Kyrknytt nr. 2 -07 (sommar) - Kropps församling

kroppsforsamling.se

Kyrknytt nr. 2 -07 (sommar) - Kropps församling

Tema Tema Tema ”Vigsel” ”Vigsel”

”Vigsel”

Kropp Mörarp-Hässlunda Välluv-Frillestad nr 2/2007


2

2/2007

Tema ”Vigsel”

Kyrkoherde Lena Hervén berättar om hur man

går till väga inför en vigsel i kyrkan.

Kyrknytts redaktion

tel. 36 12 60, fax 711 21

e-post: kyrknytt@telia.com

Box 51

260 34 Mörarp

Ansvarig utgivare: Lena Hervén

Redaktör: Olof Th olander

Redaktionskommitté:

Unni Angelhammar, Björka

Staff an Boson, Frillestad

Nils Nilsson, Rosenlund

Christer Tillgren, Påarp

Pastoratets präster, musiker och

församlingspedagog

Kyrknytt kommer ut med 4 nr/år till

samtliga hushåll i Kropps pastorat.

Upplaga: 3 900 ex.

Tryck: LJ Boktryck AB, Helsingborg

Nästa nummer av Kyrknytt kommer ut

vecka 34 2007.

Manusstopp är den 16 juli 2007.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/kropp

Framsida: Brudparet Martina Fast och

Kristian Mathiasson vid Mörarps kyrka.

Foto: Olof Th olander

Vigsel i kyrkan

– så går man till väga

Det här numret av Kyrknytt

handlar om vigsel. Vi har

försökt beskriva vad vigseln

innebär och vi har träffat

några brudpar. Men först berättar

Lena Hervén om hur

man går till väga när man vill

vigas i kyrkan.

När sommarmånaderna kommer går jag

oft a med vigselritualet i handväskan.

Ibland ska jag ha en vigsel på lördagen

och ibland ska jag träff a ett vigselpar

och tala om deras vigsel längre fram.

Vigselordningen ligger där i väskan och

ger anledning att tänka över kärlekens

makt och möjligheter, men också dess

svårigheter i vår tillvaro. Det ger anledning

till många hoppfulla tankar, men

ibland också oro.

Vigsel i alla kyrkorna

Man kan ha vigsel i alla våra kyrkor.

Man behöver inte vara bosatt i den församling

där man vill ha vigsel. Det går

alldeles utmärkt att komma ”hem” och

bli vigd i sin konfi rmationskyrka. Man

kanske har åkt förbi Kropps kyrka så

många gånger att den blivit en del av

det som man tycker om i landskapet

– så att man vill ha sin vigsel där.

Om man väljer en annan kyrka än

den som tillhör den församling där

man bor, får man ändå ha sin vigsel där

utan kostnad. Det betalas genom ett

clearingsystem mellan församlingarna.

Det fi nns en skillnad mellan hemförsamlingen

och en annan församling.

Man har alltid rätt till vigsel i sin hemkyrka

och man har möjlighet att få

vara i en annan kyrka i mån av att det

fi nns tid och personal tillgänglig. Detta

gäller om en eller bägge parterna tillhör

Svenska kyrkan.

Om ingen av parterna tillhör Svenska

kyrkan kan man i enstaka fall ändå

få vigsel i Svenska kyrkans ordning. Det

är kyrkoherden som avgör detta. En så-

dan vigsel ska betalas.

Vart vänder man sig?

För att få tid för vigsel vänder man sig

till pastorsexpeditionen. Före vigseln

måste man ta ut hindersprövning.

Detta görs på Lokala skatteverket. Det

intyg som man då får anger att man har

rätt att vigas. Det är endast giltigt i fyra

månader. Utan ett sådant giltigt intyg

kan vigsel inte ske.

Om man önskar kan man få lysning

en söndag i kyrkan. Då läses namnen på

det blivande vigselparet upp och församlingen

ber för deras kommande liv

tillsammans. Det är en gammal vacker

sed som är värd att bevara.

Kontakter före vigseln

Den präst som ska förrätta vigseln tar

kontakt för att komma överens om en

tid för samtal inför vigseln. Då talar

man om ordningen för vigsel, men också

om något av det som hör samman

med ett liv tillsammans med någon annan.

Vigselsamtalen blir oft a mycket

olika beroende på vigselparen.

Det är bra om man tänkt lite på hur

man vill ha vigseln innan man kommer

till vigselsamtalet. Samtidigt ska

man helst inte ha tagit alla beslut innan

man talar med vigselförrättaren. Vigsel

i Svenska kyrkans ordning är en rit

som följer en fastställd ordning. Jag

tror att det är viktigt att få vila i en ordning.

Den kan ändå få sina personliga

detaljer. Det fi nns säkert mycket som

man skulle kunna ta med i den som

man tycker om av texter och sånger

med mera. Oft a passar detta bättre på

festen eft eråt än i kyrkan. Prästen har

erfarenhet av vad som är lämpligt och

fungerar.

Musik och blommor

Man kan också behöva tala med musikern

om musik. Det gäller samma sak

här. Varje kantor har sin repertoar. Där-


för är det bra att ha förslag, men inte ha

låst fast sig före samtalet. Det står mer

om musiken på sidan 6 här i Kyrknytt.

Några vill också ha extra smyckning

av kyrkan. Det fi nns alltid blommor på

altaret. Om man vill ha något utöver

det, måste man tala med vaktmästaren.

Dessa båda sista kontakter måste man

ta själv och kostnaden för detta får man

själv stå för.

Så kommer den stora dagen… Ändå

är den inte i första hand en slutpunkt på

en lång förberedelse, utan i första hand

en början på en lång rad av dagar.

Guds välsignelse över de dagarna.

Lena Hervén

Hemvändardag

i Mörarp

söndagen den 1 juli

Välkomna till en glad hemvändardag

i Mörarp söndagen den 1 juli.

Klockan 11 är det gudstjänst i kyrkan.

Därefter kan du:Åka veteranbuss till

Kropp och Hässlunda

Äta lunch

Se Anna Bergkvists tavlor

med Mörarpsmotiv

Se utställning av skoloch

konfirmationskort

Tala med gamla och nya

bekanta

Besöka vagnsmuséet med

mera

Du som bott eller bor i Mörarp-Hässlunda

eller är intresserad är välkommen

till en spännande dag. Det behövs ingen

anmälan.

Sprid gärna informationen till dem som

kan vara intresserade.

Välkomna!

På gång

i pastoratet

Utfärder

i sommar och höst

Söndagen den 9 september åker vi

klockan 8.30 från Mörarps församlingshem

till Munka-Ljungby kyrka för

att fi ra gudstjänst där. Däreft er äter vi

lunch på Hillesgård. Här fi nns möjlighet

att gå i parken, att gå i butik eller

se kuriosa med mera. Vi är hemma

cirka klockan 16. Kostnad 200 kronor.

Anmälan till pastorsexpeditionen

senast den 30 augusti.

Sommarutfärderna presenteras på

sidorna 12-13.

Förskolläraren flyttar

till i fortsättningen.

Helena Braun

har sagt upp sin

tjänst som förskollärare

hos oss.

