Halvårsberättelse 2011 - svenska Östeuropafonder - East Capital

eastcapital.com

Halvårsberättelse 2011 - svenska Östeuropafonder - East Capital

Halvårsberättelse 2011

East Capital Rysslandsfonden

East Capital Baltikumfonden

East Capital Östeuropafonden

East Capital Balkanfonden

East Capital Turkietfonden


VIktig information:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kanbåde

öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad

och informationsbroschyr finns på www.eastcapital.se.

Global Industry Classification Standard

Global Industry Classification Standard («GICS») -industriklassificeringen har utvecklats av och

är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. (”MSCI”) och Standard & Poor’s («S&P»), som

ingår i koncernen MacGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) med licensavtal för East Capital. Varken

MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar

av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende

sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana

parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet,

säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering.

Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P,

någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av

GICS eller GICSklassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild,

straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten

för sådan skada. GICS associerade av East Capital: East Capital Bering Balkan Cert, East

Capital Baltic Property Investors, Bank Tsentrkredit, BTA, East Capital Bering Central Asia Cert,

Parex Banka, Fondul Proprietatea, Fondul Proprietatea WTS 2011-04-03, Fondul Proprietatea

WTS 2011-11-30, East Capital Bering Russia Cert, East Capital Financials Fund, Rushydro GDR,

Sojaprotein, East Capital Bering Ukraine Cert, Laivite, Trev-2 Grupp, Swedish T-Bill 2011-01-19,

Swedish T-Bill 2011-02-16, Swedish T-Bill 2011-03-16, Saturn Sa Alba, Alfa Plam, Bambi, BB

Minakva, Cacanska Banka, Efes Zajecar, Imlek, JAFFA, PIK Cacak, Pupin Telecom, Srpska Banka,

Toza Markovic, Univerzal Holding, Velefarm, Zitopromet - Mlin, IMS Group, Novoil pref, Parex Banka

Non Vote, Russian Maintenance Corp, Sibirskiy Cement, Halcyon Investment, Interrao, MRSK Volgi.

© East Capital, 2011. Foto: Shutterstock. Översättning: Avison.

Tryck och repro: Litografia Alfaprint.

Innehåll

East Capital Rysslandsfonden 3

East Capital Baltikumfonden 6

East Capital Östeuropafonden 9

East Capital Balkanfonden 13

East Capital Turkietfonden 16


Förvaltningsberättelse

Fonden sjönk med 4,9% under det första halvåret, medan jämförelseindex

steg med 3,0% (båda i SEK). Fondförmögenheten var 14 685 miljoner

SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med 17 153 miljoner

SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var 1 434 miljoner SEK.

Marknadskommentar

Den ryska marknaden fick stöd av ett positivt nyhetsflöde, starka kapitalinflöden

och stigande råvarupriser i början av året och kunde stå

emot de globala risker som uppstod i Mellanöstern och Japan. Det negativa

globala sentimentet och flykten till (uppfattat) säkra placeringar

inverkade dock negativt på Ryssland under det andra kvartalet. Det faktum

att den ryska ekonomin stabiliserades och marknaden handlades

med historiskt stor rabatt jämfört med övriga tillväxtmarknader hjälpte

föga, eftersom kombinationen av oro över Kina, euroområdet och USA

gjorde investerarna nervösa och riskobenägna. Marknaden sjönk med

6,7% under det andra kvartalet, men steg med 7,7% under perioden

som helhet efter det starka första kvartalet.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades ungefär 8 procentenheter sämre än jämförelseindex.

Det främsta skälet till den sämre utvecklingen var fondens underviktning

i energi – trots att sektorns vikt var snudd på rekordstor under

perioden – särskilt i Gazprom. Fonden underpresterade även på bolagsspecifik

nivå på grund av dess många innehav utanför index.

De flesta storbolag utvecklades bra under det första kvartalet, men

banksektorn släpade efter de stora energiaktörerna. Även stålsektorn

utvecklades mindre bra då marknaden spekulerade i att en exporttull

på stål kunde komma att införas, vilket senare avfärdades av regeringen.

Ingen sektor lyckades stå emot det negativa sentimentet under

det andra kvartalet, men el, vatten och gas utvecklades sämre än övriga

sektorer efter nyheterna om att eltarifferna för 2011 och 2012 kan

komma att revideras nedåt. Finans föll något mer än index till följd av

global makrooro. Energisektorn spjärnade emot tämligen bra under

det andra kvartalet, trots att Gazprom påverkades negativt av uttalanden

av regeringen om att gaspriserna på den inhemska marknaden kan

komma att kopplas till inflationen, med början 2012, och att skatten på

mineralutvinning kan komma att höjas mer än förväntat under 2011

2013.

Förändringar under perioden

Exponeringen mot ryska olje- och gasbolag ökades betydligt i början av

perioden eftersom dessa hade blivit avsevärt billigare än vissa konsumentbolag

utifrån p/e-talen. Strategin lades om mot slutet av perioden

för att istället inriktas på enskilda aktier i finans- och konsumentsektorerna.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Rysslandsfonden

East Capital

Rysslandsfonden

Fondfakta

Risk Hög

Fondbolag East Capital Asset Management AB

Fondens startdatum 1998-05-18

Kursnotering/handel Dagligen

Index MSCI Russia Index Total Return (net)

Utdelning Ja, återinvesteras

Förvaltningsavgift 2,5 %

Insättningsavgift 2,5 %

Utträdesavgift 0 %

Minsta insättning 200 SEK

Månadsspar Ja, lägst 200 SEK

Valbar i PPM Ja, nummer 834 788

Valbar i IPS Ja

Bankgiro 5237-7173

ISIN-kod SE0000777708

Bryttid För insättningar som finns på fondens

bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar

till ett andelsvärde som beräknas senare

samma dag.

Mål och placeringsriktning

Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna.

Fondens placeringsinriktning är knuten till den ryska ekonomin,

och fonden får placera i finansiella tillgångar utgivna av emittenter

hemmahörande i Ryssland. Både direkt och indirekt exponering är

tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom

direktexponering. För att uppnå diversifiering och effektiv likviditetshantering

får fonden vidare placera upp till 1/3 av fondförmögenheten

i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Armenien,

Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland,

Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan

och Vitryssland. Andelen aktier och aktierelaterade instrument

i fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet.

Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten

investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven

ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier.

Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat

är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument

sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används

integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens

tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster

samt andra risker.

Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges.

3


Kursutveckling jämfört med valutajusterat index

4

Jämförelseindex per 1998-05-18 likställt fondandelens värde 100 kr

East Capital Rysslandsfonden

Index 1

1 500%

1 000%

500%

0%

-500%

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Fondens tio största aktieinnehav

Bolag Verksamhet % av fondförmögenheten

Sberbank Finans 9,9

Gazprom Energi 8,9

Lukoil Energi 8,7

Surgut NG Energi 5,8

Transneft Energi 4,5

Rosneft Energi 3,7

M.Video Konsument sällanköp 3,5

LSR Group Råvaror 2,9

Bashneft Energi 2,8

FESCO Industri 2,5

Fondförmögenhetens fördelning (%)

Energi 45,0

Finans 17,2

Råvaror 10,1

Industri 6,0

Konsument sällanköp 5,4

El, vatten och gas 5,3

Telekommunikation 3,4

Konsument dagligvaror 2,9

Övriga tillgångar och skulder, netto 4,2

Stam 80,1

Preferens 19,9

Fondens nyckeltal

Totalavkastning

East Capital

2011 H1 2010 2009 2008 2007

Rysslandsfonden -5% 25% 122% -69% 23%

Index 1 (SEK)

Fondförmögenhet,

3% 16% 112% -67% 12%

tkr

Antal utelöpande

14 685 249 17 152 554 11 406 686 3 959 674 15 259 408

andelar 10 433 178 11 592 188 9 604 149 7 393 638 8 740 365

Andelsvärde, kr 1 407,55 1 479,66 1 187,68 535,55 1 745,85

Omsättningshastighet - - - - -

Balansräkning (tkr)

2011-06-30 2010-06-30

Tillgångar

Finansiella instrument med positivt

marknadsvärde 13 991 351 13 186 342

Bank och övriga medel 340 671 650 363

Kortfristiga fordringar 271 855 188 036

Upplupna utdelningar 173 836 79 736

Summa tillgångar 14 777 713 14 104 477

Skulder och fondförmögenhet

Övriga kortfristiga skulder 92 464 614 726

Summa skulder 92 464 614 726

Fondförmögenhet 14 685 249 13 489 752

Summa skulder och fondförmögenhet 14 777 713 14 104 477

1 RTS Index t.o.m. 2010-06-30, MSCI Russia Index Total Return (net) fr.o.m. 2010-07-01.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Rysslandsfonden


