Handbok - Simrad Yachting

simrad.yachting.dk

Handbok - Simrad Yachting

Handbok

Simrad NX40/45

NavStation

Svenska Sw. 2.7

www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics


2

Varning

Du ansvarar helt och hållet för att installera och använda instrumentet och givarna på

ett sätt som inte orsakar olyckor, personskador eller skador på egendom. Vidta alltid

åtgärder för säker båtpraxis.

Valet av givare och systemets övriga komponenter, deras placering och installation, är

av yttersta vikt för att systemet ska fungera som det är avsett. Kontakta din Simradåterförsäljare

om du är tveksam.

För att minska risken för att instrumentet används eller tolkas på fel sätt, måste du läsa

och förstå alla delar i den här installations- och driftshandboken. Vi rekommenderar

också att du övar på alla funktioner med hjälp av den inbyggda simulatorn innan du

använder instrumentet till sjöss.

Globalt lägesbestämningssystem: Det globala lägesbestämningssystemet (GPS) drivs

av den amerikanska regeringen som har hela ansvaret för drift, noggrannhet och

underhåll. GPS-systemet är föremål för ändringar som kan påverka noggrannhet och

prestanda hos all GPS-utrustning över hela världen, inklusive det här instrumentet.

Elektroniskt sjökort: Det elektroniska sjökort som instrumentet använder fungerar som

hjälp vid navigering och har konstruerats för att komplettera, inte ersätta, officiella,

statliga sjökort. Endast myndigheternas officiella sjökort med meddelanden till sjöfolk

innehåller den information som krävs för säker och klok navigering. Komplettera alltid

den information som instrumentet ger med uppgifter från andra plottningskällor som

t.ex. observationer, ekolodning, radar och handkompassbäringar. Om informationen

inte stämmer överens måste motsägelserna lösas innan du går vidare.

AIS: AIS-funktionerna hos den här sjökortsplottern har utvecklats endast som

säkerhetshjälp och garanterar inte säkerhet till sjöss. AIS-sändning är obligatorisk

för vissa, men inte alla, fartyg. Du bör kontrollera kraven för ditt område i lokal

lagstiftning och förordningar. Till följd av olika lagstiftade krav, olika fartygsstorlekar

och användningsområden bör du inte förutsätta att din AIS-utrustade sjökortsplotter

visar positionen för ALLA fartyg i ditt område. Försiktighet, gott omdöme och säkra

navigeringsmetoder ska alltid användas. AIS bör användas som ett komplement till

radar, men AIS är ingen ersättning för radar.

Ekolodets prestanda: Noggrannheten i ekolodets visning av djupet kan påverkas av

flera faktorer, till exempel vilken typ av givare det är, var den är placerad samt av

vattenförhållanden. Använd aldrig det här instrumentet för mätning av djup för simning

eller dykning.

Bränsledata: Lita inte på instrumentet som den enda informationskällan gällande

tillgängligt bränsle ombord. Du måste komplettera instrumentets bränsledata med

visuella kontroller eller andra kontroller av tillgänglig bränslemängd. Detta är nödvändigt

eftersom eventuella operatörsfel, t.ex. att glömma nollställa förbrukat bränsle vid

tankning eller vid motorkörning utan att instrumentet är påslaget, kan göra instrumentet

missvisande. Bränsleekonomin kan förändras drastiskt beroende på båtens last och

sjöförhållanden. Se alltid till att du har tillräckligt mycket bränsle ombord för avsedd

färd plus reservbränsle för oförutsedda förhållanden.

Simuleringsläge: Ha aldrig simuleringsläget aktiverat när du navigerar till sjöss.

Om de här varningarna inte uppmärksammas kan det leda till dödsfall, allvarlig

personskada eller skador på egendom. Simrad frånsäger sig allt ansvar gällande

installation eller användning av denna produkt som kan orsaka eller bidra till dödsfall,

personskada eller skada på egendom, eller som strider mot någon lagstiftning.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Innehåll

Översikt .............................................................................................................. 7

1-1 Översikt .................................................. 7

1-2 Rengöring och underhåll ....................................... 7

1-3 Instickskort ................................................ 8

1-4 Ta bort och sätta tillbaka bildskärmsenheten ........................ 9

Grundläggande användning .............................................................................. 10

2-1 Använda knappsatsen ....................................... 11

2-2 Starta och stänga av/automatisk start ............................ 12

2-3 Bakgrundsbelysning och nattläge ................................ 12

2-4 Man överbord (MOB) ........................................ 13

2-5 Larm ................................................... 14

2-6 Simuleringsläge ............................................ 14

2-7 Huvudfönster ............................................. 14

Navigering: Sjökort........................................................................................... 19

3-1 Introduktion till navigering .................................... 19

3-2 Sjökortsfönster ............................................ 21

3-3 Distans- och bäringskalkylator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3-4 Beräknad kurs ............................................. 25

3-5 Spår och spårning .......................................... 26

Videofönster ..................................................................................................... 27

Navigering: Motorvägsfönster .......................................................................... 28

Navigering: Girpunkter ..................................................................................... 29

6-1 Girpunktsfönster ........................................... 29

6-2 Hantera girpunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Navigering: Rutter ............................................................................................ 32

7-1 Ruttfönster ............................................... 32

7-2 Hantera rutter ............................................. 32

Satelliter ........................................................................................................... 36

Leta fisk med ekolod: Inledning ....................................................................... 37

9-1 Använda enheten ........................................... 37

9-2 Tolka skärmbilden .......................................... 38

9-3 Leta fisk med en eller dubbla frekvenser ........................... 40

9-4 Upptäcka och visa fisk ....................................... 43

9-5 Räckvidd ................................................. 44

9-6 Förstärkning och tröskelvärde .................................. 44

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 3


4

Ekolod ............................................................................................................... 46

10-1 Fönster för ekolodshistorik - ingen delning ........................ 46

10-2 Visning av ekolodszoomning och helskärmszoomning ................. 47

10-3 Delat ekolodsfönster ........................................ 48

10-4 Ekolodets 50/200-fönster .................................... 48

10-5 Ekolodets A-scope-fönster .................................... 48

Mätarfönstret ................................................................................................... 51

Datafönster ....................................................................................................... 52

Bränslefunktioner och visning .......................................................................... 53

13-1 Bränsledatorns funktioner .................................... 53

13-2 Bränslevisning ............................................ 53

13-3 När du fyller på eller tappar ur bränsle ........................... 55

13-4 Larm för låg bränslenivå ..................................... 56

13-5 Givare för båthastighet ...................................... 57

13-6 Kurvor över bränsleförbrukning ................................ 58

13-7 Kalibrering .............................................. 61

Tidvattenfönster ............................................................................................... 63

Fönster för användarkort.................................................................................. 64

AIS .................................................................................................................... 66

16-1 Visa AIS-fartyg ........................................... 66

16-2 Farliga fartyg ............................................. 67

16-3 AIS-fönster .............................................. 67

Radar ............................................................................................................... 69

17-1 Radarfönster ............................................. 69

17-2 Radarlägen .............................................. 70

17-3 Aktivera radarfunktionen .................................... 70

17-4 Välja vänteläge eller sändningsläge ............................. 70

17-5 Avaktivera radarfunktionen ................................... 70

17-6 Justera radarfönstrets kvalitet ................................. 71

17-7 Ändra inställning av ekots utbredning ............................ 73

17-8 Slå på och av målspåren ..................................... 74

17-9 Använda VRM/EBL ......................................... 74

17-10 Ändra PPI-position ........................................ 76

7-11 Använda radarskyddszoner ................................... 77

Inställning av NX40/45 ..................................................................................... 79

18-1 Inställningar > System ...................................... 80

18-2 Inställningar > Sjökort ...................................... 81

18-3 Inställningar > Ekolod ...................................... 85

18-4 Inställningar > Radar ....................................... 86

18-5 Inställningar > GPS ........................................ 90

18-6 Inställningar > Bränsle ...................................... 90

18-7 Inställningar > Spår ........................................ 91

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


18-8 Inställningar > AIS ......................................... 93

18-9 Inställningar > Loggar ...................................... 94

18-10 Inställningar > Larm ....................................... 94

18-11 Inställningar > Enheter ..................................... 94

18-12 Inställningar > Kommunikation ............................... 95

18-13 Inställningar > Kalibrera .................................... 95

18-14 Inställningar > Tid ........................................ 97

18-15 Inställningar > Favoriter .................................... 97

18-16 Inställningar > Simulera .................................... 97

Installation ...................................................................................................... 99

19-1 Installation: Vad levereras tillsammans med min NX40/45? ............ 99

19-2 Installation: Alternativ och tillbehör .............................100

19-3 Installation: Bildskärmsenheten ................................102

19-4 Installation: Strömkabel .....................................104

19-5 GPS-antenn ..............................................105

19-6 Installation: Ekolodsgivare ...................................105

19-7 Installation: Bensingivare ....................................105

19-8 Installation: SmartCraft .....................................106

19-9 Installation: Radar .........................................106

19-10 Installation: Andra NMEA 0183-instrument .......................107

19-11 Installation: AIS-mottagare ..................................107

19-12 Installation: Inställningar och test .............................108

Specifikationer ............................................................................................... 109

Felsökning ...................................................................................................... 113

B-1 Allmänna problem ..........................................113

B-2 GPS-navigeringsproblem .....................................113

B-3 Bränsleförbrukningsproblem ...................................114

B-4 Problem med ekolodsökning efter fisk ............................115

B-5 Radarproblem .............................................116

Ordlista och navigeringsdata .......................................................................... 117

Navigeringsdata ............................................................................................. 118

Meddelanden om överensstämmelse ............................................................. 119

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 5


6

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


1

1-1 Översikt

Översikt

Simrad NX40/45 är en robust och ytterst integrerad marin

sjökortsplotter och fiskeekolod. Den är lättanvänd och

har en färgskärm med hög upplösning. Det går att utföra

komplexa funktioner med några få knapptryckningar,

vilket underlättar sjölivet.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilka

tillvalsgivare och -instrument som finns installerade.

• Videofönstret kräver att NX40/45 tar emot video

från en kompatibel källa, till exempel en kamera.

• Bränslefunktionerna

installeras.

kräver att bränslegivare

• SmartCraft-motorfunktioner kräver att ett

SmartCraft-system installeras. Information om

användning av SmartCraft finns i SmartCraft

Gateway installations- och driftshandbok.

• NX40/45 kan skicka data till andra instrument, till

exempel en autopilot, och ta emot data från andra

instrument.

• Radarfunktionerna kräver att ett Simradradarsystem

(tillval) installeras.

• AIS-funktionerna kräver att en AIS-mottagare

installeras (tillval).

I den här handboken beskrivs installation och användning

av NX40/45. Särskilda begrepp beskrivs i bilaga C. Mer

information om instrumentet och andra Simrad-produkter

finns på vår webbplats, www.simrad-yachting.com.

1-2 Rengöring och underhåll

Bildskärmen är täckt med en patentskyddad

antireflexbeläggning. För att undvika skador rengör

du skärmen endast med en fuktig trasa och milt

rengöringsmedel när den är smutsig eller täckt av

havssalt. Undvik slipande rengöringsmedel, bensin och

andra lösningsmedel. Om ett instickskort blir smutsigt

eller vått rengör du det med en fuktig trasa eller milt

rengöringsmedel.

Undvik att kliva på eller klämma ihop kablar och

kontakter. Placera skyddet över bildskärmen när enheten

har stängts av.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 7


8

! WARNING

DANGER

CAUTION

Hantera instickskort med

försiktighet. Förvara dem

i skyddsfodral när de inte

sitter i din NX40/45.

Håll alltid kortluckan på

din NX40/45 stängd så

att fukt inte tränger in i

kortfacket.

Håll kortet med guldkontakterna

på bortre sidan.

1-3 Instickskort

Sätta i och ta bort ett instickskort

I NX40/45 kan två typer av C-MAP SD-Card-instickskort

användas:

• Sjökortskort innehåller sjökortsinformation som

krävs vid navigering i en viss region. När du sätter

i ett sjökortskort visas den extra informationen

automatiskt i sjökortsfönstret. Du kan plugga in upp

till två sjökortskort samtidigt. Om sjökortet visar ett

område som inte finns med på något sjökortskort,

visas en förenklad inbyggd världskarta.

• På användarkort lagras navigeringsdata.

Ett användarkort gör det möjligt att överföra

navigeringsdata till ett annat kompatibelt

instrument.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


1-4 Ta bort och sätta tillbaka

bildskärmsenheten

Om NX40/45 är bygellmonterad går det lätt att ta bort

den i säkerhetssyfte.

Ta bort bildskärmsenheten

• Slå av NX40/45 och sätt på skyddet.

• Lossa vreden på monteringsbygeln och lyft av

enheten från bygeln.

• Koppla bort anslutningarna från NX40/45 genom

att vrida varje tätningsmanschett moturs tills du kan

dra ur kontakten.

• Förvara NX40/45 på en torr, ren plats.

Sätta tillbaka bildskärmsenheten

• Koppla in anslutningarna på bildskärmsenhetens

baksida:

• Se till att anslutningens färg stämmer överens

med uttagets färg.

• Koppla in varje anslutning och vrid

tätningsmanschetten för hand medurs tills den är

tät.

• Inget skadas om en kabel ansluts till fel uttag av

misstag.

• Håll NX40/45 på plats på monteringsbygeln.

Vinkla den för bästa visning och dra sedan åt vreden

på bygeln med handkraft. Ta bort skyddet.

Monteringsbygel

Vred

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 9


10

2

Grundläggande användning

Översikt över knapparna på NX40/45

, Ökar/minskar sjökorts- eller

Ange, eller bekräfta ändringar.

Avbryt, eller gå tillbaka till en tidigare

meny eller fönster. I sjökortsläge

centreras sjökortet på båtens läge.

Markörknappar, för att flytta markören

eller det markerade alternativet.

Visa en meny med alternativ för det

aktiva fönstret.

Växlar gränssnittet till nästa fönster på

din visningssida.

djupskalan, ökar/minskar diverse

värden.

Här får du tillgång till dina sparade

favoritsidor.

Växlar mellan dina sparade sidor.

Tar dig direkt till inställningsmenyn.

Börja navigera till en punkt, girpunkt

eller längs en rutt. Väljer även

driftsläge för ett ekolod.

Man överbord.

Markerar en girpunkt i det aktiva

sjökortsfönstret.

Aktiverar/avaktiverar enheten,

justerar bakgrundsbelysningen och

nattpaletten.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


2-1 Använda knappsatsen

Symboler som hänför sig till enhetens

hårdvaruknappar.

Symboler som Enheter hänför sig till objekt på

programvarumenyn.

Om du vill navigera genom en menylista använder du

markörknapparna ( ) för att bläddra uppåt eller

nedåt. Du kommer till delmenyer genom att stega åt

vänster eller höger. I den här handboken gäller följande

när du stegar genom en meny:

Gå till delmeny 2

> > Delmeny1 > Delmeny2.

Det innebär: Tryck på knappen två gånger.

Använd markörknappen för att stega uppåt eller nedåt

till Delmeny1 och åt höger till Delmeny2.

Vissa hårdvaruknappar har sekundära funktioner om du

håller ned dem under några ögonblick.

Håll ned betyder att du håller ned knappen. Exempel:

Slå av strömmen till enheten:

Håll ned

Den inbyggda summern avger en signal när en knapp

trycks ned.

Ändra data

för att markera de data som ska ändras och sedan:

Ändra en kryssruta

• betyder På eller Ja

• betyder Av eller Nej.

• för att ändra kryssrutan.

Välja ett alternativ

• för att visa listan över alternativ.

• uppåt eller nedåt.

Ändra ett namn eller nummer:

• för att visa namnet eller numret:

• för att ändra vart och ett av tecknen och gå vidare

till nästa.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 11


12

! CAUTION

! WARNING

Om enheten inte är kopplat

för automatisk DANGER start

kan den inte registrera

motortimmar. CAUTION Då kan

den heller inte registrera

bränsleförbrukningen.

• Upprepa detta för att ändra andra bokstäver eller

siffror.

• för att bekräfta det nya värdet. eller för att

ignorera ändringarna.

Ändra värdet för ett skjutreglage

• åt vänster eller höger för att ändra värdet.

2-2 Starta och stänga av/automatisk start

Starta/stänga av manuellt

/håll ned

2-2-1 Automatisk start

Om enheten har kopplats för automatisk start:

• Enheten startas automatiskt när du slår på båtens

tändning.

• Du kan inte stänga av enheten medan tändningen

är på.

• Om automatisk avstängning är stängs enheten

automatiskt av när du slår av båtens tändning.

• Om automatisk avstängning är förblir enheten

påslagen när du slår av båtens tändning. Nu kan du

stänga av enheten manuellt.

2-3 Bakgrundsbelysning och nattläge

Gå till kontrollen för bakgrundsbelysning

> Belysning > >

Tips! Tryck på två gånger för att få den

ljusaste skärmen med maximal bakgrundsbelysning.

Nattläge

Nattläge ställer in färgpaletten för alla fönster.

Byta till nattläge

> Nattläge > >

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


2-4 Man överbord (MOB)

Funktionen MOB sparar båtens position och navigerar

sedan tillbaka till denna punkt.

Aktivera MOB

• Enheten lagrar båtens position som en girpunkt.

• 2 Enheten växlar till sjökortsfönstret med den här

MOB-girpunkten i sjökortets mittpunkt.

• Sjökortet zoomas in för exakt navigering. Om

sjökortet inte kan visas i den lilla skala som krävs,

växlar enheten till plotterläge (ett vitt fönster med

korsstreck och utan sjökortsinformation).

• Enheten ställer in MOB-girpunkten som destination.

• Om NMEA-utgången (autopilot) är av

använder du enheten för att navigera till MOBdestinationsgirpunkten

manuellt.

• Om NMEA-utgången (autopilot) är på väljer du:

Nej: Använd enheten för att navigera till MOBdestinationsgirpunkten

manuellt.

Ja : Enheten frågar om båten ska färdas till MOBgirpunkten.

• Välj:

Ja: för att omedelbart börja navigera till MOBgirpunkten.

Nej: avaktivera autopiloten och använd sedan enheten

för att navigera till MOB-destinationsgirpunkten

manuellt.

Avbryta MOB eller ställa in en annan MOB

>

• Välj ett alternativ på menyn.

Tips! MOB-girpunkten finns kvar på sjökortet efter att

MOB har avbrutits.

! CAUTION

! WARNING

MOB fungerar inte om

enheten DANGER inte har en GPSfix.

CAUTION

! CAUTION

! WARNING

Det kan resultera i en

plötslig och DANGER farlig gir.

CAUTION

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 13


14

! CAUTION

! WARNING

Använd aldrig

simuleringsläget DANGERnär

enheten används vid

navigering till sjöss.

CAUTION

2-5 Larm

När enheten upptäcker ett larmförhållande visas

ett varningsmeddelande på skärmen, den inbyggda

summern avger en signal och eventuella externa sumrar

eller lampor aktiveras.

Återställa ett larm

2-6 Simuleringsläge

I simuleringsläget ignorerar enheten data från GPSantennen

och andra givare och genererar själv data. För

övrigt fungerar enheten på normalt sätt.

• Det finns två simuleringslägen:

• Normal: Låter en användare bekanta sig med

enheten utan att befinna sig till sjöss.

• Demo: Simulerar en båt som färdas längs en rutt

och visar automatiskt olika enhetsfunktioner.

I simuleringsläge blinkar Simulera eller Demo längst ned

i fönstret.

Aktivera/avaktivera simuleringsläget

> > Simulera > Simulera >

2-7 Huvudfönster

Om du vill visa ett av huvudfönstren i fullständig

storlek trycker du på

Obs!

• Vilka fönster som är tillgängliga beror på vilka

tillvalsgivare och -instrument som är installerade.

• Ange ofta använda fönster som favoriter och tryck

på för att växla mellan fönstren.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Om du vill visa ett av de övriga fönstren som

helskärmsbild trycker du på

> Mera...

Gå tillbaka till föregående fönster

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 15


16

2-7-1 Sidor med flera fönster

Det aktiva fönstret anges med en röd kant.

Byta aktivt fönster

Röd kant

Sjökort är aktivt Ekolod är aktivt

NX40/45 kan visa upp till fyra fönster samtidigt.

Lägga till ett fönster på sidan

> Lägg till fönster

Ändra fönstrets storlek

> Uppdelningsgrad > >

Obs! Vissa fönster har låst storlek.

Ta bort ett fönster från sidan

tills målfönstret har en röd kant >

> Ta bort fönster.

Byta plats på två fönster

tills målfönstret har en röd kant > > Byt ut

och välj det andra fönstret.

Ersätta ett fönster på sidan

tills målfönstret har en röd kant > >

Byt ut och välj ett nytt fönster.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Kommentarer

• När vissa fönster är små visas inte all

information.

• Ange sidor som används ofta som favoriter och tryck

på för att stega genom dem.

2-7-2 Favoritsidor

NX40/45 har en lista över vanliga fönsterkombinationer

som kallas sidor. Det kan finnas upp till sex

favoritsidor.

Det kan finnas ett eller flera fönster på varje sida plus ett

datafält och en kompass.

Välja en favoritsida

> > ...

Lägga till en favoritsida på listan

Ange sidan med önskat/önskade fönster som ny favorit.

> Spara > och välj den plats på listan där den

nya favoriten ska läggas till.

Ta bort en favoritsida från listan

> > Favoriter > och markera sidan som

ska tas bort > Ta bort.

Ändra favoritlistans ordning

> > Favoriter > och markera den sida

som ska flyttas > > Flytta upp eller Flytta ned

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 17


18

2-7-3 Datafält

På sidorna kan information visas längst upp i datafältet.

• När du väljer ett fönster på sidmenyn visar

NX40/45 ett datafält för fönstret.

• Varje favoritsida har ett eget datafält. När du trycker

på för att hämta en favoritsida hämtar

NX40/45 favoritsidans datafält.

Ange datafältet för en sida

> Datafält

• Data > och välj eller .

• Storlek > och välj den storlek som ska visas.

Ändra informationen som visas:

Datainställning > > för att visa en meny med

dataobjekt > välj dataobjekt eller Ingen >

Tips! Datafältet ändras när du väljer en annan sida.

Ange datafältet som en del av en favoritsida (se nedan)

så kan du hämta det vid ett senare tillfälle.

Favoritsidor och datafält

Följ stegen för att lägga till en favorit om du vill ange

datafältet för en favoritsida. Ange datafältet för varje

favorit enligt beskrivningen ovan.

2-7-4 Kompass

Kompassen visar alltid båtens kurs över grund (COG)

med en svart symbol i mitten. När båten navigerar till en

punkt visar kompassen även bäringen till destinationen

(BRG), en röd symbol.

I det här exemplet är BRG 260 °M och COG 321 °M.

Starta och stänga av kompassen

> Datafält > eller

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


3

Navigering: Sjökort

3-1 Introduktion till navigering

Enheten navigerar på två sätt - rakt till en punkt eller

enligt en rutt.

