27.09.2013 Views

Förstudie - Partille kommun

Förstudie - Partille kommun

Förstudie - Partille kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Förstudie

Gökegård

Öjersjö, Partille kommun

2012-11-07


Innehållsförteckning

Öjersjö 3

Historia

Öjersjö idag

Natur och vatten

Karaktär

Befintliga bostadsområden i Öjersjö 5

Befintlig service i Öjersjö 6

Pågående projekt 7

Ramsegård/Gökegård 8

Befintlig bebyggelse i Ramsegård/Gökegård 9

Riksintressen 10

Kåsjön 11

Kåsjöns vattenskyddsområde 12

Naturinventering 13

Översiktlig planering, teknisk försörjning 14

Fastighetsfördelning - karta 15

Täthetsexempel 16

Sammanfattning 19

Karta - Bebyggbar yta 20


teborgs

mmun

Göteborg

Sävedalen

Öjersjö i regionen.

Öjersjö brunn

Kungälv

E6

Mölndal

E45

E6

E20

27

Mölnlycke

Kungsbacka

Partille

Öjersjö

160

Partille

Lerum

Landvetter

E20

Öjersjö

40

166

Härryda kommun

Sittplats vid Kåsjön.

Öjersjö centrum

Lerums kommun

Öjersjö ligger i de södra delarna av Partille kommun och har en befolkning på

3660 personer. Orten har sedan 1980-talet snabbt förändrat karaktär från att

vara ett område med stort inslag av småskalig fritidsbebyggelse till att vara ett

betydande bostadsområde.

Lite historia...

Byn Öjersjö etablerades under 1500- och 1600-talen. Öjersjö nämns för första

gången i skrift år 1530. På den tiden kallades byn för Öiersridt som betyder

röjning men uttalet av namnet ändrades mot slutet av 1500-talet till ”Öjerse”

som senare blev Öjersjö. Öjersjövägens gamla sträckning samt bostadsbebyggelsen

intill Kåsjön ligger på en höjdrygg som formats av inlandsisen. Vägen

som förr länkade samman de olika byarna och gårdarna i området utgör bebyggelseområdets

ryggrad. Öjersjö bestod ursprungligen av sex stora gårdar

som senare delades upp till 12 mindre. Bebyggelsen var från början aldrig

koncentrerad till en bykärna utan gårdarna låg utspridda längs med vägen i

området mellan Kåsjön och Hålsjöarna.

Öjersjö utvecklades senare, början av 1900-talet, till ett rent fritidshusområde

för Göteborgs medelklass. Under 1950-talet började permanenta bostäder

byggas i området och då revs ett flertal sommarstugor eller så byggdes de om

till permanentbostäder.

Under 1980-talet tilltog nybyggnationen av villor i området och fler och fler

sommarstugor revs. Efter 1980-talet börjar Öjersjö skifta karaktär från att ha

varit ett utpräglat fritidshusområde till att vara ett villaområde med främst

stora friliggande villor. Under 1990-talet byggs Öjersjö centrum och det etablerades

en del service, så som närbutik, skolor och daghem.

Öjersjö idag

Öjersjöområdet ligger i Partille kommuns södra delar på höjdrygg intill det

betydande natur- och friluftsstråket Delsjön–Kåsjön–Härskogsterrängen.

Bebyggelsens främsta koncentration ligger söder om Kåsjön men även i

klungor längs med Nya Öjersjövägen. Från sydväst till nordost sträcker sig

bebyggelsen längs vägen ca 5 km. Öjersjö centrum, med bland annat skola

och affär, ligger i den nordöstra delen av orten, söder om Kåsjön.

Partille församling tog år 2011 tillsammans

med en statistiker fram

en enkät som nästan 10% av alla

hushåll i Öjersjö svarade på, 109

hushåll av 1150. Diagrammen är

en sammaställning av svaren.

Öjersjö

Öjersjös centrala läge i regionen samt närheten till Kåsjön, flera olika naturområden

och golfbanan har gjort orten till ett populärt ställe att bo på. De

många nyinflyttade familjerna i området gör att det finns många barn och

ungdomar i Öjersjö.

Restiden till centrala Göteborg med bil är ca 10 minuter och med buss ca 17

minuter samt till Partille 8 respektive 19 minuter. Att ta sig till Mölnlycke

centrum och till Landvetters flygplats med bil från Öjersjö centrum tar ca 9

respektive 13 minuter. Kollektivtrafiken är god, både till Göteborg och Partille,

men eftersom det saknas service på orten är de flesta invånarna bilberoende.

