Gullspång årsredovisning 2011 - Gullspångs kommun

gullspang.se

Gullspång årsredovisning 2011 - Gullspångs kommun

Årsredovisning

2011

GULLSPÅNGS KOMMUN


2

Årsredovisning 2011

Översikt och politik

Innehåll

Översikt och politik

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Händelser under året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Politisk kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kommunkoncernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Driftredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Investeringsredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Varifrån kommer kommunens resurser ? . . . . . . . . . . 13

Personalekonomisk redovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 år i sammandrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Finansiella rapporter

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper . . . . . 20

Ord- och begreppsförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kassaflödesrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Noter och tilläggsupplysningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Nämndernas verksamhetsberättelser

Kommunens nämndorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Allmänna utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Barn- och utbildningsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

IFO/LSS-utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Äldreomsorgsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Överförmyndarnämnden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Miljö- och byggnadsnämnden MTG . . . . . . . . . . . . . . 45

Lönenämnden MTGK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ekonominämnden TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Avfallsnämnden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

IT-nämnden MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tekniska nämnden MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Diverse

Revisionsberättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Produktion: Hatech – Digital grafisk produktion 2012

Foto: Gullspångs kommun

Gullspångs kommun

Gullspång – en kommun vid Vänern

Wing Meet på Göta holme i Gullspång.

Hur fördelades dina skattepengar 2011?

Gullspångs kommuns verksamhet finansieras till största delen av

skatter 187 mkr. Generella statsbidrag 69 mkr. Övrigt från av gifter,

hyror och bidrag mm 81 mkr, totalt 337 mkr.

Av varje hundralapp i kommunal skatt går ca:

Verksamhet Totalt i kr

Kommunstyrelsen:

– Allmänna utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,45 kr

– Barn- och utbildningsutskottet . . . . . . . . . . . . 23,54 kr

– IFO/LSS utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,58 kr

– Äldreomsorgsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,38 kr

Teknisk verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,52 kr

Övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,53 kr

SUMMA 100,00 kr


Några händelser från 2011

Moelven förvärvade Vänerply.

Broholms Nostalgi och Café Södra Råda.

Gullspångbostäder redovisar ett plusresultat för

andra året i rad.

Invigning av äldreboende i Gullspång.

Årsredovisning 2011

Översikt och politik

Gullspångs kommun

3


4

Årsredovisning 2011

Översikt och politik

Kommunstyrelsens ordförande har ordet:

”Tanken är att locka fler boende och företag”

Gullspångs kommuns resultat 2011 blev mycket bättre än förväntat.

Högre skatteintäkter och plusresultat i en del verksamheter.

Resultat blev drygt 12 miljoner kronor. Ändå var början av 2011

snörik och kall precis som året innan vilket fick konsekvenser i

form av ökade kostnader för el, värme och snöröjning.

Vårt bostadsbolag Gullspångsbostäder visar åter plusresultat.

Under året påbörjades arbetet med nya ägardirektiv

som ska ge bostadsbolaget en mer offensiv roll i arbete

med att skapa bra boende.

Investeringar har gjorts under året med 6,3 miljoner. Vi

påbörjade projektering av Storgatan i Gullspång och i slutet

av året så började vattenledningar att bytas ut. Trafikverket

kommer under 2012 att göra trafikförbättrande

åtgärder på såväl gång och cykelväg som vägbanan. Ny

dagvattenledning i småbåtshamnen Otterbäcken har anlagts

och förbättringar av cykelvägen i området har påbörjats.

Solrum på Amnegårdens äldreboende har inretts och

fått nya möbler. Odenslund (deponin) har fått ny

omlastningsplats. En hel del förbättringar och

renoveringar av skollokaler har gjorts och

en hiss har byggts till kommunkontoret

i Hova.

De gemensamma nämnderna som

vi har tillsammans med Töreboda,

Mariestad och Karlsborg visar alla

på plusresultat eller går jämt upp

förutom Tekniska nämndens verksamheter

som visar ett stort underskott.

Den kalla vintern ökade på

kostnaderna för el, värme och snöröjning.

Verksamheten har under året

arbetet aktivt med att få ned vattenläckor

och svinn för VA- kollektivet. Kostnaden

har minskat med nästan 2 miljoner

jämfört med året innan. Vidare har en VA-strategiplan

arbetats fram och där det för 2012 gäller att göra en prioritering

för att börja gräva så fler får kommunalt vatten

och avlopp.

Resultatet för kommunstyrelsens verksamheter blev positivt

men inom t.ex skolan och äldreomsorgen har man

inte lyckats rekrytera behörig personal. Att inte få tag i

behörig personal kan få negativa konsekvenser. För oss

som arbetsgivare är det viktigt att undersöka och utvärdera

varför tjänster inte kunnat tillsättas med behörig personal.

Vi vet att vi behöver ha kompetent personal inom hela vår

verksamhet. Hur vi ska bli en bättre arbetsgivare blir en av

våra största frågor att lösa.

För barn- och utbildningsutskottets verksamhet har det

investerats i elevdatorer som ett hjälpmedel i den pedagogiska

utvecklingen och ett led i insatser för att få till en

Gullspångs kommun

kreativ lärmiljö. Verksamheterna har jobbat vidare med

hållbar utveckling där bl.a. en miljövecka genomfördes

under året. Caféverksamheten på Gullstensskolans äldre är

tillbaka. Ungdomsverksamhet i förändrad tappning startades.

Vi har nu Smältverket där ungdomarna själva är

med och påverkar innehållet. Det har ordnats danskurser

och grafittikurser. Verksamheten har haft öppet 3 kvällar i

veckan.

Biblioteket utvecklar vidare. I samarbete med Försäkringskassan

så fungerar biblioteket i Gullspång som ett servicekontor

som utför enklare tjänster. Biblioteket kan

guida på Försäkringskassans hemsida och se till att frågeställaren

får rätt blankett. Det går också bra att lämna in

sina handlingar och få vägledning till hur de ska gå till

väga för att få personlig service från kassans personal.

Detta skapar en viss trygghet hos de som vill ta del av kassans

tjänster, då frågeställaren under alla bibliotekets öppettimmar

har chansen att prata ”ansikte mot

ansikte” med någon som är lite insatt i Försäkringskassans

verksamhet. Biblioteken

har också samverkansavtal med Polis -

en. Hjälp ges med blanketter och

det finns även möjlighet lämna in

mindre hittegods på biblioteken.

För IFO/LSS-utskottets verksamhet

så har under året olika

former av daglig sysselsättning

ökats. Exempelvis så flyttades

Sörgårdens dagverksamhet in på

Amnegården där tvätteriverksamhet

startades upp. ”Stig In” en

mötesplats med cafédel och daglig

sysselsättning startades upp. Vi ser ett

ökande behov av daglig verksamhet för fler

grupper.

Försörjningsstöd har ökat vilket är oroande. Ungdomsarbetslösheten

ligger över riksgenomsnittet. I samverkan

med Arbetsförmedlingen har 10 invandrare haft instegsjobb

där studier har varvats med praktik. Instegsjobben

har lett till minskade försörjningsstöd och högre lön för

denna grupp. För ungdomsgruppen har ett EU-projekt

startats Kraftsamling – unga till arbete. Här sker en samverkan

med Mariestad och Töreboda. Vi hoppas få ett positivt

besked under 2012 för en fortsättning.

Under året kördes Familjecentrum igång och tanken är

att utveckla verksamheten. Verksamheter i båda kommundelarna

med inriktningen 0-20 år. I Gullspångsdelen bytte

man lokal och är numera i dagvårdens ”gamla” lokaler på

Amnegården.


strategisk

markanvändning och

sjönära boende


Äldreomsorgen får fortsatt bra betyg i brukarundersökningar

men vi har fortfarande en utvecklingspotential. Servicelägenheterna

och vårdavdelningarna på Amnegården i

Gullspång renoverades och byggdes om och utemiljön på

Mogården i Hova färdigställdes. Till servicelägenheterna

har det varit kö vilket är något att ta i beaktande för framtiden

där vi vet att antalet äldre ökar i vår kommun.

Resultatet visar plus 1,7 miljoner trots ökade lokalkostnader.

Flera av verksamheterna gör ett plus beroende på

återhållsamhet och att man inom sjuksköterskeorganisationen

inte kunnat täcka sjukfrånvaro med behöriga vikarier.

Sjukfrånvaron har ökat vilket är oroande. Här måste vi se

upp så att inte återhållsamheten gör att det blir tungjobbat

i verksamheterna och att sjukskrivningstalen ökar.

Under året togs korttidsplatser hem från Mariestad.

Tanken är att ge korttid, växelvård och avlastning på hemmaplan.

Dock var bemanningen för korttidsplatserna för

snålt tilltaget vilket måste ökas för att det ska bli bra och

för att ha den personaltätheten på 0.66 personal/brukare

som bestämts.

Ökad daglig verksamhet vid båda våra dagvårdsgrupper.

Med ökningen av andelen äldre så finns behovet av utökad

dagvård. Önskemålen finns om att ha verksamhet i båda

kommundelarna.

Med pensionsavgångar så finns ett stort behov av personal.

Och här kan behövas lite ”nytänk”. Hur ska vi få

människor att välja att jobba inom vården i Gullspångs

kommun? Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare är en fråga

som både politiker och chefer behöver fundera på.

Allmänna utskottets verksamhet gjorde sammantaget

plusresultat. Men nödvändig förstärkning kommer 2012

att göras på kommunkansliet.

För kommunkansliet har det varit ett tufft år. Vår kommunchef

Ralf Dahl drabbades av sjukdom och gick tyvärr

hastigt bort. Vi förlorade en god arbetskamrat och en

hemvändande visionär. Flera medarbetare ställde upp som

tillförordnad kommunchef och lotsade ändå verksamheten

framåt.

Inom Skaraborgs kommunalförbund har kommunerna

samverkat inom t.ex turism, kultur, infrastruktur, utbildning

och kompetensförsörjning. Inom turism- och besöksnäringen

gör Gullspångs kommun dessutom en lokal

satsning med ett projekt som handlar om Det Goda Värdskapet.

Planer för strategisk markanvändning och sjönära boende

påbörjades under året. Tanken är att locka fler boende

och företag.

Inom ramen för Kultur som tillväxtfaktor har 30 ungdomar

fått anställning som Piccolokulturutvecklare. På

Riddarveckan samverkade de med Hammarkullen så ett

gäng dansare var hos oss och gjorde ett framträdande.

Vi har under året tagit fram en Framtidsberättelse Vision

2020 där fullmäktige gör beställning ut till verksamheterna.

I Gullspångs kommun kan man bo, leva och

verka i en trygg

och säker kommun

dygnets alla

timmar – överallt

är en beställning

som vi politiker

nu vill att verksamheterna

tar

fram förslag på

hur vi ska kunna

leva upp till beställningen.

Otterbäckens

hamn ökade återigen.

Med fler

magasin och

Årsredovisning 2011

Översikt och politik

ökade lagringsytor så ökade verksamheten vilket gav kommunen

en positiv intäkt för 2011. Den positiva utvecklingen

för hamnen fortsätter och för framtiden jobbar vi

för att ännu mer gods ska gå ut från djuphamnen i Otterbäcken.

För 2012 hoppas vi på en ägarutdelning.

För att få till en samverkan med näringslivet och få till

fler arbetstillfällen så gjordes i slutet av året en nyanställning

av en näringslivsansvarig. Ansvaret är att samverka

med befintliga företag men också aktivt jobba för etableringar.

För gymnasieungdomar så erbjöds återigen feriearbete

under två perioder på sommarlovet. 90 feriearbetande

ungdomar fick anställning under 3 veckor.

En glädjande nyhet som kom under året var att Moelven

förvärvade Vänerply. En stabil ägare som tänker satsa i

Otterbäcken.

I framtidsvisionen så har vi 2012 påbörjat nybyggnation

av lägenheter och hus. Vi har påbörjat planeringen för

fler servicelägenheter. De digitala vägskyltarna är på plats

utmed E-20. Vi har tagit fram en plan för kompetensutveckling

för vår personal och en rekryteringsstrategi. På

biblioteken kan man köpa biljetter till Västtrafiks kollektivtrafik.

Vi har fått till nya företagsetableringar och näringslivet

är mer nöjda med kommunens service. För att

nå en kreativ lärmiljö så har skolans lokaler och utemiljö

förbättrats.

Avslutningsvis vill jag tacka all personal och alla som är

verksamma i Gullspångs kommun. Tack vare er har vi fått

högre skatteintäkter och vi har bra verksamheter.

Carina Gullberg

Kommunstyrelsens ordförande

Carina Gullberg

Kommunstyrelsens ordförande

Gullspångs kommun

5


6

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt

Ett bra resultat i kommunen

för tredje året i rad!

Gull spångs kommun redovisar ett bra resultat för tredje

året i rad. Bokslutet redovisar ett positivt resultat på + 12,0

mkr, vilket motsvarar 4,7 % av skatteintäkter och generella

statsbidrag.

Skatter och bidrag har genererat ett överskott gentemot

budget om 5,2 mkr. Förklaringen är att Sverige klarat konjunkturnedgången

efter finanskrisen mycket bra. Den befarade

minskningen av sysselsättningen uteblev, vilket

medförde att kommunen erhöll mer i skatteintäkter och

statsbidrag.

Verksamheterna har under året 2011 genomfört effek -

tiviseringar för att klara av den minskade resurstilldelningen.

Dessutom har det inom samliga verksamheter

varit flera vakanta tjänster. Detta har medfört att verksamheterna

har redovisat en positiv avvikelse gentemot budget

om 3,4 mkr.

Årets resultat

Mnkr

12

10

8

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

Gullspångs kommun

Kommunen

Koncernen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Finansiella mål och måluppfyllelse

Inför 2011 beslutade fullmäktige om fyra finansiella mål.

1.

2.

3.

4.

Resultatmål: Årets resultat i förhållande till skatteintäkter

och generella statsbidrag ska vara 1%. Strategi

för att nå målet är att genomföra generella strukturella

kostnadsminskningar.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Investeringar: Målet är att Gullspångs kommun som

huvudregel skall skattefinansiera investeringar. Om

totala investeringsbehovet ett enskilt år överstiger 5

mkr kan lånefinansiering bli aktuellt. Strategin för

att klara målet är att under normalår inte investera

mer än 6 mkr.

Måluppfyllelse: Under år 2011 uppgick investeringarna

till 6,3 mkr, och investeringarna har finansierats

av egna medel. Målets syfte är att klara inves -

teringarna utan lånefinansiering vilket är uppfyllt.

Låneskulden: Målet att minska låneskulden ska göras

med en årlig amortering på 5 000-6 000 tkr år 2011,

5 000-6 000 tkr år 2012 och 8 400 tkr år 2013.

Måluppfyllelse: Kommunen har amorterat 5 400 tkr

och uppfyller därmed målet.

Soliditet: Målet är att soliditeten i Gullspångs kommun

årligen skall förbättras. Strategin för att nå

målet är att årligen uppfylla kommunens resultatmål,

2 % av skatter och bidrag.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

Underbara sommardagar i Gullspångs kommun.


Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkterna grundas på den prognos som SKL (Sveriges

kommuner och landsting) rekommenderar. Skatte -

prognosen bygger på den samhällsekonomiska bilden för

kommande år och den främsta parametern är antalet arbetade

timmar.

Skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 256,3 mkr

vilket är en förbättring gentemot föregående år med 1,6

mkr. Förändringen mellan åren är ökade skatteintäkter i

och med att slutavräkningen för år 2011 blev mycket

bättre än planerat dvs. fler arbetade timmar. Totalt har de

generella statsbidragen minskat mellan åren med 1,7 mkr.

Balanskravet

Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk

hushållning i sin verksamhet. Ett minimikrav är det

så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens

intäkter måste överstiga kostnaderna. Resultatet

måste vara större än noll. En avstämning gentemot balanskravet

är enligt:

Balanskravet

(tkr) 2011

Årets resultat enligt resultaträkningen 12 040 tkr

Avgår samtliga realisationsvinster – 288 tkr

Tillägg: realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 tkr

Resultat enligt balanskravet 11 752 tkr

Gullspångs kommun redovisar ett resultat enligt balanskravet

som är positivt och klarar därmed balanskravet.

Finansiella nyckeltal

Nedan följer finansiella nyckeltal som visar den finansiella

utvecklingen över de senaste tre åren. Den finansiella utvecklingen

belyser utvecklingen av; verksamheternas kostnader

och ekonomiskt handlingsutrymme på kort- och

lång sikt samt kommunens riskåtaganden.

Verksamhetens andel av skattintäkter och generella statsbidrag

För att vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det

avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett

mått på denna balans är driftkostnadens andel, som innebär

att samtliga löpande kostnader ska täckas av kommunens

skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en

driftkostnadsandel under 100 % har kommunen en positiv

balans mellan löpande kostnader och intäkter.

Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

Bokslut Bokslut Bokslut

(%) 2009 2010 2011

Verksamhetens andel av skatteintäkter

och generella statsbidrag 96,9 97,0 94,6

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Av redovisad tabell kan utläsas att kommunen över en

treårsperiod har klarat balansen mellan löpande kostnader

och intäkter. De tre senaste åren visar återigen att kommunen

har haft en god ekonomi.

Hur den procentuella förändringen är över skatteintäkt -

erna och nettokostnaden kan utläsas av nedanstående tabell.

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

Bokslut Bokslut Bokslut

Förändring i % gentemot föregående år 2009 2010 2011

Skatte- och statsbidragsutvecklingen -1,0 % 1,7 % 0,6 %

Nettokostnadens utveckling -4 % 2 % -2%

Av ovanstående tabell kan vi utläsa hur styrningen har

varit av kommunens resurser över treårsperioden. Nettokostandens

utveckling över treårsperioden visar att verksamheternas

kostnader har efter 2008 minskats för att

anpassas mot minskade intäkterna. Skatteintäkterna har

inte ökat i samma omfattning det senaste året, vilket beror

på att återhämtningen efter konjunkturnedgången var som

störst 2010. Verksamheternas kostnader har minskat med

2 % gentemot föregående år vilket främst förklaras av effektiviseringar

inom verksamheterna.

Finansnetto

Finansnettot och dess utveckling har betydelse för ekonomin

och består av skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor.

Finansnetto – kommunen

Mnkr

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen

är. De finansiella kostnaderna har ökat under år 2011.

Kommunen har under de senaste åren haft samtliga lån

rörliga vilket har varit gynnsamt under de senaste årens

låga ränteläge. Samtliga lån är samlade hos Kommuninvest

till en genomsnittlig ränta på 2,7 %.

Gullspångs kommun

7


8

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Soliditet

Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan. Utvecklingen

av soliditeten är beroende dels av resultatutvecklingen

och dels av ökningen av tillgångar. Hög soliditet

innebär låg skuldsättning vilket medför låga finansiella

kostnader. Soliditetsmåttet visas utifrån samtliga pensionskostnader

och med pensionskostnaderna inom linjen.

Soliditet – kommunen

%

30

20

10

0

–10

–20

–30

–40

–50

–60

Soliditeten har påverkats positivt av årets resultat. Vilket

medför att soliditeten har ökat från 22 % till 28 %. När

hänsyn tas till samtliga skulder dvs., pensionsskulden som

redovisas under ansvarsförbindelser, minskar soliditeten till

-49 %. I jämförelse med andra kommuner i landet är

Gullspångs kommun bland de som har lägst soliditet.

Kommunens pensionsskuld som redovisas under ansvarsförbindelser

uppgår till 155,5 mkr.

Likviditet

Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap

kommunen har på kort sikt.

Gullspångs kommun

Kommunen

Kommunen beaktat samtliga pensioner

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MS Marianne.

De likvida medlen uppgick vid årets slut till 20 mkr,

vilket är en försämring med 2,5 mkr gentemot föregående

år. Av nedanstående diagram kan vi utläsa en positiv utveckling

av likviditeten de senaste åren, vilket beror främst

på förbättringar i resultaten och att kommunen inte har

lånat utan amorterat av befintliga lån. En annan faktor

som påverkar är investeringsnivån. Gullspångs kommun

har investerat för 6 mkr under år 2011 och 13 mkr år

2010. Investeringarna har finansierats av egna medel.

Likvida medel – kommunen

Mnkr

25

20

15

10

5

0

Kommunen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Låneskuld

Låneskulden uppgår till 46 mkr när årets amorteringar är

bokförda. Under året har inte några nya lån upptagits.

Kommunen har en checkräkningskredit på 30 mkr, som

inte har nyttjats under året.

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens

riskförhållande studeras.

Kommunens borgensåtaganden uppgår till totalt 95

mkr. I och med försäljningen av äldreboenden beslutade

kommunfullmäktige under 2009 en borgen på 75 mkr till

RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder. Under året har

kommunen inte ingått i några nya borgens åtaganden.


Kommunkoncernen

Den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen,

består av Gullspångs kommun och Gullspångsbostäder AB.

Gullspångsbostäder AB

Ägarandel: 100 %

Aktiekapital: 2 800 tkr

Ordförande: Kjell Lindholm

Verkställande direktör: Lars Johansson

Antal anställda: 2

Gullspångsbostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag.

Bolaget skall uppföra och förvalta flerbostadshus.

Bolaget förvaltar 226 bostadslägenheter.

Bolaget redovisar ett överskott med 20 tkr.

Nyckeltal

2009 2010 2011

Resultat i tkr – 756 + 29 +20

Eget kapital i tkr 1 511 1 540 1 560

Soliditet i % 6,1 % 6,0 % 6,5 Snabbfakta

Totala lånebeloppet uppgår till 19,4 mkr. Huvuddelen

av lånen har kommunal borgen och är hos Kommun -

invest. Bolagets vakansgrad har under året minskat från ca

10 % till ca 8 %. För närvarande kan det inte bli en lägre

vakansgrad beroende på att det finns tomma lägenheter

som måste renoveras innan de kan hyras ut.

Intressebolag

Vänerhamn AB

Vänerhamn bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts-

och isbrytningsverksamhet i Karlstad, Kristinehamn,

Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg och Trollhättan.

Dessutom bedriver företaget speditions- och klareringsverksamhet

i Kristinehamn, Ottebäcken, Lidköping och

Vänersborg. Gullspångs kommuns ägarandel är 13,1 procent.

2011 var ett bra år för Otterbäckens hamn, höga godsvolymer

och ett antal nya kunder. Vänerhamn har fortsatt

sin satsning på att utveckla hamnområdet med bland

annat ett nytt tältmagasin och iordningsställande av nya

ytor för godshantering.

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra

Skaraborg (RÖS)

Räddningstjänsten är en gemensam organisation för

Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och

Gullspångs kommuner. Gullspångs kommuns medlems -

bidrag utgör 8,31 % av nettokostnaderna.

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Räddningstjänstens huvudsakliga uppdrag är räddningsinsatser

vid olyckor, förebyggande åtgärder mot

brand, tillståndsprövning och tillsyn över hanteringen av

brandfarliga och explosiva varor och utbildning av medlemskommunernas

personal.

Under året har totalt 1317 räddningsinsatser genomförts

varav 92 i Gullspångs kommun, en ökning från 75.

Antalet är något högre än förväntat. Antalet bränder i

byggnader ökade från 9 till 15 och antalet trafikolyckor

ökade från 15 till 21. Under året omkom en äldre person i

en villabrand och två personer vid trafikolyckor och en

genom suicid.

På 3-10 års sikt måste det planeras för att bygga och finansieras

nya brandstationer både i Mariestad och Skövde,

en arbetsgrupp utreder för närvarande finansieringsfrågan.

Köp av brandstationen i Hova kan även bli aktuellt. En

ökad personalomsättning förväntas genom flera förestående

pensionsavgångar.

mnkr 2011 2010 2009

Årets resultat före bokslutsdispositioner

och skatt 4,9 2,1 2,5

Balansomslutning 64,0 57,0 70,7

Eget kapital 20,8 15,9 13,8

Summa skulder och avsättningar 43,2 41,0 56,9

Nettoinvesteringar 6,7 1,6 5,5

Antal anställda 351,0 356,0 332,0

Skaraborgs kommunalförbund

I samband med att den ideella föreningen Kommunförbundet

Skaraborg upphörde så bildades istället Skaraborgs

kommunalförbund 2007. Gullspång är en av femton medlemmar

från det gamla länet Skaraborg och betalar årlig

avgift i förhållande till invånarantal.

Gullspångs kommun

9


10

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Driftredovisning

Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav -

vikelserna dvs. intäkter i förhållande till kostnader.

driftredovisning

Bokslut Budget Utfall Avvikelse

Belopp i tkr 2010 2011 2011 2011

Verksamhetens nettokostnad -239 742 -237 328 -232 610 4 718

Avskrivningar -7 315 -8 500 -9 809 -1 309

Verksamhetens nettokostnad -247 057 -245 828 -242 419 3 409

Skatteintäkter 183 903 183 518 187 272 3 754

Generella statsbidrag 70 778 67 559 69 051 1 492

Finansiella intäkter 151 0 265 265

Finansiella kostnader -1 441 -2 600 -2 129 471

Resultat 6 334 2 650 12 040 9 391

Finansiellt mål 2,5% 1,1% 4,7%

specifikation till resultatuppföljningen:

Bokslut Budget Utfall Avvikelse

Belopp i tkr 2010 2011 2011 2011

KF 236 365 309 56

Revision 219 180 276 -96

Allmänna val 129 20 97 -77

Överförmyndarnämnd 168 160 84 77

Kommunstyrelsen 208 715 211 139 204 744 6 395

– AU 36 310 38 133 36 467 1 666

– BUN 77 233 75 198 72 404 2 794

– IFO/LSS 34 349 34 697 34 478 220

– ÄO 60 823 63 111 61 396 1 715

Fastighetsunderhåll 1 132 1 200 867 333

KF till förfogande -162 0 -162

Lönenämnden MTGK 1 341 1 406 1 295 111

Miljö- och byggnadsnämnden MTG 2 411 2 401 2 448 -47

Tekniska verksamheten 29 061 22 896 27 851 -4 955

IT nämnden MTG 1 896 1 898 1 895 3

Ekonominämnd TG 1 714 1 767 1 681 86

Avfallsnämnden MG 452 708 373 335

Pensionskostnader inkl löneskatt 5 687 6 500 6 530 -30

Reavinst -987 -288 288

Kapitaltjänstkostnader mm -12 432 -13 150 -15 502 2 352

Nedskrivning andel Upplevelse omr Göta Kanal -50 50

Summa verksamhetens nettokostnad 239 742 237 328 232 610 4 718

Skatteintäkterna

Kommunalskatten 183 903 183 518 187 272 3 754

Inkomstutjämningsbidrag 55 072 56 100 57 120 1 020

Kostnadutjämningsavgift -3 849 -5 052 -5 293 -241

Regleringsbidrag (ingår tillfälligt statsbidrag 2011) 6 558 5 365 5 434 69

Strukturbidrag 692 686 690 4

LSS-utjämningen 2 761 1 489 1 748 259

Införandebidrag 607

Fastighetsskatt 8 937 8 971 9 353 382

Summa Skatteintäkter och bidrag 254 681 251 077 256 324 5 247

Gullspångs kommun


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott gentemot

budget om 6 395 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter

omfattas främst av barn- och utbildningsverksamhet, vård

och omsorg samt individ och familjeomsorg.

Barn- och utbildningsverksamheten redovisar ett överskott

på 2 794 tkr vilket beror till stor del på att det under

året varit vakanser på flera tjänster med krav på behörighet

och/eller specialkompetens . Inom det allmänna utskottet

redovisas totalt ett överskott med 1 666 tkr vilket beror på

icke tillsatta tjänster inom den centrala administrationen,

hamnverksamheten visar också ett positivt resultat, kostverksamheten

visar ett negativt utfall som bland annat

beror på ökade råvarukostnader. Inom individ och familjeomsorgen

redovisas ett överskott med 220 tkr. Äldreomsorgsutskottets

visar ett positivt resultat på 1 715 tkr här

inkluderas lokalkostnaderna underskott på drygt en miljon.

Planer för strategisk markanvändning och sjönära boende påbörjades under året. Tanken är att locka fler boende och företag.

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Gemensamma verksamheter

Den största avvikelsen inom de gemensamma verksamheterna

har Tekniska nämnden. Förklaringen till det är

främst inom gatuavdelningen –773 tkr beroende på att

verksamheten är underbudgeterad. Fastighetsavdelningen

visar också ett negativt utfall –2 910 tkr som delvis beror

på minskade intäkter på grund av outhyrda lokaler i Vårdcentralen

Gullspång, ökade kostnader för bostadsanpassning

och nedskrivning av bokfört värde på fastigheten

Björtorp 4:1. Inom den tekniska verksamheten redovisas

VA-verksamheten som redovisar ett underskott med 1 673

tkr. Va-verksamhetens underskott täcks genom skatte -

finansiering. Utredning pågår av vilka kostnader som ska

täckas av Va-kollektivet.

Gullspångs kommun

11


12

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Investeringsredovisning

Investeringarna uppgick till totalt 6 mkr, vilket motsvarar

54 % av totala investeringsbudgeten. Den största investeringen

på 1,2 mkr var installation av hiss vid kommunkontoret

Hova och renovering av ledningsnät 0,8 mkr.

investeringsredovisning

För övrigt är det mindre investeringar inom verksamheterna.

Investeringarna finansieras av egna medel vilket är

förenligt med finansiella målet. Nedan redovisas en sammanställning

över årets investeringar.

Bokslut Budget Avvikelse

Belopp i tkr 2011 2011 2011

Kommunstyrelsens verksamhet 2 302 6 088 3 786

Byggnadsavdelningen 1 935 2 801 866

Gatuavdelningen 877 1 169 292

VA-avdelningen 905 1 252 347

Städavdelningen 94 81 -13

Avfallsnämnden 207 207 0

Total investering 6 320 11 598 5 278

Vänerhamn AB. Foto: Nils Axelsson.

Gullspångs kommun


Varifrån kommer kommunens resurser?

Inkomster Kostnader

Inkomsternas uppdelning (%)

Kommunalskatt 55,4%

Generellt statsbidrag 20,4%

Driftbidrag 11,5%

Hyror och arrenden 3,4%

Avgifter och ersättningar 4,6%

Försäljningsmedel 4,6%

Finansiella intäkter 0,1%

Varifrån kommer inkomsterna?

tkr %

Kommunalskatt 187 272 55,4%

Generellt statsbidrag 69 051 20,4%

Driftbidrag 38 891 11,5%

Hyror och arrenden 11 495 3,4%

Avgifter och ersättningar 15 471 4,6%

Försäljningsmedel 15 624 4,6%

Finansiella intäkter 265 0,1%

Summa 338 069 100%

Känslighetsanalys – Faktorer som påverkar kommunens inkomster:

Förändring av utdebiteringen med 1 kr.

mkr

+ – 8,0

Förändring av det generella statsbidrag med 1%. + – 0,7

Generell taxehöjning med 1%. + – 0,2

Förändring av likviditeten med 10 milj. + – 0,2

Kostnadernas uppdelning (%)

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Personal 56,5%

Tjänster 26,7%

Verksamhetskostn 11,2%

Bidrag 4,9%

Finansiella kostn 0,7%

Anläggn. material 0,1%

Vart går pengarna?

tkr %

Personalkostnader 178 671 56,4%

Anläggning o material 342 0,1%

Bidrag 15 370 4,9%

Tjänster 84 391 26,7%

Verksamhetskostnader 35 316 11,2%

Finansiella kostnader 2 129 0,7%

Summa 316 220 100%

Känslighetsanalys – Faktorer som påverkar kommunens kostnader:

Löneökning med 1%

mkr

+ – 1,7

10 heltidstjänster + – 3,4

Prisförändring på varor och tjänster med 1% + – 1,1

Prisförändring på bränsle och energi med 1% + – 0,1

Gullspångs kommun

13


14

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Personalekonomisk redovisning

Förord

Sedan 1994 sammanställer Gullspångs kommun personalekonomisk

årsredovisning i samband med det ekonomiska

bokslutet. Syftet med redovisningen är att lyfta fram personalfrågorna.

Informationen används dels inom kommunen

för att göra jämförelser både över tid för hela

kommunen, med andra verksamheter och med andra

kommuner i landet.

Avsikten är att i personalbokslutet ge en aktuell bild av

ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning

av kommunens personal.

Det sker fortlöpande förändrings- och utvecklingsarbete

vid kommunens arbetsplatser. Motiverade och engagerade

medarbetare med rätt kompetens, är tillsammans med hälsosamma

arbetsplatser en grundförutsättning för att kommunen

ska kunna tillhandahålla medborgarnytta på ett

effektivt sätt.

Uppgifterna i den personalekonomiska årsredovisningen

hämtas fr.o.m. 2010-09-01 från kommunens personal-

och lönesystem Personec.

De personalstatistiska uppgifterna som redovisas avser i

huvudsak tillsvidareanställd personal.

Under året har antalet tillsvidareanställda minskat.

Gullspångs kommun hade 374 tillsvidareanställda den

31 december 2011. Utöver dessa fanns det 35 månadsanställda

vikarier.

Sysselsättningsgrader

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 88 procent.

Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad var 87,8

procent och männens 94,5 procent. Av kvinnorna arbetade

50 procent heltid. 85,4 procent av männen arbetade

heltid.

Kommunens vision är att alla som önskar ska ha möjlighet

att arbeta heltid. Sedan hösten 2009 pågår ”Helaprojektet”

inom äldreomsorgen. Det ger möjlighet för

arbetstagarna att själva välja sysselsättningsgrad. Den ofrivilliga

arbetslösheten som tidigare funnits inom äldreomsorgen

har därmed tagits bort.

tillsvidareanställd personal fördelad per verksamhet

Gullspångs kommun

Sysselsättningsgrader för tillsvidareanställd personal (%)

Antal årsarbetare 2005-2011

Antal

– 49%

50 – 74%

75 – 99%

100%

Ålder- och könsfördelning

Antalet tillsvidareanställda män var 51 och antal kvinnor

var 323. Männen utgör 13,6 procent.

