Utbildningsgruppen inför - GR Utbildning

grutbildning.se

Utbildningsgruppen inför - GR Utbildning

GR Utbildning

Utbildningsgruppen inför

2005

Verksamhet och framtidsperspektiv

1


GR Utbildning

UTBILDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL INRIKTNING 2005

Detta förslag till inriktning av Utbildningsgruppens arbete 2005 tar sin utgångspunkt i de

regionalpolitiska utbildningsmål som GRs Förbundsstyrelse fattade beslut om vid sammanträde i

november 2001. Dessa utbildningsmål, verksamhetsberättelse för 2003 och regionala statistiska

bilder av utbildningslandskapet finns presenterade i sin helhet på adress (www.GR2005.to).

Utbildningsgruppens sammansättning

Utbildningsgruppen är GRs politiska ledningsgrupp för regionala satsningar kring det livslånga

lärandet. Utbildningsgruppen har innevarande mandatperiod följande sammansättning;

Frank Andersson (s), Göteborg, ordförande

Agneta Granberg (m), Göteborg,

Carola Granell (s), Stenungsund,

Helene Odenjung (fp), Göteborg,

Henrik Johansson (s), Göteborg,

Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås, vice ordf

Wiwi-Anne Johansson (v), Mölndal,

Annelie Sundling (kd) Öckerö,

Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda,

Birgitta Lindahl (fp), Partille,

Bengt Gustafsson (m), Kungälv,

Eva Bertilsson Styvén (s), Tjörn,

Tuula Karlsson (mp), Lilla Edet,

Monica Samuelsson (s), Ale,

Birgitta Palmertz (fp), Lerum

Jan Österdahl (m), Kungsbacka.

Samverkan och samarbete

Göteborgsregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region. Utbildningslandskapet

blir alltmer integrerat. Kultur- och fritidslivet känner inga kommungränser. Bostads- och arbetsmarknaden

är gemensam. Genom att samverka och samarbeta över kommungränser och mellan

olika huvudmän och organisationer skapas förutsättningar för att Göteborgsregionen skall förbli

en dynamisk region. Detta gäller inte minst på det livslånga lärandets område.

Intresset för barns, ungas och vuxnas lärande växer oavbrutet. Insikten att goda villkor för

lärande är direkt kopplade till ett lands / en regions välfärdsutveckling bidrar givetvis till detta

intresse. De förändringar / den utveckling som idag sker på utbildningens område får till resultat

att behovet av regional samverkan, idé- och erfarenhetsutbyte tilltar successivt.

Kraven på förnyelse, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar i utbildningssystemen är höga.

Mot denna bakgrund är regional samverkan och interkommunalt samarbete på skol- och

utbildningsområdet verkningsfulla redskap. De regiongemensamma insatserna kring det livslånga

lärandet skall bidra till skapandet av så goda lärmiljöer som möjligt för de som bor och verkar i

Västsverige.

2


GR Utbildning

Utbildningsgruppens verksamhet

Saxat ur Gymnasiekommitténs slutbetänkande;

GR har sedan starten 1995 på ett för Sverige unikt sätt utvecklat en regional samverkan på

utbildningsområdet i de 13 kommuner som ingår i GR”.

För gymnasieskolan har ett omfattande samverkansavtal på gymnasienivå vuxit fram.

Utgångspunkten är att sätta eleven och dennes behov och önskemål i centrum. I

Göteborgsregionen gäller fritt val av skola inom regionen. Erfarenheterna visar att inga

dramatiska förändringar inträffat i elevernas sökmönster, dock får två centralt belägna skolor

många sökande. Genom årliga samverkansavtal skapas överblick över utbudet i regionen. Inom

avtalets ram fattas beslut om regionala garantier för smala, men strategiskt viktiga utbildningar.

En avstämning sker också som underlag för en gemensam prislista för interkommunal ersättning

med bokslut som underlag.

