Rödeby BK, Sölvesborgs BK (6)

Dalarna Avesta BK, Borlänge BK, Falu BK, Gagnef-Floda BK, Hedemora-Säter BK, Ludvika BK,

Malung-Sälens BK, Mora BK, Nedansiljans BK, Särna-Idre BK (10)

Gotland Norra Gotlands BK, Södra Gotland BK, Visby BK (3)

Gävleborg Bollnäs BK, Edsbyns BK, Gävle BK, Hofors BK, Hudiksvalls BK, Järvsö BK, Ljusdal BK,

Ockelbo BK, Sandvikens BK, Skutskärs BK, Söderhamns BK, Valbo BK (12)

Halland Falkenbergs BK, SBK:s Halmstadsavdelning, Hylte BK (upplöst), Laholm BK, Oskarström BK,

Ullareds BK, Varbergs BK (7)

Bilaga 2

Mellannorrland Brunflo BK, Bräcke BK (upplöst), Föllinge BK, Hogdal BK (upplöst), Hoting BK (upplöst),

Härnösand BK, Kramfors BK, Matfors BK, Njurunda BK, Ragunda BK, Sollefteå BK,

Strömsund BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Västra Härjedalens BK, Västra Medelpads BK, Åre BK,

Örnsköldsviks BK, Östersunds BK, Östra Härjedalens BK (20)

Närke Askersunds BK, Degerfors BK, Frövi BK, Hallsberg BK, Knottebo BK, Kopparberg BK, Kumla BK,

Laxå BK, Lindesberg BK, Nora BK, Örebro BK, Örebro Hundsällskap BK (12)

Skaraborg Billinge BK, Falbygdens BK, Gullspång BK, Götene BK, Habo BK, Hjo BK, Karlsborgs BK,

Lidköpings BK, Mariestad BK, Mullsjö BK, Skara BK, Skövde BK, Tibro BK, Tidaholms BK,

Tomtens BK, Töreboda BK, Vara-Grästorps BK (17)

Skåne Bjuv BK, Burlövs BK, Eslövs BK, Göinge-Broby BK, Helsingborg BK, Hässleholm BK, Höganäs BK,

Hörby BK, Höör BK, Kristianstads BK, Landskrona BK, Lomma BK, Lund BK, SBK:s Malmöavdelning,

Markaryd BK, Osby BK, Oxie BK, Råådalens BK, Simrishamns BK, Skanör-Falsterbo BK, Skurups BK,

Svalövs BK, Svedala BK, Sydöstra Skånes BK, Söderåsens BK, Tollarps BK, Trelleborgs BK,

Veberöd BK, Ystads BK, Åhus BK, Åstorps BK, Ängelholms BK, Örkelljunga BK (33)

Småland Aneby BK, Eksjö BK, Emmaboda BK, Emådalen BK, Forserum BK, Gislaved Västbo BK, Gnosjö BK,

Hultsfred BK, Höglandets BK, Jönköpings BK, Kalmar BK, Lesseboorten BK, Ljungby BK,

Mönsterås BK, Njudung BK, Nybro BK, Nässjö BK, Oskarshamns BK, Saxnäs BK, Smålandsstenars

BK, Sommenbygdens BK, Sävsjö BK, Tingsryds BK, Torsås BK, Tranås BK, Vetlanda BK,

Värnamo BK, Växjö BK, Åseda-Lenhovda BK, Älmhult BK, Ölands BK, Östbo BK (upplöst) (32)

Stockholm Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna-Sundbyberg BK,

SBK:s Stockholmsavdelning, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, Waxholms BK, Vällingby BK,

Värmdö BK, Österåkers BK (13)

Sörmland Botkyrka BK, Eskilstuna BK, Flens BK, Gnesta-Trosa BK, Haninge BK, Hölö-Mörkö BK, Katrine-

holm BK, Nyköpings BK, Nynäshamns BK, Oxelösunds BK, Strängnäs BK, Södertälje BK (12)

Uppland Bro-Håbo BK, Enköpings BK, Heby BK, Häverö BK, Knivsta BK, Märsta-Sigtuna BK, Olandstrakten BK,

Roslagens BK, Tierp BK, Uppsala BK, Väsby BK, Vallentuna BK, Östhammar BK (13)

