Sisjöslaget nr 1 2013.pdf - Sisjö Golf

sisjogolf.se

Sisjöslaget nr 1 2013.pdf - Sisjö Golf

sisjöslaget

MEDLEMSBLAD SISJÖ GOLFKLUBB NR 1 / 2013

Välkommen till årsmötet torsdagen den 21 mars 2013


Reception och shop

För aktuella öppettider se vår

hemsida.

Tidsbeställning, medlemsfrågor

och anmälan till tävling

Telefon 031- 68 18 18

eller e-post: receptionsg@sisjogolf.se

Se även information här intill.

Klubbkansli

Telefon 031-748 25 16

Fax 031-748 25 16

Hemsida www.sisjogolf.se Några ord från Sisjö Golf

inför vårsäsongen 2013

Klubbstyrelse 2012

Ordförande Bo Manelius

Vice ordför. Ingemar Johansson

Kassör Lennart Appelgren

Sekreterare Ingalill Fagring

Ledamot Anders Biveby

Suppleant Lennart Christiansson

Suppleant Helena Sellstedt

Valberedning 2012

Ordförande Egon Dahl

Ledamot Per Björnekull

Ledamot Marie-Louise Burlin

Kommittéordf. 2012

Bankomm. Anita Jansson

Damkomm. Marita Andersson

Elitkomm. Vakant

Hcp-komm. Per Björnekull

Herrkomm. Marek Malek

Juniorkomm. Bernt Kjellander

Marknadskomm. Lennart Andrén

Medlemskomm. Ingrid Andrén

Seniorkomm. Göran Carlunger

Sponsorkomm. Roland Ekman

Tävlingskomm. AndersBiveby

Utbildningskomm. Cecilia Svenningsson

IT-ansvarig Bo Lindwall

Redaktion

Ansvarig utgivare. Bo Manelius

Huvudredaktör Lennart Andrén

Redaktör Holger Petersson

Sisjö Golfklubb

Årsmöte

Se kallelsen sid.12

Framsida: Stilstudie Foto: Jonny Johansson

Baksida: Med bollsinne kommer man långt Foto: Lennart Andrén

Lycklig vinnare i ”betala årsavgiften innan den 27/1” blev

Gina Murphy – GRATTIS! Välkommen att hämta ditt greenfeehäfte!

Och så lite nyheter inför säsong 2013

Golfakademin

Ny tränare: Rolf Lossius.

Som en frisk fläkt kommer Rolf Lossius

in i Sisjö GK, som pro. Han har

jobbat utomlands i några år, i Egypten,

på Sicilien och Mallorca. Han började

sin tränarverksamhet i Nesbyen GK,

Norge innan han blev HeadPro på Mörk

GK, Norge. Han har en intension och ett

engagement som smittar över på dom

flesta, Rolf önskar att det skall hända

saker, på träningsfältet, i klubben och på

banan. Juniorverksamheten skall byggas

upp igen, existerande medlemmar ska få

erbjudande om bra gruppträning, både

på träningsfältet, men också med spel på

banan med Pro! Med Rolf och dom andra

i akademien på World of Golf ska Sisjö

GK få uppleva ett positivt golfår.

Banan

Vi välkomnar Per-Martin Ekberg som

ny Green Keeper på Sisjö GK. Per-

Martin kommer närmast från Albatross

och Sankt Jörgen GK och började hos oss

redan den 1 december.

Under vecka två genomfördes ett

omfattande dräneringsarbete mellan hål

5 och 6, runt 9-ans och 2-ans greenområden.

Vi hoppas förstås att detta ger oss

en torrare och över lag bättre bana än

någonsin. Under säsongen 2013 fortsätter

arbetet med att säkerställa och förbättra

kvalitén på banan.

Greenfee

Greenfeepriserna är oförändrade i år.

Det kostar fortsättningsvis 170 kr på vardagar

och 200 kr på helger för seniorer

- 2 -

att spela en niohålsrunda. Grenfeemedlemmarna

har 20 % rabatt på dessa priser.

Greenfeehäften kommer finnas till

försäljning till alla medlemmar även i år.

Det kommer finnas två häften att välja på

med tio checkar i varje häfte . Varje check

gäller för nio hål och under 2013. Det ena

häftets checkar kommer bara gälla på vardagar

och kosta 1100 kr det andra häftets

checkar gäller alla dagar och kostar 1300

kr. Du kan inte köpa lösa checkar.

Checkarna är inte personliga och det går

bra att bjuda en vän, som har aktivt medlemskap

i en annan klubb eller använda

själv ifall du är greenfeemedlem.

