Handbok HSO o LIF_Web_Final.indd - Riksföreningen Hepatit C

hepatitc.org

Handbok HSO o LIF_Web_Final.indd - Riksföreningen Hepatit C

Handbok

Öppenhet Respekt Ansvar

Samarbete mellan

Handikappförbunden och Läkemedelsbranschen


Handboken för samarbete mellan Handikappförbunden och Läkemedelsbranschen

bygger i allt väsentligt vidare på den utredning jag gjorde 2005/2006. Det som hänt

efter utredningen är utmärkt och den här korta handboken ger på ett enkelt och

koncentrerat sätt besked om hur samarbetet bör se ut. Det som nu återstår är kanske

det svåraste, nämligen att hålla dessa spelregler vid liv och få dem att respekteras i

verkliga livet. Jag hoppas att kontakterna mellan LIF och handikapprörelsen fortsätter

och att ett enkelt system för att gemensamt följa utvecklingen etableras.

Bengt Lindqvist

Framtagen gemensamt av Handikappförbunden och

LIF, de forskande läkemedelsföretagen.


Öppenhet Respekt Ansvar


Innehåll

1. Inledning 5

2. Respekt för varandra och varandras roller 7

3. Ömsesidighet i relationerna 9

4. Gemensamt ansvar för planering och genomförande 11

5. Öppenhet och transparens inför omvärlden 13

6. Restriktivitet i valet av samarbetsområden 15

7. Läkemedelsbranschens etiska regelverk – Kapitel III 16

8. För dig som vill veta mer 19

4


Inledning

Denna handbok har tagits fram gemensamt av LIF, branschorganisationen

för de forskande läkemedelsföretagen, och Handikappförbunden. Syftet

med handboken är att förenkla samarbetet mellan Handikappförbundens

medlemsförbund och LIFs medlemsföretag.

År 2002 införde läkemedelsbranschen ett etiskt regelverk. Hösten 2008 ingick

Handikappförbunden och LIF en överenskommelse som bland annat innebär

att parterna ska verka för att deras medlemmar följer läkemedelsbranschens

etiska regelverk.

Syftet med de etiska reglerna är att säkerställa att samarbetet mellan organisationerna

och LIFs medlemsföretag sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt

sätt. Samarbetet bör genomföras på ett sådant sätt att parternas oberoende

ställning i förhållande till varandra ej rubbas eller kan ifrågasättas från juridisk

eller etisk synpunkt.

För att underlätta ett eventuellt samarbete bör de ingående parterna sätta sig in

i hur övriga parters organisations-/företagsstruktur ser ut. Organisationer och

företag kan fungera mycket olika när det gäller till exempel beslutsvägar.

Följande principer är vägledande för allt samarbete mellan parterna:

• Respekt för varandra och varandras roller

• Ömsesidighet i relationerna

• Gemensamt ansvar för planering och genomförande

• Öppenhet och transparens inför omvärlden

• Restriktivitet i valet av samarbetsområden.

Ökad förståelse och kunskap om varandras kulturer och roller, i kombination

med öppenhet inför omvärlden, är en bra grund för ett fungerande ömsesidigt

samarbete. Ibland sker det misstag och vissa samverkansformer får kritik från

omvärlden. Anledningen till att vi gemensamt skrivit denna handbok är att

vi vill förenkla samarbetet mellan våra medlemmar men också ge tips och råd

för att undvika onödiga misstag. Handboken belyser samverkansformer utifrån

de vägledande principerna och ska ses som ett komplement till Läkemedelsbranschens

etiska regelverk, kapitel III – Etiska regler för samarbete mellan

LIFs medlemsföretag och organisationer/intresseorganisationer.

5


Respekt för varandra och varandras roller

Samarbete mellan läkemedelsföretag och intresseorganisationer ska

präglas av respekt för varandra och varandras roller.

Organisationerna och LIFs medlemmar har olika roller i samhället. Organisationerna,

oavsett om de kallas handikapporganisationer, patientorganisationer,

anhörigorganisationer eller brukarorganisationer har uppdraget att företräda

sina medlemmar eller motsvarande grupp av människor.

Läkemedelsföretag som är medlemmar i LIF är företag som bedriver forskning

och utveckling samt tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel.

Sedan länge förekommer ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan läkemedelsföretag

och intresseorganisationer. Organisationerna kan söka samarbete

och/eller ekonomiskt stöd för att till exempel öka sin kunskap och kompetens

inom läkemedelsområdet.

Som ett resultat av erfarenhetsutbytet bidrar organisationernas medlemmar med

sina kunskaper och erfarenheter av att leva med olika sjukdomar och ohälsotillstånd.

Organisationerna förmedlar även krav och önskemål om förbättringar

till företagen. Det kan till exempel gälla förpackningars utformning, information

i bipacksedlar, deltagande i kliniska forskningsstudier. Samarbetet kan

bedrivas på olika sätt och i olika omfattning.

Företagen har ett naturligt intresse av att främja sina egna produkter och

produktutveckling. Återkopplingen till hur läkemedel fungerar i det dagliga

livet är viktig liksom att säkerställa att läkemedel används på ett rationellt och

säkert sätt.