Åldersgruppen 50 år och äldre utgör 54 % av alla tills -

vidareanställda.

Medelålder

Medelåldern på kommunens tillsvidareanställda personal

är 49,2 år. Männens medelålder är 50 år och kvinnornas

medelålder 49,1 år.

Se genomsnittlig ålder av kommunens tillsvidareanställda

personal per verksamhet i följande diagram på nästa

sida.

2010-12-31 2011-12-31 Förändring

Verksamhet Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare

Barn- och utbildning 114 105,5 108 101,1 - 6 - 4,4

Social verksamhet 227 199,5 214 179,1 - 13 - 20,4

Allmänna utskottet 39 33,5 37 32,1 - 2 - 1,4

Lönenämnden 13 12,2 15 14,2 + 2 +2,0

Totalt 393 350,7 374 326,5 - 19 - 24,2

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

I beräkningarna används begreppet årsarbetare. Ex. två halvtider betraktas som heltid eller en årsarbetare.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Medelålder per verksamhet

Ålder

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

Barn- och

utbildning

Socialverksamhet

Allmänna

utskottet

Medelålder

Medelålder kvinnor

Medelålder män

Lönenämnden

Personalens hälsa

En av Gullspångs kommuns viktigaste uppgifter är att

skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv. Sedan 2008

har Gullspångs kommun köpt tjänsten ”rehabcoach” från

Kinnekullehälsan. Rehabcoachen stöttar arbetsledarna så

att de på ett effektivt och strukturerat arbetssätt kan

minska sjukfrånvaron. De får hjälp med att skapa förutsättningar

för att förhindra sjukfrånvaro och införa rutiner

för snabb återgång i arbete vid en eventuell frånvaro. Personal

som är i ”riskzonen”, erbjuds hälsosamtal med sjuksköterska

från företagshälsovården.

Alla anställda har erbjudits gratis träning i träningslokal

både i Hova och i Gullspång. Motion kan, om verksamheten

tillåter, utövas en timma/vecka på arbetstid.

Rökfri arbetstid

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska vara en

rökfri arbetsplats från den 1 januari 2012. Tobakspolicyn

Gullspångs kommun – en rökfri arbetsplats” är antagen

av Kommunfullmäktige. Policyn är ett steg i ett hälsofrämjande

arbete vars syfte är att skapa rökfria miljöer och att

ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning i kommunens

verksamheter

Mål

– färre ska börja röka

– de som röker ska sluta eller röka mindre

– ingen ska utsättas för passiv rökning

kommunens medarbetare och förtroendevalda ska

vara goda förebilder

– färre ska använda snus

Stor del av vår personal kommer dagligen i kontakt

med barn och unga. Vuxnas vanor och beteenden speglas

tydligt i vår växande generation. Vi vill vara goda förebilder

vilket förhoppningsvis leder till att färre barn och unga

ska börja använda tobak.

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Personal och förtroendevalda har erbjudits hjälp med

tobaksavvänjning. Rökavvänjningen sker i grupper och

leds av företagshälsovården. Syftet är att motivera till ett

nikotinfritt liv vilket ger en hälsosammare arbetsplats med

minskad risk för sjukfrånvaro samt ökad prestationsförmåga.

FAS 05

I den centrala överenskommelse FAS 05 om Förnyelse, Arbetsmiljö,

Samverkan sägs att de lokala parterna har frihet

att utveckla samverkansformer utifrån egna mål, förutsättningar

och behov. Tanken är att frågor ska diskuteras så tidigt

som möjligt med dem som är berörda.

Lokalt kollektivavtal tecknades med de fackliga organisationerna

under våren 2009. Arbete pågår med att tydliggöra

hur man ska använda FAS. Alla ska veta vilket ansvar

man har som medarbetare samt vilka frågor som ligger på

samverkansnivå.

En utbildningsdag har genomförts, om FAS-avtalets

tillämpning, för den sociala verksamheten. Målgrupp för

utbildningen var arbetsledare och fackliga företrädare. En

representant från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

medverkade.

Genom FAS-avtalet har personalen större inflytande

och kan påverka sin egen arbetsmiljö direkt i samarbete

med sin chef. En del frågor kan behandlas och beslutas direkt

på arbetsplatsen. Samverkansavtalet ska ge förutsättningar

för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och en bra

arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är

en rättighet.

Sjukfrånvaro

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för månadsanställd personal

2011 var 5,66 procent. Under 2010 var den genomsnittliga

sjukfrånvaron 6,44 procent. Genomsnittlig

sjukfrånvaro för all personal, såväl månadsanställda som

timavlönade, var 5,41 %.

Nedanstående diagram avser sjukfrånvaro för månadsavlönad

personal.

Sjukfrånvaro i procent 2011

%

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Gullspångs kommun

15


16

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det

dagliga arbetet och är en stående punkt på arbetsplatsträffar,

i samverkansgrupper och i medarbetarsamtalen. Arbetsplatsträffarna

är grunden för arbetsmiljöarbetet. Det är

där arbetsskador och tillbud följs upp, riskinventeringar

görs. Årlig uppföljning av arbetsmiljön görs i samverkansgrupperna

och redovisas i den centrala samverkansgruppen.

Anmälda arbetsskador

Under 2011 har 31 arbetsskador inkommit till lönekontoret.

Samtliga anmälningar gäller kvinnor. Fördelning av arbetsskador

på olika verksamheter:

Anmälda arbetsskador

Social verksamhet

2011

25

Barn- och utbildning 4

Kommunstyrelsen 2

Lönenämnden 1

Summa 31

8 anmälningar avser problem med ohälsosam luft på arbetsplatsen

Östergatans gruppboende. En firma har anlitats

för att bekämpa fukt och de boende har flyttats till

andra lokaler. Både boende och personal är positiva till

den tillfälliga lösningen. Samtlig personal har besökt läkare

på företagshälsovården.

5 anmälningar avser halkolyckor utomhus. 6 anmälningar

avser personal som ramlat inomhus. I de fall det

har varit möjligt har åtgärder satts in för att förhindra skador

i framtiden.

Utbildning

En arbetsrättslig utbildning har genomförts för samtliga

chefer och arbetsledare under året.

Pensionsavgångar

15 personer har avgått med ålderspension under 2011.

Under åren 2012 – 2015 kommer 46 personer att uppnå

65 års ålder.

Gullspångs kommun

Personal som uppnår 65 års ålder per verksamhet

Antal

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2012

Barn- och utbildning

Social verksamhet

2013

2014

Allmänna utskottet

Lönenämnden

2015

Till Allmänna utskottet hör förutom personal inom

kommunkontoret Hova, Lärcentrum, Kök.

Avgångsorsaker 1 januari – 31 december

Avgångsorsak Antal

Egen begäran 10

Pension 15

Sjukersättning tillsvidare 2

Annan orsak 4

Löner

Lokala löneöversynsförhandlingar har genomförts under

året. Löneökningarna blev i genomsnitt 2,1 % fr.o.m. 1

april.

Den genomsnittliga månadslönen (heltidsbelopp) exkl.

lönetillägg vid årsskiftet 2011/2012 var 24 365 kronor.

Den genomsnittliga månadslönen för män var 27 185 kronor

och för kvinnor 23 950 kronor.


Personalkostnader

Den totala lönesumman inkl. bil- och traktamentsersättningar

var 179 381 155 kr.

Kostnader inkl sociala avgifter (Belopp i tkr)

Personal 2010 2011

Årets totala lönesumma inkl bil- och

traktamentsersättningar 176 569 179 381

Exempel på belopp som ingår i lönesumman:

Utbetald sjuklön 2 212 2 682

Övertid och fyllnadstid 3 777 3 992

OB-tillägg 3 078 3 884

Fyllnadstid, månadsavlönad personal som

vikarierar på annan tjänst 252 222

Timlöner 10 466 13 402

Övriga rese- och traktamentsersättningar

(skatte- och avgiftsfria ersättningar som inte

ingår i lönesumman) 410 393

*) Förhållandet mellan övertid och fyllnadstid samt OB-tillägg har

ändrats p.g.a. att man i Hela-Projektet omvandlar OB-tillägg till

tid i timbank. Vid månadsrapporteringen kan arbetstagaren välja

att överföra tid i timbanken till ersättning.

Redovisning av sjukfrånvaro

Kostnader inkl sociala avgifter (Belopp i tkr)

Personal 2010 2011

Antal personer som fått lön i genomsnitt/månad 670 632

Antal personer i Offentlig Skyddad Anställning, OSA 1 1

Antal lönebidragsanställningar 8 7

Antal Nystartsjobb 5 14

Trygghetsanställning 1 5

Instegsjobbare 11 10

Antal feriearbetare under sommaren

(3 veckor/feriearbetare) 67 87 Pensionsförvaltning

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

Gullspångs kommun

Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas

ordinarie arbetstid. I redovisningen ingår all personal inom

kommunen, såväl månadsanställda som timavlönade.

Personal Timmar %

1 Total sjukfrånvaro 44 134

Sammanlagd ord. arbetstid 815 481 5,41 %

2 Summa långtidsfrånvaro 19 209

Total sjukfrånvaro 44 134 43,52 %

3 Summa sjukfrånvaro kvinnor 38 951

Sammanlagd ord. arbetstid kvinnor 688 543 5,66 %

4 Summa sjukfrånvaro män 5 183

Sammanlagd ord. arbetstid män 126 935 4,08 %

5 Summa sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 1 864

Sammanlagd ord. arbetstid 29 år eller yngre 83 030 2,24 %

6 Summa sjukfrånvarotid 30 – 49 år eller yngre 14 465

Sammanlagd ord. arbetstid 30 – 49 år eller yngre304 229 4,75 %

7 Summa sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 27 805

Sammanlagd ord. arbetstid 50 år eller äldre 428 222 6,49 %

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

Nedan redovisas kommunens samlade pensionsåtaganden.

Årets Föregående

(tkr) värde års värde

Avsättningar inkl löneskatt 14 735 tkr 14 302 tkr

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt 155 510 tkr 142 465 tkr

Total pensionsförpliktelse 170 245 tkr 156 767 tkr

Diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter

från år 2012. En sänkt diskonteringsränta betyder att pensionsskulden

ökar med 13,5 mkr.

Gullspångs kommun

17


18

Årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

5 år i sammandrag

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2007 2008 2009 2010 2011

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetens nettokostnader 238,4 251,7 242,6 247,1 242,4

Kronor per invånare 43 952 46 866 45 471 46 694 46 166

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 95,4% 99,5% 96,9% 97,0% 94,6%

Skatteintäkter och statsbidrag 250,0 252,9 250,4 254,7 256,3

Förändring från föregående år 1,6% 1,2% -1,0% 1,7% 0,6%

Finansnetto -5,2 -5,9 -2,1 -1,3 -1,9

Årets resultat 6,3 -4,7 5,7 6,3 12,0

Kronor per invånare 1 159 -879 1 067 1 197 2 293

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar 224,8 208,9 222,7 204,2 203,4

Kronor per invånare 41 437 38 885 41 734 38 598 38 738

Eget kapital 36,5 31,8 37,6 44,3 56,3

Kronor per invånare 6 727 5 916 7 054 8 363 10 717

Avsättningar och skulder 188 177 185 160 147

Kronor per invånare 34 710 32 970 34 680 30 234 28 020

Soliditet 16% 15% 17% 22% 28%

Soliditet med hänsyn till alla pensioner -43% -50% -47% -48% -49%

ÖVRIGT

Nettoinvesteringar 6,2 1,3 11,1 13,0 6,3

Självfinansieringsgrad 256% 364% 136% 105% 346%

Utdebitering per skattekrona 22,92 22,92 22,92 22,92 22,92

Antal invånare 31/12 5 425 5 371 5 335 5 291 5 251

Förändring från föregående år -81 -54 -36 -44 -40

Gullspångs kommun


Finansiella rapporter

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper . . . . 20

Ord- och begreppsförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kassaflödesrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Noter och tilläggsupplysningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Riddarveckan i Hova som under 2011 lockade många besökare.

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Gullspångs kommun

19


20

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper

Kommunens årsredovisning innehåller en resultat- och balansräkning

samt en kassaflödesrapport. För kommunens interna redovisning

tillkommer även drift- och investeringsredovisning.

Enligt lagen ska årsredovisningen även innehålla en koncernredovisning.

Denna utgör en sammanställning av kommunens resultat-

och balansräkning med de bolag i vilka kommunen har

betydande inflytande.

Finansiell analysmodell

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning

till resultaträkning, kassaflödesrapport, balansräkning samt

driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka

risker kommunen är exponerad för. Den finansiella analysen

ska utvärdera kontrollen över den finansiella utvecklingen,

långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och

riskförhållande.

I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens

övergripande ekonomiska mål. Från och med år

2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver

att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen

ska kommunens förmåga att leva upp till detta

framgå.

Övergripande principer

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen

följs ett antal övergripande redovisningsprinciper

vilka skapat ett normverk som styr innehållet i

redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen

och utvecklingen baseras på antagandet av att dessa

principer har följts. Principerna är följande:

Principen om pågående verksamhet

Objektivitetsprincipen

Försiktighetsprincipen

Matchningsprincipen

Principen om öppenhet

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam

bild av kommunernas ekonomi redovisas. Detta innebär

exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med

såväl försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare

innebär de etablerade principerna att värdering av tillgångar

ska ske med försiktighet. En tillämpning av god

redovisningssed innebär således att den ekonomiska redovisningen

ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen

och situationer. Redovisningen anger en

miniminivå för det ekonomiska läget.

Gullspångs kommun

Tillämpning av redovisningsprinciper

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer

som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Nedan

följer en kort beskrivning av några väsentliga principer

som påverkar bokslut och redovisning.

Redovisning av hyres/leasingavtal Rek 13.1

Kommunen har inga kontrakt avseende leasing av maskiner

och inventarier eller hyra av fastigheter, där kommunen

i allt väsenligt intar samma ställning som vid direkt

ägande av tillgångarna.

All leasing avser operationell leasing och kostnadsförs i

resultaträkningen.

Redovisning av leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit

efter 21 januari 2012, men är hänförliga till redovisningsåret

2011, har skuldbokförts och belastar 2011 års redovisning.

Redovisning av räntor

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan

hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive

fordran och påverkar 2011 års resultat.

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 2.1 och 17

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen

är beräknade enligt RIPS07.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension

redovisas som avsättning när det är troligt att de

kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut

redovisas som ansvarsförbindelse.

Förtroendevalda som har uppdrag på en betydande del

av heltid har rätt till pension enligt bestämmelser om pension

och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning

och ansvarsförbindelse.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”

Den pensionsskuld som uppkommit under

åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades

före 1999 redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell

kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden.

KPA:s beräkning har använts för att ta fram

skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner

intjänade under år 2011 redovisas som verksamhetskostnad

i resultaträkningen och är upptagna som

kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive

löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som

ansvarsförbindelse.


Turistbyrån vid E20 i Hova.

Avskrivningar

Avskrivningar på kommunens anläggningstillgångar har

gjorts enligt metoden rak avskrivning på historiska anskaffningsvärden

till och med 2010. Från 2011 ligger nyttjandeperioden

som grund för beräkning av avskrivningstiden.

På tillgångar i form av mark och pågående arbeten

görs emellertid inga avskrivningar.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

3, 5, 7,10 ,15, 20, 33 och 50 år.

Skatteintäkter Rek 4.2

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras

på SKL:s decemberprognos.

Lånekostnader Rek 15.1

I tillgångarnas anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader.

Avsättningar Rek 10.1

Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp

som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Avsättningen avser framtida

återställningskostnader för sluttäckning av deponi och årliga

driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas.

De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30

år efter stängning. Ett pilotförsök pågår i Mariestads kommun

där aska används som täckningsmaterial. Blir detta

godkänt av Länsstyrelsen kan sluttäckningsarbetet förvän-

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

tas starta upp tidigast under 2013. Enligt tidigare beslut

från Länsstyrelsen 2004 i gällande avslutningsplan ska

sluttäckningen vara avslutad 2015. Kommunen kommer

att begära omprövning av beslut om tidpunkt för färdigställandet

med hänvisning till sluttäckningsmetod och

produktionstakt av aska. Sluttäckningsarbetet förväntas

pågå under en längre period. Ansökan för omprövning

kan göras tidigast 2012 då pilotförsöken med aska som

täckmaterial är utvärderade. Ytan som ska sluttäckas är

5 500 m².

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar.

Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upp -

lupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som

kortfristig skuld.

Löneskuld

Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens

slut (upparbetade löner i december) redovisas som

kortfristig skuld.

Sammanställd redovisning Rek 8.2

I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag.

Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens

sammansättning.

