Verksamhetsberättelse 2011 - ÅCA - Åland

aca.aland.fi

Verksamhetsberättelse 2011 - ÅCA - Åland

Innehåll

Femårsöversikt........................................................................3

Verkställande direktörens översikt......................................... 4

Styrelsens verksamhetsberättelse ......................................... 6

Mejeriets verksamhet............................................................. 8

Invägningen....................................................................... 8

Produktion och försäljning.............................................. 10

Diplom ............................................................................. 11

Hedersutmärkelser .......................................................... 11

Övrigt.................................................................................... 12

Resultaträkning .................................................................... 13

Balansräkning ....................................................................... 14

Finansieringsanalys............................................................... 16

Redovisningsprinciper .......................................................... 17

Noter .................................................................................... 18

Revisionsberättelse .............................................................. 22

Ordinarie vårstämma ............................................................ 23

Nya medarbetare.................................................................. 24

Miljö, förbrukningstal ........................................................... 25

Organisationsplan ................................................................. 27


MARIEHAMN 2012

INNOGRAFICA DESKTOP & DESIGN / MA RIE HAMNS TRYCKERI AB


ÅCA

Ålands Centralandelslag

Femårsöversikt (1.000 euro)

2007 2008 2009 2010 2011

Mjölkinvägning ltr.......................... 13.810.657......13.611.277 .....13.861.250 .....14.458.664 .....14.266.483

Fett %....................................................... 4,13.................4,14 ................4,16 ................4,14 ................4,14

Protein %.................................................. 3,48.................3,45 ................3,48 ................3,47 ................3,45

Antal mjölkleverantörer............................... 61....................57 ...................54 ...................52 ...................48

Medelleverans ltr per leverantör ........ 226.404...........238.794 ..........256.690 ..........278.051 ..........297.218

Osttillverkning kg ............................ 1.174.129........1.182.197 .......1.231.263 .......1.289.159 .......1.263.332

Flytande mjölkprodukter................. 2.884.971........2.759.636 .......2.510.947 .......2.413.042 .......2.314.406

Smörtillverkning kg ............................ 185.971...........168.790 ..........167.412 ..........198.115 ..........181.673

Omsättning .......................................... 12.726.............14.016 ............13.459 ............14.257 ............14.743

Rörelseresultat .......................................... 154....................89 ...................74 .................182 .................135

Avskrivningar............................................. 387..................408 .................404 .................431 .................484

Investeringar ............................................. 561..................203 ..............1.091 .................750 .................402

Reserveringar ......................................... 1.362...............1.302 ..............1.249 ..............1.331 ..............1.354

Eget kapital ............................................ 1.674...............1.726 ..............1.764 ..............1.755 ..............1.741

Balansomslutning................................... 6.423...............6.920 ..............8.090 ..............8.399 ..............8.182

Balanslikviditet (Current ratio).................... 1,7...................1,7 ..................2,1 ..................2,2 ..................2,1

Soliditets %............................................... 47,3.................43,8 ................37,3 ................36,8 ................38,0

3


Verkställande

direktörens översikt

Omvärld

I ett europeiskt och globalt perspektiv kan

man beskriva det gångna året som återhämtningen

som kom av sig beträffande

konjunkturläget. Spirande optimism förbyttes

i allmän pessimism.

Mjölk och bröd som är vår bransch och hanterar

baslivsmedel är lyckligtvis mindre beroende

av traditionella konjunkturcykler än

många andra konsumtionsvaror. Istället är

det faktorer som konsumtionsvanor och

tillväxt i folkrika länder som Kina och Indien

som i högre grad styr matpriserna och efterfrågan

på livsmedel.

I ett långsiktigt perspektiv ser utvecklingen

bra ut för mejeriprodukter tack vare

ökad befolkning och fortsatt ekonomisk

tillväxt i utvecklingsländerna. Mjölkproduktionen

i dessa länder antas inte hinna växa

i samma takt som konsumtionen. Det innebär

att andra länder, bland annat inom EU,

behöver öka sin export för att klara den

ökade efterfrågan.

Mjölkinvägningen minskade i Finland -1,5 %

samtidigt som den totala konsumtionen av

mjölkprodukter ökade. Den största förändringen

i konsumtionsbeteendet var de fetare

mejeriprodukternas starka tillväxt. Priset

på mjölkprodukter ökade i medeltal med

3,6 % från föregående år, medan priset på

smör steg med över 20 % från extremt låg

nivå. Livsmedelspriserna som helhet ökade

med 5,5 %.

Också i Sverige minskade mjölkinvägningen

även om den drastiska nedgången som

förekommit de senaste åren har bromsats

upp. De svenska konsumentpriserna

på mjölkprodukter har gått upp under året.

Stora förändringar gällande ägarstrukturen i

de svenska mejeriföretagen är på gång vilka

det blir spännande att följa effekterna av.

En del konsumenter väljer via olika dieter att

minska sitt kolhydratintag vilket i viss mån påverkar

brödkonsumtionen negativt. Trenden

med småskaligt och närproducerat påverkar

också brödmarknaden och ger utrym me för

små bagerier att verka. Stigande råvarukostnader

har resulterat i prishöjningar under

året vilket även gäller vårt sortiment av bröd.

Marknaden

Försäljningen på Åland som helhet blev bra

för både mejeriet och bageriet. I början

av året var bageriets försäljning något trevande,

men avlutningen var desto starkare.

Försäljningen av ost och smör på hemmamarknaden

visade verkligt stark ökning.

Beträffande smöret måste man blicka bakåt

nästan tjugo år för att hitta liknande försäljningsvolymer.

Konkurrensen på brödsidan har varit starkare

än på många år. Trots det lyckades vi öka

försäljningen genom målmedvetna satsningar

i produktionen, förnyelse av sortimentet

och aktivt arbete i butik.