Finansiella instrument 1

Namn Land 2

Halvårsberättelse 2011

East Capital Rysslandsfonden

Antal

aktier

El, vatten och gas 773 142 5,3

Halcyon Investment** 2 684 101 960 0,7

MRSK Holding total 357 912 2,4

MRSK Holding pref* 40 304 889 22 264 0,2

MRSK Holding* 403 433 608 335 648 2,3

MRSK Tsentra I privolzhya* 1 918 526 460 77 497 0,5

MRSK Tsentra* 171 470 852 35 836 0,2

MRSK Volgi* 1 122 419 000 27 029 0,2

OGK-2* 186 494 038 54 932 0,4

OGK-6* 105 331 000 25 919 0,2

Rushydro total 92 055 0,6

Rushydro Temp* 1 760 879 532 0,0

Rushydro* 302 811 078 91 523 0,6

Energi 6 609 962 45,0

Bashneft pref* 1 451 708 406 652 2,8

Dragon Oil Turkmenistan 895 500 47 515 0,3

Eurasia Drilling GDR 672 685 125 622 0,9

Gazprom ADR 14 128 614 1 304 031 8,9

Integra Group GDR 10 569 301 213 971 1,5

Kazmunai Gas Ep GDR Kazakstan 1 408 616 177 450 1,2

Kuzbass Razrezugol** 52 408 163 120 596 0,8

Kuzbasskaya Topli* 2 291 600 118 679 0,8

Lukoil ADR 3 194 204 1 284 007 8,7

Novoil pref* 1 794 322 8 689 0,1

Rosneft GDR 10 284 142 548 165 3,7

Surgut NG total 856 265 5,8

Surgut NG ADR 1 488 731 93 159 0,6

Surgut NG pref ADR 3 564 000 112 131 0,8

Surgut NG pref* 205 578 237 650 976 4,4

Tatneft pref* 15 340 377 314 268 2,1

TNK-BP Holding total 306 938 2,1

TNK-BP Holding pref* 11 640 890 202 629 1,4

TNK-BP Holding* 5 265 447 104 309 0,7

Transneft pref* 71 875 658 061 4,5

UFA NK pref* 2 996 140 51 447 0,4

Ufimsky NPZ** 6 068 000 55 122 0,4

Yaroslav Nos total 12 484 0,1

Yaroslav Nos pref* 6 893 000 10 301 0,1

Yaroslav Nos* 878 237 2 182 0,0

Finans 2 526 850 17,2

Bank Aval** Ukraina 90 495 384 22 996 0,2

Bank of Georgia GDR REG S Georgien 1 274 071 131 062 0,9

Bank of St Petersburg* 7 199 046 227 178 1,5

Bank Tsentrkredit Kazakstan 1 214 537 26 128 0,2

Bank Vozrozhdeniye* 147 912 29 744 0,2

BTA** Kazakstan 49 667 0 0,0

East Capital Bering Central Asia Cert 3 Kazakstan 9 948 440 34 663 0,2

East Capital Bering Russia Cert 4 5 316 230 113 555 0,8

East Capital Bering Ukraine Cert 5 Ukraina 10 108 400 66 415 0,5

East Capital Financials Fund** 32 506 55 171 0,4

Halyk Bank GDR REG S Kazakstan 761 642 43 152 0,3

Kazkommertsbank GDR REG S Kazakstan 1 011 164 35 206 0,2

Nomos Bank GDR 391 030 44 185 0,3

Parex Banka total 0 0,0

Parex Banka Non Vote** Lettland 113 000 0 0,0

Parex Banka** Lettland 1 686 600 0 0,0

Sberbank total 1 457 036 9,9

Sberbank pref* 2 478 598 42 430 0,3

Sberbank* 62 320 160 1 414 606 9,6

VTB Bank GDR 6 158 790 240 358 1,6

Finansiella instrument (fortsättning)

Marknadsvärde,

tkr Andel % Industri 879 790 6,0

Aeroflot* 6 471 700 101 371 0,7

FESCO* 124 808 357 364 028 2,5

Mostotrest* 3 502 358 183 696 1,3

Russian Maintenance Corp** 100 000 1 899 0,0

Sistema total 228 797 1,6

Sistema GDR 207 016 33 522 0,2

Sistema* 27 746 600 195 274 1,3

Konsument dagligvaror 427 718 2,9

Dixy* 853 395 74 373 0,5

Gruppa Cherkizovo GDR 362 099 45 615 0,3

Magnit* 38 997 33 233 0,2

Myronivsky Hliboproduct GDR Ukraina 457 772 47 815 0,3

Oriflame Cosmetics 66 100 20 544 0,1

X5 Retail Group GDR 832 819 206 138 1,4

Konsument sällanköp 791 768 5,4

GAZ total 100 178 0,7

GAZ pref* 54 583 6 565 0,0

GAZ* 306 485 93 613 0,6

M.Video* 9 172 907 516 168 3,5

Sollers* 1 500 909 175 421 1,2

Råvaror 1 481 453 10,1

Akron* 134 700 40 691 0,3

Evraz GDR 637 218 125 654 0,9

GMK Norilsky Nikel ADR 1 653 700 273 753 1,9

LSR Group* 1 954 830 429 398 2,9

Magnitogorsk GDR 727 280 52 393 0,4

Mechel pref ADR 1 606 861 87 276 0,6

NLMK GDR 492 398 121 254 0,8

Petropavlovsk 418 251 31 005 0,2

Raspadskaya* 4 023 203 149 557 1,0

Rusforest 4 200 000 48 300 0,3

Severstal GDR 790 000 91 619 0,6

Sibirskiy Cement** 193 833 30 553 0,2

Telekommunikation 500 805 3,4

MTS total 290 760 2,0

MTS New* 1 477 724 75 627 0,5

MTS* 4 142 432 215 133 1,5

Vimpelkom ADR 2 604 422 210 045 1,4

Summa värdepapper 13 991 488 95,2

Reglerade marknader 6 035 709 41,1

Andra marknader som är reglerade (*) 7 567 480 51,5

Övriga (**) 388 299 2,6

Övriga tillgångar och skulder, netto 693 761 4,7

Fondförmögenhet 14 685 249 100,0

1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier

Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader

utanför EES.

* Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade.

** Övriga finansiella instrument.

2) Om inget annat anges är instrumentet utgivet av en emittent hemmahörande i Ryssland eller av ett utländskt bolag

som bedriver väsentlig verksamhet eller väsentligen investerar i Ryssland.

3) Investering i East Capital Bering Central Asia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

4) Investering i East Capital Bering Russia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

5) Investering i East Capital Bering Ukraine Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

5


Förvaltningsberättelse

Fonden sjönk med 4,2% under det första halvåret, medan jämförelseindex

steg med 0,7% (båda i SEK). Fondförmögenheten var 1 148 miljoner

SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med 1 550 miljoner SEK

vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var 530 miljoner SEK.

Marknadskommentar

De baltiska marknaderna utvecklades i genomsnitt i linje med Östeuropaindex

under perioden. Men skillnaderna var betydande mellan

marknader och kvartal. Lettland var en av de bästa marknaderna i Östeuropa

under perioden med en uppgång på 22,3%, medan Litauen steg

med mer blygsamma 5,1%. Den estniska marknaden var så gott som

oförändrad och utvecklades således sämre än index. Som för så många

andra marknader i regionen var det första kvartalet ganska bra. Det

andra kvartalet dominerades av skuldkrisen i euroområdet och de amerikanska

budgetproblemen, med minskad riskaptit och en flykt till

(uppfattat) säkra placeringar som följd.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades ungefär 5 procentenheter sämre än jämförelseindex.

Huvudskälet till den sämre utvecklingen var en underviktsposition

i Lettland. Råvaror – en liten sektor i fonden – var den sektor som

utvecklades bäst under perioden, med en uppgång på 13,6%. Finans var

den bästa av de större sektorerna: sektorn steg med 10,8% och bidrog

med 2 procentenheter till fondens resultat. Swedbank, en svensk bank

med omfattande verksamhet i hela Baltikum, var betydelsefull för sektorn

med en uppgång på 21,5% under perioden. Även hälsovård gick

starkt; till exempel steg Grindeks med 11,6%.

Den inhemska efterfrågan började återhämta sig mot slutet av förra

året, och sektorn konsument dagligvaror redovisade en blygsam uppgång

på 3,2%, men skillnaderna inom sektorn var betydande. Litauiska

Pieno Zvaigzdes steg med 24,1%, medan Linas Agro Group och Rokiskio

Suris – båda från Litauen – sjönk med 14% respektive 10,4%. Sektorn

konsument sällanköp klarade sig sämre och sjönk med 7,2%. Estniska

Baltika drog ned sektorns resultat genom att sjunka med 37,2%, medan

PTA Group faktiskt steg med 32,8%.

Förändringar under perioden

Den viktigaste förändringen i portföljen var försäljningen av hela positionen

– motsvarande 9,7% av fondförmögenheten – i svenska statsskuldväxlar

till förmån för lettisk och litauisk exponering. Den förra

ökades med nästan 3 procentenheter, till 8,1%, och den senare med

mer än 10 procentenheter, till 49,4%. Den estniska exponeringen minskades

något, till 24,4%. Ingen större sektorförändringar gjordes, utan

fyra sektorer – finans, konsument dagligvaror, industri och konsument

sällanköp – med lika stor vikt utgör ungefär 70% av portföljen.