Gullspångs kommun

21


22

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital

är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga

skulder plus avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar

är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel

byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelser

är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska

åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i

balansräkningen till exempel borgensåtagande, ställda panter

och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar

den resultatet.

Avskrivningar

är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för

att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade

nyttjandeperiod.

Gullspångs kommun

Avsättningar

är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin

förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt.

När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen

gäller detta bland annat avsättning för pensioner och sluttäckning

av soptipp.

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt

blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till och

med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskuld upparbetad från och med

1998 redovisas som avsättning. Från 2000 betalar kommunen

hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell

avsättning.

Balanskrav

är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga

kostnaderna.


Balansräkningen

visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad

på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar) eget

kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga

skulder).

Driftredovisning

redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten

under året ställt mot budget.

Eget kapital

är kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års

ackumulerade överskott/underskott. Består dels av rörelsekapital

dels av anläggningskapital.

Exploateringsverksamhet

är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark

för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Finansiella intäkter/kostnader

avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning,

utdelningar m.m.

Finansnettot

är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Intern ränta

är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och

verksamheten för det kapital som nyttjas.

Jämförelsestörande poster

avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära

men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser

mellan åren.

Kassaflödesrapport

visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet,

investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringar.

Kapitalkostnader

är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning

dels av ränta. Är en intern post.

Kortfristig placering

är pengar som placerats i fonder på kort sikt.

Likvida medel

består av kassa, plusgiro och bankmedel.

Långfristiga fordringar och skulder

är skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett

år efter balansdagen.

Löneskatt

är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Omsättningstillgångar

är tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida

medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

Periodisering

innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod

till vilken de hör.

Rörelsekapital

är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga

skulder. Visar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna.

Visar hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats

med egna medel.

Utdebitering

anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i

kommunalskatt.

Gullspångs kommun

23


24

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Kommunen Sammanställd

(tkr) Not 2011 2010 2011 2010

Verksamhetens intäkter 1 81 481 91 632 92 262 102 112

Verksamhetens kostnader 2 -314 091 -331 374 -323 108 -340 368

Avskrivningar 3 -9 809 -7 315 -11 033 -8 511

Verksamhetens nettokostnad -242 419 -247 057 -241 879 -246 768

Skatteintäkter 4 187 272 183 903 187 272 183 903

Generella statsbidrag 5 69 051 70 778 69 051 70 778

Finansiella intäkter 6 265 151 266 152

Finansiella kostnader 7 -2 129 -1 441 -2 649 -1 702

Resultat efter finansiella poster 12 040 6 333 12 061 6 362

Årets resultat 8 12 040 6 333 12 061 6 362

I resultatet ingår:

Avsättning deponi 0 5 000

Täckning VA-kollektiv 1 673 3 611

Utredning pågår vilka kostnader som skall täckas av VA-kollektivet resp kommunen.

Kassaflödesrapport

Kommunen Sammanställd

(tkr) Not 2011 2010 2011 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 8 12 040 6 333 12 061 6 362

Justering för av- och nedskrivningar 3 9 809 7 315 11 033 8 511

Justering för pensionsavsättningar 433 -133 433 -95

Justering för deponiavsättning 0 5 000 0 5 000

Justering för realisationsvinster -288 -989 -288 -989

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 21 51 285 51 285

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 22 045 17 812 23 289 19 074

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 -61 -88

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -5 269 648 -2 659 856

Ökning/minskning kortfristiga skulder -7 868 -25 866 -8 899 -27 467

Medel från den löpande verksamheten 8 908 -7 406 11 670 -7 625

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -6 320 -12 983 -8 366 -13 467

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 22 300 32 050 300 32 050

Medel från investeringsverksamheten -6 020 19 067 -8 066 18 583

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0 0 2 000

Amortering av skuld -5 400 -4 050 -6 116 -5 347

Ökning av långfristiga fordringar 23 0 -1 100 0 -1 100

Minskning av långfristiga fordringar 20 20 20 20

Medel från finansieringsverksamheten -5 380 -5 130 -6 096 -4 427

ÅRETS KASSAFLÖDE -2 492 6 531 -2 492 6 531

Likvida medel vid årets början 22 616 16 086 22 616 16 086

Likvida medel vid årets slut 20 125 22 616 20 125 22 617

Gullspångs kommun


Balansräkning

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Kommunen Sammanställd

(tkr) Not 2011 2010 2011 2010

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tek.anläggningar 9 126 515 129 278 144 671 146 282

Maskiner och inventarier 10 8 687 9 440 12 579 13 661

Summa materiella anläggningstillgångar 135 202 138 717 157 250 159 943

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar & bostadsrätter 11 19 628 19 678 2 828 2 878

Långfristiga fordringar 12 1 140 1 160 1 140 1 160

Summa finansiella anläggningstillgångar 20 768 20 838 3 968 4 038

Summa anläggningstillgångar 155 970 159 555 161 218 163 981

Omsättningstillgångar

Förråd m.m 14 382 382 832 771

Fordringar 13 26 936 21 667 27 573 22 166

Kassa och bank 15 20 125 22 616 20 125 22 617

Summa omsättningstillgångar 47 442 44 665 48 530 45 553

SUMMA TILLGÅNGAR 203 412 204 220 209 748 209 534

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Eget kapital vid årets början 44 237 37 917 28 977 22 628

Årets resultat 12 040 6 333 12 061 6 362

Summa eget kapital 56 277 44 251 41 037 28 990

Avsättningar 17

Pensionsskuld 14 735 14 302 15 851 15 435

Övriga avsättningar 10 000 10 000 10 000 10 000

Summa avsättningar 24 735 24 302 25 851 25 435

Skulder

Långfristiga skulder 18 44 888 50 288 63 390 69 506

Kortfristiga skulder 19 77 512 85 380 79 470 85 602

Summa skulder 122 400 135 668 142 860 155 108

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 203 412 204 220 209 748 209 534

Inom linjen 20

Ansvarsförbindelser 155 510 142 465 155 510 142 465

Borgensförbindelser 95 137 96 454 75 867 76 161

Ställda panter 3 016 3 016

Limit checkräkningskredit 30 000 30 000 30 000 30 000

Gullspångs kommun

25


26

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Noter och tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal

redovisningslag, grundläggande redovisningsprinciper

och god redovisningssed. Rekommendationer från Rådet

för kommunal redovisning har beaktats.

Periodisering har skett enligt bokföringsmässiga grunder.

Den sammanställda redovisningen ”kommunkoncernen”

har upprättats enligt förvärvsmetoden med propor-

noter

Gullspångs kommun

tionell konsolidering. Enligt förvärvsmetoden har kommunens

bokförda värde på aktier i dotterbolag eliminerats

mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell

konsolidering innebär att den ägda andelen

av dotterföretagens tillgångs- och skuldposter repektive intäkts-

och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen.

Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har

eliminerats.

Kommunen Sammanställd

(tkr) 2011 2010 2011 2010

1. Verksamhetens intäkter 81 193 87 739 91 974 98 219

Jämförelsestörande poster

– Realisationsvinster 288 3 893 288 3 893

81 481 91 632 92 262 102 112

varav – försäljningsmedel 4 117 4 104 5 646 5 671

– taxor och avgifter 15 471 20 179 15 471 20 179

– hyror och arrenden 11 495 13 141 20 746 22 054

– bidrag 38 891 40 413 38 891 40 413

– försäljning verksamhet 11 219 9 902 11 219 9 902

2. Verksamhetens kostnader 314 091 328 468 323 108 337 462

– Realisationsförlust 0 2 906 0 2906

314 091 331 374 323 108 340 368

varav – löner 126 066 123 814 126 613 124 141

– sociala avgifter 33 242 41 594 33 453 41 755

– pensionskostnader 18 702 10 146 18 708 10 233

– bidrag 15 370 15 840 15 370 15 840

– köp av verksamhet 82 979 97 850 82 979 97 850

– hyra leasing anl tillg 1 400 1 447 1 400 1 447

– övriga kostnader 36 333 37 777 44 586 46 196

3. Avskrivningar

Planenliga avskrivningar byggnader och mark 7 007 6 587 7 902 7 683

Nedskrivning fastighet 1 000 1 000

Planenliga avskrivningar inventarier 1 802 728 2 131 828

9 809 7 315 11 033 8 511

4. Skatteintäkter

Preliminär skatteinbetalning 182 645 181 337 182 645 181 337

Slutavräkningsdifferens föregående år 767 138 767 138

Preliminär slutavräkning innevarande år 3 860 2 427 3 860 2 427

187 272 183 903 187 272 183 903


noter

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Kommunen Sammanställd

(tkr) 2011 2010 2011 2010

5. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 57 120 55 072 57 120 55 072

Strukturbidrag 690 692 690 692

Införandebidrag 0 607 0 607

Regleringsbidrag 5 434 1 366 5 434 1 366

Kommunal fastighetsavgift 9 353 8 937 9 353 8 937

Kostnadsutjämningsagift -5 293 -3 849 -5 293 -3 849

Tillfälligt konjunkturstöd 5 192 5 192

Bidrag LSS-utjämning 1 748 2 761 1 748 2 761

69 051 70 778 69 051 70 778

6. Finansiella intäkter

Finansiella intäkter avser ränteintäkter

Räntor likvida medel 262 147 263 148

Räntor utlämnade lån 3 4 3 4

265 151 266 152

7. Finansiella kostnader

Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella kostnader

på pensionsskulden.

Räntor upplåning 1 448 1 094 1 968 1 355

Övriga räntor 681 347 681 347

2 129 1 441 2 649 1 702

8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning 12 040 6 333 12 061 6 362

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -288 -3 893 -288 -3 893

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 2 906 0 2 906

Justerat resultat 11 752 5 346 11 773 5 375

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde 129 277 160 004 146 282 177 740

Nettoinvestering 5 271 6 847 7 317 6 968

Försålt, justering m.m -26 -30 987 -26 -30 987

Nedskrivning fastighet -1 000 -1 000

Planenlig avskrivning -7 007 -6 586 -7902 -7 439

Bokfört värde 126 515 129 278 144 671 146 282

Avskrivningstider 20-50 år 20-50 år

Allmän markreserv

Anskaffningsvärde vid årets början 6 702 6 850 6 702 6 850

Investeringar 0 0 0 0

Försäljningar 0 -148 0 -148

Utgående bokfört värde 6 702 6 702 6 702 6 702

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde vid årets början 129 972 177 876 129 972 177 876

Investeringar 2 792 4 003 2 792 4 003

Försäljningar -12 -51 907 -12 -51 907

Nedskrivning fastighet -1 000 -1 000

Ackumulerade avskrivningar -78 113 -74 718 -78 113 -74 718

Utgående bokfört värde 53 640 55 253 53 640 55 253

Gullspångs kommun

27


28

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

noter

Kommunen Sammanställd

(tkr) 2011 2010 2011 2010

Vatten och avlopp

Anskaffningsvärde vid årets början 82 119 81 485 82 119 81 485

Investeringar 1 253 634 1 253 634

Ackumulerade avskrivningar -43 276 -41 480 -43 276 -41 480

Utgående bokfört värde 40 097 40 639 40 097 40 639

Renhållning

Anskaffningsvärde vid årets början 5 392 4 800 5 392 4 800

Investeringar 207 593 207 593

Ackumulerade avskrivningar -3 901 -3 680 -3 901 -3 680

Utgående bokfört värde 1 699 1 712 1 699 1 712

Hamnen

Anskaffningsvärde vid årets början 20 238 20 161 20 238 20 161

Investeringar 0 77 0 77

Ackumulerade avskrivningar -11 957 -11 233 -11 957 -11 233

Utgående bokfört värde 8 280 9 004 8 280 9 004

Publika fastigheter (gator, vägar, broar mm)

Anskaffningsvärde vid årets början 27 496 25 956 27 496 25 956

Investeringar 1 003 1 540 1 003 1 540

Ackumulerade avskrivningar -13 877 -13 172 -13 877 -13 172

Utgående bokfört värde 14 622 14 325 14 622 14 325

Hyresfastigheter

Anskaffningsvärde vid årets början 946 946 43 889 43 962

Investeringar 0 0 2 167 121

Ackumulerade avskrivningar -812 -804 -27 766 -26 936

Utgående bokfört värde 134 142 18 290 17 146

Övriga fastigheter

Anskaffningsvärde vid årets början 4 024 4 024 4 024 4 024

Investeringar 0 0 0 0

Ackumulerade avskrivningar -2 683 -2 523 -2 683 -2 523

Utgående bokfört värde 1 340 1 500 1 340 1 500

10. Maskiner, inventarier och transportmedel

Ingående värde 9 440 4 106 13 661 8 307

Nettoinvestering 1 049 6 136 1 049 6 500

Försålt m.m -75 -75

Planenlig avskrivning -1 802 -728 -2 131 -1 072

Bokfört värde 8 687 9 440 12 579 13 661

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år

Gullspångs kommun


noter

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Kommunen Sammanställd

(tkr) 2011 2010 2011 2010

11. Aktier, andelar och bostadsrätter

Aktier

Gullspångsbostäder AB 16 800 16 800

Vänerhamn AB 1 855 1 855 1 855 1 855

Naturgaskonsortiet Skaraborg AB 3 3 3 3

Västtrafik AB 420 420 420 420

Summa bokfört värde aktier 19 078 19 078 2 278 2 278

Andelar

MS Marianne 250 250 250 250

Uppleverlseområde Göta kanal 0 50 0 50

Kommuninvest 300 300 300 300

Summa andelar 550 600 550 600

Summa aktier, andelar och bostadsrätter

Bokfört värde 19 628 19 678 2 828 2 878

12. Långfristiga fordringar

RÖS, Räddningstjänst Östra Skaraborg/MS Marianne 40 60 40 60

Kommuninvest förlagslån 30 år 1 100 1 100 1 100 1 100

1 140 1 160 1 140 1 160

13. Fordringar

Kundfordringar 1 333 1 524 1 787 1 998

Förvaltade medels tillgångar 682 712 682 712

Momsfordran 1 848 1 125 1 848 1 125

Fora 217 785 217 785

Uppl ränteintäkter 194 126 194 126

Uppl skatteinäkter 10 971 5 701 10 971 5 701

Förutbetalda kostnader 3 560 3 529 3 653 3 554

Övr uppl intäkter-övr interimsfordringar 8 132 8 165 8 222 8 165

26 936 21 667 27 573 22 166

14. Förråd

Förråd och exploateringsmark 382 382 832 771

15. Likvida medel

Kassa

Plusgiro 19 475 22 588 19 475 22 589

Bank 650 28 650 28

20 125 22 616 20 125 22 617

Utnyttjad checkkredit 0 0 0 0

Beviljad checkkredit 30 000 30 000 30 000 30 000

Gullspångs kommun

29


30

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

noter

Kommunen Sammanställd

(tkr) 2011 2010 2011 2010

16. Eget kapital

Eget kapital vid årets början 43 798 37 465 28 538 22 175

Avfallsfond-affärsdrivande sophämtning 418 427 418 427

Avfallsfond-affärsdrivande återvinning 21 25 21 25

Årets resultat 12 040 6 333 12 061 6 362

56 277 44 251 41 037 28 990

Anläggningstillgångar 155 970 159 555 161 218 163 981

Långfristiga skulder och avsättningar -69 623 -74 590 -89 241 -94 941

Anläggningskapital 86 347 84 965 71 977 69 040

Omsättningstillgångar 47 442 44 665 48 530 45 553

Kortfristiga skulder -77 512 -85 380 -79 470 -85 602

Rörelsekapital -30 070 -40 715 -30 940 -40 049

17. Avsättningar

Avsatt för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 10 000 5 000 10 000 5 000

Nya avsättningar 0 5 000 0 5 000

Utgående avsättning 10 000 10 000 10 000 10 000

Avsättningen avser återställande av deponin Odenslund-tippen

17. Avsatt till Pensioner

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP 11 080 10 679 12 196 11 812

Avsatt till pensioner ÖK-SAP 0 0 0 0

Avsatt till pensioner förtroendevalda 542 337 542 337

Avsatt till pension AGF-KL tom 2012 236 494 236 494

Summa pensioner 11 858 11 510 12 974 12 643

Löneskatt 2 877 2 792 2 877 2 792

Summa avsatt till pensioner 14 735 14 302 15 851 15 435

18. Långfristiga skulder

Samtliga lån med rörlig ränta. Under 2011 konverteras

lånen om till Kommuninvest

Ingående låneskuld 50 288 54 338 69 506 72 853

Återföring av beräknad amortering 4 050 33 902 5 332 34 970

Nyupplåning under året 0 0 0 2 000

Årets faktiska amorteringar -4 050 -33 902 -5 114 -34 985

Nästa års beräknade amortering -5 400 -4 050 -6 334 -5 332

44 888 50 288 63 390 69 506

Kreditgivare

Nordea 10 856 10 856

Swedbank, Spintab 43 482 43 482

Statshypotek Handelsbanken 166 168

SBAB 250 572,3

Kommuninvest 50 288 69 308 19 760

Avgår summa nästa års amortering -5 400 -4 050 -6 334 -5 333

44 888 50 288 63 390 69 506

Gullspångs kommun


noter

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

Kommunen Sammanställd

(tkr) 2011 2010 2011 2010

19. Kortfristiga skulder

Beräknad amortering 5 400 4 050 6334 5 333

Leverantörsskulder 12 521 10 445 13 358 12 058

Moms 75 52 217 226

Gullspångsbostäder AB 1 005 3 754

Personalens källskatt 2 717 2 842 2 734 2 853

Sociala avgifter 3 143 3 225 3 183 3 243

Upplupna löner 3 735 3 379 3 735 3 379

Semesterlöneskuld 12 816 13 734 12 858 13 757

Upplupna räntor 72 68 131 129

Upplupen pensionskostnad individuell del 5 580 5 437 5 595 5 451

Upplupen löneskatt individuell del 2 674 2 560 2 684 2 563

Förutbetalda hyror 1 001 1 018 1 555 1 695

Förutbetalda skatteintäkter 0 6 365 0 6 365

Inkomstförskott 7 929 7 265 7 929 7 265

Statens bostadskreditnämnd 2 725 2 725 2 725 2 725

Övriga skulder och interimsskulder 16 119 18 460 16 432 18 560

77 512 85 380 79 470 85 602

20. Inom linjenposter

Ansvarsförbindelser

Pensioner anställda inklusive löneskatt 155 510 142 465 155 510 142 465

Borgensförbindelser

Gullspångsbostäder AB 19 270 20 293

Riksbyggen koop hyresrättsf Gullspång 74 330 74 625 74 330 74 625

Förlustansvar, Egna hem 255 288 255 288

Föreningar 1 282 1 248 1 282 1 248

95 137 96 454 75 867 76 161

Gullspångs kommun har den 15 juni 2009 (Kf§90) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande

och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande

borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret

mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i

förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gullspångs kommuns ansvar

enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB.s totala förpliktelser till 224 781 496 815

kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 131 238 556 kronor och andelen av

de totala tillgångarna uppgick till 130 357 998 kronor.