Trenden med naturligt feta produkter håller

i sig och stärks både på hemmamarknaden

och på våra lokalmarknader. Det påverkar

vår användning av råvaran på ett sätt

som ingen hade förväntat sig för bara några

år sedan.

Vi gläds åt att försäljningen av våra produkter

till dagligvaruhandeln i Finland har fortsatt

att utvecklas positivt och medelförsäljningspriset

har stärkts. Sortimentet har

vuxit ytterligare.

Utvecklingen har varit liknande i Sverige

och våra produkter finns på allt flera ställen.

Försäljningen till de svenska storkökskunderna

har också ökat, tack vare utökade försäljningskanaler.

Vi har sålt mer ost än någonsin tidigare och

utvecklingen hade kunnat vara ännu bättre.

Flera ostsorter tog tidvis helt slut till följd

av den starka efterfrågan. Brist på råvara är

den begränsande faktorn och hindret för

tillväxt. Trots att mjölkinvägningen är högre

nu än för några år sedan räcker den inte till

för att täcka det växande behovet.

Produktion

Även under det senaste året uppmärksammades

våra produkter för sin goda smak.

Denna gång var det Ålands smör som utmärkte

sig och vann tidningen Allt om Mats

stora smörtest. I testet jämfördes smör från

både nordiska och europeiska tillverkare och

4

vårt smör var det enda som erhöll full poäng!

Hemligheten är gott om tid vid tillverkningen

och naturliga råvaror som kärnas på

gammaldags vis.

Efterfrågan på vårt stenugnsbakade bröd

översteg produktionskapaciteten varför en

ugn med större kapacitet installerades i juni.

Åtgärden har också möjliggjort ett utökat

sortiment.

Våra avdelningar för ost, smör och matbröd

har kapacitet att tillverka betydligt

större mängder än i dagsläget. Målet är att

på längre sikt uppnå en bättre nyttjandegrad

och därmed förbättrad lönsamhet för

nämnda produktionsgrenar. Olika åtgärder

för att nå dit vidtas fortlöpande. Nämnas

kan de utökade resurserna för produkt- och

produktionsutveckling, ökad närvaro hos

kunder och bland konsumenter samt inte

minst förvärvet av aktiemajoriteten i säljoch

distributionsföretaget Ruokahertta Oy i

januari 2012.

Råvara och kvalitet

Vi hade en förhoppning om att mängden

mjölkråvara från våra producenter skulle öka

en aning under året också efter den kraftiga

uppgången 2010. Inledningsvis var utvecklingen

positiv. Trenden bröts i maj och blev

under resten av året svagt nedåtgående.

Ökat antal omsemineringar och förekomsten

av flunsor bland en del besättningar bidrog

säkert till minskningen.


Mjölkråvarans kvalitet var även detta år mycket

hög. Andelen E-klass var 96,3 % och ingen

mjölk av andra klass förekom. Det är unikt

med så fina siffror för en enskild region.

Mjölkens avräkningspris kunde höjas två

gånger under året och är nu, efter en sämre

period, tillbaka på samma nivå som våren

2010. Bra försäljningsutveckling och kostnadsbesparingar

bl.a. genom biogasanläggningen

Gastronomen har hjälpt upp betalningsförmågan.

Vi har tillryggalagt 90 goda år och nu tar

vi avstamp mot ett fullt sekel. Efterfrågan

på våra produkter är stark och vi ser en

kraftig potential för tillväxt. Det är mycket

viktigt att mängden mjölk till vårt mejeri

ökar så att inte den positiva utvecklingen

äventyras. Våra politiker har fått upp ögonen

för vilka möjligheter mjölkproduktionen

och den övriga livsmedelsproduktionen

har på Åland och näringarnas betydelse

för exporten. Det är mycket positivt.

Tillsammans kan vi arbeta för ökade intäk-

Ovan

Dahlmans bjöd på smakprover och Lekplaneten ordnade lekhörna.

Till höger

Halmhoppning är alltid lika populärt bland Skördefestens yngre besökare.

Nedan

Vi bjöd på smakprover, sålde ostar och stenugnsbakat bröd och caféet var som vanligt

välbesökt.

5

ter till vårt örike till nytta för hela samhället.

Det är många människor som gör ett jättearbete

för våra produkter ”från jord till

bord”. På det viset får konsumenter från

både när och fjärran möjlighet att avnjuta

våra goda produkter. De insatserna är värda

all uppskattning och ett stort tack!

Johannes Snellman

Skördefestens

öppna gårdar

16-17 september på ÅCA

Vi hade otroligt många besökare. Närmare bestämt 5.600 stycken.


Styrelsens verksamhetsberättelse

Året som gick

Marknad – Åland

Försäljningen av våra mejeriprodukter på

hemmaplan ökade med 3,3 % totalt. Färskmjölken

minskade något medan ost och

smör ökade. Smörförsäljningen med så

mycket som 25 %.

En stor förändring inom dagligvaruhandeln

var Varubodens landstigning på Åland

från början av sommaren, vilket resulterat i

skärpt konkurrens på lokalmarknaden. Det

gäller förstås för alla inblandade att lyssna

på kunden och erbjuda det som efterfrågas

om man vill vara med och dela på den inte

alltför stora åländska marknaden.

I sin iver att locka till sig kunder har

många åländska butiker en prisnivå på den

billigaste mjölken som klart understiger nivån

i resten av landet. Det försvårar våra

möjligheter att få ”rättvist” betalt för våra

produkter.

Konkurrensen på den lokala brödmarknaden

är påtaglig. Ett tiotal bagerier av varierande

storlek har mer eller mindre regelbundna

leveranser till dagligvaruhandeln.

Därtill finns bröd från både när och fjärrran.

I det rådande läget har vi ändå lyckats

öka vår försäljning bl.a. genom ett brett och

tilltalande sortiment, utökad kapacitet och

utökad närvaro i butik.