3-1-1 Navigera till en punkt

När enheten navigerar till en punkt visas navigeringsdata

i sjökorts- och motorvägsfönstren:

A Båtens position .

B Destinationspunkten som är markerad med en

cirkel.

C Båtens plottade kurs till destinationen.

D Två CDI-linjer, parallella med båtens plottade kurs,

som visar maximalt förväntad avvikelse från den

plottade kursen.

Mer information finns i bilaga C.

Om enheten är anslutet till en autopilot kommer den

att skicka data till autopiloten om att styra båten

till destinationen. Starta autopiloten innan du börjar

navigera till punkten.

Om enheten inte har en autopilot styr du båten

manuellt.

• använd båtens position och destinationen i

sjökorts- eller motorvägsfönstren

• använd navigeringsdata som visas i datafältet

eller

• använd COG och BRG på kompassen

Obs!

• Om XTE-larmet är aktiverat hörs en larmsignal

om båten avviker alltför mycket från avsedd kurs.

• Om larmet för ankomstradie är aktiverat hörs

en larmsignal som meddelar att båten har nått sin

destination.

• När man har anlänt till destinationen visas en

ankomstvarning med ett alternativ om att avbryta

navigeringen.

3-1-2 Gå till en girpunkt eller till en punkt

på sjökortet

En girpunkt är en position som går att ställa in på

sjökortet, till exempel ett fiskeställe eller en punkt på

en rutt.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 19

A

D

C D

B


20

! CAUTION

! WARNING

Se till att kursen inte

korsar DANGER

land eller farliga

farvatten.

CAUTION

Gå till en girpunkt i sjökortsfönstret

till girpunkten eller Girpunkt

Gå till en girpunkt i girpunktsfönstret

för att markera girpunkten > > Gå till

Gå till en punkt på sjökortet

(girpunkt)

Avbryta navigering

> Avbryt Gå till

Tips! Innan du börjar skapar du girpunkter vid

intressanta punkter. Skapa en girpunkt vid färdens start

som du kan navigera tillbaka till.

3-1-3 Följa en rutt

En rutt är en lista över girpunkter längs vilka båten kan

navigera.

Starta en rutt i sjökortsfönstret

> Starta rutt > för att markera en rutt >

> Framåt (den ordning i vilken rutten skapades) eller

Bakåt

Enheten visar sjökortet med markerad rutt och börjar

navigera från ruttens start. Du kan även starta en rutt i

fönstret Rutter.

Navigera

Enheten navigerar till alla girpunkter i tur och ordning.

Enheten stoppar navigeringen till den girpunkt som finns

i slutet av aktuellt ben och startar nästa ruttben:

• om båten kommer inom 0,025 nm från

girpunkten

• om båten passerar girpunkten eller


om du hoppar över girpunkten

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Hoppa över en girpunkt

Ett typiskt sjökortsfönster visar:

A

B

C

G

A Datafält. Aktivera eller avaktivera data

eller ändra visade data

B Kompass

> Hoppa över

När båten har nått sin slutliga girpunkt eller

om du vill att båten vid någon tidpunkt ska

sluta att följa rutten avaktiverar du rutten.

Gå till ett sjökortsfönster.

Avaktivera en rutt

> Avbryt rutt

3-2 Sjökortsfönster

Gå till sjökortsfönstret

> Sjökort

C Sjökortsskala

D Båtens position

E Båtens spår

F Båtens kurs och CDI-linjer

F

F

J

H

D

E

K

I

! CAUTION

Om du hoppar över en

! WARNING

girpunkt när autopiloten

är på kan det resultera i

en plötslig DANGER kursändring.

CAUTION

! CAUTION

! WARNING

Den inbyggda

världskartan DANGERär

inte detaljerad

nog CAUTIONför

navigering.

Använd alltid

ett sjökortskort

för området när

du använder

NX40/45 för

navigering.

G Markörens avstånd och bäring från

båten

H Land

I Vatten

J Markören

K En typisk girpunkt

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 21


22

! CAUTION

! WARNING

Vid avläsning av båtens

position DANGER måste du

kontrollera att positionen

inte CAUTION

är markörens

position.

Byta till perspektivvisning av sjökortet

Om området på sjökortet finns med på ett sjökortskort,

visas kortets information automatiskt på sjökortet. Om

området inte finns med på något sjökortskort visar

sjökortet en förenklad, inbyggd världskarta, som är

användbar vid planering och för allmänt intresse.

3-2-1 Sjökortslägen

Sjökortet har två lägen:

Centrering på båtens läge i sjökortsfönstret

Båten befinner sig i mitten av sjökortet. När båten

färdas genom vattnet rullas sjökortet automatiskt så att

båten alltid befinner sig i sjökortets mittpunkt. Markören

(se nedan) är avstängd.

Markörläget i sjökortsfönstret

Markören visas och rör sig bort från båten:

• Tryck på knappen som pekar i den riktning som

markören rör sig i.

• Tryck halvvägs mellan två angränsande pilar om du

vill flytta markören diagonalt.

• Håll en markörknapp nedtryckt om du vill att

markören ska förflytta sig kontinuerligt över

fönstret.

I markörläge:

• Markörens distans ( DST) och bäring ( BRG) från

båten visas i det nedre hörnet i fönstret.

• Sjökortet rullas inte i takt med att båten färdas.

• Om markören når fönstrets kant rullas sjökortet.

3-2-2 Latitud och longitud

Latitud och longitud kan visas i datafältet. Fönstret visas

i grader och minuter med tre decimaler med cirka 2 m

(6 fots) upplösning. Positionen är i normalfall båtens

position och latitud samt longitud har en båtsymbol som

visar detta:

36° 29,637’ N eller S Latitud

175° 09.165’ E eller W Longitud

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Om markören har flyttats under de senaste tio

sekunderna är positionen markörens position och latitud

samt longitud har en markörsymbol som visar detta:

36° 29,841’ N eller S Latitud

175° 09,012’ E eller W Longitud

3-2-2 Sjökortsområde

Zooma in och zooma ut i sjökortsfönstret

Sjökortsskalan visas längst upp till vänster på sjökortet.

3-2-4 Sjökortssymboler och information

Sjökortet visar flera olika symboler, som t.ex. girpunkter,

hamnar, marinor, bojar och fyrar. Tryck vid behov på

för att välja en sjökortsskala där symbolen visas.

Visa lagrad information om en symbol:

• Flytta antingen markören till symbolen på

sjökortet och vänta två sekunder eller använd Sök

för att flytta markören till en symbol för en hamn

eller tjänst.

• Ett fönster med viss information om symbolen

visas längst ned på skärmen.

• Om du vill se mer detaljerad information om en

symbol eller en lista över kopplade objekt för

symbolen trycker du på:

• i Välj ett objekt som ska visas. Om det finns fler

objekt än vad som kan visas i fönstret trycker du på

uppåt eller nedåt för att rulla uppåt eller nedåt.

• Välj en kameraikon för att visa en bild av objektet.

för att rulla bilden.

• Tidvattenstation om du vill se en tidvattenkarta

för positionen.

• ii för att gå tillbaka till sjökortet.

Om du vill visa lagrad information om närliggande

symboler trycker du på och väljer Sjökortsinfo.

Följ sedan steg 3 ovan.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 23


24

3-2-5 Söka efter och visa en sjökortssymbol

> Sök > Girpunkter eller Rutter eller

Hamnar efter namn eller Hamnar & tjänster eller

Tidvattenstationer

• För Hamnar & tjänster: välj typ av tjänst att söka

efter.

• För Hamnar efter namn: tryck på för att ange ett

namn eller bokstäver i hamnens namn och tryck

sedan på .

• för att bläddra en sida uppåt eller nedåt.

• För Hamnar efter namn: tryck på för att söka

efter en annan hamns namn. > ändra namnet > .

• objekt > .

• Sjökortsfönstret ändras så att objektet visas i mitten

av fönstret.

• Om du vill se lagrad information om objektet trycker

du på .

3-2-6 Perspektivvisning

Aktivera eller avaktivera perspektivvisning

> Perspektiv till eller .

3-2-6 Aktivera eller avaktivera

radaröverlagring

Om du har en radar kan du överlagra radarskärmbilden

på sjökortsskärmbilden. Det är mycket praktiskt eftersom

det hjälper dig att:

• tolka radarbilden genom att matcha radarmålen

med objekt på sjökortet

• snabbt identifiera objekt som inte finns på

sjökortet, t.ex. andra båtar

Radarns räckvidd, rotation, läge och mittposition justeras

automatiskt för att stämma överens med sjökortet.

Aktivera eller avaktivera radaröverlagring:

I sjökortsfönstret trycker du på >

Radaröverlagring och eller .

Då visas ett extra menyobjekt för styrning av radarn och

överlagringen.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


3-3 Distans- och bäringskalkylator

Distans- och bäringsindikatorn kan plotta en kurs för ett

eller flera ben och visa benens bäring och längd, såväl

som totaldistans längs kursen. Den färdiga kursen kan

omvandlas till en rutt.

Använda distans- och bäringskalkylatorn

> Distans > till en position >

två sista stegen vid behov.)

Du kan ta bort den senaste posten med hjälp av

> Ta bort.

(Upprepa de

Varje bens kurs och bäring visas, inklusive ruttens

totaldistans.

Spara rutten

> Spara

3-4 Beräknad kurs

Om Beräknad kurs har aktiverats kommer enheten att

visa den beräknade positionen baserat på kurs över

grund (COG), hastighet och en angiven tid.

A Beräknad position

B Båtens beräknade kurs

C Båtens position

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 25

A

B

C


26

3-5 Spår och spårning

Spårning registrerar båtens position i minnet med

regelbundna intervall som kan vara tids- eller

distansintervall.

Spåret som visar var båten har varit går att visa på

sjökortet. Enheten kan visa ett spår och spela in ett

annat samtidigt.

Det går att lagra 10 spår i enheten. Varje spår kan

omfatta 2 000 girpunkter.

Tips! Registrera ett referensspår och använd sedan

spåret för att få hjälp med navigering av samma färd vid

ett senare tillfälle. Registrera t.ex. ett referensspår när du

lämnar hamnen. Om du sedan återkommer till hamnen

och sikten är dålig väljer du sjökortet och navigerar

manuellt längs referensspåret tillbaka in i hamnen.

Registrera referensspår under goda förhållanden.

Om registrering är på och spåret blir fullt fortsätter

registreringen och spårets äldsta punkter tas bort. Ett

spårs maximala längd beror på valt spårintervall: ett litet

intervall ger ett kortare, mer detaljerat spår och ett långt

intervall ger ett längre, mindre detaljerat spår enligt de

här exemplen:

Tidsintervall

Intervall Spår 1-10

1 sek 33 minuter

10 sek 5,5 timmar

1 min 33 timmar

Distansintervall

Intervall Spår 1-10

0.01 20

1 2,000

10 20,000

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


4

Videofönster

I videofönstret visas en bild från en videoenhet, t.ex.

en kamera. Videofönstret kräver att en videoenhet finns

installerad.

Välja videofönstret

> Video

Justera videobildens färg

> uppåt eller nedåt för en kontroll > åt

vänster eller höger för att justera

Återställa färgerna till standardinställningarna

Återställ fabriksinst. >

Ändra videobild (endast för delad bild)• Passa in hela bilden i fönstret

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 27


28

A

B

F

5

Navigering: Motorvägsfönster

G

! CAUTION

! WARNING

Motorvägsfönstret visar

inte land, DANGER farliga farvatten

eller sjökortssymboler.

E

CAUTION

C

D D

Båtens kurs till en destination i motorvägsfönstret

Mera > Motorväg

I motorvägsfönstret visas:

A Datafält, tillval

B Kompass, tillval

C Destinationsgirpunkt

D CDI-linjer

E Båtens plottade kurs

F CDI-skala

G Båtens position är längst ned i mitten av fönstret

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


6

Navigering: Girpunkter

En girpunkt är en position som går att ställa in på det

elektroniska sjökortet, till exempel ett fiskeställe eller

en punkt på en rutt. Enheten kan innehålla upp till 3

000 girpunkter. Det går att skapa, ändra eller ta bort en

girpunkt.

• En girpunkt har:

• Ett namn (upp till åtta tecken).

• En ikon som visar vilken typ av girpunkt det är.

Ikonerna är:

• En position.

• En färg för girpunktssymbolen och namnet på

sjökortet.

• En typ:

• Normal: Du kan navigera till en normal girpunkt

eller ta med den i en rutt.

• Fara: En farlig girpunkt är en punkt man ska

undvika. Om båten hamnar inom den farliga

radien för en farlig girpunkt, kan enheten avge en

ljudsignal.

• Ett visningsalternativ:

• Styr hur girpunkten visas på sjökortet:

6-1 Girpunktsfönster

> Mera > Girpunkter

Girpunktsfönstret är en lista över de girpunkter som har

angivits, var och en med en girpunktssymbol, namn,

latitud och longitud, avstånd och bäring från båten, typ

och visningsalternativ.

6-2 Hantera girpunkter

Skapa och redigera en ny girpunkt i

sjökortsfönstret

för att byta till läget för centrering av båten på

sjökortet ELLER

Flytta markören till en ny plats > .

! CAUTION

! WARNING

Skapa inte en girpunkt för

navigering DANGER som ligger på

land eller i farliga vatten.

CAUTION

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 29


30

Skapa en ny girpunkt i girpunktsfönstret

> Skapa

En ny girpunkt med standardnamn och data skapas vid

båtens position.

Obs! Det går även att skapa girpunkter när en rutt

skapas.

6-2-1 Flytta en girpunkt

Flytta en girpunkt i sjökortsfönstret

Flytta markören till girpunkten > > Flytta >

till ny plats >

Flytta en girpunkt i girpunktsfönstret

Redigera girpunkten och ändra latitud och longitud.

6-2-2 Redigera en girpunkt

Redigera en girpunkt i sjökortsfönstret

i Flytta markören till den girpunkt som ska flyttas >

Redigera en girpunkt i girpunktsfönstret

för att markera girpunkten > > Redigera

6-2-3 Visa en girpunkt på sjökortet

Du kommer till sjökortsfönstret och där visas den

markerade girpunkten i mitten av fönstret.

I girpunktsfönstret:

Flytta markören till girpunkten > > Visa

I sjökortsfönstret:

> Sök > Girpunkter

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Markera en girpunkt på listan. Enheten växlar till

sjökortsfönstret med den markerade girpunkten i mitten

av sjökortet.

6-2-4 Ta bort en girpunkt

En girpunkt går inte att ta bort om båten navigerar till

den, eller om en girpunkt används i fler än en rutt. En

girpunkt som används i en enda rutt går att ta bort.

Ta bort en girpunkt i sjökortsfönstret

Flytta markören till girpunkten > > Ta bort >

Ja

Ta bort en girpunkt i girpunktsfönstret

Flytta markören till girpunkten > > Ta bort >

Ja

6-2-5 Ta bort alla girpunkter i

girpunktsfönstret

> Ta bort alla > Ja

6-2-6 Ändra informationen om en girpunkt i

ett fönster

Markera den information som ska ändras > > >

> Spara

6-2-7 Sortera girpunkter

> Sortera efter> Namn ELLER Ikon ELLER

Distans

! CAUTION

! WARNING

Om en girpunkt tas

bort från DANGER en rutt måste

du kontrollera att den

ändrade CAUTION rutten inte

korsar land eller farliga

farvatten.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 31


32

7

Navigering: Rutter

! CAUTION

! WARNING

Försäkra dig om att rutter

inte korsar DANGER land eller

farliga farvatten.

CAUTION

! CAUTION

! WARNING

När du har skapat eller

ändrat DANGER

en rutt visar du

rutten på sjökortet och

kontrollerar CAUTION att den inte

korsar land eller farliga

farvatten.

En rutt är en lista över girpunkter längs vilka båten kan

navigera. Det går att skapa, ändra och ta bort rutter.

Enheten kan innehålla upp till 99 rutter. Varje rutt kan

innehålla upp till 50 girpunkter.

En rutt kan:

• Starta och avslutas vid samma girpunkt.

• Innehålla samma girpunkter fler än en gång.

Enheten kan navigera längs en rutt i båda riktningarna.

Det går att hoppa över girpunkter på rutten.

Rutter är en kraftfull funktion när enheten är ansluten

till en autopilot, vilket gör det möjligt att styra båten

automatiskt längs rutten.

7-1 Ruttfönster

Ruttfönstret är en lista över de rutter som har förts in.

Alla har ett ruttnamn, startgirpunkt, slutgirpunkt, antal

ben och total distans.

Ruttfönster

> Mera > Rutter > för att rulla

7-2 Hantera rutter

7-2-1 Skapa en ny rutt

Du kan ändra sjökortsområdet när som helst med

knappen .

En informationsruta längst ned till vänster i fönstret visar

ruttens namn och totala distans. Om markören befinner

sig i närheten av ett ben visas dessutom benets längd

och bäring.

Ruttens ben måste starta och sluta vid girpunkter. Om

ett ben inte startar eller slutar vid en befintlig girpunkt

skapas en ny girpunkt automatiskt. Du kan inte använda

en farlig girpunkt i en rutt.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Skapa en ny rutt i sjökortsfönstret

> Ny rutt > Ändra namnet vid behov >

Obs! Om du vill skapa en rutt måste GPS- eller simulerad

GPS-information ha aktiverats.

Ange en rutts ben:

> > > Upprepa vid behov. Spara: >

7-2-2 Menyalternativ när en rutt skapas:

Lägga till en girpunkt i rutten

> Lägg till

Göra ett ruttben till två:

Flytta markören till det ben du vill dela > >

Infoga > Flytta markören till den nya girpunkten >

Flytta en girpunkt i rutten

Flytta markören till girpunkten > > Flytta >

placera om markören >

Ta bort en girpunkt från rutten

Flytta markören till girpunkten > > Ta bort

Girpunkten tas bort från rutten men raderas inte.

Påbörja navigering av rutten

> Start

Avsluta skapandet av rutten

> Avsluta

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 33


34

Ta bort rutten

> Ta bort > Ja

Tips! Distans- och bäringskalkylatorn går också att

använda om du vill ange en kurs och spara den som en

rutt.

Skapa en ny rutt i ruttfönstret

> Skapa

Ändra ruttnamnet

Markera ruttnamnet >

Infoga en girpunkt i rutten

• Markera var girpunkten ska finnas:

• Om du vill infoga den första girpunkten i en ny

rutt markerar du Ben 1.

• Om du vill infoga en girpunkt i slutet av rutten

markerar du det oanvända benet i slutet på listan

över girpunkter eller markerar den girpunkt framför

vilken den nya girpunkten ska infogas.

• En lista över girpunkter visas. Välj den girpunkt

som ska användas. Varje bens distans och bäring

visas automatiskt.

• för att rulla genom girpunkter.

Ta bort en girpunkt från rutten

Flytta markören till girpunkten > > Ta bort >

Visa rutten på sjökortet och kontrollera att rutten inte

korsar land eller farliga farvatten.

7-2-3 Redigera en rutt

Redigera en rutt på sjökortet

I ruttfönstret markerar du den rutt som ska redigeras >

> Redigera på sjökort > Redigera rutten.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Redigera en rutt i ruttfönstret

Markera den rutt som ska redigeras > > Redigera

> Redigera rutten.

7-2-4 Visa en rutt på sjökortet

Visa den markerade rutten i mitten av fönstret

Markera den rutt som ska redigeras > > Visa

ELLER i sjökortsfönstret > Sök > Rutt > och

markera en rutt

7-2-5 Ta bort en rutt

Ta bort en rutt

Markera den rutt som ska tas bort > > Ta bort

> Ja

7-2-6 Ta bort alla rutter

Ta bort alla rutter

> Ta bort alla > Ja

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 35


36

G

8

A

B

Satelliter

C

F

E

D

Världsomfattande GPS-navigering

GPS-systemet består av 24 satelliter som ligger i

omloppsbana runt jorden och sänder ut positions- och

tidssignaler. GPS-mottagaren analyserar signalerna

från de närmaste satelliterna och beräknar den exakta

positionen på jorden. Noggrannheten är i normalfall

bättre än 10 m (33 fot) under 95 % av tiden.

GPS-mottagare (tillval)

Simrad GPS-enheter har en känslig mottagare med 12

kanaler som tar emot signaler från alla GPS-satelliter som

är synliga ovanför horisonten och använder mätningar

från alla satelliter som befinner sig mer än 5 ° ovanför

horisonten för att beräkna positionen.

När en GPS-mottagare slås på tar det vanligen cirka 50

sekunder innan den matar ut första positionen. Under

vissa förhållanden tar det upp till två minuter eller

längre.

8-1 Satellitfönster

I satellitfönstret finns information om GPS-satelliter och

GPS-position.

Gå till satellitfönstret

> Mera> Satellit

Satellitfönstret visar:

A GPS-antennens status, t.ex. Hämtar, GPS-fix, Ingen

GPS. Om enheten är i simuleringsläget visas

Simulera .

B Tid och datum från GPS-satelliter. Tiden är lokal tid

(UTC [GMT] plus lokal tidsskillnad

C HDOP: Fel i GPS-positionen som orsakas av

satellitgeometri. Ett lågt värde visar en mer exakt

position medan ett högt värde visar en mindre exakt

position

D Signalstyrka för upp till tolv synliga GPS-satelliter.

Ju högre stapeln är, desto starkare är signalen

E Båtens position

F De synliga GPS-satelliternas positioner:

Yttercirkeln är horisonten

Innercirkeln är 45 ° höjd

Mittpunkten är direkt ovanför

Norr är längst upp i fönstret

G Om båten är i rörelse är COG en linje från

mittpunkten

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


9

Leta fisk med ekolod: Inledning

9-1 Använda enheten

Enheten använder en ekolodsgivare som sitter fäst i

skrovet. Givaren genererar en ultraljudspuls (ljud som

är ovanför intervallet för ett människoöra) som sänds

mot bottnen med en hastighet av cirka 1 463 m/sek (4

800 fot/sek) och sprids ut i en konisk form.

När pulsen träffar ett föremål, till exempel fisk eller

bottnen, återspeglas den delvis tillbaka mot båten som

ett eko.

Objektet eller bottnens djup beräknas av enheten

genom att den mäter den tid det tar mellan att pulsen

skickats och ekot tas emot. När ett eko har tagits emot

skickas nästa puls.

Enheten omvandlar varje eko till en elektronisk signal

som visas som en vertikal bildpunktslinje.

Det senaste ekot visas längst till höger i fönstret,

medan äldre ekon rullas åt vänster och till slut

försvinner från fönstret.

Rullningshastigheten beror på vattendjupet och

hastighetens inställning.

Utseendet hos visade ekon påverkas av:

• Enhetens inställningar.

• Ekon (olika fisktyper, olika bottentyper, vrak och

sjögräs.

• Brus (vattnets klarhet och bubbelmängden).

Förflyttnings-, fiske- och manuellt läge

Enheten har tre lägen för ekolodsdrift:

• Förflyttningsläge: Använd det här när båten

rör sig. Enheten justerar inställningarna automatiskt

så att de kompenserar för vattnets klarhet och visar

bottnen.