Över tid kommer också gemensamma uppföljnings- och utvärderingssystem att skapas. Regionen

som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun när det gäller att tillhandahålla

bredd, djup och kvalitet i utbildningen. Spjutspetskunnande i enskilda kommuner /skolor görs

tillängliga för fler kommuner.”

Detta förhållandevis omfattande sambruk av resurser och kunnande kan bl.a. illustreras med

följande kapacitetsmått;

- Gymnasieintagningen har sedan starten 1995 hanterat nästan 90.000 ansökningar till mer än 50

gymnasieskolor, både kommunala och fristående, via det av GR framtagna datoriserade

antagningsprogrammet Indra.

- Pedagogiskt centrum har årligen ca. 20.000 besökare till kurser, konferenser och andra

arrangemang.

- GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek värt drygt 20 mkr. Över 1,1 miljon

medielån till regionens cirka 550 skolor och drygt 150.000 elever har expedierats sedan 1995.

- Under GR:s nioåriga existens har läromedel för drygt 400 miljoner kronor med en samlad

kostnadsreduktion på ca. 150 miljoner kronor inköpts och distribuerats på ett ur

miljövårdsperspektiv optimalt sätt genom att alla transporter härigenom minimerats.

- Den årliga läromedelsmässan besöks av ca. 5.000 lärare och Gymnasiedagarna av ungefär

14.000 elever, lärare, skolledare och föräldrar.

- Tidningen SJU89 som vänder sig till grundskolans ungdomar och tar upp skola-arbetslivsfrågor

har en upplaga på 25.000 exemplar och utkommer fyra gånger per år.

- Årligen besöker över 100.000 elever, lärare och skolledare Utbildningsgruppens webbplats.

- GRs arbete för internationalisering i skolan har sedan starten involverat ca. 50.000 lärare,

skolledare, kommunala beslutsfattare och lärarutbildare i upplevelsebaserade projekt på skolan

såsom FN- och EU-rollspel, temadagar och simuleringar.

- Inom ramen för Utbildningsgruppens olika verksamheter återfinns drygt 20 nätverks- och

arbetsgrupper med över 350 deltagare från Göteborgsregionens samtliga kommuner.

Dessa nätverks- och arbetsgrupper samlas regelbundet för benchmarking och för att lösa

gemensamma problem samt för att genomföra de uppdrag som Utbildningsgruppen och

Utbildningschefsgruppen fattar beslut om.

Satsningar på det livslånga lärandet – en regional framgångsfaktor

Motiven för detta regionala samarbete på utbildningsområdet hämtar kraft i konstaterandet att

satsningar på utbildning och kompetensutveckling, på det livslånga lärandet, är den enskilt

viktigaste framgångsfaktorn för en region / ett land. De är centrala i skapandet av hållbart

3


GR Utbildning

välstånd. Regioner som har en välutbildad befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och

växer och utvecklas därmed snabbt. Regioner av detta slag har också större förutsättningar att

möta krav på omställning, flexibilitet, interorganisatorisk samverkan såväl som att hantera

utmaningar som segregation, mångfaldens möjligheter och demokratins utveckling.

Regional samverkan bidrar till kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet

Utbildningsinvesteringar är kostnadskrävande och kvalificerade satsningar, där regional

samverkan inom utbildningssystemen bidrar till att skapa högre kvalitet till lägre kostnader.

GR-samarbetet omfattar idag alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning. Det fördjupas

successivt och i tät dialog med berörda politiker och tjänstemän i regionens.

Utbildningsgruppens vision - Den studerandes behov sätts i främsta rummet

Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som kunskapsregion är att den

studerandes behov och önskemål sätts i främsta rummet. Den som studerar skall ha stor frihet att,

i progressiva och spännande läromiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och

insikter, utan hänsyn till begränsningar av t ex geografisk, administrativ, social och kulturell art.

