28.09.2013 Views

Broschyr fristående förskolor i Staffanstorp - Staffanstorps kommun

Broschyr fristående förskolor i Staffanstorp - Staffanstorps kommun

Broschyr fristående förskolor i Staffanstorp - Staffanstorps kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fristående

förskolor


DAGS ATT VÄLJA FÖRSKOLA

I den här broschyren finns en kort presentation av alla fristående förskolor i Staffanstorps

Kommun. Vår tanke är att den ska vara till hjälp vid valet av förskola för ert barn. Det är ett

roligt men viktigt val ni står inför, det är mycket att tänka på och beslutet ska kännas rätt.

Kontakta de förskolor som kan vara aktuella och kom överens om en tid för ett personligt

besök. Det är alltid lättare att få en helhetsbild och en känsla när man är på plats.

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig,

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall

barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.”

Utdrag ur Läroplan för förskolan, Lpfö 98

Ni som föräldrar är alltid välkomna att kontakta Barn och Utbildning om det är något ni

undrar över eller har synpunkter på.

Med vänliga hälsningar

Barn och Utbildning

Staffanstorps Kommun

vx 046-25 11 00

www.staffanstorp.se


Ansökan om barnomsorg

Ansökan om plats till alla förskolor och familjedaghem inom kommunens gränser görs via

Staffanstorps kommuns elektroniska tjänst Dexter.

Så här går ni tillväga för att göra en ansökan:

• Gå till Dexters startsida, http://barnounga.staffanstorp.se

• I rutan ”Genvägar” (under inloggningsrutan) klickar ni på

underrubriken ”Ansökan om plats i förskola/familjedaghem/fritids”

• Fyll i era ansökningshandlingar i fem olika steg. Minst ett köalternativ

måste anges.

• Om ni inte har inloggningsuppgifter till Dexter sedan tidigare så kommer

dessa att skickas hem till er, efter att ansökan godkänts hos

medborgarkontoret.

När er ansökan är godkänd hamnar ni i kö till de förskolor/familjedaghem ni valt.

Platserbjudandet kommer ni att kunna se i Dexter, så logga in för att bevaka er inkorg i

Dexter regelbundet. Platserbjudandet skickas även till den e-postadress ni har uppgett. I

Dexter måste ni svara på platserbjudandet, för att erhålla placeringen.

Ingen tillgång till dator?

Det finns datorer att låna i medborgarkontoret i Rådhuset, samt på biblioteken. Respektive

förskola kan också hjälpa till med er ansökan.

4-månadersregeln

Från det datum er ansökan godkänns är ni berättigad till en plats inom 4 månader.

Maxtaxa

Staffanstorps kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen, vilket betyder att hushållet

betalar avgift i förhållande till sin inkomst. Högsta avgift betalas om hushållets gemensamma

inkomst överstiger 42.000 kronor före skatt per månad. Vid lägre inkomst blir avgiften lägre.

Allmän förskola

Allmän förskola vänder sig till barn från höstterminen det år de fyller 3 år till den dag de

börjar i förskoleklass. Allmän förskola är avgiftsfri, erbjuds med 525 timmar per år (15 h/

vecka) och är integrerad i ordinarie förskola. Under skollov är barnen lediga, eller erbjuds

plats i förskolan mot gällande avgift.


www.forskolanaxetochdruvan.se

Axet och Druvan

En trygg och utvecklande miljö

Förskola - miljö

Båda våra förskolor har trivsamma

och ändamålsenliga lokaler med härlig

atmosfär.

Utemiljön är väl anpassad för rörelse

och lek. Stora gräsmattor, gungor,

klätterställning, rutschbanor, sandlådor

och cykelbanor.

Delaktighet - inflytande

Vi har en god och nära kontakt med

våra föräldrar genom ett väl fungerande

föräldraråd, öppet hus, gemensamma

utflykter och grillaftnar m.m.

www.jeppsagarden.se

Centrumhusets förskola

Roligt och lustfyllt lärande!