• Fiskeläge: Använd det här vid fiske. Enheten

justerar sina inställningar automatiskt så att de

kompenserar för vattnets klarhet, samt för att på

bästa sätt visa fisken, bottnen och övriga detaljer.

• Manuellt läge: Använd det här för att finjustera

enhetens inställningar för hand. Det bästa resultatet

fås oftast i manuellt läge, men övning och erfarenhet

krävs för att hitta de bästa inställningarna för olika

förhållanden.

! CAUTION

! WARNING

Använd de automatiska

lägena DANGER för förflyttning

eller fiske när du lär dig

använda CAUTION enheten eller

när du kör fort.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 37


38

A

D

C

B

9-2 Tolka skärmbilden

Ekolodsfönstren visar inte en fast distans som båten

färdats. De visar i stället en historik över vad som

passerat under båten under en viss tidsperiod.

Historiken för den ekolodssignal som visas beror på

vattnets djup och inställningen av rullningshastigheten.

I grunt vatten har ekot en kort väg att färdas mellan

bottnen och båten. I djupt vatten förflyttas historiken

långsammare i fönstret, eftersom det tar längre tid

för ekot att färdas mellan bottnen och båten. När

rullningshastigheten t.ex. är inställd på Snabb, tar det

vid djup över 300 m (1 000 fot) ungefär två minuter för

informationen att förflytta sig över fönstret, medan det

vid 6 m (20 fot) bara tar cirka 25 sekunder.

A Fiskstim

B Enstaka fiskar

C Hårda bottnar som sten och korall visas som breda

band

D Mjuka bottnar som lera, sjögräs och sand visas som

smala band

Rullningshastigheten kan ställas in av användaren för att

visa antingen en lång historik med mindre fiskinformation,

eller en kortare historik med fler detaljer om fisk.

Om båten ligger för ankar kommer alla ekon från samma

bottenområde. Det ger upphov till en platt bottenkontur

i fönstret.

Skärmbilden visar ett typiskt ekolodsfönster med

avstängda fisksymboler. Ekolodspulsen som genereras

av enhetens givare färdas ned genom vattnet och

sprider sig utåt i konisk form. Konens bredd är beroende

av pulsens frekvens - vid 50 kHz är den ungefär 45 ° och

vid 200 kHz ungefär 11 °.

Skillnaderna i konens bredd påverkar vad som visas.

Ekots styrka

Färgerna anger skillnaden i ekots styrka. Styrkan varierar

beroende på flera faktorer, till exempel:

• Storleken på fisk, fiskstim eller andra föremål.

• Fiskens eller föremålets djup.

• Fisken eller objektets placering (området som

ultraljudspulsen täcker är grovt konformad och ekot

är starkast i mitten).

• Vattnets klarhet. Partiklar eller luft i vattnet

reducerar ekots styrka.

• Objektets eller bottnens sammansättning eller

densitet.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Bottentyper

Dy, sjögräs och sandbottnar har en tendens att försvaga

och sprida ekolodspulsen, vilket resulterar i svaga ekon.

Hårda, steniga eller korallbottnar reflekterar pulsen,

vilket resulterar i starka ekon.

Frekvens och konens bredd

Vattendjup

fot/m

! WARNING

DANGER

CAUTION

Planande skrov i hög

hastighet skapar

luftbubblor och turbulent

vatten som bombarderar

givaren. Det resulterande

ultraljudsbruset kan

fångas upp av givaren

och försvaga de riktiga

ekona.

Konbredd vid 50 kHz Konbredd vid 200

kHz

45 ˚-kon 11 ˚-kon

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 39


40

Exempel på skuggor

A

B

Ekolodsfönster för samma område

B

A

A

A

Skuggor

Skuggor skapas runt områden där ultraljudsstrålen inte

kan “se”. Det kan vara områden som håligheter i bottnen

eller bredvid stenar och klippavsatser där de starka ekon

som returneras från stenar döljer svaga ekon från fisk

och även kan skapa en dubbel bottenkontur. Följande

är ett exempel på ekolodsfönstret i en sådan miljö. En

dubbel bottenkontur visas i fönstret.

Var beredd på fler skuggor när du letar efter fisk med

vidvinkelfrekvensen 50 kHz. Använd den höga frekvensen

200 kHz i områden med stenar och klippavsatser eftersom

den frekvensen minskar skuggeffekten avsevärt.

A Fisken syns i fönstret

B Fisken döljs av starka ekon från bottnen och visas

inte i fönstret

9-3 Leta fisk med en eller dubbla frekvenser

Ekolodsfrekvenser

Enheten har två ekolodsfrekvenser, 200 kHz och 50

kHz.

Välja ekolodsfrekvens

> Frekvens > 200 kHz eller 50 kHz eller

50+200 kHz

När ska man använda 200 kHz?

Frekvensen 200 kHz lämpar sig särskilt för grunt och

medeldjupt vatten, vanligtvis mindre än 150 m (500 fot)

och vid körning i högre hastigheter.

Vid 200 kHz reducerar den smala konen eventuellt brus

från luftbubblor.

Frekvensen 200 kHz skapar en skarpare puls som

skapar lite skugga och returnerar utmärkta detaljer

från ett litet bottenområde. Därför ger den en utmärkt

urskillningsmöjlighet av bottnen och är särskilt bra för

visning av enstaka fiskar, inklusive bottenlevande arter.

När ska man använda 50 kHz?

Frekvensen 50 kHz passar särskilt bra i djupare vatten, i

normalfall över 150 m (500 fot).

Vid 50 kHz täcker konen ett vattenområde ungefär fyra

gånger bredare än vid 200 kHz, och penetrerar till ett

större djup med minimal förlust av retursignalen.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Den ger dock en sämre urskillning med mer skugga,

jämfört med frekvensen 200 kHz. Det betyder t.ex. att

ett stim småfisk kan visas som en enda enhet, medan

eventuell fisk precis intill bottnen kanske inte visas alls.

Den här frekvensen är användbar för att få en djup,

bred översikt av området, så att eventuellt intressanta

områden kan identifieras och därefter undersökas i detalj

med frekvensen 200 kHz.

När ska man använda blandat läge?

Den blandade frekvensen förenar 200 kHz- och 50 kHzekon

i ett ekolodsfönster med detaljerade ekon i mitten

av ekolodets kon.

När ska man använda 50/200 kHz?

Det kan vara mycket praktiskt med enheten inställd på

både 50 kHz och 200 kHz samtidigt i ett delat fönster, när

man kör i grunt till medeldjupt vatten, vanligtvis under

150 m (500 fot), eftersom 50 kHz-delen av fönstret visar

det allmänna området medan 200 kHz-delen samtidigt

kan visas för en mer detaljerad titt på ett eventuellt

intressant objekt.

Om du vill använda 50/200 kHz väljer du fönstret Delat

50/200.

A Smal vinkel, mer detaljerad 200 kHz-kon

B Bred vinkel, mindre detaljerad 50-kHz kon

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 41

A

B


42

Jämförelse av samma fiskscenario, visat med olika frekvenser:

1 minut sedan

Visning med 50 kHz

30 sekunder

sedan

Visning med 200 kHz

Visning med 200/50 KHz Blandad visning

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok

Nu


9-4 Upptäcka och visa fisk

Här hittar du fisk

Föremål under vattnet som rev, vrak och klipputsprång

lockar till sig fisk. Använd fönstret för 50 kHz- eller 50/200

kHz-frekvens för att hitta de här formationerna. Leta

sedan sakta och flera gånger med hjälp av zoomfönstret

efter fisk som passerar över formationen. Om vattnet är

strömt finns fisken ofta nedströms föremålet.

Ett svagt, otydligt band kan visas mellan bottenkonturen

och ytan. Det kan tyda på ett temperaturskikt - en snabb

ändring av vattentemperaturen, till exempel kanten av en

varm eller kall ström. Temperaturskillnaden kan utgöra

ett hinder som fisken eventuellt inte simmar igenom. I

sötvatten samlas fisk ofta kring ett temperaturskikt.

Fiskbågar

Under goda förhållanden visas en fisk som passerar

genom den konformade ultraljudspulsen som en

fiskbåge. 50 kHz-frekvensen använder en bredare kon

än 200 kHz-frekvensen. Detta medför att fiskbågarna är

lättare att se.

En fiskbåge påbörjas när en fisk kommer in i ekolodkonens

svaga kant och ger ett svagt eko som visas som början

av fiskbågen. I takt med att fisken förflyttar sig mot

mitten av konen minskar avståndet mellan givaren och

fisken, och ekot visas vid progressivt mindre djup, vilket

ger en stigande form. När fisken passerar rakt under

konens mitt, blir ekot som starkast och tjockast. När

fisken rör sig från konens mitt, händer det omvända med

ett progressivt svagare och djupare eko som följd.

Det finns många orsaker till att fiskbågar eventuellt inte

syns. Exempel:

• Dålig givarinstallation (läs Installationsguide för

akterspegelgivare).

• Om båten ligger för ankar ser fiskarna ofta ut som

horisontella linjer i fönstret när de simmar in i och

ut ur givarens ekolodstråle. Långsamma hastigheter

i djupt vatten ger de bästa återgivningarna av

fiskbågar.

• Avståndet är viktigt. Det blir mycket enklare att

se fiskbågar om man använder zoomläget för att

koncentrera sig på ett specifikt område i vattnet,

i stället för att visa allt mellan ytan och bottnen.

Zoomningen ökar skärmupplösningen och är

nödvändig för att få tydliga fiskbågar.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 43


44

! CAUTION

! WARNING

Använd den automatiska

räckvidden DANGER när du lär dig

använda enheten eller när

du kör fort.

CAUTION

• Det är svårt att få fram fiskbågar i grunt vatten,

eftersom givarens ekolodstråle är mycket smal nära

ytan och fiskarna stannar inte i den länge nog för att

en båge ska kunna visas. Flera fiskar i grunt vatten

visas ofta som oregelbundna färgade områden.

• Vågornas rörelse kan ge förvrängda fiskbågar.

9-5 Räckvidd

Räckvidden är det vertikala djup som visas i enhetens

ekolodsfönster. Om räckvidden t.ex. är 100 m, visas

djup mellan 0 och 100 m i ekolodsfönstret. Räckvidden

visas längst ned i ekolodsfönstrets högra hörn.

Enheten har två olika räckviddslägen:

• Auto: Enheten justerar räckvidden automatiskt

så att bottnen alltid visas längst ned i fönstret.

Automatisk räckvidd rekommenderas för normal

aktivitet.

Ställa in automatiskt läge

Gå till ett ekolodsfönster > > Räckvidd > Auto

• Manuell: Enheten justerar inte räckvidden

automatiskt. Om bottendjupet ligger under

räckvidden, visas inte bottnen i fönstret. Manuell

räckvidd är användbar när bottendjupet ändras ofta,

eftersom den automatiska räckvidden får fönstret

att växla räckvidd ofta.

Ställa in manuell räckvidd eller ändra räckvidd

Gå till ett ekolodsfönster >

Zoomräckvidd och offset

Ekolodsfönstren Zoom och Botten kan visa en förstorad

del av området.

9-6 Förstärkning och tröskelvärde

Inställningen av förstärkning och tröskelvärde styr vilken

detaljnivå som visas i ekolodsfönstret:

Förstärkning: Ekolodsmottagarens förstärkning.

Förstärkningen ska vara hög för att visa mycket detaljer,

men om den är för hög förloras information från den

starka bottensignalen och falska ekon kan visas. Det

finns en separat förstärkningsinställning för respektive

ekolodsfrekvens, 50 kHz och 200 kHz.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Tröskelvärde: Ekon som är svagare än tröskelvärdet

ignoreras. Tröskelvärdet ska vara så lågt som möjligt,

men om det är för lågt kommer oönskat brus att visas.

Tröskelvärdet ställs in som en procentuell förstärkning.

Om tröskelvärdet t.ex. är 50 % kommer ekon som

är svagare än 50 % av den maximala signalen att

ignoreras. Det finns en separat tröskelvärdesinställning

för respektive ekolodsfrekvens, 50 kHz och 200 kHz.

Förstärkningsfönstret

Visa eller ändra aktuella

förstärkningsinställningar

Välj ett ekolodsfönster > > Tröskelvärde

Ändra läge

Enheten har tre funktionslägen. I lägena Förflyttning

och Fiske justerar enheten förstärkning och tröskelvärde

automatiskt för bästa resultat. I manuellt läge kan du

justera inställningarna för hand.

Ändra läge i förstärkningsfönstret

Läge > Fiske eller Förflyttning eller Manuell

Om du väljer Manuell hämtar enheten dina senast

använda manuella inställningar.

Ändra förstärkning och tröskelvärde i

förstärkningsfönstret

för att markera och justera inställningar.

Enheten övergår till manuellt läge.

• Tips! Använd fönstret A-scope för manuell

inställning av förstärkning och tröskelvärde.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 45


46

10

Ekolod

D

A

B

C

G

E

F

Visa ekolodsfönstret

> Ekolod

Det finns fem typer av ekolodsfönster.

Använda ett fönster

> Delat ekolod

Välj sedan den fönstertyp som ska användas:

• Ingen delning: ekolodshistorikens fönster vid

en eller blandad frekvens.

• Delad zoom: ekolodshistorik plus en zoomad

del.

• Helskärmszoom.

• Delad botten: ekolodshistorik plus en

bottenkontur i en zoomad del.

• Delad 50/200: ekolodshistorik vid 50 och 200

kHz.

• Delad A-scope: ekolodshistorik plus ekostyrka

.

Justera uppdelningsgraden

> delat ekolodsfönster > >

10-1 Fönster för ekolodshistorik - ingen

delning

A Datafält, tillval

B Kompass, tillval

C Djup

D Färgfält

E Botten

F Räckvidd

G Fiskbågar med djup

Fönstret rullar från höger (senaste ekona) till vänster

(äldsta ekona).

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


10-1-1 Läge för utökad historik

Granska ett gammalt ekolodseko

Tiden sedan de ekon som visas på skärmen registrerades

visas längst ner på skärmen.

Återgå till det senaste ekot

Det digitala djup som visas är alltid det aktuella djupet,

även i läget för utökad historik.

Fältet för historikposition anger åldern på senaste ekot på

skärmen, samt positionen för den aktuella skärmbilden i

den registrerade historiken.

10-2 Visning av ekolodszoomning och

helskärmszoomning

A Delningslinje

B Djuplinjer markerar det zoomade områdets mitt

C Zoomningsfält

D Zoomningsområde

E Ekolodshistorik

I de här fönstren visas en zoomad del av

ekolodshistoriken. På skärmbilden för ekolodszoomning

visas ekolodshistoriken till höger och den zoomade delen

till vänster. På skärmbilden för helskärmszoomning visas

bara den zoomade delen.

Zoomningsfältet längst till höger visar det område av

historiken som är förstorat i den zoomade delen:

Justera zoomningsområdet

Om Bottenlås är på, justeras zoomningsdjupet (den

zoomade delens djup) automatiskt så att bottnen alltid

visas i den zoomade delen.

Om Bottenlås är avstängt, trycker du på uppåt eller

nedåt för att justera zoomningsdjupet manuellt. Om

bottenlåset är aktiverat kommer det att stängas av.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 47

B

A

D E

C


48

A

A B

B

Bottenlås

Aktivera och avaktivera Bottenlås

> Bottenlås > På eller Av

Om Bottenlås är på trycker du på för att avaktivera

det.

10-3 Delat ekolodsfönster

A Zoomad bottensignal

B Ekolodshistorik

I fönstret visas ekolodets historik till höger och

bottensignalen som ett horisontellt spår i mitten av

den zoomade delen till vänster. Det horisontella spåret

gör det enkelt att jämföra ekots styrka som visas i

bottensignalerna. Det kan vara till hjälp vid identifiering

av bottentyp och föremål nära bottnen.

Zoomningsfältet längst till höger visar det område av

historiken som är förstorat i den zoomade delen.

Justera zoomningsområdet

Enheten beräknar zoomningsdjupet automatiskt. Det

är inte nödvändigt att aktivera Bottenlås för det här

fönstret.

10-4 Ekolodets 50/200-fönster

Fönstret visar:

A 50 kHz ekolodshistorik till vänster.

B 200 kHz ekolodshistorik till höger.

Förstärkningen kan ställas in separat för respektive

frekvens. Räckvidden gäller för båda frekvenserna.

10-5 Ekolodets A-scope-fönster

I fönstret visas ekolodets historik till vänster och A-scopefönstret

till höger. I A-scope visas A, B, C: Styrkan på de

ekon som tas emot från olika djup - ju längre horisontell

linje, desto starkare signal.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


A Oönskade brusekon

B Ekon från fisk och botten

C Det starkaste ekot, vanligen från bottnen

D Tröskelvärdeslinjen, det svagaste ekot som visas i

ekolodets historik

E Linjen för förstärkningsinställning - ekon över den

här styrkan visas som maximal signalstyrka

Använd A-scope medan du justerar inställningarna för

förstärkning och tröskelvärde manuellt.

Inställning av förstärkning och tröskelvärde

Det är bekvämt att använda A-scope-fönstret när

förstärkningen och tröskelvärdet justeras manuellt. Följ

det här förfarandet för att justera förstärkningen och

tröskelvärdet för normala förhållanden:

• Växla till ett ekolodsfönster. Tryck vid behov på

för att justera räckvidden så att bottnen visas.

• Välj vid behov den ekolodsfrekvens som

inställningarna ska justeras för. Tryck på

välj Frekvens och välj 200 kHz eller 50 kHz.

,

• > Delat ekolod > Delad A-scope.

• Tryck på för att visa förstärkningsfönstret. Om

du vill justera förstärkningen eller tröskelvärdet för

en frekvens, trycker du på uppåt eller nedåt för

att välja den inställning som ska justeras. Tryck

sedan på åt vänster eller höger för att ändra

inställningen.

• Ställ in tröskelvärdet på noll.

• Justera förstärkningen så att toppen på den

starkaste signalen från bottnen precis nuddar vid

förstärkningslinjen.

• Justera tröskelvärdet så att det hamnar precis till

höger om bruset.

• Tryck på för att stänga förstärkningsfönstret.

• Upprepa dessa steg vid behov om du vill

justera den andra frekvensens förstärkning och

tröskelvärde.

Obs! Om förstärkningen höjs visas fler detaljer från

svaga ekon, som t.ex. fisk, men detaljer från det starka

eko som kommer från bottnen försvinner.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 49

A

D

B

C

E


50

Känna igen fisk

Styrkan hos det eko som visas i A-scope kan vara

användbart för att känna igen en viss typ av fisk. Olika

fiskarter har olika storlek, samt olika former på sin

simblåsa. Luften i simblåsan reflekterar ultraljudspulsen,

så ekots styrka varierar mellan olika fiskarter i enlighet

med simblåsans storlek och form.

När man fångar fisk ur ett stim ska man notera arten och

den ekostyrka som returneras till A-scope. När sedan

detta specifika eko återkommer, är det troligtvis samma

fiskart.

Bottentyp

Formen på ekots styrka i A-scope kan hjälpa dig att

fastställa vilken typ av botten det är.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


11

Mätarfönstret

Mätarfönstret visar båtdata, till exempel hastighet i

vatten, som analoga mätare.

Välja mätarfönstret

> Mera> Mätare

Innan mätarfönstret används ska du ställa in

Hastighetsområde, Max varvtal och Max bränsleflöde.

Välja en layout i mätarfönstret

> Layout

Mätarfönstret kan visa en av fyra mätarlayouter.

Ändra data som visas i mätarlayouten

> Mätarinställning > > > >

Du kan ändra informationen som ska visas på respektive

mätare i en layout.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 51


52

12

Datafönster

Datafönstret har stora numeriska informationsfält och

eventuellt ett diagram över djup och vattentemperatur.

Gå till datafönstret

> Mera > Data

Välja/ändra vilka data som visas

> Datainställning > > > >

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


13

Bränslefunktioner och visning

Bränslefunktionerna kräver att bensin- eller SmartCrafttillvalsgivare

installeras och ställs in.

13-1 Bränsledatorns funktioner

Alla motorer har en flödesgivare som mäter motorns

bränsleflöde.

NX40/45 använder dessa flöden, tillsammans med

båtens hastighet och motorvarvtalet i förekommande

fall, för att beräkna hur mycket bränsle som finns

kvar i tanken/tankarna, bränsleförbrukning, räckvidd

och bränsleekonomi. Informationen visas på

bränsleskärmbilden.

Du kan:

• visa hur mycket bränsle som förbrukats under en

resa

• ställa in larm för låg bränslenivå

• framställa kurvor över bränsleförbrukning

- diagram över bränsleförbrukning och båtens

hastighet som en funktion av motorns varvtal - för

att övervaka och optimera båtens prestanda

13-2 Bränslevisning

Gå till bränslevisningen

> Mera > Bränsle

Bilden varierar beroende på antalet motorer och tankar.

Växla mellan visning av summering och

bränslekurva

Om motorvarvtalet är tillgängligt och om du har framställt

och markerat en kurva över bränsleförbrukning.

På bränsleskärmbilden visas:

Hastighet

Motorvarvtal (i förekommande fall)

Om motorvarvtalet inte är tillgängligt visas djupet.

! CAUTION

! WARNING

Säkerställa att

bränsleinformationen DANGER är

exakt:

CAUTION

• När du fyller på eller

tappar ur bränsle

i tanken ger du

NX40/45 uppgifter

om det.

• Om båten har

bensingivare

kalibrerar du dem vid

installation eller när

bränsleavläsningarna

verkar vara felaktiga.

• Välj en lämplig

typ av givare för

båthastighet för att

beräkna ekonomi,

räckvidd och

bränsleförbrukningskurvan.

• Om en skovelhjulsgivare

används

på båten för att

mäta hastigheten

kalibrerar du den vid

installation eller när

hastighetsavläsningarna

verkar vara

felaktiga.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 53


54

Återstående

Bränslet som finns kvar i tanken/tankarna visas som en

vertikal mätare till höger på skärmen. Höjden på den

gula stapeln/staplarna visar hur mycket bränsle som

återstår i tanken/tankarna. Om du har ställt in larmet

för låg bränslenivå visar en röd stapel nivån där larmet

löses ut. Om du har två tankar visar den vänstra babords

tank och den högra styrbords tank.

Använt

Det bränsle som förbrukats under en resa. På en båt med

flera motorer visas data om babords motor till vänster

på skärmen.

När du vill börja mäta hur mycket bränsle som förbrukats

går du till bränsleskärmbilden.

Nollställa förbrukat bränsle i en båt med en motor

> Nollställ använt

Nollställa förbrukat bränsle i en båt med flera

motorer

> Nollställ använt > Babord eller Styrbord

eller båda

Bränslet som förbrukats av varje motor och total

bränsleförbrukning visas.

Bränsleflöde

Motorns/motorernas bränsleflöde. På en båt med

flera motorer visas information om babords motor till

vänster på skärmen. Använd flödena för att kontrollera

motorernas belastning.

Räckvidd

Båtens beräknade räckvidd vid aktuellt bränsleflöde. Värdet

kan variera beroende på typ av hastighetsgivare.

Ekonomi

Den tillryggalagda distansen per förbrukad bränsleenhet.

