Bilaga 2 Brandskydd - SISAB

sisab.se

Bilaga 2 Brandskydd - SISAB

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Viktig information – läs detta först!

VVS

för projektörer och entreprenörer

Bilaga 2 Brandskydd

UTGÅVA 4 | 2012-05-22

9 sidor

SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de tekniska krav som företaget

ställer utöver myndighetskrav och branschregler i gällande PBL, BBR, AMA och RA vid om-

och nybyggnation samt i förvaltningen. Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska

ingå beror av projektets anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i varje projekt av

SISAB:s projektansvarige.

Vi arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv, bland annat för att

minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer.

Miljö- och fuktkraven är inarbetade i respektive anvisning. SISAB har särskilda krav på

kemiska produkter och andra byggprodukter. Vi har beslutat att använda

Byggvarubedömningen (BVB) som system för produktval. Direktiv för hur BVB används

anges i projekt och upphandlingar. Åtkomst till BVB fås genom licens eller på annat avtalat

sätt.

Om SISAB:s projekteringsanvisningar av någon anledning inte är möjliga att följa, alternativt

om man finner bättre lösningar än i dem, ska varje avsteg dokumenteras skriftligt.

Avsteg ska godkännas av SISAB:s projektansvarige, efter samråd med SISAB:s ansvarige för

respektive anvisning.

Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelningen är ansvarig för att SISAB:s

projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras.

Förslag på förändringar eller tillägg lämnas till respektive anvisningsansvarig.

Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen.


Innehållsförteckning

1 VENTILATIONSSYSTEM ........................................................................... 3

1.1 Upphängningsanordningar ........................................................................ 3

1.2 Skydd mot brandspridning inom brandcell ................................................ 3

1.2.1 Imkanaler ....................................................................................... 3

1.3 Skydd mot brandspridning mellan brandceller .......................................... 3

1.3.1 Takgenomföring ............................................................................. 3

1.3.2 Schakt för ventilationskanaler ........................................................ 3

1.3.3 Schakt för rörinstallationer ............................................................. 4

1.3.4 Fläktrum ......................................................................................... 4

1.4 Skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller .............................. 4

1.4.1 System ej beroende av fläktdrift – ”Passivt system” ...................... 5

A) Brandceller avskiljs med spjäll ............................................. 5

B) Tryckavlastning av kanalsystem........................................... 6

1.4.2 System beroende av fläktdrift – ”Aktivt system”............................. 7

C) Fläktar i drift ......................................................................... 7

1.4.3 Avskilda utrymningsvägar (trapphus) ............................................ 8

1.4.4 Avskilda utrymningsvägar (korridor) .............................................. 8

1.4.5 Arkiv ............................................................................................... 8

1.4.6 Elrum .............................................................................................. 8

1.4.7 Överluft i brandcellsgräns .............................................................. 8

1.5 Styr- och övervakningssystem .................................................................. 8

1.5.1 Övervaknings och kontrollsystem .................................................. 8

1.5.2 Förregling ....................................................................................... 8

2 UTRYMNING .............................................................................................. 9

2.1 Gångavstånd i klassrumskorridorer .......................................................... 9

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

2


Ventilationssystem

Upphängningsanordningar

Byggnadsklass Br1 Br2 Br3

Bärförmåga* R 60 R 30 R 15

* Upphängningsanordningarnas bärförmåga ska minst motsvara avskiljande byggnadsdelars

brandmotståndstid.

Kanaler inom vindsutrymme förläggs på upplag av stål vilande på vindsbjälklaget. Vindsbjälklag ska

uppfylla bärförmågan oberoende av brandutsatt sida.

Skydd mot brandspridning inom brandcell

Imkanaler

Imkanaler från storkök

Utförs lika imkanal från storkök, se BBR avsnitt 5:515.

Där stekbord och/eller fritöser förekommer förses dessa med automatiskt släcksystem för att köket

inte ska behöva avskiljas brandtekniskt.

Till imkanal får inga frånluftskanaler från annan brandcell anslutas.

Frånluftskanaler från samma brandcell kan anslutas till imkanalen inom brandcellen alternativt i

fläktrum. Anslutande kanal skall ansluta med dess underkant minst 50 mm ovan imkanalens

underkant.

Imkanaler från storkök i förskola utan fritös och stekbord 1

Utförs lika imkanal från kök i bostäder, se BBR avsnitt 5:515. Erforderlig vätsketäthet skall avgöras

mot rengöringsmetod.