Förskola - miljö

Centrumhusets förskola är en liten och

gemytlig förskola med två avdelningar

och eget kök. Vi har en kokerska som

bakar eget bröd och lagar underbart

god mat med färska råvaror. Förskolan

finns på andra våningen i stora, fräscha

lokaler. Vi har egen gård med sandlåda

och klätterställning. Förskolan har ett

centralt läge med närhet till parker,

lekplatser, bibliotek, torg och bad. Vi har

även tillgång till egen buss.

Delaktighet - inflytande

I det dagliga arbetet och samspelet med

barnen uppmuntrar vi dem till att uttrycka

sina tankar, idéer och åsikter. Barnen är

delaktiga i våra projekts innehåll och

utformning. Deras intressen styr även

innemiljön, där rummen ofta byter

Arbetssätt - inriktning

Vi arbetar temainriktat med utgångspunkt

från läroplanen och barngruppens

sammansättning. För alla barnen har vi en

anpassad gruppverksamhet flera gånger i

veckan utformad efter barnens ålder. Vi

åker ut i skogen med buss 3 – 4 gånger per

termin med de äldre barnen.

Vår målsättning är att driva förskola på

kristen grund och att skapa en trygg och

utvecklande miljö för barnen där både

stora och små har roligt tillsammans.

Förskolechef Cathrine Mjöbo

Tel 046-25 25 04

cathrine.mjobo@svenskakyrkan.se

funktion. Vid födelsedagar får barnen

påverka dagens lunch.

Arbetssätt - inriktning

Vi arbetar processinriktat där lusten och

intresset styr temats längd och innehåll. För

oss är inte målet det viktigaste utan vägen

dit. Vi arbetar med Kompisklubb/StegVis

där barnen tränar på att tolka känslor och

komma med egna problemlösningar och

att se varandras olikheter som en tillgång.

Vi använder oss av massage, drama, musik

och dans för att stärka individen. I vår

ateljé får barnen möjlighet att utrycka sin

kreativitet.

Förskolechef Thomas Hansson

Tel 046-25 82 75

jeppsagarden@tele2.se


www.domsagansforskola.se

Domsagans förskola

Med glädje och trygghet skapas lustfyllt lärande

Förskola - miljö

Domsagans förskola ligger i centrala Staffans-

torp med tillgång till gröna öppna ytor

och många olika lekplatser i närområdet.

Lokalerna är nyrenoverade med öppna

ytor och stora fönster som gör det lätt för

barnen att få en större överblick över materialet

och personalen. Allt material på

Domsagans förskola är placerat i barnens

höjd för att kunna göra det mer lättill-

gängligt och skapa självständiga barn.

Delaktighet - inflytande

Vi på Domsagans förskola strävar efter att

alltid sätta barn och föräldrar i fokus. Alla

barn ska få sin röst hörd och lyssnad på.

Alla barn ska känna att deras synpunkter

är viktiga. Vi strävar efter att alla barn ska

ha inflytande i vår dagliga verksamhet. Vi

på Domsagans förskola anser att genom ett

gott samarbete mellan hem och förskola

www.duvemalaforskola/dinstudio.se

Duvemåla förskola

Hälsa och livsstil!

Förskola - miljö

Duvemåla Förskola är förskolan på landet!

Lika nära till Staffanstorp som till Malmö

och Burlöv. Förskolan finns i en bondgård

med naturen runt hörnet och med kaniner

som våra husdjur.

Delaktighet - inflytande

Vi är alltid öppna för barnens och

föräldrarnas synpunkter och önskemål på

verksamheten.

Arbetssätt - inriktning

Barngrupperna hålls så små som möjligt.

Hälsa som livsstil är en del av den dagliga

verksamheten. Detta innebär att vi är

ute minst en till två gånger om dagen i

alla väder och äter mat som är lagad på

närodlade och ekologiska produkter,

skapar vi gemensamt trygga barn som

vågar ta för sig och vara delaktiga kring

beslut i verksamheten.

Arbetssätt - inriktning

Domsagans förskola har en naturvetenskaplig

inriktning där experiment och utforskande

ligger som grund för verksamheten.