Natur och vatten

Närheten till naturen och vattnet är en av de anledningar till att Öjersjö har

blivit ett så popuärt ställe att bo på. Orten ligger i ett vackert kuperat landskap

som har betydande natur- och kulturmiljövärden. Här ligger ett av regionens

mest betydande natur- och friluftsområden, det sammanhängande stråket

Delsjö-Kåsjö-Härskogsterrängen. Öjersjö ligger i direkt närhet till Kåsjöns

frilufsområde med bl.a. Knipeflågsbergens naturreservat och Åstebo, med

badplats, rid- och motionsanläggningar samt stigsystem. I öst gränsar Öjersjöområdet

även till Maderna och i söder till Hålsjöarna och terrängen kring

Fläskebo.

Karaktär

Öjersjö är en geografiskt stor ort med bostadsområden av skiftande karaktär.

Bostadsområdena ligger något åtskilda vilket gör att Öjersjö kan upplevas

som splittrat. Orten är en lugn och naturnära bostadsort med främst friliggande

villor. Grannsämjan i de olika bostadsområdena beskrivs som mycket

god men i och med att det nästan inte finns några arbetsplatser eller service

så saknas naturliga mötesplatser. De viktigaste platserna för att träffas är Kåsjöbadet,

Kåsjögården, centrum och fotbollsklubben. Närheten till vatten och

natur med inslag av betande djur är viktig att bevara.

Det som boende saknar

mest i Öjersjö

Det som boende uppskattar

mest i Öjersjö

3


Kåsjön

Bostadsområdet Hallen.

Parhus i Hytterkullen.

Villor i västra Hålsjöområdet.

Hopptornet vid Kåsjön.

Äng längs med Nya Öjersjövägen.

Villaområde precis söder om Kåsjön.

Bostadsområde vid centrum.

Villa i Mossvägsområdet.

Infarten till Partille Golfklubb.

Flerbostadshus i Djupedalen som håller på att

färdigställas.

Villa i Mossvägsområdet.

Passivhusen i Hallen.


1. Kåsjöområdet och centrum

Kåsjöområdet utgör kärnan i Öjersjö och är ett stort och tättbebyggt villaområde

med ursprung från 1920- och 1930-talens fritidshusbebyggelse. Det

finns några enstaka äldre hus och gårdar kvar men idag härstammar nästan

all bebyggelse från 1980-talet och framåt. Villorna i området är ofta stora och

exklusiva, särskilt de i anknytning till eller med utsikt över Kåsjön.

Hela Kåsjöområdet är detaljplanelagt och i stort sett färdigbyggt. Närheten

till Kåsjön präglar området, det går gångstigar ner till vattnet genom bebyggelsen

på flera ställen. Förtätning av området har skett successivt vilket har

lett till att det finns en liten tillgång på friytor och vegetation inom området

idag. Söder om Kåsjöområdet ligger Öjersjö centrum med bostäder, skolor

och ett fåtal butiker. Bebyggelsen här är tät, radhus/flerbostadshus i en till två

våningar, och tidstypiskt för 1990-talet med sitt gula tegel. Lägenheterna och

radhusen här ägs och förvaltas av Partillebo.

2. Djupedalen

Detaljplanen för området antogs 2008 och möjliggjorde då en utbyggnad av

bostäder samt icke störande verksamheter. Innan dess omfattades Djupedalen

av områdesbestämmelser och här låg endast några enstaka villor och fritidhus.

I dagsläget håller området på att färdigställas, ca 150 nya bostäder

byggs varav 120 är i flerbostadshus.

3. Hytterkullen

Hytterkullen är ett bostadsområde, tättbebyggt med parhus i en och två våningar,

som byggdes i slutet på 1990-talet. Bostäderna ägs och förvaltas av

Partillebo. På taket till varje lägenhet finns solfångare som kompletterat med

el kan användas för uppvärmning och varmvattenberedning.

4. Mossvägsområdet

Mossvägsområdet planlades under 1950-talet som ett fritidshusområde. 1987

upprättades en detaljplan som möjliggjorde åretruntboende. Området har

genomgått en successiv förtätning, dels genom delning av tomter och dels

genom att fritidshusen ersatts av stora villor. Det finns idag bara enstaka exemplar

kvar av de gamla fritidshusen. Området karaktäriseras av stora friliggande

villor, i skiftande form och fasadmaterial, ofta i direkt närhet till skog

och natur.

