Arbetsmarknadens parter - Bosbec

bosbec.se

Arbetsmarknadens parter - Bosbec

FACKLIG HANDBOK

om

arbetsmarknadens parter

och avtalsområden


Innehåll

1. Inledning .............................................................................................................. 3

2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden ......................................................... 3

Kommunal sektor 3

Statlig sektor 3

Privat sektor 3

3. Arbetsmarknadens parter ................................................................................. 4

Fackliga centralorganisationer ..................................................................... 4

Saco 4

LO 4

TCO 4

Arbetsgivarorganisationer............................................................................ 5

4. Kommunal sektor ............................................................................................... 5

Centrala parter för Saco-förbunden ............................................................. 5

AkademikerAlliansen 5

OFR 5

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Fe

l! Bokmärket är inte definierat.

Sveriges Läkarförbund 5

Respektive Saco-förbund 5

Centrala parter för arbetsgivarna ................................................................. 6

Sveriges Kommuner och Landsting 6

Pacta 6

Lokala parter för Saco-förbunden ................................................................ 6

Lokala parter för arbetsgivaren .................................................................... 6

5. Statlig sektor ....................................................................................................... 6

Central part för Saco-förbunden .................................................................. 6

Saco-S 6

Central part för arbetsgivaren ...................................................................... 6

Arbetsgivarverket (AgV) 6

Lokal part för Saco-förbunden ..................................................................... 7

Lokal part för arbetsgivaren......................................................................... 7

6. Privat/enskild sektor .......................................................................................... 7

Centrala parter för Saco-förbunden ............................................................. 7

Respektive Saco-förbund 7

PTK - Privattjänstemannakartellen 7

Centrala parter för arbetsgivaren ................................................................. 7

Lokala parter för Saco-förbunden ................................................................ 8

Lokala parter för arbetsgivaren .................................................................... 8

© AkademikerUtbildning, 2012 2 (8)


1. Inledning

Denna fackliga handbok vänder sig i första hand till dig som är lokalt förtroendevald.

Vi har valt att ta upp och beskriva några av de parter och avtalsområden som förtroendevalda och

medlemmar i förbunden kan komma i kontakt med. Många parter, framförallt på arbetsgivarsidan,

byter namn och slås ihop eller börjar samverka i olika konstellationer. Kontakta ditt förbund för

aktuell och utförligare information.

2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden

Oavsett var du är anställd, d v s vilken arbetsgivare du har, regleras dina rättigheter och skyldigheter

på arbetsmarknaden i ett antal så kallade arbetsmarknadslagar, t ex LAS - Lagen om

anställningsskydd, MBL - Medbestämmandelagen, AML - Arbetsmiljölagen, LFF - Lagen om facklig

förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Lagarna kompletteras ofta med kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation

eller enskild arbetsgivare och arbetstagarorganisation om t ex anställningsvillkor för

arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

På arbetsgivarsidan kan kollektivavtal ingås av en arbetsgivarorganisation eller en enskild

arbetsgivare, men på arbetstagarsidan fordras en förening av arbetstagare, d v s

fackförbund/organisation eller förhandlingskartell. En enskild arbetstagare kan alltså inte teckna ett

kollektivavtal! Kollektivavtalen binder inte bara de avtalsslutande organisationerna (parterna) utan

omfattar också automatiskt deras medlemmar, både arbetsgivare och arbetstagare, utan att särskilt

godkännande från dessa behövs.

Eftersom kollektivavtalen om t ex lön, anställningsvillkor och pension sluts mellan arbetstagar- och

arbetsgivarorganisationer – så kallade parter - inom varje avtalsområde, eller arbetsmarknadssektor,

varierar de. Det är därför som statligt, kommunalt och privatanställda har olika löneavtal,

pensionsavtal, semesterförmåner mm.

Den svenska arbetsmarknaden brukar delas in i tre arbetsmarknadssektorer eller

avtalsområden:

Kommunal sektor

Alla kommuner och landsting har kommunala avtal. Löneavtalen och pensionsavtalen skiljer sig åt

beroende på om du är anställd i en kommun eller i ett landsting. Löneavtalen är dessutom olika för

AkademikerAlliansen och OFR. Många kommun- och kommunalförbund ingår i Pacta och har samma

avtal som kommunerna. Det finns stiftelser, organisationer och bolag som har kommunala avtal –

medan andra följer avtal från den privata eller statliga sektorn.

Statlig sektor

Alla statliga myndigheter har statliga avtal. Det finns stiftelser, organisationer och bolag som också

har statliga avtal – medan andra följer avtal från den privata eller kommunala sektorn.