6

East Capital

Baltikumfonden

Fondfakta

Risk Hög

Fondbolag East Capital Asset Management AB

Fondens startdatum 1998-06-30

Kursnotering/handel Dagligen

Index OMX Baltic Benchmark Capped Index

Total Return (gross)

Utdelning Ja, återinvesteras

Förvaltningsavgift 2,5 %

Insättningsavgift 2,5 %

Utträdesavgift 0 %

Minsta insättning 200 SEK

Månadsspar Ja, lägst 200 SEK

Valbar i PPM Ja, nummer 552 984

Valbar i IPS Ja

Bankgiro 5237-7181

ISIN-kod SE0000777724

Bryttid För insättningar som finns på fondens

bankkonto före kl. 13:00 köps fondandelar

till ett andelsvärde som beräknas senare

samma dag.

Mål och placeringsriktning

Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna.

Fonden placerar huvudsakligen i baltiska finansiella tillgångar,

utgivna av emittenter hemmahörande i Estland, Lettland och Litauen,

och upp till 10% av fondförmögenheten kan placeras i Polen. Både

direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av

fondens förmögenhet genom direktexponering. Andelen aktier

utgivna av emittenter inom EU uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet.

Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten

investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven

ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier.

Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat

är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument

sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används

integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens

tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster

samt andra risker.

Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Baltikumfonden


Kursutveckling jämfört med valutajusterat index

Jämförelseindex per 1998-06-30 likställt fondandelens värde 10 kr

East Capital Baltikumfonden

Index 1

600%

400%

200%

0%

-200%

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Fondens tio största aktieinnehav

Bolag Land Verksamhet % av fondförmögenheten

SEB Baltikum Finans 9,4

TEO Litauen Telekommunikation 7,9

Pieno Zvaigzdes Litauen Konsument dagligvaror 7,8

Grindeks Lettland Hälsovård 5,9

Tallinna Kaubamaja Estland Konsument sällanköp 5,3

City Service Litauen Industri 5,0

Swedbank Baltikum Finans 4,6

Tallink Estland Industri 4,6

Merko New Estland Industri 4,3

Linas Agro Group Litauen Konsument dagligvaror 4,2

Fondförmögenhetens fördelning (%)

Konsument dagligvaror 19,9

Industri 17,5

Finans 17,1

Konsument sällanköp 16,9

Telekommunikation 7,9

Hälsovård 5,9

El, vatten och gas 4,6

Energi 4,4

Råvaror 1,9

Övriga tillgångar och skulder, netto 4,0

Halvårsberättelse 2011

East Capital Baltikumfonden

Litauen 49,4

Estland 24,3

Baltikum 2 14,2

Lettland 8,1

Övriga tillgångar och skulder,


netto

4,0

Fondens nyckeltal

Totalavkastning

East Capital

2011 H1 2010 2009 2008 2007

Baltikumfonden -4% 38% 21% -57% 1%

Index 1 (SEK)

Fondförmögenhet,

1% 43% 10% -53% -6%

tkr

Antal utelöpande

1 147 770 1 549 906 493 571 414 202 1 252 318

andelar 23 663 794 30 627 605 13 217 870 12 942 358 16 868 232

Andelsvärde, kr

Utdelning per

48,50 50,60 37,34 32,00 74,24

andel, kr - 0,71 1,13 0,53 0,41

Balansräkning (tkr)

2011-06-30 2010-06-30

Tillgångar

Finansiella instrument med

positivt marknadsvärde 1 100 148 811 352

Bank och övriga medel 47 173 72 568

Kortfristiga fordringar 807 2 870

Upplupna utdelningar 2 224 -

Summa tillgångar 1 150 352 886 870

Skulder och fondförmögenhet

Finansiella instrument med

negativt marknadsvärde -

Övriga kortfristiga skulder 2 582 3 300

Summa skulder 2 582 3 300

Fondförmögenhet 1 147 770 883 490

Summa skulder och fondförmögenhet 1 150 352 886 790

1 Baltic 30 Index t.o.m. 2010-06-30, OMX Baltic Index Capped Index Total Return (gross) fr.o.m. 2010-07-01.

2 Se redovisning av innehav på nästkommande sida.

7


Finansiella instrument 1

Namn Land

8

Antal

aktier

Marknadsvärde,

tkr

Andel

%

El, vatten och gas 52 460 4,6

Lesto Ab Litauen 268 683 1 891 0,2

Lietuvos Dujos Litauen 5 455 659 32 934 2,9

Tallinna Vesi Estland 259 763 17 635 1,5

Energi 50 569 4,4

Klaipedos Nafta Litauen 10 001 290 39 822 3,5

LASCO Lettland 2 124 166 10 748 0,9

Finans 195 322 17,1

Arco Vara As Estland 48 564 1 932 0,2

Bankas Snoras pref

East Capital Baltic

Litauen 168 686 2 956 0,3

Property Investors** 2 Baltikum 1 818 2 752 0,2

SEB 3 Baltikum 2 072 900 107 169 9,4

Siauliu Bankas Litauen 9 578 606 27 681 2,4

Swedbank A 4 Baltikum 493 700 52 480 4,6

Trigon Property Development Estland 102 016 352 0,0

Hälsovård 67 270 5,9

Grindeks Lettland 764 489 67 270 5,9

Industri 200 610 17,5

City Service Litauen 2 227 618 57 530 5,0

Järvevana Estland 225 280 637 0,1

Laivite** Litauen 100 370 1 600 0,1

Limarko Litauen 5 559 190 6 783 0,6

Merko Ehitus Estland 678 521 48 866 4,3

Nordecon International Estland 1 905 088 22 477 2,0

Rigas Kugu Buvetava Lettland 637 015 2 761 0,2

Tallink Estland 8 251 386 52 385 4,6

Trev-2 Grupp** Estland 231 447 4 409 0,4

Valmieras Stikla Skiedra Lettland 321 020 3 161 0,3

Konsument dagligvaror 228 049 19,9

Linas Agro Group AB Litauen 11 037 819 48 607 4,2

Pieno Zvaigzdes Litauen 6 134 268 88 919 7,8

Rokiskio Suris Litauen 3 665 850 48 261 4,2

Vilniaus Degtine Litauen 2 254 262 5 729 0,5

Zemaitijos Pienas Litauen 5 454 903 36 533 3,2

Finansiella instrument (fortsättning)

Konsument sällanköp 193 825 16,9

Apranga Litauen 3 198 832 47 425 4,1

Baltika Estland 3 243 438 19 520 1,7

Eesti Ekspress Grupp Estland 2 531 967 31 475 2,7

Klaipedos Baldai Litauen 147 125 1 392 0,1

Olympic Entertainment Estland 1 490 942 18 261 1,6

Tallinna Kaubamaja Estland 1 282 965 60 935 5,3

Utenos Trikotazas Litauen 2 091 319 5 468 0,5

Vilniaus Baldu Kombinatas Litauen 88 603 9 349 0,8

Råvaror 21 685 1,9

Grigiskes Litauen 1 799 986 12 550 1,1

Liepajas Metalurgs Lettland 497 091 9 134 0,8

Telekommunikation 90 358 7,9

TEO Litauen 15 036 589 90 358 7,9

Summa värdepapper 1 100 148 96,0

Reglerade marknader 1 091 386 95,3

Andra marknader som är reglerade (*) 0 0,0

Övriga (**) 8 762 0,8

Övriga tillgångar och skulder, netto 47 622 4,1

Fondförmögenhet 1 147 770 100,0

1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier

Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader

utanför EES.

* Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade.

** Övriga finansiella instrument.

2) East Capital Baltic Property Investors, ett svenskt bolag med verksamhet i Baltikum.

3) SEB, ett finansbolag noterat i Sverige med verksamhet i Baltikum.

4) Swedbank A, ett finansbolag noterat i Sverige med verksamhet i Baltikum.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Baltikumfonden


Förvaltningsberättelse

Fonden sjönk med 4,2% under det första halvåret, medan jämförelseindex

steg med 1,4% (båda i SEK). Fondförmögenheten var 7 075 miljoner

SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med 7 664 miljoner

SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet uppgick till 244 miljoner SEK.

Marknadskommentar

Marknaderna i Östeuropa kännetecknades av ett antal till synes olikartade

tendenser under perioden. För det första fick de flesta marknader

stöd av stigande valutor, vilket blåste upp resultaten i USD. För det

andra var skillnaderna stora sett till utvecklingen: Serbien steg med

över 30%, medan Ukraina och Turkiet tappade nästan 10%. I allmänhet

utvecklades marknaderna Sydöstra Europa och Centraleuropa starkt,

med tvåsiffriga uppgångar, medan Turkiet, Kazakstan, Ukraina och Slovenien

utvecklades sämre, med negativa avkastningar under perioden.

Den stora ryska marknaden sjönk med 6,7% under det andra kvartalet,

men steg med 7,7% under perioden som helhet efter ett starkt första

kvartal. För det tredje var det första kvartalet ganska bra, medan det

andra kvartalet dominerades av skuldkrisen i euroområdet och de amerikanska

budgetproblemen, med minskad riskaptit och en flykt till

(uppfattat) säkra placeringar som följd.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades ungefär 6 procentenheter sämre än jämförelseindex.

Huvudskälet till den sämre utvecklingen var fondens underviktning

i Centraleuropa och i energi, särskilt Gazprom. Fonden underpresterade

även på bolagsspecifik nivå på grund av dess många innehav

utanför index.