Vi tackar för hennes

arbete hos oss

och önskar lycka

Längtar du

efter någon

att tala med?

Vår BESÖKSGRUPP kan göra

besök, följa med till olika

evenemang med mera.

Ring Lena Hervén,

telefon 36 12 61

eller Röda korset, Kerstin Berg,

telefon 23 51 15.

2/2007

Personalnytt

Irene Bengtsson går i pension eft er

att ha arbetat många år som barnledare

i Kupan. Vi tackar

Irene för hennes

insatser hos oss i

många barngrupper

och önskar

allt gott för kommande

år. Anna

Kaaling kommer att börja arbeta hos

oss till hösten i Kupan och i Björka.

Välkommen Anna.

Mikael Pernborg har fått tillsvidaretjänst

i Lerberget och slutar sitt

vikariat hos oss

den 1 september.

Tack och Guds

välsignelse under

kommande arbetsår.

Knut Olsson

kommer att tjänstgöra

hos oss tills Mari Papadopoulou

kommer eft er sin ledighet. Välkommen

tillbaka Knut.

Har du tittat på vår

hemsida?

Välkommen in på vår hemsida: www.

svenskakyrkan.se/kropp Där kan du

få senaste nytt om vad som är på gång

i pastoratet. Där fi nns aktuell information

om barn- och ungdomsverksamheten,

konfi rmation, musik, sommarcaféer,

utfärder och mycket mer…

www.svenskakyrkan.se/kropp

3


4

2/2007

Tankar

ankar om

äktenskapet

Jag sitter i trädgården hemma hos Marianne och Gert

Ljungnér i Mörarp. Solen strålar, det blåser lite på oss,

men vinden är varm. Vi ska prata om äktenskapet. Ett

församlingsblad på detta tema känns inte komplett

utan lite tankar från någon som varit gift ett tag.

Marianne och Gert har varit

gift a i mer än 40 år och har

lovat att dela med sig av sina

erfarenheter. De börjar berätta om den

22 maj 1954 när Marianne hade fyllt 15

år och Gert skulle fylla 19. Gert åkte då

motorcykel med en vän till Bollby där

Marianne bodde. Det slutade med att

Marianne och Gert gick fram och tillbaka

och pratade och pratade så att de

alldeles glömde bort tiden. När Gert till

slut kom tillbaka hade hans vän somnat

raklång på motorcykeln. Men Gert berättar

att han hade spanat in Marianne

ett bra tag innan denna händelse och

tyckte att hon var så vacker.

I Mariannes föräldrahem var det

noga att man kom hem i tid. Men efter

träff arna med Gert fi ck hon ta till

diverse knep, som att vrida tillbaka sin

klocka och smyga.

Har den 22 maj blivit ett datum

som ni brukar fi ra?

– Ja, emellanåt, men sen har vi ju

bröllopsdagen i juni. Och alla barn och

barnbarn som vi vill fi ra. Vi gift e oss

den 4 juni 1960. Så pingsten är en tid

vi känner starkt för. Då förlovade vi oss,

gift e oss, Karin döptes pingstdagen -63

och vi kom hem med Bengt från BB på

pingstdagen -66.

Vilka egenskaper hos varandra föll

ni för?

Gert svarar direkt utan att tveka:

– Skönheten!

Sen lägger han till:

– Jag är inte en ytlig person, men

Marianne var så vacker att man bara

inte kunde låta bli att falla för det.

Marianne invänder:

– Men du ser ju inte ens vad jag har

på mig.

– Nej, klädseln bryr jag mig inte om,

det har jag aldrig gjort.

– Jag föll för dig för att du såg så snäll

ut och var så lätt att prata med, berättar

Marianne. Gert var en trygghet för

mig.

– Troheten emellan oss har varit perfekt

hela tiden, säger Gert. Det har varit

så självklart att det ska vara vi och att vi

ska hålla ihop, även om vi har mycket

skilda åsikter ibland.

Marianne och Gert är överens om att

de är riktiga kontraster och tycker olika

om det mesta. Men var och en måste ju

få ha sin åsikt.

Marianne och Gert Ljungnér i Mörarp har

varit ett lyckligt par i mer än 40 år.

– Vi bråkar ibland, men hittills har

det rättat till sig, säger Gert.

Marianne menar att det är viktigt att

man pratar med varandra, man säger

ju att man aldrig ska låta solen gå ner

över sin vrede. Och det visar sig att ingen

av dem sover gott om de är arga på varandra.

Kärleken växer ju inte helt av sig

själv. Ibland måste man ju ge den näring.

Hur ger ni er kärlek näring?

– När det är något som är besvärligt

och tungt så kör vi ibland hemifrån. Vi

tar kaff ekorgen med oss och åker till havet.

Jag blir så lugn då, säger Marianne.

Det var ju inte så stort det där problemet

vi hade.

Känslorna går ju lite upp och ner

för alla par. Har ni några tips att ge

till andra hur man kan göra för att

hålla ihop även de svårare tiderna?

– Vår ledstjärna har alltid varit att

göra det så bra som möjligt för den andra,

säger Gert, men det är viktigt att

man gör något var för sig också.

Gerts stora intressen är frimärken

och idrott och Marianne är intresserad

av hantverk och hemslöjd. De är över


ens om att bådas intressen måste vara

lika mycket värda.

Marianne har tre visdomsord med

sig för ett lyckat äktenskap. Det första

är deras vigselprästs ord. Han sa: ”På en

riktigt vacker, välgjord tavla fi nns det

alltid skuggor.” Det är kloka ord som

Marianne och Gert minns än idag.

Det andra är att man kan göra en

plus- och minuslista när det känns tungt.

Då ser man att plussen överväger.

– Den sista regeln är att inte ”föra till

torgs”, säger Marianne. När man är irriterad

på den andre ska man inte berätta

det för en massa människor. Det kan bli

en höna av en fj äder.

”På en riktigt vacker,

välgjord tavla fi nns det

alltid skuggor.”

– Jag tror att många människor ger

upp sitt äktenskap för lätt, säger Gert. Vi

har haft en oerhörd glädje av våra barn.

De har betytt mycket för vårt äktenskap.

Och nu är det naturligtvis också barnbarnen

som fyller våra liv med glädje.

Text och foto:

Erika Holm Johansson

Marie och Stuart vigdes i Välluvs kyrka.

Maria Westerlund och

Karl-Oskar Söderstjärna

fr ån Påarp vigdes i Arilds kapell i maj.

1. Det är en vacker plats och det är

högtidligt. Det är också en tradition.

2. 31 gäster var bjudna.

3. På Tunneberga gästgifveri.

2/2007

3 frågor till

3 brudpar

Kyrknytt ställde tre korta frågor

till tre brudpar:

1. Varför valde ni att viga er i kyrkan?

2. Hur många gäster hade ni bjudit?

3. Var hade ni ha festen?

Diana och Peter Aspegren

vigdes i augusti förra året i Kropps kyrka.

1. Det kändes naturligt för oss båda att

vigas i kyrkan.

2. Vi hade bjudit 55 gäster.

3. På ”Smedjan” i Billesholm.

Marie Karlsson och

Stuart Carruthers

vigdes i augusti förra året i Välluvs kyrka.

