Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

travkompaniet.se

Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

Travkompaniet Stall Rod AB (publ) Arsredovisning 2005

org nr 556606-9349

BALANSRAKNING

TILLGANGAR 2005-12-31 2004-12-31

AnlAggningstillgAngar

Materiella anlAggningstillgAngar

Travhastar Not 3 1 209 997 1 610 730

Summa anlAggningstillgAngar 1 209 997 1 610 730

OmsattningstillgAngar

Kortfristiga fordringar

Fordringar pA koncernfOretag 3 116 274 4 113 322

Ovriga fordringar 41 245 196 459

Upplupna intakter Not 7 2 800 170 547

3160319 4480328

Kassa och bank 16 231 26 621

Summa omsättningstillgAngar 3 176 550 4 506 949

SUMMA TILLGANGAR 4386547 6 117679

~

/

More magazines by this user
Similar magazines