Marknad – Finland

Som helhet har den inhemska marknaden

utvecklats bra under senaste år sett ur ett

mejeriperspektiv. Efterfrågan har varit god,

prisnivån har höjts och speciellt fetare produkter

har upplevt ett kraftigt uppsving.

Försäljningen av våra ostar till dagligvaruhandeln

i Finland har utvecklats bra. Vi

har lyckats komma in på flera försäljningsställen

och dessutom breddat sortimentet.

Efterfrågan på smör under slutet av året

visste inga gränser. Många butikshyllor var

tidvis helt tömda på smör. Det inhemska

medelförsäljningspriset på smör stärktes

med drygt 50 % under året.

Mjölkinvägningen i Finland minskade

med 1,5 %, medan mjölken som importeras

från Sverige och förpackas i Finland ökade

med 5,3 %. Även på Åland säljs denna mjölk

som tar vägen via Finland.

Finland är numera en nettoimportör av

mjölkprodukter. Importostens andel utgjorde

43 % i medeltal under året..

Marknad – Sverige

Den svenska mejerikartan ritas om. Arla tog

över krisdrabbade Milko och får därmed

över 75 % av den svenska marknaden. Strax

efter årsskiftet 2012 tog Skånemejerier beslut

om att sälja sitt företag till franska mejerijätten

Lactalis. Förhoppningsvis skall förändringarna

leda till en stabilare och mera

lönsam marknad för alla mejeriföretag när

reviren för tillfället är inmutade.

Försäljningen av våra produkter till

svenska marknaden har ökat under året

och försäljningspriset för både osten och

smöret har gått upp. Även medelpriset på

svenska marknaden överlag har ökat för

nämnda produkter. Svenska kronans värde

har stärkts med drygt 5 % under året vilket

har varit till fördel för oss.

De svenska mjölkproducenterna har i

flera år kämpat med svag lönsamhet till

följd av låga avräkningspriser. Det har lett till

minskad mjölkproduktion de senaste åren.

Så också under 2011 även om nedgången

inte var lika kraftig.

Produktion

Till följd av att mjölkinvägningen minskade

med 1,3 % minskade också produktionen av

ost en aning från fjolårets rekordsiffra. Den

ökade efterfrågan på ostar och mjölk med

högre fetthalt gör att det blir mindre fett

kvar till smörtillverkning.

Den minskade råvarumängden i kombination

med stark efterfrågan på våra marknader

har tidvis resulterat i brist på smör

och vissa ostar.

Produktionen av färskmjölk minskade en

aning som helhet medan produkterna helmjölk

och grädde visade starka tillväxtsiffror

på 12-13 %.

Den stigande efterfrågan på stenugnsgräddat

bröd ledde till investering i större

ugn och ny utrustning för degbehandling.

Den utökade kapaciteten togs i bruk i slutet

av maj. Den förbättrade kapaciteten i kombination

med vår ökade aktivitet i butik bidrog

till att produktionen av bröd ökade under

andra halvåret.

I bageriet pågår arbetet med få anläggningen

officiellt godkänd för ekologisk produktion.

6

Miljö

Gastronomen har under andra halvåret visat

vad den går för och tagit hand om all vassle

från osttillverkningen. Gasproduktionen

har varit riklig och ersätter en stor del av

vårt energibehov. Mejeriets CO2 utsläpp har

reducerats med 87 %. Reningsgraden för

det utgående avloppsvattnet är bättre för

samtliga mätvärden jämfört med den beräknade

nivån vilket är mycket positivt.

Vattenförbrukningen steg med 3,5 %.

Elförbrukningen ökade med 9,7 % till

följd av att biogasanläggningen nu är i full

drift, utökad ugnskapacitet på bageriet

samt kall väderlek.

All elenergi för 2012 är prissäkrad och

dessutom certifierad grön el.

Som ett erkännande för vårt arbete för

en hållbar utveckling tillkännagavs i februari

2012 att ÅCA och Gastronomen tilldelas

Östersjöfondens Ålandspris. Motiveringen lyder:

ÅCA har belönats för initiativet till och

uppförandet av biogasanläggningen vid sitt

mejeri. Genom anläggningen omvandlas

restprodukter i form av vassle och processavloppsvatten

till grön energi. Detta är ett

viktigt steg mot ett kretsloppsmejeri och

innebär stora vinster för miljön.”

Investeringar

Bland årets investeringar kan nämnas kyloch

frysrum, förnyelse av PLC-styrning och

moduler samt utbyte av fönster och dörrar

i mejeriet, eltruck, stenugn och utrustning

för degbehandling i bageriet.

Under året gjordes ibruktagna investeringar

totalt 402.412 euro.

Framtid

Osäkerheten kring en del länders ekonomi

och den svaga ekonomiska utvecklingen i

allmänhet påverkar konjunkturläget negativt.

Åland kan vi ändå glädjas över den relativt

positiva trend som råder. Arbetslösheten

är fortsättningsvis låg och befolkningstillväxten

starkare än på länge. En förhållandevis

god vilja att investera, bygga och

utveckla kan också konstateras.

Mejerimarknaden globalt förväntas stärkas

i ett längre perspektiv av att konsumtionen

och välfärden förbättras i utvecklings-


länderna samtidigt som världens mjölkproduktion

förväntas växa långsammare.

Trenden med naturliga produkter från

känt ursprung fortsätter att växa. Ökad internationalisering,

stordrift och företagsfusioner

ger oss mindre producenter möjlighet

att tillgodose behovet av småskaligt

producerad mat som tar tillvara gamla traditioner.