Värdet kan variera beroende på typ av hastighetsgivare.

Ju högre värde desto bättre bränsleekonomi. Justera gas

och trimning för att uppnå den lägsta förbrukningen.

Kurva över bränsleförbrukning

En kurva över bränsleförbrukning och båtens hastighet

som en funktion av motorns varvtal. Använd kurvan för

att övervaka och optimera båtens prestanda.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


13-3 När du fyller på eller tappar ur bränsle

När du fyller på eller tappar ur bränsle måste du

ge NX40/45 uppgifter om det. I annat fall blir

bränsleinformationen missvisande.

A - Fylla tanken helt och hållet

Om du fyller tanken helt och hållet på en båt med en

tank

> Fyll tank

Om du fyller en tank helt och hållet på en båt med flera

tankar

> Fyll tank > och markera sedan vilken tank

som har fyllts

Obs! Det är ofta svårt att fylla inbyggda bränsletankar

till samma nivå två gånger på grund av luftfickor.

Om du har inbyggda bränsletankar:

• Anpassa båten till samma vinkel i vattnet varje

gång du följer procedur A.

• Använd procedur B nedan vid de flesta

tankpåfyllningarna men fyll tanken helt och hållet

och följ procedur A cirka var tionde gång du tankar.

B - Fylla tanken delvis

När du fyller tanken delvis

Anteckna hur mycket bränsle du fyllde på. Notera

ordningsnumret.

> Fyll på bränsle

På en båt med flera tankar markerar du vilken tank du

har fyllt på bränsle i.

Obs! Om du följer procedur B varje gång du fyller på

bränsle kommer ett litet fel att ackumuleras eftersom

det är svårt att mäta exakt hur mycket bränsle du fyller

på. För att undvika detta fyller du tanken helt och hållet

och följer procedur A cirka var tionde gång du fyller på

bränsle.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 55


56

C - Tappa ur bränsle

Innan du tappar ur bränsle

> Ställ in återstående

• På en båt med flera tankar markerar du tanken

som du tappar ur bränsle från.

• Anteckna värdet för Återstående för tanken. Det

är den mängd bränsle som ursprungligen fanns i

tanken.

• Tappa ur bränsle från tanken och anteckna hur

mycket du tappar ur.

• Subtrahera den mängd bränsle du tappade ur

från den mängd som ursprungligen fanns i tanken

för att beräkna aktuell bränslemängd i tanken.

• Ändra värdet på menyn Ställ in återstående till den

beräknade, aktuella bränslemängden i tanken >

Obs! Du kan även använda det här förfarandet när

du fyller på bränsle i tanken. I sådana fall adderar du

bränslet du fyller på till den ursprungliga bränslemängden

i tanken för att beräkna aktuell bränslemängd i tanken.

13-4 Larm för låg bränslenivå

Ställa in larm för låg bränslenivå

> > Bränsle > Tankinställningar >

Tanklarm

Välj och ange en bränslenivå som ska utlösa larmet för

låg bränslenivå eller ange noll för att avaktivera larmet.

På en båt med flera tankar markerar du den tank som

larmet ska ställas in för.

Om du har ställt in larmet för låg bränslenivå

visas bränslenivån för larmet som en röd stapel på

bränsleskärmens tanknivåer. Larmet går även att ställa

in på larminställningsmenyn.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


13-5 Givare för båthastighet

13-5-1 Välja givare för båthastighet

Vid bränsleberäkning kan båthastigheter från GPS

användas, eller från en skovelhjulsgivare eller pitotgivare

om dessa tillvalsgivare har installerats:

• Skovelhjuls- och pitotgivare mäter hastigheten

genom vattnet och GPS-hastigheten är hastighet

över grund. Givarna kan ge olika värden för räckvidd,

ekonomi och bränsleförbrukningskurvor.

• En pitotgivare är mer exakt än en skovelhjulsgivare

vid hög hastighet men är inte exakt vid låg hastighet.

En skovelhjulsgivare är mer exakt än en pitotgivare

vid låg hastighet.

Välja en tillvalsgivare för hastighet

> > Bränsle > Fartdatakälla

Om du vill använda en skovelhjuls- eller pitotgivare >

Hast. i vatten. Om du vill använda GPS-hastighet >

Fart över grund

Om du har både en skovelhjuls- och en pitotgivare

> Smart Craft > Hastighetstyp > Skovelhjul eller

Pitot

Tips! Du kan välja en annan hastighetsgivare under

resans gång.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 57


58

Exempel 1:

A (hastighet genom vatten) =

10 knop.

B (ström) = 4 knop.

Ger en hastighet över grund på

6 knop.

Exempel 2:

A (hastighet genom vatten) =

10 knop.

B (ström) = 4 knop vid 45 º.

Ger en hastighet över grund på

cirka 8 knop.

Exempel 3:

A (hastighet genom vatten) =

10 knop.

B (ström) = 4 knop.

Ger en hastighet över grund på

14 knop.

Exempel 4:

A (hastighet genom vatten) =

10 knop.

B (ström) = 4 knop vid 45 º.

Ger en hastighet över grund på

cirka 13 knop.

13-5-2 Hastighet genom vatten och

hastighet över grund

En skovelhjulsgivare och en pitotgivare mäter båtens

hastighet genom vatten. En GPS mäter båtens hastighet

över grund. Om det förekommer strömmar skiljer sig

dessa hastigheter åt och värdena för logg, tripplogg,

ekonomi och räckvidd är olika enligt tabellerna nedan.

Hastighet genom vatten är bättre om man vill mäta

båtens potentiella prestanda, hastighet över grund

är bättre när man färdas mot en destination eftersom

hänsyn tas till strömmar.

Om strömmen kommer föröver är hastigheten över

grund lägre än hastigheten genom vatten.

Exempel 1

Om båten färdas i en timme, förbrukar 13,5 liter (3

gallons) bränsle per timme och har 227 liter (50 gallons)

bränsle kvar:

Om strömmen kommer akteröver är hastigheten över

grund högre än hastigheten genom vatten.

Med

hastighet

genom

vatten

Med

hastighet

över grund

Exempel 3

Med

hastighet

genom

vatten

Med

hastighet

över grund

Om båten färdas i en timme, förbrukar 13,5 liter (3

gallons) bränsle och har 227 liter (50 gallons) bränsle

kvar:

13-6 Kurvor över bränsleförbrukning

En kurva över bränsleförbrukning visar hur mycket bränsle

som har gått åt (bränsleförbrukning per distansenhet)

och båtens hastighet som en funktion av motorns varvtal.

Kurvor för bränsleförbrukning kräver motorns varvtal,

vilket i sin tur kräver att SmartCraft installeras. Kurvor

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok

Hastighet Logg Ekonomi Räckvidd

10 knop 10 nm 3,3 nm/

gal

6 knop 6 nm 2,0 nm/

gal

165 nm

100 nm

Hastighet Logg Ekonomi Räckvidd

10 knop 10 nm 3,3 nm/gal 165 nm

14 knop 14 nm 4,7 nm/gal 235 nm


över bränsleförbrukning är kraftfulla verktyg för analys

av båtens prestanda under olika förhållanden och som

hjälp för att köra med den mest ekonomiska hastigheten

enligt de förhållanden som råder.

13-6-1 Framställa en kurva över

bränsleförbrukning

Om du vill framställa en kurva över bränsleförbrukning

kör du båten på rät linje under cirka 15 minuter genom

hela motorvarvsintervallet. För första kurvan väljer du

en lugn dag med lätt vind och lätta strömmar - ha en

typisk last och ett nyligen rengjort skrov. Därefter kan

du framställa kurvor över bränsleförbrukning för olika

båt-, väder- eller sjöförhållanden. Jämför dessa med

den första kurvan för att se hur båtens prestanda ändras

efter förhållandena.

Framställa en kurva

• Börja köra båten på rät linje.

• Välj en hastighetskälla för kurvan. Välj i

normalfall hastighet genom vatten för att mäta

båtens potentiella prestanda.

• Tryck på

två gånger och välj sedan

Bränsle.

• Välj Kurva över bränsleförbr. och därefter Ny.

• Ange det maximala varvtalsvärde för bekväm

gång som du har mätt upp för motorn i stället för

tillverkarens värde.

• Sedan ber NX40/45 dig att ställa in

minsta varvtal. Låt motorn gå på tomgång.

På en båt med flera motorer ställer du in alla

motorer på ungefär samma tomgångsvarvtal.

Nu ska du inte ändra motorvarvtalet. Vänta i cirka

60 sekunder så att båten stabiliseras och tryck sedan

på . Vänta medan bränsledatorn registrerar data.

• NX40/45 ber dig sedan att ställa in gasreglaget för

att uppnå ett målvarvtal. På en båt med flera motorer

ställer du in alla på ungefär samma målvarvtal. När

motorvarvtalen är korrekta blir rutan Målvarvtal grön.

Nu ska du inte ändra motorvarvtalet. Vänta i cirka

60 sekunder så att båten stabiliseras och se till att

rutan Målvarvtal förblir grön. Tryck sedan på .

Vänta medan bränsledatorn registrerar data.

• NX40/45 upprepar ovanstående steg och registrerar

data upp till maximalt varvtal. Sedan frågar NX40/45

om du vill spara kurvan. Välj Ja. Bränsledatorn ber

om ett namn på kurvan. Ändra standardnamnet vid

behov. Tryck sedan på . NX40/45 lagrar den nya

kurvan.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 59


60

Obs! Om du vill avbryta kurvframställningen vid någon

tidpunkt trycker du på .

13-6-2 Hantering av kurvor över

bränsleförbrukning

Byta namn på en kurva

> > Bränsle > Kurva över bränsleförbr.

> Namn > välj kurvans namn > Byt namn > > och

ändra namnet

13-6-3 Använda kurvor över

bränsleförbrukning

Ta bort en kurva

> > Bränsle > Kurva över bränsleförbr.

> Namn > välj namnet på den kurva som ska tas bort

> Ta bort

Välja en kurva

Du måste framställa en kurva över bränsleförbrukning

innan du kan använda den.

> Kurva över bränsleförbr. > och välj kurva

På bränsleskärmbilden trycker du på åt höger vid

behov för att välja Bränslekurva och visa kurvan över

bränsleförbrukning.

Obs!

• På en båt med flera motorer ska du hålla alla

motorers varvtal på ungefär samma nivå när du

använder en kurva.

• Kurvans form beror på vilken typ av

hastighetsgivare du valde när kurvan framställdes.

Använda en kurva

Jämför båtens prestanda nu, vid aktuellt varvtal,

med båtens prestanda när du framställde kurvan. Du

kan jämföra båtens prestanda nu med en kurva som

framställts vid idealiska förhållanden eller med en kurva

som framställts vid liknande förhållanden.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Information i en kurva

A Båtens varvtal just nu. För en båt med dubbla motorer

är varvtalet genomsnittet av de två varvtalen.

B Röd kurva: båtens fart vid olika varvtal som

registrerats när du framställde den här kurvan över

bränsleförbrukning.

C Röd markering: båtens fart just nu. Markeringen

finns under den röda kurvan och visar att båtens

fart just nu vid detta varvtal är långsammare än när

du registrerade kurvan.

D Blå kurva: bränsleförbrukning vid olika varvtal som

registrerades när du framställde den här kurvan

över bränsleförbrukning.

E Blå markering: bränsleförbrukningen just nu.

Markeringen finns under den blå kurvan och visar

att bränsleförbrukningen just nu vid detta varvtal är

bättre än när du registrerade kurvan.

F Om det finns en nedgång i den blå kurvan betyder

det att om du kör båten med detta varvtal ger det

bästa fart med minsta bränsleförbrukning.

13-7 Kalibrering

Kalibrera bensinflödesgivarna vid installation eller när

bränsleavläsningarna verkar vara felaktiga och de andra

felsökningsförslagen inte hjälper (läs om felsökning i

bilaga B).

Obs!

• SmartCraft-bränslegivare är fabrikskalibrerade och

bör aldrig behöva omkalibrering.

• På en båt med flera motorer kalibrerar du givaren för

var och en av motorerna. Det kan göras samtidigt

med en bärbar tank för varje motor eller vid olika

tillfällen med hjälp av en bärbar tank.

• Vid kalibrering av en givare krävs exakt

mätning av bränsleförbrukningen.

Den utförs bäst med hjälp av en liten bärbar tank.

Minst 15 liter (4 gallons) bränsle bör användas för

att säkerställa att kalibreringen blir exakt.

• Det är ofta mycket svårt att fylla inbyggda tankar

till samma nivå två gånger på grund av luftfickor.

Ju mer bränsle som används desto mer exakt blir

kalibreringen.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 61

D

A

E

C

F

B


62

Kalibrera givaren/givarna

• Anteckna bränslenivån i tanken/tankarna.

• Anslut den bärbara tanken/tankarna till motorn

genom bränslegivarna.

• Kör motorn med normal marschfart tills minst 15

liter (4 gallons) bränsle har använts per motor.

• Kontrollera den faktiska bränslemängden som

använts per motor genom att fylla den bärbara

tanken/tankarna till den ursprungliga nivån

och observera avläsningen/avläsningarna på

bränslepumpens mätare.

• > > Bränsle >

Motorinställningar

• På en båt med en motor väljer du Kalibrering, ändrar

det värde som visas så att det stämmer överens med

avläsningen på bränslepumpens mätare och trycker

sedan på .

• På en båt med många motorer väljer du motor.

Välj Kalibrering, ändra det värde som visas så

att det stämmer överens med avläsningen på

bränslepumpens mätare och trycker sedan på .

Upprepa för de övriga motorerna.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


14

Tidvattenfönster

Tidvattenfönstret är tillgängligt på sjökortskort. I

tidvattenfönstret visas information om tidvatten vid en

tidvattenstation för angivet datum.

Visa tidvattenfönstret för närmaste

tidvattenstation

> Mera > Tidvatten

Gå till tidvattenfönstret för vilken tidvattenstation

som helst

> Sök > Tidvattenstationer > välj den

tidvattenstation som ska visas > > Sjökortsinfo

> Tidvattenhöjd

Välja datum för tidvattenkartan

> Idag > Imorgon > Föregående dag eller

Ställ in datum >

• I tidvattenfönstret visas data för angivet

datum

A

B

K

C

M

H

D F D

N

E G

A Tidvattenstationens namn och

distans från båt

B Aktuell tid och valt datum för

visning

C Tidvattenkarta

D Natt

E Gryning

I

J

L

F Dag

G Skymning

! CAUTION

! WARNING

DANGER

CAUTION

T i d v a t t e n f ö n s t r e t

kräver att den lokala

tidsskillnaden ställs in

korrekt så att allt fungerar

på rätt sätt.

H Tidvattenhöjd

I Tidsmarkör, en vertikal, prickad

linje. Tryck på åt vänster eller

höger för att flytta markören i

sidled

J Markörtid och tidvattenhöjd vid

denna tid

K Data för valt datum

L Tidvattenhöjdsmarkör, en

horisontell, prickad linje. Tryck

på uppåt eller nedåt för att

flytta markören uppåt och nedåt.

M Markörhöjd på tidvattenkartan

N Månens månfas vid aktuell tid

och valt datum

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 63


64

15

! CAUTION

! WARNING

Fönster för användarkort

DANGER

CAUTION

Innan du använder ett

användarkort tar du bort

sjökortskortet och sätter

sedan i användarkortet.

När du är klar med

användarkortet tar du

bort det och sätter i

sjökortskortet igen.

Ett användarkort är ett instickskort (tillval) som kan

lagra datafiler. Det finns tre olika filtyper: girpunkter,

rutter eller ett spår.

Gå till fönstret för användarkort

> Mera > Användarkort

Fönstret för användarkort har:

Fillista

En lista över filerna på ett användarkort i enheten.

Rulla en sida i taget uppåt eller nedåt

Girpunkter, rutter

Det antal girpunkter och rutter som för närvarande finns

i enheten.

Spår 1 till spår 10

Det antal punkter i spår 1 till 10 som för närvarande

finns i enheten.

Obs!

• Om du vill spara data på användarkortet använder

du kommandot Spara (läs nedan).

• Data som lagras på användarkortet och visas i

fillistan är inte tillgänglig för användning i enheten

innan de har laddats i enheten med kommandot

LADDA (läs nedan).

Spara data på användarkortet

> Spara > Girpkt eller Rutter eller Spår

Då sparas alla girpunkter i enheten, alla rutter i enheten

eller ett av enhetens spår i en fil på användarkortet. För

Spår markerar du det spårnummer som ska sparas.

Den nya filen skapas. Ändra namnet vid behov. Den nya

filen visas på fillistan.

Ladda data från användarkortet till enheten

En fil laddas från användarkortet till enheten:

• En girpunktsfil: Nya girpunkter läggs till utöver

eventuellt befintliga girpunkter i enheten. Om en

ny girpunkt har samma namn som en befintlig

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


girpunkt, men olika data, visar enheten båda dessa

girpunkter. Välj:

• Hoppa över: Ladda inte den nya girpunkten.

• Byt ut: Ladda den nya girpunkten och ersätt den

befintliga.

• Hoppa över alla: Ladda inte nya girpunkter som

har samma namn som befintliga girpunkter.

• Byt alla: Ladda alla nya girpunkter som har

samma namn som befintliga girpunkter. De nya

girpunkterna ersätter de befintliga.

• En ruttfil: De nya rutterna läggs till utöver

eventuellt befintliga rutter i enheten. Om en ny rutt

har samma namn som en befintlig rutt, men olika

data, frågar enheten vilken rutt du vill behålla.

• En spårfil: Det nya spåret ersätter befintligt spår

i enheten.

Ladda en fil till enheten

Markera den fil som ska laddas > > Ladda

Ta bort en fil från användarkortet

Markera den fil som ska tas bort > > Ta bort

> Ja

Läsa om filinformationen

> Kort > Läs

Den här funktionen läser filnamnen på användarkortet

och visar dem. Vid läsning laddas ingen fildata till

enheten. Du ska inte behöva göra det här.

Formatera användarkortet

> Kort > Formatera > Ja

Formatering förbereder användarkortet för användning.

Formatera kortet om du ser ett felmeddelande som talar

om att kortet inte är formaterat. Alla datafiler på kortet

tas bort.

Sortera filnamnen

Tid

> Sortera > Sortera efter > Namn eller Typ eller

! CAUTION

! WARNING

Formatera inga

sjökortskort.

DANGER

CAUTION

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 65


66

16

AIS

AIS är en förkortning av Automatic Identification System

(automatiskt identifieringssystem). International

Convention for Safety of Life At Sea (SOLAS) kräver att alla

fartyg som är större än 300 ton och alla passagerarfartyg

är utrustade med AIS-transpondrar. Alla fartyg som är

utrustade med AIS sänder ut permanent via en eller

båda de särskilda VHF-kanalerna. Utsändningen kan

omfatta information om fartygets MMSI-nummer, dess

anropssignal, namn, position, kurs, riktning, hastighet,

kursändringstakt och typ av fartyg.

Den här enheten kan ta emot och visa AIS-information

om den är ansluten till en AIS-mottagare. Tillgängliga

AIS-fartyg som sänder i det lokala området visas på

sjökortet när den här funktionen är aktiverad.

Vi rekommenderar Simrad AI50 för NX40/45. Enheten

har även stöd för följande AIS-mottagare:

• Comar SLR200 (extern GPS)

• Weatherdock tvåkanals AIS-mottagare

• NASA Marine AIS Engine 2-kanalmottagare

(extern GPS).

Du aktiverar AIS på systemmenyn genom att markera

rutan AIS.

16-1 Visa AIS-fartyg

D

A AIS-fartyg

B Farligt fartyg

C Beräknad kurs

D Dataruta

E Avståndsringar

E

B A

C

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


När markören placeras över ett AIS-fartyg under minst

två sekunder visas en dataruta längst ned i fönstret med

information om AIS-fartyget.

Fullständig AIS-information

över AIS-fartyget > .

Tryck antingen på eller för att rensa

informationen.

16-2 Farliga fartyg

NX40/45 beräknar tiden till närmaste passage av fartyg

(TCPA) och närmaste passage av fartyg (CPA) för alla

AIS-fartyg.

Det används för att fastställa potentiellt farliga fartyg.

Om TCPA och CPA ligger under värdena för aktivering

anses fartyget vara farligt. (I avsnitt 18-8 finns uppgifter

om hur du ställer in larmet för farliga fartyg)

Ett farligt fartyg utmärks på sjökortet av en röd cirkel

runt ikonen.

16-3 AIS-fönster

Gå till AIS-fönster

> Mera > AIS > > Fartyg eller

Säkerhetsmedd. (rx) >

Fartyg

Det här är en sorterad lista över fartyg vars signaler

just nu tas emot av AIS-mottagaren. Systemet har

stöd för maximalt 250 fartyg. När det maximala antalet

har uppnåtts ersätts de fartyg som är längst bort från

aktuell position. Ett fartyg tas bort från listan om ingen

information tas emot inom 6 minuter från det senaste

meddelandet.

Visa ett AIS-fartyg på sjökortet

> välj ett fartyg >

> Visa

Visa fullständig AIS-information

> välj ett fartyg > > Mer info eller

TCPA 15 min

CPA 0,5 nm

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 67


68

I det här fönstret visas all information om det valda AISfartyget

som AIS-mottagaren har tagit emot.

Sortera fartyg

> Sortera

Säkerhetsmeddelanden (rx)

Säkerhetsmeddelanden (rx) är utsända meddelanden

som AIS-mottagaren tar emot. I det här fönstret visas

datum och tid för mottagna meddelanden, MMSI för

det AIS-fartyg som sände ut meddelandet och själva

meddelandet. På listan Säkerhetsmedd. (rx) lagras upp

till 10 meddelanden. Det äldsta meddelande ersätts när

listan blir full.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


17

Radar

Radar står för systemet Radio Detection And Ranging

system (radiodetektion och avståndsbestämning).

Radarfunktionerna kräver att ett Simrad-radarsystem

(tillval) installeras. Det finns tre tillgängliga radarsystem

- 2 kW, 4 kW eller 6 kW.

När radarn är igång sänder skannern kraftfulla

mikrovågsradiopulser som reflekteras tillbaka från

massiva föremål som landmassor eller andra båtar. De

här objekten kallas mål och visas i radarfönstret.

Skannern roterar 360 °, vilket innebär att hela

området inom skannerns räckvidd runt din båt visas i

radarfönstret. En kartliknande bild som kallas PPI (Plan

Position Indicator) framställs.

I normalfall är din båt mitt i radarfönstret och den omges

av koncentriska avståndsringar. Avståndsringarna

hjälper dig att snabbt uppskatta distansen till olika mål.

