Plan- och genomförande-beskrivning - Nynäshamns kommun

nynashamn.se

Plan- och genomförande-beskrivning - Nynäshamns kommun

Detaljplan

för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl

Samrådshandling

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 1(33)


DETALJPLAN FÖR SÖDERÄNGSTORP 1:1-1:2 MFL

PLANBESKRIVNING

Samrådshandling

HANDLINGAR ⇒ Planbeskrivning

⇒ Genomförandebeskrivning

• Program

⇒ Miljöbedömning - behovsbedömning

Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser, i skriften har

plankartan förminskats

• Grundkarta

⇒ Illustrationskarta

⇒ Samrådsredogörelse del 1

• Fastighetsförteckning

• VA-utredning

PLANENS SYFTE OCH

HUVUDDRAG

FÖRENLIGHET MED 3, 4

OCH 5 KAP. MILJÖBAL-

KEN

I denna skrift ingår de handlingar som är förprickade med en

pil. Övriga handlingar kan beställas från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Grundkartan utgörs av kommunens baskarta som är granskad

och kompletterad av kart- och mätavdelningen.

Fastighetsförteckning har upprättats av lantmäteriets lokalkontor,

Nynäshamn 2000-11-08, reviderad 2001-03-05. Den

kommer att revideras inför samrådet.

Planeringens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av ca 40

friliggande enbostadshus i gruppbebyggelse och 5-6 småhus

genom delning av befintliga tomter. Varje bostad i gruppbebyggelsen

skall vara kopplad till en hästplats. Planen skall

dessutom möjliggöra att hästanläggningen kan utvecklas inom

en ram av totalt 100 hästar.

I programskedet togs det intilliggande fritidshusområdet med

för att eventuellt konvertera detta till permanentboende. Då

intresset för detta varit litet finns inte detta område med i planförslaget.

Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i

MB tillgodoses i planförslaget och att miljökvalitetsnormer

enligt 5 kap MB iakttas.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 2(33)


PLANDATA

Planområdet är

beläget i gränsen

mot Botkyrka

kommun

Lägesbestämning Planområdet är beläget i nordligaste delen av kommunen och

gränsar i norr till Botkyrka kommun, i öster till länsväg 225, i

söder till ett fritidsområde med 20 fastigheter och obebyggt

skogsområde, samt i väster till Kaggfjärden.

Areal Planområdets areal är ca 52,4 ha, varav vattenarealen är ca 9,4

ha.

Markägoförhållanden

TIDIGARE STÄLLNINGS-

TAGANDEN

Marken inom planområdet är i enskild ägo och större delen,

Söderängstorp 1:1-1:3, ägs av René Flyck.

• Översiktliga planer Enligt översiktsplan för Nynäshamns kommun antagen av

kommunfullmäktige i juni 1991 och aktualitetsförklarad i oktober

1998, anges för området: ”Bevarande av natur- friluftslivs-

och kulturvärden. Områdets västra delar berörs av område

som är markerat som skydd för vattentäkt. De båda områden

som föreslås få ny bebyggelse ligger inom detta område. En

exploatering med ca 40 bostäder på två mindre områden och i

direkt anslutning till en större ridanläggning, bedöms vara så

liten att den inte strider mot översiktsplanens intentioner

• Detaljplaner Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Området gränsar i söder till Fullbro 1:5, fastställd 1988-06-29.

Denna plan medger en byggrätt på högst 60 kvm för högst en

huvudbyggnad, samt ett uthus på högst 30 kvm, alternativt två

uthus på sammanlagt högst 40 kvm.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 3(33)


• Samhällsbyggnadsprogram

• Program för planområdet

Samhällsbyggnadsprogram 2006–2014, Antaget av kommunfullmäktige

2005-11-09, anger byggande av 15 småhus 2008

och 2010.

Program för området upprättades i mars 2001 och har varit

föremål för samråd 22 mars till 4 maj 2001. Inkomna yttranden

finns återgivna och kommenterade i samrådsredogdörelse del

1 i slutet av denna samrådshandling, upprättad i maj 2001.

• Strandskydd Inga nya bostäder föreslås bli belägna inom 100 m från strandlinjen.

Ett naturområde, allmän plats, gör en större del av

strandområdet tillgänglig från olika delar av bebyggelseområdet.

Naturområdet tar i anspråk mark som i dag delvis utgörs

av bostadstomter. Detta kompenseras genom nya byggrätter på

dessa tomter utanför strandskyddsområdet. En badplats föreslås

inom naturområdet.

• Kommunala beslut

i övrigt

En mindre småbåtshamn föreslås få anläggas för att ge möjlighet

för de boende till båtliv. I anslutning till båtbryggorna föreslås

en mindre förrådsbyggnad få uppföras samt intill denna en

angöringsplats och en mindre parkering. Inget upplag för båtar

får anordnas inom allmän plats då tomtplatserna är tillräckligt

stora för att rymma båt.

Befintliga byggnader får vara kvar inom naturområdet men ges

ingen ny byggrätt.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2001, § 173 att

godkänna Detaljplaneprogram för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl

samt att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att

detaljplanelägga området enligt program och samrådsredogörelse.

MILJÖBEDÖMNING En miljöbedömning av detaljplanen ska göras om planens genomförande

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Behovsbedömning För detaljplaner ska kommunen göra en behovsbedömning, för

att avgöra om en miljöbedömning ska göras eller inte. Resultatet

av behovsbedömningen blir ett ställningstagande till om

detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan eller inte.

Bedömningen görs utifrån de kriterier som finns i bilaga 4 till

MKB-förordningen och enligt PBL 5:18. Kriterierna handlar

bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljön,

det berörda områdets sårbarhet på grund av till exempel

överskridna miljökvalitetsnormer eller kulturarvet, påverkan på

skyddad natur. PBL 5:18 listar olika typer av exploateringar

som i princip kräver miljöbedömning.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 4(33)


• Platsens förutsättningar

Planens styrande

egenskaper

Planens tänkbara

effekter

• Sammanvägd bedömning

Endast om planens genomförande enligt dessa kriterier kan

antas leda till en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning

enligt miljöbalkens bestämmelser göra.

Områdets natur, riksintressen och kulturminnen är beskrivet på

annan plats i beskrivningen. Inga nyckelbiotoper berörs. Flera

stigar och ridvägar går genom området och användes av såväl

boende inom området som närboende. Områdets nuvarande

användning beskrivs på annan plats.

De båda områdena där ny bebyggelse föreslås är i dag beväxta

med uppvuxen relativt öppen skog med i huvudsak tall. Inom

området finns inga kända hotade arter eller några särskilt utpekade

naturvärden. Inga riksintressen berörs.

Planen innebär att viss naturmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse.

Denna del är dock endast en mindre del av totalarealen

och en stor del av arealen säkerställs som naturmark och

betesmark m m i planen. I övrigt inom området föreslås i huvudsak

oförändrad användning för ridverksamhet och viss utvidgning

av båtbryggor.

Planen kompletterar och utvidgar befintlig bebyggelse med

fritidshus och permanentboende. Tillgången till service inom

området är delvis mindre god men området har genom busstrafiken

på väg 225 god tillgång till kollektivtrafik.

Det planerade bostadsområdet skapar en god boendemiljö med

goda möjligheter till utomhusrekreation genom sitt läge vid

skogar, ridmöjligheterna och läget vid Kaggfjärden med möjligheter

till bad och båtliv.

Planens påverkan på naturen inom området är av begränsad

betydelse för naturvård och friluftsliv. Områdets läge i kommunen

och inom regionen kan ge upphov till ökad biltrafik,

vilket i någon mån kompenseras av god kollektivtrafikförsörjning.

Enligt 5 kap. 18 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning

upprättas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ett exempel som nämns är ny samlad bebyggelse, vilket

förslagets 38 nya småhus också utgör. Den begränsande

omfattningen av exploateringen och den mindre inverkan den

har lokalt gör dock att förvaltningen bedömer att den inte utgör

en betydande påverkan.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen

bedöms innebära på miljön redovisas i planbeskrivningen. Förvaltningen

bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär

betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 5(33)


FÖRUTSÄTTNINGAR

OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur

• Mark och vegetation

Utsikt över Kagghamrafjärden

• Geotekniska förhållanden

PBL och att en miljöbedömning därför inte behöver upprättas

för detaljplanen.