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 45


46 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

Bilaga 2 forts

Värmland-Dal Arvika BK, Bengtsfors BK, Eds BK, Filipstads BK, Forshaga BK, Grums BK, Hagfors BK,

Hammarö BK, Hällefors BK, Karlskoga BK, Karlstad BK, Kils BK, Kristinehamns BK, Melleruds BK,

Munkfors BK, Sunne BK, Säffle BK, Torsby BK, Åmåls BK, Årjängs BK (20)

Västmanland Arboga BK, Fagersta BK, Hallstahammar BK, Kungsörs BK, Köpings BK, Sala BK, Skultuna BK,

Strömsholms BK, Surahammars BK, Västerås BK (10)

Västra Ale BK, Alingsås BK, Angereds BK, Bollebygds BK, Borås BK, Elfsborgs BK, Färgelanda BK,

SBK:s Göteborgsavdelning, Göteborg-Mölndals BK, Herrljunga BK, Kind BK, Kungsbacka BK,

Kungälvs BK, Lerums BK, Lilla Edets BK, Lysekils BK, Marks BK, Munkedal BK, Orust BK,

Partille BK, Råhagens BK, Stenungsunds BK, Strömstads BK, Tanums BK, Tjörns BK, Trollhättans BK,

Uddevalla BK, Ulricehamns BK, Vänersborgs BK, Öckerö BK (30)

Östergötland Boxholm BK, Finspång BK, Gamleby BK, Kinda BK, Linköpings BK, Mjölby BK, Motala BK,

Norrköpings BK, Söderköpings BK, Vadstena BK, Valdemarsvik BK, Vimmerby BK, Västerviks BK (13)

Övre Norrland Arjeplog BK, Arvidsjaur BK, Bodens BK, Dorotea BK (upplöst), Haparanda BK, Holmsunds BK,

Jokkmokk BK, Kalix BK, Kiruna BK, Lappmarken BK, Luleå BK, Lycksele BK, Malmen BK, Malå BK,

Nordmalings BK, Norsjö BK, Piteå BK, Robertsforsbygdens BK (upplöst), Skellefteå BK, Sorsele BK,

Storuman BK, Tornedalen BK (upplöst), Tärnaby BK, Umeå BK, Vilhelmina BK, Vuollerim BK

(upplöst), Vännäs BK, Åbyn-Byskes BK, Åsele BK, Älvsby BK, Överkalix BK (31)

Rasklubbar (17 st)

Svenska Australian Cattledogklubben

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Beauceronklubben

Rasklubben för Belgiska Vallhundar

Svenska Bouvier des Flandresklubben

Svenska Boxerklubben

Svenska Briardklubben

Svenska Collieklubben

Svenska Dobermannklubben

Rasklubben för Hollandse Herdershond

Svenska Hovawartklubben

Svenska Kelpieklubben

Svenska Riesenschnauzerklubben

Svenska Rottweilerklubben

Svenska Schäferhundklubben

Svart Terrierklubben

Vit Herdehundklubb


Verksamhetsstatistik

Bilaga 3

Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt har en verksamhet av skiftande slag. Verksamhetsstatistiken som ska

rapporteras till förbundet ska återspegla denna verksamhet, men tar endast upp den typ av verksamhet som är

relativt allmängiltig.

Trots att fler och fler klubbar väljer att rapportera in statistik, saknas ett antal redovisningar, främst från lokalklubbar.

Det resulterar i att vi inte kan redovisa en helt rättvisande statistik. Förbundsstyrelsen ser mycket

allvarligt på detta då inrapporteringen från klubbar och distrikt är vår enda möjlighet att få en översikt på den

verksamhet som bedrivs inom organisationen.