Öppnande

Som det ser ut i skrivande stund öppnar

vi rangen för betalning direkt i bollmaskinerna

redan fredagen den 1 mars

och receptionen öppnar vi från och med

måndag den 10 mars med följande öppettider:

måndag-fredag mellan 14-19

och lördag-söndag mellan 10 till 14. För

exaktare information om öppettider besök

hemsidan www.sisjogolf.se.

Banan är redan idag öppen med vintergreener.

Sommargreenerna kan vi först

öppna efter det att tjälen har släppt. Skulle

grinden vara stängd kan ni alltid få koden

från receptionen på World of Golf, ring

031-7097980.

Eva-Britt, Oscar och Sofia kommer jobba

i receptionen och kaféet som vanligt.

Vi ser framemot att få träffa er igen och

hoppas vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Välkomna till golfsäsongen 2013!

Tereza Palm, anläggningsansvarig

Sisjö Golf

Med vänliga hälsningar

Magnus Palm


Den 24 februari 2013 var det -1

grad på Sisjö GK, tjäle i marken,

skid-VM från Val di Fiemme på

TV men det rycker i golfarmarna.

Det är snart vår och man kan börja

räkna dagarna till säsongsöppningen

av vår bana som kommer att ske när

vädrets makter så tillåter.

Banan

På banan har under vintern omfattande

underhållsarbete gjorts i form

av dränering på många ställen där

banan har varit utsatt för vattensamlingar

tidigare år Vattenhindren har

renoverats och putsats från växtligheten

och många andra förbättringsåtgärder

har gjorts.

Vi välkomnar Per-Martin Ekberg

som är ny greenkeeper hos oss

sedan årsskiftet. Honom kommer vi

att träffa dagligen på banan under

säsongen.

I senaste nummer av Svensk Golf

(1/2013) finns en artikel angående

Ordföranden har ordet

”Orange Tee” En sådan ligger i planerna

även för vår bana för att göra golf ännu

roligare, även för de spelare som inte slår

så långt. För andra svingproblem, som

Sisjö Golfklubbs styrelse 2012

Bo Manelius ordförande, Lennart Appelgren kassör, Ingemar Johansson vice ordförande,

Ingalill Fagring ledamot, Anders Biveby ledamot, Lennart Christiansson suppleant, Helena Sellstedt suppleant,

- 3 -

man har, kan vi i år få hjälp med

av Rolf Lossius, som är ny PGAinstruktör

hos oss denna säsong.

Tävlingar

Tävlingssäsongen öppnar vi med

Sisjöspexet lördag den 27 april och

den avslutas med Skaldjursfrossan

den 5 oktober. Tävlingsprogrammet

innehåller drygt 30 olika

tävlingar plus veckotävlingarna.

Ett nytt inslag är den rikstäckande

Olympiagolfen som spelas under

perioden 1 maj - 31 augusti. Vinnaren

får resa till OS-golfen i Rio

de Janeiro 2016.

Kolla www.olympiagolfen.se!

Svinga Lugnt!

Bo Manelius, ordförande


Klubbens höstmöte 22 november 2012

Även i år hade klubben sitt höstmöte

i World of Golfs lokaler. Som vanligt

bjöd klubben gästande medlemmar

på smörgås och kaffe. Klubbens

ordförande Bo Manellius öppnade

mötet 19.00 och förklarade höstmötet

öppnat. Ingalill Fagring valdes till

mötets sekreterare och stadgeenligt

valdes även två justeringsmän, Bo

Lindwall och Egon Dahl för att justera

mötesprotokollet.

Klubbens kassör, Lennart Appelgren,

gick därefter igenom årets intäkter

Anita Jansson vann klubbmästerskapet

(36 hål)för damer med 156 slag).

Hon vann även årets vandringspris i

matchspel där hon slog ut Bo Manelius

vid särspel.

och kostnader och presenterade budgeten

för 2013. Årsmötet godkände denna och

även styrelsens föreslagna årsavgifter för

medlemskap i klubben.

Verksamhetsplanen för 2013 hade tidigare

skickats som bilaga med klubbtidningen

och blev godkänd av mötet. Några förslag

från styrelsen eller inkomna motioner fanns

inte att behandla.

Sedan alla formaliteter enligt föredragningslistan

avklarats var det dags att överlämna

utmärkelser till årets klubbmästare

och vinnare av säsongsmatchen.