Området runt det f d sjukhemmet och det äldre stallet består av

öppen betesmark. Utefter vattent finns en smalare trädridå. De

större stallen och ridbanorna är uppförda i en f d grustäkt. De

båda områdena där ny bebyggelse föreslås består av uppvuxen

relativt öppen skog med i huvudsak tall. Inom området finns

inga kända hotade arter.

Vegetationen ska i görligaste mån bevaras, särskilt inom naturområdena.

Enstaka tallar ska sparas på gatumark och tomtmark.

I gränsen mot väg 225 ska så många tallar som möjligt

bevaras.

Enligt översiktlig byggnadsgeologisk karta består markbeskaffenheten

för större delen av området av grovsediment,

dvs grus, sand och grovmo. Visst inslag av berg finns i fritidshusområdet

i sydväst. Marksättningarna bedöms vara obetydliga

och grundläggningen av byggnader bör kunna ske direkt på

naturligt lagrad jord. Området bedöms som lämpligt att bebygga,

men en geoteknisk undersökning bör alltid göras innan

bygglov ges.

• Radon Byggnader skall uppföras radonsäkra om inte en undersökning

visar att markradonvärdena underskrider de tillåtna.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 6(33)


• Fornlämningar och

byggnadsminnen

Bebyggelseområden

I områdets södra del intill väg 225 finns ett fornminne, ett s k

offerkast, kallad rishopen. Enligt” kulturmiljöprogram för Nynäshamns

kommun” är den skrifligen belagd 1665 och utsatt

på karta från 1704. Den har legat som ett gränsmärke mellan

Frölunda och grannbyn i norr. Genom århundraden har rishögen

förnyats och byggts på flera gånger. Ett offerkast uppstod

förr genom att folk som passerade en plats som ansågs föra

olycka med sig kastade en kvist för att freda sig. Idag finns

endast två kända offerkast i länet. I detaljplanen har ett

skyddsområde på ca 50 m lagts ut för fornminne. I övrigt finns

inga registrerade fornminnen, byggnadsminnen eller annan

kulturmiljö som särskilt bör beaktas.

• Bostäder Inom området finns idag 7 permanent bebodda småhus, samt

ca 20 fritidshus.

Skogsmark i sydöstra hörnet avsett

för nya bostäder

Den nya bebyggelsen föreslås placerad i områden som är

skogsbevuxna. I områdets nordöstra del mot Botkyrkas kommungräns

föreslås 27 nya enbostadshus, och i områdets sydöstra

del vid infartsvägen till ridanläggningen föresås 13 nya enbostadshus.

Varje tomt skall vara knuten till stallplats och båtplats genom

gemensamhetsanläggning eller servitut.

Tomterna föreslås bli relativt stora, ca 1500 kvm. Med denna

tomtstorlek bör också byggrätten kunna bli relativt generös,

med en huvudbyggnad på 200 kvm och möjlighet till två garage/uthus

på sammanlagt 60 kvm. Byggnaderna skall följa

svensk byggnadstradition vad gäller materialval, färgsättning

mm. Produktionsteknik, material och tekniska lösningar skall

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 7(33)


• Arbetsplatser och

övrig bebyggelse

Ridanläggningen kommer att

rustas upp i samband med exploateringen

• Gestaltningsprogram

ge ett boende som skapar ett sunt inomhusklimat samt minimerar

belastningen på det ekologiska systemet.

Befintliga bostadsfastigheter, Söderängstorp 1:4, 1:5, 1: 6, 1:10

och 1:11 i område C på illustrationskartan, förslås ges möjligheter

till styckning, 5-6 nya bostadsfastigheter.

”Södertörns ryttarcenter” upptar större delen av programområdet

och omfattar två större ridhus/stallbyggnader och tre utomhusridbanor.

Anläggningen är planerad för 90 – 100 hästar. De

större ridbanorna och stallen ligger i en f d grustäkt, där landskapet

är mycket sargat.

Anläggningen inkluderar både ridskoleverksamhet och ryttare

med egen häst. Ridningen bedrivs huvudsakligen i ridhusen

och på ridbanorna, men ridning sker också i viss mån på

skogsvägar och stigar på grannars mark.

I stort sett all öppen mark inom området användes som beteshagar.

Ett större betesområde hyrs av Fituna. De flesta av hästarna

rids under sommaren och går då inte på bete.

Inom området bedrivs också lägerverksamhet i små byggnader

intill stallet.

Befintlig huvudbyggnad föreslås bli huvudbyggnad och kontor.

På en bifogad karta är verksamheten illustrerad.

Avsikten är att bibehålla en traditionell karaktär i området, där

de även nya byggnaderna för ridsporten ansluter till de befintliga.

De befintliga byggnaderna och anläggningarna ska rustas

upp tekniskt och estetiskt.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 8(33)


Exempel på fasadfärger

Exempel på husutformning

Föreslagen ny bostadsbebyggelse kommer att bestå av villor på

stora tomter på ca 1500 kvm. De kommer att byggas som individuella

hus men med viss gemensam karaktär:

Tak: Tegelröda takpannor.

Fasad: Träpanel i ett fåtal traditionella färger och vissa accentfärg

till foder & knutar (traditionella färger definieras

genom att man håller sig inom en viss mörkhet och kulörstyrka

inom NCS-systemet, som motsvarar traditionella

färgers läge i systemet).

1- och 2- planshus i traditionell form. I huvudsak enligt nedanstående

bilder. Max nockhöjd föreslås till 8,2 m. Något enstaka

souterränghus kan även bli aktuellt.

Två typer av hus, dels 1,5-planshus och dels hus med

förhöjt väggliv

På de stora bostadstomterna förslås att befintlig vegetation behålles

så lång det är möjligt och att nyplanteringar görs med för

området naturligt växtmaterial.

Ridhus, stallar och förråd föreslås uppföras i vit betong, faluröd

plåt och svarta plåttak. Ligghallar, skrittmaskin, gäststallar

och liknande uppföres i vit betong, faluröda alternativt gröna

plank med svarta plåttak. Sekretariat/domarhus vid ridbanor

uppföres i falurött trä/plåt med svart plåttak.

• Offentlig service Till Sorunda och Sunnerby är det drygt en mil. Där finns F-9skola

och förskola. En förskola i privat regi finns i Gudby.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 9(33)


• Kommersiell service

I Sorunda finns livsmedelsbutik, bank, restauranger, frisör,

distriktssköterska.

• Tillgänglighet Den plan marken inom området ger goda förutsättningar för

tillgänglighet till bostäderna.

Friytor I huvudsak alla ytor som ej avsatts till bostäder eller verksamheter

har i förslaget angetts som gemensamma ytor, ”Natur”,

dels för att kunna bevara skogsområden, dels för att tillgodose

behovet av naturliga ströv- och ridvägar i området.

Befintliga ängar rensas från sly. Enstaka större träd bibehålles.

Befintliga stigar utanför kvartersmark bibehålles och kopplas

till vägnätet.

• Lek och rekreation Goda möjligheter till rekreation finns för de boende i området

med närhet både till stora skogsområden och havsviken Kaggfjärden.

Varje ny fastighet kommer dessutom att ha egen båt-

och stallplats. För de båda nya områdena sätts ytor av för

mindre närlekplats för de mindre barnen. Lekplats enligt illustrationsplan

grovplaneras och medel överföres till framtida vägförening

för färdigställande.

Sociala konsekvenser

I en av stallbyggnaderna finns café-verksamhet, som kan bli en

naturlig träffpunkt såväl för de äldre barnen, som för vuxna.

Vid utarbetandet av planförslaget har hänsyn tagits till barns

intressen behov och situation i enlighet med barnkonventionen

tagits. Separata gc- vägar till skolbusshållplats har planerats

och lekutrymmen redovisas i planen. Även i övrigt innebär

planförslaget inget hinder för kommunen att arbeta i enligthet

med barnkonventionen.

Vid utarbetandet av planförslaget har kraven på god tillgänglighet

och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur

kraven på tillgänglighet i byggnader (12§ BVF) samt på tomter

(3 kap 15 § PBL) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband

med byggnads- och markprojekteringen och därmed

kommande bygglovprövning och bygganmälan.

Vattenområden I den norra viken anordnas en badplats vid en anslutande gångväg.