8


5. Brasegård

En ny detaljplan över området antogs 2007 och i nuläget är nästan hela Brasegård

färdigbyggt. Bebyggelsen karaktäriseras av stora friliggande villor i

kuperad terräng ofta i ljusa fasadmaterial. Flera av husen har utsikt över, eller

kan skymta, Stora Hålsjön.

6. Hallen

Detaljplanen antogs 2007 och området är i stort sett färdigbyggt. Hallenorådet

ligger precis öster om golfbanan och karaktäriseras av stora moderna villor

och radhus/flerbostadshus samt några gamla gårdar som ligger kvar intill

den nya bebyggelsen. Speciellt för Hallen är de röda flerbostadshusen/radhusen

närmast Nya Öjersjövägen som är passivhus, dvs bostäder med lägre

energiförbrukning än en normal villa.

7. Hålsjöområdet och Karis lycka

Flera av bostäderna i Hålsjöområdet ligger i anknytning eller har utsikt över

Hålsjöarna. Detaljplanen för den västra delen vann laga kraft 2005 och för

den östra delen 2004. Liksom i de andra områdena i Öjersjö så har man förtätat

den fritishusbebyggelse som fanns samt byggt ut några helt nya områden.

Bebyggelsen i Hålsjöområdet består mestadels av stora tättbebyggda

friliggande villor. Karis lycka, del av detaljplanen för östra Hålsjöområdet,

är ett litet bostadsområde norr om Nya Öjersjövägen som består av ett tiotal

friliggande villor.

8. Hultet

Detaljplanen för de norra delarna av Hultet vann laga kraft våren 2011. Även

här ligger det gles fritidsbebyggelse som med den nya planen kommer att förtätas

med 60 nya friliggande enfamiljshus och en förskola. I dagsläget håller

de södra delarna av Hultet på att detaljplaneläggas.

7

6

5

4

1

1. Kåsjöområdet och Centrum

2. Djupedalen

3. Hytterkullen

4. Mossvägsområdet

5. Brasegård

6. Hallen

7. Hålsjöområdet och Karis lycka

8. Hultet

3

2

5


Det finns förhållandevis lite tillgång till service i Öjersjö. Närheten till Partille

centrum, Göteborg samt Mölnlycke har gjort det svårt för en större mataffär att

etablera sig. Närbutiken Handlarn´ som ligger i Öjersjö centrum idag håller på

att utöka sitt sortiment och ser framtiden som ljus i och med den befolkningsökning

som sker på orten. Den service finns i Öjersjö idag är;

Öjersjö centrum

Handlarn’ i Öjersjö centrum, närbutik.

Frisör

Pizzeria i centrum

Distriktsköterskecentral

Golfbana

Partille golfklubb (Partille GK). Banan invigdes 1988. På banan finns restaurang

Snille & Smak och konferenslokaler.

Skolor

Öjersjö Storegård, kommunal skola. Här finns också Öjersjö fritidsgård

med olika aktiviteter för barn och ungdomar på kvällstid.

Öjersjö Brunn, kommunal skola. När området Öjersjö växte möjliggjordes

en ny skola, 1999 färdigställdes systerskolan Öjersjö Brunn. Skolorna,

med tillhörande förskolor, är till för barn mellan 1 till 16 år. Skolorna

har idag tillsammans nästan 1000 elever.

Förskolor

Det finns idag 10 förskolor runt om i Öjersjö. Ytterligare två förskolor är på

gång, en i Hultet och en vid Öjersjö idrottsplats.

Några av de föreningar som finns

Öjersjö Idrottsförening, fotboll.

Partille Sport Club, landhockey.

Partille sportfiskeklubb

Jaktlaget

Kåsjögårdens vänner, driver verksamheten vid Kåsjögården.

6

Hallens förskola.

Kommersiell service

1. Öjersjö Golf & restaurang

2. Öjersjö centrum, Pizzeria, Distriktssköterska, Frisör,

Servicebutik

Skolor

3. Grundskola, Öjersjö Brunn

4. Grundskola & fritidsgård, Öjersjö storegård

Förskolor

5. Gökegårds förskola

6. Öppna förskolan Grodden

7. Ekbackens förskola

8. Mammut montissoriförskola

9. Trollskogens förskola

10. Viljansviks förskola

11. Äventyrets förskola

12. Hallens förskola

Idrottsplats

13. Öjersjö IP

Museum

14. Öjersjö skolmuseum.

