Läs mer om uppdraget till arkitektkontoren, pdf 16 - Karlskrona ...

karlskrona.se

Läs mer om uppdraget till arkitektkontoren, pdf 16 - Karlskrona ...

.... . . .. .. . . . .. . ... . .... . . ... . .. . . . ... ...

E N N Y S T A D S D E L I

K A R L S K R O N A

... . .... . . . . .. . . . ..

P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G

WTC

K A R L S K R O N A

P O T T H O L M E N


P R O G R A M B E S K R I V N I NN G

En ny attraktiv stadsdel i Karlskrona ska skapas i ett samarbete mellan

Karlskrona kommun och Kärnhem AB. Stadsdelen ska innehålla blandade

funktioner med ca 200 bostäder tillsammans med kontor och butiker. Den

befintliga järnvägsstationen ska förbättras och samordnas med en ny busstation.

På det nuvarande busstorget Kungsplan planeras ett nytt stadsbibliotek. I ett

centralt läge skall även en kontorsbyggnad till World Trade Center finnas.

Helheten ska upplevas som en attraktiv stadsdel och vara en naturlig del av

Karlskrona.

World Trade Center Sydost ska främja internationella affärsrelationer, främst i

Östersjöregionen och Östeuropa och stärka näringslivet och samhällsutvecklingen

i regionen. I WTC ska faciliteter finnas som skapar en naturlig mötesplats för

företag och organisationer. Kontor, utställnings- och konferensanläggningar

samt andra lokaliteter av mycket hög klass skall finnas här. Ambitionen och

målsättningen med projektet är att skapa en helhet i området som ger Karlskrona

ytterligare mervärden.

Huvudman för WTC-organisationen i Sydost är Kärnhem AB. Verksamheter

kommer att drivas genom en organisation med kontor i Växjö, Kalmar och

Karlskrona. En av grundpelarna för WTC är att skapa en plattform för ekonomisk

utveckling. Detta ska bl a göras genom konkreta affärsuppdrag, men också

genom anordande av seminarier, workshops mm.

. ..... . . .. . . . . . . ...


.. .. . . ... . .. . . . ... ....

S Y F T E T med parallella uppdrag är att

få förslag till struktur och gestaltning av området.

Med gatu- och torgrum, strandpromenader,

byggnadsvolymer och trafiktekniska lösningar.

Ett modernt stationsområde för byte mellan tåg,

buss och övriga trafikslag ska också skapas.

WTC skall innehålla faciliteter som skapar

en naturlig mötesplats för företag och

organisationer.

H U V U D M Å L till förslag:

Att skapa en tilltalande entré till staden

Att skapa en ny funktionsblandad stadsdel i

centrala Karlskrona

Ett stationsområde som underlättar

och stimulerar resandet med kollektiva

transportmedel.

Stadsrum som förmår hysa stora trafikmängder

utan att domineras av trafikfunktionerna.

Förbättrad vattenkontakt och nyttjande av

strandområdena.

Ny bebyggelse som tillvaratar det goda

kommunikationsläget och centrala placeringen

i staden.

Förbättra områdets kopplingar till centrum.

Att genom omvandlingen av stadsdelen

minska Karlskronas klimatpåverkan.

Integrera miljöanpassat byggande och hållbar

utveckling.

Omvandlingen av området ska kunna ske i

etapper.

Stadsdelen ska genom sin utformning och

funktion främja social hållbarhet.

Bör vara ekonomiskt genomförbart.

U P P D R A G E T omfattar att gestalta

den yttre miljön med samspel mellan byggnader,

stadsrum, trafikfunktioner och omgivande

vattenområden.

I uppdraget ska följande huvudfrågor studeras

och redovisas:

En övergripande studie över hela

uppdragsområdet med byggnadsvolymer

och dess funktioner, liksom användning

och utformning av privata och allmänna

ytor. Bebyggelsens höjd, karaktär och

tillgängligheten till densamma ska redovisas.

Både godsbangården med godsmagasin

närmast Österleden liksom området väster om

stationen kan exploateras.

Gestaltningen av mötet med Karlskrona stad

för både bosatta och besökare.