Söder om denna byggs båtbryggor för fritidsbåtar. I anslutning

till dessa anordnas en mindre angöringsparkering och

ett mindre förråd. En trailerramp planeras så att båtarna även

kan förvara på de stora tomterna. Ingen gemensam uppläggningsplats

för båtar planeras.

Brygga vid västra badplatsen, se illustration, kommer att ersätta

den som förstörts av isen.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 10(33)


Stranden i södra delen av planområdet

Gator och trafik

• Gatunät, gång-,

cykel- och mopedtrafik

Infart till området från väg 225 föreslås ske på samma ställe

som idag. Från infarten sker sedan förgreningar till de olika

bostadsområdena och anläggningarna.

En vall utmed väg 225 förhindrar bländning från den parallella

vägen till bostadsområdet i norr.

Alla bilvägar inom fastigheten bör kunna användas gemensamt

för bilar/ridning/gående då tillåten hastighet bör vara låg.

Inom området är vissa gator långa och raka varför hastighetsdämpande

åtgärder kan bli aktuella.

Runt bostadsområdena planeras även rid/gångvägar. Bilvägar

samt vissa rid/gångvägar bör vara belysta. En separat gångväg

anordnas till norra badplatsen.

Gatusektionen utformas i princip enligt ovanstående sektion.

Standard och teknisk utformning enligt tekniska anvisningar

från kommunen. Belysningsarmatur bör vara av småskalig typ.

• Kollektivtrafik Busshållplats finns vid väg 225 och förses med gc-vägar från

områdets olika delar.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 11(33)


• Parkering, angöring

och utfart

• Ridstigar

Störningar

• Allergifrågor

Vid varje bostad anordnas två parkeringsplatser alt. 1 parkering

och carport/garage. För verksamheterna anordnas separata parkeringar

vid varje aktivitet.

Södertörns Ryttarcenter tog i början av 80-talet initiativ till att

organisera ridningen på intilliggande fastigheter. Det resulterade

i två samrådsmöten dit samtliga berörda markägare var inbjudna.

Man enades då om vilka befintliga skogsvägar som var

lämpliga för ridning. Det är dessa som sedan dess används vid

ridning. Sedan dess har ridbanor och ridhus inom anläggningen

byggts ut och ridningen på kringliggande skogsvägar har därmed

avsevärt minskats.

I planförslaget redovisas kompletteringar av ridvägarna inom

området, bland annat reserveras ytor utanför tomtområdena för

ridstigar. Även övriga vägar kommer att få en sådan beläggning

och utformning att de skall kunna användas för ridning.

Antalet hästar kommer att begränsas till 100 vilket innebär att

inverkan på grannfastigheterna inte kommer att öka.

Undantaget från ridning är gångstigen från bostadsområdet ner

till badplatsen

Syftet med den nya bebyggelsen är att den skall vara direkt

kopplad till hästverksamheten. Bostäderna kommer att anslutas

till gemensamhetsanläggning för ridstigar, ridanläggningar

m m. Inga bostäder förläggs närmare stall än 90-100 m. Mellan

bostäder och stall bibehålls befintlig skog som del av gemensamhetsanläggning.

Det är väl känt, speciellt av alla hästintresserade, att hästar kan

framkalla allergi, samtidigt är hästsporten en av de mest växande

sporterna i landet. Idén med denna boendeform är att den

ska vara direkt knuten till ett hästintresse och att varje bostad

ska vara ägare av en stallplats. Väljer man denna boendeform

har man ett stort hästintresse och är beredd att ta de eventuella

risker som det kan innebära med allergin.

Socialstyrelsen skriver i Meddelandeblad, ”Hästhållning”, i

juni 2004, om skyddsavstånd till hästhållning, bl a:

”Socialstyrelsen har vid förfrågningar uttalat att ett skyddsavstånd

på 200 m kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet

som lukt, flugor, buller och allergirisk. Socialstyrelsen

tar inte ställning i det enskilda ärendet utan det är kommunen

och, vid överklagande eller granskning av planer, länsstyrelsen

som avgör vilket avstånd som kan vara lämpligt.”

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 12(33)


Planens syfte gör att avsteg från ovanstående skyddsavstånd

ner till ca 100 meter kan var rimligt.

• Trafikbuller Trafikbullret bedöms inte överstiga gällande gränsvärden, men

en trafikbullerberäkning ska utföras, kravet på bl a maximalt

tillåtna 55 dB(A) vid uteplats ska uppfyllas. Mot väg 225 uppföres

en skyddsvall som även kommer att fungera som buller

dämpare.

Väg 225. Här ska en bullervall

uppföras. De vackra tallarna ska

bevaras i en zon mot vägen

Risker Väg 225 är primärled för farligt gods. Det har bedömts att en

acceptabel säkerhet kan uppnås om ett avbärarräcke och en vall

uppföres utefter vägen. Mellan vallen och vägen bör ett dike

anläggas för att kunna ta hand om vätskor från tankbilar.

Teknisk försörjning

• Vatten och avlopp För de befintliga verksamheterna finns egna anläggningar för

vatten och avlopp som för nuvarande verksamhet bedöms tillräckliga.

Det befintliga borrhålet i söder kompletteras med ett nytt inom

området enligt bilagd illustration. Ytterligare en reservbrunn

finns för huvudbyggnaden.

En ny anläggning för avloppet är planerad för området och

föreslås placerad enligt illustrationskartan. Utredningen om

denna anläggning finns tillgänglig hos kommunen.

Lokalt omhändertagande och våtmarksrening av dagvatten

kommer att eftersträvas.

• El I samråd med nätoperatören föreslås två placeringar av transformatorstationer

i området. Dessa föreslås kunna placeras på

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 13(33)


allmän plats.

• Avfall Bostäderna skall utrustas för källsortering. Kompostering av

köks och trädgårdsavfall rekommenderas. Sophanteringen i

övrigt skall lösas i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

och Södertörns Renhållningsverk AB i samband

med projektering och bygglovprövning. I området har en miljöstation

illustrerats på plankartan, belägen vid utfarten från

området.

Administrativa frågor

Tidplan

MEDVERKANDE TJÄNS-

TEMAN

REVIDERING

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2007-01-30

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Nils Sylwan

Planarkitekt

Genomförandetiden föreslås bli 10 år.

Planprocessens skeden

start program- plan- plan- antagande laga kraft

samråd samråd utställning

Här befinner

vi oss nu

Arkitekt Tore Kvist har medverkat i framtagande av planhandlingar.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 14(33)


GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA

FRÅGOR

Tidplan Detaljplaneförslaget är föremål för samråd under våren 2007.

Utställning och antagande kan ske under 2007.

Genomförandetid En genomförandetid om tio år föreslås.

Ansvarsfördelning

och huvudmannaskap

Avtal, exploateringsavtal

FASTIGHETSRÄTTSLIGA

FRÅGOR

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Ägaren till fastigheterna Söderängstorp 1:1 och 1:2, nedan kallad

exploatören, ansvarar för alla genomförandefrågor inom

nämnda fastigheter såsom utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning

,utbyggnad av vägar och uppförande av ny bebyggelse.

Fastigheterna Söderängstorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:10 och 1:11 föreslås

få nya byggrätter i detaljplaneförslaget. Ansvaret för genomförandet

av de nya byggrätterna vilar på de enskilda fastighetsägarna.

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och

exploatören och behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige

parallellt med detaljplanen.

I avtalet ska frågor om utbyggnadsåtaganden, fastighetsbildning,

inrättande av gemensamhetsanläggningar, säkerheter

m.m. regleras.

Avsikten är att exploatören ska bygga ut samtliga anläggningar

inom planområdet.

Ett avtal ska tecknas med Vägverket om anslutning till väg 225

och eventuella ombyggnadsåtgärder av trafiksäkerhetsskäl.

Fastighetsbildning Exploatören och de enskilda fastighetsägarna ansöker om och

bekostar avstyckningar för de nya byggrätterna.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för ett gemensamt vatten-

och avloppssystem, vägarna, inklusive ridstigar, brygganläggning,

och det gemensamma skogsområde som ligger mellan

bostäderna och ridverksamheten. Badplatsområdet och

gångvägen kommer också att ingå i gemensamhetsanläggningen.

