*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

l>

t

då han å nyo sökte öfvertala den

svartsjuke, at den iörvandlinghan,'om

natten berättat honom värkeligen föregått.

Båda gingo nu ut för at vid

dagljus beskåda dettaunderverk. Dö

kommo til huset, bultadepå, sågosamma

gamla port, och funno ej minsta

tecken til någon skylt. Den gamle

gorde sig nu åter lustig på Fabriz

bekostnad, hvilken deremot begynte

svära och förbanna sig på, at han

ville blifva fördömdoch ej hafva del

iden eviga saligheten, om ej alt livad

han sagt, värkeligen vore sanning.

Det kunde val hända,,tillade han,

at satan använt et dylikt iorbländande,

för at bringa honomiförrviflan,

eller locka honomisina garn.

Porten öpnades, och målarens

niece kom dem hali-klädd til mötes;

så snart hon feck.se hvem det var,

sade hon: med hvilken dristighet vågar

ni träda för Eder Frus ögon?

Hyarmed vil ni väl urskulda Eder?

59