7


Ömsesidighet i relationerna

Utgångspunkten för allt samarbete mellan läkemedelsföretag och intresseorganisationer

är att det ligger i parternas intresse.

En utgångspunkt för varje framgångsrikt samarbete är att de som samarbetar

visar respekt för varandra och för de olika roller man har. För att ett initiativ

ska leda till ett samarbetsprojekt krävs en ömsesidighet.

När det gäller gemensamma aktiviteter är det viktigt att ta hänsyn till frågeställningar

som handlar om gemensamma intressen eller den enskilde partens

intresse. Vad vinner respektive part på samarbetet? Finns det risker med samarbetet

och hur kan dessa i så fall undvikas? Finns det risk att någon parts

trovärdighet kan skadas av samarbetet?

För att bevara sitt oberoende är det viktigt att samarbetet inte blir en dominerande

del av organisationens verksamhet eller ekonomi. Denna risk kan till

exempel uppkomma om organisationen är liten och/eller nystartad.

En öppen diskussion kring dessa frågor kan leda fram till ett konstaterande att

samarbetet inte bör genomföras. Tänk på att ett samarbete alltid ska klara en

kritisk granskning från omvärlden och att det är bättre att tänka efter före ...

då kan man undvika missförstånd eller felsteg.

Anlitas en PR-byrå för ett projekt, är det viktigt att de ingående parterna själva

kontinuerligt fortsätter att styra processen.

9


Gemensamt ansvar för planering och genomförande

Samtliga parter som ingår ett samarbete har ett gemensamt ansvar för

planering, genomförande och uppföljning.

Den som tar initiativ till ett samarbetsprojekt bör lämna ett stort utrymme

för övriga samarbetsparters synpunkter och förslag. Målet är att bygga ett

gemensamt projekt som samtliga parter fullt ut kan ta ansvar för. Tänk på

att det ibland är en fördel att ett eller fl era företag ingår ett samarbete med

en eller fl era organisationer.

Alla som deltar i och utformar en aktivitet eller en projektplan måste kunna

ställa sig bakom och ha information om tidsplan, målsättningar, parternas

intressen, vilka beslut respektive part måste ta. Det är viktigt att de som uppges

som kontaktpersoner i överenskommelsen självständigt kan lämna information

om projektet och svara på frågor.

För att undvika att ett projekt eller en aktivitet övergår till att bli ordinarie

verksamhet, bör projektet vara väl avgränsat. Det är viktigt att ha tidsplan och

fi nansiering klar före ingången av ett projekt. I tidsplanen bör kontinuerlig

avstämning och utvärdering ingå.

Det är varje parts ansvar, det vill säga ingående organisation och företag,

att den interna kommunikationen fungerar lokalt/regionalt/centralt.

11


Öppenhet och transparens inför omvärlden

Det är viktigt att skapa öppenhet och insyn i alla samarbeten och att

samtliga överenskommelser fi nns tillgängliga för alla.

Då och då uppkommer frågor om varför läkemedelsföretag och organisationer

samarbetar. En av grundprinciperna i Läkemedelsbranschens etiska regelverk

är därför öppenhet och insyn som sannolikt är det mest eff ektiva sättet att öka

förtroendet inför omvärlden.

Samarbeten mellan läkemedelsföretag och organisationer regleras i skriftliga

överenskommelser som hålls tillgängliga för den som så önskar.

Alla överenskommelser innehåller en kort projektbeskrivning som klart och

tydligt anger respektive parts rättigheter och skyldigheter. Överenskommelserna

kan vara väsentligt olika beroende på vad som ska regleras och hur

omfattande aktiviteten/projektet är. Det är viktigt att hålla överenskommelsen

så kort och tydlig som möjligt. För att underlätta skrivningen av en överenskommelse

har LIF tagit fram en mall med förslag på paragrafer. Mallen fi nns

LIFs hemsida.

Överenskommelser kan göras tillgängliga på fl era ställen, exempelvis på respektive

parts hemsida. Här kan även annat material, som gemensamt tagits fram,

publiceras. Information om samarbetsprojekt bör lämpligen också redovisas i

årsberättelser och liknande dokument.

LIFs medlemsföretag är skyldiga att publicera en kortversion av överenskommelsen

i LIFs samarbetsdatabas. Det enklaste är att upprätta både överenskommelse

och kortversion samtidigt. Samarbetsdatabasen är öppen för alla

och nås via LIFs hemsida, se länk sid 19. Samarbetsdatabasen har sedan den

öppnades 2005 tillfört ett stort värde och har fått stor uppmärksamhet såväl

i Sverige som i övriga Europa. Förutom att öka insynen fungerar även samarbetsdatabasen

som en idébank.

Kritik som framförts mot samarbeten mellan företag och organisationer handlar

framförallt om organisationernas trovärdighet. Mot bakgrund av detta är det

extra viktigt att alltid deklarera öppet och tydligt vilka samverkansformer som

gäller och vilka parter som är involverade.

13


Restriktivitet i valet av samarbetsområden

Samarbeten bör gälla ämnen med naturlig koppling till de ingående

parternas intresseområden såsom läkemedelsfrågor och/eller annan

behandling eller allmänna hälso- och sjukvårdsfrågor.