Skydd mot brandspridning mellan brandceller

Takgenomföring

Takgenomföringar utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Takgenomföringar för imkanaler i

brandteknisk klass EI 60 utförs i brandteknisk klass EI 60.

Schakt för ventilationskanaler

Schakt kan utföras öppna eller slutna i nivå med respektive bjälklag.

För att uppfylla krav på obrännbart material i schakt samt SISAB:s byggtekniska anvisningar utförs

schaktvägg alltid med 1x12 mm plyfa som placeras mellan gipsskivor så att erforderlig brandteknisk

klass uppnås.

Kanaler inom schakt och som betjänar olika brandceller kan utföras utan brandisolering. Inbördes

avstånd skall vara sådant att gjutmassa kan flyta ut mellan kanaler vid igengjutning.

Kanaler som förs igenom schaktvägg behöver ej isoleras till skydd mot spridning av brand vid genomföringen.

Det förutsätter att kanal betjänar en brandcell inom vilken schaktet är placerat.

Schakttopp och schaktbotten ges brandteknisk klass EI 60 (Br 1)/EI 30 (Br 2), obrännbart material.

Inom schakt med ventilationskanaler ska brännbart material inte förekomma. Mindre mängder får

förekomma om detta påvisas möjligt genom beräkning eller att brännbart material avskiljs från

ventilationskanaler med strålningsskydd av exempelvis 1x13 mm gipsskiva.

Kraftkabel till fläktar får ej placeras i schakt med ventilationskanaler. Infällda eldosor får ej placeras i

schaktvägg. Imkanaler (EI 60) förläggs i separata schakt som igengjuts mot luktspridning i närmast

ovanliggande plan.

1

Enligt chefsgruppsbeslut, 2006‐11‐15

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

3


Schakt för rörinstallationer

Schakt utförs slutna i nivå med respektive bjälklag i brandteknisk klass EI 60 (Br 1)/EI 30 (Br

2). Schaktväggar utförs utan krav på brandteknisk klass förutsatt att schaktet i sin helhet är placerat

inom betjänad brandcell.

Rörgenomföringar genom bjälklag inom schakt tätas med typgodkänd metod/material.

Fläktrum

För luftbehandlingsaggregat som enbart betjänar en brandcell och är placerat inom betjänad

brandcell krävs ingen brandteknisk avskiljning av fläktrum.

För luftbehandlingsaggregat som enbart betjänar en brandcell men är placerat utanför betjänad

brandcell avskiljs fläktrummet i brandteknisk klass EI 60 (Br 1)/EI 30 (Br 2).

För luftbehandlingsaggregat som betjänar flera brandceller avskiljs fläktrummet i brandteknisk klass

EI 60 (Br 1)/EI 30 (Br 2).

Fläkt som betjänar imkanal (EI 60) avskiljs i brandteknisk klass EI 60 inom fläktrum som är

gemensamt med ventilationssystem som betjänar andra brandceller.

Utöver elinstallationer inom fläktrum får inget brännbart material förekomma.

Fläktrum för system ej beroende av fläktdrift – ”Passivt system”

Inom fläktrum kan från- och tilluftskanaler vara oisolerade.

Fläktrum för system beroende av fläktdrift – ”Aktivt system”

Inom fläktrum kan tilluftskanaler vara oisolerade.

Kanaler som transporterar brandgas och enbart betjänar en brandcell isoleras i brandteknisk klass

EI 60 (Br 1)/EI 30 (Br 2) inom fläktrum.

Kanaler som transporterar brandgas och som betjänar två eller flera flödesmässigt lika stora brandceller

isoleras i brandteknisk klass EI 15 inom fläktrum.

Kanaler som transporterar brandgas med en blandningstemperatur understigande +160C kan vara

oisolerade inom fläktrum.

Skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller

Någon av följande systemprinciper, A-C, skall väljas som huvudsaklig skyddsmetod. Vald systemprincip

skall utgöra grund för projektering och utformas specifikt för varje objekt. Notera även

att kombinationer av dessa kan användas. Förläggning av kanalisation, erforderliga ventilationsflöden

och tryck etc. projekteras i samråd med brandsakkunnig.

För system som enbart betjänar en brandcell skall utlöst rökdetektor i tilluftskanal direkt efter

tilluftsfläkt stoppa från- och tilluftsfläkt.

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

4


System ej beroende av fläktdrift – ”Passivt system”

A) Brandceller avskiljs med spjäll

I händelse av brand inom byggnad skall från- och tilluftsfläkt stoppa samt brandgasspjäll och

brand/brandgasspjäll mellan brandceller styras att stänga.

