Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING - Bygghemma

static1.bygghemma.se

Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING - Bygghemma

MONTERINGSANVISNING

Lyx massagebadkar


MONTERINGSANVISNING

Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna

manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret.

Denna anvisning gäller för följande modeller:

EVITA-6117

EVITA-6118

EVITA-6119 EVITA-6120 EVITA-6121

EVITA-6122 EVITA-6123

1. Krav som måste vara uppfyllda (som gäller vattensystemet och

elektriska delar).

A: Strömbrytare: anslutningen skall vara utrustad med en

säkerhetsbrytare, 32A, vattentät, man bör installera den på stället som

är lätt åtkomlig (den bör monteras och placeras vid säkringsskåpet eller

utanför badrummet). Stäng alltid av badkaret efter användning för att

skydda datorsystemet av badkaret och säkerställa att datorsystemet

kommer att fungera normalt varje gång man sätter igång badkaret igen.

B: Ström/eluttag: växelström 220V, BV=3X2,5mm², 16A, vattentät uttag.

C: Vattenanslutning: Anslut varm - och kallvatten från badrummet med

anslutningsslangar (1/2” utvändig gänga) till motsvarande

vattenledningar. Före anslutningsslangarna skall avstängningsventiler

monteras.

D: Avloppsanslutning: Avloppshålet av badkaret bör vara precis ovanför

golvbrunnen. Men om det inte är så i praktiken, då avståndet mellan

avloppshålet och golvbrunnen bör vara mindre än 200 mm. Diameter av

avloppsröret under golv bör vara 50mm eller mer.

E: Jordledare: motstånd är 4Ω eller mindre.


2. Tillbehör (installation)

2.1 För modeller (6118/6119/6120/6121/6122):

2.2 För modeller (6117/6123):

3. Röranslutningar

3.1 För modeller (6118/6119/6120/6121/6122):

varmvatten

3.2 För modeller (6117/6123):

varmvatten

vattendelningsventil

varmvattenventil

kallvatten

vattendelningsventil

varmvattenventil

kallvatten

kallvattenventil

vattenkran

kallvattenventil

munstycke

handdusch

handdusch


4. Anslut avloppsrör mellan badkarets avlopp och golvbrunnen (under

badkaret).

Justera fötterna på ställningen med hjälp av de justerbara skruvarna. Reglera de justerbara

skruvarna tills badkaret står vågrätt och stadigt. Anslut avloppet av badkaret med

dräneringsröret. Placera änden av avloppsslangen i golvbrunnen (avloppet anslutes till

golvbrunnen under badkaret), sedan täta med silikagel (se på ritningen nedan).

Systemskiss över vattensystemet:

varmvatten

kallvatten

varmvattenventil

kallvattenventil

6. Användning (huvudfunktioner)

vattenpass

handdusch

vattendelningsventil

1. Vrid på kallvattenkranen A för att få kallt vatten och vrid på

varmvattenkranen B för att få varmt vatten. Om du vrider

kranar på rätt sätt, då kan du få den önskade temperaturen.

2. Användaren kan välja och byta mellan olika lägen:

handdusch, vattenkran, munstycke genom att vrida på

vattendelningsventilen C.

3. Tryck ner kall - och varmvattenkranen efter användning.

Vattenkran/munstycke

7. Huvudfunktioner

A. Huvudfunktionerna på datorn/kontrollpanelen (CRD-10).

1. Ström PÅ/AV: Tryck på knappen för att aktivera systemet och samtliga

knappar. Indikatorlampan tänds och systemet är i vänteläget (stanby-läget). För

att stänga av hela systemet trycks knappen in en gång till.

2. UV-belysning (undervattenbelysning): Tryck på knappen när systemet

är igång för att aktivera eller släcka undervattenbelysningen.

3. Pumpen: I vänteläget knappen trycks in för att aktivera pumpen, tryck

på knappen igen för att stänga av pumpen.

4. Luftreglerventil: När systemet är igång, tryck på knappen för att aktivera

luftregulatorn. Tryck på knappen igen för att avsluta denna funktion.

B. Huvudfunktionerna på datorn/kontrollpanelen (CRD-11).

1. Ström PÅ/AV: Tryck på knappen för att aktivera systemet och samtliga

knappar. Indikatorlampan tänds och systemet är i vänteläget (stanby-läget). För

att stänga av hela systemet trycks knappen in en gång till.