I vår långsiktiga strategi ingår att ha tillgång

till effektiva försäljningskanaler med

bra geografisk räckvidd på de marknader

vi agerar på. Ett stort steg i den riktningen

togs i januari 2012 då ÅCA förvärvade aktiemajoriteten

i Åbo-baserade sälj- och distributionsföretaget

Ruokahertta Oy. Företaget

med anor från 1950-talet är specialiserade

på ost och förväntas bidra till en förbättrad

marknadstäckning för våra produkter.

I samband med ÅCA:s

90-årsjubileum gav vi ut

boken Ålandsosten

Boken innehåller läckra recept framtagna av

Åland Culinary Team, ostens historia och fakta om

osttillverkning.

Vi fortsätter att vara offensiva via förstärkta

personalresurser inom flera områden. Under

våren tilldelades bageriet extra resurser för

att stärka produkt- och produktionsutveckling.

Samtidigt utökades vår satsning på lokalmarknaden

motsvarande en heltidstjänst.

Under hösten har ytterligare personalresurser

satts in för att sköta brödhantering i butik

och för att klara en extra leverans av nygräddat

bröd till delar av marknaden.

I januari 2012 tillträdde Staffan Eklöv den

nyinrättade tjänsten som produktions- och

utvecklingschef för mejeriet. Ambitionen

är att i första hand stärka och utveckla vårt

sortiment av färskmjölksprodukter samt att

långsiktigt stärka kvalitetsarbetet för vårt

växande sortiment.

Mycket arbete har lagts på att utveckla

vårt produktsortiment och att nå markna-

7

den på ett effektivt sätt. Resultatet av ansträngningarna

är ökad efterfrågan och ett

bättre försäljningspris för produkterna. Nu

blir utmaningen att svara mot den ökade

efterfrågan genom tillräcklig mängd produkter

som i sin tur kräver mera råvara.

Flera nya projekt är på gång inom mjölkproduktionen

och nu kan vi också skönja ett

ökat intresse från politiskt håll att bana väg

för flera satsningar. Det tackar vi för!

Trots en uppnådd ålder av 90 år känns

det som företaget är piggare än någonsin.

Den starka drivkraften som personal och

ägare uppvisar bådar gott inför framtiden

och passar bra in bland våra kärnvärden; ansvar,

åländskt och framåtanda.


Mejeriets

verksamhet

Invägningen

Invägningen var år 2011 för ÅCA:s del 14.266.483 liter en minskning om -1,3 % i jämförelse

med år 2010. I hela landet miskade mjölkinvägningen med -1,5 % och blev då 2,190 miljoner

liter.

Mejeriets invägningsstatistik 2011 jämfört med 2010:

Månad Leverantör- Mjölk- Förändring Fett Protein

antal invägning, liter % % %

januari ...........................48 ................ 1.232.734 ........................ 2,0.......... 4,20.............3,50

februari .........................46 ................ 1.133.732 ........................ 1,5.......... 4,20.............3,48

mars..............................46 ................ 1.291.107 ........................ 2,8.......... 4,23.............3,47

april...............................46 ................ 1.264.221 ........................ 0,3.......... 4,19.............3,43

Mmj...............................46 ................ 1.290.933 .......................-2,4.......... 4,11.............3,42

juni................................46 ................ 1.178.285 .......................-4,4.......... 4,08.............3,38

juli .................................45 ................ 1.151.913 .......................-2,4.......... 4,03.............3,35

augusti ..........................45 ................ 1.136.642 .......................-3,1.......... 4,01.............3,35

september ....................45 ................ 1.116.546 .......................-1,8.......... 4,07.............3,48

oktober .........................45 ................ 1.140.292 .......................-3,2.......... 4,17.............3,54

november .....................44 ................ 1.127.963 .......................-3,7.......... 4,17.............3,52

december .....................44 ................ 1.202.115 .......................-1,8.......... 4,19.............3,52

totalt 14.266.483 -1,3 4,14 3,45

8


Säsongvariationen var detta år 115,6 mot 118,3 under år 2010. Motsvarande tal för hela

landet var 113,4 och 113,5 under år 2010.

Råvara

Leverantörsmjölken har analyserats vid Valios mejerilaboratorium i Seinäjoki. Analysresultaten

för fett och protein, bakterier och celler utgör grunden för mjölkens pris till leverantören.

Fr.o.m. 1 maj 2008 påverkar också mjölkens sporhalt avräkningspriset. Ett extra kvalitetstilllägg

har betalats till de leverantörer som tecknat kvalitetsavtal med ÅCA. Samtliga leverantörer

har kvalitetsavtal och omfattas av kvalitetstillägget.

Mejeriets laboratorium utför dagligen lagstadgade analyser på inkommande mjölk och

produkter. Regelbundna prover utförs också av Livsmedelslaboratoriet, Valios laboratorium i

Seinäjoki och Metropolilab i Helsingfors.

Förpacknings- och produktnyheter. Från och med 2011 finns vår vispgrädde även i en 5 dl förpackning

och i början av 2012 utökades mjölksortimentet med gammaldags mjölk.

9


Kvalitetsklasser för mjölk 2011

Under 2011 har den invägda mjölkmängden fördelat sig enligt kvalitetsklass på följande sätt:

Klass 2011 % 2010 %

E-I ............................................. 13.742.673.............96,3 .................13.968.676 ............ 96,6

I...................................................... 523.810...............3,7 ......................489.988 .............. 3,4

II................................................................ 0...............0,0 .................................0 .............. 0,0

Totalt......................................... 14.266.483.........100,00 .................14.458.664 ........ 100,00

10


Stefan Öhman bakar.

Diplom

Enligt nedanstående förteckning har 30 st mjölkleverantörer levererat mjölk som uppfyller

fordringarna för erhållande av diplom. Premieringsperioden är ett kalenderår. Om leverantören

levererat mjölk i 11 månader bör det räknas som ett kalenderår. Premieringskriterierna

är E-klass mjölk och inget antibiotika-, vatten- eller organoleptiskt fel. Från maj 2006 inverkar

sporhalten på kvalitetsklassificeringen.