Detektering inom byggnad sker via byggnadens system för branddetektion i kombination med

rökdetektorer i frånluftssystemet.

Vid utlöst rökdetektor i tilluftskanal direkt efter tilluftsfläkt stoppar från- och tilluftsfläkt, brandgasspjäll

och brand/brandgasspjäll styrs att stänga.

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

5


B) Tryckavlastning av kanalsystem

I händelse av brand inom byggnad styrs fläktar att starta eller bibehålls i drift.

Vid utebliven fläktdriftsfunktion på grund av för hög temperatur, uteblivet flöde exempelvis på grund

av igensatta filter eller spänningsbortfall öppnar tryckavlastningsspjäll.

Huvar för tryckavlastning förses med galler på samtliga fyra sidor (vindoberoende). Tryckfall över

respektive kanal för tryckavlastning, tryckavlastningsspjäll och huv anpassas till antalet betjänade

våningsplan och lägsta tryckfall över don och kanal fram till för flera brandceller gemensam kanal i

schakt eller på vind, här kallat ”grentryckfall”.

Tryckfall för tryckavlastningskanal, tryckavlastningsspjäll och huv beräknas för hela ventilationssystemets

injusterade flöde, borträknat flöde för brandceller som avskiljs med spjäll, för till- respektive

frånluft.

Inga horisontella kanaler som betjänar flera brandceller inom plan får förekomma.

Tabell, maximalt tryckfall över respektive kanal för tryckavlastning, tryckavlastningsspjäll och huv.

Tabellen är baserad på resultat från slutrapport BRANDFORSK 313-001

Antal våningar Maximalt tryckfall

≤ 2 0,8 x ”grentryckfall”

3 0,3 x ”grentryckfall

4 0,2 x ”grentryckfall

6 0,1 x ”grentryckfall

Vid brand inom byggnad skall från- och tilluftsfläkt starta eller bibehållas i drift.

Detektering inom byggnad sker via byggnadens system för branddetektion i kombination med

rökdetektorer i frånluftssystemet.

Notera behov av utökad detektering för styrning utanför ordinarie drifttid.

Vid utebliven fläktdriftsfunktion på grund av för hög temperatur, uteblivet flöde exempelvis på grund

av igensatta filter eller spänningsbortfall öppnar tryckavlastningsspjäll. Styrning kan ske exempelvis

via tryckvakt som korsvis förreglar till- och frånluft.

Vid utlöst rökdetektor i tilluftskanal direkt efter tilluftsfläkt stoppar från- och tilluftsfläkt, tryckavlastningsspjäll

i både från- och tilluft styrs att öppna.

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

6


System beroende av fläktdrift – ”Aktivt system”

C) Fläktar i drift

I händelse av brand inom byggnad styrs fläktar att starta eller bibehålls i drift. Undersök i första

hand möjligheten att nyttja ordinarie frånluftsfläkt i luftbehandlingsaggregatet.

- Frånluftsfläkt samt dess styrutrustning skall klara uppkommen blandningstemperatur i minst 60

min (Br1) eller 30 min (Br2).

- Inget termiskt motorskydd för fläkt får förekomma.

- Säkerhetsbrytare larmas i frånslaget läge.

- Vid utebliven signal från eventuell tryckreglering skall fläkt inta maximalt varvtal.

- Inga filter får förekomma i kanal som betjänar flera brandceller. Eventuellt filter i frånluftsaggregat

förses med förbigångsspjäll. Förbigång kan även inkludera energiåtervinnare.

Förbigångsspjäll kan utgå om detta påvisas möjligt genom beräkning.

- Frysskydd blockeras i händelse av brand.

Placera ej uteluftsöppning i förhållande till avluftsöppning eller fönster i fasad så att utströmmande

brandgas kan sugas in i uteluftskanal.

Vid brand inom byggnad skall från- och tilluftsfläkt starta eller bibehållas i drift. Eventuellt förbigångsspjäll

förbi filter i aggregat styrs att öppna, frånluftsspjäll (strömlöst stängt) styrs att stänga.

Detektering inom byggnad sker via byggnadens system för branddetektion i kombination med

rökdetektorer i frånluftssystemet.

Notera behov av utökad detektering för styrning utanför ordinarie drifttid

Vid utlöst rökdetektor i tilluftskanal direkt efter tilluftsfläkt stoppar från- och tilluftsfläkt. Styrsekvens

skall inte aktiveras om brand tidigare detekterats inom byggnad.