Även stallplatsen ska ingå i en gemensamhetsanläggning

som knyts till varje bostadstomt i området A och B (se illustra-

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 15(33)


Servitut, ledningsrätt,

upplåtet utrymme

tionsplanen). Avsikten är att bostaden, genom detta, kommer

att bli en del av såväl ridverksamheten som övriga verksamheter

i området.

Exploatören ansöker om inrättande av gemensamhetsanläggning

hos lantmäteriet. Lantmäteriet beslutar om andelstal och

kostnadsfördelning mellan nya och tillkommande fastigheter

utefter den nytta varje fastighet har av de gemensamma anläggningarna.

En samfällighetsförening ska bildas för drift och

underhåll av de gemensamma anläggningarna.

Söderängstorp 1:5, 1:10, 1:13 och Fullbro 1:5 har servitutsrätt

att använda vägar inom fastigheten Söderängstorp 1:1.

Söderängstorp 1:1 har servitutsrätt till vattentäkt på fastigheten

Fullbro 1:5.

Söderängstorp 1:4 har servitutsrätt till vattentäkt på Söderängstorp

1:1.

Söderängstorp 1:3, 1:7 och 1:9 har brunnsservitut på fastigheten

Söderängstorp 1:8.

Söderängstorp 1:8 har brunnsservitut på fastigheten Söderängstorp

1:7.

Fastigheterna Söderängstorp 1:1, 1:2, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9,

1:11 och 1:12 belastas av kraftledningsservitut.

Söderängstorp 1:3 belastas av fiskeservitut till förmån för Söderängstorp

1:7, 1:8 och 1:9.

Söderängstorp 1:5 belastas av fiskeservitut till förmån för Botkyrka

Tegelvreten 2:42-56.

Söderängstorp 1:1 belastas av ledningsrätt till förmån för Telia

AB.

Inom fastigheterna Söderängstorp 1:5 och 1:12 har utrymme

upplåtits till förmån för Tegelvreten ga:1.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi Särskilt plankostnadsavtal finns upprättat mellan exploatören

och kommunen.

TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska utredningar

Exploatören bekostade under år 2000 en principutredning för

hur vatten och avloppsfrågorna skulle kunna lösas för befintlig

bebyggelse och ett planerat tillskott på 25 bostadshus.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 16(33)


Övriga erforderliga utredningar för upprättande av detaljplan

och genomförande av tilltänkt bostadsexploatering utförs och

bekostas av exploatören.

• VA-anläggningar Söderängstorp 1:1 har servitutsrätt att ta vatten ur fyra brunnar

på Fullbro 1:5 och servitutsrätt att underhålla brunnarna och

vattenledningen till Söderängstorp 1:1. Såväl befintlig bebyggelse

som tillkommande planeras att vattenförsörjas från vattentäkten.

Någon möjlighet att ansluta området till kommunalt

vatten finns inte.

Principutredningen från 2000 ger förslag på olika typer av avloppsanläggningar,

men poängterar att utredningen i första

hand ska användas som ett diskussionsunderlag med kommunala

och andra myndigheter rörande tillåtlighet för genomförandet.

Samråd om lämpligaste avloppsanläggning ska ske med

kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Någon

möjlighet att ansluta området till kommunalt avlopp finns inte.

• El- och telenät Utbyggnaden genomföres av Telia och Nynäshamns Energi

AB. Kostnaden påföres exploatör respektive abonnent i form

av taxa.

MEDVERKANDE TJÄNS-

TEMAN

Vid framtagande av genomförandebeskrivningen har Ulla

Christiansson, kommunstyrelseförvaltningen deltagit.

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2007-01-25, rev 2007-02-12 av Nils Sylwan

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Anders Biberg Nils Sylwan

Exploateringschef Planarkitekt

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 17(33)


SAMRÅDSREDOGÖRELSE DEL 1

Hur samrådet har

bedrivits Kommunstyrelsen beslutade i mars 2000 att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

i uppdrag att upprätta och samråda

om planprogram för Söderängstorp 1:1, 1:2 mm, del av Sorunda,

”ryttarby”.

Handlingarna har skickats ut i brev 2001-03-22 enligt remisslis-

ta upprättad 2001-03-22 och fastighetsförteckning upprättad av

lantmäterimyndigheten, Nynäshamn, 2001-03-05. Sista dag för

yttrande sattes till den 4 maj 2001.

Parallellt med samrådet har samrådshandlingarna varit utställda

på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i nämndhuset, på

biblioteket i Nynäshamn samt på biblioteket i Sorunda. Samrådet

har också annonserats i Nynäshamns Posten 2001-03-27. I

denna annons inbjöds också till samrådsmöte.

Samrådsmöte Samrådsmöte ägde rum kl 19 00, 2001-04-05 i Nynäshamns

Folkets hus; rum Sundet med ca 20 deltagare. Rene Flyck, ägare

till ”Södertörn ryttarcenter”, redovisade för planerna att uppföra

en ”ryttarby” på Söderängstorp. Undertecknad, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

redogjorde för planprocessen.

Huvudfrågorna under mötet var hur avloppet skulle tas om hand,

ev. anslutning och kostnader för detta, samt tillgången på färskvatten.

Vidare togs frågor upp kring var båtplatsen skulle förläggas och

att båtuppläggning och parkering inte skulle ske vid stranden.

Hästhållningen, antalet hästar och ridvägar på angränsande marker

diskuterades också.

På exploatörens initiativ inbjöds styrelsen för Fullbromalms

tomtägarförening till ytterligare ett samrådsmöte torsdagen den

7 juli i kommunhuset i Nynäshamn. Avsikten var att ge de styrelsemedlemmar

som inte kunde närvara vid samrådsmötet den

4 maj möjlighet att ställa frågor om programmet inför deras

årsmöte den 10 juni. På mötet, där även andra än styrelsen deltog,

framförde förvaltningen att inga nya utredningar gjorts. Enligt

den tidplan som redovisades i programmet, skulle beslut om

fortsatt planuppdrag behandlas i kommunstyrelsen före sommaren.

För att ge styrelsen möjlighet att efter årsmötet komma in

med synpunkter har tidplanen skjutits framåt ca två månader.

Förvaltningen framförde att för att få med eventuella synpunkter

till kommunstyrelsens beslut efter sommaren måste de ha inkommit

i mitten på juli. Förvaltningen framförde också att det

kommer finnas möjlighet att framföra synpunkter vid fler tillfällen,

närmast då samrådet till detaljplanen kommer äga rum.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 18(33)


SAMMANFATTNING Förvaltningens bedömning är att de inkomna yttrandena inte är

av sådan art att arbetet avbryts. Den föreslagna bebyggelsen bör

prövas i detaljplan. Förutsättningar för detta är dock att ett antal

frågor kan lösas. Viktigast är att redovisa en godtagbar avloppsanläggning,

samt att vattentillgången kan säkerställas. Förvaltningen

bedömning är att detta är möjligt.

YTTRANDEN Samtliga yttranden återges i princip i sin helhet.

STATLIGA ORGAN mm

Länsstyrelsen Översiktsplan - 91

Av programhandlingarna framgår att det är långt till service,

men inte om några kollektivtrafikförbindelser finns. Enligt

kommunens Översiktsplan –91 ingår området i delområde

”Malmarna” för vilket anges att det långa serviceavståndet talar

mot ett utvecklat permanentboende. Området anges som ”bevarande

av natur- friluftslivs- och kulturvärden” och ingen ny bebyggelse

ska i princip tillkomma, utom inom planlagt område.

Motivet till varför kommunen nu gör en annan bedömning bör

redovisas närmare.

Strandskydd och riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken

Som framgår av programhandlingarna gäller för området kring

Kaggfjärden strandskydd intill 100 meter från stranden. Strandskyddet

förstärks i det här fallet av att området dessutom ingår i

riksintresse med hänsyn till områdets samlade natur- och kulturvärdena

enligt 4 kapitlet miljöbalken.

Berörda områdens värde från strandskyddssynpunkt och kommunens

bedömning av de särskilda skälen för att medge båtanläggning

samt ny och/eller förändrad bebyggelse i förhållande

till strandskyddet bör redovisas. Av planhandlingarna bör framgå

inom vilka områden allemansrätten kan utövas inom området

idag och hur detta kan garanteras även fortsättningsvis. Eventuell

påverkan på naturvärden i Botkyrka kommun bör också beaktas.