Privat sektor

De flesta företag har ett centralt kollektivavtal. Avtalen skiljer sig beroende på branschtillhörighet. Det

finns stiftelser, organisationer och bolag som följer något av den privata sektorns branschavtal –

medan andra följer avtal från den kommunala eller statliga sektorn.

Arbetsplatser som inte har ett centralt kollektivavtal kan ha ett eget lokalt avtal som reglerar t ex

anställningsvillkoren. På vissa företag (inom t ex Svensk Handels avtalsområden kan det krävas att det

centrala avtalet inkopplas för att det ska gälla på företaget. Kontakta ditt förbund för ytterligare

information! På arbetsplatser som helt saknar avtal är det extra viktigt att du reglerar dina

anställningsvillkor, pensionsförmåner och försäkringar i ett eget anställningsavtal.

© AkademikerUtbildning, 2012 3 (8)


3. Arbetsmarknadens parter

Sverige har en lång facklig historia. Den bygger på ett formellt och oftast väl fungerande samarbete

mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Inte så att man alltid blir överens, men så att

båda parter vet hur förhandlingar i syfte att träffa kollektivavtal ska gå till. Detta bygger på begreppet

partsställning. Man är sinsemellan överens om vem som är part i förhandlingen från arbetsgivare

respektive arbetstagare.

Inom varje arbetsmarknadssektor, eller avtalsområde, förhandlas det fram centrala kollektivavtal. De

som förhandlar kallas centrala parter. De centrala parterna förhandlar och sluter centrala kollektivavtal

om t ex lön, anställningsvillkor, pensioner, försäkringar, trygghetsavtal, kompetensutveckling mm.

På varje arbetsplats kan det förhandlas fram lokala kollektivavtal. De som förhandlar kallas lokala

parter. De lokala parterna förhandlar och sluter lokala kollektivavtal om t ex

medbestämmande/samverkan, arbetstid, lön m m. Förutsättningarna för de lokala avtalen finns oftast i

ett centralt avtal.

Fackliga centralorganisationer

När man i t ex pressen hänvisar till arbetsmarknadens parter menar man ofta centralorganisationerna.

De fackliga centralorganisationerna Saco, LO, TCO är inte fackförbund, utan ”paraplyorganisationer”

för flera självständiga fackförbund. Centralorganisationernas huvuduppgift är att ta tillvara

medlemmarnas intressen genom främst opinionsbildning och samhällsbevakning.

Det är förbunden inom Saco, LO och TCO som förhandlar och tecknar avtal med arbetsgivarorganisationerna.

LO tecknar dock pensions- och försäkringsavtal för de privatanställda medlemmarna

i LO-förbunden. För privatanställda medlemmar i Saco- och TCO-förbunden är det PTK som

förhandlar om pensioner och försäkringar.

Saco

Saco, som bildades 1947, är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Saco

består av 22 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och/eller

examensförbund. Tillsammans har Saco-förbunden över 600 000 medlemmar.

Saco arbetar för goda villkor när det gäller lön, anställningsförhållanden, yrkesutövning,

socialförsäkringar och för högre kvalitet på utbildningar från grundskola till forskning. Saco är

partipolitiskt obundet.

LO

LO, som bildades 1898, är ett samarbete mellan 14 fackförbund och har drygt 1,5 miljoner

medlemmar. Medlemmar i LO-förbunden är t ex undersköterskor och bilmekaniker, byggnadsarbetare,

anställda i restauranger, i butiker, i skolbespisningar och i fabriker.

LO-förbundens rekryteringsprincip är att det bara ska vara ett förbund, en fackklubb, sektion eller

avdelning som organiserar alla LO-medlemmar på en arbetsplats. Det kallas i fackliga sammanhang

för Industriförbundsprincipen.

TCO

TCO, som bildades 1937, består av 15 fackförbund och har totalt 1,2 miljoner medlemmar. De flesta

av TCOs medlemmar finns i förbund som organiserar alla tjänstemän på samma arbetsplats, den så

kallade vertikala organisationsprincipen. Det innebär att tjänstemän som har samma arbetsgivare är

medlemmar i samma fackförbund. Andra förbund är så kallade yrkesförbund, d v s medlemmarna har

samma yrke.

© AkademikerUtbildning, 2012 4 (8)


Arbetsgivarorganisationer

Svenskt Näringsliv bildades på våren 2001 (tidigare SAF som bildades 1902) och har på några år

etablerats som den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De 49

medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har sammantaget drygt

60 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda.