Stationsområdets totala uppbyggnad, interna

samband och funktioner.

Kopplingar söderut mot stadens centrum,

liksom genom området och norrut, särskilt för

gående och cyklister.

Ett tydligt tillvaratagande av områdets

strandnära läge.

Trafiktekniska lösningar för den östra

infartsvägen (Österleden). Utformning av

trafikleden i avsnittet längs stranden och

vid mötet med staden samt gaturummets

karaktär inom staden. Lösningar för den

västra infartsvägen (Borgmästarekajen).

Gatan ska utformas med hänsyn till samspelet

med omgivande bebyggelse samt dess

betydelse för sambandet mellan Trossö och

Pantarholmen. Gatans läge kan med fördel

omstruktureras.

Karlskronas höga kulturmiljövärden bör tas i

beaktande.

Ett framtida stadsbibliotek ska inrymmas inom

området. Samnyttjande av lokaler eftersträvas.

Stadsbiblioteket kommer att bli föremål för

annan arkitekttävling.

Styrgruppen för förstudie av nytt

stadsbibliotek har pekat ut Kungsplan som sitt

huvudalternativ.

P R O G R A M B E S K R I V N I N G


. . . .. .. . . . .. . ... . .... . . . .. .. . . . ... ..

M Å L S T A D S -

B E B Y G G E L S E

Området ska omvandlas till blandad

stadsbebyggelse med bostäder, service, kontor

och andra verksamheter. Kontakten med vattnet

skall främst komma allmänheten tillgodo.

.. .... . . .. .. . . . .. . ... . .... . . ...

M Å L

Kommande gatunät och volymer ska förhålla

sig till Trossös kulturhistoriska rutnätsplan på ett

medvetet sätt.

Längs de gator som kommer att utgöra viktiga

stråk genom området bör även utrymme skapas

för kommersiella lokaler.

Området bör gestaltas så att möjligheterna till

intressanta utblickar tillvaratas, att allmänheten

får tillgång till en strandlinje med höga kvaliteter

och begränsad påverkan från trafikstörningar.


Bebyggelse inom Pottholmen ska ha hög grad

av stadsmässighet med karaktär av egen ö.

Lättframkomliga och trafiksäkra samband ska

skapas från stadens centrum (Trossö) mot Pantarholmen

samt vidare norrut för gående och

cyklister.

Gator och allmänna platser inom området ska

upplevas som väl försedda med grönska.

Ytan framför stationshuset ska utformas till en

rektangulär platsbildning i samband med att

Österledens anslutning till staden förändras.

Parkering ska ske på kvartersmark.


M Å L T R A F I K

Stadens huvudinfart, Österleden, går längs

programområdets östra och södra gräns fram

till Borgmästarekajen. Österleden ska behålla

sin kapacitet och fördela trafiken på den yttre

ringen. Ledens barriäreffekt ska minskas och

stadsområdet på ömse sidor funktionellt bindas

samman. Minst en sekundär infartsväg, som också

är bussgata, ska finnas. Åtgärder skall vidtas för

att minska bullerstörningarna från vägen.

Järnvägsområdet till Marinbasen ska kunna

trafikeras efter en spåromläggning.

Gående och cyklisters genomströmning av

området i flera olika riktningar är viktig och bör

underlättas.

M Å L

S T A T I O N S O M R Å D E T

Målet är att det kollektiva resandet ska

underlättas och stimuleras. Karlskrona

stationsområde ska kännetecknas av närhet och

service.

För att åstadkomma närhet krävs:Y TA N G I V E L S E R ( I N R I K T N I N G )

WTC-kontor inkl. konferensanläggning

Resecentrum

Handel/ kommersiella lokaler

Bostäder

P-platser/ lägenhet

Stadsbibliotek

. .. . . . ... .. . . .. ......

Lättillgängligt och överskådligt stationsområde

för resenären. Skyltning och vägledning är

endast nödvändigt som komplement.

Gångvägar som är korta, raka och om möjligt

väderskyddade samt i samma plan.

• Tydliga kopplingar från stationen till staden.

