26.09.2013 Views

Från gris till leverkorv eller far slaktar en gris - Digitalboken

Från gris till leverkorv eller far slaktar en gris - Digitalboken

Från gris till leverkorv eller far slaktar en gris - Digitalboken

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Från</strong> <strong>gris</strong> <strong>till</strong> l everkorv<br />

<strong>eller</strong><br />

<strong>far</strong> <strong>slaktar</strong> <strong>en</strong> <strong>gris</strong><br />

Berättelse om <strong>en</strong> julslakt<br />

av<br />

Stig Lidén Andersson<br />

1


Andra omarbetade upplagan.<br />

September 2008<br />

I text<strong>en</strong> förekommer ett antal skånska ord<br />

och uttryck för d<strong>en</strong> verksamhet och de<br />

verktyg som var förknippad med slakt<strong>en</strong>.<br />

Jag har inte märkt ut dessa speciellt, ni<br />

hittar dem säkert ändå, m<strong>en</strong> vissa redskap<br />

och verktyg har jag beskrivit för att ni skall<br />

förstå vad det var och vad de användes <strong>till</strong>.<br />

2


Gåra<strong>slaktar</strong>e<br />

Min <strong>far</strong> Harry Andersson var gåra<strong>slaktar</strong>e på sin fritid. Han cyklade<br />

runt <strong>till</strong> bönderna i Bunkeflo, Naff<strong>en</strong>torp, Vintrie, Klagshamn och<br />

Gässie och slaktade <strong>gris</strong>ar. Det hände äv<strong>en</strong> att han slaktade får,<br />

kor och tjurar m<strong>en</strong> det var inte så ofta. Slakta hade han lärt av sin<br />

<strong>far</strong> Herman <strong>slaktar</strong>e, m<strong>en</strong> vark<strong>en</strong> min <strong>far</strong> <strong>eller</strong> <strong>far</strong><strong>far</strong> hade slakt som<br />

yrke.<br />

Far<strong>far</strong> jobbade på Cem<strong>en</strong>tan, först i kalkbrottet och bröt kalk, m<strong>en</strong><br />

blev s<strong>en</strong> rimmaskyttare och smorjare. På d<strong>en</strong> tid<strong>en</strong> hade de <strong>en</strong> stor<br />

ångmaskin som via ett invecklat system med långa läderremmar<br />

drev st<strong>en</strong>krossar, transportband och andra maskiner. Far<strong>far</strong>s<br />

uppgift var att se <strong>till</strong> så remmarna var i ordning och att smörja alla<br />

lager där remhjul<strong>en</strong> löpte. S<strong>en</strong>are kopplades <strong>en</strong> g<strong>en</strong>erator <strong>till</strong><br />

ångmaskin<strong>en</strong> och på maskinerna sattes elmotorer.<br />

Far jobbade också på Cem<strong>en</strong>tan, han körde kran<strong>en</strong> som tömde<br />

kalkvagnarna när de kom <strong>till</strong> Limhamn ifrån kalkbrottet. Efter som<br />

det jobbades skift så var det slakt på förmiddag<strong>en</strong> <strong>eller</strong><br />

eftermiddag<strong>en</strong> bero<strong>en</strong>de på vilk<strong>en</strong> vecka det var.<br />

Det är inte kran<strong>en</strong> på bild<strong>en</strong> som <strong>far</strong> körde, d<strong>en</strong>na stod i kalkbrottet, m<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> likadan fanns vid fabrik<strong>en</strong> i Limhamn.<br />

3


Nästan all slakt skedde under höstmånaderna, där november var<br />

jäktigast, knivarna slipades då varje dag. Under d<strong>en</strong>na tid fick jag<br />

<strong>eller</strong> någon av mina bröder, Rolf och Torst<strong>en</strong> dra slipst<strong>en</strong><strong>en</strong> åt <strong>far</strong><br />

<strong>till</strong> dess knivarna var rakbladsvassa.<br />

Det hände att <strong>far</strong> slaktade 3-4 <strong>gris</strong>ar på <strong>en</strong> eftermiddag, m<strong>en</strong> då<br />

fick det inte vara långt mellan ställ<strong>en</strong>a. Han slutade kl 13.00 när<br />

han jobbade förmiddag. Mor hade skickat mat med honom som<br />

han åt innan han cyklade direkt från jobb <strong>till</strong> första stället. En<br />