1. Både jag och Stuart hade alltid tyckt

att det kändes mest rätt att gift a sig

i kyrkan. För oss kändes det som att

det var mer tyngd bakom löft ena om

de inte bara gavs i laglig mening, utan

också inför något högre.

Jag hade bott i Skottland i fyra år,

men att vi valde Välluv var självklart.

Mina föräldrar gift e sig där och vi tre

syskon är döpta och konfi rmerade där.

Stuart kom och såg Välluvs kyrka julen

året innan. Hela kyrkan var upplyst

med levande ljus och där stod julstjärnor

i fönstren. Stuart sa att det kändes

helt rätt att gift a sig där.

2. Vi var 50 gäster. Vi hade bjudit 65

totalt, men vissa fi ck förhinder då det

var en ganska lång resa, speciellt för den

äldre generationen från Skottland.

3. Festen hölls på Örenäs slott.

5


6

2/2007

Bra

vigselmusik

Kyrknytt tipsar

Musiken är viktig vid en vigsel.

Här ger Kyrknytt några

tips på ingångs- och utgångsmusik,

sånger och psalmer.

När man funderar på vilken musik

man ska välja till vigseln, kan det

vara bra att i god tid ta kontakt med

den musiker som ska tjänstgöra som

organist. Vid en vigsel hör det ju till

att orgelmusik spelas när brudparet

tågar in och ut ur kyrkan. Tre psalmer

fi nns också med i vigselordningen, men

ibland byter man ut en av dem mot en

solosång eller ett instrumentalstycke.

Orgeln skapar fest

Orgeln är ett oslagbart instrument för

att skapa högtidlig och festlig musik och

vi ger gärna förslag på in- och utgångsmusik.

Ett bra sätt är att träff as i kyrkan

och låta organisten spela olika stycken

på orgeln. Man får gärna ha önskemål,

men det är inte all musik som är lämplig

att framföra på orgel. Det är upp till

varje musiker att avgöra, eft ersom var

och en har sin egen repertoar.

Men det fi nns mycket originalmusik

för orgel som passar väldigt bra vid en

vigsel. Johann Sebastian Bach står sig

genom alla tider och hans Preludium i

Ess-dur är ett festligt stycke att inleda

med. På 1800-talet skrevs mycket orgelmusik

i Frankrike, till exempel den kända

Toccata av Charles-Marie Widor.

Min kollega Bo Stendahl tipsar om

folkliga brudmarscher från Leksand

och Jämtland, men nämner också ett

nyare stycke som heter Festive music

av Abrahamsson.

– Det är ett festligt stycke som brukar

uppskattas, säger Bosse.

Ett annat nyare stycke som blivit

populärt är Birkalåten av den svenske

organisten Gunnar Idenstam.

Den vanligaste marschen

Det fi nns också en hel del musik som

oft a framförs i arrangemang för orgel.

Mendelssohns Bröllopsmarsch ur ”En

midsommarnattsdröm” är orkestermusik,

ursprungligen skriven till Shakespeares

skådespel, men har blivit en

av de vanligaste ingångsmarscherna vid

vigslar. Den kända Brudkören ur operan

Lohengrin av Wagner har i original

en text och sjungs av kören i operan.

Drottningholmsmusiken skrev Johan

Helmich Roman för kung Adolf

Fredrik och Lovisa Ulrikas bröllop på

1700-talet och Sinfonia di chiesa spelades

på kung Carl Gustafs och drottning

Silvias bröllop i Storkyrkan i Stockholm.

Bröllopet på Ulfåsa av August

Söderman är ursprungligen scenmusik

för teatern, Ett bondbröllop är skriven

för manskör och Peterson-Bergers kända

Frösöblomster är tänkta för piano.

Men dessa stycken går att framföra på

orgel.

Någon gång har det även önskats

fi lmmusik och det har hänt att jag på

orgeln spelat både musik ur Starwars

och Raiders march ur en Indiana Jones-fi

lm. Bo Stendahl fyller i:

– En cd-skiva som spelar upp musiken

är aldrig att föredra framför en orgel

som kan spela detsamma betydligt

pampigare, säger han.

Solosånger och psalmer

När det gäller solosång eller extra instrumentalmusik

vid vigseln är det

brudparet som själva får engagera en

solist. Det fi nns många alternativ till

vanliga sånger som Av längtan till dig

och I folkviseton. Till exempel är Edvard

Griegs Jeg elsker dig en vacker

sång som han skrev med sin egen hustru

i tankarna.

Till sist återstår att välja psalmer.

Under rubriken ”vigsel” fi nns nummer

Text: Olof Tholander

82, 84 och 411 som är ganska vanliga.

I psalm 411 står det: ”Kärlek ger han

oss att räcka som en blomma åt varann.”

Man kan också välja någon psalm som

knyter an till årstiden, till exempel sommarpsalmerna

”Den blomstertid nu

kommer”, ”I denna ljuva sommartid”

eller ”En vänlig grönskas rika dräkt”.

Förslag på orgelmusik vid vigsel:

J. S. Bach

Preludium i Ess-dur

Jesus bleibet meine Freude

J. H. Roman

Sats 1 ur ”Drottningholmsmusiken”

Sinfonia di chiesa

F. Mendelssohn

Bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm”

A. Söderman

Bröllopsmarsch ur ”Bröllopet på Ulfåsa”

Bröllopsmarsch ur ”Ett bondbröllop”

R. Wagner

Brudkör ur operan ”Lohengrin”

G. Verdi

Triumfmarsch ur operan ”Aida”

J. Clarke

A trumpet voluntary

Gunnar Idenstam

Birkalåten

C-M. Widor

Toccata ur Orgelsymfoni nr. 5

W. Peterson-Berger

Intåg i sommarhagen

G. Hägg

Festmarsch

Solosånger:

Jeg elsker dig (E. Grieg), Melodi (W. Stenhammar),

Lovsång (L. van Beethoven),

Laudate Dominum (W. A. Mozart), Tillägnan

(M. Dominique), My love (D. Ellington)

Cd-skivor med vigselmusik:

Bröllopsmusik med Gunnar Idenstam, orgel

(utgiven av Sony Music)

Musik till bröllop och andra festliga tillfällen

(utgiven av Naxos)

Läs mer:

Fler tips fi nns på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/kropp under ”Musik”.

Ann Andersson och Andreas Wendel

gift e sig i Välluvs kyrka.


Äktenskapet

ktenskapet

– en Guds gåva

Ett uppslagsverk säger så här om

äktenskapet: ”Äktenskapet är i

de fl esta samhällen en social institution

som fyller en rad olika funktioner

för familjelivet. Äktenskapet ger det

sexuella förhållandet mellan makarna

en särskild legitimitet och bildar ramen

för den biologiska reproduktionen och för

barnens uppfostran.” (Nationalencyklopedin)

I år väljer runt 20.000 par att ”inför

Gud och i denna församlings närvaro”

bli vigda enligt Svenska kyrkans ordning.

För de fl esta känns det naturligt

att vigseln ska ske i en kyrka. För en del

par är Guds välsignelse viktig och man

vill förankra sina löft en i bön och församlingens

gemenskap. Andra tycker

det är mysigt och att det är tradition.

