28.09.2013 Views

Svensk bruksanvisning till Go Pro

Svensk bruksanvisning till Go Pro

Svensk bruksanvisning till Go Pro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Symbol<br />

på LCD<br />

r1<br />

r2<br />

r3<br />

r4<br />

(förvald)<br />

r5<br />

Symbol på LCD-skärm Funktion<br />

F (standard förval) Videoläge (F står för filma)<br />

P Fotoläge (en bild)<br />

3 Seriebildsläge (3 bilder i rad)<br />

PES Intervallfotografering<br />

Beskrivning Upplösning<br />

Vidvinkel 16:9<br />

Standardupplösning<br />

Vidvinkel 16:9<br />

HD-Video (30 fps)<br />

Vidvinkel 16:9<br />

HD-video (60 fps)<br />

Största möjliga<br />

utsnitt 4:3<br />

HD-video<br />

Full HD 16:9<br />

Högst upplösning<br />

WVGA<br />

(848x480)<br />

720p<br />

(1280 x 720)<br />

720p<br />

(1280 x 720)<br />

960p<br />

(1280 x 960)<br />

1080p<br />

(1920 x 1080)<br />

Bilder per<br />

sekund<br />

(fps)<br />

Symbol på LCD-skärm Funktion<br />

Cnt (förval)<br />

Spt<br />

Denna ikon syns på<br />

skärmen vid punktmätning.<br />

Används förslagsvis<br />

60 när liten filstorlek önskas.<br />

30<br />

60<br />

30<br />

30<br />

vid montering på fordon eller<br />

utrustning och vidvinkel önskas, men<br />

vertikalt utsnitt är mindre viktigt.<br />

samma som r2 men med möjlighet<br />

<strong>till</strong> slow-motionuppspelning.<br />

vid montering på dig eller din<br />

utrsustning och så stort vertikalt<br />

utsnitt som möjligt önskas.<br />

vid montering på fordon eller<br />

<strong>till</strong>behör, för att få högsta kvalitén<br />

på din film. 25% smalare utsnitt<br />

(127° jämfört med 170°) än de andra<br />

upplösningarna.<br />

Genomsnittlig centralvägd mätning är bäst för normalt bruk inom- eller<br />

utomhus.<br />

Punktmätning används primärt vid fotografering från t.ex insidan av en bil<br />

eller en annan mörk omgivning ut i en ljusare miljö. Punktmätning justerar<br />

exponeringen efter scenens absoluta mittpunkt, t.ex vägen framför er istället<br />

för bilens interiör.<br />

Om du vill ha optimal exponering av t.ex föraren, välj Cnt för att basera<br />

exponeringen på ljuset inne i bilen.<br />

Symbol på LCD-skärm Funktion<br />

UP (förvalt) sparar bilder och filmer på normalt vis<br />

UPd<br />

sparar bilder och filmer upp-och-ner så att de kan<br />

visas korrekt på kamerans eller en extern skärm.<br />

LCD-skärmens ikoner blinkar för att påminna dig<br />

om att bilderna sparas upp-och-ner.<br />

Tryck på avtryckaren för att bläddra mellan alternativen. Tryck på På/Av-knappen för att spara det val som<br />

syns på skärmen och forsätta <strong>till</strong> nästa inställningsområde.


Fota med “X” sekunders intervall (time lapse)<br />

Du kan ställa in kameran att ta en bild varje 2, 5, 10, 30 eller 60 sekund, kontinuerligt <strong>till</strong>s du<br />

avbryter. P2 är förvalt och innebär att du tar en bild varannan sekund. Med avtryckaren kan du välja<br />

mellan P2, P5, P10, P30 och P60 som motsvarar de olika intervallen. Tryck på På/Av-knappen för<br />

att välja det alternativ som syns på skärmen och fortsätta <strong>till</strong> nästa inställningsområde.<br />

sätta på/stänga av blinkande ljus- och ljudsignaler<br />

Det röda blinkande LED-ljuset kan ställas in att blinka under filmning eller alltid vara avstängt. Även<br />

de pipande ljudsignalerna kan stängas av helt.<br />

Symbol på LCD-skärm Funktion<br />

bLO (förvald) LED-ljus PÅ<br />

bLF LED-ljus AV<br />

bPO (förvald) pipande ljud PÅ<br />

bPF pipande ljud AV<br />

Tryck på avtryckaren för att bläddra mellan alternativen. Tryck på På/Av-knappen för att spara det<br />