Spänningsmatningen till fläktar skall säkerställas minst i 60 min (Br1) eller 30 min (Br2) i händelse

av brand. En lösning är att förlägga kablar utanför betjänade brandceller.

Inom avskilt fläktrum kan elinstallationen utföras utan särskilt krav förutsatt att inga ventilationsdon

anslutna till systemet förekommer inom fläktrummet.

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

7


Avskilda utrymningsvägar (trapphus)

Utförs med följande prioritering

1. Utan ventilation om så är möjligt

2. Separat självdragssystem eller separat mekanisk frånluft

3. Avskiljs med brandgasspjäll eller brand/brandgasspjäll.

Avskilda utrymningsvägar (korridor)

Utförs med följande prioritering

1. ”Aktivt system”

2. Avskiljs med brandgasspjäll eller brand/brandgasspjäll

Arkiv

Avskiljs med brand/brandgasspjäll som ska stänga via rökdetektorer i till- och frånluftskanal. I de fall

rökdetektering sker inom arkiv skall dessa även styra spjäll att stänga.

Elrum

Om ”Aktivt system” spänningsmatas från elrum inom fläktens betjäningsområde skall elrummet

utföras i egen brandcell. Ventilation av elrummet utförs enligt följande prioritering:

1. Undersök möjligheten med ”lågt placerade till och frånluftsdon” inom elrummet

2. Separat självdragssystem eller separat mekanisk frånluft

3. Avskiljs med brandgasspjäll eller brand/brandgasspjäll

Överluft i brandcellsgräns

Inga springor under dörrar mot trapphus får förekomma förutom till städ och wc etc.

Överluft kan tas via springa under dörr förutsatt att springan i dörrens underkant är maximalt 10 mm

hög. För trädörrar (brännbara) skall karm och dörrblad förses med en plåtbeklädnad från golvet och

0,5 m uppåt. Som alternativ till plåt kan målning med brandskyddsfärg göras.

Övrig överluft avskiljs med brandgasspjäll eller brand/brandgasspjäll alternativt undersök möjligheten

med ”lågt placerade överluftsdon”, ca 50 mm ÖFG.

Styr- och övervakningssystem

Övervaknings och kontrollsystem

Spjäll (som mekaniskt skall ändra läge i händelse av brand) skall vara anslutna till ett övervaknings-

och kontrollsystem. Med övervaknings- och kontrollsystem menas att spjällen motioneras minst en

gång per 48 timmar.

Förregling

Vid spänningsbortfall skall tryckavlastningsspjäll och förbigångsspjäll öppna samt frånluftsspjäll,

brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll stänga.

Vid stopp av fläktar skall frånluftsspjäll, brand/brandgasspjäll och brandgasspjäll stänga.

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

8


Utrymning 2

Gångavstånd i klassrumskorridorer

Gäller befintliga skolor där brandcellsgräns mellan klassrum och korridor saknas.

Gångavståndet till utrymningsväg räknas från klassrumsdörren till närmaste avskilda trapphus

eller annan brandcell och får vara maximalt 20 m.

Om ytterligare en dörr tas upp, mellan klassrum och korridor töms klassrummet snabbare och

då accepteras maximalt 25 m från klassrumsdörr till närmaste avskilda trapphus eller annan

brandcell.

Angivna gångavstånd enligt föregående förutsätter att valmöjlighet till alternativa utrymningsvägar

finns i form av trapphus eller motsvarande i båda riktningarna.

Finns båda alternativen i samma riktning skall avståndet till närmaste trapphus eller motsvarande

vara maximalt 10 m.

Ett automatiskt rökdetektorstyrt utrymningslarm installeras med rökdetektorer i korridorer,

samtliga rum (klassrum, grupprum, lärarrum mm.) med dörrar direkt mot korridor. Dock undantas

utrymmen ovan undertak, wc, mindre städ och liknande utrymmen. Signaldon placeras

så att erforderlig hörbarhet uppnås i de utrymmen som man vistas i mer än tillfälligt.

Utrymningslarmet utförs i övrigt enligt SBF 2003 Rekommendation Utrymningslarm.

20 m

25 m

2

Enligt chefsgruppsbeslut, 2006‐11‐29

Projekteringsanvisningar VVS Bilaga 2 Brandskydd - utgåva 4

Fastställd 2012-05-22

10 m

9

More magazines by this user
Similar magazines