Närbutiken Handlarn´.

1

12

14

3

10

11

Öjersjö skolmuseum som invigdes 1999.

9

7

4

2

6

5

13

8


Pågående projekt där detaljplan är antagen

1. Djupedalen

2. Brasegård

3. Isfabriken

4. Hultet Norra

Pågående planprojekt

5. Hultet Södra

6. Hossaberget

Framtida planprojekt

7. Gökegård/Ramsegård

4

5

3

Bilder från Trafikverkets hemsida som visar utredningsområdet för tvärförbindelsen, väg 549.

2

7

6

1

Pågående eller framtida

utbyggnadsområden

enligt FÖP Öjersjö 1999

Utbyggnadsområde för

bostäder på kort sikt

enligt Härryda ÖP 2011

Omvandlingsområde på

lång sikt


Det pågår flera olika bostadsbyggnadsprojekt i Öjersjö. Tre olika områden, Djupedalen,

Brasegård och Hultet Norra, där detaljplanerna har antagits, håller

på att färdigställas i nuläget. Befolkningen förväntas att öka relativt snabbt, ca

34 % mellan 2010 och 2015, från 3660 till 4898. Härryda kommun anger i sin

kommande översiktsplan, ÖP 2011, södra delarna av Hålsjöarna som utbyggnadsområde.

Om dessa planer förverkligas så kommer Öjersjös befolkning att

växa ännu mer än vad som beräknas idag.

Planläggning i nuläget sker över tre områden;

Hossaberget

Syftet med planeringen för detta området är att skapa nya bostäder, både i

friliggande villor samt i flerbostadshus. Det blir ca 250 nya bostäder, genom

att planera ett så här stort bostadsområde på en gång så hoppas man på att

skapa en bra helhet i området. En förskola planeras i norra delen av området.

Isfabriken

På området finns en isfabrik som bedrev verksamhet fram till 1979. Fabriken

har stått tom sedan dess och vid planens genomförande kommer byggnaden

att rivas. Planeringen för området i nuläget innebär att 70-80 nya bostäder

kan skapas, både i friliggande enfamiljshus och i flerbostadshus. Planen har

antagits men är överklagad.

Hultet Södra

Området var ursprungligen ett fritidshusområde med mycket stora tomter.

Syftet med planeringen för detta område är att skapa en tätare bebyggelsestruktur

samtidigt som man anordnar ordentligt VA och gator. Förslaget som

finns medger knappt 50 st nya enfamiljshus i området.

Framtida planeringsprojekt:

Gökegård och Ramsegård

Härrydas utbyggnadsområden söder om Hålsjöarna

Planerade vägprojekt i Öjersjöområdet

Trafikverket har tagit fram en förstudie för en tvärförbindelse mellan E20 och

väg 40, väg 549. Syftet med tvärförbindelsen är att skapa en förbindelse med

hög standard mellan E20 och väg 40. Tvärförbindelsen ökar tillgängligheten

till Landvetter flygplats och ger dessutom de berörda kommunerna ökade

utvecklingsmöjligheter.

7


Ramsegård/Gökegård ligger i centrala Öjersjö mellan Nya Öjersjövägen och Kåsjön, namnen härstammar från två av de gamla

gårdar som låg här. Området består idag av ett skogsbeklätt område med några enstaka utspridda helårsbostäder och fritidshus.

Närmast Nya Öjersjövägen är terrängen förhållandevis plan medan närmre Kåsjön är terrängen rejält kuperad. Längst nordöst

i området ligger en utstickande udde som avskärmar befintlig bebyggelse från området. När man vandrar längs med Kåsjön så

uppfattar man inte att det finns någon bebyggelse i närheten.

Från Öjersjövägen går återvändsgatan Gökegårdsvägen som leder till den bebyggelse som finns i området. Vägen är en grusväg

som följer terrängen väl. I området går ett antal stigar och gångstråk från Gökegårdsvägen genom området ner mot Kåsjön och

västerut. Längs med Kåsjön går också ett gångstråk som följer sjön runt.

8


Gökegårdsvägen

Nya Öjersjövägen

Öjersjövägen

9


Riksintressen

Områdena kring Öjersjö och Ramsegård/Gökegård omfattas av olika riksintressen

och förordningar. Ett riksintresse innebär att ett område/anläggning har

så stort värde eller stort betydelse i ett nationellt perspektiv att det inte får förstöras

eller skadas.