Vandringspokalen i matchspel

Carl-Ingemar Johansson vann klubbmästerskapet

för herrar H55. Här får han

priset av tävlingsledaren Anders Biveby Mästerskapspokalen

- 4 -

Anders Biveby korade årets vinnare och

överlämnade priser till dessa.

Ordföranden tackade därefter alla för visat

intresse och förklarade mötet avslutat.

Uppslutningen var kanske inte det optimala

, varför styrelsen vill rekommendera

medlemmarna att komma mer mangrant

till klubbens möte. Det är ett utmärkt tillfälle

att få inblick i klubbens verksamhet

och samtidigt lära känna klubbens styrelse

och övriga funktionärer.

Lennart Andrén/Marknadskommittén

Per Björnekull vann klubbmästerskapet

för herrar -36 hål med 159 slag.

Snart är det vår!!!

Regelspalten

Ni spelar slagspel.

Din boll har landat i en bunker. I bunkern ligger ytterligare

en boll. Du väljer en av bollarna och slår upp den från

bunkern i tron att det är din boll. Men det visar sig vara

medtävlarens boll som du slagit upp.

Vad blir det för påföljd?

a) Ingen plikt

b) 1 slags plikt

c) 2 slags plikt

Svaret finner du på sid. 8

Holger Petersson


Sisjö GK Budget 2013

Medlemsintäkter Antal Årsavg. Klubbens del Summa tkr

Årsavgift SR tom 2008 260 3600 360 94

Årsavgift SR 2009-2012 90 4200 660 59

Årsavgift SR 2009-2012 100 4200 660 66

Årsavgift JR 40 2000 200 8

”provmedlemskap” 300 0 229 69

Greenfeemedlemmar 950 1550 360 342

Passiva medlemmar 50 500 500 25

Bagskåpshyra 60 400 400 24

Summa medlemsintäkter 687

Kommittéintäkter 46

Ränteintäkter 8

Övriga intäkter 10

TOTALA INTÄKTER 751

Administrativa kostnader

Hyra klubblokaler 98

Klubbhusomkostnader 33

Avgifter till golfförbunden 360

Kontorsomkostnader 13

Telefon, porto 8

Administration, revision 71

Klubbtidning 12

Kickoff-möte 32

Avskrivningar 0

Övriga kostnader 18

Summa administrativa kostnader 645

Kommittékostnader 46

TOTALA KOSTNADER

NETTORESULTAT 60

- 5 -

691


Årsredovisning 2012

- 6 -


Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Sisjö Golfklubb, org nr 855100-5526

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Sisjö Golfklubb för räkenskapsåret 2012.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen

och för den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt international

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standards kräver att jag följer yrkesetiska krav

samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaltigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn

de delar av den interna kontrollen som är relevant för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte

att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,

liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning av Sisjö Golfklubb för år 2012.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för föreningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om styrelsens förvaltning på grundval av min revision. Jag har utfört

revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga

beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon

åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Specifikation av intäkter och kostnader tkr

Utfall 2012 Budget 2012

Intäkter

Medlemsintäkter 631 087 690 000

Bagskåpshyra 24 000 24 000

Kommittéintäkter 49 935 64 000

Ränteintäkter 8 262 7 000

Övriga intäkter 9 534 10 000

Summa intäkter 722 818 795 000

Kostnader

Hyra klubbhuslokaler 95 352 95 000

Klubbhusomkostnader 27 395 28 000

Avgifter till golfförbunden 354 004 334 000

Kontorsomkostnader 20 745 22 000

Telefon, porto 13 542 12 000

Medlemsservice / administration 64 000 71 000

Klubbtidning 13 280 20 000

Kick-off möte 32 374 25 000

Avskrivningar 0 0

Övriga kostnader 15 627 10 000

Summa administrativa kostnader 636 319 617 000

Kommittékostnader 27 414 64 000

Resultat 59 085 114 000

- 7 -


Styrelsen

Under verksamhetsåret har styrelsen

haft 10 protokollförda sammanträden

samt ett antal mailkontakter.

Ordinarie årsmöte hölls den 29 mars.

Kick-off-möte genomfördes på Grand

Hotel Halmstad den 12-13 maj med

styrelseledamöter, kommitté-funktionärer

och valberedningens ledamöter.

Höstmöte hölls den 22 november, då

årsavgifter, verksamhetsplan och budget

för 2013 fastställdes.

Ordföranden eller representant för

honom har deltagit i GGFs och SGFs

årsmöte och ordförandekonferenser.

Administration

Klubben har ej haft några anställda

under året. All bokföring och redovisning

har handlagts av kassören tillsammans

med en klubbfunktionär. Övrig administration

har skötts av funktionärer i

styrelse och kommittéer.