Servicekravet tillgodoses bl a genom att

kringfaciliteter tillskapas som ingår i eller

kompletterar resandet. Genom att utveckla

närområdet till ett betydelsefullt centrum

för näringsliv, service och kommunikation

samt tillvarata utredningsområdets

fastighetsekonomiska förutsättningar kan

kollektivtrafiken stödjas och utvecklas.

Ett viktigt mål är att göra stationsområdet mer

attraktivt och tillgängligt för resenärerna. Det

här är också ett led i att få fler att resa med

kollektivtrafiken.

Stationsplanen framför stationshuset används

idag som busshållplats för regionalbusstrafik

och för busstrafik som ersätter tåg. Utrymme för

denna busstrafik måste finnas även i framtiden

i anslutning till järnvägsstationen. Ytan bör

utvecklas till en torgyta längs med stadens

huvudaxel.

7 000 m 2

1 000 m 2

20 000 m 2

20 000 m 2

0,75

6 000 m 2

M Å L


K A R L S K R O N A S T A D

K A R L S K R O N A S T A D

Karlskrona växer, både företagen och invånarna blir fler. Idag bor cirka 63 000

invånare i Karlskrona och kommunen placerar sig på 18:e plats av Sveriges 290

kommuner när det gäller företagsutveckling. Karlskrona är en teknikstad och känd

världen över för sin IT-, telekom-, tillverknings- och försvarsindustri. Men Karlskronas

näringsliv består också av företag inom media och tjänstesektorn, utbildning, handel

och besöksnäring. Dessutom finns statliga verksamheter som Kustbevakningen och

Boverket i Karlskrona. Blekinge Tekniska Högskola med ca 7 000 studenter finns på

det gamla regementsområdet Gräsvik och 2010 kommer högskolans huvudcampus att

flyttas till området.

. . ... . . .. .. . . .. . ...

Det pågår flera spännande utvecklingsprojekt i

Karlskrona och flera är på väg att starta.

... . ... .. . .. . . . ...Utbyggnad av vindraft tillsammans med

Torsås kommun.

Det byggs 400 nya bostäder per år.

Scandic bygger ett nytt konferenshotell vid

Fisktorget, klart våren 2010.

Utveckling av Stadsmarina vid den befintliga

gästhamnen.

Blekinge Tekniska Högskola fördubblar sina

lokaler i Karlskrona. Klart 2010.

Nytt Stadsbibliotek planeras och är föreslaget

att placeras på Kungsplan.

Det storslagna barocktorget lyfts fram genom

bl a ny utformning för mer utrymme till möten,

torghandel och kommers.

I Hoglands Park pågår ett arbete med

utgångspunkt att bevara, restaurera och

utveckla parken.

Efter en öppen arkitekttävling förbättras

Sveriges Marinbas entré samt Amiralitetstorgets

utformning. Arbetet påbörjas 2009.

Karlskrona är en stad på vatten. För

att ytterligare stärka denna karaktär

planeras flytande flerbostadshus nedanför

Bryggareberget.


____

Karlskrona ligger i Sveriges sydöstra hörn vilket ger oss en central plats – inte minst ur ett europeiskt

perspektiv. Hamnen i Karlskrona har färjetrafik till Polen och flera större industrier har sin verksamhet

förlagd här. Hamnområdet rymmer idag stora möjligheter till expansion för såväl industri med

hamnbehov som ytterligare färjeverksamhet.

Örlogsstaden Karlskrona upptogs 1998 som nummer 560 på Unescos lista över omistliga världsarv.

Staden är internationellt intressant som ett unikt exempel på en konsekvent genomförd, marint befäst

stadsanläggning och sjöarsenal från 1600- och 1700-talen. Karlskrona är också ett riksintresse för

kulturmiljövården.

Det öppna sinnet, den attraktiva livsmiljön, den bästa kunskapen och det växande näringslivet är

Karlskronas fyra hörnstenar.

Karlskrona grundades 1680 och växte snabbt till en av landets största städer. Här byggdes en

marinbas och ett skeppsvarv som skulle säkerställa Sveriges ställning i Östersjön. Under århundraden

har staden, varvet och marinen vuxit och byggt nytt – utan att förlora sitt arv eller riva det gamla.