Ramsegård- och Gökegårdområdet påverkas av tre olika riksintressen/förordningar.

Det första är Delsjöområdet som är klassat som riksintresse för

friluftslivet. Delsjöområdet utgör genom sin storlek och omväxlande natur

ett ytterst värdefullt friluftsområde i regionen. Beslut om naturreservat för

områdesdelen Knipeflågsbergen i Partille kommun togs 1989. Området sammanfaller

med det område som omfattas av en områdesplan för Kåsjöns friluftsområde,

som antogs 1987-05-21. Gränser för Delsjöområdet går nära

Kåsjöns södra strandkant och påverkar bara Ramsegård/Gökegård-området

något åt norr.

Det andra och tredje riksintresset/förordningen är Kåsjöns strandskydd och

dess vattenskyddsområde. En närmare beskrivning av Kåsjön och dess restriktioner

kommer på sidorna 11-12.

Utsikt mot Kåsjön.

10

Göteborgs

kommun

Sävedalen

Lilla Delsjön

ärrsvägen

Vallhamra

Torg

Blacktjärn

Riksintressen

Ugglumsleden

KNIPEFLÅGSBERGEN

Knipeflågstjärn

Lilla Björketjärn

n (delvis kulverterad)

Björndammen

Furåstjärn

Björnåstjärn

DELSJÖOMRÅDET

Odensvaletjärn

Riksintressen för naturvården

Riksintressen för friluftslivet

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintresse för kommunikationer, vägar

tillika byggnadsförbud vid allmän väg

Riksintresse för kommunikationer, järnväg

Bergåstjärn

Lilla Kåsjön

Lilla

Hålsjön

Landvettervägen

Prästtjärn

Hindtjärn

Nya Öjersjövägen

Stora

Hålsjön

Härryda

kommun

Furulund

centrum

Stora Kåsjön

Öjersjö

cken

Öjersjö

centrum

Områden med förordnanden

K

Naturreservat

Natura 2000

Strandskydd

Vattenskyddsområde

Byggnadsminnen och

kyrkliga kulturminnen

Maderna

MADERNA

Haketjärn

HÄRSKO

Härryda

kommun


0 270 540 m


Kåsjön, Partilles största sjö, är belägen mellan Furulund i norr, Åstebo i öster,

Delsjöarnas naturområde i väster och Öjersjö i söder. Sjön är fiskrik med bland

annat abborre, mört, gädda och ål. Kring sjön häckar åtskilliga fågelarter.

Kåsjöbadet vid Kåsjön är Partilles största badplats och en av regionens större

insjöanläggningar. Här finns kiosk, ett flertal badbryggor, hopptorn och under

sommaren besöks badplatsen av tusentals badgäster.

Vid sjön och området runt sjön finns ett stort utbud av friluftsaktiviteter. Förutom

allmänt bad, med badbryggor och hopptorn, erbjuds fiske, rika vandringsmöjligheter,

kanotpaddling, orientering med mera. Den som vill kan

vandra mot Hindås på Vildmarksleden eller ta Bohusleden.

Strandskydd

Kåsjön omfattas av strandskydd, se gränsen på kartan bredvid.

Syftet med strandskydd enligt 7 kap miljöbalken är att trygga förutsättningarna

för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda levnadsvillkor på land och

i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att

uppföra nya byggnader, att ändra byggnader så att de tillgodoser väsentligt

annat ändamål, att utföra förberedelsearbeten härför, att utföra anläggningar

och anordningar som inskränker allemansrätten eller att vidta åtgärder som

väsentligt försämrar livsvillkoren för djur eller växtarter.

Kåsjön

11


Kåsjön vattenskyddsområde

Kåsjön används som vattentäkt och är därför skyddat av ett vattenskyddsområde

för att vattnet inte ska bli förorenat. Just nu pågår arbetet med att ta

fram ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Kåsjön. Det

befintliga vattenskyddsområdet har funnits sedan 20 år tillbaka.

Förslaget till det nya vattenskyddsområdet är indelat i fyra skyddszoner; primär,

sekundär och tertiär skyddszon, samt en vattentäktszon enligt nedan

beskrivna kriterier, vilka baseras på Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde

2003:6. Det finns sedan ett antal skyddsföreskrifter som hänvisar

till de olika skyddszonerna. Vid nybyggnation är det därför viktigt att

man tar hänsyn till dessa bestämmelser. De nya skyddsföreskrifterna finns

bifogade till dokumentet, de har dock bara varit ute på samråd och kommer

att antas längre fram i år. Förslag till de olika skyddszonerna är:

Vattentäktszon. Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd

för en vattentäkt.