Det känns bra och det hör liksom till.

Men vad innebär det då att gift a sig

i kyrkan? Låt oss se på beståndsdelarna i

Svenska kyrkans vigselordning!

Bibeltexten som alltid läses i varje

vigsel får bli vår utgångspunkt:

”Jesus sade: Skaparen g jorde

fr ån början människorna till man och

kvinna. Därför skall en man lämna sin

far och sin mor för att leva med sin hustru,

och de två skall bli ett. Vad Gud har

fogat samman får människan alltså inte

skilja åt.” (Matt. 19:4-6)

Att ”lämna” för att gå in i något

nytt är en central beståndsdel i vigseln.

Det är viktigt att vi inte längre är bundna

till våra föräldrar, eller andra gamla

relationer, på samma sätt som tidigare.

Min relation till min hustru/man är nu

den viktigaste. Vigseln innebär att lämna

det gamla för att göra ett avstamp

mot något nytt där två blir ett. Kyrkan

betonar troheten till varandra som en

av äktenskapets viktigaste grundstenar.

Därför är det också makarnas consensus

som så att säga bildar äktenskapet.

2/2007

Att älska varandra innebär här

något djupare än den första

förälskelsens känslor – det är

en viljehandling där man är fast besluten

att stå vid varandras sida i nöd såväl

som lust. Ibland innebär det att man får

sätta sina egna rättigheter eller önskningar

åt sidan – alltså tvärtom vad

söndagsbilagorna säger, men helt i linje

med bibeln. (I vigselritualet fi nns inget

alternativ för ”öppet köp” eller ”ångervecka”…)

Det är just detta som löft ena vill ge

uttryck för – brudparets vilja att älska

varandra i nöd och lust tills döden skiljer

dem åt. Väljer brudparet att i samråd

med prästen själv skriva ner sina löft en

måste detta fi nnas med på något sätt

för att man inte ska förlora vigselns

innebörd.

Att välja en kyrklig vigsel innebär

att brudparet visar att de önskar Guds

välsignelse och ledning. Visst är det

fantastiskt att de första minuterna som

man och hustru är fyllda av bön! (Efter

tillkännagivandet följer en psalm

och förbön för brudparet.) Från första

stund är Någon utöver de själva med

mannen och kvinnan för att dela glädjen

och stödja. En som vill ge oss kraft

att älska och förlåta.

En av texterna i Svenska kyrkans

vigselritual säger så här om äktenskapet:

”Äktenskapet är en Guds gåva instiftat

till samhällets bestånd, till människors

hjälp och glädje, till inbördes stöd

och fördjupad samhörighet i mörka och

ljusa dagar. Att leva som man och hustru

är att leva i förtroende och kärlek, att

ha ansvar för varandra och hemmet, (att

tillsammans ta emot och fostra sina barn)

och att troget stå vid varandras sida.”

Lägg därtill Guds välsignelse och församlingens

förbön. Nationalencyklopedins

beskrivning eller

Svenska kyrkans? Jag

vet vilken jag väljer.

Mikael Pernborg

7


8

2/2007

Kristian berättar om vigseln

ristian

Martina artina och

En solig lördag i slutet av april vigdes Martina och Kristian i

Mörarps kyrka. Före vigseln var det mycket som skulle ordnas

och här berättar de för Kyrknytt om en del av förberedelserna.

Jag träff ar Martina Fast och Kristian

Mathiasson på orgelläktaren

i Mörarps kyrka. De har kommit

för att välja musik till vigseln. Jag spelar

upp fl era olika orgelstycken, men som

ingångsmusik har de tänkt sig något

traditionellt. Det blir den välkända

bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm”

av Mendelssohn. Eft er att

ha lyssnat till ytterligare några stycken

fastnar de också för en sats ur ”Drottningholmsmusiken”

av Johan Helmich

Roman som utgångsmusik.

Martina och Kristian träff ades för

tre år sedan. Nu har de sitt hem i villan

på Skomakaregatan i Mörarp. Familjen

består också av barnen Hanna, snart två

år, Emma, sex år och Lukas, nio år.

– På tre år hinner vi gift a oss, skaffa

barn och bygga hus, säger Kristian

stolt.

Kristian kommer från Annelöv, men

Martina har bott i Mörarp i snart tio år.

Trots att Kristian måste pendla till jobbet

som maskiningenjör och konsult

på Barsebäcks kärnkraft verk trivs de i

Mörarp.

– Barnen kan inte bo bättre, säger

han. Dessutom har Martina sitt jobb på

Bokliden här i Mörarp.

Brudklänning och kostym

I januari bestämde de att gift a sig och

nu är det en hel del som ska ordnas.

– Martina har gjort det mesta, säger

Kristian. Hon tog fram vad allt kostade

och bokade lokalen på Jacob Hansens

hus i Helsingborg.

39 gäster är bjudna och alla kommer.

– Martina har skickat ut inbjudan

och hon har haft mycket jobb med den,

berättar Kristian. Hon hade skrivit ut

på dubbla papper och limmat ihop, när

vi kom på att det stod fel tid. Så det var

bara att börja om igen…

På inbjudan står det kavaj som klädsel,

men jag undrar hur brudparet kommer

att vara klädda.

– Det blir en vit brudklänning med

släp, säger Martina.

Martina och Kristian träff ades för tre år sedan och i april

vigdes de i Mörarps kyrka.

Den är ett inköp hon gjort i Helsingborg.

Brudgummen kommer att ha

gråsvart kostym, väst och slips.

– Men hur brudbuketten ska se ut

har jag inte riktigt bestämt än, säger

Martina, men lite lila, lite rosa och lite

vitt blir det nog.

Bröllopsdagen

Så berättar de om bröllopsdagen.

– Då ska vi först ordna med blommor

i festlokalen. Sen ska jag till frissan

klockan elva och till tärnan klockan

två. Där är jag tills det är dags att åka

till kyrkan, säger Martina.

Kristian ska komma till kyrkan lite

tidigare.

– Jag och min bestman Stefan ska stå

där framme när gästerna kommer.

Martinas far ska nämligen leda henne

in i kyrkan tillsammans med de två

äldsta barnen Emma och Lukas. Det är

en sed som egentligen betyder att fadern

lämnar över bruden till brudgummen.

– Vår vigselpräst var lite tveksam till

detta först, berättar Kristian. Men vi

fi ck ändå göra som vi ville och Martina


Musiken är vald...

och vigselsamtal

väntar.

tycker det är fi nt.

Under vigselakten i kyrkan ska också

tre psalmer sjungas. Martina och Kristian

har valt att inleda med vårpsalmen

”Den blida vår är inne” och sedan två

vigselpsalmer, nummer 84 och 411.

T-ford, Porsche eller Mercedes

Eft er akten i kyrkan blir det bröllopsfest.

– Vi har inte riktigt bestämt om vi

ska åka dit i en gammal bil, säger Kristian.

Vi har funderat på en T-ford, men

alternativet är om man skulle hyra en

Porsche cabriolet.

”På tre år hinner vi

gifta oss, skaffa barn

och bygga hus.”