Eriksson Egon, Eckerö

Löfman Sven o. Eva, Finström

Pellas Mikael, Finström

Helin Johan o. Berg Bodil, Föglö

Ahonen Jukka, Geta

Eriksson Karl-Henrik o. Yvonne, Geta

Sundberg Anders o. Sickan, Geta

Sundblom Trygve o. Inger Marie, Geta

Sundqvist Stefan o. Marjo, Geta

Söderholm Sven-Erik, Geta

Bergman Bjarne o. Simosas Monica, Hammarland

Eriksson Ulf o. Susanne, Jomala

Gbs Häggblom Berit, Gerhard o. Patrik, Jomala

Karlsson Henrik, Jomala

Karlsson Jan-Olof o. Birgitta, Jomala

Karlsson Patrik o. Anette, Jomala

Karlsson Tommy, Jomala

Mansén Peter, Jomala

Söderlund Göran o. Li, Jomala

Stans Jbs, Kökar

Sjöwall Magnus o. Irén, Lumparland

Gustavsson Allan, Saltvik

Mörn Karl-Johan o. Karlsson May, Saltvik

Tomtén Christer, Saltvik

Pettersson Tomas o. Regina, Sottunga

Blomqvist Rainer o. Anette, Sund

Karlsson Lennart o. Ann-Christin, Sund

Östergårds Mjölk Ab, Sund

Pehrsson Per-Johan o. Inger, Vårdö

Påvals Joakim o. Gunilla, Vårdö

Rättelse av diplom för 2010:

Diplom för E-klass mjölk tilldelades även Axelsson Göran, Sund

11

Handgjorda bakverk.

Hedersutmärkelser

Hedersutmärkelse för E-mjölk under

åren 2007-2011 tilldelas följande personer:

Eriksson Karl-Henrik o. Yvonne, Geta

Mansén Peter, Jomala

Östergårds Mjölk Ab, Sund

Hedersutmärkelse för E-mjölk under

åren 1997-2011 tilldelas följande personer:

Eriksson Egon, Eckerö

Pettersson Tomas o. Regina, Sottunga

Hedersutmärkelse för E-mjölk under

åren 1992-2011 tilldelas följande personer:

Blomqvist Rainer o. Anette, Sund

Sjöwall Magnus o. Irén, Lumparland


Övrigt

På vårstämman, som hölls den 21 maj på

Restaurang Arkipelag, premierades leverantörer

som levererat E-klass mjölk under året.

Hedersutmärkelser för leverantörer som hållit

E-klass 5 och 10 år delades ut.

Höststämman hölls den 23 november på

mejeriet.

För mjölkleverantörerna ordnades ett

kurstillfälle den 15 och 16 februari. Temat

för kursen var ”Fertilitet”.

På hösten arrangerades en sammankomst

med middag och dans för mjölkleverantörerna

för tredje året i rad.

Marknadsaktiviteter

Mässor

Mejeriets och bageriets produkter har flitigt

lyfts fram på mässor. På Åland har vi deltagit

i Bröllopsmässan och på Godbymässan.

Ytterligare ordnade vi tillsammans med

bland andra Dahlmans, Ålands Trädgårdshall

och Valio en egen mässa i början av maj till

vilken vi bjöd in alla våra åländska kunder.

Tillsammans med våra samarbetspartners

Ruokahertta och Porloms Andelsmejeri

deltog vi på ELMA-mässan i Helsingfors. För

andra året hade vi gemensam monter med

Ockelbo Ost på mässan Mitt Kök i Stockholm.

Aktiviteter i butik

Högt prioriterat under året har smakprovsaktiviteter

i butik varit och framförallt på

Åland och i fastlandet har antalet konsulentdagar

med smakprover varit fler än något

år tidigare. I början av april storsatsade

vi tillsammans med Dahlmans, Ålands Trädgårdshall

och Grannas Äppel på en Ålandsdag

hos Citymarket Kuppis i Åbo.

Övriga aktiviteter

Som tidigare år har vi deltagit som sam-

Per 31.12.2011 var 50 medlemmar andelsägare

i ÅCA. Medlemmarna var kallade

till ordinarie vårstämma 21.05.2011 och

ordinarie höststämma den 23.11.2011.

Vid höststämman beslöts att antalet medlemmar

i styrelsen skall vara 6 personer

och 2 suppleanter. Varvid höststämman

återvalde styrelsemedlemmen Trygve

Sundblom och Jan-Håkan Eriksson, ny styrelseledamot

Henrik Karlsson istället för

Mikael Pellas samt till suppleanter Anette

Blomqvist och Tarja Blomqvist.

ar betsparter/sponsor på evenemang på

Åland. Till skillnad från tidigare år har det

nu varit mer fokus på att sälja våra produkter

på de evenemang där vi deltagit. Evenemang

under 2011 där vi sålt produkter från

vårt sortiment har varit bland annat på WHA

i samband med en av IFKs ligamatcher, på

Ålandstravet och förstås på Skördefesten

där 5600 personer besökte ÅCA och Ålandsbagarn.

En mångårig och uppskattad happening

är vår Jippodag för alla sjätteklassister på

Åland där vi visar upp vår verksamhet och

bjuder på smakprover. Årets Jippodag genomfördes

måndag 9 maj.

Facebook och andra framgångar

Sedan den 11 april 2011 hittar du ÅCA och

Ålandsbagarn på Facebook. Under året har

vi där presenterat nyheter och haft utlottningar

av egna produkter samt av biljetter

till evenemang som vi sponsorerat. Aktiviteter

som resulterat i att vi i skrivande stund,

en solig dag i början av mars 2012, har

1154 personer som gillar oss på FB.