Med arvodestjänst har banägaren,

Kastimar AB, ansvarat för administration

och medlemsservice. Medlemsinformation

genom Bolletinen finns på vår

hemsida www.sisjogolf.se.

Medlemsutvecklingen

Den 31 december 2012 var medlemssituationen

följande:

Fullvärdig medlemmar 427

Greenfee-medlemmar 991

Passiva 50

Hedersmedlemmar 4

1472

Kommittéverksamhet

Under året har klubben haft elva

kommittéer:

Ban-, Dam-, Hcp-, Herr-, Junior-,

Marknads-, Medlems-, Senior-, Sponsor-,

Tävlings- och Utbildningskommitté.

Respektive kommitté redogör här

kortfattat för sin verksamhet under det

gångna verksamhetsåret.

Bo Manelius

Bankommittén

Under säsongen har Bankommitten haft

mailkorrespondens med green-keepern

och banägaren.

Vi hade en städdag 14 april. Omkring

15-20 av klubbens medlemmar samt

banpersonalen hjälptes åt med att köra ut

flera lass med asfaltsgrus för att jämna

till banans gångvägar. Kvistar och löv

räfsades upp och det snyggades till lite

här och där.

Säsongen började med en varm och torr

mars månad. Sommargreenerna öppnades

redan i mitten av mars och grästee

i slutet av april. I början släpptes gräset

på greenerna upp rätt så högt för att

dessa skulle bli täta. Den åtgärden ihop

med regelbunden luftning och dressning

gjorde att vi hade riktigt fina greener

under 2012. Sett över hela året var det en

regnig säsong.

Greenkeepern och banpersonalen

konstaterade att det var dåligt med grus

under dräneringsrören. Lera och trädrötter

har med åren satt igen rören på flera

Verksamhetsberättelse 2012

ställen. Gamla, igenslammade rör har

ersatts och några nya brunnar grävts.

I början av 2013 har ytterligare dräneringsarbeten

utförts på banan.

Nätet runt rangen går ofta sönder

eftersom solsken och vind gör plastmaterialet

sprött. Banpersonalen satte upp 200

meter nytt nät under 2012. Rangenät som

blåste sönder under senhösten och vintern

kommer att lagas i slutet av februari

eller i början av mars.

Städdagen för 2013 är planerad till

lördag 6 april. Ställ upp och hjälp till att

snygga till din golfbana!

Damkommittén

Tävlingssäsongen startade som vanligt

med ”Våryran”- norsk poängbogey - med

lite information i samband med prisutdelningen.

Vi har haft tävlingar på tisdagar under

maj-september. Vi spelade fjorton 9-hålstävlingar

arangerade av Damkommittén.

Vi har deltagit i två olika seriespel: handicapserien

”klubbar emellan” för damer

50+ samt ”Younggirls” D 22 - 49 år.

Vi avslutade säsongen med middag på

”La bouffe”.

Marita Andersson

Herrkommittén

Varje onsdag eftermiddag från april

till oktober har vi spelat Onsdagsgolf

för herrar från 22 år. I genomsnitt 20

deltagare fördelade på 5-6 starttider har

spelat 9-håls poängbogey eller slaggolf

från svart, vit, gul eller röd tee och även

spel med endast fyra klubbor.

Vi har också en annan tävling som

pågår under hela året. Där väljer man

de fem bästa rundorna från våren och

plussar med de fem bästa från hösten

(poäng). Avslutningstävling spelades på

Sjögärde Golfklubb. Mästare för 2012

och vinnare av Alfons-pokalen på 176 p

blev Per Björnekull. Grattis!

Marek Malek

Juniorkommittén

Klubben har haft svårt att behålla

juniorer som varit intresserade av tävling

och mer intensiv satsning på golf. Många

har bytt till andra klubbar under de

senaste åren och vi har blivit i stort sett

utan satsande juniorer.

Under våren 2012 skickades en inbjudan

ut direkt till alla juniorer i klubben

om juniorverksamheten och träning för

pro. Mottagandet var svalt och gruppverksamheten

avbröts på grund av

bristande intresse.

Bernt Kjellander

HCP-kommittén

Hcp-justering har skötts automatiskt via

GIT när spelaren deltagit i tävlingar eller

gjort en föranmäld sällskapsrond. Individuell

revidering har av olika anledningar

även gjorts.

Känner du att du ligger fel i handicap,

tveka inte att höra av dig till mig via

mail: perbjornekull@yahoo.se.

