Hållbart resande - Falu Kommun

falun.se

Hållbart resande - Falu Kommun

HÅLLBART

RESANDE


”I ett regeringsdirektiv från 2002 fick Vägverket i uppdrag att upprätta

en Nationell plan för vägtransportsystemet 2004 –2015. En

del av planen är ett åtgärdsprogram som ska påverka efterfrågan på

transporter i riktning mot ett hållbart resande för människor och

miljö.

Hållbart Resande är samlingsnamnet på Vägverkets arbete för att få

tillstånd effektivare och på lång sikt mer hållbara persontransporter.

Målet är att tillsammans med företag, kommuner, trafikhuvudmän

och organisationer ta fram åtgärdsprogram och handlingsplaner för

att sedan genomföra projekt som förändrar människors attityder och

resvanor.”

Ingemar Skogö

Generaldirektör Vägverket


Vad är ”Hållbart Resande”?

Att se över sina resvanor är en god investering, mer än bara ekonomiskt. Människor

som cyklar eller går släpper inte ut avgaser, slipper parkeringsavgifter

och viktigast av allt, de mår bättre.

Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent

per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara

att vara synonymt med mera utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel

utan är också ett potentiellt folkhälsoproblem – om fler väljer bilen istället

för att gå eller cykla.

Därför är det viktigt att få till stånd ett nytt tänkande när det gäller vårt resande.

Ett långsiktigt hållbart resande kräver enklare, säkrare och mer attraktiva

alternativ till bilåkningen – i synnerhet till ensambilåkningen som redan

idag utgör den stora majoriteten av alla bilresor. Hållbart Resande är ett sätt

att aktivt motverka ökningen av sådana resor. Det uppnår vi genom att på

bred front förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik

och att skapa bra möjligheter för människor

att använda bilen mer effektivt.

Hållbart Resande handlar inte om förman-

ingar, förbud eller regleringar. Snarare är det ett

arbete som bygger på en stark samverkan med

olika aktörer och som ska inspirera, uppmuntra

och fokusera på de områden där det finns

möjligheter att välja alternativ till bilen. Helt

enkelt är det en samling praktiska uppslag hur

man konkret kan förändra resvanor och attityder

kring vårt resande så att alla vinner på det.

Ca 30 % av den vuxna befolkningen

är helt fysiskt inaktiv både i sitt arbete

och på sin fritid. Däremot går

hjärnan på högvarv, något som ofta

leder till stress. Dumt nog är det så

att ju mer vi stressar desto mindre

motionerar vi.


Ett nytt tänkande i vårt resande vinner både människor och miljö på.


Du och vi – goda tankar i samverkan

Vi tar några steg i rätt riktning

Vägverkets olika aktiviteter spänner över ett brett område. Gemensamt för dem

alla är att de faller in under en arbetsstrategi som vi kallar fyrstegsprincipen.

En princip där varje enskilt steg täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen

av transporter och våra vägar.

Steg 1 Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt

Steg 2 Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och

fordon

Steg 3 Begränsade ombyggnadsåtgärder

Steg 4 Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Hållbart Resande lägger tyngdpunkten på de två första stegen som handlar

om att bearbeta attityder och att framhålla och marknadsföra andra resval.

Med dig kan vi gå vidare

Vi ser det som en viktig uppgift att föra en kontinuerlig diskussion om hur resandet

så långt som möjligt kan optimeras. Tidigare erfarenheter av attitydbearbetning

visar att även små förändringar kan ge långsiktigt positiva effekter.

Därför tror vi på ett samarbete där vi på Vägverket bidrar med kunskap,

engagemang och metoder när vi tillsammans utvecklar och förverkligar idéer

och initiativ mot ett hållbart resande. Vi strävar också efter att du som samarbetspartner

får största möjliga uppmärksamhet för din insats.


Det är skönare att sova i sin egen säng – ett telefonmöte kan

ersätta ännu en ensam kväll på hotell.


Vanans makt är stor. Men vanor går

att förändra. I alla fall stegvis. Använd

alternativen när du kan – ta bilen när

du måste.


Olika sätt att röra sig mot målet

Bland allmänheten härskar ofta uppfattningen att alternativa resesätt är bra

men inte håller måttet jämfört med bekvämligheten av bilåkning. Vårt arbete

går ut på att visa att det finns många vinster att göra genom att välja alternativen

– inte genom en fullständig övergång utan då det passar. Allt enligt

devisen: ”Använd alternativ när du kan, ta bilen när du måste”.