Energisektorn var en av de sektorer som utvecklades bäst, mycket

tack vare det faktum att Gazprom steg med 16,4% under perioden. Fondens

innehav utanför index i sektorerna råvaror, el, vatten och gas samt

konsument dagligvaror medförde att fonden underpresterade kraftigt

på dessa områden. Finans gick relativt svagt på det hela taget, på grund

av global oro.

Förändringar under perioden

På marknadsnivå var den viktigaste händelsen en minskning i Ryssland

till förmån för Turkiet och Centraleuropa. Det var dock snarast fråga

om en normalisering av portföljen, eftersom exponeringen mot Ryssland

hade varit snudd på rekordstor.

Exponeringen mot ryska olje- och gasbolag ökades betydligt i början

av perioden eftersom värderingsgapet mot vissa konsumentbolag hade

blivit mycket stort. Mot slutet av perioden var det inte längre fallet, varför

exponeringen mot ryska olje- och gasbolag minskades. I Turkiet

ökade fonden exponeringen mot räntekänsliga sektorer, såsom

bostadsfastighetsbolag, men blev mer defensiv mot slutet av perioden

på grund av oro för överhettning.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Östeuropafonden

East Capital

Östeuropafonden

Fondfakta

Risk Hög

Fondbolag East Capital Asset Management AB

Fondens startdatum 2002-03-18

Kursnotering/handel Dagligen

Index MSCI EM Europe Index Total Return (net)

Utdelning Ja, återinvesteras

Förvaltningsavgift 2,5 %

Insättningsavgift 2,5 %

Utträdesavgift 0 %

Minsta insättning 200 SEK

Månadsspar Ja, lägst 200 SEK

Valbar i PPM Ja, nummer 442 483

Valbar i IPS Ja

Bankgiro 5342-3927

ISIN-kod SE0000888208

Bryttid För insättningar som finns på fondens

bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar

till ett andelsvärde som beräknas senare

samma dag.

Mål och placeringsriktning

Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna.

Fonden placerar huvudsakligen i östeuropeiska finansiella tillgångar,

utgivna av emittenter hemmahörande i Albanien, Armenien,

Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien,

Grekland, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien,

Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien,

Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkiet, Turkmenistan,

Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike. Både

direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av

fondens förmögenhet genom direktexponering. Andelen aktier och

aktierelaterade instrument i fonden uppgår till minst 75% av fondens

förmögenhet.

Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten

investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven

ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier.

Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat

är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument

sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används

integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens

tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster

samt andra risker.

Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges.

9


Kursutveckling jämfört med valutajusterat index

Fondens tio största aktieinnehav

Bolag Land Sektor % av fondförmögenheten

Sberbank Ryssland Finans 6,2

Gazprom Ryssland Energi 5,4

Lukoil Ryssland Energi 5,3

Surgut NG Ryssland Energi 3,5

Transneft Ryssland Energi 2,7

Raiffeisen International Östeuropa Finans 2,4

Rosneft Ryssland Energi 2,3

East Capital Explorer Östeuropa Finans 2,2

M.Video Ryssland Konsument sällanköp 2,1

LSR Group Ryssland Råvaror 1,8

Fondförmögenhetens fördelning (%)

Finans 34,5

Energi 29,6

Råvaror 7,5

Konsument sällanköp 6,3

Industri 5,8

Telekommunikation 4,4

El, vatten och gas 4,3

Konsument dagligvaror 3,1

Hälsovård 0,6

Informationsteknologi 0,3

Övriga tillgångar och skulder, netto 3,5

10

Jämförelseindex per 2002-03-18 likställt fondandelens värde 10 kr

East Capital Östeuropafonden

Index 1

400%

200%

0%

-200%

2004 2006 2008 2010

Ryssland 52,5

Turkiet 11,4

Östeuropa 2 9,1

Polen 6,5

Rumänien 3,5

Ungern 3,0

Tjeckien 2,0

Slovenien 1,4

Litauen 1,3

Baltikum 2 1,1

Övriga länder 4,7

Övriga tillgångar och skulder,


netto

3,5

Fondens nyckeltal

Total return

East Capital

2011 H1 2010 2009 2008 2007

Östeuropafonden -4% 18% 86% -64% 24%

Index 1 (SEK)

Fondförmögenhet,

1% 9% 65% -62% 20%

tkr

Antal utelöpande

7 075 272 7 664 207 5 598 508 3 261 503 12 205 326

andelar 170 428 795 176 802 708 152 684 270 165 174 521 222 863 068

Andelsvärde, kr

Utdelning per

41,51 43,35 36,67 19,75 54,77

andel, kr - - - - -

Balansräkning (tkr)

2011-06-30 2010-06-30

Tillgångar

Finansiella instrument med

positivt marknadsvärde 6 807 058 5 736 043

Bank och övriga medel 199 592 45 862

Kortfristiga fordringar 72 154 26 819

Upplupna utdelningar 60 166 27 046

Summa tillgångar 7 138 970 5 835 770

Skulder och fondförmögenhet

Övriga kortfristiga skulder 63 699 53 598

Summa skulder 63 699 53 598

Fondförmögenhet 7 075 272 5 782 172

Summa skulder och fondförmögenhet 7 138 970 5 835 770

1 MSCI EM Europe Index t.o.m. 2010-06-30, MSCI EM Europe Index Total Return (net) fr.o.m. 2010-07-01.

2 Se redovisning av innehav på nästkommande sida.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Östeuropafonden


Finansiella instrument 1

Namn Verksamhet

Halvårsberättelse 2011

East Capital Östeuropafonden

Antal

aktier

Marknadsvärde,

tkr

Andel

%

Balkan 22 088 0,3

East Capital Bering Balkan Cert 2 Finans 3 708 000 22 088 0,3

Baltikum

East Capital Baltic Property

78 158 1,1

Investors AB (Publ)** Finans 7 932 12 007 0,2

SEB Finans 848 402 43 862 0,6

Swedbank A Finans 209 675 22 288 0,3

Estland 48 746 0,7

Tallink Industri 3 581 485 22 738 0,3

Tallinna Kaubamaja Konsument sällanköp 547 592 26 008 0,4

Georgien 16 922 0,2

Bank of Georgia GDR REG S Finans 164 500 16 922 0,2

Grekland 12 907 0,2

Fourlis Holdings Konsument sällanköp 339 832 12 907 0,2

Kazakstan 50 857 0,7

Bank Tsentrkredit Finans 281 772 6 062 0,1

BTA**

East Capital Bering

Finans 21 091 0 0,0

Central Asia Cert 3 Finans 1 502 420 5 235 0,1

Halyk Bank GDR REG S Finans 114 800 6 504 0,1

Kazkommertsbank GDR REG S Finans 163 121 5 679 0,1

Kazmunai Gas Ep GDR Energi 217 323 27 377 0,4

Kroatien 35 835 0,5

Atlantic Grupa* Konsument dagligvaror 17 117 14 894 0,2

Istraturist* Konsument sällanköp 34 490 11 924 0,2

Maistra* Konsument sällanköp 50 752 4 124 0,1

Podravka* Konsument dagligvaror 12 234 4 893 0,1

Lettland 26 974 0,4

Grindeks Hälsovård 306 548 26 974 0,4

Parex Banka** Finans 768 000 0 0,0

Litauen 91 461 1,3

City Service Industri 922 200 23 816 0,3

Pieno Zvaigzdes Konsument dagligvaror 2 390 734 34 655 0,5

TEO Telekommunikation 5 489 945 32 990 0,5

Polen 455 295 6,5

Asseco Poland Informationsteknologi 189 957 21 714 0,3

Bre Bank Finans 19 125 14 376 0,2

Cyfrowy Polsat Konsument sällanköp 623 438 23 597 0,3

Grupa Lotos Energi 150 698 15 693 0,2

ING Bank Slaski Finans 8 944 17 700 0,3

KGHM Råvaror 107 425 48 811 0,7

Kogeneracja El, vatten och gas 49 304 10 746 0,2

PGNiG Energi 2 566 678 24 864 0,4

PKN Energi 218 400 26 043 0,4

PKO Finans 90 800 8 796 0,1

Polimex Mostostal Industri 1 708 074 12 686 0,2

Polska Grupa Energetyczna El, vatten och gas 676 900 37 392 0,5

PZU Finans 122 211 105 704 1,5

Finansiella instrument (fortsättning)