Per Björnekull

- 8 -

Marknads/Sponsorkommittéerna

”SISJÖSLAGET” utkom som tidigare

med två nummer, varav vårnumret endast

lades ut på hemsidan plus att ett antal

trycktes upp i svart-vitt. Exemplar fanns

till avhämtning i receptionen.

Tävlingen ”Sisjö-Träffen”, frikostigt

sponsrad av sponsorer, genomfördes för

sjätte året i rad i september med stort

startfält och fina priser. Samtliga deltagare

fick pris.

På försäsongen gjordes ett utskick där

den årligt återkommande sponsortävlingen

på vårkanten utlystes. På grund av

svårighet att få tillräckligt antal deltagare

kunde denna emellertid inte genomföras.

Ett försök att senarelägga tävlingen till

efter sommaren lyckades tyvärr inte

heller.

Sponsorverksamheten kunde under året

inte uppvisa några framgångar med nya

sponsorer eller ökade intäkter. Som en

följd av det allmänna ekonomiska läget

är företagen nu mindre benägna att lägga

pengar på sin marknadsföring genom

sponsring. Vår förhoppning är trots allt

att vi skall hitta företag som har rätt

produkter för att intressera våra medlemmar

och greenfeespelare och som ser ett

mervärde i att sponsra vår klubb.

Holger Petersson/Lennart Andrén/

Roland Ekman

Svar på regelfrågan

Plikt i slagspel: 2 slag

Så säger regeln:

Plikt mot regel 12-2:

Matchspel – Förlust av hålet;

Slagspel – Två slag.

Hela regeltexten lyder:

12-2. Lyfta bollen för identifiering

Ansvaret för att spela rätt boll vilar

på spelaren. Varje spelare bör sätta ett

identifieringsmärke på sin boll.

Om en spelare tror att en boll i vila kan

vara hans men han inte kan identifiera

den får spelaren, utan plikt, lyfta bollen

för identifiering.

Innan spelaren lyfter bollen, måste

han meddela sin avsikt till motspelaren

i matchspel eller markören eller

en medtävlare i slagspel och markera

bollens läge. Han får sedan lyfta bollen

och identifiera den, förutsatt att han ger

sin motspelare, markör eller medtävlare

tillfälle att iaktta lyftandet och återplaceringen.

Bollen får inte rengöras mer än

vad som krävs för identifieringen när den

lyfts enligt Regel 12-2.

Om bollen är spelarens boll och han

underlåter, helt eller delvis, att följa detta

förfarande, eller om han lyfter sin boll

för att identifiera den utan att ha en god

anledning att göra så, får han ett slags

plikt. Om bollen som lyfts är spelarens

boll måste den återplaceras. Om han

inte gör det får han den allmänna plikten

för brott mot Regel 12-2, men det utgår

ingen ytterligare plikt enligt denna regel.

Holger Petersson


Medlemskommittén

Då var det återigen dags att summera

ett golfår. Vädermässigt har det skiftat,

ibland sol men också mycket regn.

Söndag 6 maj arrangerade vi traditionsenligt

Intro Cup, dit vi hade bjudit

in samtliga 34 nya medlemmar samt ca

150 greenfee-medlemmar. Vi startade

med information från ordföranden och

funktionärer från de flesta kommittéerna.

Detta är ett bra tillfälle att få en inblick

i klubben och hur kommittéerna fungerar.

Det var roligt att det var så många

som var intresserade. Som vanligt hade

vi även en niohålstävling där 12 nya

medlemmar var med och tävlade. Alla

deltagare bjöds på kaffe och fralla efter

tävlingen. Till allas glädje sken solen.

Golfveckan blev även i år lyckad med

strålande väder. Många glada medlemmar

deltog. Sista tävlingsdagen hade

vi naturligtvis bakat den traditionella

jordgubbstårtan, som vi inte kunde äta

utomhus eftersom regnet startade när kaffet

skulle serveras.

Till klubbmästerskapet i augusti bakade

vi kakor och bullar som serverades efter

nio hål. Det är en trevlig tradition som

uppskattas av många.

Ingrid Andrén

Seniorkommittén

Under säsongen 2012 har seniorerna

gemensamt avverkat otroliga 1338 omgångar

i Trygga Rundan och Vinterputtligan.

Ett fantastiskt gott resultat och med

tanke på att vi inte blir yngre med åren

vittnar det om att vi bedriver friskvård på

högsta nivå.

Seniorernas aktiviteter möjliggör också

att vi kan söka och erhålla bidrag till

klubben från Göteborg Stad Idrott och

Förening.