2. Pumpen: I vänteläget knappen trycks in för att aktivera pumpen, tryck

på knappen igen för att stänga av pumpen.

3. Luftreglerventil: När systemet är igång, tryck på knappen för att aktivera

luftregulatorn. Tryck på knappen igen för att avsluta denna funktion.

4. Bubbelbad: När systemet är igång, tryck på knappen för att sätta på eller

stänga av bubbelbad funktionen.


C. Huvudfunktionerna på datorn/kontrollpanelen (CRD-05).

1. Ström PÅ/AV : Tryck på knappen för att aktivera systemet, bakgrundslampan på

LCD skärmen tänds; systemet är i vänteläget (stanby-läget) och andra funktioner är också

tillgängliga. Tryck på knappen igen för att stänga av systemet.

2. UV-belysning (undervattenbelysning): Tryck på knappen när systemet är igång för att

aktivera eller släcka undervattenbelysningen. En ikon lyser på LCD skärmen när UV

Belysningen är igång.

3. Pumpen: När systemet är igång, tryck på knappen för att starta pumpen; standardtiden

(hur länge pumpen ska vara igång) är 30 minuter i systemet, men den tiden är justerbar-man

kan ställa in själv tiden, när pumpen ska sluta. Tryck på knappen, tills systemet går till

tidinställningsläget. Använd sedan knappen för att ställa in tiden mellan 1-99 (minuter). När

tiden är inställd, kommer pumpen att stanna automatiskt vid den tidpunkten, som du har ställt in.

Tryck på ”pump” knappen igen för att stoppa pumpen. När pumpen är igång, en ikon kommer att

visas på displayskärmen.

4. Luftreglerventil: När systemet är igång, tryck på knappen för att aktivera luftregulatorn.

Tryck på knappen igen för att avsluta denna funktion. En ikon kommer att visas på

displayskärmen, när luftregulatorn är på.

5. FM-funktion (radio): När systemet är igång, tryck på knappen, radion är i vänteläge och

den aktuella frekvensen kommer att visas på displayskärmen.

För att söka efter radiokanaler: Tryck på ”set” knappen tills systemet går till frekvensläget och

sedan ändra radiofrekvensen med hjälp av knappen. Man kan välja frekvenser mellan 87-

108 MHz.

Volymkontroll: Tryck på ”set” knappen tills systemet går till volymläget. Du kan ändra volymen

med hjälp av knappen. Numret (0-10) som representerar volymen på ljudet, kommer att

visas på displayskärmen.

Att spela radiokanaler: Tryck på knappen för att spela de radiokanalerna, som är sparade i

minnet när radion är på och systemet är inte i inställningsläget. Frekvensen kommer att visas på

displayen.

Automatisk kanalsökning: Tryck på knappen och håll den nedtryckt ca 2 sekunder för att

starta den automatiska kanalsökningen. Frekvenser varierar mellan 87-108MHz och en

radiokanal kommer att sparas automatiskt i minnet i form av nummerna (0-15) när

frekvenssignalen har fångats upp.

För att spara radiokanalen i minnet: Tryck på knappen för att spara in den aktuella

frekvensen. Radiokanal sparas i minnet i form av nummerna (0-15), när en signal (”peep”) hörs.

8. Rengöring och underhåll

1. Rengör badkaret med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Det är

förbjudet att använda rengöringsmedel, som innehåller ammoniak eller aceton.

Det är förbjudet att använda lösningsmedel, som innehåller formyl och

formaldehyd.

2. Om det finns några repor på badkaret, då kan detta åtgärdas genom att

använda sandpapper. Börja med att använda #2000 sandpapper för att slipa

ner repan, sedan putsa repan med tandkräm, använd en mjuk trasa för att

putsa den.

3. Om det har bildats pannsten på karets yta, använd en mjuk trasa, som är

fuktad med citronsyra eller ättika, för att rengöra badkaret.

4. Ta bort avloppssilen och ta isär massagemunstycken, för att rengöra de, när

de har blockerats av hår och smuts och andra saker.

5. Polera de kromade och guldfärgade detaljerna varsamt (rengör inte de så

ofta).

6. Använd inte olika verktyg och skarpa föremål eller kemiska lösningsmedel

för att rengöra badkaret.

