Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

travkompaniet.se

Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

~ii

Travkompaniet Stall Rod AB (publ) Arsredovisning 2005

org nr 556606-9349

NOTER

Not 4

Rörelsens kostnader 2005 2004

FOrlust vid forsaljning hastar 471 000 -

Ovriga rOrelsekostnader 1 376 032 1 595 407

1 847 032 1 595 407

Not 5 Fritt

Eget kapital Aktiekapital Reservfond eget kapital

IngAendebalans 500000 100000 3302300

Arets resultat -1 763

UtgAendebalans 500000 100000 3300537

Not 6

Obeskattade reserver 2005 2004

Periodiseringsfond tax-04 - 3 606

Avskrivningar utOver plan 328 839 1 600 230

328 839 1 603 836~~

More magazines by this user
Similar magazines