För övrigt har seniorverksamheten genomförts

i enlighet med verksamhetsplanen,

d.v.s. Trygga Rundan på torsdagar

under sommarhalvåret och Vinterputtligan

under höst/vintersäsong. Inom ramen

för Trygga Rundan har Silverbollen vår

och höst, Bo Petterssons vandringspris,

Trygga Rundans Matchspel och specialtävlingarna

Guldtuppen och China

genomförts. Resultaten fanns att läsa i

Sisjöslaget nr 2/2012.

Under året har seniorerna varit engagerade

i GGF:s seriespel. Vi har deltagit

i kategorierna H55, H65 och H75. Ett

lag i H55+ klubbar emellan har också

representerat Sisjö GK. Framgångarna

under 2012 års seriespel får räknas i en

fin andra plats för vårt H65-lag, som i

och med detta avancerar från division 4

till division 3.

Någon vår eller höstresa blev på grund

av svalt intresse inte av 2012. Under

2013 kommer en endagsresa till någon

närbelägen bana att föreslås och vi hoppas

då på en bra uppslutning.

Göran Carlunger

Verksamhetsberättelse 2012

Tävlingskommittén

Under 2012 genomfördes 16 tävlingsdagar

i klubbens regi med varierande

deltagarantal. Mest välbesökt

var Golfveckan där närmare 200 deltog

under fem dagar i juli och traditionsenligt

avslutades veckan med stort tårtkalas

som medlesmskommittén ordnade till

allas förnöjelse. Golfåret startade med att

damerna var ute på Våryran och sedan

följde Upptakten den 1 maj. Vi avslutade

säsongen med Skaldjursfrossan.

Årets Klubbmästerskap genomfördes

11-12 augusti där Anita Jansson blev

mästare för damer för 9:de gången och

Per Björnekull blev äntligen mästare för

Herrar och H45. Carl Ingemar Johansson

blev en förvånad mästare för H55 då han

inte trodde han var så gammal.

Rahlf Grönlund blev mästare för H65

trots mycket spel bland björkarna på

8:ans utslag.

Lisbeth Olin blev mästare i D60 och

Bo Lindwall för H75 efter särspel med

Seppo Kinnunen och Gösta Thorstrand.

Klubben deltog också i seriespel för

Damer 22-49 och D50+ hcp och för herrar

i H45, H55, H65 och H75 samt H55+

hcp med varierande framgångar.

Olympiagolfen arrangeras av Svenska

Golfförbundet och över 100 klubbar

runt om i Sverige deltar. Inför 2013

har Olympiagolfen blivit ännu bättre.

Anmälningsavgiften är sänkt, det finns

inget krav på att markören ska vara

olympiagolfare och anmälda klubbmedlemmar

stöttar alltså sin hemmaklubb

med 100 kronor (senior) eller 50 kronor

(junior) till klubbens utveckling av

golfen.

Kortfattat går Olympiagolfen ut på att

du räknar dina fem bästa 18 håls singelronder

under kvalificeringsperioden

1 maj till 31 augusti, till ett slutresultat.

Du får räkna alla handicapspåverkande

ronder vare sig det är sällskapsronder

eller tävlingsronder.

I Olympiagolfen tävlar du mot golfare

i hela Sverige i den av de fem handicapklasserna

du tillhör. I Olympiagolfen

kan du spela när du vill, var du vill,

med vem du vill och hur ofta du vill. Du

bestämmer själv.

De 5 hcp klasserna är för Seniorer och

för Juniorer:

klass1: -4,4 18 hål Slagspel

klass2: 4,4 -11,4 18 hål Slaggolf

klass3: 11,5-18,4 18 hål Poängbogey

klass4: 18,5-26,4 18 hål Poängbogey

klass5: 26,5-36,0 18 hål Poängbogey

- 9 -

Det genomfördes även regelbundna

tävlingar varje vecka med Mixen på

måndagar samt Dam och Herrgolf på

tisdag och onsdag.

Trygga Rundan för herrar över 55 år

på torsdagar var mycket välbesökt och

Senior Damer spelades på fredagar.

Det finns tillfälle för alla att spela en

runda i goda vänners lag och planerna

finns att även starta en Juniortävling.

Tävlingsverksamheten är god och

för 2013 kommer vi också att spela

Olympiagolfen (se separat information).

Vidare kommer det att spelas Distrikt

Mästerskap för H65/75 samt två Juniortävlingar

i Göteborgs Golfförbunds regi.

Anders Biveby

Utbildningskommittén

Det har hållits olika utbildningar för

klubbens funktionärer och tävlingsledare.