I verktygslådan som står till vår hjälp för att minska behovet av biltransporter

återfinns några klassiska ersättningsval som att gå, cykla och

nyttja kollektivtrafik tillsammans med sätt att effektivisera resande som t ex

bilpooler och samåkning. Sist men inte minst återfinns metoder att helt spara in

resandet genom andra kommunikationslösningar som exempelvis virtuella

möten och distansarbete.

I vissa lägen är bilen överlägsen alla andra alternativ och ett självklart val.

Däremot vet vi att tillsammans med våra partners kan vi förändra resvanor,

beteenden och attityder om vi anpassar, kombinerar och premierar alternativen

på lämpliga sätt inom Hållbart Resandes olika insatsområden.


Insatsområde: Arbetspendling

Arbetspendlingens egenskaper

Arbetspendlingen är det område som har den största andelen ensamåkare i

bil. Hela 30 % av dessa bilresor är sträckor som är kortare än 5 km och både

resväg och restider är regelbundna. Dessutom ställer ensambilåkandet stora

krav på parkeringsmöjligheter vid arbetsplatsen. Detta är egenskaper som

gör arbetspendlingen intressant för Hållbart Resande då det finns goda alternativ.

Vi vet att förhållandevis enkla åtgärder kan ge stora förändringar

i arbetspendlarnas resval och på så sätt nå positiva effekter, både ur samhälls-,

företags- och individperspektiv.


Möjligheter

Med tanke på den höga andelen korta resor inom arbetspendlingen är det

ofta möjligt att ersätta dessa med gång och cykel. Många arbetsgivare runtom

i landet har redan tagit initiativ för att främja cykling till jobbet. Med stor

framgång.

Även till de resor till och från arbetet som är lite längre finns det alternativ.

Tack vare regelbundenheten i restid och resväg finns möjligheten att delvis

byta ut dem mot kollektivtrafik eller olika former av samåkning.

En annan möjlighet är distansarbete. Distansarbete har under de senaste

åren underlättats av allt bättre IT-teknik. Redan idag arbetar 250 000 personer,

vilket motsvarar 6 % av arbetskraften i Sverige, på distans minst en dag i

veckan. Utvecklingen på området är fortfarande mycket intressant.

Positiva effekter

För samhället finns flera nyttor med förändrade

resvanor vid arbetspendling. De flesta

välkända – såsom bättre framkomlighet, minskad

trängsel och renare luft. Lägg därtill lägre

transportkostnader.

Men det finns också andra fördelar om fler

väljer att promenera, cykla, samåka eller åka

kollektivt.

Bland annat kan kostnader för parkeringsplatser

reduceras, men kanske viktigast av allt,

medarbetarna blir friskare och mår bättre, med

en positiv inverkan på sjukskrivningsstatistiken.

Syre behövs för både muskler

och hjärna.

Fysisk aktivitet främjar arbetseffektivitet,

arbetsmotivation och

kondition. Ett exempel En fullt frisk

fyrtioåring som inte tränar har en

maximal syreupptagningsförmåga

på knappt 2 liter/minut. En fullt

frisk fyrtio-åring som är aktiv

cirka 30 minuter om dagen har en

syreupptagningsförmåga på drygt

3,5 liter/minut. Kroppen lär sig

snabbt att bli effektivare.


Insatsområde: Tjänsteresor

Några fakta om tjänsteresor

I Sverige görs nära 235 miljoner tjänsteresor varje år – alla färdsätt inräknade.

Hela 75 % av dessa resor är med bil. Precis som inom arbetspendlingen företas

en majoritet av tjänste-resorna med bara en person i bilen. Reslängden varierar

givetvis men ungefär 60 % av dessa resor är tio kilometer eller kortare.

Statistiken talar alltså sitt tydliga språk – det finns en stor potential för ändrade

och effektivare resvanor inom området tjänsteresor.

Mot bakgrund av att hälften av alla resor i Sverige är jobbrelaterade och

bilen dominerar som färdsätt, är tjänsteresor därför ett viktigt och prioriterat

område inom Hållbart Resande.


Möjligheter

Tjänsteresandet är kanske det tydligaste exemplet på hur vissa resor måste

göras medan andra kan samordnas och ytterligare en del kan undvikas helt.

Det finns minst fyra kommunikationsalternativ som visar stora utvecklingsmöjligheter.

