*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

"%

/

".

gy■*— 3i6

Var först betänkt uppå, at spela sirt

man et putts, som han hela sin lifs-*

tid skulle påminna sig; hon begynte

det som folier;

Uti deras granskap bodde en Astro-*

log, hvilkenutropades som en grundlärdman.

Han älskadesin goda grannfru

factorskan, men emedan han

snart nog märkt, at hon ej kunde

bevekas til något afvikande från sin

ägta pligt, så afstod han från at fullföljasina

planer, ehuru mycket detta

kostade på hans bjerta. Nu då den*

na fru, som ej varit okunnig om

hans hemliga böijelse, fann honom

nödigfor sit ändamåls vinnande, ställde

hon sig vänligare emothonom än

vänligt, talte med honomien slags

förtroligton, tillät honom en och an*

nan obetydlig frihet, och sedan hon

bragt honomiden sinnesförfattning

honåsyftade, sadehon;Nå Herr granne,

om jag visste,at niville göramig

til "viljes, så hade jag väl något, som

i as

More magazines by this user
Similar magazines