<strong>gris</strong>slakt tog mellan 1,5 och 3 timmar bero<strong>en</strong>de på hur finstyckad<br />

de ville ha <strong>gris</strong><strong>en</strong>. När han var klar på första stället var det på<br />

cykeln och via dåliga grus och lervägar i höstmörker och många<br />

gånger i regn, snöglopp och blåst, ge sig iväg <strong>till</strong> nästa ställe.<br />

Hemma var han vid dessa <strong>till</strong>fäll<strong>en</strong> inte förrän vid 22-tid<strong>en</strong> och så<br />

skulle han vara på jobb klockan 05,00 nästa dag.<br />

Att bönderna alltid haft <strong>en</strong> jul<strong>gris</strong> vet väl alla, m<strong>en</strong> förr, och speciellt<br />

under krigsår<strong>en</strong>, hade också husarna (husägare) som hade<br />

möjlighet <strong>till</strong> det <strong>en</strong> hushålls<strong>gris</strong>. Det förekom äv<strong>en</strong> att stadsborna<br />

hade <strong>gris</strong>. I utkant<strong>en</strong> av städerna kunde det finnas speciella<br />

<strong>gris</strong>ahus, där man kunde ha sin hushålls<strong>gris</strong>. Gris<strong>en</strong> anskaffades i<br />

början av juni. D<strong>en</strong> var då drygt sex veckor gammal och avvand<br />

från modersmjölk så d<strong>en</strong> själv kunde dricka. Efter någon vecka<br />

kunde d<strong>en</strong> få lite kokt potatis och gröpe. Gröpe är mald blandsäd.<br />

Matransonerna ökades på <strong>till</strong> det blev 8-10 liter tre gånger om<br />

dag<strong>en</strong>. Mat<strong>en</strong> bestod av mjölkblandat vatt<strong>en</strong>, potatis, gröpe,<br />

äppl<strong>en</strong>, potatisskal och annat matavfall från hushållet. Potatis<strong>en</strong><br />

och äppl<strong>en</strong>a måste möras (stötas och finfördelas) annars satte<br />

nasse i hals<strong>en</strong>!<br />

Med tid<strong>en</strong> blev <strong>gris</strong><strong>en</strong> stor och fet. Sista månad<strong>en</strong> före slakt fick<br />

d<strong>en</strong> inte vara ute så mycket, han skulle ju växa och bli så stor som<br />

möjligt. Dag<strong>en</strong> före slakt fick <strong>gris</strong><strong>en</strong> bara flytande föda, det var för<br />

att tarminnehållet inte skulle bli för tjockt och svårt att skölja ur<br />

eftersom tarmarna skulle bli korvskinn.<br />

4


Slakt<strong>en</strong>.<br />

Det gick åt mycket varmvatt<strong>en</strong> vid slakt<strong>en</strong>, så i god tid hade<br />

husmor eldat upp under tvättgrytan i tvättstugan. När <strong>far</strong> kom så<br />

skulle vattnet koka så det stod härligans ti, för att sedan spädas<br />

med kallt vatt<strong>en</strong> <strong>till</strong> lämplig temperatur för lögevannet.<br />

Alla <strong>till</strong>behör skulle vara på plats, lögetråget <strong>eller</strong> skålletråget, som<br />

<strong>far</strong> sade, var ett badkar av trä där <strong>gris</strong><strong>en</strong> skulle tvättas och skrapas<br />

innan styckning<strong>en</strong>. Det fick inte vara för stort för då räckte inte<br />

varmvattnet.<br />

Fanns inget skålletråg, som här hos Kjell Berglund i Naff<strong>en</strong>torp, fick det<br />

duga med <strong>en</strong> stege på <strong>en</strong> tvättbalja. Det är <strong>far</strong> som rakar bakb<strong>en</strong>et på<br />

