Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

travkompaniet.se

Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

Revisionsberättelse

Till arsstamman i Travkompaniet Stall Rod AB (pubi)

Org nr 556606-9349

Jag har granskat Arsredovisningen och bokfOringen saint styrelsens och verkstallande direktOrens

forvaitning i Travkompaniet Stall Rod AB (pubi) fOr rakenskapsAret 2005-01-01 - 2005-12-31. Det

är styrelsen och verkstallande direktOren som har ansvaret fOr rakenskapshandlingarna och

fOrvaltningen och fOr aft Arsredovisningslagen tillampas vid upprattandet av Arsredovisningen. Mitt

ansvar är aft uttala mig om Arsredovisningen och fOrvaltningen pA grundval av mm revision.

Revisionen har utfOrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär aft jag planerat och

genomfort revisionen fOr aft med hog men inte absolut säkerhet fOrsakra mig om aft

Arsredovisningen inte innehAller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar aft granska ett

urval av underlagen fOr belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision

ingAr ocksA aft prOva redovisningsprincipema och styrelsens och verkställande direktOrens

tillampning av dem samt aft bedOma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och

verkstallande direktOren gjort nar de upprattat Arsredovisningen samt aft utvardera den samlade

informationen i Arsredovisningen. Som underlag fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag

granskat vasentliga beslut, Atgarder och fOrhAllanden i bolaget fOr aft kunna bedOma om flAgon

styrelseledamot eller verkstallande direktOren är ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har även

granskat om nAgon styrelseledamot eller verkstallande direktOren pA annat sätt har handlat i strid

med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser aft mm revision ger

mig rimlig grund fOr mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har uppraftats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en rättvisande bud av

bolagets resultat och stailning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

FOrvaltningsberattelsen är fOrenlig med Arsredovisningens ovriga delar.

Jag tilistyrker aft Arsstämman fastställer resultatrakningen och balansrakningen, disponerar vinsten

enligt forsiaget i fOrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamOter och verkstallande

direktoren ansvarsfrihet fOr rakenskapsAret.

Stockholm den ~ 2 .2,mars 2006

Hans Akervall

Auktoriserad revisor

More magazines by this user
Similar magazines