Andra arbetsgivarorganisationer är exempelvis

Kommunala Företagens Samorganisation, KFS - Arbetsgivarorganisation för företag som

tillhandahåller tjänster och service till kommuner och landsting. Medlemsföretagen ägs av kommuner

och landsting eller är helt eller delvis privatägda. Totalt omfattas 600 företag med sammanlagt 35 000

anställda.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - Intresseorganisation och arbetsgivarorganisation för

kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar är alla Sveriges kommuner och landsting

samt regionerna Västra Götaland och Skåne och har drygt 1 miljon anställda.

Arbetsgivarverket - Arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk med ca 250.000

anställda I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

De flesta arbetsgivarorganisationer är både arbetsgivarförbund (som förhandlar och sluter avtal m m)

och intresseorganisationer som tillvaratar medlemmarnas intressen genom opinionsbildning och

samhällsbevakning. Du hittar arbetsgivarnas centrala parter under resp. avtalsområde nedan.

4. Kommunal sektor

Centrala parter för Saco-förbunden

Inom den kommunala sektorn finns det flera förbund/organisationer (centrala parter) som förhandlar

och sluter centrala kollektivavtal med sina motparter Sveriges kommuner och landsting, SKL och

Pacta, d vs arbetsgivarens centrala parter (se nedan).

AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en förhandlingsorganisation som består av 16 Saco-förbund med medlemmar

inom den kommunala sektorn. De 16 förbunden som ingår är följande: Civilekonomerna, DIK,

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetarna, Sacoförbundet

Trafik och Järnväg, TJ, SRAT, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund,

Sveriges Veterinärförbund och Tjänstetandläkarna.

OFR

OFR – Offentliganställdas Förhandlingsråd - är ett samverkansorgan för 14 fackliga organisationer

med medlemmar inom den offentliga sektorn, d v s både den kommunala och den statliga.

Akademikerförbundet SSR (Saco) ingår i OFR och samverkar med TCO-förbundet Vision i

förhandlingar inom den kommunala sektorn. Andra Saco-förbund som ingår är Lärarnas Riksförbund

och Officersförbundet.

Sveriges Läkarförbund

Förbundet är medlem i OFR men förhandlar själv centrala kollektivavtal för sina medlemmar inom

den kommunala sektorn.

Respektive Saco-förbund

Varje Saco-förbund har central partsställning. Det innebär t ex att varje förbund företräder sina

medlemmar i centrala tvisteförhandlingar med arbetsgivaren och i Arbetsdomstolen (AD).

© AkademikerUtbildning, 2012 5 (8)


Enstaka centrala kollektivavtal, exempelvis så kallade specialbestämmelser, tecknas också av

respektive Saco-förbund även om förbundet samförhandlar med andra inom AkademikerAlliansen

eller OFR.

Centrala parter för arbetsgivarna

Sveriges Kommuner och Landsting

Intresse- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive

regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.

Pacta

Arbetsgivarförbund för kommunalförbund, kommunala företag m fl som tillämpar kommunala avtal.

Antalet medlemmar är ca 500. Observera att vissa kommunala företag är medlemmar i KFS – se under

privat/enskild sektor!

Lokala parter för Saco-förbunden

I kommuner och landsting har varje förbund egen lokal partsställning och företräder medlemmarna på

arbetsplatsen genom en lokalförening eller lokalt ombud. Strukturen på den lokala fackliga

organisationen inom kommuner och landsting varierar mellan de olika förbunden – kontakta ditt

förbund så får du veta mer!

När det gäller medbestämmande/samverkan, arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor samarbetar

förbunden ofta i lokala Saco-råd eller föreningar.

Lokala parter för arbetsgivaren

Inom samtliga arbetsmarknadssektorer/avtalsområden är det respektive arbetsgivare som är lokal part.

5. Statlig sektor

Central part för Saco-förbunden

Saco-S

För statligt anställda medlemmar finns en förhandlingskartell, Saco-S. Alla Saco-förbund som har

statligt anställda medlemmar med undantag av Officersförbundet ingår i Saco-S. Kartellen förhandlar

och sluter centrala kollektivavtal med sin motpart Arbetsgivarverket på den statliga sektorn. Observera

alltså att Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund ingår i Saco-S även om de ingår i OFR

på det kommunala avtalsområdet.

Det är Saco-S som formellt företräder förbundens medlemmar i centrala tvisteförhandlingar med

arbetsgivaren och i AD. Normalt sett lämnar Saco-S över förhandlingen till medlemmens förbund eller

arbetsplatsens kontaktförbund om frågan gäller flera medlemmar.

