*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

I

i

I

11

Säkert är det en diamant af oskattbart

värde — sademålare-hustrun ?

och tog up honom.

Hon fann värkeligen, at hon ej

bedragit sig. Den kastade en glans

iirån sig, som nästan tyktes fördunkla

den,mellan molnen framträngande

solens. livar och en af damerna

önskade sig vara egäre tilringen,

och hvar och en anförde sina skäl

ochbevis, enligt hvxlkabesittnings-rätten

af detta kostbara hitiegodset borde

tilerkäiinas henne allena. Den

förstaåberopade sig, at hon aldraförst

blifvit honom varse. Denandra styrkte

sin rättighet dertil dermed, at hon

upgifvit dess egenteliga värde, och

den tredje påstod, at då ingen annan

än hon vårdat sig taga up den från

det smutsiga stället hanlåg på, så egde

hon vida större,rättighet, at behålla

den, än någon af de andra. Denna

tvist blef ganska högljudad, och männerna/

hyilka ej voro,långt borta, och

More magazines by this user
Similar magazines