17-1 Radarfönster

I radarfönstret visas:

A Distansen mellan varje avståndsring

(1/8 distansminut i det här exemplet)

B Radarns räckvidd (visas med stora

siffror i det här exemplet)

C Radarrotation (Norr upp i det här

exemplet)

D Radarrörelseläge (relativt läge i det

här exemplet)

E Markör

A

B

C

D

E

F

F Distans och bäring till markörens

position

G

H

I

J

G Kompassring

H Avståndsring

I Norrlinje (blå)

J Kurslinje (vit)

K Bäringen (i lägena Relativ, Sann eller

Magnetisk)

L Inställning för ekots utbredning

M Inställning för störningsavvisande

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 69

K

L

M


70

17-2 Radarlägen

Det finns fyra radarlägen:

• Avaktiverad. Det sparar energiförbrukning och

magnetronanvändning. Om radarn har avaktiverats

måste den värmas upp och gå till vänteläget innan

den kan börja sända.

• Uppvärmning. Radarn är på och värms upp.

Det kan ta upp till 90 sekunder beroende på

skannertyp.

• Vänteläge. Radarn är på och har värmts upp.

Den är klar att börja sända direkt.

• Sändning. Radarn sänder och tar emot

mikrovågsradiopulser aktivt. En öppen antenn

roterar.

Om du vill spara ström men kunna börja sända direkt

använder du vänteläget.

17-3 Aktivera radarfunktionen

När radarn aktiveras slås den på, värms upp och går till

vänteläget.

Aktivera radarfunktionen

> System

• Ställ in radarn på .

• Radarn slås på direkt och går till uppvärmningsläget.

Ett meddelande visar hur lång tid det tar.

• När uppvärmningsperioden är klar går radarn till

vänteläget och är klar att sända.

17-4 Välja vänteläge eller sändningsläge

> Sända eller (vänteläge)

17-5 Avaktivera radarfunktionen

> System

• Ställ in Radar på .

• Ett varningsmeddelande visas. Om du är säker

på att du vill avaktivera radarfunktionen väljer du

Ja.


Radarn går direkt till det avaktiverade läget.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


17-6 Justera radarfönstrets kvalitet

Vanliga problem som kan försämra radarfönstrets

kvalitet är:

• havsbrus

• regnbrus

• falska ekon (kallas ibland spökekon) och

bakgrundsbrus

• sidolobmönster (falska ekon som visas som en

båge eller bruten båge)

• skuggor (blinda fläckar)

• flera ekon från samma objekt

• felaktig inställning av tröskelvärde

Om radarn har installerats på lämplig höjd och plats på

båten minskar risken för sidolobsmönster och skuggor

(blinda fläckar) som orsakas av hinder, t.ex. skorstenar

eller master. Om du har problem med detta kan du

behöva flytta radarn. Läs installationsanvisningarna till

din Simrad-radar eller kontakta återförsäljaren eller

installatören.

Det är troligast att flera ekon från samma objekt uppstår

när du är i närheten av ett stort mål och det här är

vanligen bara ett temporärt besvär.

Du kan justera radarn så att effekterna av havsbrus,

regnbrus och störningar från andra radarsystem minskar.

Du kan även ändra inställningen av förstärkningsläget

och förstärkningsnivån för att minska mängden falska

ekon.

Justera radarn

> Presentation > Justera radar >

17-6-1 Ändra förstärkningsläge

Använd läget för radarförstärkning för att ange om

du själv vill justera radarförstärkningen eller låta den

justeras automatiskt.

Ändra läget för radarförstärkning

> Justera radar > Förstärkningsläge

• Manuell. Justera radarförstärkningen själv enligt

lokala förhållanden och preferenser.

• Auto. Radarförstärkningen justeras automatiskt.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 71


72

17-6-2 Ändra förstärkningsnivå

Använd radarförstärkningsnivån för att justera

radarmottagarens känslighet. I idealfallet bör

radarförstärkningsnivån ställas in så att bakgrundsbruset

knappt är synligt i radarfönstret.

Om radarförstärkningsnivån är för låg visas inte

svaga ekon. Om radarförstärkningsnivån är för hög

kan det vara svårt att se starka ekon bland det höga

bakgrundsbruset.

(Om radarförstärkningsläget är inställt på Auto och

du justerar förstärkningsnivån manuellt ändras

förstärkningsläget till Manuell.)

Ändra radarförstärkningsnivå

> Justera radar > Förstärkningsnivå >

17-6-3 Ändra havsbrusläge (manuellt läge)

Havsbrus visas vanligen som förvirrande, slumpmässiga

signaler nära din båt i radarfönstret.

Höga vågor som kan reflektera radarsignalen ger

maximal mängd havsbrus.

Du kan ändra havsbrusläget själv eller låta det ändras

automatiskt för att kompensera för sjöförhållanden.

Ändra havsbrusläget

> Justera radar > Havsbrus

• Manuell. Justera havsbrusinställningen själv.

• Hamn. Havsbrusinställningen justeras

automatiskt för att anpassas till hamnförhållanden.

• Utomskärs. Havsbrusinställningen justeras

automatiskt för att anpassas till förhållanden

utomskärs.

• Avståndsmarkör.

Justera havsbrusinställningen

själv för en viss radarräckvidd. Lagra sedan

inställningarna och återanvänd dem automatiskt när

du använder samma räckvidd.

17-6-4 Ändra havsbrusnivå

Om havsbrusnivån är för lågt inställd visas mycket

havsbrus. Om havsbrusnivån är för högt inställd kanske

små mål inte visas i radarfönstret.

Om havsbrusläget är inställt som Hamn eller Utomskärs

och du justerar havsbrusnivån manuellt ändras

havsbrusläget till Manuell.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Om du är i läget Räckviddsmarkör när du justerar

havsbrusnivån ändras inte havsbrusläget till manuellt

men inställningen lagras och används automatiskt när

du använder samma räckvidd igen.

Ändra havsbrusnivå

> Justera radar > Havsbrusnivå >

17-6-5 Ändra regnbrus

Regnbrus består av slumpmässiga punkter som kan

sammansmälta till otydliga ekon på radarskärmbilden.

De slumpmässiga signalerna returneras från regn,

hagel, isbildning eller snö och kan resultera i förvirrande

visningar.

Om regnbruset är för lågt inställt visas alltför mycket

regnbrus i regnväder. Om regnbruset är för högt inställt

verkar mycket stora mål, t.ex. en kustlinje att vara

ihåliga.

Ändra regnbrusinställning

> Justera radar > Regnbrus >

17-6-6 Ändra tröskelvärdesnivå

Använd det här för att ange tröskelvärdesnivån för

det svagaste eko du vill visa på radarskärmbilden.

Tröskelvärdesnivån visas som ett procenttal.

100 % är maximal tröskelvärdesnivå, vilket innebär

att bara de ekon som är starkast visas. 0 % är minsta

tröskelvärdesnivå, vilket innebär att alla ekon visas.

Ändra tröskelvärdesnivå

> Presentation > Tröskelvärde >

17-7 Ändra inställning av ekots utbredning

Om du har flera små mål i sikte och vill göra dem lättare

att se använder du alternativet för ekots utbredning.

Lägg märke till att upplösningen minskar i takt

med att målets storlek ökar. Använd bara det här

alternativet om målupptäckt och synlighet är viktigare

än visningskvaliteten.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 73


74

Ändra inställning av ekots utbredning

> Presentation > Ekots utbredning

• Av. Ingen utbredning av ekot.

• 1. Målen expanderas x 2.

• 2. Målen expanderas x 3.

17-8 Slå på och av målspåren

Om du slår på målspåren lämnar varje mål ett 30sekunders

spår på radarskärmbilden. Du kan inte ändra

längden på målspåret.

Om du slår av målspåren lämnar målen inga spår.

Lägg märke till att om radarrörelseläget är

inställt som sant lämnar fasta mål inga spår.

Om radarrörelseläget är relativt lämnar alla mål som rör

sig i förhållande till din båt spår.

Ändra målspårsinställning

> Presentation

• Ställ in alternativet Målspår som (målspår är på)

eller (målspår är av).

17-9 Använda VRM/EBL

Använd en eller båda VRM/EBL (Variable Range Markers/

Electronic Bearing Lines) (markering för variabelt

avstånd/elektroniska bäringslinjer) för att snabbt ta reda

på ett måls exakta avstånd och bäring.

En VRM kan vara fast eller rörlig. Använd VRM för att ta

reda på avståndet (distansen) till målet.

• En fast VRM visas som en tunn, streckad cirkel

som är centrerad runt din båt. Använd den för att ta

reda på distansen till ett mål från din båt.

• Du kan flytta VRM:s mittpunkt från din båt om du

till exempel vill mäta distansen mellan två öar. Det

kallas en flytande VRM.

EBL visas som en tunn, streckad linje från VRM:s

mittpunkt till radarfönstrets kant. Använd EBL för att ta

reda på målets bäring.

Visa EBL

> VRM/EBL

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


17-9-1 Ta reda på avstånd och bäring med

en fast VRM/EBL

• I radarfönstret trycker du på

sedan VRM/EBL.

och väljer

• Välj VRM/EBL och sedan 1 (VRM/EBL 1) eller 2

(VRM/EBL 2).

• Ställ in Aktivera som för att visa VRM och EBL i

radarfönstret (eller som för att dölja dem).

• Välj EBL-referens om du vill ändra EBLbäringsreferensen.

Det finns två val:

• i °R visar EBL-bäringen i förhållande till din båts

stäv.

• ii °M/°T visar EBL-bäringen i förhållande till

magnetisk nord eller sann nord.

• Välj Justera om du vill ändra positionen för

VRM och EBL så att du kan rikta in dem mot målet.

Använd:

• i åt vänster och höger för att minska och öka

VRM-radien tills den kommer i kontakt med målet

för avståndsmätning.

• ii uppåt och nedåt för att flytta EBL tills den

kommer i kontakt med målet för bäringsmätning.

• Målets avstånd och bäring visas längst ned på

skärmen.

• Tryck på ESC och upprepa steg 1 och 2 om du vill

rensa VRM/EBL-visningen. Ställ sedan in Aktivera

som .

• Om du vill dölja (eller ändra inställningar av)

avståndsringarna, norrlinje och/eller kurslinje

trycker du på > Radar.

Om du vill ta reda på ett annat måls avstånd och bäring

upprepar du sekvensen med den andra VRM/EBL. Den

visas som ett annat mönster.

17-9-2 Ta reda på avstånd och bäring med

en flytande VRM/EBL

Om du flyttar VRM-mittpunkten från din båt kallas den

en flytande VRM. Använd den för att mäta bäring och

avstånd mellan två platser i radarfönstret, till exempel

en udde och en boj.

• I radarfönstret trycker du på MENU och väljer

sedan VRM/EBL.

• Välj VRM/EBL och sedan 1 (VRM/EBL 1) eller 1

(VRM/EBL 2).

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 75


76

• Ställ in Aktivera som för att visa VRM och EBL i

radarfönstret (eller som för att dölja dem).

• Välj EBL-referens om du vill ändra EBLbäringsreferensen.

Det finns två val:

• i °R visar EBL-bäringen i förhållande till din båts

stäv.

• ii °M/°T visar EBL-bäringen i förhållande till

magnetisk nord eller sann nord.

• Välj Ställ in center för att flytta VRM- och EBLmittpunkten

från din båt. Använd pilknapparna och

flytta mittpunkten så att den riktas in över den första

platsen.

• Tryck på för att spara den nya mittpositionen,

tryck sedan på och välj VRM/EBL igen.

• Välj Justera för att ändra position för VRM och EBL

så att du kan rikta in dem över den andra platsen.

Använd:

• i åt vänster och höger för att minska och öka

VRM-radien tills den kommer i kontakt med den

andra platsen för avståndsmätning.

• ii uppåt och nedåt för att flytta EBL tills den

kommer i kontakt med den andra platsen för

bäringsmätning.

• Målets avstånd och bäring visas längst ned på

skärmen.

• Om du vill dölja (eller ändra inställningar av)

avståndsringarna, norrlinje och/eller kurslinje

trycker du på MENU och väljer sedan Radar.

• Tryck på ESC och upprepa steg 1 och 2 om du vill

rensa VRM/EBL-visningen. Ställ sedan in Aktivera

som .

Om du vill ta reda på bäring och avstånd mellan två

andra platser upprepar du sekvensen med den andra

VRM/EBL. Den visas som ett annat mönster.

17-10 Ändra PPI-position

Du kan flytta PPI-mittpunkten (Plan Position Indicator)

till en annan plats om du är i relativt rörelseläge. (Om du

är i sant rörelseläge positionerar radarn PPI-mittpunkten

automatiskt.)

Ändra PPI-position:

• I radarfönstret trycker du på MENU och väljer

sedan Position.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


• Det finns tre val:

• i Centrera. PPI-mittpunkten är i mitten av

radarfönstret så att alla andra objekt rör sig i

förhållande till din båt.

• ii Titta framåt. PPI-mittpunkten placeras så att

radarfönstret förskjuts från mittpunkten för att ge

maximal sikt framåt.

• Ställ in. PPI-mittpunkten förskjuts i radarfönstret.

(Det fungerar bara om du använder relativt

rörelseläge (RM)). Använd pilknapparna för att

flytta PPI-mittpunkten till den nya platsen och tryck

sedan på för att bekräfta. Den nya platsen måste

vara placerad så att största delen av radarsvepet

visas i radarfönstret. Om så inte är fallet flyttas PPImittpunkten

till en plats som är så nära den önskade

positionen som möjligt.

7-11 Använda radarskyddszoner

Använd antingen en eller båda radarskyddszonerna samt

larm för att meddela dig om att ett mål förflyttar sig in i

eller ut ur ett angivet område runt din båt.

I radarfönstret trycker du på > > Skyddszon

17-11-1 Slå på och av en radarskyddszon

Det finns två radarskyddszoner. På menyn Skyddszon:

Zon > Med 1 väljer du radarskyddszon 1 och med 2 väljer

du radarskyddszon 2 > Ställ in Aktivera som (visa

radarskyddszonen) eller (dölja radarskyddszonen)

17-11-2 Ändra inställning av ett

radarskyddszonslarm

Skyddszon > Larm vid > Ingång utlöser bara larmet

när ett mål kommer in i zonen/Utgång utlöser bara

larmet när ett mål lämnar zonen/Båda utlöser larmet

när ett mål kommer in i och lämnar radarskyddszonen.

När en radarskyddszon slås på ställs zonlarmet in

automatiskt men du kan ändra inställningen enligt egna

önskemål.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 77


78

17-11-3 Justera gränserna för en

radarskyddszon

På menyn Skyddszon trycker du på > Justera

• i Skyddszon Siffran visar vilken radarskyddszon

som har valts.

• ii Sektor eller Rund Radarskyddszonens form.

• iii AVST. INRE Distansen mellan den inre gränsen

och din båt.

• iv AVST. YTTRE Distansen mellan den yttre

gränsen och din båt.

• v BREDD Radarskyddszonens vinkelbredd (i

grader).

• vi BÄRING Bäringen hos en linje som ritas från

din båt genom mittpunkten på radarskyddszonen (i

grader).

• Använd åt vänster och höger för att välja en

parameter.

17-11-4 Justera larmets känslighet

Du kan ange larmets känslighet för radarskyddszonerna

genom att definiera den målstorlek som utlöser larmet.

Målstorleken visas som ett procenttal.

100 % är maximal känslighet, vilket innebär att mycket

små mål utlöser skyddszonslarmet. 0 % är minsta

känslighet, vilket innebär att endast mycket stora mål

utlöser larmet.

Samma känslighetsinställningar används för båda

radarskyddszonerna om båda är på.

Ställa in larmet

Skyddszon > Larmkänslighet >

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


18

Inställning av NX40/45

NX40/45 har ett antal avancerade funktioner som går att

ställa in via menyn Inställningar. Vi rekommenderar att

du bekantar dig med enhetens drift genom att använda

standardinställningarna innan du ändrar data på de här

menyerna.

Gå till en meny med inställningsalternativ

eller > > och välj ett alternativ

Obs! Tillgängliga data för inställning beror på vilka

tillvalsgivare och -instrument som har installerats.

Inställning

System

Sjökort

Ekolod

Radar

GPS

Bränsle

SmartCraft

Spår

AIS

Loggar

Larm

Enheter

Kommunikation

Kalibrering

Tid

Favoriter

Simulera

Systeminställning

Ekolodsinställning Sjökortsinställning, allmänt

Radarinställning Sjökortsinställning, vatten

GPS-inställning Sjökortsinställning, land

Bränsleinställning

Spårinställning

AIS-inställning

Logginställning

Larminställning

Enhetsinställning

Kommunikationsinställning

Kalibreringsinställning

Tidsinställning

Favoritinställning

Simuleringsinställning

Sjökortsinställning

Sjökortsinställning, övriga

Läs SmartCraft Gateway

installations- och driftshandbok

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 79


80

18-1 Inställningar > System

> System

Språk Välj språk för fönstren.

Tips! Om du inte kan läsa aktuellt språk finns

språkinställningen längst upp på

systemmenyn.

Belysning Välj nivå på bakgrundsbelysningen för

knappar och bildskärm.

Nattläge Nattläge ställer in paletten för alla

fönster.

Normal palett, för dagtid

Alla fönster har en palett som är optimerad för

nattetid.

Knappljud Välj ljudvolym för knapptryckningar.

Autoavstängning

Återst fabr-inställ Det här alternativet

återställer alla enhetens inställningar

(utom språk, girpunkter och rutter)

till fabriksinställningarna som visas på

inställningsmenyerna.

Om I fönstret Om visas:

Programvaruversion och datum.

Version för världskartan.

Eventuella kort.

Det antal girpunkter, rutter och spår som du har lagrat.

Information om kabeldragning till anslutningsdon.

Om det osannolika skulle inträffa att du måste

kontakta en Simrad-återförsäljare

för att få service, uppger du

programvaruversionens nummer och

datum.

Ekolod Avaktivera eventuell ekolodsgivare

och avaktivera ekolodsfunktioner.

Det finns en ekolodsgivare. Aktivera

ekolodsfunktioner.

Radar Det finns inget passande

radarsystem. Avaktivera RADAR.

Det finns en passande radarmottagare.

Aktivera AIS.

SmartCraft Det finns ingen SmartCraftgateway.

Avaktivera SmartCraftfunktioner.

Det finns en SmartCraft-gateway. Aktivera

SmartCraft-funktion.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


AIS Det finns ingen passande AISmottagare.

Avaktivera AIS.

Det finns en passande AIS-mottagare.

Aktivera AIS.

18-2 Inställningar > Sjökort

> Sjökort

Rotation Alternativen för rotation av sjökortet

är:

Nord upp Norr är alltid uppåt på sjökortsdisplayen.

Stäv upp Sjökortet vrids så att båtens riktning pekar

uppåt på skärmen. Det är användbart

om du navigerar i trånga hamnar

eller floder. Enheten ber om en

kursavvikelse, dvs. hur mycket båtens

riktning måste ändras för att sjökortet

ska ritas om.

Tips! Om sjökortet ritas om alltför ofta, ökar du

inställningen för kursavvikelse.

Kurs upp Det här alternativet är bara tillgängligt om

båten navigerar till en destination.

Sjökortet vrids så att den plottade

kursen till destinationen är vertikal.

Palett Välj färgsättning för LCD-fönstret.

Alternativen är:

Normal

Solljus Klarare färger som syns bättre i solljus.

Natt Omvända färger för nattanvändning för att bevara

mörkerseendet.

Sjökortsnollpunkt GPS-positionerna baseras

på en världsomspännande referens

(nollpunkt) som kallas WGS 84.

De flesta papperssjökort baseras

på WGS 84. Vissa papperssjökort

baseras emellertid på andra

sjökortsnollpunkter. I sådana fall

skiljer sig koordinaterna för latitud

och longitud för objekt i instrumentets

sjökortsfönster från koordinaterna för

latitud och longitud för objekten på

papperssjökortet. Det gäller för alla

objekt, till exempel båten, girpunkter,

spår, latitud- och longitudlinjer samt

kartografiinslag som land, klippor,

bojar och djupkonturer.

! CAUTION

! WARNING

Om du byter till ett

sjökort DANGER med en annan

nollpunkt, måste du

ändra sjökortsnollpunkten

CAUTION

i enheten igen.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 81


82

! CAUTION

! WARNING

Sjökortsjustering är

avsedd DANGER för borttagning

av mindre förskjutningar.

Den bör CAUTION inte användas

om korrekt nollpunkt

är tillgänglig. Använd

sjökortsjustering med

försiktighet. Felaktig

användning orsakar

felaktig visning av båtens

position.

Använd Sjökortsnollpunkt för att välja instrumentets

sjökortsnollpunkt, så att den stämmer

överens med papperssjökortets.

Då ändras koordinaterna för

latitud och longitud för objekt som

visas på instrumentet, så att de

stämmer överens med motsvarande

koordinater på papperssjökortet.

Ställa in sjökortsnollpunkt

På menyn för sjökortsinställning trycker du på >

Sjökortsnollpunkt > Välj sjökortsnollpunkt för det

papperssjökort som används.

Om du väljer en annan nollpunkt än WGS 84 frågar

enheten om du vill använda NMEAnollpunktsoffset

(läs nedan).

NMEA-nollpunktsoffset Om du väljer en annan

sjökortsnollpunkt än WGS 84, kan

sjökortets nollpunktsoffset användas

för latitud- och longitudkoordinater

som skickats från enhetens NMEAutgång:

Koordinater för latitud och longitud som visas i

en NMEA-repeater, stämmer inte

överens med koordinaterna i enheten.

Latitud- och longitudkoordinater som

sänds från en NMEA VHF-sändare

är samma som koordinaterna på ett

WGS 84-sjökort.

Koordinater för latitud och longitud som visas i en

NMEA-repeater stämmer överens med

koordinaterna i enheten. Latitud- och

longitudkoordinater som sänds från

en NMEA VHF-sändare kommer dock

att vara något förskjutna jämfört med

koordinater på ett WGS 84-sjökort.

Sjökortsjustering Vissa sjökort har

konsekventa positionsfel. Använd

sjökortsjustering för att korrigera

detta.

Efter sjökortsjustering:

Kartografiinslagens positioner (till exempel land,

klippor, bojar och djupkonturer)

flyttas i sjökortsfönstret till de ställen

där de bör vara.

Positionerna för båten, girpunkter, spår, samt

latitud- och longitudlinjer i enhetens

sjökortsfönster är oförändrade.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Använda sjökortsjustering

Förflytta båten till en känd punkt på sjökortet >

På inställningsmenyn för sjökort trycker du på

Sjökortsjustering. Flytta markören till den position på

sjökortet där båten befinner sig > > Ställ in >

Rensa sjökortsjustering

Inställningar, sjökort > Sjökortsjustering > >

Rensa >

Delmenyn Allmänt

Plotterläge Endast skalor som finns på

sjökortskortet kan visas.

Om du trycker på för att välja en

sjökortsskala som inte är tillgänglig

på sjökortskortet, kommer

sjökortsfönstret att ändras till denna

skala, men visar bara båtens position

och spår (om det är aktiverat).

Resten av fönstret är vitt med

svarta korsstreckslinjer och ingen

sjökortsinformation visas. Det är

användbart om du vill zooma till

en liten skala för att spåra små

båtrörelser om det inte finns ett

detaljerat sjökort för ett område.

Blandade nivåer Blandar sjökort med färre

detaljer med sjökort med fler detaljer

i sjökortens yttre områden.