Reinhold Polska Finans 597 945 5 103 0,1

Tauron Polska Energia El, vatten och gas 1 186 443 18 006 0,3

TPSA Telekommunikation 629 200 24 178 0,3

TVN Konsument sällanköp 732 719 27 361 0,4

Zaklady Azotowe Pulawy Råvaror 45 826 12 525 0,2

Rumänien 244 615 3,5

Banca Transilvania Finans 3 240 876 8 782 0,1

BRD Groupe Cociete Generale Finans 194 080 5 890 0,1

Fondul proprietatea

Fondul proprietatea

Finans 92 999 300 107 860 1,5

Wts 2011-11-30 Finans 19 11 410 0,2

Petrom Energi 63 327 909 52 443 0,7

Sif 1 (Banat Crisana) Finans 4 653 400 10 350 0,1

Sif 2 (Moldova) Finans 4 713 600 12 773 0,2

Sif 3 (Transilvania) Finans 9 265 600 10 304 0,1

Sif 4 (Muntenia) Finans 6 854 700 10 194 0,1

Sif 5 (Oltenia) Finans 4 929 400 14 608 0,2

Ryssland 3 703 738 52,5

Aeroflot* Industri 1 867 636 29 254 0,4

Akron* Råvaror 39 700 11 993 0,2

Bank of St Petersburg* Finans 2 042 540 64 456 0,9

Bashneft pref* Energi 414 962 116 239 1,6

Dixy* Konsument dagligvaror 242 836 21 163 0,3

East Capital Bering Russia Cert 4 Finans 1 465 060 31 294 0,4

East Capital Financials Fund** Finans 10 134 17 200 0,2

Eurasia Drilling GDR Energi 192 594 35 966 0,5

Evraz GDR Råvaror 183 043 36 095 0,5

FESCO* Industri 34 257 978 99 920 1,4

GAZ total 28 528 0,4

GAZ pref* Konsument sällanköp 30 000 3 608 0,1

GAZ* Konsument sällanköp 81 587 24 920 0,4

Gazprom ADR Energi 4 106 382 379 007 5,4

GMK Norilsky Nikel ADR Råvaror 465 277 77 022 1,1

Gruppa Cherkizovo GDR Konsument dagligvaror 94 611 11 919 0,2

Integra Group GDR Energi 2 819 800 57 086 0,8

Kuzbass Razrezugol** Energi 14 625 554 33 655 0,5

Kuzbasskaya Topli* Energi 672 194 34 812 0,5

LSR Group* Råvaror 563 908 123 868 1,8

Lukoil ADR Energi 928 537 373 253 5,3

M.Video* Konsument sällanköp 2 600 555 146 336 2,1

Magnitogorsk GDR Råvaror 210 456 15 161 0,2

Mechel pref ADR Råvaror 460 437 25 009 0,4

Mostotrest* Industri 994 300 52 150 0,7

MRSK Holding total 101 958 1,4

MRSK Holding pref* El, vatten och gas 11 699 416 6 463 0,1

MRSK Holding* El, vatten och gas 114 780 772 95 495 1,4

MRSK Tsentra I privolzhya* El, vatten och gas 521 995 365 21 086 0,3

MRSK Tsentra* El, vatten och gas 28 897 296 6 039 0,1

MTS total 81 164 1,2

MTS New* Telekommunikation 448 426 22 950 0,3

MTS* Telekommunikation 1 120 937 58 215 0,8

NLMK GDR Råvaror 139 042 34 239 0,5

Nomos Bank GDR Finans 111 649 12 616 0,2

OGK-2* El, vatten och gas 40 446 757 11 914 0,2

Raspadskaya* Råvaror 1 079 311 40 122 0,6

Rosneft GDR Energi 2 988 114 159 272 2,3

Rushydro total 24 131 0,3

Rushydro GDR El, vatten och gas 4 135 125 0,0

Rushydro Temp* El, vatten och gas 504 348 152 0,0

Rushydro* El, vatten och gas 78 921 283 23 854 0,3

Rusforest Råvaror 1 080 000 12 420 0,2

Sberbank total 440 068 6,2

Sberbank pref* Finans 714 199 12 226 0,2

11


Finansiella instrument (fortsättning) Finansiella instrument (fortsättning)

Sberbank* Finans 18 848 483 427 842 6,1

Severstal GDR Råvaror 225 100 26 105 0,4

Sistema* Industri 8 904 700 62 669 0,9

Sollers* Konsument sällanköp 404 621 47 291 0,7

Surgut NG total 244 189 3,5

Surgut NG ADR Energi 413 753 25 891 0,4

Surgut NG pref ADR Energi 1 050 400 33 048 0,5

Surgut NG pref* Energi 58 502 032 185 250 2,6

Tatneft pref* Energi 4 175 295 85 536 1,2

TNK-BP Holding total 86 340 1,2

TNK-BP Holding pref* Energi 3 266 296 56 855 0,8

TNK-BP Holding* Energi 1 488 386 29 485 0,4

Transneft pref* Energi 20 878 191 151 2,7

Ufimsky NPZ** Energi 524 200 4 762 0,1

Vimpelkom ADR Telekommunikation 742 692 59 898 0,8

VTB Bank GDR Finans 1 790 331 69 871 1,0

X5 Retail Group GDR Konsument dagligvaror 240 431 59 511 0,8

Serbien 65 979 0,9

Aerodrom Nikola Industri 36 427 1 777 0,0

AIK Banka** Finans 94 163 26 094 0,4

Energoprojekt Holding Industri 205 818 15 666 0,2

Komercijalna Banka Finans 33 682 9 222 0,1

Nafta Industrija Energi 46 357 3 034 0,0

Sojaprotein Konsument dagligvaror 113 551 10 185 0,1

Slovenien 95 423 1,4

Mercator

Nova Kreditna Banka

Konsument dagligvaror 31 364 46 212 0,7

Maribor total 35 567 0,5

Nova Kreditna Banka Maribor Finans 508 517 31 677 0,4

Nova Kreditna Banka Maribor Finans 62 000 3 890 0,1

Pivovarna Lasko Konsument dagligvaror 29 564 2 251 0,0

Zavarovalnica Triglav Finans 86 900 11 393 0,2

Tjeckien 143 829 2,0

Cesky Telecom Telekommunikation 94 200 15 466 0,2

CEZ El, vatten och gas 178 498 57 906 0,8

Komercni Banka Finans 28 131 43 185 0,6

New World Resources Råvaror 184 700 17 164 0,2

Orco property GRP Finans 137 330 10 108 0,1

Turkiet 805 459 11,4

Akbank Finans 981 086 28 703 0,4

Anadolu Cam Råvaror 93 523 1 441 0,0

Anadolu Hayat Finans 570 409 9 034 0,1

Arcelik Konsument sällanköp 896 500 28 956 0,4

Aygaz El, vatten och gas 430 716 17 558 0,2

Do & Co Restaurants & Catering Konsument sällanköp 97 990 30 962 0,4

Ege Seramik Industri 1 599 616 14 352 0,2

Emlak Konut Gayrimenkul Finans 1 778 400 18 939 0,3

Garanti Bankasi Finans 2 936 584 84 309 1,2

Halkbank Finans 1 863 643 87 964 1,2

Is Finansal Kiralama Finans 2 669 400 12 808 0,2

Koza Altin Isletmeleri Råvaror 303 872 25 781 0,4

Sabanci Holding Finans 2 043 801 54 372 0,8

Sinpas GYO Finans 2 820 976 19 917 0,3

Sise Cam Konsument sällanköp 3 152 414 43 531 0,6

Trakya Cam Industri 3 083 627 41 499 0,6

Tupras Energi 286 430 44 246 0,6

Turk Telekom Telekommunikation 1 499 255 49 711 0,7

Turkish Airlines Industri 1 168 811 19 332 0,3

Turkiye Is Bankasi Finans 4 019 672 77 773 1,1

12

Vakifbank Finans 5 185 700 74 239 1,1

Yapi Kredi Bankasi Finans 1 261 900 20 034 0,3

Turkmenistan 7 954 0,1

Dragon Oil Energi 149 900 7 954 0,1

Ukraina 46 370 0,7

Bank Aval**

East Capital Bering

Finans 33 418 941 8 492 0,1

Ukraine Cert 5 Finans 3 388 410 22 263 0,3

Myronivsky Hliboproduct GDR Konsument dagligvaror 149 490 15 614 0,2

Ungern 212 753 3,0

FOTEX Finans 745 599 9 593 0,1

Gedeon Richter Hälsovård 13 681 17 086 0,2

Magyar Telekom Telekommunikation 2 412 900 49 023 0,7

MOL Energi 48 130 34 864 0,5

OTP Bank Finans 401 920 82 698 1,2

Pannenergy Råvaror 681 563 19 490 0,3

Östeuropa 641 730 9,1

CA Immobilien Anlagen 6 Finans 462 283 52 887 0,7

East Capital Explorer 7 Finans 2 105 011 154 718 2,2

Erste Bank 8 Finans 251 487 82 599 1,2

Immofinanz AG 9 Finans 2 815 113 75 672 1,1

KBC BB 10 Finans 83 853 20 779 0,3

OMV 11 Energi 175 822 48 391 0,7

Raiffeisen International 12 Finans 514 273 167 115 2,4

Statoil Fuel & Retail 13 Konsument sällanköp 200 900 12 286 0,2

Systemair 14 Industri 122 372 11 564 0,2

Unicredit 15 Finans 1 176 700 15 718 0,2

Summa värdepapper 6 807 095 96,5

Reglerade marknader 4 555 735 64,6

Andra marknader som är reglerade (*) 2 149 149 30,5

Övriga (**) 102 211 1,4

Övriga tillgångar och skulder, netto 268 177 3,8

Fondförmögenhet 7 075 272 100,0

1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier

Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader

utanför EES.

* Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade.

** Övriga finansiella instrument.

2) Investering i East Capital Bering Balkan Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

3) Investering i East Capital Bering Central Asia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

4) Investering i East Capital Bering Russia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

5) Investering i East Capital Bering Ukraine Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

6) CA Immobilien Anlagen, ett fastighetsbolag noterat i Österrike med verksamhet i Östeuropa.