Primär skyddszon. Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum

vid händelse av akut förorening. Den primära skyddszonen avgränsas

på sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder

vidtas innan föroreningen hinner nå råvattenintaget.

Sekundär skyddszon. Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla

en hög ytvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.

Tertiär skyddszon. Syftet med den tertiära zonen är att även mark och

vattenutnyttjande som negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter

i ett långt tidsperspektiv omfattas av vattenskyddsområdet. Den

tertiära zonen omfattar resterande delar avrinningsområdet för Kåsjön.

12

Ett exempel på en av de nya skyddsföreskrifterna. Alla föreskrifterna finns bifogade

längst bak i dokumentet.

allen

Björkö

Örnås

Stora Kåsjön

Koön

Förslag till vattenskyddsområde

Kåsjön vattentäkt, Partille kommun

2010-11-10

Konstr:HSTE

Sweco projektnr. 1311428

Vattenskyddsområde

Djupedalen

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Tertiär skyddszon

Gökegården

Ramsegården

Smalhall

Brasegården

Storegården

Mölnlyckegården

Öjersjö

Lilla Brastjärnen

0 100 200 400 600 800 meter


Området Gökegegård/Ramsegård består idag av en stor del orörd natur med höga naturvärden på några platser. Det går tre höjdryggar

inom området som sluttar ner mot Kåsjön och ger en fin utsikt mot vattnet. Genom området finns flera fina stengärdsgårdar

samt ett ett antal stigar som går mot vattnet och västerut mot Delsjöområdet. Framtida boende i området får en direkt anslutning

till högklassiga natur- och frilutsområden samt till Kåsjön. Nedanför kommer en beskrivning av de naturområden som bör bevaras.

1. En alsumpskog av nyckelbiotpskaraktär med en hög biologisk diversitet. Den här typen av miljö med hög biologisk diversitet i form av

både växter, djur och död ved är mycket viktigt för den biologiska mångfalden, sumpskogar av denna karaktär kan kallas skogens yngelkammare.

Tyvärr försvinner denna biotop allt mer och är idag en bristbiotop.

2. Ett mindre sumpdrag som går hela vägen ner mot Kåsjön, här finns en stor artrikedom på både vedlevande svampar, mossor, kärlväxter,

insekter och fåglar. En viktig biotop att bevara.

Dessa miljöer brukar vara svårtillgängliga men detta område har en stor potential att göras tillgängligt med hjälp av exempelvis spänger och

informationsskyltar. Barn och vuxna i området kan få en möjlighet att få en spännande upptäcksstig precis i anknytning till dels den nya

bebyggda miljön samt den intilliggande luftiga hed ekskogen. På plats identifierades stort antal vanlig groda, större hackspett, både vanlig

stickmygga samt fjädermygga, västlig hakmossa, m.fl.

3. En myr med igenväxningskaraktär av en lövsumpskog. Här finns en rik förekomst av grodor (i detta fallet vanlig groda, med då exempelvis

åkergrodan använder sig av samma lekmiljöer så är det högst trolig att även åkergrodan finns här). Åkergroda och deras livsmiljöer är

skyddade enligt lag (artskyddsförordningen). Denna miljö avvattnar dessutom alsumpskogen som rinner ner från andra sidan vägen och

hela vägen ner mot Kåsjön. Det är därför av stor vikt att bevara denna miljö. Något mer svårtillgänglig än den andra våtmarkstypen.

4. Hed ekskog på ett mycket fint och högt läge, skogen har en ovanligt hög naturlig föryngring. Detta är ett område som bör sparas som ett

friluftsområde/lekområde. Binder man ihop denna del som går i en gradient ner mot al sumpskogen får man en häftig mosaik av naturtyper

inom ett och samma område. Här finns många spår från älg vilket tyder på att djuren aktivt besöker området. Både i slänten och uppe på

höjden är den en nästintill 100% hed ekskog vilket är ovanligt. Dessa områden tillsamman skulle kunna bli en stor tillgång för skolorna i

området och ett ypperligt ställe för skolskogsaktiviteter.