Men Kyrknytt kan avslöja att det varken

blev en T-ford eller Porsche utan

en blank Mercedes av äldre modell som

fi ck transportera brudparet till Jacob

Hansens hus där en kallskuren buff é

ska serveras. Eft errätten, pannacotta,

består av grädde, vaniljstång, socker

och gelatin.

– Som fromage, säger Kristian.

– Ja, och med bär ovanpå, fyller

Martina i.

Eft er maten blir det dans. I alla fall

en bröllopsvals ska det bli.

– Vi tränar, säger Kristian. Min

pappa har lärt Martina dansa lite enkel

vals.

Och så väntar bröllopstårta, kaff e

och likör. Martinas bror Joakim ska

vara toastmaster. Ja, det mesta är planerat

nu, även bordsplaceringen är klar.

– Det var jättesvårt, men vi spikade

den klockan tolv igår kväll, säger Kristian.

Martina har kollat upp sederna.

Jag ska ha brudens mor vid min ena sida

och Martina ska sitta bredvid min far.

Så närmar sig den stora dagen och

Martina erkänner att hon nog kommer

att vara lite nervös.

Men hur blir det då med bröllopsresan?

Kristian berättar att den inte är så

lätt att få ihop för hela familjen.

– Men det blir i alla fall en resa till

Astrid Lindgrens värld med barnen till

sommaren!

Så tackar jag för pratstunden och

önskar lycka till och brudparet skyndar

iväg för att träff a kyrkoherde Lena

Hervén för vigselsamtal.

Text och foto: Olof Tholander

2/2007

Gästerna stod i kö för att gratulera eft er vigselakten.

En skinande blank Mercedes väntade

på brudparet utanför kyrkan.

9


B

a

rn

e ns

egen egen

2/2007

Påskfest i Björkakyrkan i våras.

10

sida sida

Sommar

pyssel

Gör ett djur av tvättklämmor!

Av några tvättklämmor kan du göra roliga modeller av djur. Använd tvättklämmor

av trä. Ta av fj ädern och dela tvättklämman i två delar. Titta på

bilderna och försök limma ihop till en fj äril, en fl uga eller en groda.

Fluga

Fjäril

Groda

Mall till

fjärilsvingar

Klipp ut fj ärilsvingar

ur ett

tjockt papper.

Glad

sommar

önskar Eva och Helena i Björka

Evelyn och Emma

kom på flest ord

Tävlingen i förra numret av Kyrknytt

där man skulle göra nya ord av ordet

myrslok är avklarad och här är vinnarna:

1:a Evelyn Stezelow, 44 ord

2:a Emma Olsson, 32 ord

Priser har delats ut.

Hälsningar Eivor och Marie

Finn fem fel


Välsignelse

av partnerskap

Om ni har registrerat partnerskap

erbjuder vi en välsignelsegudstjänst

över ert

förbund.

Svenska kyrkan har sedan januari

2007 en ordning för välsignelse över

registrerat partnerskap, men många

präster har haft liknande välsignelsegudstjänster

tidigare. Gudstjänsten är

ett erbjudande till dem som önskar att

i församlingen fi ra gudstjänst med förbön

och välsignelse över sin gemenskap.

Denna gudstjänst är tillgänglig för alla

församlingsbor och är kostnadsfri om

minst en av parterna tillhör Svenska

kyrkan.

Texter, dikter och bön

Ni träff ar prästen innan gudstjänsten

så att ni tillsammans kan prata igenom

vilka moment som ska vara med och

vilka texter eller dikter som ska läsas.

Som alltid vid kyrkliga förrättningar

så fi nns det en del moment som måste

vara med:


3

Inledningsord om kärlekens gåva

och ansvar

Bibelläsning

Förbön

Herrens bön

Välsignelsen

Bekräft else av löft ena och bön över ringarna

är också fi na moment som brukar

vara önskade, men de kan antingen användas

eller utelämnas. Om man har

speciella önskemål om musiken, är det

bäst om de tas upp med musikern som

ska spela.

I Ruts bok fi nns ett bibelord som enligt

mig är den vackraste kärleksförklaringen

människor emellan i hela bibeln.

Det står:

Rut sade till Noomi:

”Dit du går, går också jag, och där du

stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt

folk, och din Gud är min Gud. Där du

dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven.

Herren må göra mig vad som helst

– endast döden skall skilja oss åt.”

Rut 1:16b-17

Ni är välkomna att kontakta pastorsexpeditionen,

telefon 36 12 60, för att

boka tid eller om ni har frågor kring en

sådan här välsignelsegudstjänst.

Varma sommarhälsningar

Erika Holm Johansson

STUDIEFÖRBUND

Alla våra kulturarrangemang sker i samarbete

med studieförbundet SENSUS.

frågor till Katrin och Henrik

1. Varför valde ni att viga er i kyrkan?

– För oss kändes det självklart med

vigsel i kyrkan. Det är ju en högtidlig

plats för ett högtidligt tillfälle. Vi tyckte

också det var viktigt med välsignelsen

och den kan man ju bara få i kyrkan.

Katrin och Henrik

Nord vigdes i Välluvs

kyrka i juni

förra året.

2. Hur många gäster hade ni bjudit?

– Vi hade bjudit ett 80-tal gäster.

3. Var hade ni ha festen?

– I Folkets park i Billesholm.

Håll kärleken

levande!

2/2007

Tema Tema Tema ”Vigsel” ”Vigsel” ”Vigsel”

Bilderna med pratbubblor som fi nns

här och var i detta nummer av Kyrknytt

är hämtade från Alf B. Svenssons bok

”Håll kärleken levande” och publiceras

med tillstånd av författaren.

11


2/2007

Höstens verksamhet

Grupperna i Björkakyrkan startar igen

vecka 35. Har ni några frågor: kontakta

Eva Andersen, telefon 20 24 16

eller Erika Holm Johansson, telefon

0706-09 79 74. Eller titta på vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/kropp

för mer information.

Vårmarknad

Årets vårmarknad går av stapeln lördagen

den 2 juni klockan 13-16 i Björkakyrkan.

Det blir loppis, lotteri, korv

och kaff eservering med mera.

Utfärd till Furuboda

Lördagen den 9 juni är det dags för

Kropps församlingsutfärd. Utfärden

går till Furuboda där vi får musikunderhållning

av Paul Skoog. Avfärd klockan

8 från Björkakyrkan och klockan 8.10

från Kropps kyrka. Utfärden kostar

200 kronor som tas upp i bussen. I priset

ingår bussresa, musikunderhållning,

lunch och fi ka.

Anmälan görs till pastorsexpeditionen,

telefon 36 12 60. Hjärtligt välkomna

att följa med!

Sommarcaféer

Måndagen den 18 juni klockan 18 blir

det sommarcafé utanför Björkakyrkan

med underhållning av duon ”Bo och

Göran.” Det är Bo Gustafsson och

Göran Brontz som sjunger och spelar

dragspel och det blir korv och kaff eservering.

Måndagen den 6 augusti klockan 18

blir det underhållning av lokala förmågor.

Även då korv och kaff eservering.

Välkomna!