Det är viktigt att tänka på att rollkonfl ikter kan uppstå i allt samarbete.

Det gäller att tydliggöra sådana rollkonfl ikter och hantera dem på ett sådant

sätt att respekten för samarbetet kan upprätthållas av parterna samt inför omvärlden.

Det är därför nödvändigt att målsättningar, roller, ansvar och regler för

samarbetet är tydliga från samarbetets början. Risken för sammanblandning

av roller är till exempel särskilt viktig att beakta om en organisation eller ett

företag har ett gemensamt intresse och uppträder tillsammans.

15


Läkemedelsbranschens etiska regelverk, kapitel III

– bakgrund och historik

Läkemedelsbranschens etiska regler för samverkan med intresseorganisa-

tioner antogs första gången 2003.

Samarbetsdatabasen öppnades i september 2005.

I en engelsk parlamentsrapport, ”Th e Infl uence of the Pharmaceutical

Industry”, från april 2005, framhålls bland annat att samarbetet mellan

läkemedelsföretag och patientorganisationer blir allt viktigare.

En av anledningarna till att LIF kontaktade Socialdepartementet (per

brev den 11 april 2005) var att man mot bakgrund av den engelska

rapporten önskade en oberoende översyn av samarbetet mellan företag

och organisationer.

Ett annat skäl var den uppmärksamhet som media vid ungefär samma

tidpunkt riktade mot samarbetet.

Regeringen meddelade, att man inte hade för avsikt att utreda frågan.

LIF beslöt då att tillkalla en oberoende utredare för att formulera en

etisk plattform för samarbetet mellan brukarorganisationer och läkemedelsindustrin.

Hösten 2005 startade en oberoende utredning av LIFs och dess medlems -

företags samverkan med intresseorganisationer. Utredare var Bengt Lindqvist,

f.d. statsråd.

Utredningen ”Trovärdighetens pris” presenterades i mars 2006.

Utredningen föreslog ett åtgärdspaket för LIF, dess medlemmar, handikapprörelsen

samt samhällsorganen.

De etiska reglerna skärptes.

Samarbetsdatabasen blev obligatorisk för LIFs medlemsföretag från den

1 oktober 2006.

Utredaren föreslog bland annat:

Ett forum med deltagare från LIF, medlemsföretagen, Handikapp-

förbunden, myndigheter och andra samhällsorgan.

16


LIF och dess medlemsföretag att tillsammans med representanter

från Handikappförbunden ta fram en handbok som komplement

till de etiska reglerna.

Handikappförbunden att sluta ett samarbetsavtal med LIF.

LIF och Handikappförbunden har under hösten 2008 slutit ett samarbets-

avtal.

Handboken introduceras under 2009.

17


För dig som vill veta mer

Handikappförbunden,

www.handikappförbunden.se

LIF – de forskande läkemedelsföretagen,

www.lif.se

Läkemedelsbranschens etiska regelverk – Kapitel III – samarbete

mellan LIFs medlemsföretag och organisationer/intresseorganisationer,

www.lif.se Etik och regelsystem Branschens etiska regelverk

Mall för att upprätta en överenskommelse,

www.lif.se Etik och

regelsystem Överenskommelser / Etiska regler Mall överenskommelse

Samarbetsdatabasen,

www.lif.se LIFs Samarbetsdatabas

Etiska regler för den samlade Europeiska läkemedelsbranschen (EFPIA)

www.efpia.org Fact&Figures Responsibilty & etics Towards patient

organisations Code of Practice on relationships between the pharmaceutical

industry and patient organisations

Trovärdighetens pris,

www.lif.se LIF-Publikationer Övriga

publikationer Trovärdighetens pris

Vad hände sen – uppföljning till Trovärdighetens pris,

www.lif.se

LIF-Publikationer Övriga publikationer Trovärdighetens pris – vad

hände sen

Samarbetsavtalet mellan Handikappförbunden och LIF,

www.lif.se Etik och regelsystem Överenskommelser / Etiska regler

Överenskommelsen mellan Handikappförbunden och LIF

Du kan beställa handboken via www.handikappförbunden.se

alternativt www.lif.se.

Förslagslåda: Har du tips på hur vi kan förbättra handboken?

Hör gärna av dig via formulär som du hittar på www.lif.se eller

www.handikappförbunden.se

19


Detta är en handbok som har till uppgift att vara till hjälp inför

ett eventuellt samarbete mellan läkemedelsföretag och olika

organisationer. Handboken ska fungera som ett komplement till

Läkemedelsbranschens etiska regelverk – kapitel III. Handboken

är framtagen gemensamt av branschorganisationen för de forskande

läkemedelsföretagen, LIF, och Handikappförbunden.

Följande principer är vägledande för allt samarbete mellan parterna:

• Respekt för varandra och varandras roller

• Ömsesidighet i relationerna

• Gemensamt ansvar för planering och genomförande

• Öppenhet och transparens inför omvärlden

• Restriktivitet i valet av samarbetsområden.

LIF200906:1

More magazines by this user
Similar magazines