Vi planerar vår verksamhet utefter

barnens intresse och deras individuella

nivå. På så vis sätter vi alla barn i fokus. Vi

arbetar utifrån det kompetenta barnet där

vi guidar barnen att själva våga och sätter

inte gränser för vad barnet kan eller inte

kan (inom rimliga förutsättningar).

Förskolechef Diana Ghidini

Tel 0704-67 02 97

diana.ghidini@domsagansforskola.se

sockerfri kost, mycket frukt och grönt och

vi miljösorterar våra sopor.

Vi arbetar med åldershomogena barngrupper

fördelat på tre avdelningar och

med traditionell pedagogik, det vill säga

att med Läroplanen som vårt styrdokument

och med barnet i fokus skapar vi en

härligt rolig, trygg och utvecklande miljö

för barnen.

Förskolechef Jeanette Sjölin

Tel 040-44 55 75

nordanaforskola@telia.com


www.forskolantotte.se

Förskolan Totte

Natur – Frihet – Trygghet

Förskola - miljö

Förskolan Totte är en liten förskola som

ligger i direkt anslutning till Tottarps

skola vid naturområdet Kolböra mosse,

mellan Staffanstorp och Burlöv. Förskolan

bedriver i första hand utepedagogik men

har även fina lokaler för verksamhet

inomhus. Vi har en fin lekplats i trädgården,

fina promenadstråk intill odlad mark och

en naturskön skolgård på Tottarps skola.

Delaktighet - inflytande

Förskolan Totte är ett föräldrakooperativ

som drivs av förskolepersonal. Föräldrarna

är med och påverkar verksamheten genom

föräldrastyrelsen. Vi har inte arbetsplikt

eller föräldraplikt men bygger ett socialt

nätverk kring barnen genom våra

gemensamma fixardagar och utflykter.

Vi har engagerad och positiv personal

med intresse för att skapa gemenskap

tillsammans med föräldrar och barn.

http://hem.passagen.se/hjarupsmontessori/

Hjärups Montessoriförskola

Självkänsla och självständighet

Förskola - miljö

Vi är en väl inarbetad förskola med plats

för ca 50 barn, fördelade på tre avdelningar.

En viktig del i montessoripedagogiken är

att miljön är inbjudande och tilltalande för

att väcka barns nyfikenhet och intresse. Vi

strävar efter en miljö där barnet kan träna

alla sina sinnen och som stimulerar till

rörelse och kreativitet.

Delaktighet - inflytande

På vår förskola ser vi till varje barns

individuella behov och det är barnets

intressen som styr verksamheten. Föräldrar

är delaktiga genom ett välfungerande

föräldraråd och vi vill gärna ha ett gott

samarbete mellan hem och förskola.

Arbetssätt - inriktning

På förskolan Totte arbetar vi efter Lpfö

98 och här lär sig barnen att leka, trivas i

och tycka om skog och mark. Fantasi och

nyfikenhet stimuleras när barnen är ute i

naturen. Det bjuder i sin tur på variationer

i synintryck, dofter, rörelser, ljud och form

vilket innebär att alla sinnen aktiveras och

fantasin stimuleras. Naturvetenskap och

experiment ligger oss varmt om hjärtat.

Barnen får också en ekologisk medvetenhet

och ett aktsamt förhållningssätt till djur

och natur. Att undersöka, uppleva och

upptäcka utifrån sina egna förutsättningar

ger kunskaper som barnen känner sig

delaktiga i.

Förskolechef Agnetha Randau Olsson

0735-44 73 50, 0722-43 66 90

forskolantotte@gmail.com

Arbetssätt - inriktning

En grundtanke i montessoripedagogiken är

att varje barn har en strävan efter självständighet

och en medfödd lust att lära. Vi

arbetar efter mottot ”hjälp mig att göra det

själv”. Genom att observera och sen erbjuda

spännande och meningsfulla aktiviteter tar

vi tillvara varje barns intressen och lust att

lära. Centralt i pedagogiken är att barnet

ska kunna utveckla sin koncentration.