Därefter är Länsstyrelsen beredd att ta ställning i frågan.

Beträffande strandskyddsfrågans behandling i detaljplanen i övrigt

hänvisar Länsstyrelsen till den promemoria: ”Administrativa

rutiner för hantering av strandskydd i samband med upprättande

av detaljplan/områdesbestämmelser”, daterad 1.3.2001, som

tidigare sänts till kommunen.

Riskfrågor

Som framgår av handlingarna ligger ett av föreslagna områden

för ny bostadsbebyggelse i direkt anslutning till väg 225 som är

utpekad som primär transportled för farligt gods.

Länsstyrelsen anser att avsnittet om risker bör kompletteras då

riskfrågan inte belysts i tillräcklig utsträckning. Det bör närmare

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 19(33)


edovisas vad som transporteras på vägen, samt hur en olycka

med farligt gods kan komma att påverka området. Planerade

förbättringar av väg 225 samt eventuell utbyggnad av hamn i

Norvik kan leda till ökade transporter av farligt gods på väg 225

vilket också bör uppmärksammas i sammanhanget. Länsstyrelsens

rapport 2000:01 (Riskhänsyn vid ny bebyggelse - intill vägar

och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer)

kan användas som vägledning. Länsstyrelsen är också

beredd att ge ytterligare rådgivning om kommunen så önskar.

Störningar

Länsstyrelsen förutsätter att riktvärdena för trafikbuller, enligt

prop. 1996/97:53, inte kommer att överskridas inom planområdet.

Även eventuella störningar från angränsande verksamheter i

Botkyrka kommun bör uppmärksammas.

Allergifrågor

Enligt Boverkets ”Bättre plats för arbete” rekommenderas 500

meter mellan ridanläggningar och bostadsbebyggelse. Socialstyrelsen

rekommenderar att ett skyddsavstånd om 200 meter bör

finnas. Det är också de riktlinjer som Länsstyrelsen tillämpar,

men undantag kan medges när det är fråga om en ”Hästby” med

en så tydlig koppling mellan bebyggelse och hästsport. Skyddsavstånd

mellan bostadshus och hästanläggningar (som t. ex. ridhus,

ridbanor och beteshagar) kan dessutom behövas på grund

av luktstörningar vilket bör uppmärksammas i den fortsatta planeringen.

VA-frågor

Enligt handlingarna ligger programområdet inom ett vattenskyddsområde

och ett tillstånd för vattenverksamhet avses sökas.

En närmare beskrivning av hur vattenskyddsområdet används,

om skyddsföreskrifter finns och en bedömning av hur det

kan påverkas bör göras. I planprogrammet anges att en förutsättning

för bebyggelsen är att en gemensam VA-lösning kan

anordnas. Länsstyrelsen förutsätter att så sker innan planarbetet

förs vidare.

Kommentar Översiktsplanen –91

Området har bussförbindelse, med entimmestrafik från 6 på

morgonen till midnatt. Förbindelsen går mellan Södertälje, Vårsta,

Ösmo och Nynäshamn. I planbeskrivningen kommer detta att

tas med.

Kommunen har antagit en framtidsvision , som anger en politikisk

viljeinriktning för kommunens utveckling de närmaste 10

åren. Denna vision innebär att kommunen ska öka med 3-5000

invånare under denna period. Översiktsplanen står i begrepp att

omarbetas och hänsyn till visionen kommer då att vägas in. Förvaltningens

bedömning är dock att exploateringen inte är större

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 20(33)


än att den bedöms vara förenlig med nuvarande översiktsplans

intentioner

Strandskydd och riksintresse

Endast en mindre del av planområdet kommer att föreslås bebyggas.

Denna bebyggelse ligger inte inom de 100 meter som

har strandskydd. Området har bedömts inte ha några speciella

naturvärden eller kulturvärden, förutom stranden och ”rishopen”.

Området är idag till största delen ianspråktagen av den befintliga

hästverksamheten, som bedöms infattas av det rörliga friluftslivet.

Förutom de områden som föreslås bebyggas bedöms allemansrätten

inte komma att påverkas.

I programhandlingarna nämns en eventuell båtplats. Syftet med

denna är att de boende inom området skulle få tillgång till en

båtplats för mindre fritidsbåtar. Lämpligheten och omfattningen

bör prövas i den kommande detaljplanen.

Riskfrågor, störningar

För att riktvärdena för trafikbuller inte ska överskridas krävs en

bullervall på ca 2 meter, enligt den bullerutredning som förvaltningen

gjort. Detta kommer att redovisas i detaljplanen. Den ca

2 meter höga vallen som krävs för att få en godtagbar bullernivå

för den nya bostadsbebyggelsen, bedöms också ge ett acceptabelt

skydd för farligt gods.

Allergifrågor

Syftet med den nya bebyggelsen är att den ska vara direkt kopplad

till befintlig hästverksamhet. Närmaste bostadsbebyggelsen

får ett avstånd till befintligt stall på 80-100 meter.

VA-frågor

Områdets högre belägna del består av en grusås som i kommunens

översiktsplan från –91 anger ”skydd för vattentäckt”. Inom

området finns ingen grund- eller ytvattentäckt med fastställt

skyddsområde. Som redovisas i programmet förutsätts att ” för

gemensamma vattentäkter krävs tillstånd av miljödomstolen. Enligt

de översiktliga studier som gjorts bedöms att det är fullt möjligt

att anordna en godtagbar gemensam lösning på avloppsreningen

utan att skada grundvattentäkten. En principlösning på

hur avloppet ska renas, var en gemensam anläggning ska ligga

samt avgränsning av det område som krävs, ska redovisas i detaljplanen.”

Vägverket, Med anledning av Vägverkets sektorsansvar samt väghållaransvar

för väg 225 framförs följande synpunkter:

Anslutning till väg 225

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 21(33)


Enligt Nynäshamns kommuns översiktsplan från 1991 är området

reserverat för ”Bevarande av natur- friluftslivs”. Vägverket

bedömer att detaljplaneförslaget helt är i enlighet med översiktsplanens

intensioner. Då exploateringsområdet ligger långt

från skola, dagis, affärer och andra serviceinrättningar riskerar

områdets utbyggnad att öka bilberoendet.

Vid en eventuell exploatering behöver anslutningen mellan väg

225 och infarten till programområdet ses över och utformas på

ett sådant sätt att den tillgodoser kraven på god trafiksäkerhet

och framkomlighet. I samband med utformningen av anslutningen

bör erforderliga busshållplatsers läge och utformning

fastläggas samt eventuella gångpassager över väg 225 trafiksäkras.

De oskyddade trafikanternas gång- och cykelväg till och

från busshållplatserna bör trafiksäkras.

När en kommun/exploatör bygger ut områden som alstrar trafik

som kan orsaka miljö- och trafiksäkerhetsproblem åligger det

därför kommun/exploatör att stå för erforderliga åtgärder. Åtgärden

skall bekostas av annan än Vägverket.

Buller och farligt gods

Vägverket anser att det är bra att en bullerutredning föreslås i

det fortsatta arbetet. Nödvändiga åtgärder bör vidtas för att bullret

i den del av exploateringsområdet som ligger närmast väg

225 inte överskrider de riktvärden som finns. I Infrastruktur

propositionen 1996/97:53, fastställde riksdagen riktvärden för

trafikbuller. Vid nybyggnad av bostäder bör ekvivalent ljudnivå

30 dB(A) inomhus och 55 dB(A) vid fasad inte överskridas.

Högsta tillåtna bullernivåer bör anges i planen

Vägverket har ingen ekonomisk möjlighet att åtgärda buller när

kommunen planerar ny bebyggelse intill vägen. De bulleråtgärder

som erfordras för att möjliggöra en exploatering måste således

bekostas av annan är Vägverket.

Väg 225 är primär transportväg för farligt gods. Vi utgår från

att hänsyn tas till Länsstyrelsens riktlinjer vad gäller avstånd

från bebyggelse och trafik med farligt gods.

Kommentar Utformningen av anslutningen till väg 225, samt eventuella

gångpassager över vägen ska ske i samråd med vägverket, exploatör

och kommunen.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 22(33)


Regionplane- och framför att:

trafiknämnden Upprustningen av länsväg 225 mellan Vårsta och Ösmo är föreslagen

i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län

2001. Det är önskvärt att programmet beaktar eventuella upprustningsbehov

och att planområdet avgränsas med hänsyn till

detta.