:Sjökort med färre detaljer visas inte.

:Sjökort med färre detaljer visas - det här tar längre

tid att rita om.

Antibrus Namn och ikoner visas. Obs! Detta

sker oberoende av detaljändringen

som visas vid olika zoomnivåer.

Döljer vissa mindre viktiga namn och ikoner när de

överlappar varandra, för att göra

sjökortet tydligare.

Mervärdesinformation Icke marin

sjökortsinformation visas

Beräknad kurs Enheten kan beräkna kursen efter en

viss tid, baserat på aktuell hastighet

och riktning. Alternativen är 2

minuter, 10 minuter, 30 minuter, 1

timme, 2 timmar eller Av.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 83


84

CDI-skala Läs Bilaga C. Alternativen är 0,05,

0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 och 10,0

distansenheter.

Lat/lon-rutnät Visar ett rutnät med latitud och

longitud.

Gränser Visar gränser runt områden där

mer detaljerad sjökortstäckning är

tillgänglig: Auto visar följande fyra

detaljnivåer, På visar alla.

Text-/ikonstorlek Välj storlek för texten och

ikonerna på sjökortet.

Delmenyn Vatten

Vattenfunktioner Visar havsbottnens

uppbyggnad (M visar t.ex.

områden med lera) och ikoner för

tidvattenstationer.

Batymetrilinje(r) Visar undervattensformationer mellan

Djupangivelse min och max.

Punktvis lodning Visar undervattensformationer mellan

Djupangivelse min och max.

Djupangivelse min Minsta djup för Batymetri

och Punktvis lodning.

Djupangivelse max Största djup för Batymetri

och Punktvis lodning.

Tidvattenström Visar dynamiska tidvattenflöden:

pilar på ett sjökort visar aktuell

tidvattenström och orientering

(kräver en GPS-fix och ett NT-MAXkort)

Delmenyn Land

Landfunktioner Visar landfunktioner som t.ex.

regioner, floder, vägar, järnvägar,

flygplatser.

Landhöjning Visar landkonturer, skuggade som

djup (kräver ett NT Max-kort)

Delmenyn Övriga

Girpunkter Visar girpunkter: Dölj alla visar bara

girpunkter på en markerad rutt,

Utvalda visar girpunkter med deras

visningsalternativ inställt på Ikon eller

I+N (Ikon och Namn), Visa alla visar

alla girpunkter.

Namn Visar platsnamn.

Fyrar Alternativ för fyrar: Av döljer

alla ljusindikatorer (ikonen syns

fortfarande), Inga sektorer döljer

sektorer, På visar sektorer, Animerad

aktiverar en ljusanimering.

Obs! Med aktiverad ljusanimering

animeras bara sjökortet.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Nav-hjälp Visar signaler (dimma, radar,

radiostationer) och bojar. Int och

US väljer ikonformatet; Enkel ritar

enklare ikoner.

Uppmärksamhetsområden Visar gränserna

och informationsikonerna för

uppmärksammade områden.

Uppmärksammade områden är

viktiga områden som t.ex. områden

där ankring är förbjuden, eller där det

är mycket grunt.

18-3 Inställningar > Ekolod

> Eko

Frekvens Man kan välja mellan: 200 kHz, 50

kHz och Blandat.

Rullningshastighet Använd den här

inställningen för att ange hur

snabbt skärmbilden ska rulla. Man

kan välja: Mycket snabb, Snabb,

Medium, Långsam och Paus. Vattnets

djup påverkar också skärmbildens

hastighet.

Snabbare rullningshastigheter kombinerat med en

långsam båthastighet (vanligtvis

mellan 2 och 6 knop) visar mest

fiskinformation. Medium eller

Långsam rullningshastighet resulterar

i att ekolodsinformation visas under

en längre period men med mindre

detaljrikedom.

Fisk, djupangivelse När det här är aktiverat visas

fiskens djup intill fiskbågen.

Sifferstorlek Använd det här för att ta bort eller

ändra storleken på djupfönstret som

visas i ekolodets fönster. Man kan

välja mellan: Liten, Medium och Stor.

Palett Använd det här om du vill välja

färgpalett. Varje färg på paletten

motsvarar en ekostyrka, som den

visas i ekolodets fönster.

Man kan välja mellan fem färgpaletter: Svart, Blå, Vit,

Stark och 8 färger. De första fyra

paletterna visar fler detaljer och varje

färg rymmer ett signalintervall på

1,5 dB. Paletten 8 färger visar färre

detaljer och varje färg rymmer ett

signalintervall på 3 dB.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 85


86

Störningsfilter Inget filter, normal inställning.

Filtrerar ekosignalen för att ta bort

spikar som t.ex. motorbuller eller

ekolod på närliggande båtar.

Brusfilter Beräknar ekosignalens medelvärde

för att ta bort plötsliga förändringar.

Välj Medium eller Hög för att få ett

mjukare bottenspår. Det kan hjälpa

till att finna en djupare botten, men

kan även ta bort ekon från fisk. Välj

Av för bästa fisksökning.

Ytbrusfilter Använd det här filtret om du vill dölja

ytbrus. Alla betydelsefulla ekon (som

t.ex. fisk) visas fortfarande.

Pulslängd Det här kan användas för att

ange längden på den utsända

ultraljudspulsen. En kort pulslängd

förbättrar fönstrets detaljnivå, men

innehåller mindre energi, varför den

inte når så djupt ner i vattnet som en

längre puls gör.

Man kan välja mellan Auto, Kort, Medium eller Lång.

Inställningen Auto rekommenderas.

Pulseffekt Den här kan användas för att

ange effekten på den utsända

ultraljudspulsen. Låg effekt sparar

batteri och ger en tydlig bild i grunt

vatten.

Man kan välja mellan Auto, Låg, Medium eller Hög.

Inställningen Auto rekommenderas.

18-4 Inställningar > Radar

> Radar

Obs! Det här alternativet visas bara om radarn har

aktiverats.

Rotation Aktuell rotation visas längst upp till

vänster på radarskärmbilden. Om

COG- eller kursdata inte är tillgängliga

från en kompass ställs radarrotationen

in automatiskt som Stäv upp. Om

det finns tillgängliga kursdata från en

kompass är alternativen:

Nord upp fungerar bara om det finns tillgängliga

COG-data eller kursdata från en

kursgivare. Norr är alltid längst upp

på radarskärmbilden.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Stäv upp innebär att radarbilden roterar under båten

så att kursriktningen pekar mot

radarskärmbildens övre del. Det

är lätt att jämföra den visuella vyn

framför båten med radarskärmbilden.

Kurs upp fungerar bara om det finns tillgängliga

COG-data eller kursdata från en

kursgivare samt en aktiv rutt. Det

innebär att den önskade kursen alltid

pekar mot radarskärmbildens övre del

så att du kan jämföra benets bäring i

aktiv rutt med radarskärmbilden. (Om

rotationen är Kurs upp men det inte

finns en aktiv rutt använder radarn

rotationen Stäv upp tills en rutt

aktiveras.)

Rörelseläge Sann rörelse är inte tillgängligt om

det inte finns positionsdata, kurs- eller

COG-data.

Det finns två val:

Relativ (RM). Din båt stannar på en fast plats på

radarskärmbilden och alla andra

objekt förflyttar sig i förhållande till

din position. (Du kan välja position för

den fasta platsen). RM är standard.

Sann (TM). Din båt och rörliga mål förflyttas över

radarskärmen i takt med att du

färdas. Alla fasta objekt stannar

kvar på fasta platser. Du måste ha

positionsdata och kurs- eller COGdata

för att det här alternativet ska

vara tillgängligt.

Störningsfilter Om radarn på en annan båt fungerar

på samma frekvens som din radar

kan det orsaka störningsmönster på

radarskärmbilden.

Störningsmönster visas alltid på olika platser vid varje

svep. De kan vara slumpmässigt

utspridda ljusa punkter eller

prickade linjer som sträcker sig

från radarfönstrets mittpunkt

till kanten. Ofta framställs ett

spiralmönster. I allmänhet gäller att

ju starkare störning, desto bredare

störningslinjer.

Använd alternativet för störningsavvisande för att

minska både störningsmönstren och

störningslinjernas bredd.

Det finns fyra val:

Av. Störningsavvisande är av.

Låg innebär att funktionen för störningsavvisande

fungerar med minsta styrka.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 87


88

Medium innebär att funktionen för störningsavvisande

fungerar med medelhög styrka.

Hög innebär att funktionen för störningsavvisande

fungerar med maximal styrka. Den

här inställningen kan göra det svårare

att upptäcka vissa mål och radarfyrar.

Palett Välj färgsättning för radarfönstret.

Sifferstorlek Radarns räckvidd visas i radarfönstret,

till exempel 1/16. Informationen kan

visas med små, medelstora eller stora

siffror.

Avståndsring Avståndsringarna och kompassringen

hjälper dig att snabbt uppskatta ett

måls avstånd och bäring från din båt.

Avståndsringen och kompassringen visas. Antalet

avståndsringar och mellanrummet

mellan dem ställs in automatiskt

enligt räckviddsinställningen. Det

aktuella mellanrumsintervallet visas

längst upp till vänster i radarfönstret.

Avståndsringen och kompassringen är dolda.

Norrlinje Oavsett radarfönstrets rotation kan du

alltid visa den blåfärgade norrlinjen.

Om bäringsläget är inställt som:

magnetiskt pekar norrlinjen alltid mot magnetisk nord

sann pekar norrlinjen alltid mot sann nord

Visa norrlinjen.

Dölj norrlinjen.

Kurslinje Kurslinjen är en vit linje som sträcker

sig från din båt till kanten på

radarfönstret.

Visa kurslinjen.

Dölj kurslinjen.

18-4-1 Inställningar > Radar > Installation

> Radar > Installation

Obs! Det här alternativet visas bara om radarn

har aktiverats.

Parkeringsposition Om radarn har en öppen

antenn och du avaktiverar den,

fortsätter den öppna antennen att

rotera under en kort tid innan den

slutligen stoppar. Stoppositionen

kallas parkeringsposition. Du kan

justera parkeringspositionens vinkel

så att den öppna antennen alltid

stoppar vid önskad position, till

exempel vänd mot fören.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Välj Parkeringsposition och ange sedan vinkeln för den

nya parkeringspositionen.

Obs! Du kan behöva prova några olika

parkeringspositioner tills du hittar den

rätta. Vindstyrkan påverkar också

parkeringspositionen.

Noll bäring Använd noll bäringsinriktningen för att

rotera radarbilden en grad i taget så

att ett känt objekt rakt förut är direkt

under båtens kursmarkering.

Det innebär att radarbilden är inriktad med det visade

sjökortet och kompassen. En exakt

bäringsinriktning är särskild viktig när

radarbilden överlagras på sjökortet.

Justera det här i ett sjökortsfönster med

radaröverlagringen på.

Välj Noll bäring och använd sedan markören för att

ange den nya bäringsvinkeln.

Noll avstånd Nollavståndet kallas även

radarräckviddsoffset och

utlösningsfördröjning.

Om ditt radarfönster visar en tom, svart cirkel

runt mitten eller en fylld, färgad

cirkel i mitten behöver du justera

inställningen av noll avstånd tills

cirkeln försvinner eller nästan

försvinner. I idealfall bör radarsvepet

starta vid din båt (en radarräckvidd

på noll).

Justera inställningen för noll avstånd:

• Placera båten på ett avstånd av cirka 45 till 90 m (50

till 100 yards) från och parallellt med en rak pir eller

liknande objekt.

• Justera förstärkningsinställningen vid behov så att

en någorlunda bra bild av piren visas i radarfönstret.

Vid den här tidpunkten kan ekot från piren verka

böjas av.

• Välj Noll avstånd och använd sedan pilknapparna

för att justera inställningen av Noll avstånd tills ekot

från piren visas som en rak linje i radarfönstret.

Antennhöjd I installationshandboken till din

Simrad-radar finns en beskrivning

av hur du hittar optimal höjd för

radarskannern (antennen).

Välj Antennhöjd och ange sedan antennens höjd över

havsnivån.

! CAUTION

! WARNING

Bränsleförbrukningen kan

ändras drastiskt DANGERberoende

på båtens last och

sjöförhållanden. CAUTIONTa

alltid

med tillräckligt mycket

bränsle för färden plus

reservbränsle.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 89


90

18-5 Inställningar > GPS

> GPS

GPS-källa SimNet: Använd GPS-källan via

SimNet (GPS-port)

NMEA: Använd den externa NMEA 0183 GPS-antennen

(Fuel/Nav-port).

Statisk

navigering Om båten stoppas eller rör sig mycket

sakta blir uppgifter om beräknad GPShastighet

och kurs ojämna. Statisk

navigering gör det möjligt att filtrera

de oregelbundna värdena:

0,01 till 9,99: Om båtens hastighet är långsammare

än det här värdet, visas den som noll

och kursen förblir oförändrad.

0 (av): Beräknad hastighet och kurs används alltid.

Hastighets- och

kursfilter Vågor och vind leder till mindre

variationer av båtens hastighet och

kurs. För att avläsningarna ska bli

stabila beräknar enheten värdena

genom att utföra flera mätningar och

sedan beräkna medelvärdet.

Ett lägre värde ger snittavläsningar under en kortare

tidsperiod. Det ger det mest exakta

värdet men har flest variationer.

18-6 Inställningar > Bränsle

> Bränsle

Obs! Bränslefunktionerna kräver att

bränsleflödesgivare installeras.

Källa Välj de bränsleflödesgivare som

ska användas om båten har fler

än en uppsättning bränslegivare. I

normalfall väljer du Auto.

Antal motorer Ange antalet motorer eller välj 0 för

att avaktivera bränslefunktionerna.

Om det finns två motorer kallas de

babords och styrbords motor.

Antal tankar Ange antalet bränsletankar. Om det

finns två tankar kallas de babords och

styrbords tank.

Motorinställningar Om båten har fler än en

motor väljer du Motor och markerar

motorerna i tur och ordning.

Ange följande för den markerade motorn:

Från tank: Den tank som motorn är ansluten till.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Flödesfilter: De flesta motorer tar inte bränsle från

tanken med jämn hastighet. För att

ge en stabil avläsning av bränsleflödet

beräknar NX40/45 flödesvärden

genom att utföra flera mätningar

och beräkna ett medelvärde. Använd

flödesfiltret för att ställa in den

tidsperiod under vilken bränsleflödet

snittberäknas.

Flödesfiltret kan ställs in på mellan 0 och 30 sekunder.

Använd det lägsta värde som ger ett

stabilt flöde. Normalt ger ett värde på

5 till 10 sekunder ett tillfredsställande

resultat för tvåtakts förgasarmotorer.

Motorer med bränsleinsprutning eller

fyrtaktsmotorer kan kräva ett högre

värde.

Den här inställningen påverkar avläsningen av

Bränsleflöde och Bränsleekonomi i

bränslefönstret, men påverkar inte

avläsningen av Förbrukat bränsle .

Tankinställningar Om båten har fler än en tank

väljer du Tank och markerar tankarna

i tur och ordning.

Du kan ange följande för den markerade tanken:

Tankstorlek: Tankens kapacitet. Simrad

rekommenderar mätning av

tankstorleken genom att tappa av

bränsletanken, fylla den helt och

hållet och läsa av bränslepumpens

mätare. Se upp för luftfickor, särskilt i

inbyggda tankar.

Bränslelarm

Kurva över bränsleförbrukning

Fartdatakälla Om både hastighet genom vatten och

hastighet över grund är tillgängliga

väljer du vilket som ska användas vid

bränsleberäkningar.

Maximalt bränsleflöde Det maximala bränsleflöde

från en bränsletank som ska visas på

en analog bränsleflödesmätare.

18-7 Inställningar > Spår

> Spår

Vid spårning registreras och visas båtens kurs på

sjökortet. Det går att registrera tio olika spår.

Registrera Av: Enheten slutar registrera ett spår.

1 till 10 (välj ett spårnummer): Enheten börjar

registrera båtens kurs i det valda

spåret.

Visa Av: Inget spår visas på sjökortet.

1 till 10 (välj ett spårnummer): Det valda spåret visas

på sjökortet.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 91


92

Symbol

Plottningsintervall Välj plottnings- och

registreringsintervall.

Distans Välj intervall för avståndsplottning: 0,01,

0,05, 0,1, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 eller 10,0

distansenheter.

Tid Välj intervall för tidsplottning: 1, 5, 10

eller 30 sekunder eller 1 minut.

Använt minne Procentandelen minne som används för

spåret som registreras.

Tips! Använd fönstret för användarkort för att kontrollera

hur många punkter som registrerats i

respektive spår

Sänd spår Alternativet har tagits med för

kompatibilitet med äldre enheter. Din

Simrad-återförsäljare kan lämna mer

information.

Ta bort spår Data i spåret som valts för registrering

(se ovan) tas bort.

Larm Summer Larmsignalen hörs om larmet är aktiverat och om

följande inträffar:

Ankomstradie Båten är närmare destinationen eller en girpunkt än

larmets utlösningsvärde

Ankarlarm Båten förflyttar sig mer än larmets utlösningsvärde

XTE Båten förflyttar sig mer ur kurs än CDI-skalan

Fara Båten kommer närmare en farlig girpunkt än larmets

utlösningsvärde

För grunt 1 /5 sek Djupet är mindre än larmets utlösningsvärde

För djupt 1 /2 sek Djupet är större än larmets utlösningsvärde

Fisk 1 kort pipsignal

Ekot matchar en fiskprofil

Temperatur 1 /2 sek Temperaturen är lika med larmets utlösningsvärde

Temp.ändringstakt

Låg batterispänning

Låg bränslenivå

Förlust av

DGPS-fix

Förlust av

GPS-fix

Förlust av

AIS-mottagarkommunikation

1 /2 sek Temperaturens ändringstakt är lika med larmets utlösningsvärde

1 /2 sek Batterispänningen är lägre än larmets utlösningsvärde

1 /2 sek Låg återstående bränslenivå är lika med larmets utlösningsvärde-

på en båt med flera tankar kan du ställa in

separata larm för varje tank

enheten kan inte ta emot DGPS-signalen (signal, WAAS or

EGNOS)

enheten kan inte ta emot GPS-signalen (det här larmet är

alltid på)

NX40/45 tar inte längre emot kommunikation från AISmottagaren

(larmet är på när AIS är aktiverat)

Farligt fartyg Ett annat fartygs TCPA/CPA är mindre än utlösningsvärdet

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


18-8 Inställningar > AIS

> AIS

Obs! Den här funktionen kräver en AISmottagare.

Typfilter Fartygstyper som inte markeras

filtreras bort från sjökortet.

Standardinställningen är att alla typer

är aktiverade, vilket medför att alla

fartyg visas på sjökortet.

Distansfilter Fartyg utanför radien som valts från

aktuell position filtreras bort från

sjökortet. Standardinställningen är

300 nm, vilket medför att alla fartyg

inom den här distansen visas på

sjökortet.

Fartfilter Fartyg med en lägre hastighet än

det valda värdet filtreras bort från

sjökortet. Standardinställningen är 0

nm, vilket medför att alla fartyg visas

på sjökortet.

Visa bara farliga Visa bara fartyg med TCPA/

CPA som ligger under värdena för

utlösning. Det här filtret åsidosätter

alla andra filteralternativ.

Larm farligt fartyg Om alternativet har

aktiverats utlöses ett larm om både

TCPA och CPA ligger under värdena

för utlösning.

Obs! Även om den här inställningen är avaktiverad

visas fortfarande farliga fartyg på

sjökortet.

TCPA-gräns Ange gränsen för tid till närmaste

passage av fartyg.

CPA-gräns Ange gränsen för närmaste passage

av fartyg.

Beräknad kurs Visa kursen för alla fartyg baserat på

aktuell SOG och COG.

Avståndsringar Visar ett valbart antal avståndsringar

runt båten. Ringarna ritas i multipler

av aktuell sjökortsskala.

Närhetslarm Om det här alternativet aktiveras

utlöses ett larm om ett AISfartyg

kommer inom radien för

närhetslarmet.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 93


94

A

B

C

Givare - djupen

mäts under den

här

Djupen

mäts

under

denna

Djupen mäts

under denna

18-9 Inställningar > Loggar

> Loggar

Nolla färddist Det här återställer färddistansen till

noll.

Nolla totaldist Det här alternativet återställer

totaldistansen till noll.

Nolla motortimmar Använd det här alternativet

om du vill återställa motortimmarna

till noll. Det kan vara användbart

efter motorservice eller för att räkna

motortimmar mellan serviceintervall.

18-10 Inställningar > Larm

> Larm

För alla larm gäller att du väljer för att aktivera

larmet eller för att avaktivera larmet. Det finns ett

utlösningsvärde för de flesta larm. Larmsignalen hörs

varje gång larmvärdet passerar utlösningsvärdet.

Larmsignalen för Fara kommer t.ex. att höras om

båten kommer närmare en farlig girpunkt än vad

utlösningsvärdet är, medan larmsignalen Ankare hörs

om båten rör sig mer än utlösningsvärdet.

Du kan visa larmstatus i datafältet. Larmets status visar

symbolen för alla larm som är aktiverade. Symbolen är

normalt svart och blir röd om larmet utlöses.

18-11 Inställningar > Enheter

> Enheter

Distans nm (distansminut), mi (miles) eller

km (kilometer)

Avstånd, litet ft (fot) eller m (meter)

Fart kn (knop), mph (miles per hour) eller

km/tim (kilometer per timme)

Djup ft (fot), m (meter) eller fa (famnar)

Höjd ft (fot) eller m (meter)

Bränsle Liter, USGal (US gallons) eller ImpGal

(imperial gallons)

Kompass ° T (sann nord) eller ° M (magnetisk

nord)

Temperatur ° F (Fahrenheit) eller ° C (Celsius)

Vind (tillval) Kräver ett vindinstrument: Sann eller

Skenbar

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Obs! Enheterna för vindhastighet är samma som

hastighetsenheterna.

Tryck Kräver SmartCraft: kPa eller psi

Baro Kräver en VHF-mottagare med barometer

som ansluts via NavBus: InHg eller mB.

18-12 Inställningar > Kommunikation

Använd funktionen om enheten är ansluten till andra Simradinstrument

via ett kompatibelt NMEA-instrument.

> Kommunikation

NMEA ut NMEA används i allmänhet tillsammans

med instrument från tredje part. Välj

alternativet om du vill överföra NMEAmeningar,

till exempel till en autopilot.

NMEA-data Använd det här för att ange vilka NMEAmeningar

som ska överföras.

Lat/long decimaler Välj det antal decimaler som ska

användas för latitud och longitud som

överförs i NMEA-meningar.

18-13 Inställningar > Kalibrera

> Kalibrering

Fart Det här kalibrerar hastigheten från

en skovelhjulsgivare som är ansluten

till enheten. Kalibrering kan behövas

eftersom olika typer av skrov har olika

flödesegenskaper.

Obs! För exakt beräkning ska hastigheten från en

GPS-mottagare vara högre än 5

knop och hastigheten från en annan

skovelhjulsgivare ska vara mellan 5 och

20 knop.