7) East Capital Explorer, ett investmentbolag noterat i Sverige med exponering mot Östeuropa.

8) Erste Bank, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

9) Immofinanz AG, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

10) KBC BB, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

11) OMV, ett oljebolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

12) Raiffeisen International, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

13) Statoil Fuel & Retail, ett oljebolag noterat i Norge och verksamt i Östeuropa.

14) Systemair, ett byggföretag noterat i Sverige och verksamt i Östeuropa.

15) Unicredit, ett finansbolag noterat i Italien och verksamt i Östeuropa.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Östeuropafonden


Förvaltningsberättelse

Fonden sjönk med 3,1% under det första halvåret, medan jämförelseindex

sjönk med 8,0% (båda i SEK). Fondförmögenheten var 1 087

miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med 1 095 miljoner

SEK vid årsskiftet. Nettoinflödet till fonden var 33 miljoner SEK.

Marknadskommentar

Marknaderna i sydöstra Europa rörde sig i olika riktningar under perioden.

Serbien, Bulgarien, Kroatien och Rumänien var bland de bästa

marknaderna i Östeuropa och steg med 15–30%, medan Slovenien och

Turkiet var bland de sämsta, med nedgångar på 5,1% respektive 8,4%.

Den starka utvecklingen i den förra gruppen hänger samman med

attraktiva värderingar, en stabilare makroekonomi, positiva nyhetsflöden

och ett lågt utgångsläge. I början av perioden låg de flesta av dessa

marknader mer än 50% under sina nivåer före krisen. Den turkiska

marknaden utvecklades sämre än övriga marknader trots att den turkiska

ekonomin var en av de snabbast växande i världen. Men en kombination

av oro för överhettning, låg vinsttillväxt och ett högre utgångsläge

gjorde investerarna tveksamma.

Fondens utveckling

Fonden överträffade jämförelseindex med ungefär 5 procentenheter.

Turkiet, som utvecklades sämre än övriga marknader under perioden,

var huvudskälet till det dåliga resultatet. Bäst gick Rumänien och Serbien.

Ett antal mindre sektorer – telekommunikation, el, vatten och gas

samt informationsteknologi – utvecklades starkt och steg med 20–30%.

Av de större sektorerna utvecklades energi och konsument dagligvaror

bra och steg med 19,3% respektive 9,7%. Den rumänska energijätten

Petrom och serbiska Sojaprotein bidrog avsevärt, med uppgångar på

30,1% respektive 98,6%. På den negativa sidan dominerade finans, som

sjönk med 3,3% och drog ned fondens resultat med 2,2% till följd av

skuldproblemen i euroområdet. Banker utvecklades sämre än förväntat:

slovenska Nova Kreditna Bank Maribor, Turkiye Is Bankasi och österrikiska

Raiffeisen International tappade 27,7%, 12,2% respektive 5,5%.

Några banker utvecklades dock starkt. Serbian AIK Banka och Erste

Bank steg med 13,2% respektive 10,6%.

Förändringar under perioden

Den viktigaste förändringen var en väsentlig minskning i den turkiska

exponeringen till förmån för i synnerhet Rumänien och Serbien. Turkiet

förblir den största marknaden och utgör nästan en fjärdedel av fonden,

ned från en tredjedel. Inga stora sektorförändringar gjordes, däremot

vissa viktiga omfördelningar inom sektorer. Under perioden utökades

fonden med den rumänska privatiseringsfonden Fondul Proprietatea,

som blev ett av fondens större innehav.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Balkanfonden

East Capital

Balkanfonden

Fondfakta

Risk Hög

Fondbolag East Capital Asset Management AB

Fondens startdatum 2004-10-01

Kursnotering/handel Dagligen

Index STOXX Balkan Total Market Index

Total Return (net)

Utdelning Ja, återinvesteras

Förvaltningsavgift 2,5 %

Insättningsavgift 2,5 %

Utträdesavgift 0 %

Minsta insättning 200 SEK

Månadsspar Ja, lägst 200 SEK

Valbar i PPM Ja, nummer 872 382

Valbar i IPS Ja

Bankgiro 5820-4769

ISIN-kod SE0001244328

Bryttid För insättningar som finns på fondens

bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar

till ett andelsvärde som beräknas senare

samma dag.

Mål och placeringsriktning

Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna.

Fonden placerar huvudsakligen i finansiella tillgångar på Balkan,

utgivna av emittenter hemmahörande i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan,

Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Grekland,

Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro,

Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan,

Tjeckien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan,

Vitryssland och Österrike. Både direkt och indirekt exponering är

tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom

direktexponering. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i

fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet.

Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten

investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven

ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier.

Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat

är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument

sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används

integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens

tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster

samt andra risker.

Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges.

13


Kursutveckling jämfört med valutajusterat index

Fondens tio största aktieinnehav

Bolag Land Verksamhet

% av fondförmögenheten

Petrom Rumänien Energi 7,7

Mercator Slovenien Konsument dagligvaror 6,8

Nova Kreditna Banka Maribor Slovenien Finans 5,6

Erste Bank Östeuropa Finans 5,4

Raiffeisen International Östeuropa Finans 4,7

AIK Banka Serbien Finans 4,7

Fondul proprietatea Rumänien Finans 3,4

East Capital Bering Balkan Balkan Finans 2,8

OMV Östeuropa Energi 2,3

Halkbank Turkiet Finans 2,2

Fondförmögenhetens fördelning (%)

Finans 52,3

Konsument dagligvaror 14,0

Energi 11,7

Konsument sällanköp 8,3

Industri 6,8

Råvaror 1,6

Telekommunikation 1,3

Hälsovård 0,9

El, vatten och gas 0,4

Informationsteknologi 0,1

Övriga tillgångar och skulder, netto 2,4

14

Jämförelseindex per 2004-10-01 likställt fondandelens värde 10 kr

East Capital Balkanfonden

Index 1

200%

100%

0%

-100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Turkiet 24,3

Rumänien 19,7

Serbien 15,3

Slovenien 15,0

Östeuropa 2 12,5

Kroatien 5,6

Balkan 2 2,8

Grekland 1,8

Bulgarien 0,6

Övriga tillgångar och skulder,


netto

2,4

Fondens nyckeltal

Totalavkastning

East Capital

2011 H1 2010 2009 2008 2007

Balkanfonden -3% -4% 29% -66% 41%

Index 1 (SEK)

Fondförmögenhet,

-8% -1% 65% -62% 20%

tkr

Antal utelöpande

1 087 121 1 095 472 1 212 782 1 163 313 6 872 989

andelar 81 845 314 79 706 652 84 145 620 102 286 695 206 270 143

Andelsvärde, kr

Utdelning per

13,28 13,74 14,41 11,37 33,32

andel, kr - 0,06 0,27 - -

Balansräkning (tkr)