Utbildning av domare till klubben lyser

fortfarande med sin frånvaro. Klubben

har ingen aktiv domare, så är du intresserad,

hör av dig.

Att hitta utbildningar är lättare om

jag vet vad ni är intresserade av, så alla

förslag mottas med glädje.

Cecilia Fossan

Det kommer också att redovisas en

Leaderboard i Min Golf varje månad för

Sverige men vi kommer också att ha en

Leaderboard för Sisjö GK’s medlemar med

pris för varje klass. En Sverigefinal spelas

21-22 september i Skåne för de 200 bästa

seniorerna men också för de bästa 200

Juniorerna.

Ni kan registrera er på Min Golf och

klicka på Olympiagolfen i menyn och

engångsavgiften är 350 kr för seniorer och

175 kr för juniorer och betalas med kort.

Klubben kan hjälpa till om ni har problem

med betalningen.

När ni anmält och betalt får ni en värdecheck

från Dormy på 100 kr hemskickad

(när du handlar för minst 300kr).

Vi kommer att inleda Olympiagolfen den

1 maj i samband med Upptakten och de

som då är registrerade för OS-golf kommer

att delta i den första OS-golftävlingen och

kan vinna fina priser.

Anders Biveby och Göran Carlunger

är klubbens kontaktpersoner, som ni kan

vända er till om ni har frågor. Mer detaljerad

information kommer att finnas på

anslagstavlan och på Sisjö GK’s Face-

Book. Ni kan också hitta mer information

på Min Golf.

Anders Biveby

Tävlingskommittén


Lystring! Det är vår! Och dags!

För 19e året i rad på Sisjö GK

Gökottegolf 9/5 Kristi Himmelsfärdssdag

Himlen blånar och dagsmejan droppar endast på somliga himlakroppar

erinrade Alf Henriksson en gång. Visst har vi känt av årets våryttringar.

Det är snart också dags för 19:e året i rad på Sisjö GK

Ett framskridet vårtecken. En 9-hålstävling på morgonkvisten! En träff

lika mycket som en tävling, handplockad till en tidig morgonstund när våren

hunnit ett stycke fram. Och göken, vår gök kan höras, med största säkerhet.

Missa inte de morgontimmarna, den da´n ….

Shotgunstart prick 06.00 i greensome, slaggolf, 9 hål.

Prisutdelning runt klockan 9.

Sen ligger dagen öppen - för mer golf eller annat!

Boka dag och spelkompis i almanackan!

Sista anmälningsdag är måndag den 6/5 kl.12

på klubben eller nätet.

Regelkursen 2012

Det är intressant, nödvändigt och roligt

att känna till de viktigaste golfreglerna!

För att resultatet av en golftävling ska bli

rättvist är det också ett krav att gällande

golfregler tillämpas. Och man kan faktiskt

tjäna något slag om man kan reglerna bra.

Glädjande nog behövde regelkursen

inte ställas in förra året utan kunde genomföras

med 11 st. intresserade deltagare.

Kursen leddes som alltid av våra

tidigare distriktsdomare Roland Ekman

och Holger Petersson. Kursprogrammet

omfattar dels en kväll med teori och dels

en fältvandring på banan där olika regelsituationer

på tee, på green, i bunkrar,

vattenhinder m.m. praktiskt tillämpades.

Mycket lärorikt tyckte deltagarna.

Vi hoppas att vi även i år får tillräckligt

antal deltagare för att kursen ska kunna

genomföras. Se information om årets kurs

på sid.15.

Holger Petersson/f.d. distriktsdomare

Kursledarna Roland och Holger

Kursdeltagarna

- 10 -

SE HIT ALLA DAMER!

Glöm inte att anmäla

er till ”Våryran”

- damernas

första tävling för

säsongen som går

av stapeln söndagen

den 28 april.

Då börjar vi lite

lättsamt och spelar

”norsk poängbogey”.

Efteråt ges

lite information

om sommarens

aktiviteter. Vi hoppas

få med oss många nya medlemmar i

tävlandet i år.

Tänk på att alla våra tävlingar är öppna

även för greenfee-medlemmar. ”Våryran”

är en kul tävling att börja med. Hög- som

låghandikappare är välkomna.

Vi kommer i år att delta i seriespel för

damer 50+ , samt ”Younggirls” 22-49 år.

Hoppas att många har möjlighet att vara

med – det behövs. Vi ses snart.