Vi strävar efter att skapa en lugn och

harmonisk atmosfär, där barnet kan finna

arbetsro och motivation och därigenom

stärka sin självkänsla. Här får ditt barn

utforska omvärlden och utvecklas i sin

egen takt, utan att bli avbruten eller störd.

Förskolechef Sara Lövenhill

hjarups.montessori@telia.com

Tel 040-46 22 04


www.jeppsagarden.se

Jeppsagårdens förskola

Jag kan!

Förskola - miljö

Jeppsagården är en liten förskola med två

syskonavdelningar. Vi arbetar fyra vuxna

per avdelning, det tycker vi ger trygghet

och kvalitet. Jeppsagård ligger lummigt

och skönt med många buskar och träd

för barnen att leka i. Vår egen kock lagar

fantastiskt god och näringsriktig mat.

Allt bröd är hembakt! Vi serverar nyttiga

mellanmål och äter mycket frukt. Vi har en

egen buss som vi gör många utflykter med

till t.ex. havet, skogen eller teatern.

Delaktighet - inflytande

Vi arbetar mycket med barns utveckling

och lärande. Vi stimulerar deras lust och

nyfikenhet att lära. Barnen får använda

olika uttryckssätt såsom sång, musik,

rörelse, dans, bild, skapande, matematik

m.m. Vi är utomhus dagligen. Alla barn

har dessutom en utedag i veckan då vi går

www.jeppsagarden.se

Klockaregårdens förskola

Den fria leken

Förskola - miljö

Vår förskola ligger i en mysig 40-talsvilla

med en härlig trädgård där det finns

många olika rum i uterummet. Förskolan

har egen kock som lagar hemlagad och

näringsriktig mat. På förskolan arbetar

fem glada pedagoger i en barngrupp med

ca 22 barn. Det ger trygghet, kvalité samt

en god gemenskap, där varje barn blir

uppmärksammat efter sina behov. Med vår

”klockaregårdsbuss” bestämmer vi själv

våra utflykter som kan gå till havet, skogen,

badet eller någon kulturell aktivitet.

Delaktighet - inflytande

Förskolan arbetar mycket med barns

utveckling och lärande, där barnets

individuella behov ligger som grund.

Flexibilitet är ett nyckelord i vår

verksamhet. På förskolan uppmuntrar vi

eller åker iväg någonstans. Vi har ett nära

samarbete med föräldrarna.

Arbetssätt - inriktning

Vi arbetar utifrån våra styrdokument

läroplanen och kommunala mål. Vi arbetar

tematiskt och låter barnens intresse och

behov styra, samtidigt som vi arbetar efter

att motverka traditionella könsroller.

Samspelet mellan pedagoger och barn ger

oss möjligheter att lära av varandra.

Tisdagar till torsdagar arbetar vi i åldersindelade

grupper. Vi har en trygg, rolig

och lärorik miljö för oss alla. Vi ser

barnens möjligheter och kompetenser:

Jag kan!

Förskolechef Thomas Hansson

Tel 046-25 82 75

jeppsagarden@tele2.se

barnen till att bli självständiga individer.

Förskolan uppmuntrar även den fria leken

då det är här barnen bland annat ger utryck

för sina känslor, kommunikation och det

sociala samspelet.

Arbetssätt - inriktning

Pedagogerna utgår ifrån förskolans läroplan

gällande värdegrundsfrågor. Vi har en god

planerad verksamhet med sång, musik, dans,

bild, drama, språk och matematik.Vår breda

kompetens gör att vi arbetar åldersintegrerat,

för att barnen ska våga i mindre grupp, men

även alla tillsammans. Detta sker vid t.ex.

förskolans gemensamma traditioner och här

tas också barnens olika förmågor tillvara.