Stadsplanen med sina unika barockdrag, det gamla varvet och befästningarna är fortfarande idag

levande och flitigt använda beståndsdelar i världsarvet Karlskrona.

K A R L S K R O N A S T A D


. . .. .. . . . .. . ... . ....

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R I N O M

U P P D R A G S O M R Å D E T

MARK OCH VEGETATION

Trossö har två större parker, Hoglands park

och Amiralitetsparken. Hoglands park, som

är Karlskronas paradanläggning, gränsar till

uppdragsområdet i söder. Flertalet träd är

ca 140 år gamla och drygt 30-talet trädarter

är representerade. Ett restaurerings- och

utvecklingsarbete pågår för närvarande i parken

för att förstärka dess kvaliteter och lyfta fram dess

kulturhistoriska värden.

Det finns mycket lite vegetation inom

uppdragsområdet. Den mest framträdande är en

allé med almar på Borgmästarekajen, utanför kv

Pottholmen. Almarna som planterades år 1915

är stora och välväxta, men har drabbats av

almsjuka. En enkel rad almar av sämre kvalitet

fortsätter upp mot brohålan. I strandkanten står

pilar.

Öster om järnvägsstationen står tre lindar och

likaså öster om kv Holmdahl. Träden utgör en relikt

från allén som gick längs den gamla Landbron.

En dunge gamla träd står norr om kv Holmdahl.

En stor och välväxt lind står omedelbart söder om

stationsbyggnaden. I övrigt finns ingen värdefull

vegetation inom stationsområdet.

Inom kv Pottholmen finns en handfull mycket

värdefulla träd. Inom räddningskårens tomt står

bl a två träd söder om kontorsbyggnaden, en

mer än 170 år gammal och mycket stor alm

(Ulmus glabra) och en (Acer pseudoplatanus).

På Järnvägstorget finns två rader med lindar som

planterades år 1978. Kungsplan planterades

med lindar på bussrefugerna år 1988. Öster om

stationsområdet planterades en rad med lindar

år 1993.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp

samt el- optokablar redovisas på speciella

ritningar som bilagor. En mottagningsstation

för elförsörjningen på Trossö och Pantarholmen

är belägen i kv Nauckhoff som gränsar till

uppdragsområdet. Elkablar passerar området till

och från mottagningsstationen.


Karlskrona kommun

Jernhusen Fastigheter AB

Banverket

Michano Business Center AB

Lidl Sverige KB

F A S T I G H E T S K A R T A

U P P D A T E R A


F Ö R U T S Ä T T N I N G A R

B E B Y G G E L S E

Inom området ska följande bebyggelse

finnas kvar: Stationshuset och dess flyglar,

Lokstallarna med dess nuvarande verksamheter,

butiksbyggnaden innehållande LIDL.

Michano Business Center AB, fastighetsägare

till kv Holmdahl har sedan tidigare ambition att

utveckla sin fastighet.

Brandstationen kommer att omlokaliseras

till en annan del av staden. Bensinstationen

kommer att försvinna från området. Stigande

havsvattennivåer ska beaktas.

G Å N G - &

C Y K E L T R A F I K

Cykeltrafiken till och från Trossö leds på

cykelbanor utmed Sunnavägen och utmed

båda sidor av Österleden. Det är flest cyklister

väster om spårområdet. Innanför den yttre

trafikledsringen finns cykelbana endast på

Landbrogatan. Planskilda korsningar för gång-

och cykeltrafik förekommer inte på Trossö.

Omedelbart norr om Brohålan finns en tunnel för

gående under spårområdet. Ramperna är inte

handikappanpassade.

J Ä R N V Ä G S -

T R A F I K

Karlskrona är ändstation på dels Blekinge

Kustbana (Karlskrona - Kristianstad - Malmö

- Köpenhamn) dels på Kust till Kust-banan

(Karlskrona-Kalmar-Växjö-Göteborg). Blekinge

Kustbana har nyligen elektrifierats och ingår

som en del i Öresundstågssystemet. Trafiken

har successivt utökats och idag körs 18 dagliga

turer i bägge riktningarna Karlskrona-Malmö-

Köpenhamn.