<strong>gris</strong><strong>en</strong>.<br />

En visp och ett emaljerat handfat <strong>eller</strong> <strong>en</strong> hink och skopa behövdes<br />

för att ta reda på det varma blodet, som måste vispas int<strong>en</strong>sivt <strong>till</strong><br />

det blev kallt, för att inte levra sig. Det behövs också <strong>en</strong> stege för<br />

att hänga upp d<strong>en</strong> slaktade <strong>gris</strong><strong>en</strong> på.<br />

Far hade sina verktyg i <strong>en</strong> väska på pakethållar<strong>en</strong>: Slaktmask,<br />

ammunition, knivar, <strong>en</strong> fintandad såg, ragetratt, klövakrog, trynrep<br />

och hillor. Slaktmask<strong>en</strong> var <strong>en</strong> såkallad bultpistol som man laddade<br />

med <strong>en</strong> 9 mm patron utan kula. Istället var där <strong>en</strong> fjäderbelastad<br />

5


stång (bult<strong>en</strong>) 9-10 mm i diameter som åkte in 1 dm i pannan på<br />

<strong>gris</strong><strong>en</strong> när skottet gick.<br />

Fars slaktmask som han avlivat hundratals <strong>gris</strong>ar med.<br />

Klövakrog<strong>en</strong> var <strong>en</strong> krok med vilk<strong>en</strong> man drog av klövarna.<br />

Trynrepet, ett rep 1,5 - 2 meter långt och med <strong>en</strong> löpsnara i <strong>en</strong>a<br />

änd<strong>en</strong>. Hillorna var två styck<strong>en</strong> rep med <strong>en</strong> snara i varje ände och<br />

ca 30 cm långa.<br />

Ragetratt är <strong>en</strong> strut av plåt, 150 mm hög och 60-70 mm i diameter i<br />

öppning<strong>en</strong>. Så här såg de ut som <strong>far</strong> använde.<br />

6


Ett par hinkar med riktigt varmt vatt<strong>en</strong> och ett par hinkar med kallt<br />

vatt<strong>en</strong> ställdes också fram. På slaktbänk<strong>en</strong> hade <strong>far</strong> lagt fram sina<br />

redskap. Stickekniv<strong>en</strong>, <strong>en</strong> kniv med smal klinga, ragekniv<strong>en</strong> med<br />

tjock och bred klinga, hillorna och d<strong>en</strong> laddade slaktmask<strong>en</strong>. Nu<br />

var det inte ovanligt att husbond<strong>en</strong> gick undan och att <strong>en</strong> granne,<br />

<strong>eller</strong> dräng där det fanns, fick hjälpa <strong>far</strong> att hämta fram <strong>gris</strong><strong>en</strong>.<br />

Gris<strong>en</strong> anade ofta oråd, och under ljudliga protester från <strong>gris</strong><strong>en</strong><br />

lade <strong>far</strong> trynrepet om överkäk<strong>en</strong> på <strong>gris</strong><strong>en</strong>. S<strong>en</strong> började <strong>en</strong><br />

dragkamp, <strong>far</strong> drog i trynrepet hjälpar<strong>en</strong> vred om svans<strong>en</strong> och<br />

tryckte på bakifrån. Eftersom <strong>gris</strong><strong>en</strong> bara fått flytande föda det sista<br />

dygnet, så hände det ofta att han straffade hjälpar<strong>en</strong> som vred om<br />

svans<strong>en</strong> med att skita ner honom fullständigt. Jag har själv råkat ut<br />

för det. Man sade att han fick dricks<strong>en</strong> (dricksp<strong>en</strong>gar).<br />

När <strong>gris</strong><strong>en</strong> kommit fram <strong>till</strong> skålletråget tog hjälpar<strong>en</strong> hand om<br />

trynrepet och <strong>far</strong> hämtade slaktmask<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> sattes mot pannan på<br />