Det är positivt att en gemensam lösning av VA-frågan är en förutsättning

för planens genomförande.

Kommentar Planområdets avgränsning mot väg 225 ska ske i samråd med

vägverket.

SL-AB Storstockholms framför att:

Lokaltrafik de ser det positivt på att kommunen exploaterar i nära anslutning

till befintlig SL trafik.

Upprustning av länsväg 225 mellan Vårsta och Ösmo är föreslagen

i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län. Det

är önskvärt att programmet beaktar eventuella upprustningsbehov

och att planområdet avgränsas med hänsyn till dessa.

Utnyttjandegraden på den busstrafik som trafikerar väg 225 är

låg. Någon ytterligare busstrafik planeras inte komma till, med

anledning av denna exploatering.

SL förutsätter att kommunen samråder om busshållplatsernas

placering och utformning. Gångvägarna till SL trafiken bör utformas

med god standard.

Kommentar Utformningen ska göras i samråd med vägverket och SL och

redovisas i detaljplanen inför samrådet.

Vattenfall Vattenfall Sveanät AB ansvarar för eldistributionen inom området.

Elnätet består av matade 20 kV luftlinje och kabelledning,

samt en stolpstation och en markstation med utgående lågspänningsledningar.

20 kV ledningar och stationer är säkrade genom

servitut

Vid planläggning av området krävs att berörd del av 20 kV luftlinjen

nerkablas. Exploatören svarar för kostnader som uppstår i

samband med detta.

För den tillkommande bebyggelsen av de ca 40 enbostadshusen

behövs platser för två nätstationer, en som ersätter befintlig

stolpstation och en i anslutning till det mindre bostadsområdet

vid infarten.

Upplysningsvis informeras om att det nu planeras att inom kort

bygga om elnätet i Fullbromalmsområdet.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 23(33)


Kommentar Lägen för de båda transformatorstationerna ska redovisas i detaljplanen.

SRV Vill rikta uppmärksamheten på vad som nämns i Avfallsplanen,

bl a att avfallshanteringen i sin helhet skall anpassas till långtgående

källsortering och återvinning. Detta innebär i sammanfattning:

- Separat insamling av metaller och restavfall från samtliga hushåll.

- Separat insamling av organiskt avfall resp. rent avfall (returbränsle)

från samtliga hushåll planeras.

- Återvinningscentraler för grovsopor från enbostadshus.

- Bygg- och rivningsavfall skall sorteras.

Kommentar Ska beaktas i detaljplane- och bygglovskedet.

Södertörns brand- Från insatssynpunkt och brandspridningssynpunkt finns inget att

erinra

försvarsförbund under förutsättning att deras PM 11 och 15 beaktas i projekteringen.

Kommentar Ska beaktas i detaljplane- och bygglovskedet

SAKÄGARE

Inom programområdet

Botkyrka kommun ägare till fastigheten Söderängstorp 1:12

De vill upplysa om att de varit mycket restriktiva när det gäller

att tillskapa småbåtshamnar och göra lokala avloppsanläggningar

med utsläpp i Kaggfjärden. Detta med hänsyn till att Kagghamraån

är av riksintresse för naturvården och att Kaggfjärden

har bedömts vara ett viktigt reproduktionsområde för fisk. För

att belysa om en utbyggnad kan komma i konflikt med ovanstående

intressen bör en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Ytterligare upplyser de om att Kagghamra hamnverksamhet är

under miljöprövning. Trafiken utefter kommungränsen till hamnen,

kan vara störande för området.

Kommentar Syftet med den föreslagna småbåtshamnen som nämns i programmet

är enbart att erbjuda båtplats för mindre fritidsbåtar, till

de boende inom området. Storleken och omfattningen bör prövas

i detaljplanen. Enskilda lokala anläggningar finns redan i

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 24(33)


området. Genom en gemensam lösning med en större och modernare

anläggning bör förhållandena snarare förbättras.

Den föreslagna bostadsbebyggelsen ska vara direkt knuten till

den befintliga hästverksamheten, en ”ryttarby”. Några alternativa

lägen finns inte. I beskrivningen till detaljplanen ska alla

kända miljökonsekvenser redovisas.

Ansökan om Kagghamra hamnverksamhet har avstyrkts av länsstyrelse

i februari 2001 och ska nu prövas av miljönämnden. Beslut

i ärendet förväntas troligen inte förrän tidigast till våren

2002. Enligt uppgift från länsstyrelsen om ansökan kan det bli

frågan om att 24 lastbilar/dygn dagtid kommer passera utefter

den befintliga vägen utefter kommungränsen och som angör väg

225. Förvaltningen bedömer att en ca 2 meter hög vall bör utgöra

ett tillräckligt skydd. Område för en sådan vall ska redovisas i

detaljplanen.

Fullbromsalms

tomtägarförening; ägare till Fullbro 1:5 där vattenbrunnar och anläggning för avloppsrening

finns.

Föreningen har sitt årsmöte den 10 juni och kommer då att behandla

detaljplaneprogrammet.

Det är av största vikt att föreningen snarast och senast i början

av maj får mer konkreta besked om planerna vad gäller vatten

och avlopp vid Söderängstorp 1:1 och 1:2 m fl. Detta för att föreningen

vid sitt årsmöte ska kunna föra samtalet utifrån elementära

fakta. Upplysningsvis kan föreningen meddela att den

gamla ägaren till Söderängstorp gård gjorde omfattande undersökningar

för att finna vatten till den dåtida trädgården med b la

gräslöksodling. De fann inget vatten, varefter uppgörelse träffades

med dåtida ägaren till fullbro 1:4 innebärande att Söderängstorp

fick ta sitt vatten från de brunnar som nu finns på

föreningens mark, Fullbro 1:5.

Av ovanstående framgår att det inte är möjligt för föreningen att

avge yttranden före den 15 september. Den demokratiska processen

måste ha denna tid till förfogande. Föreningen har inte

försenat ärendet. Att det nu dragit ut på tiden beror helt på den

och de som sökt tillstånd och sedan till mycket stor del ändrat

sina planer.

Föreningen avvaktar klarläggande vad gäller vatten och avloppsfrågan

vid planerat område.

Kommentar Enligt en tidplan som presenterades i programmet var avsikten

att programmet med samrådsredovisning skulle hanteras i kommunstyrelsen

före sommaren. För att ge föreningen möjlighet att

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 25(33)


diskutera programmet på årsmötet har tidplanen skjutits framåt i

tiden. På mötet i Nynäshamns kommunalhus med bl a styrelsen

den 7 juni informerades om att eventuella synpunkter måste

komma in i början av juli för att de ska kunna komma med i

samrådsredogörelsen inför komunstyrelsens behandling i mitten

på augusti 2001.

Något ytterligare yttrande har inte inkommit.

Förvaltningens bedömning är att intresset för att ansluta Fullbromalms

fritidshusområde till en gemensam va-lösning är

ringa. Området föreslås därför inte ingå i den kommande detaljplanen

Inga Dahlén ägare till Söderängstorp 1:5,

framför genom arkitekt Ants Endre önskemål att få stycka marken

till 4 villatomter och möjligen även ansluta sig till den detaljplanering

som pågår för Södertörns Ryttarcenter. Hur stor del

av huset på tomten närmast vattnet behöver ligga utanför strandskyddet?

Kommentar Förvaltningens bedömning är att en byggrätt som överrensstämmer

med den övriga exploateringen bör prövas i detaljplanen

under förutsättning att fastigheterna ansluts till den gemensamma

va-lösningen. Förvaltningen ställer sig mer tveksam till

bebyggelse inom strandskyddsområdet.

Henry Tobell ägare till fastigheten Fullbro 1:17

Tekniskt synes det mig svårt b la höjdskillnaden mellan lägsta

belägna fritidsfastighet och planerade friliggande bostadshus

70/75 meter. För det fall fritidsfastigheternas nuvarande valedningsnät

ej kannyttjas vid gemensamt vatten- och avlopp torde

anläggningsavgift, lägenhetsavgift o. dyl. att bli hög.