7. Vänligen dränera bort vattnet efter badet och koppla bort strömmen.

8. Badkaret måste skyddas från stötar, använd inte knivar eller andra vassa

redskap på badkarets yta. Se till att olika saker med temperaturen över 70°C

(t.ex. brinnande cigarett) inte kommer i kontakt med badkarets yta.


9. Säkerhetsinstruktioner

1. Bara en auktoriserad servicetekniker (elektriker) kan utföra

elinstallationsarbetet (man bör följa instruktioner i denna manualen).

2. Elinstallationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och

lagstiftning. Man bör installera en säkerhetsbrytare och alla elektriska delar

måste vara väl jordade. Se till att elektriska komponenter (strömbrytare,

eluttag, stickkontakten) inte kommer i direkt kontakt med vatten. De bör också

vara vattentäta.

3. Massagebadkaret tål inte mycket höga temperaturer. Därför fyll på kallvatten

först och fyll sedan på med varmvatten. Starta inte pumpen förrän vattennivån i

badkaret når massagemunstycken. Vattennivån i badkaret bör vara tillräckligt

hög.

4. Vänligen dränera bort vattnet efter badet och koppla bort strömmen.

5. Komponenter överstigande 12V får ej vara åtkomliga för en person i badet.

6. Se till att jordade apparater ansluts till elsystemet på rätt sätt.

7. Delar som innehåller elektriska komponenter, utom fjärrkontrollen, skall vara

placerade eller sitta fast så, att de inte kan falla i badkaret.

8. Massagebadkaret skall kopplas till elnätet via en permanent jordfelsbrytare

(max 30mA).

9. Kontrollera att strömsladden är inkopplad i eluttaget på rätt sätt.

10. Se till att potentialutjämningsledaren är anslutad på rätt sätt.

11. Anslutningen skall vara utrustad med en säkerhetsbrytare som måste ha ett

brytaravstånd större än 3 mm.

12. Om strömsladden är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad

servicetekniker för att byta ut den.

10. Felsökningstips

Fel Orsak Åtgärd

Fel på vattenpumpen

(pumpen startar inte)

Inget vatten kommer ut ur

munstycket när

vattenpumpen är igång.

Vattentrycket är inte

tillräckligt

Badkaret står inte stadigt

på golvet.

Vattenröret läcker

Strömmen är inte på eller

strömbrytaren har

kopplats ifrån

Sätt på strömmen.

Återställ strömbrytaren.

Kontakten har dragits ut. Kontrollera att kontakten

sitter rätt i uttaget.

Fel på

strömförsörjningen.

Kontrollera elledningarna.

Fel på kontrollboxen. Byt ut den.

Pumphjulet (pump Rengör pumphjulet.

impeller) blockeras av

främmande föremål.

Vattenpumpen är trasig. Reparera eller byt ut den.

Fel på kontrollpanelen. Byt ut den.

Fel på pumphjulet. Byt ut det.

Tilltäppt munstycke eller Rengör munstycket och

läckage i kontrollera

vattenledningsnätet. vattenledningar.

Spänningen

normal.

är inte Kontrollera spänningen.

Utloppsnätet är blockerat. Rengör.

Badkarsfötterna är inte Reglera de justerbara

justerade efter golvets skruvarna tills karet står

lutning.

vågrätt.

Problem med Byt ut den

gummitätningen.

Tecken på att muttern

inte sitter fast ordentligt

(på röranslutningsstället)

Dra åt muttern.

Rörskarven är inte Fixera rörskarven.

fastställd på rätt sätt.

OBS!

1. Om massagebadkaret inte fungerar så som det ska, bör användaren först se på

tabellen ovan för att kontrollera och reparera badkaret.

2. När man använder badkaret, då blir badrummet fuktigt. Även om tillverkaren har

redan tänkt på alla säkerhetsåtgärder, för säkerhets skull låt en auktoriserad elektriker

utföra elinstallationsarbetet. Man bör installera en säkerhetsbrytare och alla elektriska

delar måste vara väl jordade.

3. Denna handbok är inte en garanti, vårt företag förebehåller sig rätten att ändra

tryckfel och produktdata eller förbättra och uppgradera produkter utan föregående

meddelande. Tack!

More magazines by this user
Similar magazines