Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

travkompaniet.se

Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

Travkompaniet Stall Rod AB (publ) Arsredovisning 2005

org nr 556606-9349

NOTER

Not 1

Nettoomsattning 2005 2004

Tavlingsintakter 693 774 1 258 071

Vinst vid forsaljning av travhastar - 1 980 001

Neftoresultat vid fOrlust av hast 173 267 =

867041 3238072

Not 2

Revisionsarvode

Revisionsarvode har utgAft med 15 (11) till KPMG.

Not3

TravhAstar 2005 2004

Ackumulerade anskaffningsvarden

IngAende balans 2 176 765 2 000 000

Nyanskaffningar 1 000 000 1 000 000

FOrsaljningar -1 326 765 -823 235

1 850 000 2 176 765

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

IngAende balans -453 035 -400 016

FOrsaljningar 298032 164657

Arets avskrivning enligt plan -185 000 -217 676

-340 003 -453 035

Ackumulerade nedskrivningar

IngAende balans -113 000 -438 996

FOrsaljningar 113 000 325 996

Arets nedskrivning -300 000 =

-300000 -113000

Restvarde vid Arets slut 1 209 997 1 610 730 -

More magazines by this user
Similar magazines