H Tobell och hans syskon exploaterar f n en fastighet i Botkyrka

kommun, Vårsta, där topografin är väsentligt lämpligare för

gemensamt vatten och avlopp än i nu tänkta område. Botkyrka

kommun har där lagt ned en s k LPS-sytem, vilket vid byggnation

av fastighet innebär avloppspump i bostadshusen. Anläggningsavgiften

för en tomt om 2 000 m 2 eller mer är 70 425 kr

därtill kommer lägenhetsavgift vid byggnation av bostadshus,

tillsammans 150 000 kr eventuellt mer.

Är fritidsfastigheten så stor och dess topografi medger delning,

kan försäljning av del av fastigheten finansiera den nya vatten-

och avloppsanläggningen (gemensam). Om så ej är fallet kan det

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 26(33)


nog finnas tveksamheter för de betydande kostnader, som är förenade

med ny gemensam anläggning.

H Tobell förutsätter att exploatören av Söderängstorp/kommunen

återkommer med uppgifter om möjliga tekniska

lösningar och kostnadsberäkningar. Det går inte, utan att ha

bringat klarhet i dessa frågor, att säga ”bu eller bä” till huruvida

man som fritidsfastighetsägare är positivt inställd till att byggnadsplanen

för Fullbro 1:5 omarbetas och ändras till detaljplan

som medger permanentbebyggelse med därtill utökad byggrätt.

För de bägge områdena för permanentboende och området för

fritids-/permanentboende bör vägfrågorna utredas grundligt,

eventuellt bildande av samfällighetsförening genom lantmäterimyndighetens

medverkan och andra gemensamma anläggningar.

En detaljplan om 30-40 friliggande enbostadshus för permanentboende

plus eventuellt ombildat område för fritidsbebyggelse

till permanent sådant, alltså 30-60 permanentbostäder maximalt,

fordrar att vägfrågorna löses och får en fast organisation

vad gäller bl a vägunderhåll, snöröjning, hur kostnaderna därför

ska fördelas mm.

I Vårsta, Fullbromalm, är det nu aktuellt med vägbelysning

inom en snar framtid. Vid permanent boende stiger kraven på

service.

Allmänt anser han den planerade exploateringen om 30-40 hus

väl stor. Borde inte 25-30 hus vara en lämplig exploateringsgrad,

allt samlat i ett område. Det kan bli lägre kostnad bl a vid

utbyggnad av gemensamt vatten och avlopp, väg mm.

Kommentar Se kommentarer till Fullbromsalms tomtägarförening

Ingrid och Lars Waller; ägare till Söderängstorp 1:4

Per Persson; ägare till Söderängstorp 1:6

Kerstin och Hans Gröningsson; ägare till Söderängstorp 1:7

Anita Eklöf ( för Karl Werner Ekelöfs dödsbo); ägare till Söderängstorp 1:8

Rune Calmefelt; ägare till Söderängstorp 1:9

Peter och Elisabeth Olin; ägare till Söderängstorp 1:10

Sirkka Malm; ägare till Söderängstorp 1:13

Framför i gemensamt yttrande

Kommunens översiktsplan från 1991 är ännu gällande och

sid. 65 sägs: Inom områden som är utlagda som skyddsområde

för vattentäkter får inga förändringar ske som kan skada vattenkvalitet

och vattentillgång. I princip bör ingen ny bebyggelse

tillkomma förutom inom redan planlagt område.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 27(33)


På sid. 13 sägs; P g a den stora bristen på renvatten i Nynäshamn

måste alla tänkbara yt- och grundvattentäkter sparas

oförstörda.

Kommunen har uppenbart bedömt akviferen i grusåsen som

mycket betydelsefull för framtida vattenförsörjning. Det är därför

ofattbart att man över huvudtaget tar upp frågan om att bygga

30-40 villor inom detta område.

Socialstyrelsens meddelande nr 4/1982, rapport 60 del 5, II

punkt 12A säger att ett skyddsavstånd mellan bebyggelse och

stallanläggningar om 500 meter kan vara till ledning för att

undvika störande lukt, flugor, mm.

I allergiutredning (SOU1989:76) sägs att avståndet till ridanläggning

inte bör vara mindre än 500 m och ej understiga 200 m.

Detaljplaneprogrammet ignorerar helt båda dessa utredningar

och konstaterar helt cyniskt ”väljer man denna boendeform har

man ett stort hästintresse och är beredd att ta eventuella risker

som det kan innebära med allergier”. Man bortser helt från

mänskligt lidande och samhällets kostnader för allergivård.

Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplaneprogrammet anser att någon miljökonsekvensbeskrivning

ej behöver upprättas emedan byggandet av 40 villor är

en så liten påverkan. Vi anser att påverkan är stor framför allt

med avseende på vad som sägs ovan men även vad gäller omhändertagandet

av avloppsvatten från bebyggelsen. I och med att

marken exploaterats finns i stort sätt ingen naturmark kvar för

hästarna att vara på, ej heller någon naturmark att rida på. Det är

även en miljöfråga vad gäller djurvården.

Befintliga servitut för Söderängstorp 1:4, 1:10 och 1:13 avseende

brygga står i konflikt med de exploateringsplaner som redovisades

beträffande etablering av badplats och småbåtshamn.

Tillgängligt område bedöms alldeles för litet för att hysa alla

dessa funktioner.

Förhoppningen är att planarbetet efter detta samråd kommer att

upphöra.

Kommentar Se tidigare kommentarer till länsstyrelsens och Botkyrka kommuns

yttranden.

Annagreta och Ivan Hedqvist; ägare till Fullbro 1:8

Skrivelse 1

Den 4 november 1999 ordnades informationsmöte kring ett förslag

att vid Söderängstorp bl. a bygga 25 villor. Samtliga kring-

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 28(33)


oende fastighetsägare, totalt 30, avrådde bestämt nämnden från

att godta planerad byggnation.

Den 22 mars återkommer nämnden och kallar till nytt ”samråd”

kring med 40 % utökad byggnation –35 villor istället för 25.

Vänligen förstå att ord som ”samråd” förtjänar att värderas högt

och som vi skall vara rädda om. Vi har under 20 år arbetat med

idépolitiska frågor och förskräcks över den stora negativa förändring

som skett i synen på samhället. Särskilt under de senaste

10-15 åren. I dag är misstänksamheten mot samhället oändligt

mycket större. Misstron är stor, ja mycket stor mot snart sagt

alla kommunala organ. Handläggningen av ärendet Söderängstorp

har kastat mer bränsle på misstänksamhetens eld.

Som tidigare framhållits så är Söderängstorp en för liten gård för

att hålla inemot 100 hästar. Hälsorisken är mycket stor och nu

känner de ett antal fall av hästallergi. De 30 fatighetsägarna

fanns här långt innan Söderängstorp fick ny ägare som byggde

upp en hästgård. Detta har fått pågå utan att nämnden ingripit

och agerat så att Socialstyrelsens rekommendationer efterföljts.

Nu finns ej en kvadratmeter vid Söderängstorp gård som ligger

mer än 200 meter från bostäder. Om Söderängstorp var 10 gånger

större skulle det här problemet inte finnas.

Ett resultat av samrådet den 4 november 1999 blev att ytterligare

10 bostadshus skall byggas i den södra delen upp mot offerkastet.

Vi har haft tre medeltida minnesmärken i Sorunda. Den

mycket imponerande Kastalen vid Fållnäs monterades ned för

250 år sedan. Kyrkan finns kvar, men nu vill man ge sig på offerkastet

vid Fullbro Malm. Så meningslöst, så sällsynt meningslöst.

Men också överraskande att någon kunde komma på

idén. Den destruktiva idén. Hela den delen där nu 10 hus enligt

markägaren bör byggas måste omedelbart få byggnadsförbud.

Vad gäller frågan om tillstånd att bygga 25 bostäder så är det

OK om

a. avloppsfrågan kan få en godtagbar lösning

b. väg 225 flyttas 2000 m österut mellan Brink och Frölunda

dessförinnan.

c. Antalet hästar vid Söderängstorp snarast minskas till

Socialstyrelsens rekommendationer.

Skrivelse 2

De framförde vid sammanträdet den 7 juli att en tidigare omgång

yttranden från berörda parter avgavs i skiftet 1999-2000.

De bifogar sitt yttrande. De saknar detta yttrande i sammanställningen

och ytterligare fyra yttranden från andra berörda parter.