2011-06-30 2010-06-30

Tillgångar

Finansiella instrument med positivt

marknadsvärde 1 061 270 1 091 245

Bank och övriga medel 23 413 31 262

Kortfristiga fordringar 5 121 3 644

Upplupna utdelningar 9 790 1 009

Summa tillgångar 1 099 594 1 127 160

Skulder och fondförmögenhet

Övriga kortfristiga skulder 12 473 4 151

Summa skulder 12 473 4 151

Fondförmögenhet 1 087 121 1 123 009

Summa skulder och fondförmögenhet 1 099 594 1 227 160

1 MSCI EM Europe Index t.o.m. 2010-06-30, STOXX Balkan Total Market Index Total Return (net) fr.o.m. 2010-07-01.

2 Se redovisning av innehav på nästkommande sida.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Balkanfonden


Resultaträkning (tkr) 1

Namn Verksamhet Antal aktier

Halvårsberättelse 2011

East Capital Balkanfonden

Marknadsvärde,

tkr

Andel

%

Balkan 30 663 2,8

East Capital Bering Balkan Cert Finans 5 147 500 30 663 2,8

Bulgarien 6 709 0,6

1St Investment Bank Finans 156 819 2 244 0,2

Doverie Holding Finans 326 949 4 465 0,4

Grekland 19 602 1,8

Fourlis Holdings Konsument sällanköp 516 100 19 602 1,8

Kroatien 61 083 5,6

Atlantic Grupa* Konsument dagligvaror 25 673 22 339 2,1

Atlantska Plovidba* Industri 4 107 3 425 0,3

Istraturist* Konsument sällanköp 57 890 20 014 1,8

Jamnica* Konsument dagligvaror 59 3 108 0,3

Podravka* Konsument dagligvaror 20 677 8 270 0,8

Valamar Grupa* Konsument sällanköp 50 282 3 927 0,4

Rumänien 214 493 19,7

Banca Transilvania Finans 5 080 634 13 768 1,3

BRD Groupe Cociete Generale Finans 311 880 9 466 0,9

Bursa Valori Bucuresti Finans 49 000 3 973 0,4

Fondul proprietatea Finans 31 482 600 36 513 3,4

Oltchim Råvaror 420 2 0,0

Petrom Energi 100 700 695 83 392 7,7

Saturn Sa Alba** Industri 82 116 474 0,0

Sif 1 (Banat Crisana) Finans 4 662 500 10 370 1,0

Sif 2 (Moldova) Finans 5 184 100 14 048 1,3

Sif 3 (Transilvania) Finans 9 280 400 10 321 0,9

Sif 4 (Muntenia) Finans 7 205 100 10 715 1,0

Sif 5 (Oltenia) Finans 4 347 100 12 882 1,2

THR Marea Neagra Konsument sällanköp 12 165 000 2 951 0,3

Transgaz Energi 11 265 5 619 0,5

Serbien 166 563 15,3

Aerodrom Nikola Industri 150 242 7 327 0,7

AIK Banka** Finans 184 238 51 056 4,7

Alfa Plam Konsument sällanköp 14 296 11 988 1,1

Bambi** Konsument dagligvaror 5 697 10 261 0,9

Cacanska Banka** Finans 6 659 8 893 0,8

Efes Zajecar** Konsument dagligvaror 3 619 1 626 0,1

Energoprojekt Holding Industri 311 572 23 716 2,2

Imlek** Konsument dagligvaror 15 677 2 945 0,3

JAFFA** Konsument dagligvaror 1 559 1 279 0,1

Komercijalna Banka Finans 57 270 15 680 1,4

Nafta Industrija Energi 20 000 1 309 0,1

PIK Cacak** Konsument dagligvaror 750 0 0,0

Pupin Telecom** Informationsteknologi 53 580 596 0,1

Sojaprotein Konsument dagligvaror 213 460 19 147 1,8

Srpska Banka** Finans 650 542 0,0

Toza Markovic** Industri 44 189 5 519 0,5

Univerzal Holding** Finans 11 809 234 0,0

Zitopromet - Mlin** Konsument dagligvaror 9 724 4 446 0,4

Slovenien 162 812 15,0

KRKA Hälsovård 10 578 5 823 0,5

Mercator

Nova Kreditna Banka

Konsument dagligvaror 49 850 73 449 6,8

Maribor total 60 531 5,6

Finansiella instrument (fortsättning)

Nova Kreditna Banka MariborFinans 693 745 43 216 4,0

Nova Kreditna Banka MariborFinans 276 000 17 315 1,6

Pivovarna Lasko Konsument dagligvaror 75 681 5 764 0,5

Zavarovalnica Triglav Finans 131 548 17 246 1,6

Turkiet 263 867 24,3

Akbank Finans 240 784 7 044 0,6

Albaraka Turk Finans 354 638 3 030 0,3

Anadolu Cam Råvaror 199 480 3 074 0,3

Anadolu Hayat Finans 248 575 3 937 0,4

Anadolu Sigorta Finans 911 442 3 946 0,4

Arcelik Konsument sällanköp 251 978 8 139 0,7

Aygaz El, vatten och gas 119 201 4 859 0,4

Celebi Industri 36 306 3 810 0,4

Cimsa Råvaror 99 234 3 352 0,3

Do & Co Restaurants & Catering Konsument sällanköp 26 849 8 483 0,8

Ege Seramik Industri 464 498 4 167 0,4

Emlak Konut Gayrimenkul Finans 499 700 5 321 0,5

Enka Insaat Industri 115 000 2 216 0,2

Ford Otosan Konsument sällanköp 66 421 3 601 0,3

Garanti Bankasi Finans 794 416 22 808 2,1

Halkbank Finans 504 099 23 793 2,2

Is Finansal Kiralama Finans 767 700 3 683 0,3

Is Reit Finans 637 591 3 034 0,3

Koc Holding Industri 107 912 2 938 0,3

Koza Altin Isletmeleri Råvaror 61 900 5 252 0,5

Mardin Cimento Råvaror 102 155 2 773 0,3

Sabanci Holding Finans 577 299 15 358 1,4

Selcuk Ecza Hälsovård 454 668 3 831 0,4

Sinpas GYO Finans 775 209 5 473 0,5

Sise Cam Konsument sällanköp 608 209 8 399 0,8

Soda Sanayii Råvaror 265 098 2 916 0,3

Tofas Konsument sällanköp 116 731 3 360 0,3

Trakya Cam Industri 845 956 11 385 1,0

Tupras Energi 80 895 12 496 1,1

Turk Telekom Telekommunikation 356 279 11 813 1,1

Turk Traktor Industri 25 300 3 671 0,3

Turkcell Telekommunikation 84 000 2 857 0,3

Turkish Airlines Industri 327 968 5 424 0,5

Turkiye Is Bankasi Finans 1 082 033 20 935 1,9

Unye Cimento Råvaror 9 851 159 0,0

Vakifbank Finans 1 465 126 20 975 1,9

Yapi Kredi Bankasi Finans 349 600 5 550 0,5

Östeuropa 135 476 12,5

Erste Bank Finans 180 300 59 218 5,4

OMV Energi 89 845 24 728 2,3

Raiffeisen International Finans 158 577 51 530 4,7

Summa värdepapper 1 061 270 97,6

Reglerade marknader 912 317 83,9

Andra marknader som är reglerade (*) 61 083 5,6

Övriga (**) 87 869 8,1

Övriga tillgångar och skulder, netto 25 851 2,4

Fondförmögenhet 1 087 121 100,0

1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier

Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader

utanför EES.

* Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade.

** Övriga finansiella instrument.

2) Investering i East Capital Bering Balkan Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext.

3) Erste Bank, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

4) OMV, ett oljebolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

5) Raiffeisen International, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa.

15


Förvaltningsberättelse

Fonden sjönk med 11,9% under det första halvåret, medan jämförelseindex

sjönk med 13,5% (båda i SEK). Fondförmögenheten var 1 809

miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med 2 673 miljoner

SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var 530 miljoner SEK.

Marknadskommentar

Det ter sig motsägelsefullt att den turkiska aktiemarknaden var den

sämsta i Östeuropa under perioden, med en nedgång på 8,4%, samtidigt

som den ekonomiska tillväxten i Turkiet är bland de högsta i världen.

Investerarna blev tveksamma till Turkiet redan i slutet av föregående

period, och marknaden handlades på rekordnivåer under det

andra halvåret 2010. Oron för ekonomisk överhettning växte sig också

starkare under perioden.

Centralbanken förde en oortodox penningpolitik som tryckte ned

liran och vållade oro bland bankerna. Det faktum att utsikterna för

finanssektorn, som utgör mer än hälften av aktiemarknaden, var påtagligt

sämre än tidigare var ett av skälen till den svaga utvecklingen. Det

bör dock påpekas att den turkiska banksektorn är en av de sundaste i

Europa och även rapporterade relativt bra siffror för det första kvartalet.

Investerarna inriktade sig dock mer på utsikterna.

Fondens utveckling

Fonden överträffade jämförelseindex med ungefär 1,5 procentenheter.

Huvudskälet till detta är den relativt sett mindre exponeringen mot

finanssektorn. Sektorn påverkades negativt av den inhemska ekonomiska

situationen och av oro över skuldsituationen i euroområdet i allmänhet

och Grekland i synnerhet, och sjönk med 12,7%. Sektorerna

telekommunikation, el, vatten och gas samt konsument sällanköp

utvecklades starkt och steg med 15–30%. Turk Telekom och Turk Sise

Cam, en glastillverkare, steg med 31,5% respektive 40,2% och var de två

bästa innehaven i fonden.

Förändringar under perioden

Exponeringen mot fastighetsbolag och andra räntekänsliga sektorer

ökades i början av perioden till följd av fallande räntor. Fonden ökade

även innehaven i tillverkare av glas (särskilt planglas för byggnation),

sanitetsgods och tegelpannor. Den inhemska efterfrågan var god, men

vissa aktier i konsumentsegmentet var mycket dyra. Fonden ökade därför

sin indirekta exponering, exempelvis mot Anadolu Cam, som tillverkar

ölflaskor och som handlades med betydande rabatt i förhållande till

öltillverkaren Anadolu Efes. Fonden blev mer defensiv mot slutet av

perioden efter ökande risker för överhettning. En del av fonden risksäkrades

också mot en eventuell försvagning av liran.

16

East Capital

Turkietfonden

Fondfakta

Risk Hög

Fondbolag East Capital Asset Management AB

Fondens startdatum 2006-03-29

Kursnotering/handel Dagligen

Index ISE 100 Index Total Return (net)

Utdelning Ja, återinvesteras

Förvaltningsavgift 2,5 %

Insättningsavgift 2,5 %

Utträdesavgift 0 %

Minsta insättning 200 SEK

Månadsspar Ja, lägst 200 SEK

Valbar i PPM Ja, nummer 333 690

Valbar i IPS Ja

Bankgiro 5718-0796

ISIN-kod SE0001621327

Bryttid För insättningar som finns på fondens

bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar

till ett andelsvärde som beräknas senare

samma dag.

Mål och placeringsriktning

Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna.

Fondens placeringsinriktning är knuten till den turkiska ekonomin,

och fonden får placera i finansiella tillgångar utgivna av emittenter

hemmahörande i Turkiet. Både direkt och indirekt exponering är

tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom

direktexponering. För att uppnå diversifiering och effektiv likviditetshantering

får fonden vidare placera upp till 1/3 av fondförmögenheten

i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Armenien,

Azerbajdzjan, Bahrain, Bulgarien, Cypern, Egypten, Georgien,

Irak, Kuwait, Libanon, Oman, Ryssland, Saudiarabien, Syrien och Förenade

Arabemiraten. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i

fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet.

Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten

investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven

ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier.

Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat

är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument

sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används

integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens

tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster

samt andra risker.

Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Turkietfonden


Kursutveckling jämfört med valutajusterat index

Jämförelseindex per 2006-03-29 likställt fondandelens värde 10 kr

East Capital Turkietfonden

Index 1

0%

-50%

-100%

2007 2008 2009 2010 2011

Fondens tio största aktieinnehav

Bolag Verksamhet % av fondförmögenheten

Halkbank Finans 8,3

Garanti Bankasi Finans 8,0

Turkiye Is Bankasi Finans 7,3

Turkiye Vakiflar Bankasi Finans 7,0

Sabanci Holding Finans 5,1

Turk Telekom Telekommunikation 4,7

Tupras Energi 4,2

Trakya Cam Industri 3,9

Turk Sise Cam Konsument sällanköp 3,6

Do & Co Restaurants & Catering Konsument sällanköp 3,1

Fondförmögenhetens fördelning (%)

Finans 52,1

Industri 12,3

Konsument sällanköp 12,0

Råvaror 7,5

Telekommunikation 5,7

Energi 4,2

El, vatten och gas 1,7

Hälsovård 1,2

Övriga tillgångar och skulder, netto 3,2

Halvårsberättelse 2011

East Capital Turkietfonden

Fondens nyckeltal

Totalavkastning

East Capital

2011 H1 2010 2009 2008 2007

Turkietfonden -12% 16% 90% -59% 52%

Index 1 (SEK)

Fondförmögenhet,

-14% 19% 82% -56% 61%

tkr

Antal utelöpande

1 808 968 2 672 548 1 681 448 844 394 2 207 337

andelar 199 728 195 259 878 440 190 051 345 178 598 920 192 454 571

Andelsvärde, kr

Utdelning per

9,06 10,28 8,85 4,73 11,47

andel, kr - 0,02 0,10 - -

Balansräkning (tkr)

2011-06-30 2010-06-30

Tillgångar

Finansiella instrument med positivt

marknadsvärde 1 751 168 2 149 802

Bank och övriga medel 56 035 28 607

Kortfristiga fordringar 5 784 9 866

Upplupna utdelningar - -

Summa tillgångar 1 812 987 2 188 275

Skulder och fondförmögenhet

Övriga kortfristiga skulder 4 019 23 952

Summa skulder 4 019 23 952

Fondförmögenhet 1 808 968 2 164 323

Summa skulder och fondförmögenhet 1 812 987 2 188 275

1 ISE 100 Index t.o.m. 2010-06-30, ISE 100 Index Total Return (net) fr.o.m. 2010-07-01.

17


Finansiella instrument 1

Namn Land 2

18

Antal

aktier

Marknadsvärde,

tkr

Andel

%

El, vatten och gas 30 333 1,7

Aygaz 744 118 30 333 1,7

Energi 75 682 4,2

Tupras 489 935 75 682 4,2

Finans 943 515 52,1

Akbank 1 693 566 49 547 2,7

Albaraka Turk 2 064 001 17 632 1,0

Anadolu Hayat 1 576 569 24 969 1,4

Anadolu Sigorta 5 191 625 22 479 1,2

Bank Asya 1 161 800 11 421 0,6

Emlak Konut Gayrimenkul 3 091 800 32 925 1,8

Garanti Bankasi 5 021 374 144 164 8,0

Halkbank 3 186 644 150 409 8,3

Is Finansal Kiralama 4 683 707 22 472 1,2

Is Reit 4 573 259 21 764 1,2

Reysas Reit 2 720 000 11 671 0,6

Sabanci Holding 3 495 321 92 988 5,1

Sinpas GYO 4 868 153 34 372 1,9

Solidere GDR Libanon 74 000 8 160 0,5

Torunlar Gayrimenkul 169 000 4 061 0,2

Turkiye Is Bankasi 6 873 706 132 993 7,3

Vakifbank 8 867 970 126 954 7,0

Yapi Kredi Bankasi 2 175 100 34 533 1,9

Hälsovård 21 844 1,2

Selcuk Ecza 2 592 544 21 844 1,2

Industri 223 374 12,3

Celebi 222 958 23 395 1,3

Ege Seramik 2 831 240 25 402 1,4

Enka Insaat 739 000 14 241 0,8

Koc Holding 644 665 17 553 1,0

Tekfen Holding 426 300 9 279 0,5

Trakya Cam 5 221 496 70 270 3,9

Turk Traktor 141 079 20 472 1,1

Turkish Airlines 2 017 050 33 361 1,8

Yazicilar Holding 206 867 9 401 0,5

Konsument sällanköp 273 672 10,2

Konsument sällanköp 216 966 12,0

Arcelik 1 548 022 49 999 2,8

Do & Co Restaurants & Catering 179 389 56 681 3,1

Ford Otosan 404 907 21 955 1,2

Sise Cam 4 691 016 64 778 3,6

Tofas 818 164 23 553 1,3

Finansiella instrument (fortsättning)

Råvaror 136 577 7,5

Anadolu Cam 1 359 633 20 950 1,2

Cimsa 561 540 18 969 1,0

Koza Altin Isletmeleri 530 901 45 043 2,5

Mardin Cimento 552 990 15 014 0,8

Soda Sanayii 1 953 758 21 492 1,2

Unye Cimento 935 619 15 110 0,8

Telekommunikation 102 878 5,7

Turk Telekom 2 580 567 85 564 4,7

Turkcell 509 000 17 314 1,0

Summa värdepapper 1 751 168 96,8

Reglerade marknader 1 751 168 96,8

Andra marknader som är reglerade (*) 0 0,0

Övriga (**) 0 0,0

Övriga tillgångar och skulder, netto 57 800 3,2

Fondförmögenhet 1 808 968 100,0

1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier

Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader

utanför EES.

* Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade.

** Övriga finansiella instrument.

2) Om inget annat anges är instrumentet utgivet av en emittent hemmahörande i Turkiet eller av ett utländskt bolag som

bedriver väsentlig verksamhet eller väsentligen investerar i Turkiet.

Halvårsberättelse 2011

East Capital Turkietfonden


Fondbolaget

East Capital Asset Management AB – ett helägt dotterbolag till East Capital Holding AB

Box 1364, SE-111 93 Stockholm

Tel 08-505 88 505, Fax 08-505 88 508

E-mail: fonder@eastcapital.se

Org. nr: 556564-5370

Aktiekapital: 5 000 000 SEK

Styrelse

Justas Pipinis, ordförande

Risto Silander, ledamot

Mia Jurke, ledamot

Dick Lundqvist, ledamot

Verkställande direktör

Johan Wigh

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Securities Services

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Regelverk som reglerar verksamheten

Lag (SFS 2004:46) om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11)

och fondbestämmelser för varje fond. Fondbolaget följer svensk kod för fondbolag, vilken

antogs av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004.

Oberoende styrelseledamöter

I fondbolagets styrelse ingår för närvarande två oberoende ledamöter.

Revisor

Carl Lindgren, Auktoriserad revisor, KPMG AB

Redovisningsprinciper

Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om investerings fonder (SFS 2004:46), Finansinspektionens

förskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) samt Fondbolagens förenings

framtagna rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder.

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Om senast indikerade mid-price inte framstår som relevant, får finansiella instrument

upptas till det värde som bolaget på objektiv grund beslutar på grundval av tillgänglig marknadsinformation.

Onoterade tillgångar värderas till senast kända transaktionskurs. Om sådan

information saknas eller inte framstår som relevant får finansiella instrument upptas till det

värde som bolaget på objektiv grund beslutar på grundval av tillgänglig marknadsinformation.

Såväl orealiserade som realiserade vinster och förluster redovisas över resultaträkningen.

Fondernas innehav av aktier och andra finansiella instrument har värderats till priserna

klockan 22.00 den 30 juni 2011.

Annual Report 2010

footer to be updated

Kort om skatteregler

För fonden

En svensk värdepappersfond är inte skattskyldig för kapital vinster vid försäljning av svenska

och utländska aktier och aktierelaterade värdepapper och följaktligen är inte motsvarande

kapitalförluster avdragsgilla. Övriga kapitalvinster och -förluster är skattepliktiga respektive

avdragsgilla. Fondens beskattningsbara inkomst består dessutom av bl a erhållna utdelningar,

räntor och schablonintäkt på 1,5 % av marknadsvärdet vid årets ingång på fondens innehav av

aktier och aktierelaterade värdepapper. Skattesatsen för fonden är 30 %. Utdelning till

andelsägarna är avdragsgill för fonden värför den eventuella skattepliktiga inkomst som återstår

efter avdragen delas ut till andels ägarna för att undvika skatt hos fonden och därmed

dubbelbeskattning.

För andelsägaren

Det åligger envar att rådgöra med skatteexpertis för att få en fullständig beskrivning av vid var

tid gällande regler.

19


Box 1364, 111 93 Stockholm

Tel 08 505 88 505 Fax 08 505 88 508

fonder@eastcapital.com

www.eastcapital.com

More magazines by this user
Similar magazines