Ställda panter, fastighetsinteckningar 3 016 3 016

Limit checkräkningskredit 30 000 30 000 30 000 30 000

Gullspångs kommun

31


32

Årsredovisning 2011

Finansiella rapporter

noter

Kommunen Sammanställd

(tkr) 2011 2010 2011 2010

21. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Nedskrivning investeringskostnad 14 14

Nedskrivning andelar Göta Kanal 50 50

Avsättning deponi mot eget kapital -14 285 -14 285

51 285 51 285

22. Försäljning anläggningstillgångar

Mogården (Äldreboende) 21 000 21 000

Hemmet 22, del 24 (Äldreboende) 9 000 9 000

Hova 3:1 mfl 1 000 1 000

Stampen 5 och 6 440 440

Häljatorp 1:45 180 180

Kvarnhäljatorp 1:11 375 375

Björtorp 1:19 55 55

Gårdsjö skola 300 300

300 32 050 300 32 050

23. Ökning av långfristiga fordringar

Förlagslån Kommuninvest 30 år 0 1 100 0 1 100

0 1 100 0 1 100

Gullspångs kommun


Nämndernas verksamhetsberättelser

Kommunens nämndorganisation . . . . . . . . . . . . . . . 34

Allmänna utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Barn- och utbildningsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

IFO/LSS-utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Äldreomsorgsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Överförmyndarnämnden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Miljö- och byggnadsnämnden MTG . . . . . . . . . . . . . 45

Lönenämnden MTGK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ekonominämnden TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Avfallsnämnden MG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

IT-nämnden MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tekniska nämnden MTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Ståtlig flugsvamp.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Gullspångs kommun

33


34

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Kommunens nämndorganisation

Ekonominämnd

TG

Gullspångs kommun

Valnämnd

Teknisk nämnd

MTG

Kommunstyrelsen

Lönenämnd

MTGK

Antal invånare 31/12

(antal) Antal

2006 5 506

2007 5 425

2008 5 371

2009 5 335

2010 5 291

2011 5 251

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2011-2014

Antal

(antal) mandat

Arbetarpartiet socialdemokraterna 17

Moderata samlingspartiet 8

Centerpartiet 3

Folkpartiet liberalerna 3

Rätt Väg för Gullspångs kommun 2

Sverigedemokraterna 1

Miljöparti de gröna 1

Totalt 35

Gullspång

kommunfullmäktige

– Allmänna utskottet

– Barn- och utbildningsutskottet

– IFO/ LSS-utskottet

– Äldreomsorgsutskottet

Miljö- och

byggnämnd

MTG

IT-nämnd

MTG

Överförmyndarnämnd

Revision

Avfallsnämnd

MG

Gemensamma nämnder: M = Mariestad, T = Töreboda, G = Gullspång, K = Karlsborg

Skattesats

(tkr) 2007 2008 2009 2010 2011

Kommunen 22,92 22,92 22,92 22,92 22,92

Regionen 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45

Kommunalskatt 33,37 33,37 33,37 33,37 33,37

Riket 31,55 31,44 31,52 31,56 31,55


Allmänna utskottet

Under året som gått har stora personella förändringar skett. Ett

flertal omfattande rekryteringsprocesser har påbörjats. Detta har

medfört att kommunledningskontoret i perioder varit underbe-

mannat.

Ny Översiktsplan-Vision 2020 och Vindbruksplan har antagits

av kommunfullmäktige under 2011.

Försäljning av fastigheter och mark har skett under 2011.

Inom ramen för Turismstrategi Skaraborg och med stöd

av Västsvenska turistrådet har Gullspång deltagit i en arbetsgrupp

tillsammans med Mariestad, Töreboda och

Karlsborgs kommuner, ”Kanallandskapet mellan sjöarna”.

Här har man bl a tittat på destinationsutveckling och

framtida samarbete i turismfrågor.

Gullspångs kommun har också aktivt medverkat arbetet

med Destination Skaraborg.

Ett utvecklingsprojekt för turist- och besöksnäringen,

Det goda värdskapet, har startats.

Projektet ingår i landsbygdsprogrammet och erhåller

stöd från Jordbruksverket.

Inom ramen för ”Kultur som tillväxtfaktor” har ett 30tal

ungdomar haft feriearbete som Piccolokulturutvecklare.

Kulturväckan gick av stapeln i november där föreningar,

konstnärer och företag visade upp sig i tomma lokaler.

Utskottets ansvarsområde omfattar följande

verksamheter:

Näringslivsutveckling

Kostproduktion

Komvux med IV-programmet och SFI – undervisning

Kommunens arbetsmarknadsåtgärder

Turism och besöksnäring

Föreningsbidragshantering

Dressinbana på den gamla smalspåriga järnvägen finns mellan

Gullspång och Torved, 20 km och mellan Gullspång och Degerfors i

Värmland ca 40 km.

Kollektivtrafikplanering. Från och med 2012-01-01

flyttas ansvaret, via en skatteväxling, över till Västra

Götalandsregionen

Planärenden

Förvaltning av mark och skog

Övergripande informationsarbete

Infrastrukturplanering

Ekonomiskt resultat

Allmänna utskottets resultat är 1 666 tkr.

Stora avvikelser mellan personalkostnader och intäkter

beror till stor del på Lärcentrum som inte budgeterat för

personalkostnader som finansierats med bidrag (statliga

medel). Den centrala administrationen har ett överskott

på personalkostnader som beror på icke tillsatta tjänster.

Hamnverksamheten visar en stor positiv avvikelse som

beror på fler båtar och att mer tonnage har hanterats i

Otterbäckens hamn. Föreningsbidragen redovisar ett överskott

som förklaras främst av att de utbetalda investeringsbidragen

var lägre än föregående år och att en planerad

höjning av skötselbidragen har skjutits fram till nästa år.

Inom kostverksamheten ser vi ett negativt resultat som

beror på råvarukostnaden samt reparationer av gamla maskiner.

Måluppfyllelse

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Driftsbudget

Budget Redovisat Avvikelser

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter -7 795 -13 163 5 368

Personalkostnader 21 855 23 453 -1 598

Övrigs kostnader 24 073 26 177 -2 104

Total 38 133 36 467 1 666

Hamnverksamhet 189 -416 605

Räddningstjänsten 6 003 6 006 -3

Föreningsbidrag 2 500 2 153 347

Västtrafik 2 054 1 988 66

Kostverksamheten 7 451 8 126 -675

Lärcentrum 3 835 4 364 -529

Mål 1:

2011 skall en förvaltningsövergripande administration med

kundtjänstansvar finnas. Målet har inte nåtts. Men arbetet

är påbörjat.

Mål 2:

Fler nystartade företag 2011 jämfört med 2010. Målet har inte

nåtts. 2010 hade 3,4 företag startats per 1000 invånare i

kommunen. 2011 var siffran 2,6 företag.

Gullspångs kommun

35


36

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Mål 3:

Fler ungdomar i arbete och studier. Målet har uppfyllts.

Ungdomar till arbete:

Antal registrerade arbetssökande ungdomar har minskat

sedan motsvarande mätvecka (52) 2010.

Ungdomar till studier:

Färre elever har valt att avbryta gymnasiet

Färre elever har sökt sig till IM/IV

Ingen ungdom i gymnasieför ålder står utanför skolgång

eller annan planerad aktivitet enligt det kommunala

uppföljningsansvaret nov 2011

Mål 4:

Antalet sålda villatomter skall vara fler 2011 jämfört med

2010. Målet har inte nåtts. Förutsättningarna för privat -

personer att bygga nya bostäder har försämrats beroende

på både räntenivåer och nya lånebegränsningar.

Viktiga händelser

Under 2011 har kommunövergripande Värdegrund

och Framtidsberättelse 2020 tagits fram. Samtliga

kommunanställda har fått tagit del av styrdokumenten

genom upptaktsträffar.

Kommunstyrelseförvaltningen har inrättat en heltidstjänst

som näringslivsansvarig.

Ansvarig för kommunens hemsida har lyfts in till kommunledningskontoret.

Nytt ärendehanteringssystem är infört och utvecklats

under 2011.

Lärcentrum/utbildning genomförde i samarbete med

Töreboda kommun en yrkesutbildning för vuxna 2010

vars samarbete även fortsätter under 2011.

Arbetsförmedlingen och kommunen upprättade ett

etableringsavtal, vilket innebär nya åtaganden och arbetssätt

för Lärcentrum.

Instegsjobb, 2 grupper á 10 personer var anställda av

Lärcentrum. (Varje anställning pågick i sex månader

vilket motsvarar 10 heltidstjänster)

Mobiliseringsfas Kraftsamling – ungdomsvärd samt ytterligare

två ungdomar anställda.

Färre IM-elever än 2010 (tidigare kallad IV)

Mottagningsköken på Gullstensskolan och Regnbågsskolan

har ändrats till tillagningskök, vilket har get en

bättre arbetsmiljö.

Under sommaren startades arbetet i Det goda värdskapet,

som vänder sig mot aktörer inom besöksnäringen

och ska erbjuda stöd i form av t ex nätverk och utbildning.

Gullspångs kommun

Feriearbetande ungdomar närmare 90 st fick chansen

att prova 3 veckors arbete.

Framtiden

Värdegrund och Framtidsberättelse kommer att vara

riktningsvisare för framtida beslut på såväl den politiska-

som tjänstemannanivån.

Kommunledningskontoret kommer att utöka servicenivån

och förbättra arbetsmiljön genom att förstärka med

ett antal tjänster.

Öka möjligheterna för vuxenstudier.

Arbete har påbörjats med att utveckla samarbetet med

det lokala närings- och föreningslivet.

Verka för att fler företag etablerar sig i kommunen och

tillför fler arbetstillfällen

En bredbandsutbyggnad skall genomföras i hela kommunen

och påbörjas 2012.

Besöksnäringen skall utvecklas.

Kommunen skall verka för en landsbygdsutveckling

med strandnära boende och ökat fritidsboende.

Vatten och avlopp skall byggas ut till strandnära områden.

Två områden för företagsetablering i Norra Otterbäcken

och i Hova skall skapas.

Område för bostäder skall skapas i södra Otterbäcken

Fortsatt utveckling av projektet ”Kultur som tillväxtfaktor”.

Samverkan i Skaraborgs kommunalförbund med utbildnings-,

arbetsmarknads- och infrastrukturfrågor.

Aktiv medverkan i utvecklingen av Destination Skaraborg.

Fortsatt samverkan med Mariestad, Töreboda och

Karlsborg vad gäller turismfrågor.

Kommunens telefonväxel finns i Töreboda.


Barn och utbildningsutskottet

Verksamhet

Barn- och utbildningsutskottet omfattar förskoleverksamhet,

grundskola F-9, särskola, bibliotek och övrig kulturverksamhet.

Ekonomiskt resultat

Driftsbudget

Budget Redovisat Avvikelser

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter -5 038 -7 474 2 436

Personalkostnader 47 089 46 396 693

Övriga kostnader 33 147 33 482 -335

Totalt 75 198 72 404 2 794

Barn- och utbildningsutskottet redovisar ett överskott

på 2 794 tkr som till stor del beror på att det under året

var vakanser på flera tjänster med krav på behörighet

och/eller specialkompetens. Eventuella konsekvenser för

eleverna av att flera tjänster inom förvaltningen inte kunnat

tillsättas under året är en angelägen uppgift att undersöka

och utvärdera.

Resultatet av de interkommunala kostnaderna blev i år

positivt delvis p g a att elever från andra orter valt Gullspång

som studieort men också för att ett flertal elever

valde att gå ytterligare ett år i grundskolan innan de gick

vidare till gymnasiet i andra kommuner. Det innebär för

förvaltningen endast en uppskjuten kostnad.

Bibliotekets del av överskott kommer från intäkter som

man fick för förtidsröstningen till omvalet i regionen.

Måluppfyllelse

Mål 1:

En skola för alla.

Delmål 1. Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten.

Delmål 2. Inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheten.

Delmål 3. Kreativ lärmiljö genomsyrar verksamheten.

Delmål 4. Ämnesövergripande arbetssätt genomsyrar verksamheten.

Mål 2:

Ungdomsverksamhet som arena för kulturella aktiviteter.

Mål 3:

Biblioteket ska underlätta för de studenter som väljer att bo i

kommunen.

Arbetet har under 2011 genomförts strategiskt mot

målen och resultatet är mycket gott.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Utmärkelsen ”Hållbar utveckling” har förnyats vid våra

skolenheter och arbetet utifrån detta har fördjupats med

bl a miljövecka. Under arbetsnamnet ”Synvändan” har ett

inkluderande arbetssätt införts på enheterna och alla elever

tillhör idag en ordinarie undervisningsgrupp och endast i

undantagsvis undervisats utanför sin grupp. Ett stort antal

insatser för en kreativ lärmiljö och för att arbeta ämnesövergripande

har genomförts under året. Exempel på detta

är inköp av datorer till eleverna, utbildning och kompetensutvecklingsinsatser

samt organisations/schemaändringar.

För ungdomarna i kommunen har kulturaktiviteter

som dans- och grafittikurser anordnats. Den gamla fritidsgården

har bytt namn till Smältverket för att markera

nystart av en verksamhet som är mer aktiv och har en kulturell

inriktning.

Under året har biblioteket ökat sina öppettider och arbetat

för att köpa in mer kurslitteratur för utlåning, vilket

delvis är en förklaring till att fjärrlånen av kurslitteratur

har minskat från 823 till 512 st. Det finns också tillgång

till datorer för allmänhet och studerande.

Viktiga händelser

Ny skollag, ny läroplan för grundskolan och förnyad

läroplan för förskolan har införts under 2011.

”Stadieövergripande” projekt i ämnet matematik startades

hösten 2011

Synvändan, organisations- och schemaförändringar för

att inkludera alla elever i ordinarie undervisningsgrupp.

Satsningen med att ge eleverna tillång till ”egen” dator

är påbörjad vid Gullstensskolan Yngre och fortsätter

vid övriga skolor under 2012. Beslut har tagits om att

installera trådlöst nätverk vid våra skolor och ett flertal

lärare deltar fortbildning inom data.

Familjecentralen blir permanent och har fått projektmedel

för att utveckla verksamheten till att omfatta

åldrarna 0-18 år under namnet Familjcentrum.

Genomförandet av Rfid och chippning av alla böcker

på biblioteket. Detta skapade förutsättning för den

utlånings- och återlämningsautomat som under året

togs i bruk på biblioteket i Gullspång. Det gör att

verksamheten blir effektivare och personalen kan ge

fördjupad service (t.ex. boktips, fjärrlån, bränna ner

talböcker till äldre eller låntagare med dyslexi).

Gullspångs kommun

37


38

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nyckeltal

Gullpångs kommunbibliotek

Att utlåningstalet har ökat beror på fler besök av skol -

klasser samt ökad service till de äldre. Idag kan vi bränna

ner talböcker (daisy) direkt och låna ut.