<strong>gris</strong><strong>en</strong>, <strong>far</strong> höll in säkringshandtaget och slog <strong>till</strong> med hand<strong>en</strong> på<br />

slagstiftet, skottet gick, <strong>gris</strong><strong>en</strong> föll och allt vart tyst, då brukade<br />

husbond<strong>en</strong> komma fram ig<strong>en</strong>. Gris<strong>en</strong> skulle alltid falla på höger<br />

sida så hjärtat som fort<strong>far</strong>ande slog kom så högt som möjligt för att<br />

kunna pumpa ut blodet. Fram och bakb<strong>en</strong><strong>en</strong> bands ihop med<br />

hillorna för att <strong>gris</strong><strong>en</strong> i dödsryckningarna<br />

inte skulle sparka undan skopan man<br />

tog blodet i. Far tog stickekniv<strong>en</strong> och<br />

stack <strong>gris</strong><strong>en</strong> i halspulsådern. Det<br />

utströmmande blodet samlades i skopan<br />

<strong>eller</strong> handfatet och hälldes i hink<strong>en</strong>. Där<br />

blandade husmor i lite kallt vatt<strong>en</strong> och<br />

vispade <strong>till</strong>s det inte längre var någon<br />

risk för att det skulle levra sig.<br />

Här hänger <strong>gris</strong><strong>en</strong> med<br />

räntan uttag<strong>en</strong>.<br />

Gris<strong>en</strong> lyfts upp i skålletråget. Så slogs<br />

det varma vattnet på och rakning<strong>en</strong><br />

började. Far tog de svåraste delarna<br />

med ragekniv<strong>en</strong>, huvudet och b<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

han drog också av klövarna med<br />

klövakrog<strong>en</strong>. De andra fick varsin<br />

ragetratt och rakade rygg och sidor.<br />

Rakning<strong>en</strong> skulle ske ytterst noga, ing<strong>en</strong><br />

ville ju ha ludet fläsk. Efter sköljning var<br />

7


<strong>gris</strong><strong>en</strong> klar att tas ur badet och läggas på steg<strong>en</strong>, där d<strong>en</strong> bands<br />

fast i bakb<strong>en</strong><strong>en</strong>. Steg<strong>en</strong> ställdes mot <strong>en</strong> vägg, så att <strong>gris</strong><strong>en</strong> kom att<br />

hänga i lagom lutning med huvudet nedåt. S<strong>en</strong> öppnade <strong>far</strong> <strong>gris</strong><strong>en</strong><br />

med hjälp av kniv och såg, från svans<strong>en</strong> <strong>till</strong> hals<strong>en</strong>.<br />

Om de ville ha <strong>gris</strong>huvudet helt, skar <strong>far</strong> av <strong>gris</strong>huvudet och lade<br />

det i <strong>en</strong> balja med vatt<strong>en</strong>. Annars klövs det som rest<strong>en</strong> av kropp<strong>en</strong><br />

med såg<strong>en</strong>. Mag<strong>en</strong> med tarmarna, <strong>eller</strong> räntan som det kallas, togs<br />

ut och lades i ett tråg. Hjärta, lungor och lever lades i <strong>en</strong> balja med<br />

vatt<strong>en</strong>. Några var nöjda med detta, och <strong>far</strong> kunde tvätta och skålla<br />

sina verktyg, något som han var mycket noga med för och inte<br />

riskera att sprida smitta.<br />

Så fick han några kronor för jobbet och någon gång <strong>en</strong> fläskbit <strong>eller</strong><br />

lite blod, innan han drog vidare <strong>till</strong> nästa ställe. Någon slaktesup<br />

tog sällan <strong>far</strong>. Han var inte nykterist m<strong>en</strong> ansåg att på jobb skall<br />

man vara nykter.<br />

De flesta ville att <strong>far</strong> skulle grovstycka <strong>gris</strong><strong>en</strong> åt dem. Med <strong>gris</strong><strong>en</strong><br />

hängande på steg<strong>en</strong> sågade han längs ryggrad<strong>en</strong> och klöv d<strong>en</strong> i<br />

två halvor. Fanns det <strong>en</strong> slaktbänk så fortsatte styckning<strong>en</strong> där.<br />

Han skar av framdel<strong>en</strong> strax bakom framb<strong>en</strong>et och mittbit<strong>en</strong> skars<br />

av strax framför bakb<strong>en</strong>et och skinkan. <strong>Från</strong> mittbit<strong>en</strong> styckade han<br />

s<strong>en</strong> av kotlettrad<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om att såga och skära tvärs alla revb<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Griskropp<strong>en</strong> var nu grovstyckad i 8 bitar.<br />