Friluftsgudstjänster

I sommar blir det fl era tillfällen att

delta i friluft sgudstjänster i Kropps församling.

Söndagen den 17 juni blir det friluft sgudstjänst

vid Björkakyrkan klockan

14.

Den 22 juli blir det friluft sgudstjänst

vid Hjortshögs backe klockan 14 där

12

Kropp

Björka

Det händer i våra församlingar

Röda korset bjuder på kyrkkaff e.

Den 2 september klockan 14 arrangeras

en friluft sgudstjänst vid Svensgård

i Ödåkra i ett samarbete mellan

Kropps och Fleninge församlingar.

Sommarkyrkan i Mörarp fi rar midsommar.

Barnverksamheten börjar igen i vecka 35.

Sommarcaféer

i Mörarp

den 1/8

och 8/8

Christer Leidström står för korvgrillningen.

Husmor Ellinor Nilsson serverar kaff e och kakor

vid de välbesökta sommarcaféerna.

Mörarp

Sommarkyrka

blir det för alla barn vecka 25 klockan

9-11.30. Alla barn från tre år är välkomna

att vara med om många roliga aktiviteter.

Veckan avslutas med midsommarfest

torsdagen den 21 juni. Man

behöver inte anmäla sig. Välkomna!

Friluftsgudstjänster

blir det den 15 juli klockan 14 hos Nils

Nilsson i Fockstorp. Medtag kaff ekorg.

För vägbeskrivning ring pastorsexpeditionen.

Den 19 augusti klockan 14 fi ras

gudstjänst vid minneslunden på kyrkogården

i Mörarp. Medtag kaff ekorg.

Kyrklunch

med sill söndagen den 17 juni eft er

gudstjänsten som börjar klockan 11.

Hembygdsdag

i Mörarp blir det söndagen den 5

augusti. Den börjar med gudstjänst

klockan 13.30 i kyrkan. Däreft er kaff e

och underhållning i vagnsmuséet.

Hemvändardag

med många aktiviteter blir det i Mörarp

söndagen den 1 juli. Se annons på

sidan 3 här i Kyrknytt.

Sommarcaféer

blir det i trädgården eller i församlingshemmet

den 28 juni och den 12 juli.

Den 4 juli åker vi till vägkyrkan i Välluv.

Sopplunch

i församlingshemmet den 13 juni

klockan 12.

Augusticaféerna i Mörarp avslutas med en andakt.

Sedan halas fl aggan och nationalsången sjunges.


Det händer i våra församlingar

Hässlunda

Caféer i augusti

Traditionsenligt anordnas också sommarcaféer

i augusti vid Mörarps församlingshem.

Onsdagen den 1 augusti klockan 19:

Ingela Wahlgren, den sjungande sjuksköterskan,

underhåller. Rune Lindkvist

ackompanjerar på piano. Det blir kaff e,

lottförsäljning och korvgrillning med

mera.

Onsdagen den 8 augusti klockan 19

kommer ungdomar från bygden att

sjunga och spela under Olof Th olanders

ledning. I ”husbandet” fi nns också

Christian Ekstedt på trummor och

Daniel Wilhelmsson på elbas. Det blir

kaff e, korv och lotter med mera.

Barnverksamheten

börjar sin verksamhet vecka 35. Tiderna

är de samma som förra terminen. I

nästa nummer av Kyrknytt kommer ett

schema för alla grupperna. För information

ring Kyrkis, telefon 716 19 eller gå

in på www.svenskakyrkan.se/kropp.

Har Har du du tänkt tänkt tänkt på på
Att du som medlem i Svenska

kyrkan bland mycket

annat för din kyrkoavgift får:

Babysång

Kyrktaxi för den som har svårt

att ta sig ut till mötesplatser

Sommarutfärder

Sommarkyrka

Under vecka 25, den 18/6-21/6, blir

det sommarkyrka för barn mellan 6 och

12 år. Vi träff as i Kupan klockan 9.30-

12 till pyssel, fi ka, lek och midsommarfest

med mera. Ingen föranmälan.

Barnverksamheten

startar igen vecka 35 med öppen barn-

och föräldragrupp, babysång, miniorer,

juniorer och fritidsverksamhet. Välkommen

då! Mer information om de

olika grupperna kommer i nästa nummer

av Kyrknytt, men du kan också gå

in på www.svenskakyrkan.se/kropp.

Utfärd till

Snapphanebygden

Välluv

Frillestad

Loshults kyrka

Tisdagen den 12 juni blir det utfärd

till snapphanebygden. Det blir

avfärd från Kupan i Påarp klockan 9

till östra Göinge. Utfärden innehåller

bland annat besök i Loshults kyrka

och platsen för snapphanekuppen, besök

på en hembygdsgård, lunchbuff é

på ”Svarta bergen” i Lönsboda, kaff e

och sångunderhållning av sångarparet

Barbro och Lars.

Hemkomst senast klockan 19. Kostnad

220 kronor. Anmälan till pastorsexpeditionen

på telefon 36 12 60 senast

den 11 juni.

Midsommarfirande i Frillestad

På midsommardagen klockan 14 blir

det traditionsenligt midsommarfi rande

i Frillestad med friluft sgudstjänst, korvgrillning

och musikunderhållning.

2/2007

Medtag kaff ekorg. ”Trio Divertimento,”

det vill säga Torsten Östergren, fi ol,

Bengt-Erik Skantz, klarinett och Bengt

Eneroth, piano, spelar sommarmusik.

Vägkyrka

i Välluv

Under perioden onsdagen den 20

juni till onsdagen den 4 juli är

kyrkan öppen mellan klockan 13 och

18 på vardagarna. Kyrkobyggnaden

är öppen för stillhet, andakt och

ljuständning, för församlingsbor såväl

som turister. Du är varmt välkommen

till kyrkan för att få en stunds stillhet,

prata med prästen eller dricka en kopp

kaff e. Den vackra miljön runt kyrkan

och församlingsgården är också värd ett

besök. Konfi rmander fi nns på plats för

att hjälpa till rätta.

Du är också varmt välkommen till

andakten som hålls klockan 15 på vardagarna!

Torsdagen den 28 juni klockan

15 blir det extra sång och musik.

Hembygdens dag i Välluv

Söndagen den 26 augusti blir det hembygdens

dag med friluft sgudstjänst

klockan 13. Sedan kaff eservering och

olika arrangemang som ordnas av hembygdsföreningen.

Renovering Fasaden på Mörarps kyrka har

lagats och vittats under våren.

13


2/2007

14

Musiksidan

Text: Olof Tholander

Musik i sommarkvällen

På söndagar klockan 18 bjuds

det på musik i våra kyrkor hela

sommaren. Här presenteras

hela programmet.

10 juni kl. 18.00

Mörarps kyrka

”Två kollegor”

Maria Claesson och Bo Stendahl musicerar

tillsammans som inledning på

årets sommarmusik Det blir fyrhändig

orgelmusik, sång och piano. Bland annat

framför de Bo Stendahls ”Fantasia”

för orgel fyrhändigt.

17 juni kl. 18.00

Frillestads kyrka

“Carolina och Olof”

Carolina Jönsson och Olof Th olander

har även i år en sommarturné med ett

tjugotal konserter i kyrkor i södra Sverige.