Annica Lindgren

Tel 040-46 14 05

klockaregardens.forskola@tele2.se


www.lillaochstoraemilia.se

Lilla och Stora Emilia

Samspel och reflektion

Förskola - miljö

Lilla och Stora Emilia drivs med filosofin

och tankarna som kännetecknar Reggio

Emilia. Arkitekturen på förskolan

medverkar och ger barnen stöd i deras

lärande och utveckling. All inredning är

i barnstorlek. I dialog med barnen ska

inredningen vara lätt att förändra. Gården

är stor och parkliknande med en mängd

olika träd och växter. I anslutning finns en

kommunal lekplats.

Delaktighet - inflytande

Verksamheten bygger på samspelet mellan

barnen, pedagogerna och miljön. Barnen

erbjuds många tillfällen i vardagen att

uttrycka sina tankar och åsikter samtidigt

som de ges tillfälle att lyssna till andras

synpunkter. På så sätt kan barnen reflektera

över och påverka sin vardag.

www.jeppsagarden.se

Myrans förskola

Trygghet, kvalitet och skratt!

Förskola - miljö

Myrans förskola består av en åldersblandad

avdelning, ålder 1 – 5. Förskolan ligger

mitt i centrum med en inhägnad gård. Bad,

bibliotek, parker och lekplatser finns i vår

närmiljö. Vi har en egen kock som lagar

näringsriktig och väl sammansatt kost.

Vi har tillgång till minibuss som ger oss

möjlighet till spontana utflykter.

Delaktighet - inflytande

Trygghet, kvalitet och skratt är viktigt i vår

verksamhet för både barn, personal och

föräldrar. Barnens inflytande och den fria

leken är något vi uppmuntrar, där barnens

sociala kompetens övas och utvecklas.

Vi arbetar med att ta tillvara på barnens

intresse och förmågor och utgår ifrån att

barnen “kan”, då blir barnen delaktiga

Arbetssätt - inriktning

Förskolan är en mötesplats för gemensamt

lärande, som värnar om olikhet, lyssnande

och delaktighet. Den pedagogiska

dokumentationen är grunden för barnens

och verksamhetens utveckling. Det är

barnens upplevelser och nyfikenhet som

utgör grunden för lärande. Barnens lust och

nyfikenhet utmynnar i projekt som pågår

under längre eller kortare tid. Estetiska

uttrycksformer är viktiga. Därför intar

ateljén en central plats i verksamheten.

Förskolechef Sofie Stagevik

Tel 046-59 00 892

info@lillaochstoraemilia.se

och arbetsmiljön för barn och vuxna blir

tillåtande.

Arbetssätt - inriktning

Vi fokuserar på rörelse och motorisk

utveckling i vår fullt utrustade

gymnastikhall. Vårt härliga målarrum

ger oss många kreativa och fantasifulla

stunder. Vid temaarbete delar vi upp

barnen i åldersinriktade grupper. Vi arbetar

målinriktat tillsammans med barnen med

att skapa en gynnsam miljö som främjar

barnens möjligheter att utvecklas i olika

läroprocesser.

Förskolechef Thomas Hansson

Tel 046-25 82 75

jeppsagarden@tele2.se


www.skanskasmastadenskulturskola.se

Skånska Småstadens Kulturskola

Kreativ inlärning

Förskola - miljö.

Skånska Småstadens Kulturskola ligger i

Hjärup och erbjuder förskola, grundskola

för år F-9, fritids, samt frivillig kulturskola.

Alla verksamheterna har en uttalad

kulturprofil, vi arbetar ämnesövergripande

och tematiskt. Vår förskola består för

närvarande av två avdelningar. Vi har även

en 5-årsgrupp som under vårterminen

samverkar med skolans förskoleklass.

Delaktighet - inflytande

Skånska småstadens Kulturskola är en liten

förskola/skola med korta beslutsvägar

och stort föräldrainflytande. Föräldrars

delaktighet och inflytande uppmuntras

i samtal och enkäter. Skolan har ett

föräldraråd som fungerar som bollplank

för skolans ledning i arbetet med att skapa

en optimal skolutveckling.

www.solstralensforskola.se

Solstrålens förskola

Utmaningarnas förskola!

