Kyrknytt nr. 2 -07 (sommar) - Kropps församling

kroppsforsamling.se

Kyrknytt nr. 2 -07 (sommar) - Kropps församling

2

2/2007

Tema ”Vigsel”

Kyrkoherde Lena Hervén berättar om hur man

går till väga inför en vigsel i kyrkan.

Kyrknytts redaktion

tel. 36 12 60, fax 711 21

e-post: kyrknytt@telia.com

Box 51

260 34 Mörarp

Ansvarig utgivare: Lena Hervén

Redaktör: Olof Th olander

Redaktionskommitté:

Unni Angelhammar, Björka

Staff an Boson, Frillestad

Nils Nilsson, Rosenlund

Christer Tillgren, Påarp

Pastoratets präster, musiker och

församlingspedagog

Kyrknytt kommer ut med 4 nr/år till

samtliga hushåll i Kropps pastorat.

Upplaga: 3 900 ex.

Tryck: LJ Boktryck AB, Helsingborg

Nästa nummer av Kyrknytt kommer ut

vecka 34 2007.

Manusstopp är den 16 juli 2007.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/kropp

Framsida: Brudparet Martina Fast och

Kristian Mathiasson vid Mörarps kyrka.

Foto: Olof Th olander

Vigsel i kyrkan

– så går man till väga

Det här numret av Kyrknytt

handlar om vigsel. Vi har

försökt beskriva vad vigseln

innebär och vi har träffat

några brudpar. Men först berättar

Lena Hervén om hur

man går till väga när man vill

vigas i kyrkan.

När sommarmånaderna kommer går jag

oft a med vigselritualet i handväskan.

Ibland ska jag ha en vigsel på lördagen

och ibland ska jag träff a ett vigselpar

och tala om deras vigsel längre fram.

Vigselordningen ligger där i väskan och

ger anledning att tänka över kärlekens

makt och möjligheter, men också dess

svårigheter i vår tillvaro. Det ger anledning

till många hoppfulla tankar, men

ibland också oro.

Vigsel i alla kyrkorna

Man kan ha vigsel i alla våra kyrkor.

Man behöver inte vara bosatt i den församling

där man vill ha vigsel. Det går

alldeles utmärkt att komma ”hem” och

bli vigd i sin konfi rmationskyrka. Man

kanske har åkt förbi Kropps kyrka så

många gånger att den blivit en del av

det som man tycker om i landskapet

– så att man vill ha sin vigsel där.

Om man väljer en annan kyrka än

den som tillhör den församling där

man bor, får man ändå ha sin vigsel där

utan kostnad. Det betalas genom ett

clearingsystem mellan församlingarna.

Det fi nns en skillnad mellan hemförsamlingen

och en annan församling.

Man har alltid rätt till vigsel i sin hemkyrka

och man har möjlighet att få

vara i en annan kyrka i mån av att det

fi nns tid och personal tillgänglig. Detta

gäller om en eller bägge parterna tillhör

Svenska kyrkan.

Om ingen av parterna tillhör Svenska

kyrkan kan man i enstaka fall ändå

få vigsel i Svenska kyrkans ordning. Det

är kyrkoherden som avgör detta. En så-

dan vigsel ska betalas.

Vart vänder man sig?

För att få tid för vigsel vänder man sig

till pastorsexpeditionen. Före vigseln

måste man ta ut hindersprövning.

Detta görs på Lokala skatteverket. Det

intyg som man då får anger att man har

rätt att vigas. Det är endast giltigt i fyra

månader. Utan ett sådant giltigt intyg

kan vigsel inte ske.

Om man önskar kan man få lysning

en söndag i kyrkan. Då läses namnen på

det blivande vigselparet upp och församlingen

ber för deras kommande liv

tillsammans. Det är en gammal vacker

sed som är värd att bevara.

Kontakter före vigseln

Den präst som ska förrätta vigseln tar

kontakt för att komma överens om en

tid för samtal inför vigseln. Då talar

man om ordningen för vigsel, men också

om något av det som hör samman

med ett liv tillsammans med någon annan.

Vigselsamtalen blir oft a mycket

olika beroende på vigselparen.

Det är bra om man tänkt lite på hur

man vill ha vigseln innan man kommer

till vigselsamtalet. Samtidigt ska

man helst inte ha tagit alla beslut innan

man talar med vigselförrättaren. Vigsel

i Svenska kyrkans ordning är en rit

som följer en fastställd ordning. Jag

tror att det är viktigt att få vila i en ordning.

Den kan ändå få sina personliga

detaljer. Det fi nns säkert mycket som

man skulle kunna ta med i den som

man tycker om av texter och sånger

med mera. Oft a passar detta bättre på

festen eft eråt än i kyrkan. Prästen har

erfarenhet av vad som är lämpligt och

fungerar.

Musik och blommor

Man kan också behöva tala med musikern

om musik. Det gäller samma sak

här. Varje kantor har sin repertoar. Där-

More magazines by this user
Similar magazines