Bäst resultat uppnås vid lugnt väder där vattnet är så lite

strömt som möjligt (bäst vid hög- eller

lågvatten).

Kalibrera hastighet Färdas med konstant, känd

hastighet.

Kalibrera hastighet

Fart > > ändra den visade hastigheten till verkligt värde

>

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 95


96

Fartfilter Vågor och vind gör att hastigheten

från skovelhjulets givare varierar

något. För att avläsningarna ska bli

stabila beräknar enheten värdena

genom att utföra flera mätningar och

sedan beräkna medelvärdet. Ställ in

fartfiltret på lägsta möjliga värde som

ger stabila avläsningar. Intervallet är

1 till 30 sekunder eller Av (0).

Temperatur Fabriksinställningarna bör vara

tillräckligt noggranna för normal

användning. För att kalibrera

temperaturavläsningen mäts vattnets

temperatur först med en termometer

som man vet stämmer.

Använd markörknapparna för att visa rutan med

temperaturavläsningen. Öka eller

sänk sedan värdet så att det matchar

den uppmätta temperaturen.

Temperaturen kan ställas in från 0 °

till 37,7 °C (32 ° till 99,9 °F) med en

upplösning på 0,1 °-enhet.

Gå till menyn Enheter under Inställningar för att växla

mellan enheterna ° F (Fahrenheit) och

° C (Celsius).

Temperaturfilter Vattnets turbulens och

strömmar gör att temperaturen

varierar något. För att avläsningarna

ska bli stabila beräknar enheten

värdena genom att utföra flera

mätningar och sedan beräkna

medelvärdet. Ställ in temperaturfiltret

på lägsta möjliga värde som ger

stabila avläsningar. Intervallet är 1 till

30 sekunder eller Av (0).

Köloffset En djupgivare mäter djupen under

den plats där givaren är monterad

på båten, vanligtvis i båtens botten.

Enheten beräknar de djup som ska

visas genom att lägga till kölens offset

till alla uppmätta djup.

A Ha köloffset på noll för att visa djup under givaren.

B Ange en positiv köloffset för att öka det djup som

visas. För att t.ex. visa det totala

djupet under ytan, anger du givarens

djup under ytan.

C Ange en negativ köloffset för att minska det djup som

visas. För att t.ex. visa djupet från

båtens undersida, anger du djupet

för båtens djupaste del under givaren

som minusvärde.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Fartområde Maximal avläsning som visas på en

analog båthastighetsmätare. Välj ett

område som lämpar sig för din båt.

Bränsle

18-14 Inställningar > Tid

> Tid

Lokal tidsskillnad Skillnaden mellan lokal

tid och UTC (GMT). Ändra lokal

tidsskillnad när sommartid börjar och

slutar. Intervallet är 0 till ± 13 timmar

i 30-minuters steg.

Ange lokal tidsskillnad

Välj Lokal tidsskillnad > >

Tidsformat Alternativen är 24 timmar eller 12

timmar.

Datumformat Alternativen är dd/MMM/åå, MMM/dd/

åå,

dd/MM/åå eller MM/dd/åå.

18-15 Inställningar > Favoriter

Läs avsnitt 2.

18-16 Inställningar > Simulera

> Simulera

Simulera

Läge Det finns två alternativ för Läge:

Normal Simulerar att båten färdas från vald

startpunkt med en viss hastighet och

riktning. Alternativen som krävs för

Normal är:

Fart: Den simulerade båthastighet som ska användas.

Kurs: Den simulerade kursen över grund.

Obs! För att välja startpunkt går du till sjökortsfönstret

innan simuleringen startas. Därefter:

Om du vill starta simuleringen från båtens position

trycker du på för att växla till läget

för centrering på båtens läge.

Om du vill starta simuleringen från en annan punkt

flyttar du markören till denna punkt

på sjökortet.

! CAUTION

! WARNING

Koppla aldrig

simuleringsläget DANGER

in

när

enheten

sjöss.

navigerar till

CAUTION

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 97


98

Tips! Använd markören för att beräkna en kurs.

Tips! När båten förflyttar sig varierar du kursen för

att simulera att båten förflyttar sig ur

kurs.

Demo: Simulerar en båt som färdas längs en

rutt och visar automatiskt olika

enhetsfunktioner. De alternativ som

krävs för Demo är:

Fart: Den simulerade båthastighet som ska användas.

Rutt: Den rutt som ska följas.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


19

Installation

19-1 Installation: Vad levereras tillsammans

med min NX40/45?

• NX40/45-bildskärmsenhet

• skydd för bildskärmsenheten (placeras över

bildskärmen när den inte används)

• frontram (montera den här efter installation av

bildskärmsenheten).

• strömkabel

• monteringsbygel och låsvred

• skruvar för bygelmontering (5 stycken

gängskärande skruvar (14 Gauge))

• skruvar för infälld montering (4 stycken

gängskärande skruvar (8 Gauge))

• SimNet-strömkabel med terminering

• AT40 SimNet-omvandlare

Simrad-väska - innehåller följande artiklar:

• mall för infälld montering

• rengöringsduk för LCD

• garantikort


NX40/45 installations- och driftshandbok

! CAUTION

! WARNING

Se till att eventuella hål

som skärs DANGER ut placeras

på säkra ställen och som

inte försvagar CAUTIONbåtens

konstruktion. Kontakta en

kvalificerad båtbyggare

om du är tveksam.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 99


100

! WARNING

DANGER

CAUTION

Montera ingen del där

den kan användas

som handtag, där den

kan bli dränkt i vatten

eller där den kan störa

körning, sjösättning eller

upptagning av båten.

Montera ingen del eller

kabel inom 0,5 m (20”)

från en radarantenns

plan eller inom 1 m (3

fot) från en kompass eller

elektronisk bruskälla,

t.ex. motorer, lysrör och

växelriktare.

Krossa, kläm eller sträck

inte kabeln vid montering.

Fäst kabeln med

regelbundna mellanrum.

Se till att inga kontakter

eller exponerade ingångar

befinner sig på en blöt

plats.

Om de medföljande

kablarna är för långa

ska de inte kapas. Rulla

istället upp dem. De flesta

kablar kan förlängas med

förlängningskablar från

Simrad. Använd inte fler

än en förlängningskabel.

19-2 Installation: Alternativ och tillbehör

• Extra skovelhjul.

• SD-kort med C-MAP NT-MAX-, NT+- eller NTsjökortskort.

Givare och instrument, tillval

Externa larm: Lampor eller ekolodssändare i båten som

avger larmsignaler, vilka fortplantas genom båten.

GPS- eller DGPS-antenn

Ekolodsgivare: För djuplodning och fisksökning.

Hastighets-, djup- och temperaturgivare

Bränslegivare: För bränslefunktioner. Enheten kan

använda följande bränsleflödesgivare (tillval) som

monteras på en eller två motorer:

Simrad-bensingivare

• SmartCraft-bränslegivare

SmartCraft: Med en eller två Mercury bensinmotorer

med SmartCraft-funktion kan enheten visa motordata

och trim och kan styra trollingshastigheten.

Radar: För radarfunktioner. Ett radarsystem av typen

Simrad 2 kW, 4 kW eller 6 kW måste vara installerat.

Andra instrument: Enheten kan ta emot data från

andra instrument och skicka data till andra instrument.

Din Simrad-återförsäljare kan lämna mer information.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


Anslutningar

A B C D E F

AT40

till SimNet

G

A EKOLOD: ekolod

Givare

B Video in: Videoingång

(Analog komposit

[NTSC-PAL])

C Kommunikation

Används inte

D GPS: SimNet AT40-port

E Bränsle/Nav: - Bränsle

Givare -

SmartCraft-gateway

F Radar: Simrad

radarprocessor

G Strömkabel

Kablage

Ledare Funktion

Röd Positiv pol in, 10 till

35 V likström

Svart Jord: negativ pol,

NMEA-jord (anslut

båda de svarta

ledarna till jord)

Vit NMEA ut

Gul Autostart - Anslut till

röd ledare (positiv

ström in) för att

aktivera autostart

Ingen autostart -

Ansluts inte eller

ansluts till svart

ledare (jord)

Grön Extern larmutgång

eller ljussignal,

växlar till jord vid

larmförhållanden,

max. 200 mA

Brun Används inte

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 101


102

19-3 Installation: Bildskärmsenheten

Börja med att välja en passande plats där

bildskärmsenheten till NX40/45 kan monteras:

• Överväg vilken som är den bästa platsen för

visning och användning av NX40/45. Det är oftast

en plats i skuggan som är fri från hinder.

• Minst100 mm (4”) från kompassen, minst

300 mm (12”) från radiosändare och minst 1,2 m (4

ft) från en antenn.

• För optimal prestanda och pålitlighet bör enheten

monteras där den inte utsätts för direkt solljus eller

vatten i onödan, och där den är skyddad mot annan

fysisk skada som kan uppstå vid kraftig sjögång.

• Om bildskärmen monteras på bygel bör det göras

på en plan yta som inte är utsatt för överdriven

vibration.

• Välj en plats med tillräckligt utrymme för kablarna

och där strömkällan går att komma åt.

• Kontrollera att kablar och andra hinder inte

befinner sig i vägen när du ska borra hål.

Det finns två monteringsalternativ:

Infälld montering av NX40/45

• Tejpa fast mallen för infälld montering på den

monteringsplats som valts.

• Borra ett starthål för respektive hålsågning som

visas på mallen, innan det större hålet sågas med

hålsågen.

• Såga sedan hela vägen runt insidan på den

utskurna linjen, för att ta bort det skräpmaterial

som visas på mallen.

• Kontrollera att enheten passar i det utskurna

hålet. Justera passningen med en fil om det

behövs.

• Välj ett borr på 2-3,5 mm beroende på hur hårt

materialet du borrar i är. Hål med mindre diameter

krävs i mjukare träslag, medan större hål behövs

vid montering i hårt material som t.ex. glasfiber (vi

rekommenderar 3,5 mm (1/8”) för glasfiber och

aluminium).

• Använd borret för att borra de fyra starthålen till

de skruvar (8 gauge) som enheten ska fästas med.

De är markerade i monteringsmallens hörn.

• Anslut alla kablar på enhetens baksida innan

enheten fästs i bygeln.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


• Dra åt enheten ordentligt med de fyra

gängskärande skruvarna (8 gauge).

Obs! De fem gängskärande skruvarna (14G) är endast

avsedda för bygelmontering.

• Avsluta monteringen genom att trycka fast

frontramen.

Bygelmontering av NX40/45

Ett alternativ till infälld montering av NX40/45 är

bygelmontering. Metoden har fördelen att skärmen

enkelt kan plockas loss när den inte används. Skärmen

kan vinklas för bästa möjliga visningsvinkel när den är

monterad på bygeln.

Obs! När enheten är placerad på monteringsbygeln går

det inte att vrida den åt vänster eller åt höger.

• Använd monteringsbygeln som mall för markering

av de fem skruvhålens placering.

• Välj ett passande borr (Obs! större starthål kan

behövas vid montering på glasfiber) och borra de

fem starthålen på de markerade platserna.

• Fäst monteringsbygeln med de fem gängskärande

skruvarna (14G).

• Skjut NX40/45 på plats i bygeln och dra åt den

med bygelvreden.

• Avsluta monteringen genom att trycka fast

frontramen.

Instrumentbräda

Ram Skruvar, 8 gauge

Vred

Monteringsbygel

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 103


104

Svart

Svart

Svart

19-4 Installation: Strömkabel

Strömkabeln har en svart tätningsmanschett och lösa

ledare.

• Koppla instrumentet för automatisk start om

du vill att det ska startas tillsammans med båtens

tändning, eller för att registrera motortimmar,

eller om instrumentet måste summera totalt

förbrukad bränslemängd (till exempel om Simrads

bensingivare har installerats eller om SmartCraft

utan bränslenivågivare har installerats). I annat fall

kopplar du för huvudström.

• Huvudström

Strömkabel

Röd

Gul

Svart

• Automatisk start/avstängning

När enheten är kopplad för Automatisk start kommer

enheten att startas samtidigt som tändningen vrids på.

Om du vill att enheten ska stängas av när tändningen

vrids av ska du ställa in den på Automatisk avstängning

Strömkabel

Gul

Röd

Svart

Säkringar 2 A

• Dra kablar till eventuella externa sumrar eller

lampor. Larmutgången kopplas till jord för att

aktivera larmet. Om strömmen är högre än 200 mA

monterar du ett relä.

• Anslut ström-/datakabeln till den svarta

anslutningen på bildskärmsenheten och vrid

tätningsmanschetten för att låsa anslutningen.

Strömkabel

Röd

Grön

Externa sumrar

eller lampor

Säkring 2 A

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok

Huvudbrytare

12/24 V likström

Tändning

Tändningslås

Huvudbrytare

12/24 V likström


19-5 GPS-antenn

Installera en antenn

Installera den SimNet-kompatibla antennen via AT40

SimNet-omvandlaren eller SimNet-kopplingarna. Läs

antennens installationshandbok

19-6 Installation: Ekolodsgivare

Anslut givaren till den blå enhetskontakten och dra åt

tätningsmanschetten.

Vid inställning

• a) ställ in Ekolod som

• b) ställ in ekolodsalternativen

Blå

19-7 Installation: Bensingivare

Montera bensinsatsen (tillval) genom att följa

instruktionerna som levererades med satsen.

Obs!

• SmartCraft-motorer har bränsleflödesgivare och

därför behövs inte Simrad-bränslegivare.

• Montera två satser om du har dubbla motorer.

• Koppla enheten för automatisk start.

Vid inställning:

a) ställ in bränsledata

Vit

Ekolodskabel

Bränslegivarkabel

! CAUTION

! WARNING

MOB fungerar inte om

enheten DANGER

inte har en GPSfix.

CAUTION

! CAUTION

! WARNING

Montera inte

genomgående DANGER plastgivare

i träskrov. Det kan

orsaka skrovläckage.

CAUTION

Montera inte bronsgivare

i stålskrov. Det orsakar

elektrolytisk korrosion

som kan skada skrovet

eller givaren.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 105


106

19-8 Installation: SmartCraft

Om båten har en eller två SmartCraft-anpassade Mercurybensinmotorer

ansluter du enheten till SmartCraftmotorerna

med tillvalsutrustningen SmartCraft-gateway.

Bildskärmsenheten kan visa motordata och trim och kan

styra trollingshastigheten.

Obs!

• Montera en enda gateway för båtar med en motor

och en dubbel gateway för dubbla motorer.

• SmartCraft-motorer har bränsleflödesgivare och

därför behövs inte Simrad-bränslegivare.

• Om bränsletanken inte har SmartCrafts

nivågivare, kopplar du för automatisk start.

Ange inställningsdata för SmartCraft vid installation.

Information om installation, inställning och användning

av SmartCraft finns i SmartCraft Gateways Installations-

och driftshandbok.

Vit

SmartCraft-gateway

19-9 Installation: Radar

Installera Simrad-radarn enligt beskrivning i

installationshandboken som levereras med radarn.

Läs den viktiga säkerhets- och varningsinformationen

samt riktlinjerna om plats och koppling noggrant INNAN

du installerar radarn.

RADAR

Radarkabel

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


19-10 Installation: Andra NMEA

0183-instrument

NMEA är en branschstandard för att koppla ihop

instrument. Enheten kan:

• Ta emot och visa vindens hastighet och riktning

från ett kompatibelt tillvalsvindinstrument.

• Ta emot och visa uppgifter om djup, båtens fart

från skovelhjulsgivaren och vattentemperatur från

ett kompatibelt tillvalsinstrument.

• Ta emot data från en kompatibel GPS-tillvalskälla.

• Skicka GPS-position och andra navigeringsdata

till en autopilot eller något annat instrument. En

autopilot kräver APB-, APA- och VTG-meningar.

Under installationen för sändning av NMEA-data till

andra instrument ställs NMEA ut på och man

anger vilka NMEA-data som ska skickas.

19-11 Installation: AIS-mottagare

En Simrad AIS-tillvalsmottagare kan anslutas till

enheten. Mottagaren måste vara ansluten till Bränsle-/

Nav-porten på enheten, stift 3 (vit) +NMEA in, stift 1

(svart/skärmning) till jord (inte -NMEA).

Obs!

• Strömkällan som används av AIS-mottagaren ska

ha gemensam jord med AT40 SimNet-omvandlaren

Bränsle

TXDR/

Smartcraft

Vit

Svart

Gul Används inte

Strömkabel

Grön Används inte

Röd Används inte

Vit + NMEA in

Svart Jord

Vit NMEA-utgång

Svart NMEA jord

Tillbehörskabel NMEA/bränsle/

Smartcraft

(AA002464)

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 107


108

19-12 Installation: Inställningar och test

Inställningar och test

• Sätt ett skydd på alla oanvända anslutningar

på bildskärmsenhetens baksida. Se till att alla

anslutningar är inkopplade och att bildskärmsenheten

är på plats.

• Om bildskärmsenheten är bygelmonterad justerar

du lutning och vridning för bästa visning och drar åt

vredet för hand.

• Sätt i eventuellt C-MAP-sjökortskort.

• Slå på instrumentet. När enheten startas för

första gången visas en installationsmeny:

• i Välj önskat språk.

• ii Ändra data vid behov.

• iii När inställningsdatan är korrekt trycker du på

.

• Du kan ändra data vid ett senare tillfälle.

• Ange data för att ställa in enheten efter dina

behov och för att ställa in eventuella tillvalsgivare

eller -instrument.

• Gå till satellitfönstret och kontrollera att enheten

fångar upp GPS-satelliter. Vänta på att GPSmottagaren

startar och att fixtypen ändras från

“Hämtar” till “GPS-fix”. Det bör ta mindre än två

minuter.

• Genomför en testkörning för att kontrollera att

navigeringsutrustningen fungerar på rätt sätt, i

synnerhet om en radiosändare eller radar används.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


20

ALLMÄNT

Specifikationer

NX45 Storlek: 256 mm (10,08 tum)

H x 385 mm (15,16 tum) B x 78,5

mm (3,09 tum) D. Se till att det

finns 3 mm utrymme på respektive

sida för skyddet.

NX45 Bildskärm: 307 mm (12,1

tum) diagonal, TFT i färg, 800 x 600

bildpunkter.

NX40 Storlek: 190 mm (7,48 tum) H

x 285 mm (11,22 tum) B x 76,8 mm

(3,02 tum) D. Se till att det finns 3

mm utrymme på respektive sida för

skyddet.

NX40 Bildskärm: 213,4 mm (8,4

tum) diagonal, TFT i färg, 800 x 600

bildpunkter.

Bakgrundsbelysning: Skärm och

knappar

Matarspänning: 10,5 till 32 V likström.

Matarström: 13,8 V

• Min. 350 mA - ingen

bakgrundsbelysning.

• Max 1A - full bakgrundsbelysning.

Extern summer eller ljussignal:

Kontakt med jord ger aktivering av

larm, 30 V likström, max. 200 mA.

Driftstemperatur: 0 ° till 50 °C (32 ° till

122 °F)

LARM

• Användarinställda: Ankomstradie,

ankare, XTE, fara, för grunt,

för djupt, fisk, temperatur,

temperaturfrekvens, svagt batteri,

lite bränsle (tillval), förlorad DGPSfix,

radarskyddszon, farliga AISfartyg

GPS-NAVIGERING

Sjökortskort: C-MAP SD Card (NT-

MAX, NT+ eller NT)

Användarkort: SD Card

Girpunkter: Upp till 3 000,

med standardnamn eller

användardefinierade alfanumeriska

namn med upp till åtta tecken.

Rutter: 99 rutter med upp till 500

punkter vardera

Spår: Efter tid eller distans, 10 spår

med 2 000 punkter.

Sjökortsnollpunkter

• 121 sjökortsnollpunkter (läs nästa

sida)

• En användardefinierad

sjökortsjustering.

Sjökortsskala: 0,05 till 4 096 nm för

sjökort (sjökortsberoende) ned till

0,01 nm i plotterläge.

LETA FISK MED EKOLOD

(Tillvalsutrustningen djupgivare krävs)

Djupintervall: 1 m (3 fot) till 1 000 m

(3 300 fot)

Ekolodssignal:

• Effekt: Variabel, upp till 600/1000 W

RMS

• Dubbla frekvenser: 50 kHz och 200

kHz

Tid för inhämtning av djup efter start:

• Vanligtvis 2 sekunder vid 30 m (100

fot)

Temperatur:

• Område 0 ° till 37,7 °C (32 ° till

99,9 °F)

• Noggrannhet på 0,1 °.

Hastighet (från skovelhjulsgivare):

• 1 till 96,6 km/tim (57,5 mph, 50

kn).

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 109


110

BRÄNSLEDATOR

(Tillvalsutrustningen bränslegivare

krävs)

Motortyper:

• Tvåtakts utombordare med förgasare

och EFI bensinmotorer: 50 till 300

hk.

• Fyrtakts utombordare,

bensinmotorer: 90 till 300 hk.

• Inombordare, bensinmotorer: 70 till

400 hk.

Flödestakt:

• Minst: 5 liter per timme (1,3 U.S.

gallons per tim).

• Maximalt: 130 liter per timme (34 U.S.

gallons per tim).

KOMMUNIKATION

Data omvandlas av AT40 från

SimNet/NMEA2000 till NMEA0183

(TX) och vice versa (RX)

• Ingångar från kompatibla

instrument:

APA, BWC, DPT, GLL, GSA, GSV,

HDG, HDT, HSC, MTW, MWV, RMB,

RMC, RSA, VHW, VTG, VLW och ZDA

• Utgångar till kompatibla instrument:

APB, BWC, BWR, BBT, DPT, GGA,

GLL, SDG, HDM, HDT, MTW, MWV,

RMA, RMB, RMC, VHW, VTG, VLW,

VWR, WPL, XTE, ZDA och ZTG

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok

NMEA: NMEA 0183 ver 2, 4 800

baud

• Ingångar från kompatibla

instrument:

BWR, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV,

HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, RMC,

VHW, VTG och DBT

• Utgångar till kompatibla instrument:

APA, APB, BWR, DBT, DPT, GGA,

GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, MTW,

VHW, VLW, VTG, XTE

UPPFYLLER FÖLJANDE

STANDARDER

EMC:

• USA: FCC del 15 klass B.

• Europa: (CE) EN301843-1

• Nya Zeeland och Australien: (C Tick)

IEC60945.