5. Ett mindre område intill våtmarksmiljön med stora fina granar som ger en känsla av en pelarsal. Skulle kunna bli en mycket fin och naturlig

entré till friluftområdet och bör sparas.

Ekar i området. Utpekat i området finns även en del gamla grovstammiga ekar. Träden kan vara uppemot 100- 150 år gamla och

har vid tidigare perioder stått fritt då man kan se på dessa individer att de har en väl utvecklad krona.

13


Gökegård/Ramsegård omfattas av fyra olika översiktliga dokument;

Översiktsplan 05 över Partille kommun, 2006-02-02. Markanvändningen

för området anges här som bostäder och service.

Fördjupad översiktsplan för Öjersjö, del av Partille kommun, 1999-

06-23. Markanvändningen anges här som bostäder och service/allmänt

ändamål.

Områdesplan för Kåsjöns friluftsområde, 1987-05-21. Omfattar endast

del av nordvästra området. Markanvändningen anges här som skog/natur.

Bostadsbyggnadsprogrammet 2010-2016

Ramsegård och Gökegård finns kvar att bebygga enligt den fördjupade

översiktsplanen för Öjersjö, antagen av fullmäktige 1999. Enligt den nu

gällande fördjupade översiktsplanen ska områdena främst bebyggas med

småhus i ett till två plan. Något delområde kan dock enligt översiktsplanen

komma ifråga för tätare och högre bebyggelse.

Dagens tankar om Öjersjös utveckling skiljer sig ifrån tidigare då

kommunen nu vill uppnå en något tätare bebyggelsestruktur än villastadens.

Bostadsbyggnadsprogrammet innebär således en delvis ändrad

inriktning med en något tätare bebyggelsestruktur inom områdena. För

de återstående områdena bör planprogram tas fram. Täthetsstudier planeras

utgöra underlag för framtida bebyggelsestruktur. Studier som relateras

till förhållandet mellan befolkningsunderlag och servicenivå.

Planprogrammet förväntas resultera i ett flertal detaljplaner för blandad

bebyggelse under perioden 2012 till 2016. Detaljplanearbeten inom

Ramsegård och Gökegård i Öjersjö förväntas möjliggöra byggstarter från

2014 och framåt. På sikt förväntas detaljplaner inom dessa områden totalt

sett generera upp mot 500 bostäder.

14

Teknisk försörjning

. Det pågår en studie för vatten- och avloppet i området.

Ledningsnätet för vatten kommer inte att räcka till, en ny huvudledning

från vattenverket vid Kåsjöns norra strand behövs.

Energi. I dagsläget finns det ingen fjärrvärme i Öjersjö. För det närliggande

bostadsprojektet Hossaberget håller energifrågan på att utredas.

Eventuellt blir ett närvärmeverk vid återviningsstationen i Öjersjö möjligt

vilket också skulle kunna försörja Gökegård/Ramsegård med energi.

Dagvatten- och geoteknikutredning kommer

att behövas i hela området, särskilt med tanke på Kåsjöns vattenskyddsområde.

till området behöver utredas vidare. I västra delen av området

går en luftburen elledning.

Bild hämtad från Bostadsbyggnadsprogrammet 2010-2016, visar de möjliga utbyggnadsområdena vid Gökegård/Ramsegård.


Partille

kommun

JM

HSB/Skanska

NCC

option

Partillebo


15


Området som går att bebygga i Ramsegård/Gökegård, om man utesluter de områden som omfattas av strandskydd, friluftsliv

samt värdefull natur, är ca 30 ha stort. För att få en uppfattning om hur stort det är och vad som ryms i ett så stort område

har några exempel tagits fram från olika delar av Göteborg. Exemplena visar bara på olika strukturer och tätheter och är inte

förslag på hur området ska bebyggas.

Centrala Göteborg, traditionell kvarterstad inom Vallgraven

Det första exemplet är hämtat från centrala Göteborg, området som är inringat omgärdas av Vallgatan, Södra Hamngatan,

Östra Hamngatan samt Västra Hamngatan. Här finns en typisk traditionell tät kvartersstruktur med byggnader i två till sex

våningar. Det markerade området är ca 12 ha stort och samma område har placerats in i området Gökegård/Ramsegård i

rätt skala.

250m

550m

Bild hämtad från; Stadsbyggnadskvaliteter, Göteborgs stad, 2008

Exempel på traditionell kvartersstruktur hämtat från centrala Göteborg. Samma område utplacerat i Gökegård/Ramsegård för att få en känsla av hur stort området är.