Gullspångs kommun

Utlån Utlån Utlån

2009 2010 2011

Totalt 34 845 36 399 37 827

Antal barn förskolan

2009 2010 2011

Förskolan 169 167 174

Fritidshem 121 130 126

Förskoleklass 41 47 47

Grundskola inkl särskola 478 474 468

Totalt 809 818 815

Antal elever per lärare

Lärare/ Lärare/ Lärare/

elev elev elev

2009 2010 2011

Grundskola 1-6 8,9 8,7 8,7

Grundsskola 7-9 11,7 10,1 9,9

Summa/Snitt 10,0 9,3 9,1

Fritidsaktiviteter i Gullspångs kommun.

Det finns en liten variation i lärartäthet över år, medelvärdet

för Sveriges kommunala skolor läsåret 2010/11 var

8,3 lärare per 100 elever. Gullspångs kommun har alltså en

något högre lärartäthet än riket i övrigt och förklaringen

finns i att elevunderlaget varierar över år och att vi inte alltid

kan fylla upp till optimalt elevunderlag per klass samt

att vi geografiskt finns på flera orter.

Framtiden

Vi står inför ett intensivt och kreativt utvecklingsarbete

inom skolan som kräver förändringar och investeringar på

både lång och kort sikt. Skolans lokaler och utemiljöer är i

stort behov av upprustning och på flera ställen behövs ombyggnader

för att skola och undervisning ska vara i enlighet

med statliga styrdokument och kommunala

verksamhetsplaner.

Arbetet med att implementera den nya skollagen, ny

läroplan och förnyad läroplan för förskolan har bara påbörjats.

Dessa verktyg kommer att stödja arbetet med att

hitta nya arbetsformer och arbetssätt för en ökad måluppfyllelse

men också kräva insatser för personalen i form av

avsatt tid för diskussion, studier och kompetensutveckling.

Allt för att eleverna ska få så mycket som möjligt med sig

ut i livet och till framtida studier.

Biblioteket konstaterar att läsning av böcker inte minskar,

men att formen gör det. I framtiden kommer den digitala

tekniken göra det möjligt att läsa på många olika

sätt förutom de vanliga fysiska böckerna. Det kommer att

kräva investeringar i digital teknik och i kompetensutvecklingsinsatser

för personalen.


IFO/LSS utskottet

Verksamhet

Inom IFO/LSS ryms följande verksamheter, Individ- och

familjeomsorg, d v s barn- och ungdomsvård, missbruksvård,

försörjningsstöd, familjerätt, flyktingmottagning,

tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Insatser för funktionshindrade

enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till

vissa funktionshindrade, samt kommunal psykiatri.

Ekonomiskt resultat

Driftsbudget

Budget Redovisat Avvikelser

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter -27 340 -24 880 -2 460

Personalkostnader 37 754 38 156 -402

Övriga kostnader 24 283 21 202 3 083

Totalt 34 697 34 478 221

IFO/LSS-utskottets verksamheter visar tillsammans på ett

positivt slutresultat. Överskottet uppgår till 221 tkr.

Större negativa budgetavvikelser finns för:

– HVB-vård för barn och ungdom.

– Boendestöd LSS, p.g.a. att det saknas budget för insatsen.

– Gemensam administration, en avgångsersättning har

påverkat utfallet negativt.

– Gemensam administration för IFO, merkostnader för

en konsultanställning.

– Bergsgatan på grund av högre personalkostnader än

budgeterat.

– Försörjningsstöd (-501 tkr) särredovisning.

Större positiva budgetavvikelser finns för:

– Familjecentrum, p.g.a. att verksamheten inte kom

igång förrän mars 2011.

– Institutionsvård vuxna missbrukare, p.g.a. få placeringar

under 2011.

– Familjehemsvård för barn och ungdom, färre barn och

unga placerade.

– Kajaken, återhållsamhet.

– Björkebo, återhållsamhet.

– Personlig assistans, överskott beror bl a på att intäkter

från -10 bokfördes under -11.

– Gemensam administration LSS, p.g.a. att kostnaderna

för elevhemsboende minskat, detta överskott ska delvis

täcka underskottet för boendestöd LSS.

Måluppfyllelse

1. Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska fram till 2013

Behovet av försörjningsstöd är konjunkturberoende och

kan endast påverkas inom vissa gränser. Ersättningarna

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

från A-kassan och sjukförsäkringarna har påverkat försörjningsstödet

negativt.

Försörjningsstöd

2009 2010 2011

Ekonomiskt bistånd – insats 80 89 75

Ekonomiskt bistånd flykting - insats 22 11 12

Övriga mål för 2011 enlig LSS-planen:

2. Undersöka samverkansmöjligheterna inom MTG avseende

daglig verksamhet för brukaren tillhörande personkrets 3.

Den föreslagna ändringen av lagstiftning till att omfatta

rätt till daglig verksamhet för personkrets 3 antogs inte.

Verksamheten fortsätter som tidigare att söka sysselsättning

för personer tillhörande personkrets 3, t.ex personer

med psykisk funktionsnedsättning. Inom socialpsykiatrin

finns daglig sysselsättning inom Bergsgatans lokaler, men

även integrerat med den dagliga verksamheten på Sörgården.

I det arbetsmarknadsprojekt som bedrivs inom

MTG, i Gullspång ”Stig In” får personer tillhörande personkrets

3 sysselsättning.

3. Under planperioden ska arbetsledarutbildningar genomföras

Arbetsledarutbildningar har utlovats under flera års tid.

Det som f n är aktuellt är de Lärmöten som tidigare kommunchef

startade. Dessa möten ska innehålla aktuell information

om vad som sker i kommunen, men även

fördjupning inom vissa områden som ekonomi, arbetsrätt

m m.

Sociala verksamhetens ledningsgrupp genomgår f n en

ledarutbildning genom SKL – ”Leda för resultat”. Fortsättning

på denna utbildning för nästa chefsled kan bli

aktuell.

En årlig utbildningsdag i arbetsrätt anordnas inom

MTG.

Den tidigare utlovade arbetsledarutbildning, som även

skulle innefatta medarbetar- och lönesamtal, bör ske

under 2012. Nya chefer har tillkommit sedan föregående

utbildning och ny forskning finns tillgänglig inom området.

4. Under planperioden ska nya boendeplatser tillskapas i första

hand inom befintliga kommunala lokaler

Under sommaren/hösten 2012 kommer platser att beredas

i befintliga boenden för de personer som söker bostad

med särskild service för vuxna.

Planeringen pågår och möte med gode män/föräldrar

är inplanerat i februari månad 2012.

I samband med stängning av Kajakens korttidsboende

planeras även fortsatta insatser för de personer som idag

får insatser där, men som just nu inte är aktuella för

gruppbostad.

Gullspångs kommun

39


40

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Viktiga händelser

Gullspångs kommun hade vid årets slut tio stadigvarande

serveringstillstånd, samt 5 detaljhandelsföretag

som säljer folköl.

➢ Under året tecknades avtal med Skara kommun att

sköta all alkoholhandläggning.

➢ Samarbetet inom MTG avseende beroendecentrum

fortlöper och under hösten har det tagit fart rejält då

ett tiotal klienter erhåller stöd och hjälp från beroendecentrum.

➢ En ny överenskommelse för 2011 mellan AME och

IFO har bidragit till att 10 flyktingar haft instegsjobb

under sex månader för kommunen som helhet har det

lett till minskat försörjningsstöd och ökade skatteintäkter.

➢ Det gemensamma sysselsättningsprojekt som bedrivs

inom MTG och där medel beviljats från EFS har pågått

under 2011. Under året startades en mötesplats

upp med cafédel som är öppen tre dagar i veckan och

kallas ”Stig In”. I verksamheten pågår också betongtillverkning,

en verksamhet som växer.

➢ Beslut har tagits om flyttning av Broddens verksamhet

till lokaler på Bergsgatan. Syftet med detta har bl a

varit att utöka samverkan med mellan Brodden och

övrig socialpsykiatri.

➢ Under juni månad gjorde Socialstyrelsen en tillsyn av

socialpsykiatrin.

➢ Sörgårdens dagliga verksamhet flyttade i mars till

vårdcentrum i f d arbetsterapins lokaler.

➢ Östergatans gruppboende drabbades under hösten av

en fuktskada som medfört att boende och personal har

evakuerats till en ”vinge” på Amnegården.

Utfall försörjningsstöd Gullspångs kommun 2010-2011

Tkr

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Gullspångs kommun

Bidrag och transfereringar 2011

Budget per månad 2011

Bidrag och transfereringar 2010

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Nyckeltal

Ensamkommande barn

På Långgatan (boendet för ensamkommande barn) finns

11 platser för både pojkar och flickor i ålder 13-15 år vid

ankomst till Hova. Av 11 platser har vi under 91dagar

haft 10 barn inskrivna. Under 44 dygn har vi haft 12

barn inskrivna. Övriga 230 dygn har 11 barn varit inskrivna

på boendet. Ett barn har skrivits ut till följd av

beteendeproblem och omplacerades av socialtjänsten till

familjehem. Vi har haft ungdomar placerade i familjehem

149 dygn under året.

IFO-verksamhet

2009 2010 2011

Antal barnavårdsutredningar 43 43 54

Antal bidragshushåll** 200 172 155

Antal vårddygn i familjehem (barn, unga)** 4 109 2 920 2297

Antal vårddygn HVB ( barn) **) 2 138 515 5025

Antal vårddygn HVB vuxna exkl. missbruk 0 0 30

Antal fastställda faderskap 18 19 35

Antal ansökningar om LVU 1 0 2

Antal ansökningar om LVM 0 0 0

Antal vårddygn HVB vuxna missbrukare 339 37 240

Mottagna flyktingar 41 23

Antal ärenden med personlig assistans LSS/LASS 9 10 10

Därav med LASS 8 9 10

Antal boende i gruppbostad vuxna 8 8 7

Antal boende i annan särskild bostad 8 8 8

Antal som beviljats daglig verksamhet 14 15 12

**) inkl invandrare.

Framtid

I framtiden ser vi att stress och psykisk ohälsa ökar, att

fler människor hamnar i utanförskap är också ett problem.

Vi vill i framtiden också se ett fortsatt samarbete inom

MTG i syfte att se möjliga samarbetsområden, detta för

att kunna klara av framtidens utmaningar. Vi måste också

utveckla samarbetet inom vår egen kommun. Något

annat som är viktigt är en fortsatt utveckling av familjecentral

till familjecentrum.

Vi bör utöka daglig sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.

Sysselsättningsprojektet för missbrukare ”Stig In”

kommer att pågå under 2012. Det ska vidareutvecklas så

att det lever vidare efter 2012 och att om möjligt även

bilda ett eget socialt kooperativ.

Under 2012 har förvaltningen fått ett uppdrag att ta

fram ett förslag som ska redovisas under hösten på ett

”mellanboende” för ensamkommande barn.

Kajaken avvecklar sin verksamhet under 2012 då tre av

ungdomarna har ansökt om gruppbostad.


Äldreomsorgsutskottet

Verksamhet

Verksamheten omfattar äldreomsorg enligt Socialtjänst -

lagen samt kommunal hälso- och sjukvård. Hemvård, särskilt

boende, dagvård, fritidsverksamhet, anhörigstöd,

fotvård, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering

med mera samt handikappomsorg som ej tillhör LSS.

Ekonomiskt resultat

Driftsbudget

Budget Redovisat Avvikelser

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter – 13 196 – 14 154 958

Personalkostnader 58 568 58 049 519

Övriga kostnader 17 739 17 501 238

Totalt 63 111 61 396 1 715

Budgeten för äldreomsorgsutskottet slutade på ett överskott

motsvarande 1 715 tkr. I bokslutet är även lokalkostnaderna

inkluderade som skulle särredovisas. Lokalkostnadernas

underskott motsvarar drygt en miljon kronor.

Budgetavvikelser – åtgärder

Större negativa budgetavvikelser finns för:

– Lokaler, mindre intäkter än budgeterat samt ej full

kostnadstäckning för ”kringytor” (-1 043 tkr)

– Korttids- och avlastning/växelvårdsplatser, mindre

intäkter än budgeterat (-124 tkr)

– Mogården, ökade personalkostnader med anledning

av mycket korttidsfrånvaro och att verksamheten

drar en större kostnad på grund av

Hela-projektet (-156 tkr).

Större positiva budgetavvikelser finns för:

– Gemensam administration främst på grund av återhållsamhet

(215 tkr)

– Äldreomsorgssamordnare, den största avvikelsen är

ett överskott för färdtjänst men det finns även ett

överskott på administrationen samt på utbildningskontot

(776 tkr)

– Hemvården Hova, återhållsamhet på personalsidan

när verksamheten haft mindre ärenden (311 tkr)

– Hemvården Gullspång, (448 tkr)

– Dagvårdsverksamheten, utökad personalbudget

samt mindre kostnader för dagvårdsresor än budgeterat

(329 tkr)

Hembygdsgården i Södra Råda.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

– Amnegården, återhållsamhet på personalsidan när

det inte varit full beläggning (164 tkr)

– HSL, inom rehabverksamheten har tjänster minskat

i tjänstgöringsgrad samt i lön. På sjuksköterskesidan

har det varit sjukfrånvaro som inte gått att

täckas med vikarier (875 tkr).

Måluppfyllelse

1. Antal vårdare som besöker en äldre person, med beviljad

hemtjänst av kommunen, ska vara färre till antalet under 2011

jämfört med 2010.

Mätbarhet: Kommunen rapporterar in antal olika personal

som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod.

Under 2009 låg detta resultat på i genomsnitt 17 olika

personer. Resultatet för mätningen visade 2010 att antal

olika personal som besöker en hemtjänsttagare är 13 personer

vilket är en minskning med 4 personer sedan mätningen

2009. Under 2011 kvarstår detta resultat.

Övriga mål för 2011 enlig ÄO-planen:

2a. Kommunen ska under planperioden införa möjlighet till service

till äldre utan biståndsbedömning

Under 2011 har riktlinjerna för biståndsbedömning skrivits

om. Det har dock inte införts någon service till äldre

utan biståndsbedömning förutom larm och matlådor som

funnits sedan tidigare. På sikt bör man se över möjligheterna

att införa vissa servicetjänster utan biståndsbedömning.

2b. Att inrätta riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer finns för anhörigstödet, de ska revideras under

2012.

Gullspångs kommun

41


42

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

3a. Vid planperiodens slut ska all tillsvidareanställd omvårdnadspersonal

ha motsvarande undersköterskekompetens

Målet är inte uppfyllt. Idag har 87 % av omvårdnadspersonalen

en undersköterskekompetens eller motsvarande.

Vid varje pensionsavgång återbesätts tjänsten med ovanstående

kompetens.

3b. Andelen sjusköterskor med vidareutbildning som kommuneller

distriktssköterska ska successivt öka under perioden

Samtliga sjuksköterskor i Gullspångs kommun utom en

har vidareutbildning. Detta betraktas av Vårdförbundet

som ganska unikt. Kommunen har äldresjuksköterska, distriktssköterskor,

psykiatrisjuksköterska och demenssjuksköterska.

Viktiga händelser under året

Ombyggnadsarbetet på Amnegården färdigställdes under

våren. De nya miljöerna invigdes i augusti. Utemiljön på

Mogården färdigställdes och invigdes i juni.

Arbetet har fortsatt under 2011 med att få struktur på

verksamheten. Det har bl a skett genom införande av

StödJa-projektet i organisationen med huvudfokus på rehabiliterande

förhållningssätt. Olika arbetsgrupper har arbetat

fram underlag för hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Förbättringsområden har identifierats och planer har utarbetats.

Pensionärer i Solrummet på Amnegården.

Gullspångs kommun

Gullspångs kommun fick återigen framskjutna placeringar

när Öppna jämförelser presenterades av Socialstyrelsen

och SKL. Brukarna på särskilt boende var så nöjda

med sin omvårdnad att Gullspång hamnade på 1:a plats.

När det gällde hemvård kom Gullspång på en femte plats.

Vi har startat upp vårt egna Vårdplaneringsteam i april,

vilket har inneburit nya arbetssätt för personalen. Andra

saker som skett under året är; Start av korttidsplatser i

egen regi, demenssjuksköterskan har blivit färdigutbildad

och arbetar 40 % med demens, frivilligarbetarna har varit

inbjudna att delta i en studiecirkel. Ett antal olika fortbildningar

har erbjudits personalen.

Nyckeltal

Sjukfrånvaron har sedan 2006 sjunkit avsevärt inom äldreomsorgen.

Resultatet från december 2011 var högre än vid

motsvarande tid 2010. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen

har i genomsnitt legat på 4,66 % under 2011 att jämföra

med 7,46 % under 2010.

Personaltätheten på de särskilda boendena ligger på

Sjukfrånvaro inom äldreomsorgen 2007-2011

Dec. Dec. Dec. Dec. Dec.

(tkr) 2007 2008 2009 2010 2011

Frånvaro 13,22 % 9,63 % 7,79 % 4,33% 6,56 %


0,66 (d v s 0,66 personal/brukare). Vi når dock inte upp

till denna personaltäthet på ett av boendena i Gullspång

efter övertagandet av korttidsplatser från Mariestad.