1. Kollektivtrafik. Där utbud och turtäthet gör tjänsteresor möjliga.

2. Bilpooler för bättre planerade resor. Ett effektivare utnyttjande av företa-

gets bilar sparar både pengar och miljö.

3. Virtuella möten. Flertalet möten kan utan kvalitetsförlust ersättas med

virtuella möten, t ex konferenser över Internet, video eller telefon.

www.vv.se/resfri

4. Gång och cykel. Tjänstecykel är ett bra alternativ när avstånd och väderlek

tillåter.

Positiva effekter

Ett effektivt och välbeprövat verktyg är att skapa nya resepolicies. En bra och

konsekvent tillämpning kan på sikt innebära stora kostnadsbesparingar. Att

se över och välja nya alternativ kan också ha en goodwill-effekt och stärka

organisationens profil som attraktiv och ansvarstagande.

Förbättrade resealternativ ger en större valfrihet. Och med valfriheten följer

också större tillgänglighet i meningen fler möjligheter att ta sig till kunder

och affärskontakter. En stark kollektivtrafik påverkar också rörligheten på

fritiden – vilket kan bidra till en rikare tillvaro för oss alla. Något som i sig är

en positiv kraft, som återspeglas även på arbetsplatsen.

Med bilpooler har man alltid tillgång till nya, säkrare bilar med bra miljöegenskaper.


Insatsområde: Resor till och från skola och utbildning

Kort om resor till och från skola och utbildning

Av det totala antalet bilresor är ungefär hälften kortare än 5 km. I tätorter är i

allmänhet runt 80 % av dessa i själva verket kortare än 3–4 km.

Att skjutsa barnen till och från skolan genererar ett stort antal korta resor.

Följderna blir dels att barnen inte får en välbehövlig motion – dels att den som

skjutsar i de flesta fall fortsätter vidare i bil och genererar ytterligare korta

resor. Dessutom medför den korta bilresan till skolan orenade avgaser och trafiksäkerhetsrisker

för de barn som går och cyklar till skolan bredvid vägen.

På högre utbildningsnivåer förekommer i stor utsträckning bilpendling

bland de studenter som är bosatta på platser nära studieorten. Resor som i de

flesta fall har ersättningsalternativ.

Gemensamt för båda är att de faller inom ramen för det som Hållbart Resande

eftersträvar, att resa klokare och säkrare – för att bli klokare.


Möjligheter

Framför allt i tätorter finns en stor möjlighet att byta transportsätt. Från bil till

cykel, promenad eller kollektivtrafik.

Här finns också tillfälle att ge barn och ungdomar bättre möjligheter att

själva ta sig till skolan, men också att få igång en dialog mellan lärare, elever

och föräldrar om barnens skolvägar och hur man kan förbättra och ändra

vanor. Denna samverkan mellan skola och föräldrar kan åstadkomma tryggare

vägar för skolbarn i de lägre åldrarna och vara föredömen för hållbart resande.

Bra exempel är projekten ”Gå och cykla till skolan” och ”Vandrande skolbussar”

som har etablerats runt om i landet.

Då det rör sig om lite längre avstånd till studieorten är gång och cykel betydelsefulla

i en kombination med kollektivtrafik eller samåkning i bil. Här är

även t ex fortsatt utveckling av distanskurser över Internet av intresse.

Positiva effekter

Larmrapporter slår fast att barns fysiska aktivitet

har minskat kraftigt under senare tid. Att

låta barnen cykla eller organiserat promenera

tillsammans med en vuxen till och från skolan,

ger både på kort och lång sikt tydliga hälsoeffekter,

och i många fall bättre studie-resultat.

Dessutom medför färre bilar runt skolan en

trafiksäkrare omgivning med lägre risk för

olyckor och bättre miljö med renare luft.

Vad är en halvtimmes rörelse

värd?

Vardagsmotionen är nyckeln till

hälsa. Bättre muskelstyrka, färre

stresshormoner, stärkt immunförsvar

– resultatet märks snabbt. I

skolan som fler koncentrerade elever,

på arbetsplatsen som starkare

och mer motiverade medarbetare.

Motionsproblem går att lösa på väg

till och från jobbet eller skolan...


Insatsområde: Idrotts- och evenemangsresor

Kort om idrotts- och evenemangsresor

I Sverige utövas det mycket idrott. De stora sporterna som fotboll, ishockey och

handboll med flera är dessutom publikdragare av rang.

