Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

travkompaniet.se

Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

Travkompaniet Stall Rod AB (publ) Arsredovisning 2005

org nr 556606-9349

BALANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2005-12-3 1 2004-12-31

Eget kapital Not 5

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 000 aktier a nom SEK 25 500 000 500 000

Reservfond 100000 100000

600 000 600 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 302 300 3 301 278

Arets resultat -1 763 1 022

3 300 537 3 302 300

Summa eget kapital 3 900 537 3 902 300

Obeskattade reserver Not 6 328 839 1 603 836

Skulder

Kortfristiga skulder

Skafteskulder - 150305

Upplupnakostnader 157 171 461 238

157 171 611 543

Summaskulder 157 171 611 543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4386547 6 117 679

StAlida panter Inga Inga

Ansvarsforbindelser Inga Inga

/

More magazines by this user
Similar magazines