Besked har under hösten 2008 kommit om att

Kust till Kust-banan, sträckan Karlskrona-Emmaboda,

skall rustas upp under de närmsta åren.

Redan from januari 2009 utökar Blekingetrafiken

buss- och tågtrafiken på sträckan till 15 dagliga

turer i bägge riktningarna.

B I L T R A F I K

Trossö, som ligger längst ut av ett antal öar, är

Karlskronas centrum. Det geografiskt ocentrala

läget har föranlett kommunen att särskilt besluta

om att Trossö ska vara kommunens kommersiella,

kulturella och administrativa centrum. Av

kommunens drygt 60 000 invånare bor knappt

10 000 på Trossö och öarna utanför (Saltö,

Ekholmen och Stumholmen).

Trafiken på huvudinfarten, Österleden, fördelas

på en kapacitetsstark yttre fördelarring och en

inre ring, som fördelar trafiken inom stadskärnan.

Den yttre ringen leder trafiken till de stora

arbetsplatserna, Marinen och Karlskronavarvet

samt kontor och gymnasieskola inom den

nordöstra kvadranten. Den inre ringen har

avsnitt med miljöprioriterade genomfarter. Trossö

har också en sekundär infart, Sunnavägen -

Borgmästarekajen. Trafikmängden uppgår till

31 500 fordon/vmd på Österleden (norr om

korsningen med Skeppsbrokajen) och 6 200

fordon/vmd på Borgmästarkajen. Samtliga

korsningar på Österleden är ljusreglerade.

S T A T I O N S O M R Å D E

För närvarande pågår en modernisering och

tillgänglighetsanpassning av stationsområdet.

Plattformen för tågtrafiken på Kust till kustbanan

byggs om och stationens båda plattformar

kommer att få plattformstak. Området runt

stationsbyggnaden anpassas så att det

blir enklare för alla resenärer att ta sig in i

stationsbyggnaden och ut på plattformarna.

Dessutom bygger Blekingetrafiken, vid den

norra delen av stationshuset, ett informationstorg

med bl a en sex meter hög informationspelare.

Även inne i stationsbyggnadens väntsal kommer

vissa ombyggnader att göras för att anpassas

till Blekingetrafikens kundservice. Syftet med

pågående åtgärder på stationsområdet är att det

ska bli enklare för alla att resa och det ska vara

trevligare för resenärerna. Enligt planerna skall

åtgärderna vara färdiga under våren 2009.

B U S S T R A F I K

För att kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt

är det angeläget att man enkelt kan byta mellan

buss och tåg. En omläggning av stadstrafiken

är aktuell med start 2009. I en första etapp

av en förändrad stadstrafik kommer nuvarande

centrumhållplats, Affärshuset Kronan, att flyttas

till Parkgatan. Busstrafiken kommer från Parkgatan

att köra ut från centrum via Landbrogatan

- Kungsplan och Borgmästarekajen. Kommunen

har aviserat att man har planer på att bygga nytt

bibliotek på Kungsplan där nuvarande bussterminal

är belägen. Blekingetrafiken och kommunen

är överens om att Blekingegatan, som ansluter

till järnvägstationen, ska vara den framtida körvägen

in och ut från centrum när Kungsplan inte

längre kan utnyttjas.

När Blekingegatan trafikeras är det angeläget

att det finns en modern hållplats anordnad på

Blekingegatan i nära läge intill stationen. Det ska

vara enkelt för resenärerna att byta mellan tåg

och buss. Man bör helst kunna göra detta skyddad

från kyla, vind och regn. Vidare måste det

vara enkelt och trafiksäkert att passera trafikkorsningen

på Järnvägsgatan mellan Blekingegatan

och Landbrogatan.


STATIONSHUSET & FLYGLARNA

BIBEHÅLLS OCH KAN FÖRÄDLAS.

LIDL

BIBEHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK.

LOKSTALLARNA

BIBEHÅLLS OCH FÖRÄDLAS.