val som syns på skärmen och forsätta <strong>till</strong> nästa inställningsområde.<br />

ställa in ntsc/pal För videouppspelning<br />

Här ställer du in vilket videoformat kameran spelar upp i när den kopplas <strong>till</strong> en TV. Vid användande<br />

i Nordamerika välj nSC (NTSC), för övriga regioner (bl.a Europa och Sverige) välja PAL. Tryck på<br />

avtryckaren för att bläddra mellan alternativen. Tryck på På/Av-knappen för att spara det val som<br />

syns på skärmen och forsätta <strong>till</strong> nästa inställningsområde.<br />

radera senast sparade Fil<br />

När “LSt” syns på LCD-skärmen kan du radera den fil som senast sparades <strong>till</strong> minneskortet.<br />

Symbol på LCD-skärm Funktion<br />

LSt<br />

LSt (blinkande)<br />

för att EJ radera<br />

LSt (blinkande)<br />

för att bekräfta radering<br />

För att radera senast sparade fil, tryck på avtryckaren<br />

när LSt syns på skärmen. Ikonen kommer att börja<br />

blinka som varning.<br />

“LSt” kommer att blinka i 5 sekunder. Om inget görs<br />

kommer “LSt” att sluta blinka och filen raderas EJ. Du<br />

kan trycka på På/Av-knappen för att gå vidare.<br />

Om du trycker på avtryckaren medan “LSt” blinkar<br />

kommer den senast sparade filen att raderas.<br />

radera alla Filer på minneskortet<br />

När “ALL” syns på LCD-skärmen kan du radera alla filer på och formatera minneskortet.<br />

Symbol på LCD-skärm Funktion<br />

ALL<br />

ALL (blinkande)<br />

för att EJ radera<br />

ALL (blinkande)<br />

för att bekräfta radering<br />

För att radera alla filer, tryck på avtryckaren när ALL syns på skärmen.<br />

Ikonen kommer att börja blinka som varning.<br />

“ALL” kommer att blinka i 5 sekunder. Om inget görs kommer “ALL”<br />

att sluta blinka och filerna raderas EJ. Du kan trycka på På/Avknappen<br />

för att gå vidare.<br />

Om du trycker på avtryckaren medan “ALL” blinkar kommer samtliga<br />

filer på minneskortet att raderas. OBS! Kortet formateras och all<br />

information och alla filer förloras.<br />

stänga av automatiskt<br />

Du kan ställa in kameran att automatiskt stängas av 60, 120 eller 300 sekunder efter senaste knapptryckning.<br />

Om du filmar eller tar bilder med intervall kommer kameran ej att stängas av automatiskt.<br />

Väljer du OFF (förvald) kommer kameran vara påslagen <strong>till</strong>s du stänger av den manuellt.<br />

ställa in tid och datum<br />

Tid och datum kan ställas in på kameran så länge batteriet sitter i. Om batteriet tas ur kommer dessa<br />

inställningar att nollställas.<br />

Symbol på LCD-skärm Funktion<br />

dAt<br />

Y09-Y30<br />

01-12<br />

d01-d31<br />

H00-H23<br />

00-59<br />

tryck på avtryckaren för att ställa tid och datum när du ser<br />

dAt på skärmen.<br />

välj år Y09 (2009) <strong>till</strong> Y30 (2030) genom att trycka på På/<br />

Av. Bekräfta och gå vidare med avtryckaren.<br />

välj månad 1-12 (januari-december) genom att trycka på<br />

På/Av. Bekräfta och gå vidare med avtryckaren.<br />

välj dag 1-31 (d01-d31) genom att trycka på På/Av.<br />

Bekräfta och gå vidare med avtryckaren.<br />

ställ in vilken timma, 00-23, det är genom att trycka på På/<br />

Av. Bekräfta och gå vidare med avtryckaren.<br />

välj minut genom att trycka på På/Av. Bekräfta och gå<br />

vidare med avtryckaren.<br />

När du valt minutinställning kommer du automatiskt <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> början på Inställningsmenyn.<br />

lämna inställningsmenyn<br />

När du ser “ESC” på skärmen, tryck på avtryckaren så lämnar du inställningsmenyn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!