Efter grovstyckning<strong>en</strong> såg <strong>gris</strong><strong>en</strong> ut så här.<br />

8


Det förekom varianter på hur folk ville ha grovstyckning<strong>en</strong> utförd,<br />

m<strong>en</strong> detta var d<strong>en</strong> vanligaste. S<strong>en</strong> fanns det de som ville ha hjälp<br />

med finstyckning också, ett tidsödande arbete, som <strong>far</strong>, liksom<br />

själva slakt<strong>en</strong>, aldrig hade förstånd att ta ord<strong>en</strong>tligt betalt för.<br />

Krigs<strong>gris</strong>ar.<br />

Det var ransoneringstider 1939-45. Detta innebar att när man<br />

skulle slakta <strong>gris</strong><strong>en</strong> måste man gå <strong>till</strong> Kristidsnämnd<strong>en</strong> och begära<br />

lic<strong>en</strong>s, m<strong>en</strong> <strong>gris</strong><strong>en</strong> dog ibland äv<strong>en</strong> utan lic<strong>en</strong>s.<br />

Slaktlic<strong>en</strong>s<strong>en</strong> nedan är utfärdad åt min morbror i Hököpinge så att<br />

han kunde få sin jul<strong>gris</strong> slaktad 1943. På baksidan av lic<strong>en</strong>s<strong>en</strong> står<br />

de bestämmelser som man skulle rätta sig efter, allt reglerat in <strong>till</strong><br />

minsta fläskbit. Byråkratin var väl utvecklad redan då, och<br />

byråkraterna väldigt lokala, så det var svårt att slakta utan lic<strong>en</strong>s.<br />

M<strong>en</strong> det förekom att folk födde upp <strong>en</strong> <strong>gris</strong> gömd i <strong>en</strong> källare och<br />

s<strong>en</strong> slaktade d<strong>en</strong> själv när det var dags.<br />

Framsidan på slaktlic<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

9


Baksidan på slaktlic<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

Man fick också lämna köttkuponger för d<strong>en</strong> slaktade <strong>gris</strong><strong>en</strong>. Det var inte<br />

bara kött som var ransonerat under kriget, utan i stort sett allt.<br />

10


Min morbrors <strong>gris</strong> var värd 34,5 köttkuponger, m<strong>en</strong> så många hade han<br />

inte, så han fick bli skyldig kuponger <strong>till</strong>s han fick ny <strong>till</strong>delning. För han<br />

kunde ju inte bara slakta <strong>en</strong> del av <strong>gris</strong><strong>en</strong>.<br />

Efterslakt<strong>en</strong>.<br />

Jag skall nu berätta hur jag minns när vi höst<strong>en</strong> 1961 för sista<br />

gång<strong>en</strong> slaktade hemma i Bunkeflo. Eg<strong>en</strong> <strong>gris</strong> hade vi inte fött upp<br />

sedan slutet på 40-talet, så vi hade beställt <strong>en</strong> <strong>gris</strong> från Bernhard<br />

Andersson på Nyhem i Hököpinge. Mor kände honom eftersom<br />

hon var barnfödd i Hököpinge. På slaktdag<strong>en</strong> kom Bernhard<br />

körande med traktor och vagn, där hade han <strong>gris</strong><strong>en</strong> i <strong>en</strong> träbur och<br />

skålletråget ovanpå. Bernhard stannade <strong>till</strong>s <strong>gris</strong><strong>en</strong> var skållad, då<br />

lastade han bur och skålletråg och startade färd<strong>en</strong> <strong>till</strong> Hököpinge.<br />

Ella, min mor var mycket duktig att ta vara på <strong>en</strong> slakt. H<strong>en</strong>nes mor<br />

Karolina, dog 39 år gammal 1926. Då var Ella <strong>en</strong>dast 13 år och fick<br />

ta hand om hushållet för sina tre bröder, Alvar 16 år, Gunnar 11 år<br />

och Erik 9 år plus sin <strong>far</strong> Karl Hansson. Så hon fick lära sig<br />

hushållsarbetet d<strong>en</strong> hårda väg<strong>en</strong>.<br />

Hur själva slakt<strong>en</strong> gick <strong>till</strong> har jag redan berättat, m<strong>en</strong> när d<strong>en</strong> var<br />

avslutad skulle allt tas om hand, och jag m<strong>en</strong>ar allt - från skinka,<br />

kotletter och fläsklägg <strong>till</strong> tunga, lever, tarmar och pissebläran. D<strong>en</strong><br />

