Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

travkompaniet.se

Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

Travkompaniet Stall Rod AB (publ) Arsredovisning 2005

org nr 556606-9349

RESULTATRAKNING

Rörelsens intäkter

2005-01-01- 2004-01-01-

2005-12-31 2004-12-31

Neftoomsaftning Not 1 867 041 3 238 072

Rörelsens kostnader

Ovriga externa kostnader Not 2,4 -1 847 032 -l 595 407

Avskrivning av materiella

anlaggningstillgAngar Not 3 -185 000 -217 676

Nedskrivning av materiella

anlaggningstillgAngar Not 3 -300 000

-2 332 032 -l 813 083

Rörelseresultat -1 464 991 1 424 989

Resultat frAn finansiella poster

Ranteintakter 189 298 1 022

Rantekostnader -1 067 -87

188 231 935

Resultat efter finansiella poster -1 276 760 1 425 924

Bokslutsdispositioner Not 6 1 274 997 -1 424 902

Arets resultat -1 763 1 022

~ ~

More magazines by this user
Similar magazines