I vår har Carolina tagit sin examen

från Musikhögskolan i Malmö.

I Frillestad bjuder de på ett program i

blandade stilar. Sånger av Peterson-Berger,

Händel och Rossini blandas med

ett arrangemang av Albinonis berömda

Adagio med nyskriven text av Carolina,

och vacker norsk folkton.

Sångerna ackompanjeras på orgel,

piano och synthesizer och kanske smyger

sig också ett eller annat fi lmmusik-

eller musikalörhänge in i programmet…

1 juli kl. 18.00

Björkakyrkan

Sråkkvartetten ”Arcus”

Det är Torsten Östergren och Bo

Ingvar Olsson, violin, Birgitta Horseholm,

viola och Lennart Nilsson, cello

som spelar. På programmet står vacker

och lättlyssnad musik av bland annat

Mozart och Haydn.

15 juli kl. 18.00

Kropps kyrka

”Marimbaduon Avec”

Christian Ekstedt och Andreas Vettefors

musicerar tillsammans på marimba.

Duon bildades på Musikhögskolan

i Malmö, där båda nu studerar och fi ck

namnet ”Avec” eft er duons initialer.

Christian kommer från Påarp och

har bland annat gjort sin värnplikt i

Arméns musikkår i Strängnäs, där han

även varit instruktör. I sommar åker

duon till Belgien för att vara med i

en internationell marimbatävling. I

Kropps kyrka får vi höra de unga musikernas

skickliga spel i originalmusik för

marimba, men även i musik av Bach.

22 juli kl. 18.00

Välluvs kyrka

”Kyrkosångare”

Ann-Margret Nyberg, sopran och

Glenn Bengtsson, tenor är båda fl itigt

anlitade kyrkosångare. De ackompanjeras

av Bo Stendahl på piano i ett program

med både duett och solosång.

29 juli kl. 18.00

Mörarps kyrka

”Folkmusik”

Spelmannen Hans Olsson och riksspelmännen

Ninni, Laif och Elna Carr bjuder

på ett program fyllt av folkmusik.

12 augusti kl. 18.00

Kropps kyrka

”De tre sopranerna”

”De tre sopranerna” Jenny och Emma

Freij och Carolina Jönsson har framträtt

på både slott och herrgårdar och

till jul ska de medverka på Helsingborgs

konserthus. Jenny och Emma kommer

från Påarp, men Jenny studerar numera

på Musikhögskolan i Göteborg, där

även Emma ska börja till hösten.

I Kropp blir det ett blandat program

med musik ur bland annat musikalen

”Th e sound of music”. Olof Th olander

spelar orgel, piano och synth.

19 augusti kl. 18.00

Välluvs kyrka

”Två kollegor”

Maria Claesson och Bo Stendahl musicerar

även i Välluv.

2 september kl. 18.00

Frillestads kyrka

”Unga talanger”

Sommarmusiken avslutas i år med att

sångare och musiker från bygden

framför ett blandat program. För kompet

svarar Christian Ekstedt, slagverk

och marimba, Daniel Wilhelmsson, elbas

och Olof Th olander, klaviatur.

Carolina Jönsson och Olof Th olanders sommarturné

gästar Frillestad i juni. Foto: Britt Hansson

Christian Ekstedt och Andreas Vettefors bjuder på en

visuell och musikalisk upplevelse vid marimban.

Jenny och Emma Freij sjunger bland annat musikal i

Kropps kyrka i augusti. Foto: Britt Hansson

Duktiga unga sångare och musiker fr ån bygden avlutar

sommarmusiken i Frillestad. Foto: Britt Hansson


Döpta, vigda och avlidna

i våra församlingar

2007-02-01 – 2007-05-16

Kropp

Döpta:

Jacqueline Joanna Paleologou

Olivia Eva Iwona Bergström

Karl André Olsson

Nils Cevin Axelsson

Avlidna:

Tage Helmer Nilsson 88 år

Rolf Arvid Ingemar Andersson 82 år

Mörarp-Hässlunda

Döpta:

Liam Niklas Jimmy Ljunggren

Maja Katarina Axelsson

Filippa Cecilia Hauert

Max Joakim Granath

Eric Melvin Westergren

Karin Liv Wassholm

Saga Nike Margareta Bülow

Vigda:

Martina Anna Josefi n Fast och

Sven Olof Kristian Mathiasson

Avlidna:

Asta Birgitta Ingeborg Jensen 92 år

Vinnare i Kyrknytts

tävling

I förra numrets tävling ”Var

fi nns motivet” föreställde fotot

dopfunten i Kropps kyrka.

Rätt svar skickades bland

annat in av Bength Strand,

Mörarp och André Bakken,

Helsingborg som blev vårnumrets

vinnare.

Grattis!

Kyrktaxi

Till Mörarp och Hässlunda:

Ring Luggude taxi,

telefon 0704-18 02 43

Ingrid Elisabet Seger 75 år

Inger Birthe Lindblom 85 år

Till Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp,

Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 180 200

Välluv-Frillestad

Döpta:

Lukas Magnefj ord

Bo Felix Jansson

Nellie Mindy Charlie Jansson

Anna Emelie Ida Stille

Nellie Jane Michelle Johansson

Molly Ingeborg Elisabeth Dahlgren

Vigda:

Angela Sofi e Jansson och

Christian Marcus Nennebrandt

Veronica Jasmine Sandström och

Ulf Stefan Reidersköld

Ann Jessika Irene Andersson och

Gösta Ulf Andreas Wendel

Avlidna:

Greta Viola Johansson 90 år

Herman Sörensen 75 år

Anna Greta Sylvia Jönsson 93 år

Britta Gunhild Margareta Andersson

88 år

Tack till alla som hjälpte till med det goda resultatet i

Lutherhjälpens fasteinsamling. Kropp samlade in 9.816 kronor,

Mörarp-Hässlunda 13.638 kronor och Välluv-Frillestad

8.378 kronor.

Hänt se´n sist

Miniorerna i Mörarp ordnade

påskbordet till Mörarps kyrka.

Foto: Eivor Yndemark.

För församlingsbor som har svårt att ta sig till gudstjänster och

samlingar i våra kyrkor och församlingshem fi nns ”kyrktaxi”.

Beställ gärna dagen innan!

Taxin fungerar alltså även till vår verksamhet i församlingshemmen.

Här finns vi

Pastorsexpeditionen

Rosenlundsvägen 12

Box 51, 260 34 Mörarp

telefon 36 12 60, telefax 711 21

Öppet: måndag, tisdag och fredag kl. 10-12

samt torsdag kl. 17-18.30.