11


skulle vi barn ha och leka med s<strong>en</strong> d<strong>en</strong> blåsts upp och torkat. D<strong>en</strong><br />

blev som <strong>en</strong> hård ballong.<br />

Vissa saker måste göras omgå<strong>en</strong>de, andra kunde vänta någon<br />

dag. Bland det som måste tas omhand omgå<strong>en</strong>de var tarmarna, de<br />

skulle tömmas tvättas och skrapas, ett jobb som vi barn fick hjälpa<br />

<strong>till</strong> med. G<strong>en</strong>om att vända änd<strong>en</strong> på tarm<strong>en</strong> ut och in och s<strong>en</strong> hälla<br />

vatt<strong>en</strong> i mellanrummet mellan tarmväggarna så fick man tarm<strong>en</strong> att<br />

vända ut och in på sig samtidigt som d<strong>en</strong> tömdes. Stank<strong>en</strong> från<br />

tarminnehållet var nästan outhärdlig. Nu var insidan utåt och<br />

tarm<strong>en</strong> tvättades och tarmluddet skrapades bort. Tarm<strong>en</strong> vändes<br />

och tvättades flera gånger på detta sätt innan d<strong>en</strong> lades i<br />

saltlösning. Nu hade tarm<strong>en</strong> blivit fjälster och klar att användas<br />

som korvskinn.<br />

Levern sköljdes och lades i mjölk över natt<strong>en</strong> för att dra ut det<br />

beska. Äv<strong>en</strong> blodet skulle <strong>till</strong>agas slaktdag<strong>en</strong>. Mor gjorde alltid<br />

blodpudding, som förutom blod bestod av mjölk, mjöl,<br />

fläsktärningar, russin och kryddor. Smet<strong>en</strong> ugnsbakades i<br />

sockerkaksformar i vatt<strong>en</strong>bad. Istran, <strong>en</strong> fettreserv som <strong>gris</strong><strong>en</strong> har i<br />

buk<strong>en</strong>, brukade mor smälta <strong>till</strong> isterflott redan på slaktdag<strong>en</strong>.<br />

Kvar av istran blev finkor <strong>eller</strong> grevor som vi festade på när<br />

slaktdag<strong>en</strong> var över. Då åts de stekta med stekt potatis. Till detta<br />

serverades grovt bröd med<br />

det nysmälta isterflottet på, <strong>en</strong><br />

så kallad fittamad. Efter det<br />

ljummig blodpudding med<br />

lingonsylt <strong>eller</strong> sirap. Hur gott<br />

det var kan ing<strong>en</strong> som inte<br />

själv varit med förstå.<br />

Nybakade blodpuddingar<br />

Nästa dag skulle d<strong>en</strong> styckade <strong>gris</strong><strong>en</strong>, som legat och svalnat under<br />

ett par lakan i tvättstugan, tas omhand. I saltekaret som hade blivit<br />

ord<strong>en</strong>tligt r<strong>en</strong>gjort och skurat, skulle bog, skinka, sidfläsk och<br />

diverse annat fläsk saltas ner. Det gneds in med grovsalt, och<br />

massor med grovsalt ströddes också mellan lagern med fläsk.<br />

Överst lades osaltat, kotletter, revb<strong>en</strong>sspjäll och julskinkan, alltså<br />

det som skulle användas som färskmat. Ibland lämnades <strong>en</strong> skinka<br />