Under hösten presenterade den svens-

Styrelse 2011

Sundblom Trygve, Geta, . . . . . . . . . .ordförande

Pellas Mikael, Finström, . . . . . . . . . . .viceordförande

Ingves Anders, Lemland, . . . . . . . . . . .ledamot

Eriksson Jan-Håkan, Hammarland, . . .ledamot

Karlsson Anders Å, Lemland, . . . . . . . .ledamot

Söderlund Li, Jomala, . . . . . . . . . . . . .ledamot

Karlsson Henrik, Jomala, . . . . . . . . . . .suppleant

Blomqvist Tarja, Sund, . . . . . . . . . . . .suppleant

Styrelsen har sammankommit till elva protokollförda

sammanträden.

12

Jippodagen för Ålands alla sjätteklassister.

ka tidskriften ”Allt om mat” sitt test av olika

smör som finns att köpa i den svenska dagligvaruhandeln.

Testvinnare och enda smör

med full poäng var vårt traditionellt kärnade

åländska smör.

Det hann bara bli nytt år så meddelar

Östersjöfonden att ÅCA tilldelats deras särskilda

Ålandspris för vårt starka miljöengagemang,

den här gången med biogasanläggningen

Gastronomen som vinnande

exempel.

Anknytande till ÅCAs 90-års firande lanserades

boken ”Ålandsosten” som tagits fram i

nära samarbete med Helena Forsgård och

Åland Culinary Team. Boken som ger en kort

historisk tillbakablick presenterar även utförligt

våra ostar och bjuder på läckra recept

med ost som given ingrediens.

Året har bjudit på ett flertal nya produkter

framförallt inom brödsortimentet med stort

fokus på stenugnsbakade bröd.

Tack till alla som genom personligt deltagande

gjort det möjligt att genomföra alla

aktiviteter.

Revisorer 2011

ORDINARIE

Leif Hermans, CGR

Erika Sjölund, GRM

SUPPLEANTER

Sixten Söderström, GRM

Antal anställda i medeltal

2011 2010

55,0 53,4


Resultaträkning

01.01-31.12.2011, euro

not 2011 2010

OMSÄTTNING 1. 14 743 210 14 256 608

Förändring av produktlager -298 771 -13 195

Övriga rörelseintäkter 2. 176 050 224 404

Material och förnödenheter

Inköp under räkenskapsperioden 9 424 552 9 452 731

Ökning(-) / minskning(+) av lager -22 161 32 092

S:a Material och förnödenheter 9 402 390 9 484 823

Personalkostnader 3.

Löner och arvoden 2 222 152 2 033 939

Lönebikostnader

Pensionskostnader 335 492 299 533

Övriga lönebikostnader 89 996 74 211

S:a Personalkostnader 2 647 640 2 407 683

Avskrivningar och nedskrivningar 4.

Avskrivningar enligt plan 483 765 431 003

Övriga rörelsekostnader 1 951 470 1 962 278

RÖRELSERESULTAT 135 224 182 029

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

Från övriga 5. 1 977 4 246

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

Från övriga 3 843 8 939

Kostnader från övriga placeringar bland bestående aktiva

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Till övriga -92 664 -85 977

S:a Finansiella intäkter och kostnader -86 845 -72 792

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 48 380 109 237

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningsdifferens 6. -23 711 -82 021

Inkomstskatt -6 402 -6 955

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 18 266 20 261

13


BESTÅENDE AKTIVa

Balansräkning

per 31.12.2011, euro

AKTIVA

14

not 2011 2010

Immateriella tillgångar 7.

Immateriella rättigheter 38 155 21 640

S:a Immateriella tillgångar 38 155 21 640

Materiella tillgångar

Tomter 121 599 121 599

Byggnader och konstruktioner 1 260 748 1 366 605

Maskiner och inventarier 2 157 180 2 291 844

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 144 161 11 589

S:a Materiella tillgångar 3 683 687 3 791 637

Placeringar 8.

Övriga aktier och andelar 172 563 163 381

Övriga fordringar 30 830 29 930

S:a Placeringar 203 394 193 311

S:A BESTÅENDE AKTIVA 3 925 236 4 006 588

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 288 725 277 450

Varor under tillverkning 1 973 848 2 274 284

Färdiga produkter / varor 65 925 53 375

S:a Omsättningstillgångar 2 328 499 2 605 109

Fordringar

Kortfristiga

Kundfordringar 1 185 959 1 196 805

Övriga fordringar 66 311 10 722

Resultatregleringar 9. 101 506 49 021

S:a Kortfristiga fordringar 1 353 776 1 256 548

Kassa och bank 574 727 531 022

S:A RÖRLIGA AKTIVA 4 257 002 4 392 679

S:A A K T I V A 8 182 238 8 399 267


Balansräkning

per 31.12.2011, euro

PASSIVA

not 2011 2010

EGET KAPITAL 10.

Andelskapital 556 068 538 116

Övriga fonder

Reservfond 186 822 185 809

Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 980 079 1 010 664

Räkenskapsperiodens resultat 18 266 20 261

S:A EGET KAPITAL 1 741 236 1 754 850

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avskrivningsdifferens 1 354 239 1 330 528

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt 11.