Miljö: IPx6/IPx7/CFR46 (med

korthållare och anslutningar på

plats)

Video

75Ω BNC-anslutning

• . Stöd för de

flesta PAL- och NTSC-format. (PAL

BGHI, PAL N, Combination PAL N,

PAL M, NTSC M, NTSC N, NTSC 4,43,

NTSC-Japan och SECAM)


Fysiska mått (mått i mm)

213.4

285

213.4

307

285

385

307

Simrad NX40

385

Simrad NX45

190

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 111

12

190

12

77

256

77

12.3

256

12.3

80.3

80.3


112

Lista över sjökortsnollpunkter

Adindan Afgooye AIN EL ABD 1970

American Samoa 1962 Anna 1 Astro 1965 Antigua Island Astro 1943

ARC 1950 ARC 1960 Ascension Island 1958

Astro Beacon ‘E’ 1945 Astro DOS 71/4 Astro Station 1952

Astro Tern Island (Frig) 1961 Australian Geodetic 1966

Australian Geodetic 1984

Ayabelle Lighthouse Bellevue (IGN) Bermuda 1957

Bissau Bogota Observatory Bukit Rimpah

Camp Area Astro Campo Inchauspe 1969 Canton Astro 1966

Cape Cape Canaveral Carthage

Chatham Island Astro 1971 Chua Astro Co-ord. Sys.1937 Estonia

Corrego Alegre Dabola Deception Island

Djakarta (Batavia) DOS 1968 Easter Island 1967

European 1950 European 1979 Fort Thomas 1955

Gan 1970 Geodetic Datum 1949 Graciosa Base Sw 1948

Guam 1963 Gunung Segara GUX 1 Astro

Herat North Hermannskogel Hjorsey 1955

Hong Kong 1963 Hu-Tzu-Shan Indian

Indian 1954 Indian 1960 Indian 1975

Indonesian 1974 Ireland 1965 ISTS 061 Astro 1968

ISTS 073 Astro 1969 Johnston Island 1961 Kandawala

Kerguelen Island 1949 Kertau 1948 Kusaie Astro 1951

L. C. 5 Astro 1961 Leigon Liberia 1964

Luzon M’Poraloko Mahe 1971

Massawa Merchich Midway Astro 1961

Minna Montserrat Island Astro 1958 Nahrwan Masirah Is.

Oman

Nahrwan United Arab Emirates Nahrwan Saudi Arabia

Naparima, BWI

North American 1927 North American 1983 North Sahara 1959

Observatorio Meteorolog. 1939 Old Egyptian 1907 Old

Hawaiian

Oman Ord. Survey Great Britain 1936 Pico de las Nieves

Pitcairn Astro 1967 Point 58 Pointe Noire 1948

Porto Santo 1936 Provis. South American 1956 Provis. South Chilean

1963

Puerto Rico Pulkovo 1942 Qatar National

Qornoq Reunion Rome 1940

S-42 (Pulkovo 1942) Santo (DOS) 1965 Sao Braz

Sapper Hill 1943 Schwarzeck Selvagem Grande 1938

Sierra Leone 1960 S-JTSK South American 1969

South Asia Tananarive Observatory 1925 Timbalai 1948

Tokyo Tristan Astro 1968 Viti Levu 1916

Voirol 1874 Voirol 1960 Wake Island Astro 1952

Wake-Eniwetok 1960 WGS 84 Yacare

Zanderij

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok


21

Felsökning

Felsökningsguiden har skrivits med

antagande om att användaren har läst och

förstått relevanta avsnitt i denna handbok.

Det är i många fall möjligt att lösa

svårigheter utan att behöva skicka enheten

tillbaka till tillverkaren för reparation.

Följ det här felsökningsavsnittet innan du

kontaktar närmaste Simrad-återförsäljare.

Det finns inga delar som kan servas av

användaren själv. Specialistmetoder och

testutrustning krävs för att säkerställa att

bildskärmsenheten monteras korrekt och

är vattentät. Användare som själva utför

servicearbeten för produkten förlorar rätten

till garanti.

Reparationer av produkten får endast

utföras av en serviceverkstad som godkänts

av Simrad. Om produkten måste skickas till

en serviceverkstad för reparation är det

mycket viktigt att även skicka med givaren/

givarna samtidigt.

Mer information finns på vår webbplats:

www.simrad-yachting.com.

B-1 Allmänna problem

1-1 Enheten startar inte:

• Enheten är konstruerad för

användning i ett 12/24 volts

batterisystem, där spänningen kan

variera mellan 10,5 och 32 volt. Om för

hög spänning används löser en säkring

ut och bildskärmsenheten stängs av.

Kontrollera säkringen.

• Kontrollera att

strömkabelanslutningen på

bildskärmsenhetens baksida

är ordentligt inkopplad och att

tätningsmanschetten är helt på plats.

Tätningsmanschetten måste sitta fast

ordentligt för att anslutningen ska vara

vattentät.

• Mät batterispänningen när batteriet

är belastat - tänd några lampor, radion

eller annan elektrisk utrustning som är

ansluten till batteriet. Om spänningen

är lägre än 12 V:

• - batteripolerna eller polernas

kablar kan ha oxiderat.

• - batteriet kanske inte laddar på

rätt sätt eller kanske behöver bytas

• Se efter längs hela strömkabeln

om det förekommer skador som

skåror, brott, klämskador eller snärjda

sektioner.

• Kontrollera strömkablarna.

• Kontrollera om det förekommer oxid

på strömkabelns anslutning och rengör

eller byt ut den om så krävs.

• Kontrollera säkringarna som finns

på strömkabeln. En säkring kan ha

löst ut trots att den ser ut att vara

hel. Det kan även förekomma oxid på

säkringen. Testa säkringen eller byt ut

den mot en säkring som är hel.

1-2 Det går inte att stänga av

enheten:

• Enheten kan ha kopplats för

automatisk start. I sådana fall går det

inte att stänga av instrumentet medan

tändningen är på.

1-3 Om en ljudsignal hörs från enheten

när den slås på, men inget visas:

• Enheten kanske fungerar men

bakgrundsbelysningen kan vara för

lågt inställd.

B-2 GPS-navigeringsproblem

2-1 Ingen GPS-fix eller lång tid att få

fix vid start:

• Kan inträffa då och då om

antennen inte har fri sikt över

himlen. Satellitpositionerna ändras

kontinuerligt.

• SimNet-kabeln är inte ansluten till

bildskärmsenheten.

2-2 Enhetens GPS-position skiljer sig

från verklig position med mer än 10 m

(33 fot):

• Enheten är i simuleringsläget. Stäng

av simuleringsläget.

• Det normala felet i GPS-positionen

överskrider 10 m (33 fot) under cirka 5

% av tiden.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 113


114

• Under vissa förhållanden kan US

Department of Defence införa ett

avsiktligt och föränderligt fel i GPSpositioner

på upp till 300 m (1 000

fot).

2-3 Enhetens position skiljer sig från

samma position på lokala sjökort:

• Enheten är i simuleringsläge. Stäng

av simuleringsläget.

• Felaktig sjökortsnollpunkt. Välj rätt

sjökortsnollpunkt.

• Sjökortsjusteringen har använts på

fel sätt. Nollställ sjökortsjusteringen

och använd den igen vid behov.

2-4 Kan inte se båten på sjökortet:

• Tryck på för att växla till läget för

centrering på båten.

2-5 Tid eller datum på satellitbilden är

fel eller avstängd:

• Ingen GPS-fix.

• I simuleringsläge. Stäng av

simuleringsläget.

• Lokal tidsskillnad är fel. Lokal

tidsskillnad måste ändras när

sommartid börjar eller slutar.

2-6 Autopiloten reagerar inte på

enheten, inga NMEA-utdata:

• NMEA-utdata har avaktiverats

eller de NMEA-meningar som krävs

är inte aktiverade. Kontrollera NMEAinställningarna.

• Kontrollera att instrumentet är rätt

anslutet.

B-3 Bränsleförbrukningsproblem

3-1 Uppgifter om förbrukat eller

återstående bränsle verkar vara

felaktiga:

• enheten har inte kopplats för

automatisk start.

• Vid kraftig sjögång kan bränsle svalla

fram och tillbaka genom bränslegivaren,

vilket resulterar i felaktiga avläsningar.

Försök installera en backventil mellan

bränslegivaren och bränsletanken.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok

• Bränslevärdet Ställ in återstående

måste återställas efter varje

påfyllning.

• Bränsletanken kanske inte fylls på lika

mycket varje gång på grund av luftfickor.

Det är särskilt märkbart i inbyggda

tankar.

• Bränslegivare slits med tiden och

bör bytas ut efter var 5 000:e liter

bränsle.

3-2 Flödet visar inget bränsle eller låg

bränslenivå:

• Kontrollera

inställt på 1.

att antal motorer är

• Kontrollera att

bränslekabelanslutningar är ordentligt

inkopplade och att tätningsmanschetten

är helt på plats. Tätningsmanschetten

måste vara helt på plats för att ge en

vattentät anslutning.

• En bränslegivare kan vara igensatt.

Om så är fallet tar du bort givaren från

bränsleledningen och blåser försiktigt

genom den i motsatt riktning mot

bränsleflödet.

• Ett bränslefilter mellan

bränslegivaren och bränsletanken

måste installeras enligt

b r ä n s l e i n s t a l l a t i o n s g u i d e n .

Underlåtenhet att göra så upphäver

garantin.

• Kontrollera hela bränslekabeln och

titta efter skador som skåror, brott,

snärjda eller klämda sektioner.

• Kontrollera

rent.

att bränslefiltret är

3-3 För en installation med dubbla

motorer visas bara en flödeshastighet:

• Kontrollera

inställt på 2.

att antal motorer är

3-4 Ojämna avläsningar av

bränsleflödet:

• Bränsleflödesgivaren kan

ha monterats alltför nära

bränslepumpen eller kan vara

utsatt för alltför stor vibration. Läs

installationsinstruktionerna

levererades med bränslegivaren.

som


• Kontrollera om det förekommer läckage

i bränsleledningen eller i bränsleröret i

tanken.

• Värdet för Flödesfilter lämpar sig inte

för motorn. Kontrollera att värdet inte

är inställt på noll och försök sedan öka

värdet tills en stabil flödeshastighet

visas.

3-5 Det finns ingen avläsning av

bränsleekonomi:

• Båten måste färdas genom vattnet för

att generera avläsningen Ekonomi.

• Kontrollera att skovelhjulet på givaren

snurrar fritt och att de två magneterna i

skovelhjulet fortfarande sitter på plats.

B-4 Problem med ekolodsökning

efter fisk

4-1 Enheten fungerar oberäkneligt:

• Kontrollera att det inte sitter skräp

(t.ex. sjögräs, plastpåse) runt givaren.

• Givaren kan ha skadats vid sjösättning,

grundstötning eller av skräp under

färd, osv. Om givaren träffats kan den

ha slagits upp på konsolen. Om givaren

inte har skadats sätter du tillbaka den

på ursprunglig plats.

• När givaren befinner sig mindre

än 0,6 m (2 fot) från bottnen, kan

djupavläsningarna bli inkonsekventa

och oregelbundna.

• Den manuella förstärkningen kan vara

för lågt inställd, vilket kan ge ett svagt

botteneko eller inga fisksignaler. Om

du befinner dig i läget för manuell

förstärkning försöker du öka den.

• Se till att baksidan på givarens undre

yta sitter något lägre än fronten, och

att fronten sitter så djupt ner i vattnet

som möjligt, så att det skapas så lite

bubblor som möjligt av kavitationen.

(läs Installationsanvisningar för

Transom-givare).

• Kontrollera att givarens och

strömkablarnas kontakter på baksidan

av bildskärmsenheten sitter ordentligt

och att manschetterna sitter på

plats. Manschetterna måste sitta fast

ordentligt för att anslutningen ska vara

vattentät.

• Se efter längs hela strömkabeln om det

förekommer skador som skåror, brott,

klämskador eller snärjda sektioner.

• Se till att inget annat fiskeekolod

eller ekolod som kan störa enheten är

påslaget.

• Elektriskt brus från båtens motor eller

något tillbehör kan störa givaren/

givarna och/eller enheten. Det kan

medföra att enheten automatiskt

sänker förstärkningen, såvida inte

manuell förstärkning tillämpas.

• Enheten eliminerar alltså svaga

signaler som t.ex. fisk eller till och

med bottnen från skärmen. Detta kan

man kontrollera genom att stänga

av andra instrument, tillbehör (t.ex.

slagvattenpumpen) och motorn, tills

den störande enheten identifierats. För

att förhindra problem med elektriskt

brus försöker du:

• dra om ström- och givarkablarna bort

från båtens övriga kablage.

• - dra bildskärmsenhetens

strömkabel direkt till batteriet med en

ledningssäkring.

4-2 Bottnen visas inte:

• Enheten kan ha ställts in på Manuell

räckvidd och djupet kanske ligger

utanför denna. Antingen ställer du

in enheten på Manuell räckvidd eller

väljer ett annat djupområde.

• Djupet kan ligga utanför enhetens

räckvidd. Vid Automatisk räckvidd visar

bildskärmsenheten “--.-” för att visa att

bottnen inte hittats. En bild av bottnen

ska komma tillbaka när man åter är i

grundare vatten.

4-3 Bottnen visas för högt upp på

skärmen:

• Enheten kan vara inställd på Manuell

räckvidd och värdet ligger för högt för

djupet. Antingen ställer du in enheten

på Manuell räckvidd eller väljer ett

annat djupområde.

4-4 Bottenekot försvinner eller ger

oregelbunden avläsning när båten rör

sig:

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 115


116

• Se till att baksidan på givarens undre

yta sitter något lägre än fronten, och

att fronten sitter så djupt ner i vattnet

som möjligt, så att det skapas så lite

bubblor som möjligt av kavitationen.

(läs Installationsanvisningar för

Transom-givare om du vill ha mer

information.)

• Givaren kan befinna sig i turbulent

vatten. Luftbubblor i vattnet avbryter

det returnerade ekot och hindrar

enhetens möjlighet att hitta bottnen

eller andra mål. Detta händer ofta när

båten backas. Givaren måste monteras

i en jämnt vattenflöde för att enheten

ska fungera i alla båthastigheter.

• Elektriskt brus från båtens motor kan

störa enheten. Testa andra tändstift.

4-5 Ett dubbelt bottenspår visas:

• Båten kan vara i ett område som

genererar skuggor.

• I grunt vatten kan ekona studsa.

Minska förstärkningsinställningen och/

eller minska ekolodets pulseffekt.

• Minska räckvidden.

B-5 Radarproblem

5-1 Radaröverlagringen visas inte på

sjökortsskärmbilden

• Se till att din båt visas i radarfönstret.

Om den visas men om ingen

radaröverlagring visas kan du zooma

in sjökortsområdet. (Sjökortsområdet

kan vara utanför radarns maximala

räckvidd).

• Inställningarna av tröskelvärden eller

transparens för radaröverlagringen är

inte rätt (läs 18-6).

5-2 Radarn visar bågar och/eller

skuggor

• Sidolobmönster visas ofta som en båge

eller bruten båge. Skuggor är blinda

punkter.

• Om radarn har installerats på lämplig

höjd och plats på båten minskar risken

för sidolobsmönster och skuggor som

orsakas av hinder, t.ex. skorstenar

eller master.

• Om du har problem med det här kan

du behöva placera om radarn. Läs

installationsguiden till din radarmodell

för att få råd.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok

5-3 Radarn visar olika mönster vid

varje svep

• Störningsmönster visas alltid på olika

platser vid varje svep. De kan vara

slumpmässigt utspridda ljusa punkter

eller prickade linjer som sträcker

sig från radarfönstrets mittpunkt till

kanten. Ofta framställs en spiraleffekt.

I allmänhet gäller att ju starkare

störning, desto bredare störningslinjer.

• Använd funktionen för

störningsavvisande för att minska

både störningsmönstren och

störningslinjernas bredd (läs 18-4).

5-4 Radarn visar falska ekon och/eller

bakgrundsbrus

• Falska ekon och/eller bakgrundsbrus

kan bli följden om radarns känslighet

är för hög.

• Försök använd inställningen Auto

för radarförstärkningsläget (läs

18-4). Om det inte fungerar eller om

radarförstärkningsläget redan är inställt

på Auto använder du inställningen för

radarförstärkning och minskar radarns

känslighet.

5-5 Radarn visar flera ekon från samma

objekt

• Flera ekon från samma objekt uppträder

vanligen när du befinner dig i närheten

av ett stort mål och är i de flesta fall ett

övergående besvär.

5-6 Radarn visar slumpmässiga eller

grupperade punkter

• Regnbrus visas ofta som slumpmässiga

punkter som kan sammansmälta

till otydliga ekon i radarfönstret. De

slumpmässiga signalerna returneras

från regn, hagel, isbildning eller snö och

kan resultera i förvirrande visningar.

5-7 Radarn visar slumpmässiga

signaler i mitten

• Havsbrus visas oftast som förvirrande,

slumpmässiga signaler runt båten.

Höga vågor genererar den största

mängden havsbrus.

• Du kan optimera radarfönstret så att

effekterna av havsbrus minskar.


22

Ordlista och navigeringsdata

Lufttemp - Luftens temperatur (kräver en

Simrad 721 VHF-radio).

Larmstatus - Visar symbolen för alla larm

som är aktiverade. Symbolen är normalt

svart och blir röd om larmet utlöses.

Observationsområde - Ett viktigt område

på ett sjökort, till exempel ett område med

begränsade ankringsmöjligheter eller ett

grunt område.

AIS - Automatic Identification System

(automatiskt identifieringssystem). Ett

system där fartygsinformation (plats, kurs,

hastighet, osv.) sänds ut via VHF-radio som

navigeringshjälp för andra fartyg och för att

undvika kollisioner.

Batymetrilinje - En djupkonturlinje på

sjökortet.

Sjökortskort - Ett instickskort som lagrar

sjökortsdata för ett område.

C-MAP-sjökortskort/C-MAPanvändarkort

- Ett instickskort som lagrar

girpunkter, rutter och spår.

CPA - Närmaste passage av fartyg. Det

närmaste avståndet mellan två fartyg

baserat på aktuell kurs och hastighet.

Markör - Symbolen på skärmen.

DTN - Distansen till nästa position som

NX40/45 navigerar till, antingen en girpunkt

eller markören.

Fiskprognos - En uppskattning av hur

sannolikt det är att få fisk baserat på

barometertrycket. Ju fler fiskar som visas,

desto högre sannolikhet (kräver en Simrad

721 VHF-radio).

Växel - Motorns aktuella växel (kräver

SmartCraft).

Gå till - Ett enkelt sätt att navigera direkt

till en girpunkt eller till markörens position.

GPS - Global Positioning System

(globalt lägesbestämningssystem). Ett

satellitbaserat navigeringsverktyg.

Ben - Raka deletapper på en rutt mellan

girpunkter. En rutt med fyra girpunkter har

tre ben.

MMSI - Maritime Mobile Service Identity.

Unikt identifieringsnummer för ett fartyg

som används i Digital Selective Calling

(automatiskt anropssystem).

MOB - man överbord.

MOB-funktion - Börjar navigera tillbaka till

platsen där någon föll överbord.

NMEA - National Marine Electronics

Association.

Räckvidd (radar) - Distansen mellan

radarbildens mittpunkt och den yttersta

räckviddsringen. Skalan visas längst upp

till vänster i radarfönstret.

Avståndsringar - Koncentriska cirklar

som sträcker sig från din båt (vanligen i

radarfönstrets mittpunkt) och som används

för att beräkna distans till objekt. Skalan

visas längst upp till vänster i radarfönstret.

Rutt - Två eller flera girpunkter som länkats

samman i sekvens för att bilda båtens

kurs.

Simnet - Kommunikationsprotokoll som

använder NMEA 2000-standarder.

SmartCraft - En funktion hos Mercury

Marine-motorer för övervakning av

motorprestanda.

TCPA - Tid till närmaste passage av fartyg.

Tid till närmaste passage för två fartyg.

Ekolodsstatus - En översikt över

ekolodsinställningar.

TTN - Tiden till nästa position som NX40/45

navigerar till, antingen en girpunkt eller

markören.

UTC - Universal Time Coordinated eller

Coordinated Universal Time, vilket är

standardvärldstiden som tidigare kallades

Greenwich Mean Time (GMT).

VHF - Very High Frequency. Det

frekvensområde som används av marinradio

och AIS.

Girpunkt - En position som går att ställa

in på enhetens sjökort, till exempel ett

fiskeställe eller en punkt på en rutt.

Väder - En väderuppskattning som baseras

på barometertrycket.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 117118

23

Navigeringsdata

BRG Bäring till destinationen: Bäring till destinationen från båten.

• BRG Bäring till markör: Bäring till markör från båtenCDI Kursavvikelseindikator: När båten navigerar till en punkt visar fönstren för

sjökort och motorväg en parallell linje på båda sidor om den plottade kursen. Dessa

två linjer kallas Course Deviation Indicator-linjer (CDI) (kursavvikelseindikator).

Avståndet mellan den plottade kursen och en CDI-linje är CDI-skalan.

Ställ in CDI-skalan till den maximala distans som båten får avvika från den

plottade kursen. Fönstren för sjökort och motorväg visar CDI-linjer som liknar en

motorväg över vattnet där båten förflyttar sig. Fönstren visar hur mycket båten har

avvikit från den plottade kursen och om båten närmar sig en CDI-linje. Om XTElarmet

har aktiverats aktiveras en larmsignal om båten når en CDI-linje.

COG Kurs över grund: Den riktning i vilken båten rör sig över marken.

CTS Kurs att styra: Den optimala styrkursen för att återgå till plottad kurs.

DTG Kvarstående distans: Distans från båten till destinationen.

ETA Uppskattad ankomsttid: Vid destinationen, under förutsättning att SOG

och COG förblir konstanta.

• DST Distans från båt till markör


SOG Hastighet över grund: Båtens aktuella hastighet över marken. Det är inte

nödvändigtvis samma sak som båtens hastighet genom vattnet eller den hastighet

med vilken den närmar sig destinationen.

STR Styrning: Skillnaden mellan COG och CTS.

TTG Återstående tid: Uppskattad tid tills båten når destinationen.

XTE Spårkorsningsfel: Distansen från båten till närmaste punkt på den

plottade kursen. XTE kan följas av en bokstav: R betyder att styra åt höger för att

återvända till den plottade kursen, L betyder att styra åt vänster.

VMG Uppnådd hastighet: Den hastighet med vilken båten närmar sig

destinationen.

Destination

SOG

(hastighet)

STR

Plottad

kurs

Starta

DTG (distans)

CTS

COG

VMG

(hastighet)

BRG

Båtens position

Destination

Plottad

kurs

CDI-skala

(distans)

Starta

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok

CDI-linje

XTE

(distans)

Båt

position

CDI-skala

(distans)

CDI-linje


24

Meddelanden om överensstämmelse

FCC-redogörelse

Obs! Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna

för en digital enhet, klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Gränserna har tagits

fram för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en normal installation.

Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och

kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga

störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar

inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar

i radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på

utrustningen, ber vi användaren försöka korrigera störningarna med en eller

flera av följande åtgärder:

Rikta eller placera om mottagningsantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren

är ansluten till.

Be återförsäljaren eller en erfaren tekniker om hjälp.

Skärmade kablar måste användas vid anslutning av kringutrustning till de

seriella portarna.

Industry Canada

Driften är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störningar

och (2) enheten måste klara eventuella störningar, inklusive störningar som

kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

Härmed uppger Navico Holding AS att denna NX40/45 uppfyller viktiga krav

och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EC.

Simrad NX40/45 Installations- och driftshandbok 119


NX40/45 Installations- och driftshandbok SE, Dok. nr. MN000838A-G

More magazines by this user
Similar magazines