och något av fläsket <strong>till</strong> rökning.<br />

12


13<br />

Levern som legat i mjölk under<br />

natt<strong>en</strong> togs upp och delades,<br />

liksom hjärta, fläsksvål och<br />

späck, som först fått koka i<br />

lättsaltat vatt<strong>en</strong>. Tillsammans<br />

med ett par hackade stekta lökar<br />

maldes allt i köttkvarn<strong>en</strong>, smet<strong>en</strong><br />

kryddades med bla timjan.<br />

Korvhornet monterades på<br />

Råa <strong>leverkorv</strong>ar som skall kokas.<br />

köttkvarn<strong>en</strong> och fjälstr<strong>en</strong> träddes<br />

på korvhornet. En knut slogs på<br />

fjälsteränd<strong>en</strong> och smet<strong>en</strong> stoppades i köttkvarn<strong>en</strong> som under idogt<br />

vevande matade ut smet<strong>en</strong> i fjälstret. När det kommit ut 15 - 20 cm<br />

korv band man av med två snörstumpar innan nästa korv växte<br />

fram. Korvarna fick inte vara för välfyllda för då sprack de vid<br />

kokning<strong>en</strong>. Ibland gjordes det också köttkorv, m<strong>en</strong> för det mesta<br />

gjorde mor bara <strong>leverkorv</strong>.<br />

Korvarna koktes i tvättgrytan, där äv<strong>en</strong> <strong>gris</strong>huvudet som skulle<br />

användas <strong>till</strong> sylta låg och kokade. Innan huvudet hamnade i grytan<br />

hade mor g<strong>en</strong>om att hålla det över ett tefat med brinnande rödsprit<br />

svett av d<strong>en</strong> svinborst som <strong>far</strong> missat vid rakning<strong>en</strong>. I huesyltan<br />

ingick allt från huvudet, såsom tryne, öron och kinder blandat med<br />

kryddor och kött från revb<strong>en</strong><strong>en</strong>. Insvept i fläsksvål och omknut<strong>en</strong><br />

med <strong>en</strong> handduk fick d<strong>en</strong> sjuda <strong>en</strong> halvtimme innan paketet lades i<br />

press mellan två tallrikar med <strong>en</strong> gammal slipst<strong>en</strong> som tyngd<br />

ovanpå. Grisfötterna blev inkokta <strong>gris</strong>fötter, <strong>en</strong> tyvärr bortglömd<br />

delikatess. Tungan koktes med kryddor och flåddes. Skivad var<br />

d<strong>en</strong> ett eftertraktat pålägg.<br />

Några kilo fläskfärs maldes och stektes <strong>till</strong> köttbullar som mor<br />

ibland konserverade <strong>en</strong>ligt <strong>en</strong> metod som jag inte sett någon annan<br />

använda. Köttbullarna lade hon varma i konservburk<strong>en</strong> som var<br />

försedd med <strong>en</strong> gummiring som tätning. S<strong>en</strong> slog hon lite sprit i<br />

locket, tände eld på sprit<strong>en</strong> och satte hastigt på locket. Syret brann<br />

upp och ett undertryck bildades vilket förstärktes efter hand som<br />

köttbullarna kallnade. Vi hade <strong>en</strong> vanlig konserveringsapparat m<strong>en</strong><br />

d<strong>en</strong> använde hon mest <strong>till</strong> frukt och bär.


Färskmat<strong>en</strong>, dvs det som inte var saltat, rökt <strong>eller</strong> konserverat, fick<br />

ätas innan det blev allt för härsket. Var det tidig vinter, och det var<br />

det på d<strong>en</strong> tid<strong>en</strong>, så förlängde kylan hållbarhet<strong>en</strong> m<strong>en</strong> de sista<br />

bitarna hade ofta börjat härskna innan de blev uppätna. Det kunde<br />

då vara över <strong>en</strong> månad gammalt så det var ju inte så konstigt.<br />

I saltkaret bildades <strong>en</strong> saltlake av saltet som täckte fläskbitarna.<br />

Jag tror inte det <strong>till</strong>sattes något vatt<strong>en</strong> utan trolig<strong>en</strong> var det köttsaft i<br />

