27.09.2013 Views

Europa: en upptäcktsfärd - henrikisacsson.com

Europa: en upptäcktsfärd - henrikisacsson.com

Europa: en upptäcktsfärd - henrikisacsson.com

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Många fågelarter lever på insekter, små vatt<strong>en</strong>djur eller annan föda som är svår att hitta under de kalla vintermånaderna.<br />

Därför flyger de söderut på höst<strong>en</strong> och kommer inte tillbaka förrän till vår<strong>en</strong>. Vissa fåglar flyger<br />

hundratals mil, över Medelhavet och Saharaökn<strong>en</strong> för att tillbringa vintern i Afrika. Fåglar som bor på olika<br />

ställ<strong>en</strong> under sommar<strong>en</strong> och vintern kallas flyttfåglar.<br />

© Van Parys Media/Corbis<br />

Svalor ...<br />

Vår och sommar<br />

När vår<strong>en</strong> kommer till <strong>Europa</strong> (mars–maj) blir det varmare. Snö och is smälter. Bäckar och dammar fylls med<br />

fiskyngel och insektslarver. Flyttfåglarna kommer tillbaka för att reda bon och kläcka ägg. Blommor slår ut och<br />

bina transporterar poll<strong>en</strong> från d<strong>en</strong> <strong>en</strong>a växt<strong>en</strong> till d<strong>en</strong> andra.<br />

Träd<strong>en</strong> får nya löv som fångar solljuset och använder<br />

sol<strong>en</strong>ergin för att få trädet att växa. I bergsområd<strong>en</strong>a<br />

flyttar jordbrukarna sina kor till ängarna i berg<strong>en</strong> där<br />

det nu finns gott om färskt gräs.<br />

... och till och med flamingor kommer till <strong>Europa</strong> på vår<strong>en</strong>.<br />

Sommar<strong>en</strong> är <strong>en</strong> härlig tid på bergsängarna.<br />

© Van Parys Media/Corbis<br />

© Van Parys Media/Corbis<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!