De regionalpolitiska utbildningsmålen

Efter en bred remiss i medlemskommunerna fastställde Förbundsstyrelsen i november 2001 de

regionalpolitiska utbildningsmål som idag är utgångspunkten för Utbildningsgruppens arbete.

Dessa kvalitativa och kvantitativa mål för det livslånga lärandet utgår ifrån en vision för

framtidens lärprocesser. Under rubrikerna ”Från industrisamhälle till kunskapssamhälle”,

”Globalisering / internationalisering”, ”Organisationers omorientering”, ”Förändrad

syn på lärande”, ”Nya strukturer för lärande” och ”En ny roll för skolan” tecknas en bild av

ett utbildningslandskap i snabb förändring.

Tankarna kring en förändrad syn på lärande - ”från undervisning till lärande” - intar här en

särställning, dels därför att detta antas vara den mest omstöpande kraften, dels därför att det

regionala bidraget till denna nya syn på kunskapsbildning anses vara av särskild vikt.

På www.gr2005.to återfinns GRs regionalpolitiska utbildningsmål i sin helhet.

Regionala medel – Det regionala bidraget

För att nå de målen krävs stora insatser både lokalt, kommunalt och regionalt.

Ett av flera verkningsfulla inslag i denna satsning utgörs av Utbildningsgruppens arbete. Inom

ramen för GR, finns en regional resurs vars verksamhet vänder sig till politiker, chefstjänstemän,

medarbetare och brukare på utbildningsområdet.

Utvecklingsarbete och interkommunalt sambruk är väl integrerat, vilket bl.a. får till resultat att

sambruksverksamheten utvecklas successivt och att utvecklingsidéer snabbt kan realiseras i

service- / sambrukssatsningar.

Partnerskap

GRs utvecklingsarbete på utbildningsområdet sker ofta i interorganisatorisk samverkan med en

lång rad regionala och nationella organisationer. Utbildningsgruppen har i sin verksamhet ett

organiserat och i flera fall avtalsbundet samarbete med drygt 35 organisationer. Vidare finns ett

25-tal nätverk kopplade till arbetet dels för ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte kring

skol- och utbildningsfrågor, dels i syfte att driva utvecklingsprojekt initierade av GRs politiker

och eller tjänstemän i GRs medlemskommuner.

4


GR Utbildning

Resultatet av mångas aktiva medverkan i utvecklingen av kunskapsregionen blir bl.a. ett brett,

djupt och initierat engagemang med aktiva tjänstemannanätverk på alla nivåer. Detta skapar i sin

tur en långsiktigt hållbar förankring, både bland politiker och bland tjänstemän, av de satsningar

som planeras och genomförs.

Regional samverkan ger mervärden

Samverkan inom ramen för GR grundas på att den ger kommunerna och regionen uppenbara

mervärden och att den därmed kan tjäna de regionalpolitiska målens syften. Bland dessa

mervärden kan följande nämnas:

- Sambruk

Regionen som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun för att tillhandahålla

bredd, djup och kvalitet i olika former av service till regionens utbildningsanordnare. Detta ger

utrymme för satsningar i uppdrag som är för stora och eller för små för den enskilda kommunen.

- Katalysator

Spjutspetskunnande och goda exempel i enskilda kommuner kan i det regionala samarbetet göras

tillgängliga för och tillämpbara i övriga kommuner i regionen. Det regionala samarbetet främjar

idé- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och utbildningsanordnare i regionen. Som regional

resurs har GR en särskilt viktig roll i att bidra till att lyfta fram och stimulera goda exempel inom

utbildningsområdet. Av central betydelse på detta område är dialogen kring skolans

kvalitetsutveckling, där s.k. benchmarking i GRs nätverk torde vara ett verkningsfullt redskap i

arbetet med att utveckla regionens skolor.

- Regional styrka

Regionens samlade tyngd ger större genomslag mot omvärlden i utbildningsfrågor, där

kommunerna har gemensamma intressen att bevaka, än vad dessa skulle kunna åstadkomma

genom enskilt agerande. Detta gäller t ex i det kommunala samarbetet med statliga myndigheter,

arbetsliv, universitet och högskolor.