Det stora intresset för idrottande och utbudet av idrott alstrar därmed ett avsevärt

antal resor – både för utövare och publik. Även vid andra större evenemang

som konserter, teater etc uppstår trängsel med omfattande tomgångskörning

och parkeringsproblem. Miljöpåverkan är betydande men också trafiksäkerheten

försämras i onödan av den typen av ineffektivt resande.

På flera ställen i landet drivs därför projekt med inriktning på att förbättra

och effektivisera evenemangstrafiken på ett lokalt anpassat sätt. Men det finns

utrymme för fler initiativ...


Möjligheter

Att hitta bra lösningar för bättre resor vid större evenemang är en av de “enklare”

uppgifterna inom Hållbart Resandes insatsområden.

Det finns flera goda exempel på hur det går att locka publik att ställa bilen

och använda alternativa ressätt. Det går t ex att organisera kollektiva transporter

från samlingspunkter i de orter kring evenemangsplatsen varifrån

många annars hade rest med bil. En morot kan vara att låta kostnaden för

transporten ingå i evenemangspriset.

När det gäller idrottsutövarnas egna resor till och från träning och matcher

står det en mängd olika åtgärder till buds som behöver anpassas lokalt.

Lämpliga former för ökat samåkande, kollektivresande och fler cykelturer är

några sådana exempel.

Positiva effekter

Det finns flera uppenbara fördelar med att få ned biltrafiken vid evenemang.

Minskad trängsel, lägre olycksrisk, bättre luftkvalitet, ökad folkhälsa och lägre

resekostnader.

En resa i grupp främjar också sammanhållningen.


Studier och arbete ställer höga

krav. Att promenera till jobbet

eller skolan förbättrar rörligheten

i både tankar och kropp.


Med gemensamma krafter skapar vi ett hållbart resande!

Det finns mycket att åstadkomma inom Hållbart Resande. Vi på Vägverket söker

samarbetspartners både nationellt och lokalt som vi kan ta fram, utveckla

och förverkliga idéer tillsammans med.

Är du intresserad av att veta mer om Hållbart Resande eller hur du själv

skulle kunna dra nytta av ett samarbete, tveka inte att kontakta oss på telefon

0771-119 119.

Vägverket Vägverket Vägverket

Region Norr Region Stockholm Region Skåne

Box 809 171 90 Solna Box 543

971 25 Luleå Fax: 08-627 09 23 291 25 Kristianstad

Fax: 0920-24 38 30 E-mail: vagverket.sto@vv.se Fax: 044-19 51 95

E-mail: vagverket.lul@vv.se Omfattar: E-mail: vagverket.kri@vv.se

Omfattar: Stockholms län Omfattar:

Norrbottens län Gotlands län Skåne län

Västerbottens län

Vägverket

Vägverket Region Väst

Region Mitt 405 33 Göteborg

Box 186 Fax: 031-63 52 70

871 24 Härnösand E-mail: vagverket.got@vv.se

Fax: 0611-441 11 Omfattar:

E-mail: vagverket.har@vv.se Värmlands län

Omfattar: Västra Götalands län

Jämtlands län Hallands län

Västernorrlads län

Gävleborgs län Vägverket

Dalarnas län Region Sydöst

551 91 Jönköping

Vägverket Fax: 036-16 16 18

Region Mälardalen E-mail: vagverket.jon@vv.se

Box 1140 Omfattar:

631 80 Eskilstuna Östergötlands län

Fax: 016-15 70 05 Jönköpings län

E-mail: vagverket.esk@vv.se Kronobergs län

Omfattar: Kalmar län

Uppsala län Blekinge län

Södermanlands län

Örebro län

Västmanlands län

Siffror och statistik i denna skrift är hämtade från: SCB/SIKA Resvanedatabasen RES år 2001. “Sätt Sverige

i rörelse – Arbetsplatsen” och ”Hälsofrämjande som affärsstrategi”, Statens Folkhälsoinstitut, 2002.


Vägverket

781 87 Borlänge

www.vv.se. vagverket@vv.se.

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.

B.

VÄGVERKET. BEST.NR. 88587 UTGÅVA 2. JANUARI 2006. FOTO: MAGNUS PAJNERT. PRODUKTION: ATELJÉN, VÄGVERKET. TRYCK: LFV, NORRKÖPING.

More magazines by this user
Similar magazines