Förskola - miljö

Förskolan är belägen i Nevisborgs

bostadsområde, precis intill stora

grönområden och med ”ankdammen” ett

par minuters gångväg från oss.

På förskolan finns mellan 50 – 55 barn

som är indelade i 5 grupper/avdelningar.

Hos oss är utformningen av miljön viktig,

den ska inbjuda till lek och öppna upp för

nya utmaningar med material och leksaker

i barnens höjd.

Delaktighet - inflytande

Vi är lyhörda och lyssnar på synpunkter

och önskemål från barn och föräldrar.

Arbetssätt - inriktning

Vi utgår från det enskilda barnets

förutsättningar att utvecklas.

Som pedagoger tror vi att alla barn bär

Arbetssätt - inriktning

Tyngdpunkten ligger på ämnena musik,

bild, drama, dans och rörelse. De estetiska

ämnena används som en metod för

en mer kreativ och lustfylld inlärning.

Man får vara den man är och alla får

chansen att i trygg miljö utveckla sina

talanger och färdigheter. Förskolan månar

om baskunskaperna och vi vill skapa

förutsättningar för ett undersökande och

aktivt arbetssätt. Vi utgår från barnens

förutsättningar och behov och ser den

fria leken som ett viktigt redskap i

utvecklingen.

Rektor Kerstin Karlsson

Tel 040-46 51 80

kerstin@ssks.se

med sig olika kompetenser och en stor

vilja att utforska sin omvärld. Genom

samspelet mellan oss pedagoger och

barnen har vi fantastiska möjligheter att

lära av varandra. Vi är nyfikna på barnen

och delaktiga i hur de själva söker sig fram

till lösningar och svar.

Vi vill bygga en verksamhet som möter

barnet här och nu. Det innebär att vi är

öppna för att utveckla och förändra vår

verksamhet. Vi tror att ”det forskande

barnet” måste mötas av en ”forskande

pedagog”!

Förskolechef Ulrika Forsgren

Tel 046-25 04 50

solstralens.forskola@home.sol.se


www.staffanstorpsmontessori.com

Staffanstorps

montessoriförskola

Lustfyllt lärande i trygg miljö

Förskola - miljö

Staffanstorps montessoriförskola erbjuder

en väl förberedd och säker miljö, som utmanar

och lockar till lek och arbete.

Förskolans innemiljö är anpassad efter

barnens storlek, intresse och utvecklings-

nivå. Utemiljön inbjuder till kreativa

aktiviteter och tillgodoser det viktiga

behovet av rörelse och lek. Förskolans

arbete med barnen sker i nära samarbete

med föräldrarna.

Barnen är den positiva kraften i vår framtid!

Delaktighet - inflytande

Frihet att välja aktiviteter och att arbeta enskilt

eller i grupp utvecklar barnets sociala

förmåga och stärker barnets självkänsla.

Barnen ges förutsättningar att med stigande

ålder utveckla sin förmåga att ta

www.jeppsagarden.se

Trollflöjtens förskola

Glädje, nyfikenhet och upptäckarlust!

Förskola - miljö

Vår förskola ligger i Orkesterbyn i två

sammanslagna radhus. Förutom vår fina

hörntomt med stora lekmöjligheter finns

det stora grönområden och flera lekplatser i

närområdet. Vi arbetar i tre mindre åldersindelade

avdelningar. Personalen består av

tre förskollärare, tre barnskötare och en

kock. Kocken lagar mat från grunden till oss

varje dag. De barn som sover middag gör det

i vårt oisolerade sovrum i sköna sovsäckar!

Delaktighet - inflytande

Med ett temainriktat arbetssätt erbjuder vi

ditt barn en god miljö för lek, utveckling,

lust och lärande. Vi strävar efter att

varje dag uppmuntra barnen utifrån

deras individuella förutsättningar och

mognadsgrad. Vi som pedagoger lägger

stor vikt vid att lyssna och samtala med

ansvar för sig själv och förskolans miljö.

All onödig hjälp är ett hinder i barnets

utveckling!