Satsningsområden 2005

Nedan listas några konkreta exempel på regional samverkan som kommer att stödja arbetet med

att nå de regionalpolitiska målen och därmed utgöra kärnan i Utbildningsgruppens arbete 2005.

- Ett öppet, gränslöst och för den studerande tillgängligt utbildningslandskap

Samarbete regionens skolformer emellan breddas och fördjupas successivt. Årliga överenskommelser

kring interkommunala ersättningar samt de samverkansavtal som successivt utvecklas är

de viktigaste verktygen i detta arbete. Till stöd för dessa processer kommer en utveckling av det

datoriserade intagningssystemet, Indra / Indranet, att starta innebärande att dessa programvaror

också kan bistå kommunerna i arbetet med att hantera skoladministrativa uppgifter av regional

karaktär såsom interkommunala ersättningar samt de uppgifter som gymnasiereformen kommer

att kräva.

Ett nytt steg föreslås tas genom att samverkan på vuxenutbildningsområdet utvecklas på samma

sätt som skett inom övriga skolformer. Ett viktigt led i denna samverkan kring vuxnas lärande

utgör etableringen av det regionala valideringscentrum som startar sin verksamhet i GRs regi den

5


GR Utbildning

1 januari 2004. Ytterligare steg kommer vidare att tas i syfte att fördjupa den samverkan som

idag finns på gymnasiesärskoleområdet.

- Regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling

Ett av de mer väsentliga bidragen till infriande av de regionala utbildningsmålen är

kompetensutveckling för personal och ledare i utbildningssektorn. I detta arbete intar verksamhet

i syfte att utveckla en ny syn på lärande, vilket omnämnts ovan, en särställning. Vidare är

satsningar på specialpedagogik, skolans mångkulturalitet, värdegrund, kvalitetsutveckling,

arbetslivskontakter och omvärldsorientering tillsammans med insatser kring matematik,

naturvetenskap och teknik prioriterade. Under 2005 kommer betydande insatser att göras som

syftar till att kompetensutveckla lärare och ledare inför implementeringen av gymnasiereformen.

- Barn och unga i behov av särskilt stöd

Gemensamma satsningar ska göras i syfte att utveckla arbetet för barn och unga i behov av

särskilt stöd och stimulans. Insatser på detta område kan inte nog betonas, dels med hänsyn tagen

till de barn och unga som berörs, dels med tanke på den utvecklingspotential som finns inom

detta fält, vilket rätt hanterat kan komma att utgöra en av de centrala framgångsfaktorerna i

arbetet med att nå Utbildningsgruppens kvantitativa och kvalitativa mål. Dessa satsningar skall

präglas av en helhetssyn på individen och avser därför såväl den kunskapsmässiga som den

sociala utvecklingen. Insatserna kommer att spridas över alltfler åldersgrupper och till detta

område räknas också alla individer med annat modersmål än svenska. Särskilda regionala aktiviteter

i samverkan med medlemskommunerna planeras kring de ungdomar och unga vuxna som

lämnar gymnasiet i förtid och eller hamnar i flerårig arbetslöshet direkt efter sina gymnasieår.

- Främjandet av samverkan mellan regionens ungdomsskola och universiteten och högskolorna

Detta arbete syftar till att skapa progression i regionens samlade utbildningssystem samt att söka

få till stånd etablering av en tredje högskola i regionen. Inte minst viktigt i detta sammanhang är

det att betona fortsatt utveckling av samarbetet mellan GR, Göteborgs Universitet och Chalmers

kring lärarutbildningen. Vidare utvecklas satsningar när det gäller att väcka och vidmakthålla

barns och ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik.