Marita Andersson (ordf. Damkommittén)


Sisjön

Störst sortiment

Prisvärd kvalitet

Direkt från odlaren

Hantverksvägen 12

Tel 031-720 86 20

För mer information

www.blomsterlandet.se

- din samarbetspartner

Skalldalsvägen 18

436 52 Hovås

Tel 031-68 00 80

Fax 031 - 68 35 88

- 11 -


Sisjö Golfklubb

Årsmöte

Golfklubbens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte

torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.30

på World of Golf (Klubbvägen, Västra Frölunda)

Preliminär föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall

justera mötesprotokollet

7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012

7b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för år 2012

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott

respektive underskott i enlighet med balansräkningen

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan

och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

12. Val av

a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år,

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år,

c. Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en

tid av (1) år,

d. En (1) revisor jämte suppleant för en tid av (1) år. I detta val får styrel

sens ledamöter ej deltaga

e. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år, av vilka en skall

utses till ordförande

f. Ombud till GDF-möte.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

Välkomna! (Från kl 18.00 serveras kaffe och smörgås)

Styrelsen

- 12 -


• Mätdon och Verktygstillverkning

• Legoslipning av de flesta förekommande

material

• Spec: Slipning och läppning med krav på

mycket stor noggrannhet

Tel 031 - 40 02 05

Fax 031 - 40 02 09

Åvägen 17 B, 412 51 GÖTEBORG

e-post lls@slipteknik.se

- 13 -


ASKIMS ROSTFRIA STÅL AB

Ett grossistföretag med:

- Göteborgs mest kompletta

lagersortiment av rostfritt stål

- Snabba leveranser

- Erfarenhet och bra service

HANTVERKET

Frisör & Shop

Tina - Helen - Khin - Cathrine

Ullis - Sara - Sanna

Erla - Madde - Madeleine

önskar alla

VÄLKOMNA!

Tidsbeställning:

Telefon 031 - 28 00 27

Hantverksvägen 15, 436 33 ASKIM

Gulinshuset

www.hantverket.com

www.askimsrostfria.se

Reningsverksgatan 6 421 47 Västra Frölunda tel 031- 28 98 30, fax 031- 68 23 70

- 14 -


ÅRSMÖTE 2013-03-21

Valberedningens förslag

Årsmötet skall enligt stadgarna utse klubbens ordförande och styrelsen i övrigt, revisor jämte suppleant,

tre ledamöter i valberedningen samt ombud till GDF-mötet.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter i styrelsen samt två

suppleanter.

Ordförande och suppleanterna väljs för en tid av ett år .Övriga ledamöter i styrelsen väljs med halva

antalet för en tid av två år. För suppleanterna skall fastställas turordning.

Revisor jämte revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. I detta val får styrelsen inte deltaga.

Tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande, väljs för en tid av ett år.

Mot denna bakgrund lämnar valberedningen följande namnförslag:

Ordförande på 1 år Bo Manelius (omval))

Det antecknas att Anders Biveby och Ingemar Johansson kvarstår till årsmötet 2014

Styrelseledamot på 2 år Ingalill Fagring (omval)

Styrelseledamot på 2 år Helena Sellstedt (nyval)

Suppleant på 1 år Lennart Christiansson (omval)

Suppleant på 1 år Marie-Louise Burlin (nyval)

Suppleanterna föreslås valda med angiven turordning

Revisor på 1 år Björn Börjesson (omval)

Revisorssuppleant Per Norberg (omval)

Beträffande ombud till GDF-mötet föreslår valberedningen att årsmötet uppdrar åt styrelsen att

inom sig utse sådant ombud.

Göteborg den 2013-02-22

För valberedningen enligt uppdrag

Egon Dahl

Regelkurs FORE 2013

Kursen kommer att ledas av våra f.d. distriktsdomare, Roland Ekman och Holger Petersson.

Den vänder sig till dem som redan kan en del om golfregler och gärna vill lära sig lite mer.

Kursen rekommenderas också för våra tävlingsledare och för dem som kommer att representera vår

klubb i olika seriespel. Det är intressant, nödvändigt och roligt att känna till de viktigaste golfreglerna!

Kursprogram

Dag 1 måndag den 6 maj Dag 2 måndag den 13 maj

Några viktiga definitioner Fältvandring

Några viktiga regelsituationer Praktisk tillämpning av regler

Kaffepaus Kaffepaus

Regeltest Frågestund

Frågestund

Anmäl dig på listan som är uppsatt på anslagstavlan i klubbhuset!

Minst 10 deltagare för att kursen ska genomföras!

- 15 -


SISJÖ GOLFKLUBB

S. Långebergsgatan 26 A

421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA

Similar magazines