Kyrkoskrivare: Eva Strandqvist

E-post: kropps.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kropp

Kyrkoherde

Lena Hervén,

tel. 36 12 61, 0435-155 40,

070-609 79 75

Komminister

Anne Westin,

tel. 36 12 62, 22 70 38,

070-609 79 76

Komminister

Erika Holm Johansson,

tel. 36 12 63, 722 44,

070-609 79 74

Komminister, tjänstledig

Mari Papadopoulou

Vik. komminister

Mikael Pernborg,

tel. 36 12 64, 070-609 79 36

Organist

Olof Th olander,

tel. 28 29 14

Kantor

Bo Stendahl,

tel. 36 12 67, 750 50

Kantor

Maria Claesson, tel. 12 48 98

Församlingspedagog

Cecilia Westerholm,

tel. 36 12 66, 070-609 79 63

Kontorist, sjukskriven

Annelie Tillgren

Husmor

Björka församlingsgård

Eva Andersen,

tel. 20 24 16, 24 29 21

Husmor

Mörarp, Frillestad och Välluv

Ellinor Nilsson, tel. 751 50,

0709-507 186

Kropps pastorat

Ordf. i kyrkonämnden

Staff an Boson, tel. 22 71 00

Kamrer

Torkel Bengtsson, tel. 36 12 65

Kropps församling

Ordf. i kyrkorådet

Carina Malmberg Hedström,

tel. 0737-04 94 01

Kyrkvaktmästare

Stefan Persson, tel. 23 52 20,

22 60 48, 0730-35 59 71

Barn- och fritidsledare

Eva Andersen,

tel. 20 24 16, 21 71 80

www.svenskakyrkan.se/kropp

Björka församlingsgård

Merkuriusgatan 215,

Box 31, Ödåkra

tel. 20 24 16, fax: 20 24 12

Kropps kyrka

Kropps kyrkväg 36

2/2007

Mörarp-Hässlunda

församling

Ordf. i kyrkorådet

Erik Andersen, tel. 710 10

Kyrkvaktmästare Mörarp

Christer Leidström,

tel. 716 05, 13 59 14

Kyrkvaktmästare Hässlunda

Niclas Persson,

tel. 0730-35 57 29

Barn- och fritidsledare

Eivor Yndemark,

tel. 716 19, 715 94

Marie Persson,

tel. 716 19, 22 99 33

Mörarps församlingshem

Brandmansgatan 3, Mörarp

tel. 714 32, Kyrkis, tel. 716 19

Bokning, tel. 751 50, 0709-507 186

Hässlunda kyrka

Gamla Tågarpsvägen 283

Välluv-Frillestads

församling

Ordf. i kyrkorådet

Lars Nilsson, tel. 22 82 78

Kyrkvaktmästare Välluv

Maj-Lis Olsson, 0730-35 57 32

Kyrkvaktmästare Frillestad

Niclas Persson, 0730-35 57 29

Barn- och fritidsledare

Gunilla Dencker Nilsson,

tel. 22 65 30, 20 56 76

Irene Bengtsson,

tel. 22 65 30, 22 71 23

Välluvs församlingsgård

Välluvsvägen 24, Påarp

tel. 22 78 10, Bokning, tel. 36 12 60

Frillestads församlingshem

Frillestadsvägen 215

tel. 22 93 01, Bokning, tel. 36 12 60

Ungdomsgården Kupan

Box 89, Lokförareg. 20 C, Påarp

tel. 22 65 30

Jourhavande präst

tel. 112 (23.00 - 06.00)

15


GUDSTJÄNSTPROGRAM

JUNI

10 söndag Kropp kl. 11.00 Gudstjänst. MP.

1 e. tref. Välluv kl. 13.30 Ev. dopgudstjänst. MP.

Mörarp kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

MP. Maria Claesson och Bo Stendahl

musicerar.

14 torsdag Frillestad kl. 19.00 Friluft sgudstjänst med

Lekmannakåren. AW. Frälsningsarmén. Kaff e.

17 söndag Mörarp kl. 11.00 Mässa. AW. Sill-lunch.

2 e. tref. Björka kl. 14.00 Friluft sgudstjänst. EHJ.

Frillestad kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

EHJ. Carolina Jönsson, sopran och Olof

Th olander, orgel.

23 lördag Frillestad kl. 14.00 Friluft sgudstjänst. AW.

Midsommard. Midsommarfi rande. Medtag kaff ekorg.

24 söndag Hässlunda kl. 14.00 Gudstjänst. LH.

Joh. Döp. d. Kyrkkaff e på Villa Malla. Kostnad 25 kr.

28 torsdag Välluv kl. 15.00 Sommargudstjänst. AW.

Sång och musik.

JULI

1 söndag Mörarp kl. 11.00 Gudstjänst. LH.

4 e. tref. Hemvändardag. Lunch och olika aktiviteter.

Björka kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

Stråkkvartetten ”Arcus”.

7 lördag Frillestad kl. 14.00 Konfi rmation. AW.

8 söndag Kropp kl. 11.00 Konfi rmation. EHJ.

Apostlad. Välluv kl. 18.00 Kvällsgudstjänst. AW.

Fika på kyrkbacken.

12 torsdag Mörarp kl. 14.00 Andakt. Café. LH.

15 söndag Frillestad kl. 11.00 Gudstjänst. MP.

6 e. tref. Kl. 14.00 Friluft sgudstjänst hos Nils

Nilsson i Fockstorp. MP. Medtag kaff ekorg.

Kropp kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

Christian Ekstedt och Andreas Vettefors,

marimba. EHJ.

22 söndag Kropp kl. 14.00 Friluft sgudstjänst vid

Kr. förkl. d. Hjortshögs backe. LH. Röda korset bjuder

på kyrkkaff e.

för Kropps pastorat

den 10 juni - 2 september 2007

22 söndag Välluv kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

Kr. förkl. d. Ann-Margret Nyberg och Glenn Bengts -

son, sång. Bo Stendahl, piano. LH.

29 söndag Hässlunda kl. 11.00 Gudstjänst. MP.

8 e. tref. Björka kl. 14.00 Gudstjänst. MP.

Mörarp kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

Hans-Olov Olsson och riksspelmännen

Carr. LH.

AUGUSTI

5 söndag Välluv kl. 11.00 Gudstjänst. MP.

9 e. tref. Mörarp kl. 13.30 Gudstjänst. MP.

Hembygdens dag i Vagnsmuséet.

12 söndag Frillestad kl. 11.00 Gudstjänst vid

10 e. tref. minneslunden. EHJ.

Kropp kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

De tre sopranerna Jenny Freij, Emma Freij

och Carolina Jönsson. Olof Th olander,

piano. EHJ.

19 söndag Mörarp kl. 14.00 Gudstjänst vid

11 e. tref. minneslunden. AW. Medtag kaff ekorg.

Välluv kl. 18.00 Musik i sommarkvällen. AW.

Maria Claesson och Bo Stendahl musicerar.

26 söndag Hässlunda kl. 11.00 Mässa. AW.

12 e. tref. Välluv kl. 13.00 Friluft sgudstjänst. AW.

Hembygdsdag.

SEPTEMBER

2 söndag Björka kl. 14.00 Friluft sgudstjänst vid

13 e. tref. Svensgård. Samarbete Kropp-Fleninge. EHJ.

Frillestad kl. 18.00 Musik i sommarkvällen.

Sångare och musiker från bygden. EHJ.

Initialerna eft er varje gudstjänst anger tjänstgörande präst:

LH = Lena Hervén, EHJ = Erika Holm Johansson, MP = Mikael Pernborg, AW = Anne Westin

More magazines by this user
Similar magazines