En del av de frågor som tagits upp i dessa skrivelser måste ställas

samman för att ge en korrekt bild.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 29(33)


Kommentar Även förvaltningen förutsätter att avloppsfrågan kommer lösas

på ett godtagbart sätt. I detaljplanen kommer bl a att anges att

inga bygglov får lämnas innan avloppsanläggningen, ledningar

och vägar är utbyggda. Detta kommer också säkerställas i exploateringsavtal.

Solveig och Sven Ledin; ägare till Fullbro 1:27

Det finns inga aktuella planer på att väg 225 ska flyttas som föreslås

i yttrandet.

Fastighetsägaren har bygglov för de stallar som finns inom området.

Den föreslagna bebyggelsen kommer vara direkt knutet

till hästverksamheten (se länstydelsens yttrande). Miljöbalken

anger att ”jordbruk med ladugård eller stall eller annan anläggning

för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter men

högst 200 djurenheter kräver att anmälan görs till den kommunala

nämnden”. Antalet hästar understiger idag 100. Enligt fastighetsägaren

kommer antalet att minska något när den nya bebyggelsen

kommer till stånd.

En sammanställning finns upprättad på de yttranden som lämnats

in efter det första informationsmötet den 4 november 1999.

Sammanställningen har legat till grund för programarbetet.

Protesterar mot att dessa villor byggs. Hur kan vattentillgången

bedömas som god, när vattnet inte räcker till för nuvarande bebyggelse?!

Var tas vattnet ifrån till den redan beviljade koloniverksamheten

- 5 hus?

Bevara Fullbromalm - sydvästra fritidshusområdet, som just fritidshusområde.

De är alltså emot att vara med i detaljplan och

gemensamt vatten.

Kommentar Se kommentarer till Fullbromsalms tomtägarförening.

Utom programområdet

KJELL WAHLBÄCK; ägare till fastigheten Norr Stutby 1:9; har genom ombud Mikael

Fligman, LRF Konsult Juridiska byrån framfört att:

Det område som omfattas av aktuellt förslag till detaljplaneprogram

är inte tillräckligt omfattandeför att kunna ta hand om de

hästar som nu kommer att finnas i området till följd av föreslagen

bebyggelse. Redan idag föreligger det omfattande problem

för fastigheten Norr Stutby 1:9 till följd av de hästar som finns

vid ridhuset. Det planförslag som lämnats bygger på att den

hästverksamhet som ska förekomma skall ta annans mark i an-

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 30(33)


språk. Detta är inte förenligt med bestämmelserna i Plan- och

bygglagen.

Förutsättningen i sammanhanget verkar vara att man skall anlägga

vägar inom området så att man kan rida i omkringliggande

grönområden. Dessa grönområden består bl a av fastigheten

Norr Stutby 1:9. Någon rätt att nyttja denna fastighet, till i förslaget

angivet ändamål föreligger inte. Någon allemansrätt föreligger

inte att i organiserad form som det nu skulle bli genom

byggandet av ytterligare hus med stallplats avsett för hästfolk.

Vidare får allemansrätten inte nyttjas på sådant sätt att skador

uppkommer på mark mm. Genom aktuellt detaljplaneförslag föreligger

avsevärd risk för omfattande skador på angränsande fastigheter.

Dessa skador kommer att bestå av dels skador på skog

som ej kommer att kunna avverkas och dels kommer man inte

att kunna nyttja angränsande fastigheter på ett fullgott sätt. Detta

då det förutsättningarna för planen ligger att de nyinflyttade

skall nyttja angränsande grönområden för ridning. Detta får betraktas

som ridning i organiserad form.

På fastigheten förekommer jakt samt att man upplåter jakträtter

till andra. De hästar som till följd av planförslaget kommer att

nyttja angränsande fastigheter kommer att medföra omfattande

störningar för viltet i området och sålunda påverka möjligheterna

till jakt på aktuella fastigheter.

Som ovan anförts föreligger redan avsevärda störningar till följd

av den organiserade ridning som redan förekommer i området

till följd av den ridanläggning som finns i närheten av aktuella

fastigheter.

Vidare poängteras att det enligt rekommendationer förhåller sig

på så sätt att avståndet mellan bostäder och en ridanläggning bör

vara minst 500 meter vilket inte kommer att vara fallet här.

Vidare görs gällande att det klart strider mot gällande normer

mm att i ett förslag till detaljplan ange att idén med angiven boendeform

är att enbart hästfolk kan bo i området. Det är som i en

plan ange att endast bullertåliga människor kan bo i ett område

då man lagt området precis intill ett flygfält.

Det görs vidare gällande att aktuellt förslag till detaljplan kommer

att innebära problem med vatten- och avlopp då det inte

finns någon kommunal anläggning. Detta kommer att innebära

problem för angränsande fastigheter. Eventuell brunnsborrningar

kan mycket väl komma att påverka vattentillgången på angränsande

fastigheter. Det krävs en noggrannare utredning av denna

fråga.

Mot bakgrund av det ovan anförda motsätter sig fastighetsägaren

föreslagen detaljplan.

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 31(33)


Kommentar Förvaltningen förutsätter att ridverksamheten på grannfastigheterna

ska vara löst i form av ett avtal mellan parterna innan någon

ny bebyggelse sker i området. Påpekas bör emellertid att befintligt

hästantal inte kommer att öka med den nya bebyggelsen,

snarare minska något.

Anders Fredin och Maria

Imhäuser-Fredin,4:3

samt (Kagghamra Hamn

och Entreprenad AB)

Det finns detaljplaner som vunnit laga kraft i Stockholms län där

nyuppförda bostadshus knutits till hästverksamhet. T ex Söderby

i Haninge kommun där en planbestämmelse anger att ”bygglov

för bostadsändamål får ges endast om bostaden har dokumenterat

samband med djurverksamhet på Söderby Gård.”

ägare till fastigheterna Byrsta 1:3, 2:3, (Kagghamra 1:1 m fl) i

Botkyrka kommun; har genom ombud Mikael Fligman, LRF

Konsult Juridiska Byrån framfört samma synpunkter som ovan.

Kommentar Se kommentarer till Kjell Wahlbäcks yttrande.

INTRESSEFÖRENINGAR

SAMMANSLUTNINGAR M FL

DHR Nynäshamnsavd. Har ingen erinran om programområdet. En god tillgänglighet för

de boende vill de dock påminna om.

Sorunda Hembygdsförening

Föreningen har ca 900 medlemmar och arbetar för att väcka intresse

för vår hembygd och att bevara och föra vårt kulturarv vidare

till kommande generationer. Bland våra fornminnen är ett –

minst 350-årigt, ev. äldre- offerkastet på Fullbro malm. ”Rishopen”

brukar visas på och berättas om på bussrundturer. Enligt

sägnen hade någon eller några blivit ihjälslagna där. En teori är

att platsen varit en galgbacke, vilket inte är otroligt, då den ligger

i utkanten av socknen, dit man gärna förlade avrättningsplatser.

Fortfarande läggs kvistar på högen för att bringa tur på resan.

Det är därför de med stor oro ser den planerade bebyggelsen

så nära rishopen.

De värnar också om vår natur och protesterar mor att så många

hästar skall röra sig i trakten och trampa upp ”alla” stigar…”ridning

sker också i viss mån på skogsvägar och stigar på

grannars mark”. Hästägare och ryttare måste visa hänsyn till de

som bor nära eller i området så att de även i fortsättningen kan

nyttja våra vackra skogsvägar för ex promenader med barnvagnar

och för cykling.

De hade inte möjlighet att delta i samrådsmötet, då de ännu inte

nåtts av inbjudan. De vill gärna delta i det fortsatta planeringsarbetet.

Självklart är att samråd sker med kommunens kultur an-

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 32(33)


svariga och länsantikvarien, med vilka de har ett utmärkt samarbete.

Kommentar Som skrivelsen anger kommer förvaltningen givetvis att samråda

med länsantikvarien och kommunens kulturansvariga.

I övrigt se kommentarer till Kjell Wahlbäcks yttrande.

Pensionärspartiet Har inget att erinra emot förslaget.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Eva Kamph

Planarkitekt

Detaljplan för Söderängstorp 1:1-1:2 m fl, Dnr: 98.1067 Obj nr: 507 043 33(33)

More magazines by this user
Similar magazines