KATT - Djurskyddet Sverige

djurskyddet.se

KATT - Djurskyddet Sverige

10

TEMA

Kattens juridiska skydd är svagt, rättsordningen ser på katten som en

sak som kan överlåtas, säljas med mera. Till skillnad från hundägaren

som har ett strikt ansvar för sitt djur fi nns det ingen sådan parallell

när det gäller katt. Djurskyddet beskriver här vilken lagstiftning som

gäller för omhändertagande av katt, och för de övergivna katterna är

rättsskyddet näst intill obefi ntligt.

Text: Lena Hallberg Foto: Eivor Rasehorn

Lagen ställer krav

på att övergivna

katter lider

Omedelbart omhändertagande

enligt Djurskyddslagen 32 §

32 § Utan hinder av vad i 31 § 1 föreskrivs

om tillsägelse och rättelse skall länsstyrelsen,

en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten

besluta att ett djur som är utsatt för

lidande omedelbart skall omhändertas om:

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir

avhjälpt,

2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan

anträffas, eller

3. det i övrigt bedöms oundgängligen

nödvändigt från djurskyddssynpunkt.Om

beslutet har meddelats av någon annan än

länsstyrelsen, skall beslutet underställas länsstyrelsen,

som snarast skall avgöra om det

skall fortsätta att gälla. Omhändertagandet

skall ske genom polismyndighetens försorg.

Lag (2002:550).

Vad gäller juridiskt för en katt som

man antar är övergiven och som är

utsatt för lidande?

För att få en bra handläggning kan det

vara en god idé att titta på den sista

meningen i paragrafen; Polisen ansvarar

för handräckningen vid djurärenden

vilket innebär exempelvis hämtning, infångande,

uppstallning. Polisen kan lösa

uppstallning på olika sätt genom avtal,

samarbete med lämpliga partners som

exempelvis djurhem i avvaktan på slutligt

beslut från Länsstyrelsen eller under

tiden ägarstatus fastställs. Om ägaren

senare kan påträffas är det polisen som

får utkräva kostnaderna från djurägaren,

i annat fall står det allmänna för

kostnaden, det

vill säga polisen

i dessa fall.

Det går också

bra att göra

en anmälan till

kommunens djurskyddsinspektörer som

i sin tur tar hjälp av polisen för handräckningen.

Ett av kraven i paragrafen är att

djuret ska vara utsatt för ett lidande.

Lidandet kan vara både av fysisk eller

psykisk karaktär. Det är inte svårt att

bevisa att en katt som är undernärd,

sjuklig eller lever ute under vinterhalvåret

är utsatt för ett lidande. Då är det

viktigt att man försöker fånga in katten

och lämna över den till polisen för

vidare åtgärd och beslut. När polisen

har fattat ett beslut kan man själv bistå

med hjälp att ta om hand katten till dess

ägarstatus är fastställt och beslutet har

underställts Länsstyrelsen för slutligt

beslut. Alternativt kan ett djurhem

omhänderta katten under tiden. Om

polisen inte fattar något beslut eller om

man väljer att inte anmäla katten hos

polisen över huvud taget kan man till

exempel göra sig skyldig till egenmäktigt

förfarande om djurägaren hittas och

denna vill ha tillbaka sin katt.

Det är också viktigt att överlämnandet

sker direkt, mata inte katten eller

ta den till veterinär, (om det inte är

akut naturligtvis), då blir det mycket

svårare att visa att katten är utsatt för

ett lidande. Det kan dels resultera i att

du anses ha tagit om hand katten eller

att katten ser välnärd och välmående ut.

Dessutom kan det ju vara så att katten

faktiskt har en ägare, är chipmärkt eller

bara saknad av någon. Det är polisens

skyldighet att kontrollera de efterföljande

kraven, bland annat att ägaren inte

kan påträffas eller att ingen ägare fi nns.

Man ska vara medveten om att

polisen kan fatta ett beslut om avlivning

av djuret som ett alternativ. I vissa fall

har polisen avtalat med djurhemmen

om att få boka ett par platser för den

här typen av ärenden. Under den tid det

tar innan ägarstatus har kontrollerats

och Länsstyrelsen har fattat slutligt

beslut i ärendet kan ersättning utgå från

det allmänna det vill säga polisen. På

så sätt behöver inte det ideella stå för

kostnader som samhället egentligen ska

ansvara för.

Tänk

.


Mata inte en katt som du antar är

övergiven och som är utsatt för ett

lidande – försök istället att fånga in den

eller gör en anmälan till kommunens

djurskyddsinspektör eller polis.

Få ett beslut på att du får ta om hand

katten till ägarstatus är kontrollerad och

beslut har fattats om vad som ska ske

med katten.

När det gäller djurhemmen är det

viktigt att ta betalt för katten. Medel tas

från det allmänna vilket innebär polisen.

Polisen får sedan kräva ut betalning av

en eventuell ägare.

More magazines by this user
Similar magazines