- Läromedelsutveckling

Här spelar GR, som arena för information och diskussion kring läromedelsutvecklingen, en viktig

roll främst kring IT- / medieläromedel och internationella läromedel. Vid sidan av det omfattande

service- och sambruksuppdrag GR har när det gäller regionens läromedelsförsörjning kommer

insatser att göras som syftar till att öka kunskaperna kring hur IT- och medieutvecklingen

påverkar barn- och unga samt hur dessa redskap kan användas i skolans arbete.

- Arbete med att öka kvaliteten i kontakterna mellan skola och arbetsliv

Barn och ungdomars första möten med arbetslivet och kvaliteten i dessa är av stor betydelse för

den enskilde och för regionens tillväxt. Den i februari 2002 antagna ”Avsiktsförklaringen

avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv” är det redskap

som används i detta arbete. Satsningar på detta område bidrar till fördjupad dialog mellan skola

och arbetsliv, vilket är en förutsättning för att framåtsyftande samverkansformer skall utvecklas.

Arbetsmarknaden i regionen känner inga kommungränser och därför är det angeläget att

elevernas tillgång till bl.a. praktikplaceringar kan ske samordnat och att praktikplatser och andra

arbetslivskontakter kan utnyttjas inom hela Göteborgsregionen.

6


GR Utbildning

Idag är webbplatsen www.praktikplatsen.se väl etablerad. Personal har anställts för att med denna

som stöd förse Göteborgs Stad med kvalitetssäkrade skola-arbetslivskontakter. Ambitionen nu är

att få fler kommuner och fler skolformer att delta i den satsning som nu tagit sin början i

Göteborgs Stad.

Kopplat till detta arbete måste en än mer relevant studie- och yrkesvägledning åstadkommas inte

minst med tanke på det öppna utbildningslandskap som nu tillskapats i GRs 13 medlemskommuner

bl.a. innebärande ett mycket stort antal valalternativ för den enskilde. I denna del av

satsningen är GRs regiongemensamma gymnasieintagningsverksamhet en central resurs.

- Regional samverkan kring skolan och internationaliseringen

GR utgör kontaktyta mellan regionens skolor och de organisationer som på olika sätt är

engagerade i frågor som rör internationalisering. Detta arbete är också på ett naturligt sätt knutet

till frågor om skolans värdegrund och interkulturella förhållanden. Regionens stora etniska

mångfald möjliggör kulturmöten/ kulturutbyten mellan barn och unga. Skolan spelar här en viktig

roll och GR kommer att fungera som en katalysator i sådana processer.

- Kvalitetsutveckling – Benchmarking

Genom GRs verksamhet kring uppföljning och utvärdering på utbildningsområdet ges

förutsättningar för ett mer intensivt kvalitetsarbete. I dialog med kommunerna presenteras bilder

av verksamheternas organisation, kostnader och resultat samt relationerna dessa faktorer emellan.

Tillsammans med återkommande attitydmätningar bland brukare och intressenter utgör detta en

god grund för diskussion om och beslut kring kommunernas / skolornas fortsatta kvalitetsarbete.

Härigenom skapas underlag för jämförelser över tid inom GRs medlemskommuner, men också

med andra regioner i landet eller i riket som helhet.

Särskild vikt läggs vid uppföljning och utvärdering av de regionalpolitiska utbildningsmålen och

av de samverkansavtal som finns både för gymnasieskola och gymnasiesärskola och som i detta

förslag till inriktning också föreslås på vuxenutbildningens område.

Resultatet av detta uppföljnings- och utvärderingsarbete kommer att presenteras fortlöpande

bland annat via GRs webbplats, vilket ökar tillgängligheten för politiker, ledare och skolpersonal

såväl som för föräldrar och elever. Webbplatsen kommer att utvecklas ytterligare och information

hämtad från den kommer också att spridas i form av tryckta rapporter.

Göteborg 031211

För Utbildningsgruppen

Frank Andersson Ingegerd Löfqvist

Ordförande Vice ordförande

7

More magazines by this user
Similar magazines