Faktablad Nokturi (nattkissning) och Enures (sängvätning)

d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net

Faktablad Nokturi (nattkissning) och Enures (sängvätning)

Faktablad Nokturi (nattkissning) och Enures (sängvätning)

Fakta: Nokturi

Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa. Det är en av de

vanligaste orsakerna till störd och splittrad nattsömn. Nokturi förekommer i alla åldersgrupper och

ökar med stigande ålder. Både män och kvinnor är drabbade och mer än hälften av alla över 50 år har

nokturi.

Ofta sker det första uppvaknandet redan efter ett par timmars sömn, det vill säga under den viktiga

djupsömnen då kroppens återhämtning sker. Sömnen är viktig för vårt välbefinnande och är

involverad i flera viktiga funktioner, som blodsockerbalans och immunförsvar. Sömnbrist kan bland

annat leda till sänkt livskvalitet, med trötthet och nedstämdhet samt sämre hälsa. Nokturi kan

försämra prestationsförmågan för personer i arbetsför ålder samt kan leda till skador genom

olycksfall – både på arbetet, i trafiken och i hemmet. Det sistnämnda gäller inte minst för äldre.

Det finns flera orsaker till varför man får sömnen störd och för att kunna ge rätt behandling är det

viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken.

Ökad urinproduktion på natten

Den totala volymen av urin som produceras över dygnet ändras inte påtagligt med åren. Däremot

ändras fördelningen över dygnet; från att i unga år vara dubbelt så stor på dagen till en mer jämn

produktion över hela dygnet med stigande ålder.

Den ökade nattliga urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin, eller en kombination av

dessa två faktorer, är de vanligaste orsakerna till nokturi. Om urinproduktionen på natten är mer än

en tredjedel av den totala urinvolymen under dygnet anses det som en nattlig överproduktion av

urin, så kallad nattlig polyuri och drabbar åtta av tio personer med nokturi.

Med stigande ålder minskas blåsans eftergivlighet, vilket gör att även en normal urinproduktion kan

resultera i urinträngningar under sömnen.

Onormalt stort vätskeintag, framför allt på kvällen, kan leda till urinträngningar på natten.

Prostatasjukdomar och överaktiv blåsa kan också leda till nokturi, men nattlig överproduktion av urin

är vanligare. Nokturi kan vara ett delsymtom vid många andra sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och

njursjukdom, neurologiska åkommor, psykisk sjukdom, sömnapné samt påverkan av läkemedel.

Utredning och behandling hos husläkare

• Patientens besvär och tidigare/nuvarande sjukdomar gås igenom tillsammans med levnadsvanor,

vätskeintag samt toalett- och motionsvanor

• Infektion i urinvägarna ska uteslutas


• En miktionslista (kisslista) upprättas där patienten under två dygn får notera tidpunkt och volym för

intagen vätska och mängden urin vid varje blåstömning.

• För kvinnor bör gynekologisk undersökning övervägas om urinträngningarna kommit plötsligt under

senaste månaderna.

• Om nokturin beror på nattlig polyuri kan man överväga behandling med demopressin, ett hormon

som är snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna på natten.

Fakta: Enures

Enures (sängvätning) är den medicinska termen för när ett femårigt eller äldre barn kissar på sig i

sömnen. Enures är vanligt i unga år; ungefär var femte femåring och var tionde sjuåring kissar i

sängen. De flesta barn blir torra (slutar kissa på sig) vid två-tre års ålder, i regel först på dagen och

därefter även på natten. Enures brukar dock inte ses som ett problem före sex års ålder.

I tonåren förekommer sängvätning hos en till två procent. Det är lika vanligt i alla kulturer och

samhällsgrupper och både pojkar och flickor är drabbade, men bland pojkar är det något vanligare.

Enures beror i de allra flesta fall på kroppsliga orsaker och är ofta ärftligt. Gamla föreställningar om

att den orsakas av psykiska problem eller felaktig uppfostran stämmer inte. Däremot kan

sängvätningen på sikt utvecklas till att även bli en psykisk belastning.

Av den anledningen är det viktigt att övertyga barnet som kissar på sig att det inte är hans/hennes fel

för att avlasta från skuld- och skamkänslor. Det är också viktigt att barnet inte begränsar sina sociala

aktiviteter på grund av sin enures.

Enures bör utredas och behandlas av husläkare. En vanlig metod är att under en period använda ett

enureslarm, en detektor som utlöser en ljudsignal så fort barnet kissar på sig. Enures kan även

behandlas med demopressin, ett läkemedel som är snarlikt ett kroppseget hormon som minskar

urinmängderna på natten.

More magazines by this user
Similar magazines