Det finns 103 platser på särskilt boende i kommunen

varav 46 är serviceboende på Amnegården och Mogården.

8,8 platser har i genomsnitt stått tomma på särskilt boende

(Amnegården och Mogården exkl. serviceboende).

Till kommunens serviceboende har det varit kö i stort sett

hela året.

Av totalt 118 omvårdnadspersonal är 102 undersköterskor

vilket motsvarar 87 %.

Hemvårdsärenden låg i oktober på ungefär 115 ärenden,

vilket är en ökning med cirka 15 % jämfört med

2010. Beslutade timmar har dock inte ökat i samma omfattning

som ärenden utan ligger på 3 %.

Antal inskrivna vårdtagare vid dagvården

31/12-2010 31/12-2011

Vid demensdagvården: 7 gäster 10 gäster

Vid träning/social/avlastningsdagvård: 17 gäster 24 gäster

Framtid

Den största utmaningen för Gullspångs kommun är den

ökande andelen befolkning som är 65 år och äldre. Idag

ligger siffran på strax över 25 % men redan om fyra år är

siffran knappt 30 %. Redan idag arbetar verksamheten för

att ha beredskap för kommande behov. Det görs bl a

genom:

– Utöka dagvårdsverksamheten för att täcka det

ökade behovet. Vid en utökning av dagvård måste

också lokalerna ses över då den somatiska/socialaoch

demensdagvården idag bedrivs i samma lokal.

Det är inte lämpligt.

– Demensteamet kommer att innebär att demensvården

förbättras och möjligheten att bo kvar hemma

stärks för människor med demenssjukdom.

– Vidmakthålla innehållet i Stödja-projektet och underprojekten

”Nya arbetsätt”. Att arbeta utifrån ett

rehabiliterande förhållningssätt kommer vara nödvändigt

då vi inte kommer att ha tillräckligt med

resurser för att arbeta på det sätt som traditionellt

gjorts.

– Utöka anhörigstödet i syfte att förlänga kvarboendet

så långt det är möjligt.

– Möjliggöra och ge förutsättningar för växelvård

och avlastning.

– Införande av genomförandeplan, utvecklande av

kontaktmannaskapet samt införande av vårdtyngdsmätning.

– Införandet av planeringssystemet LAPS CARE för

Laxfiske utanför Gullspång.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

hemtjänsten i kommunen i syfte att öka brukar -

tiden.

– Att införa någon form av planeringssystem för

HSL, dels för att kvalitetssäkra och samtidigt få

kontroll på insatser och resurser.

– Vidareutveckla Intraphone så att så mycket tid som

möjligt finns redovisad.

– Gemensamma, tydliga och kända kvalitetsindikatorer

ska införas inom hela äldreomsorgen

– Att börja arbetet med vårdhund på remiss i verksamheterna.

– Under 2012 kommer ny ledningsorganisation att

införas. LSS kommer organisatoriskt att ligga

under vård och omsorg.

Dessa insatser kommer inte att räcka. Ska kommunen

arbeta med en kvarboendeprincip måste man räkna med

att hemvården kommer att öka i omfattning. Det innebär

att budgeten måste anpassas till behoven. Slutligen en stor

utmaning vi har framför oss och det handlar om den framtida

kompetensförsörjningen.

Gullspångs kommun

43


44

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Överförmyndarnämnden

Verksamhet

Nämndens uppgift är att bistå ÖIS (överförmyndare i

samverkan) i att rekrytera gode män samt att ha en dialog

med ÖIS. Nämnden ansvarar för budgeten med kostnader

som rör utbetalningar till gode män. Brukare i denna verksamhet

är dels gullspångsinvånare samt ensamkommande

flyktingbarn.

Ekonomiskt resultat

Överförmyndarnämndens resultat är 84 tkr.

Driftsbudget

Budget Redovisat Avvikelser

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter 0 – 297 297

Personalkostnader 0 208 – 208

Övriga kostnader 160 173 – 12

Totalt 160 84 77

Nämndens överskott beror på intäkter från migrationsverket

för ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden

är förd på flyktingverksamheten.

Laxtrappan i Gullspång.

Gullspångs kommun


Miljö- och byggnadsnämnden MTG

Ansvarsområde

Den för Mariestad, Töreboda och Gullspång gemensamma

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter

inom byggnadsväsendet och miljöområdet.

Nämnden har under 2011 haft ansvar för prövning,

kontroll och/eller tillsyn enligt bl.a. följande lagstiftningar

med tillhörande författningar:

1. Plan- och bygglagen

2. Miljöbalken

a. Miljöövervakning

b. Områdesskydd

c. Miljöfarliga verksamheter

d. Miljöbalkstillsyn – övrigt

e. Hälsoskydd

f. Enskilt dricksvatten

g. Verksamheter som orsakar miljöskador

h. Vattenverksamhet

i. Jordbrukets miljöpåverkan

j. Kemiska produkter

k. Avfall

l. Skydd av naturen

3. Livsmedelslagen

4. Lag om Foder och animaliska biprodukter

5. Tobakslagen

6. Lag om Handel med vissa receptfria läkemedel

7. Strålskyddslagen

I Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag ingår också

att till respektive kommunledning bidra med en god samlad

kompetens för Agenda 21/miljöstrategiska frågor och

naturvård. Vidare ska nämnden uppmärksamt följa planeringen

och den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområdet

med en attraktiv, fungerande, tillgänglig samt

långsiktigt hållbar bygd.

Ekonomisk översikt

Ett fortsatt relativt stort inflöde av ansökningar om bygglov

har genererat mer intäkter än budgeterat och även intäkterna

på miljöbalkssidan har varit relativt goda.

Miljö- och byggnadsnämnden har kunnat generera ett

överskott genom att finansiera en del verksamhet med externa

medel såsom arbetet med miljömål. Viss verksamhet

har utförts som uppdrag exempelvis för Tidans Vattenförbund

och Mariestads kommun. Detta överskott kommer

att behövas för finansiering av 2012 års nödvändiga verksamhet.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Årets viktiga händelser

2011 är det femte året med en gemensam Miljö- och

byggnadsnämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs

kommuner. Utöver sedvanligt myndighetsarbete i form av

prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar,

tillsyn och kontroll i övrigt, så är följande händelser viktiga

att speciellt redovisa:

Januari: Fastställda kvalitetsmål för verksamheten

har som syfte att ge verksamheten hög kvalité och

medborgarna god service. Målen har ännu inte karaktären

av s.k. kundgarantier. Det finns dock krav

i viss lagstiftning om längsta handläggningstider

vilka självklart är styrande.

Februari: Miljöförhållandena i de tre samverkande

kommunerna har sammanställts och återfinns på

kommunernas hemsidor.

Maj: En ny plan- och bygglag började gälla den 2

maj 2011. Det har inneburit en hel del merarbete

för Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tillämpningen

av den nya lagen har ställt krav på utbildning

av personal och politiker, ändring av rutiner,

instruktioner, mallar och blanketter, framtagande

av ny taxa m.m. Omställningsarbetet kommer att

pågå även under 2012.

Vårmotiv.

Gullspångs kommun

45


46

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Augusti: Livsmedelskontrollen har fått ändrade regler

vilket inneburit bland annat ny riskklassificering

och framtagande av ny taxa. Kontrollen har

utförts i enlighet med planeringen.

September: Miljö- och byggnadsnämnden har i en

nationell enkätundersökning kallad ”Insikt - en

enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner”

hamnat på plats nummer två när det gäller myndighetsutövningen

inom miljöbalks- och livsmedelsområdena.

Detta kvitto på en relativt god

myndighetsutövning gentemot företagen, förpliktigar

till ett fortsatt arbete med rutiner, instruktioner

och utbildning av personalen.

December: Arbetet med att sanera områden med

bristfälliga avlopps- och dricksvattenförhållanden

har fortgått. En samordning med främst MTG

Kommunalteknik har resulterat i ett förslag på gemensam

VA-strategi för de tre samverkande kommunerna.

Strategin är en förutsättning för att

långsiktigt kunna lösa landsbygdens och tätorternas

försörjning när det gäller avloppsrening och dricksvatten.

Utvecklingen i de tre kommunerna är direkt

beroende av att VA-frågorna ges en hållbar

förutsättning att kunna lösas.

December: Provtagning av strand- och bassängbaden

visade på godtagbara resultat.

December: Kalkning av sjöar och vattendrag i Töreboda

kommun har genomförts programenligt dock

med vissa problem bland annat med en kalkdoserare.

Under hela året

Byggverksamheten har under året varit fortsatt relativt

hög. Totalt har 486 bygglov slutförts under

året. I Gullspång har 57 bygglov handlagts, i Mariestad

328 och i Töreboda 101.

För att bättre öka tillgängligheten och kvalitén i arbetet

pågår en pilotverksamhet på Miljö- och byggnadsförvaltningen

med att digitalisera

ärendehanteringen. Därmed minskar på sikt arkivlagringsbehovet

av papper. De problem som återstår

att lösa är att kvalitetssäkra skanningsprocessen

och att tillskapa ett digitalt arkiv med tillräcklig

arkivbeständighet.

Under året har handläggningen av ärenden om förfallna

hus och nedskräpade tomter fortgått och behovet

för fortsatt tillsyn föreligger för åtskillig tid

framåt.

Gullspångs kommun

Golfbana på Ribbingsfors herrgård, Gullspång.

Vindkraftsutbyggnadsplanerna i de tre kommunerna

har inneburit omfattande arbetsinsatser i

såväl handläggande av bygglov och anmälningsärenden

enligt miljöbalken som remisshantering av

planer och tillståndsansökningar.

Framtiden

De besparingskrav som åligger Miljö- och byggnadsnämnden

för den kommande treårsperioden kommer att ställa

krav på effektivare och framförallt bättre myndighetsutövning.

Skattefinansieringen måste minska till förmån för

mer avgifter. Nya taxor inom alla områden kommer att behöva

tas fram. Det är också viktigt att hitta alternativa finansieringsformer

till stöd för det uppdrag som Miljö- och

byggnadsnämnden har.

Det är en viktig uppgift för Miljö- och byggnadsförvaltningen

att medverka till att de tre samverkande kommunerna

arbetar i riktning mot ett hållbart samhälle i linje

med miljökvalitetsmålen. De bidrag som Miljö- och byggnadsförvaltningen

fått för att underlätta detta arbete utbetalades

under 2011 men ska även räcka för det arbete som

ska bedrivas under 2012.


Utvecklingen av MTG-samarbetet och att genomföra

ändringar i arbetsrutiner fortsätter att vara prioriterat.

Kvalité och god service ska gå hand i hand med korrekt

myndighetsutövning. En viktig uppgift för Miljö- och

byggnadsnämnden är att medverka till att utveckla de tre

kommunerna i en långsiktigt hållbar riktning. Kommun -

ernas visioner och mål ska vara vägledande för Miljö- och

byggnadsnämndens arbete.

Trots Mariestads kommuns beslut att avvakta med att

utveckla en separat Kundtjänst så måste servicen till medborgarna

ytterligare förbättras. Miljö- och byggnadsförvaltningen

kommer därför bland annat ta fram detaljerade

checklistor för att möjliggöra snabb och kvalitetssäkrad information.

Även arbetet med bra information på hemsidorna

måste prioriteras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska ta fram en aktuell

dokumenthanteringsplan som bör kunna ligga till grund

även för övriga förvaltningars planer. Arbetet ska göras i

nära samarbete med arkivsansvarig på kommunerna.

Handläggningen av den obligatoriska ventilationskontrollen

som energideklarationer måste intensifieras och utvecklas.

Ytterligare övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken

över bl.a. tillståndspliktig verksamhet i Töreboda

kommun kommer att diskuteras med Länsstyrelsen i syfte

Det mobila poliskontoret.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

att börja gälla från 2013. Miljö- och byggnadsförvaltningen

behöver en förbättrad kompetens och resurs för

tillsynen över jordbruket och för kontroll enligt lag om

foder och animaliska biprodukter.

Ett LOVA-projekt som handlar om att kretsloppsanpassa

toalettavloppsvatten (urin och/eller avföring) genom

sortering, insamling, hygienisering och spridning på lämplig

jordbruks- eller skogsmark kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen

vara en viktig part tillsammans med

MTG Kommunalteknik. I det projektet handlar det också

om att skapa en kväve- och fosforneutral kommun.

Inriktningen på tillsynen enligt miljöbalken i övrigt

kommer förhoppningsvis att handla om att bl.a. vara med

i länsövergripande projekt, genomföra rutinmässiga besök,

få förekommande nedskräpningar åtgärdade och prioritera

avfalls-, kemikalie- och energihushållningsfrågor. Även sanering

av förorenad mark är ett viktigt arbetsområde. Tillsynen

över hälsoskyddet inte minst i kommunernas skolor

och förskolor är ett viktigt uppdrag för Miljö- och byggnadsnämnden.

Slutligen är det en viktig strategisk fråga för Miljö- och

byggnadsnämnden att kunna rekrytera och behålla kompetent

personal samt att kunna få tillräckligt med resurser

för det uppdrag nämnden har att fullfölja.

Gullspångs kommun

47


48

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Lönenämnden MTGK

Verksamhet

Lönekontoret MTGK, gemensamt lönekontor för Mariestad,

Töreboda, Gullspång och Karlsborg. Lönekontoret

utför löneadministrativa arbetsuppgifter, systemförvaltning

och driftsplanering för kommunerna inom MTGK. I arbetsuppgifterna

ingår även support, pensions- och försäkringsfrågor,

utbildning och information. Lönekontoret

sluter avtal med leverantörer av personal- och lönesystem,

schemasystem och avtal för drift. Fr.o.m. den 1 april 2011

ingår Karlsborg i lönenämnden och i lönekontorets verksamhet.

Avstämning av mål och verksamhet

1. Hög kostnadseffektivitet genom att större arbetsvolymer

hanteras.

Det sker en kontinuerlig genomgång och översyn

av verksamheten när det gäller kostnader och effektivitet.

2. Utveckling av personal- och lönesystemet till en

nivå som motsvarar de behov som finns ute i verksamheterna.

Det ska ske via hög kvalitet i systemet

och hög kompetens hos personalen.

Ett byte av personal- och lönesystem har genomförts

under 2010-2011. Detta arbete har krävt

mycket stora insatser av personalen och även ställt

krav på verksamheterna vid bytet av systemet.

Bytet har genomförts på ett bra sätt. Personal- och

lönesystemet IFS har ersatts med Aditros personaloch

lönesystem.

3. Hög driftsäkerhet genom att driften centraliseras.

Driften av personal- och lönesystemet har under

2010-2011 förts över till IT MTG. Avtal om driften

har överenskommits med IT MTG. Under året

har förberedelser och planering genomförts med IT

MTG inom de samverkande kommunerna för

övertagande av driften utifrån att driftsäkerheten

kan säkerställas. Denna överföring har följt den

planering som är fastställd.

4. Strukturerat arbetssätt genom rationell standardisering.

Denna del fortsätter med att skapa gemensamma

rutiner och system för kommunerna inom MTGK.

5. Hög kvalitet i löneadministrationen genom ett

strukturerat kvalitetsarbete.

Förbättringsarbetet med tydliggörande av kvalitetsmål

för verksamheten har fortsatt under 2011.

6. Hög nivå på arbetsprocesser, metoder och redskap.

En översyn av arbetsprocesser pågår och har intensifierats

i samband med byte av personal- och löne-

Gullspångs kommun

system. WINLAS har införts i Mariestads kommun

under året och införs i Karlsborg under 2012. Systemet

finns därmed i samtliga av de samverkande

kommunerna. Det är ett system som bland annat

möjliggör en bättre bevakning och uppföljning av

anställningstider. Det innebär även en mer rationell

hantering av anställningsbeslut.

7. Professionellt stöd och en god service till verksamheterna.

Ett exempel på detta är målen att ha en

hög kompetens och korta svarstider vid frågor från

verksamheterna.

Supportorganisationen har setts över, förbättrats

och ytterligare anpassats till verksamheternas

behov.

8. Lägre driftskostnader än tidigare, till gagn för

samtliga samverkande kommuner.

Driftskostnaderna har kontinuerligt kunnat minskas

sedan verksamhetsstarten 2007. Verksamheten

har genom detta kunnat lämna ett överskott för

åren 2007 - 2010 som återgår till de samverkande

kommunerna. Även för 2011 kommer ett överskott

att lämnas, överskottet uppgår till

628 800 kronor.

9. En god arbetsmiljö som präglas av tillit, förtroende

och trivsel.

Utgångspunkten är att en god kvalitet på arbetsmiljön

lägger en grund för att skapa en effektiv

verksamhet för att därmed uppnå verksamhetsmålen.

Som en del i detta är målet att arbeta förebyggande

för att kunna behålla en så låg sjukfrånvaro

som möjligt. En uppföljning av arbetsmiljön har

gjorts kontinuerligt under verksamhetsåret. Under

2011 har det krävts stora arbetsinsatser på grund av

bytet av personal- och lönesystem. Det har varit en

hög arbetsbelastning under hela 2011. Men från

2012 skall det ske en återgång till en mer normal

arbetssituation.