Central part för arbetsgivaren

Arbetsgivarverket (AgV)

Arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I AgV ingår alla statliga myndigheter

(inklusive universitet/högskolor) samt stiftelser/bolag med statlig anknytning som valt att vara

frivilliga medlemmar t ex Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping, Skansen, Nordiska

Museet, Tekniska museet.

© AkademikerUtbildning, 2012 6 (8)


Lokal part för Saco-förbunden

Saco-S-föreningen (som ibland kallas för Saco-S-rådet framförallt på universitet och högskolor). I

Saco-S-föreningen ingår alla Saco-S-förbunds medlemmar.

Det Saco-S-förbund som har flest medlemmar är sk kontaktförbund. Kontaktförbundet ansvarar bl a

för facklig information och utbildning. Om det inte finns en Saco-S-förening är kontaktförbundet

också lokal part.

Lokal part för arbetsgivaren

Inom samtliga arbetsmarknadssektorer/avtalsområden är respektive arbetsgivare lokal part.

6. Privat/enskild sektor

Centrala parter för Saco-förbunden

Respektive Saco-förbund

Saco-förbunden har ibland egen partsställning men är ofta företrätt av Sveriges Ingenjörer då avtalet

undertecknats ” Sveriges Ingenjörer m fl” . Det varierar beroende på bransch/avtalsområde. I

pensions- och försäkringsfrågor är PTK den centrala parten för Saco-förbunden.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Kartellen består av 26 fackförbund varav 17 är Saco-förbund. PTK förhandlar och tecknar centrala

kollektivavtal om pensioner, avtalsförsäkringar och trygghetsfrågor med respektive arbetsgivar-

/branschförbund inom den privata/enskilda sektorn.

Centrala parter för arbetsgivaren

En arbetsgivarorganisation är central part för arbetsgivarna. Vilken organisation det är varierar

beroende på bransch/avtalsområde. Här följer några exempel:

Almega – Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag med en

förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt ca 500 000 anställda.

Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den

största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Underförbunden:

• Samhallförbunden

• Tjänsteförbunden

• Tjänsteföretagen

• Bemanningsföretagen

• IT&Telekomföretagen

• Medieföretagen

• Vårdföretagarna

Arbetsgivaralliansen - Organiserar arbetsgivare inom idrottsrörelsen, ideella organisationer,

folkbildningssektorn samt ideella arbetsgivare inom vård - och omsorgsområdet.

Fastigo - Fastighetsbranschens arbetsgivareorganisation.

FAO, Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation

Idea - Arbetsgivarförbund för ideella organisationer.

Industri- och kemigruppen - en renodlad arbetsgivarorganisation med fokus på industriföretag.

© AkademikerUtbildning, 2012 7 (8)


KFO – Kooperationens Förhandlingsorganisation är en arbetsgivarorganisation som ger service till i

första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

KFS - Arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretag

inom energi, renhållning, bygg- och anläggning, VA-verksamhet, fastigheter, näringsliv, parkering,

turism och fritid, fristående skolor, riksinternat, vård, storhushåll, flygplatser med flera.

Svensk Handel - Branschorganisation för handelsföretag.

Teknikföretagen – Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom data, elkraft, tele och

elektronik, industrimaskiner, instrument och optik, metallindustri samt bil- och transportindustri.

Skogsindustrierna - är massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och

arbetsgivarorganisation.

Stål och metall Arbetsgivareförbundet - är ett arbetsgivarförbund med 200 medlemsföretag med

40 000 anställda. Gemensamt för företagen är tillverkning och förädling av stål- och metallprodukter.

Svensk scenkonst – Arbetsgivarorganisation för musik- och teaterområdet.

Lokala parter för Saco-förbunden

Akademikerföreningen eller Akademikerklubben är oftast den benämning som den lokala föreningen

för Saco-förbundens medlemmar på arbetsplatsen har. Många gånger är det Sveriges Ingenjörer som är

kontaktförbund och företrädare för samtliga medlemmar. Det kan även finnas andra Saco-förbund som

är kontaktförbund med särskilt ansvar för stöd till den lokala föreningen.

Kontakta ditt förbund för mer information!

Lokala parter för arbetsgivaren

Inom samtliga arbetsmarknadssektorer/avtalsområden är respektive arbetsgivare lokal part.

© AkademikerUtbildning, 2012 8 (8)

More magazines by this user
Similar magazines