16


Bild hämtad från; Stadsbyggnadskvaliteter, Göteborgs stad, 2008

Gamlestaden, Lamellhus i park och kvarter i östra Göteborg

Det andra exemplet är hämtat från Gamlestaden. Området byggdes mellan 1910 och 1960 och här ligger lamellhus (i 2 till

5 våningar) i kvarter runt gårdar.

Det inringade området är 18 ha stort och innehåller förrutom bostäder också Gamlestadens centrum med butiker och

skola. Samma område är utriktat på kartan över Gökegård/Ramsegård.

750m

Samma område utplacerat i Gökegård/Ramsegård för att få en känsla av hur stort området är. Exempel på lamellhus i park hämtat från Gamlestaden i östra Göteborg.

350m

17


Amhult, modern trädgårdsstad i Torslanda

Det tredje exemplet är hämtat från Amhult i Torslanda, Göteborgs kommun.

Området bestod tidigare av en flygplats och några utspridda bondgårdar som på senare tid har förvandlats till en helt

ny stadsdel på endast några år. Amhult är nu ett av de mest expansiva områden i Göteborg.

Det inringade området på kartan nedanför, ca 7 ha stort, är den del av Amhult som består av en modernt utformad trädgårdsstad

med tvåvåningsparhus. Området rymmer ca 180 bostäder. Söder om trädgårdstaden finns ett nytt centrum

med en stor livsmedelsaffär, några mindre butiker samt ett kulturhus.

Det omringade området är ett exempel på en modern trädfårdsstad, Amhult i Torslanda Göteborg. Samma område utplacerat i Gökegård/Ramsegård för att få en känsla av hur stort området är.

18

400m

Bild hämtad från; Stadsbyggnadskvaliteter, Göteborgs stad, 2008


Sammanfattning

Vad bör bevaras i området?

Gränsen för för friluftsliv behålls. Skogen längs med Kåsjön kan gallras så att lövträden kan växa till

sig och att naturen och vattnet blir mer tillgängligt.

, med dess rika djurliv, i mitten av området bör bevaras och göras tillgängliga med bättre gångstråk.

Den i området bör bevaras då de följer terrängen väl.

i området bör bevaras.

Vad bör vi tänka på?

. Öjersjö upplevs som något splittrat idag, men flera osammanhängande bostadsområden med olika karaktär.

Dagens tankar kring Öjersjö skiljer sig något från tidigare och nu vill man uppnå en tätare bebyggelse. Sydväst om Gökegård/

Ramsegård planeras bostadsområdet Hossaberget med en tät struktur. Den kuperade terrängen, naturen och vattnet är några

kvaliteter i området som kan hjälpa till att skapa en tydlig karaktär i området.

. Viktigt att knyta ihop hela området med resten av Öjersjö och få med Härrydas intentioner med deras planer

på utbyggnad söder om området.

och hur det nya anpassas till den befintliga bebyggelsen.

kan påverka utformningen av bebyggelsen.

Vad borde tillföras i området?

behövs i Öjersjö, både kommersiell och social service är önskvärt. Det finns en hög andel barn- och

ungdomar i området som behöver platser att mötas och umgås på.

Ett högklassigt med cykelparkeringar i anslutning till annan service. Det bör inte vara längre än 400m

till en busshållplats för boenden.

som knyter ihop området med intilliggande bostadsområden.

ex torg eller annan anlagd plats.

En . Närmare Nya Öjersjövägen är en tätare struktur önskvärd, längre in i området kan tätheten

minska något, max 4,5 våningar.

Vägens karaktär förbi/genom området bör studeras samt infart(er) till området. En stadsgatuliknande karaktär

förbi Gökegård/Ramsegård (och eventuellt förbi det kommande bostadsområdet Hossaberget) är möjligt om Tvärförbindelsen

fram till Åstebo byggs.

bör finnas i området.

19


Sammanfattning

- bebyggbar yta

Kartan bredvid ger en sammanfattning av de riksintressen,

förordningar och andra faktorer som påverkar en utbyggnad

i området. Det röda området är det som anses vara den bebyggbara

ytan när man har tagit hänsyn till de naturområden

som bör sparas i området. Den bebyggbara ytan är då

ungefär 27 ha stor.

20

Bebyggbar yta

Strandskydd

Riksintresse för friluftsliv

Området Gökegård

Busshållplats

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!