Tidigare har beslut tagits om att klubbar som inte redovisar sin statistik i tid kan beläggas med förbud att

genomföra officiella aktiviteter under nästkommande verksamhetsår. De lokalklubbar som vid sista rapporteringsdatum

inte inkommit med sin verksamhetsstatistik är:

Lokalklubbar Distrikt

Heby Brukshundklubb SBK:s Upplandsdistrikt

Häverö Brukshundklubb SBK:s Upplandsdistrikt

Olandstraktens Brukshundklubb SBK:s Upplandsdistrikt

Roslagens Brukshundklubb SBK:s Upplandsdistrikt

Hölö-Mörkö Brukshundklubb SBK:s Sörmlandsdistrikt

Norrköpings Brukshundklubb SBK:s Östergötlandsdistrikt

Aneby Brukshundklubb SBK:s Smålandsdistrikt

Forserum Brukshundklubb SBK:s Smålandsdistrikt

Lesseboorten Brukshundklubb SBK:s Smålandsdistrikt

Ljungby Brukshundklubb SBK:s Smålandsdistrikt

Hultsfred Brukshundklubb SBK:s Smålandsdistrikt

Oskarshamns Brukshundklubb SBK:s Smålandsdistrikt

Södra Gotland Brukshundklubb SBK:s Gotlandsdistrikt

Munkfors Brukshundklubb SBK:s Värmlands-Dals distrikt

Hallsberg Brukshundklubb SBK:s Närkedistrikt

Örebro Brukshundklubb SBK:s Närkedistrikt

Strömsholms Brukshundklubb SBK:s Västmanlandsdistrikt

Härnösand Brukshundklubb SBK:s Mellannorrlandsdistrikt

Luleå Brukshundklubb SBK:s Övre Norrlandsdistrikt

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 47


Lokal verksamhet

Utbildning

48 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010

Bilaga 3 forts

Genomförd utbildning Antal kurser Antal deltagare Antal som ej fått plats

Valp- allmänlydnadskurs 1 989 17 227 1 223

Steg 1 Allmänlydnadsinstruktör 257

Steg 2 Instruktör 46

Rasutveckling

Genomförda tester Antal tester Antal deltagare

MH 546 4 116

Korningens mentaldel 66 504

Korningens exteriördel 19 115

Draghund

Antal klubbar som har draghundsverksamhet på

programmet

Agility

Genomförd agilityutbildning Antal kurser Antal deltagare

Grundkurs 343 2 718

Fortsättningskurs 255 1 986

Tävlingskurs 130 956

Ekonomi

Total omsättning lokalklubbar 54 103 000 kr

Övrigt

Antal lokalklubbar som marknadsfört sig i media 170

Antal lokalklubbar som har haft speciella

aktiviteter för funktionärer

179

Antal lokalklubbar med aktiviteter som kan

hänföras till allmän medlemsvård

187

Regional verksamhet

Tävlingsfunktionärer

Genomförd utbildning Antal kurser Antal deltagare

Bruksprovsdomare 7 30

Tävlingsledare bruksprov 25 77

Tävlingssekreterare 14 62

Skyddsfiguranter 7 16

IPO/BHP-figuranter 0 0

Rasutveckling

Antal distrikt som arrangerat symposium för mentaltestdomare,

mentalbeskrivare eller testledare

Antal distrikt som har arrangerat utställningsarrangörsutbildning

27

7

4


Ekonomi

Total omsättning distrikt 5 136 300 kr

Övrigt

Antal distrikt som marknadsfört sig i media 5

Rasklubbsverksamhet

Funktionärsutbildning

Genomförd utbildning Antal

Uppfödarutbildning 98

Figuranter IPO/BHP 10

Tävlingar och prov

Antal IPO-prov som under året har arrangerats av

rasklubbar

Antal BHP-prov som under året har arrangerats av

rasklubbar

Antal lydnadstävlingar som under året har arrangerats

av rasklubbar

Antal rasklubbsmästerskap som har arrangerats

under året

Inofficiella arrangemang

Antal rasklubbar som under året arrangerat

inofficiella utställningar

Avelsverksamhet/uppfödarverksamhet

Antal rasklubbar som under året lämnat råd i

avelsfrågor till uppfödare och hundägare

Antal rasklubbar som under året haft valphänvisning

till hundägare/blivande hundägare

Antal rasklubbar som har särskild kommitté för

uppfödarverksamhet

Registerverksamhet

Antal rasklubbar som under året fört avelsregister 8

Antal rasklubbar som har särskild person eller

kommitté för registerverksamheten

12

Ekonomi

Total omsättning rasklubbar 5 852 300 kr

Övrigt

Antal rasklubbar som marknadsfört sig i media 12

Antal rasklubbar som har medlemsblad 16

90

3

24

14

7

12

16

13

Bilaga 3 forts

Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 49


Svenska mästare 2010

Lydnadsprov

Hund Ras Förare Klubb

Brainwaves Krollie Border Collie Lillemor Edström Kristinehamns BK

Bruksprov och IPO/BHP

Grupp Hund Ras Förare Klubb

Skyddshundar Atle BV/Malinois Lena Hjerth Strängnäs BK

Spårhundar Tonedos Powerfull Dusty Border collie Marie-Louise Ståhlberg Filipstads BK