<strong>en</strong> kombination med fukt från luft<strong>en</strong> i källar<strong>en</strong> som bildade d<strong>en</strong><br />

gulaktiga sörja som fläskstyck<strong>en</strong>a låg i. Där höll de sig i flera<br />

månader, ja upp <strong>till</strong> ett år <strong>eller</strong> mer. I god tid innan <strong>en</strong> fläskbit skulle<br />

användas togs d<strong>en</strong> upp och lades i blöt för att laka ur <strong>en</strong> del av<br />

saltet. S<strong>en</strong> fick d<strong>en</strong> ofta torka <strong>till</strong> saltet trängt ut på ytan innan d<strong>en</strong><br />

skulle användas. Då såg ytan ut som rimfrost, där av b<strong>en</strong>ämning<strong>en</strong><br />

rimmat fläsk.<br />

Kokt användes fläsket <strong>till</strong> rotmos. Var mos<strong>en</strong> gjord på nya rabbor åt<br />

man så man storkna. Ärtsoppa med fläsk var <strong>en</strong> annan livrätt, och<br />

vi skall inte prata om bruna bönor med knaperstekt fläsk, det var<br />

annat det än bacon och falukorv. Skalpotatis med stekt fläsk och<br />

löksås ingick också i fläskdiet<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> av alla maträtter i hela<br />

värld<strong>en</strong> så är skånsk äggakaga med fläsk dess okrönta konung.<br />

<br />

Detta häfte har jag gjort för att påminna om d<strong>en</strong> g<strong>en</strong>eration som g<strong>en</strong>om<br />

försakan och hårt arbete skapade välfärds Sverige och därmed möjligheter<br />

<strong>till</strong> ett bättre liv för sig och sina barn.<br />

Malmö september 2008<br />

Stig Lidén Andersson<br />

14


Skånsk Äggakaga med fläsk.<br />

Receptet räcker <strong>till</strong> 8 personer <strong>eller</strong> 4 skåningar.<br />

Ingredi<strong>en</strong>ser<br />

8 ägg<br />

3 dl vetemjöl<br />

7 dl mjölk<br />

1 ½ tsk salt<br />

1 tsk strösocker<br />

smör <strong>till</strong> stekning<br />

800 g rimmat sidfläsk<br />

2 äppl<strong>en</strong>, i skivor<br />

Till servering:<br />

rårörda lingon<br />

Tillagning<br />

Vispa mjölk och mjöl <strong>till</strong> <strong>en</strong> jämn smet i <strong>en</strong> stor skål. Rör i socker och salt,<br />

vispa i ett ägg i sänder. Låt stå och svälla medan du steker fläsket. Skiva<br />

fläsket och äppl<strong>en</strong>. Hetta upp <strong>en</strong> gjutjärnsstekpanna på hög värme. Stek<br />

först äppelskivorna i smör och s<strong>en</strong> fläsket, lägg upp det på ett<br />

hushållspapper.<br />

Behåll ett par matskedar av stekfettet i pannan och lägg i <strong>en</strong> rejäl klick smör,<br />

vänta <strong>till</strong>s det är nötbrunt. Sänk värm<strong>en</strong> <strong>till</strong> hälft<strong>en</strong>. Häll i smet<strong>en</strong> och börja<br />

röra i d<strong>en</strong> sakta och försiktigt med <strong>en</strong> trädspade. Lätta och lyft upp hela sjok<br />

från bott<strong>en</strong> så smet<strong>en</strong> kan rinna ner. Rör i mitt<strong>en</strong> m<strong>en</strong> inte utåt kanterna <strong>till</strong>s<br />

d<strong>en</strong> ser krämig ut, kanterna måste vara kvar för att stabilisera kakan. Höj<br />

värm<strong>en</strong> <strong>till</strong> högsta ig<strong>en</strong> och maka ned och forma kanterna.<br />

Smöra ett grytlock <strong>eller</strong> ett stort fat, lägg det på stekpannan och vänd sedan<br />

pannan snabbt så att kakan hamnar med bott<strong>en</strong> uppåt på locket. Lägg i <strong>en</strong><br />

ny klick smör och låt kakan glida ner i pannan ig<strong>en</strong>. Jämna <strong>till</strong> kanterna om<br />

det behövs. Skaka pannan lite och lägg på äppleskivorna och fläsket. Ställ in<br />

d<strong>en</strong> i 225 grader varm ugn i ca 10 minuter så pöser d<strong>en</strong> upp och blir fluffig.<br />

Servera äggakagan med rårörda lingon <strong>till</strong>.<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!