Skulder till kreditinstitut 3 075 526 3 303 399

S:a Långfristigt 3 075 526 3 303 399

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut 229 252 249 119

Erhållna förskott 4 700 8 700

Skulder till leverantörer 1 180 118 1 167 512

Övriga kortfristiga skulder 150 906 135 131

Resultatregleringar 12. 446 261 450 027

S:a Kortfristigt 2 011 237 2 010 489

S:A FRÄMMANDE KAPITAL 5 086 763 5 313 888

S:A P A S S I V A 8 182 238 8 399 267

15


AFFÄRSVERKSAMHETEN

Finansieringsanalys, euro

16

2011 2010

Tillförda medel

Internt tillförda medel

Nettoresultat 18 266 20 261

Avskrivningar 507 476 513 024

S:a Internt tillförda medel 525 742 533 285

Förändring av långfristiga skulder -227 873 288 134

Inbetalt insatskapital 24 823 39 786

S:a Tillförda medel 322 692 861 206

Använda medel

Investeringar 402 413 749 874

Ränta på andelskapital 49 833 46 088

Återbetalt andelskapital 6 871 22 976

S:a Använda medel 459 117 818 939

Förändring i rörelsekapitalet -136 425 42 267

Förändring i rörelsekapitalet

Kassa och bank 43 705 215 161

Kortfristiga finansieringstillgångar 97 228 -179 419

Omsättningstillgångar -276 610 -45 288

Kortfristigt främmande kapital -748 51 814

-136 425 42 267


Redovisningsprinciper

Allmänt

Enligt tidigare praxis har checkräkningskrediten på 866.281,89 euro bokförts som långfristig

kredit och den outnyttjade delen som banktillgodohavande.

Anläggningstillgångar och avskrivningar

Anläggningstillgångarna har upptagits till direkt anskaffningsutgift. Avskrivningarna enligt

plan har gjorts som linjära avskrivningar på den ursprungliga anskaffningskostnaden och baserats

på tillgångarnas ekonomiska livslängd enligt följande:

Byggnader och konstruktioner.................................................................................... 20-40 år

Maskiner och inventarier ............................................................................................... 3-15 år

Immateriella rättigheter .................................................................................................. 4-5 år

Skillnaden mellan planmässiga avskrivningar och skattemässiga avskrivningar redovisas i resultaträkningen

som bokslutsdisposition. Den kumulativa skillnaden redovisas som en skild

post bland reserveringar i balansräkningen.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har upptagits till deras direkta anskaffningskostnad eller tillverkningskostnad.

I det fall försäljningspriset varit lägre än den direkta tillverkningskostnaden har

det lägre värdet beaktats.

Pensionsansvaret för personalen

Pensionsansvaret för personalen är helt täckt genom försäkringar tecknade hos utomstående

pensionsförsäkringsbolag.

17


Noter till resultaträkning, euro

2011 2010

1. Omsättning

Enligt verksamhetsområde:

Mejeriprodukter 9 113 918 8 635 621

Bageriprodukter 2 711 422 2 702 324

Övrig försäljning 2 917 870 2 918 664

14 743 210 14 256 608

Enligt marknadsområde:

Försäljning på Åland

- Egna produkter 5 913 701 5 806 718

- Förmedlingsvaror 3 592 410 3 508 950

Försäljning utanför Åland 5 237 099 4 940 940

18

14 743 210 14 256 608

2. Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter och arrenden 93 311 153 555