Rapporthundar Skogsvallarens Ellis Border collie

Jörgen & Monica

Schneider Clasén

Jönköping BK

Sökhundar Fuerzas Rusk Schäfer Göran Petersson Trollhättans BK

IPO/BHP Chades Raya Schäfer Sara Halldorsdottir Sv Schäferhundkl.

Tjänstehund

Grupp Hund Ras Förare Klubb

Räddning ruinsök Vassruggens Vade Brand Golden retriever

AnneCharlotte

Bengtsson

Söderköping BK

Räddning ytsök Oz Way’s Fröken Allis Kelpie Lena Eriksson Åre BK

FM-hundar Superioue´s Melanie Schäfer Anna Snaar Kalmar BK

Agility individuellt

Grupp Hund Ras Förare Klubb

Small Memus Song of Faith Shetland Sheepdog Rikard Isoluoma Bro-Håbo BK

Medium Ankinnaz Mázli Pumi Malin Lindskog Örebro BK

Large Agdalavallarnas Excel Border Collie Veronica Bache Västerås BK

Agility lag

Small Hund Ras Förare Klubb

Advance

Knock

Out

A Wild-east Irresistible Terrorist Shetland Sheepdog Marie Hansson Falkenberg BK

B Lundecock´s Nightlife Shetland Sheepdog Eva Leandersson Råådalens BK

C Shelteam Blue Magic Trace Shetland Sheepdog Rose-Marie Schmidt Råådalens BK

D Wild-east Zip Zap Zoe Shetland Sheepdog Marie Hansson Falkenberg BK

Medium Hund Ras Förare Klubb

Eukanuba

Barking

Beasts

A Amachi Chocolate Coffee Pudel mellan Erika Lindskog Örebro BK

B Fouruse´s Dave Treasure Parson russel terrier Matilda Persson Örebro BK

C Ottercap Dynamite Borderterrier Camilla Brundin Örebro BK

D Akinnaz Mázli Pumi Malin Lindskog Örebro BK

Large Hund Ras Förare Klubb

Team

Agilityshop

A Öbetets Jill Border Collie Helena Holm Solna-Sundbyberg

B Daphne Border Collie Anna Müller Väsby BK

C Somollis Toadhill-Flax Border Collie Sven Karlsson Bollnäs BK

D Somollis Grym Border Collie Monica Karlsson Västernorrland KK

Nordiska mästare 2010

Bilaga 4

Grupp Hund Ras Förare Klubb

IPO Chades Raya Schäfer Sara Halldorsdottir Sv Schäferhundkl.

Rapport Wilses Cito Schäfer Rolf & Kerstin Melin Norrköping BK

Spår Memoris Prixä Schäfer

Eva Hellström-

Nilsson

Markaryd BK

Sök Justlike Prins Nikolai Labrador Sandra Jansson Knivsta BK


Öbetets Jill, Team Agilityshop

agility lag large

Lena Hjerth & Atle, skydd

Foto: Alf Jannesson

Vassruggens Vade Brand &

AnneCharlotte Bengtsson, ruinsök

Ankinnaz Mázli & Malin Lindskog, agility medium

Foto: Ewa Lundin

Skogsvallarens Ellis

rapport

Tonedos Powerfull Dusty, spår

Foto: Kenth Sahlqvist

Eukanuba Barking Beasts, agility lag medium

Göran Pettersson & Fuerzas Rusk,

sök

Oz Way’s Fröken Allis

& Lena Eriksson, ytsök


SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Hundägarnas hundsport- och utbildningsorganisation

Svenska Brukshundklubben

Box 4

123 21 FARSTA

Telefon: 08-505 875 00

Fax: 08-505 875 99

Hemsida: www.brukshundklubben.se

fido.brukshundklubben.se

www.brukshunden.se

www.sbktavling.se

More magazines by this user
Similar magazines