PÅGÅENDE VERKSAMHET FÖRUTSÄTTS

UTVECKLAS/KOMLETTERAS

BRANDSTATION

FLYTTAS TILL ANNAN PLATS

BENSINSTATION

FLYTTAS TILL ANNAN PLATS


. . .. . ... . .... . .

I N B J U D A N , A R V O D E

& B E S T Ä L L A R E

Följande kontor har inbjudits att delta:
Arvodet är 200 000 kronor exklusive

mervärdesskatt inkluderat resekostnader.

Arvodet innefattar förslagsställarnas

omkostnader för pressrelease etc.

Beställare: Kärnhem AB

Kontaktpersoner:

• Peter Carlsson, vice vd, Kärnhem AB,

tel: 0470 79 98 97,

e-post: peter.carlsson@karnhem.se

• Hans Juhlin, stadsarkitekt, Karlskrona

kommun

tel: 0455 30 32 67

e-post: hans.juhlin@karlskrona.se

U N D E R L A GFojab

Tengbom

White

. . . .. . ... . .... . . ... . .. . . .

Gehl Architects - Strategi Karlskrona-

Geoteknik

Framkomlighet Järnvägstorgsgatan

– trafik 2020 med Borgmästarekajen

öppen

Ledningskarta

MKB Pottholmen, Trivector Traffic AB

2002

Trafiken på Pottholmen 2020, Trivector

Traffic AB 2003

M Ö T E N &

R E D O V I S N I N G

Samtliga inbjudna kontor inbjuds till en

gemensam presentation av bakgrund,

program och förutsättningar samt besök

på plats.

1.

2.

3.

Startmöte:

Torsdag 29 januari, kl 9:00

Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona

Mellansamtal: Onsdag 4 mars

Plats: Blekinge museum, Karlskrona

Slutpresentation: Onsdag 22 april

Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona

Vid mellansamtal och slutpresentation är

bedömningsgruppen närvarande. Vid

slutredovisning ska följande presenteras:

• Situationsplan i skala 1:1000 som

visar dispositioner för planområdet

samt dess förhållanden till sin

omgivning.

• Fungerande trafikflöden för GC-tågbuss-bil.

• Volymstudie i form av perspektiv,

sektioner och axionometrier som visar

hur förslaget förhåller sig till omkringliggande

bebyggelse.

• Relevanta sektioner.

• Interiörillustrationer.

• Exploateringstal, total BTA

bostads-, kontors- och handelsyta,

enligt förslaget uppskattat antal

bostadslägenheter samt antal

parkeringsplatser.

Förslaget ska i sin helhet levereras på

cd-skiva.

Det står konsulten fritt att under

uppdragets gång kontakta

kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna

vidarebefodrar sedan frågor och svar till

samtliga konsulter.

U T V Ä R D E R I N G &

B E D Ö M N I N G S -

G R U P P

Bedömningen av inkomna analyser sker

på basis av projektets målsättningar samt

de punkter som inkluderars i uppdraget,

se under rubrik Uppdraget.

Bedömningsgruppen producerar en

utvärdering med sammanfattning av sin

diskussion vilket distribueras till alla

deltagande. Karlskrona kommun har

frihet att använda idéer från alla

bidragen i kommande planprogram.

B E D Ö M N I N G S -

G R U P P

För Karlskrona kommun:

Bengt Lingman, näringslivs- & utvecklingschef

Hans Juhlin, stadsarkitekt

Ola Swärdh, planchef

Kim Welser, planarkitekt

Kerstin Johansson, planarkitekt

Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt

Jan-Anders Glantz, projekteringschef

För Kärnhem:

Anders Öman, vd

Peter Carlsson, vice vd

Extern:

Christian Lassen,Tyréns, byggprojektering

Amir El-Sayed, Jernhusen, affärsområdeschef

T I D P L A N


Torsdag 29 januari, kl 9:00:

Uppstarsmöte i Karlskrona konsthall

Onsdag 4 mars: Mellansamtal på

Blekinge museum

Onsdag 22 april: Slutpresentation i

Karlskrona konsthall

Onsdag 6 maj: Bedömningsmöte

Vecka 20: Utvärdering klar, skickas till

alla deltagare.

30 maj

World Trade Centers

Association

More magazines by this user
Similar magazines