Övriga intäkter 11 460 52 635

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar 71 279 18 213

176 050 224 404

3. Personalkostnader

Löner till styrelse och VD 126 488 115 943

Löner till övriga 2 095 664 1 917 997

Pensionskostnader 335 492 299 533

Övriga lönebikostnader 89 996 74 211

2 647 640 2 407 683

Naturaförmåner 14 935 17 583

2 662 574 2 425 266

Medelantal anställda omräknat till heltid 55,0 53,4

4. Avskrivningar

Immateriella rättigheter 5 942 4 663

Byggnader 112 519 108 527

Maskiner och inventarier 317 735 317 813

Försäljning av anläggningstillgång 47 568

483 765 431 003

5. Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

Dividendintäkter 1 977 4 246

6. Förändring i avskrivningsdifferens

Byggnader -59 222 -10 232

Maskiner och inventarier 82 932 92 253

23 711 82 021


Noter till Aktiva, euro

2011 2010

7. Förändring i immateriella och materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1. 33 505 99 243

- ökningar 22 457 20 543

- minskningar 0 -86 281

Anskaffningsutgift 31.12. 55 961 33 505

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -11 864 -93 482

- minskningar 0 86 281

- avskrivningar under räkenskapsperioden -5 942 -4 663

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -17 807 -11 864

Planvärde 31.12. 38 155 21 640

Tomter

Anskaffningsutgift 1.1. 121 599 73 526

- ökningar 0 48 073

- minskningar

Anskaffningsutgift 31.12. 121 599 121 599

Byggnader

Anskaffningsutgift 1.1. 3 204 600 2 722 384

- ökningar 6 662 482 216

- minskningar

Anskaffningsutgift 31.12. 3 211 263 3 204 600

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -1 837 996 -1 729 469

- minskningar

- avskrivningar under räkenskapsperioden -112 519 -108 527

- Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -1 950 514 -1 837 996

Planvärde 31.12. 1 260 748 1 366 605

Maskiner och inventarier

Anskaffningsutgift 1.1. 4 655 899 4 609 798

- ökningar 314 465 1 158 299

- minskningar -646 192 -1 127 198

Anskaffningsutgift 31.12. 4 324 172 4 640 899

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -2 364 055 -3 158 440

- minskningar 514 798 1 127 198

- avskrivningar under räkenskapsperioden -317 735 -317 813

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -2 166 993 -2 349 055

Planvärde 31.12. 2 157 180 2 291 844

Av planvärdena som hänför sig till produktionsmaskinerna 1 870 570 1 939 811

Förskottsbetalning och nyanläggning 144 161 11 589

8. Placeringar

Aktier 164 696 155 514

Övriga värdepapper 7 867 7 867

Övriga fordringar 30 830 29 930

203 394 193 311

9. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 46 615 770

Övriga resultatregleringar 50 079 48 251

19

96 694 49 021


Noter till Passiva, euro

2011 2010

10. Eget kapital

Andelskapital 1.1. 538 116 521 306

- Ökning 24 823 39 786

- Minskning -6 871 -22 976

Andelskapital 31.12. 556 068 538 116

Reservfond 1.1. 185 809 182 944

- Fonderad del av årets överskott 1 013 2 865

Reservfond 31.12. 186 822 185 809

Ackumulerade vinstmedel 1.1. 1 010 664 1 002 308

- Överföring mot räkenskapsperiodens vinst -30 585 8 356

Ackumulerade vinstmedel 31.12. 980 079 1 010 664

Räkenskapsperiodens vinst 1.1. 20 261 57 309

- Överfört till reservfonden -1 013 -2 865

- Överfört mot ackumulerade vinstmedel 30 585 -8 356

- Ränta på andelskapital -49 833 -46 088

- Räkenskapsårets vinst 18 266 20 261

Räkenskapsperiodens vinst 31.12. 18 266 20 261

Totalt Eget kapital 31.12 1 741 236 1 754 850

11. Lån som förfaller senare än efter 5 år

Skulder till kreditinstitut 1 802 559 2 510 824

12. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 434 529 443 053

Övriga resultatregleringar 11 732 6 974

20

446 261 450 027

13.Givna säkerheter och ansvarsförbindelser

Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter och

pantsatta aktier ställts som säkerhet

Skulder till kreditinstitut 3 304 778 3 552 518

För egen del säkerheter

Inteckningar i jordområden och byggnader 5 564 941 5 564 941

Företagsinteckningar 639 108 639 108

6 204 049 6 204 049

14. Oguldet insatskapital

Medlemsinsatser 53 192 64 874


Styrelsens förslag

till disposition av vinst med len

och bok sluts un der skrif ter

Styrelsen föreslår att nettovinsten 18.266,47 euro disponeras enligt följande:

– till reservfonden överföres 913,00 euro. (5 %)

– till övrigt fritt eget kapital överföres 17.353,47 euro.

Styrelsen föreslår en utbetalning av ränta om 10 % uträknad på andelskapitalet vid årets ingång,

sammanlagt 53.124,47 euro.

Jomala den 8 mars 2012

Trygve Sundblom Anders Å Karlsson Anders Ingves

Ordförande Viceordförande

Jan-Håkan Eriksson Henrik Karlsson Li Söderlund

Johannes Snellman

Verkställande direktör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag berättelse avgivits.

Jomala den 20 april 2012

Leif Hermans Erika Sjölund

CGR GRM

21


Revisionsberättelse

Ålands Centralandelslag, ÅCA:s

medlemmar

Vi har reviderat Ålands Centralandelslag, ÅCA:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse

och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2011. Bokslutet omfattar balansräkning,

resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen

och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland

ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse.

Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen

är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och

medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter

Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval

av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört

revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi

planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och

verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar

eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelser

som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot andelslaget, eller brutit mot lagen om andelslag

eller andelslagets stadgar.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och

annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder

baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig

felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn

den interna kontroll, som hos bolaget har en betydande inverkan på upprättandet av

ett bokslut och en verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn

bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men

inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i andelslagets interna kontroll.

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper

som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar,

liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som

grund för vårt utlåtande.

Utlåtande

Enligt vår mening ger bokslutet, som uppvisar en vinst om 18.266,47 euro, och verksamhetsberättelsen

riktiga och tillräckliga uppgifter om andelslagets ekonomiska ställning samt

om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser

gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen

och bokslutet är konfliktfria.

Jomala den 20 mars 2012

Leif Hermans, CGR Erika Sjölund, GRM

Torggatan 5 Torggatan 5

22100 Mariehamn 22100 Mariehamn

22


Medlemmarna i Ålands Cen tral an del slag, ÅCA

kallas härmed till

Ordinarie

vårstämma

som hålles lördagen den 14 april 2012 kl. 20.00

i Restaurang Arkipelag i Mariehamn.

På vårstämman handlägges följande ärenden:

1) I andelslagets stadgar § 13 nämnda ären den.

2) Tillsättande av valberedning

3) Övriga ärenden.

Medlems maka/make inbjudes.

Jomala den 8 mars 2012

Styrelsen

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till kontoret

senast tisdagen den 10.4.2012 kl. 14.00, tel. 32 800.

23


Staffan Eklöv

har utsetts till ny produktions- och

utvecklingschef för mejeriet fr.o.m.

16 januari 2012

Staffan Eklöv, 50 år, kommer närmast från

en tjänst som mejerichef för det svenska

Milkos mejeri i Hedemora. Ett mejeri med ca

250 artiklar i sortimentet. Staffan har även

innehaft andra ledande roller inom Milko,

bland annat som koncernens kvalitets- och

produktutvecklingschef. Innan perioden hos

Milko har Staffan som projektledare startat

upp ett nordiskt mejeriprojekt i Bolivia,

samt dessförinnan verkat som ostmästare

inom finlandssvenska Centrallaget Enigheten.

Staffan har studerat vid den legendariska

mejeriskolan i Vasa samt läst biologi vid

Åbo Akademi.

Med Staffans gedigna bakgrund och

kompetens har ÅCA fått den resursförstärkning

som behövs för att kunna svara mot

de kvalitetskrav som ett allt större marknadsområde

kräver, samtidigt som vi också

stärker resurserna för produktutveckling både

för lokalmarknad och för externmarknad.

”Jag har noterat de framsteg som ÅCA redan

gjort inom produktutvecklingen med

flera nationellt prisbelönta produkter. Personalens

gedigna kunnande och den fram-

24

åtanda som präglar hela företaget tilltalar

mig starkt”, kommenterar Staffan sitt byte

av jobb.

”Att fortsättningsvis använda endast mjölk

med känt ursprung från åländska gårdar ser

jag som ett starkt säljargument och som väl

möter upp mot trenden där konsumenter

mer och mer efterfrågar smakrika och högkvalitativa

produkter från mindre tillverkare",

säger Staffan.

ya på jobbet. o as a t , se cete e oc Os a attsso , age oc ö sä j g


Miljö,

förbrukningstal

25

Similar magazines