Arbetssätt - inriktning

Staffanstorps montessori erbjuder en verksamhet

som är både lustfylld och lärorik.

Barnen ges möjlighet att utveckla sitt talspråk,

läs- och skrivinlärning, matematik,

naturvetenskap och teknik. Vi lägger även

stor vikt vid estetiska ämnen såsom sång,

musik, bild och rörelselek. Digitala verktyg

är integrerad i vår verksamhet från tidig

ålder. Det man gör med sina händer,

det minns man!

Rektor Kristina Andersson

Tel 046-25 40 11

kristina.andersson@staffanstorpsmontessori.com

barnen varje dag. Barnen lär sig uttrycka

sina känslor och åsikter, vilket skapar

trygghet och självkänsla.

Arbetssätt - inriktning

Vi tycker det är viktigt att stärka barnens

förmåga till samarbete och att de lär sig

ta ansvar för sina handlingar. Med de

äldsta barnen arbetar vi med materialet

“StegVis” som bland annat handlar om

impulskontroll. Läroplanen finns med

oss i vårt dagliga arbete tillsammans

med nyfikenhet, kreativitet, glädje och

upptäckarlust. Trygghet, skratt och värme

är ledord för oss på Trollflöjten!

Förskolechef Thomas Hansson

Tel 046-25 82 75

jeppsagarden@tele2.se


www.akershusforskola.se

Åkershus Förskola

Hälsa och livsstil!

Förskola - miljö

Åkershus Förskola ligger i en nybyggd

villa mitt i Staffanstorp, med gångavstånd

till lekplatser och gröna parker. Vi arbetar

aktivt med att hålla barngrupperna så små

som möjligt. Vi har två åldersindelade

avdelningar, 1-3 år och 3-5 år.

Delaktighet - inflytande

Hälsa som livsstil är en del av den

pedagogiska vardagen. Hälsa som livsstil

innebär att vi är ute minst en till två gånger

om dagen i alla väder, vi serverar sockerfri

kost och äter mycket frukt och grönt.

Axet och Druvan

Förskolechef Cathrine Mjöbo

Domsagans förskola

Förskolechef Diana Ghidini

Duvemåla förskola

Förskolechef Jeanette Sjölin

Hjärups Montessoriförskola

Förskolechef Sara Lövenhill

Arbetssätt - inriktning

Reggio Emilia är en härligt utvecklande och

inspirerande pedagogik som vi använder

oss av i den dagliga verksamheten. Det

kompetenta barnet står i fokus och

läroplanen har vi alltid till hands.

Välkommen in och ta del av vår verksamhet

och skapa dig ett eget intryck!

Jeppsagården, Trollflöjten, Centrumhuset, Myran och Klockargården

Förskolechef Thomas Hansson Tel 046-25 82 75 jeppsagarden@tele2.se

Lilla och Stora Emilia

Förskolechef Sofie Stagevik

Skånska Småstadens kulturskola

Rektor Kerstin Karlsson

Solstrålens förskola

Förskolechef Ulrika Forsgren

Staffanstorps Montessoriförskola

Förskolechef Kristina Andersson

Åkershus förskola

Förskolechef Diana Ghidini

Tel 046-25 25 04

Tel 0704-67 02 97

Tel 040-44 55 75

Tel 040-46 22 04

Tel 046-59 00 892

Tel 040-46 51 80

Tel 046-25 04 50

Tel 046-25 40 11

Tel 0704-67 02 97

Förskolechef Diana Ghidini

Tel 0704-67 02 97

diana.ghidini@akershusforskola.se

cathrine.mjobo@svenskakyrkan.se

diana.ghidini@domsagansforskola.se

nordanaforskola@telia.com

hjarups.montessori@telia.com

info@lillaochstoraemilia.se

kerstin@ssks.se

solstralens.forskola@home.sol.se

kristina.andersson@staffanstorpsmontessori.com

diana.ghidini@akershusforskola.se


www.staffanstorp.se Kåge reklam AB, mars 2012. Tryck: Bloms Tryckeri AB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!