Viktiga händelser

Under 2010-2011 genomfördes byte av personal- och lönesystem

för fyra kommuner, med gemensam projektledning

via Lönekontoret. Under samma år flyttades även

driften av personal- och lönesystemet från Systeam, Linköping,

till IT MTG. Det sistnämnda renodlar kontakterna

när det gäller systemfrågor och tydliggör på ett positivt sätt

för verksamheten förhållandet mellan kund och leverantör.

Fr.o.m. 1 april 2011 ingår Karlsborg fullt ut i lönekontorets

verksamhet. Det innebär att de som arbetar med löneadministration

för Karlsborg är anställda av Gullspångs

kommun.


Ekonomiskt resultat

Nyckeltal och prestationer

Antalet lönespecifikationer kan variera mellan åren beroende

på en ökning eller en minskning av antalet tillsvidareanställda.

Tillfälliga variationer kan t ex bero på att

antalet vikarier som anställs har ökat eller minskat. Genom

de projekt som pågår i kommunerna och som ger de deltidsanställda

möjlighet att öka sin sysselsättningsgrad

minskar behovet av vikarier. Det sistnämnda minskar antalet

lönespecifikationer.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2,14

(2,10) %.

Framtid

Under 2010-2011 har ett gemensamt projekt bedrivits för

MTGK-kommunerna för byte av personal- och lönesystem.

Framöver gäller att arbetet med att säkerställa kvaliteten

på löneutbetalningarna fortsätter. Under det första

halvåret 2012 kommer en internkontrollplan att fastställas

för Lönekontorets verksamhet. Arbetet med att standardisera

och utveckla utdata genomförs, dvs. att nyckeltal skall

finnas tillgängliga för chefer och verksamhetsansvar iga.

En levande landsbygd.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Lönespecifikationer

Mariestad Töreboda Gullspång Karlsborg

Lönespecifikationer 38 564 (39 800) 13 757 (13 651) 7 587 (8036)* 8870

Kostnad per lönespec. 119,36 (115,65) 174,45 (175,81) 186,63 (173,09) 153,44 (183)

Just. för pensionsadm. 119,36 (115,65) 164,85 (166,16 ) 172,93 (160,80) 146,68 (176)**

Justerat för överskott 2011 110,40 (110,60) 152,07 (160,02) 158,22 (154,54) 146,68***

* Inom parentes anges 2010 års siffror.

** I kostnad per lönespecifikation för Töreboda, Gullspång och Karlsborg ligger även pensionsadministration som utförs av Lönekontoret.

För Töreboda och Gullspång utförs även WINLAS och viss schemahantering av Lönekontoret.

*** För Karlsborgs del gjordes en besparing i samband med att Karlsborg gick med i det gemensamma lönekontoret 1 april 2011. Det motsvarar

en besparing på ca 300 000 kronor i jämförelse med 2010. Kostnaden per lönespecifikation har därmed minskat med ca 30 kr.

Resultatsammanställning

Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter -10 490 -10 519 29

Kostnader 9 440 9 469 -29

Kapitaltjänstkostnader 1 050 1 050 0

Nettokostnader 0 0 0

varav

– Töreboda 2 614 2 432 182

– Mariestad 5 225 4 867 358

Gullspång 1 406 1 295 111

– Karlsborg 1 160 1 160 0

Därmed kommer de att kunna följa upp sina verksamheter

på ett bättre sätt än tidigare. För att genomföra detta planeras

utbildningsinsatser och uppföljning från Lönekontorets

sida. Införandet av självservice kommer att planeras

för ett genomförande på de arbetsplatser där det i dagsläget

inte används. En översyn av de system som inte är integrerade

med personal- och lönesystemet genomförs och

målsättningen är att under 2012 skall samtliga av dessa system

vara integrerade med personal- och lönesystemet, det

handlar framförallt om schema- och bemanningssystem.

För Karlsborgs del införs WINLAS under det första kvartalet

2012. Lönekontoret kommer att utföra och ansvara

för pensionsadministrationen för samtliga av de samverkande

kommunerna. Pensionsadministrationen för Mariestad

flyttas över till Lönekontoret under 2012.

Gullspångs kommun

49


50

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Ekonominämnden TG

Ekonomiskt resultat

Ekonominämnden redovisar ett bra resultat för år 2011.

Verksamheten har under året haft kostnader som var 230

tkr lägre än tilldelade intäkter. Förklaringen till överskottet

är att vi inte haft behov av konsultinsatser i lika stor omfattning

som planerades samt en vakant tjänst i slutet av året.

Viktiga händelser under året

Vi har arbetat med ledning och styrdokument i båda kommunerna

och anpassat ekonomistyrningen till dem. Ett gediget

målarbete har genomförts i båda kommunerna, där

vi i olika led har varit med i processerna. Töreboda kommun

har varit med i Skl:s nätverk, resultatnätverk och

kommunens kvalitet i korthet. Gullspångs kommun har

varit med i nätverket kommunens kvalitet i korthet. Resultaten

från dessa nätverk har används i kommunernas målprocesser.

Som ett led i kompetensutvecklingen har ekonomer och

controller deltagit i ett utbildningsprogram för ekonomer i

Skaraborg. Detta program kommer att fortgå under nästkommande

år.

Ekonomistödet till verksamheterna har utvecklats ytterligare

under året. I Töreboda kommun har det under året

startats igång en ledarskapsutbildning där ekonomiutbildning

ingått som en del i utbildningen. Den ekonomiut-

Vinter i Gullspångs kommun.

Gullspångs kommun

Resultatsammanställning

Bokslut Budget Avvikelse

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter – 4 925 – 4 925 0

Kostnader 4 695 4 925 230

Nettokostnader – 230 0 0

Varav

– Töreboda 2 849 2 993 144

Gullspång 1 681 1 767 86

– Törebodabostäder AB

och Gullspångsbostäder AB 165 165 0

bildning som har genomförts har riktats till budgetansvariga

chefer, med inriktning mot budgetuppföljning och

budgetstyrning.

Framtiden

Under nästkommande år kommer arbetet att fortsätta

med att utveckla vårt ekonomisystem, med bl. a elektroniska

internfakturor. Vi kommer att köpa in ett nytt verksamhetssystem

för att underlätta arbetet med uppföljning

av ekonomiskt resultat och verksamhetsuppföljning.


Avfallsnämnden MG

Viktiga händelser

Den nya renhållningstaxan från 2011-01-01 med en

grundavgift för alla fastigheter i kommunen säkerställer intäkter

för avfallsavdelningens fasta utgifter.

Asfaltering av ytor för vitvaror i enlighet med Läns -

styrelsens krav och asfaltering av den nya omlastningsplatsen

för hushållsavfall har färdigställts under sommaren.

Ytan för slamkompostering av reningsverksslam på

Odenslund är i drift sedan årsskiftet. Förseningar i leverans

av aska har gjort att anläggningsarbetet fortfarande

pågår.

Upprustning och underhåll av personalbyggnad och

redskapsbod har gjorts under våren.

En informatör har anställts tillsammans med fem kommuner

i östra Värmland för att uppfylla det krav kommunerna

har på att informera allmänheten om återvinning.

En ommöblering har gjorts på återvinningscentralen

där en återvinningsstation med behållare för förpackningsmaterial

färdigställs utanför hallen. I hallen bereds mera

plats för återvinningscentralens material. Nya skyltar monteras

upp under vinterhalvåret.

Inventeringen av kundregistret i Gullspång fortsätter

och fler abonnemang för sophämtning har startats upp.

Upphandling av flisning av returträ ger verksamheten

bättre intäkter jämfört med tidigare. Ny entreprenör är

Neova.

Periodisk besiktning av deponin gjordes i december.

Brister i verksamheten som påpekades kommer så långt

det går att åtgärdas under 2012.

Kommunens avtal om transport och omhänder tagande

av hushållsavfall har förlängts fr.o.m. 2012 till utgången av

2013, vilket ger stabilitet i ekonomin. De kommande två

åren betalar kommunen samma pris året om, det dyrare

sommarpriset är borta. Mängden hushålls-avfall första halvåret

motsvarar fjolårets och priserna på återvinningsmaterial

ligger också på 2010 års nivåer.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Framtid

Fortsatta satsningar på information om avfallsminimering

och återvinning kommer ske.

Sluttäckning av deponin är ett stort arbete som kommer

att påbörjas under andra halvan av 2012.

Förberedelser för att ta hand om matavfall i kommunen

påbörjas under 2013 för att vara slutfört under 2015.

Uppföljning av verksamhetsmål

Verksamhetens mål att tillhandahålla webblankett för att

byta storlek på sopkärl är uppfyllt fr.o.m. 2011-04-15.

Arbetet med målen i avfallsplanen fortsätter. Arbetet

med att nå målet ”Kommunens verksamheter är ett föredöme”

till 2013, startas upp under hösten och sker i samarbete

med avfallsavdelningen och kommunens andra

verksamheter.

Avfallsverksamheten Gullspångs kommun mot fond

Kostnader Kapitaltjänst- Intäkter Överföring

(tkr) kostnader till fond

Sophämtning 5 514,8 171,3 5 667,9 -18,2

Slamtömning 11,3 20,1 8,8

Återvinning 256,3 252,0 -4,3

Balansräkning avfallsfond

IB Årets UB

(tkr) avsättning

Sophämtning 433,3 -18,2 415,1

Slamtömning -6,1 8,8 2,7

Återvinning 25,2 -4,3 20,9

Gullspångs kommun

51


52

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

IT-nämnden MTG

Sammanfattning

Den gemensamma IT-avdelningen för Mariestad, Töreboda

och Gullspång (MTG-samarbetet) startade upp den

1 januari 2008 och genomförde således under 2011 sitt

fjärde verksamhetsår.

IT-avdelningens primära mål och inriktning för 2011

var att först färdigställa överflyttning av verksamheter och

personal till den nya IT-plattformen och därefter motsvarande

arbete avseende IT-miljön för skolor och elever. På

grund av hög arbetsbelastning och efterfrågan av IT-resurser

i verksamheternas övriga utveckling och projekt uppfylldes

inte målsättningen helt utan de sista skolverksamheterna

flyttas över under första halvåret av 2012.

IT MTG klarade uppsatta besparingskrav och höll sin

budget även 2011.

Ekonomiskt resultat

Resultatsammanställning

Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) 2011 2011 2011

Intäkter -13 874 -14 792 918

Kostnader 13 874 14 792 -918

Nettokostnader 0 0 0

varav

– Töreboda 3 072 3 066 6

– Mariestad 7 407 7 393 14

Gullspång 1 898 1 895 3

Totalt 12 377 12 354 23

Måluppfyllelse

IT-avdelningens primära målsättning under 2011 var att

först färdigställa överflyttning (migrering) av alla verksamheter

och personal till den nya IT-plattformen. Detta slutfördes

under året. Därefter var inriktningen att genomföra

samma arbete med IT-miljön för skolor och elever. Detta

arbete slutfördes inte under året utan beräknas kunna färdigställas

under första halvåret 2012.

Viktiga händelser under året

IT-avdelningen slutförde under 2011 överflyttning (migrering)

av MTG-kommunernas verksamheter och personal

till den nya IT-plattformen. I samband med övergången

har IT-avdelningen gemensamt med verksamheten gått

igenom samtliga program och applikationer för att rensa

och samtidigt verifiera licensrättigheter. Alla program har

därefter installerats och paketerats för automatisk hantering

i den nya IT-plattformen.

Därefter påbörjades motsvarande arbete av IT-miljön

för skolor och elever vilken även omfattade en ”molnlösning”

med e-post, lagring och Office 365 med möjlighet

för eleverna att nå och arbeta med skolarbetet både från

skolan och hemifrån. För att hantera kopplingen pedagogisk

omfattade lösningen även en enklare skolportal. På

grund av försenad leverans av leverantören till skolportalen

Gullspångs kommun

senarelades stora delar av övergången och beräknas istället

att slutföras under första halvåret 2012.

Sedan IT-nämnden startade 2008 har andelen datorer,

servrar och ärende kraftigt ökat och passerar under 2011

nya rekordnoteringar. Vid slutet av 2011 fanns t ex ca

4 100 datorer registrerade i MTG-kommunerna, att jämföra

med ca 2 000 st vid uppstarten år 2008.

Under året var det fortfarande hög efterfrågan på IT-avdelningens

resurser i ett stort antal verksamhetsprojekt.

Nedan redovisas några av de viktigaste händelserna.

Migrering till nya IT-miljön och programpaketering för

verksamheter och personal inom MTG slutförd

Migrering till nya IT-miljön och programpaketering för

skolverksamheter och elever inom MTG påbörjad och

beräknas att slutlevereras första halvåret 2012.

Uppsättning av teknisk lösning för elevdatorer, s.k 1-1,

inom MTG. Till Vadsbogymnasiet i Mariestad levererades

under 2011 totalt 547 datorer enligt 1-1 standard

till elever.

Byte till ny brandväggslösning och mailgateway.

Windows 7 infördes som standard för nya och ominstallerade

datorer.

Större uppgraderingar eller nyinstallationer av verksamhetssystem

har skett fortlöpande under året. Fler och

fler verksamhetssystem kräver uppgradering utanför arbetstid

och flera större system som t ex Procapita, Personec

P mfl kräver en uppgradering per månad. Totalt

uppgraderades ca 10-15 system varje månad.

Omorganisation av IT-avdelnings IT-support, bl a med

införande av koordinator-funktion för effektivare och

snabbare åtgärdshantering och prioritering av supportärenden.

Förändringen har gett mätbar effekt och positiv

återkoppling från kunderna.

Nyckeltal/verksamhetsmått

Några nationella gemensamma nyckeltal för kommunala

IT-avdelningar finns inte framtagna.

IT-Nämnden MTG 2009 2010 2011

Antal inkomna ärenden 11.824 16.345 15.586

Antal avslutade ärenden 11.438 16.283 15.592

Balans pågående ärenden 31 december 590 611 344

Antal anmälda supportärenden har nu för första gången

minskat sedan IT-avdelningen startade 2008. Ökningen

fram till 2010 har berott på införande av ett nytt supportärendesystem

där allt registreras men ökningen 2010 beror

till stor del på en ökning av antal datorer, nya/uppgraderade

verksamhetssystem samt ökade krav och behov från

verksamheterna. Övergång till den nya IT-miljön, som

varit mycket stabil i drift, har däremot medfört minskat

antal felanmälningar och det totala antalet supportärenden

har därigenom minskat under 2011.


Tekniska nämnden MTG

Driftbudget inkl kapitaltjänstkostnader

Budget Utfall Avvikelse

(tkr) 2011 2011 2011

Administrativa avdelningen 278 247 31

Byggnadsavdelningen 275 86 189

Kart- och mätavdelningen 295 230 65

Städavdelningen 4 772 4 656 116

Gatuavdelningen 5 189 5 962 -773

Fastighetsavdelningen * 13 368 16 278 -2 910

VA-verksamheten 0 1 673 -1 673

Nettokostnader 24 177 29 132 -4 955

* I fastighetsavdelningens utfall ingår nedskrivning av fastigheten

Björtorp 4:1 med 1 milj och kostnader som tillhör fastighetsavdelningen

men som inte redovisats genom Mariestads kommun.

Enligt lag skall va-verksamheten fr o m redovisningsåret

2007 särredovisas från annan verksamhet. Huvudsyftet är

att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för högt över

tiden.

VA-verksamheten har under perioden 2007-2011 redovisats

i skattefinansierad verksamhet.

VA-avräkning 2008-2011Gullspångs kommun

2008 2009 2010 2011

Intäkter MTG 9 203 10 331 9 804 10 179

Kostnader MTG 8 333 10 342 9 983 8 367

Kapitaltjänstkostnader 3 879 3 675 3 431 3 485

-3 009 -3 686 -3 611 -1 673

Skattefinansierad 3 009 3 686 3 611 1 673

Ansvarsområden

De avdelningar som ingår i tekniska nämnden och deras

ansvarsområden är följande:

Administrativa avdelningen

VA-avdelningen

Gatuavdelningen

Kart- och mätavdelningen

Byggnadsavdelningen

Fastighetsavdelningen

Städavdelningen

Ekonomisk översikt – Gullspång

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Byggnadsavdelningen

Byggnadsavdelningen visar ett överskott på 189 tkr beroende

på lägre kostnader som en effekt av färre uppdrag.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen går med ett underskott på -773 tkr beroende

på att verksamheten är underbudgeterad. Enskilda

större underkott driftskostnad gata ca -500 tkr och driftskostnad

park ca - 200 tkr.

Fastighetsavdelningen:

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott på -1 424

tkr, delvis beroende av följande:

Minskade intäkter p.g.a outhyrda lokaler Vårdcentralen

GLSP (-203 tkr).

Ökade kostnader inom ramen för bostadsanpassningen

på (- 450 tkr).

Otterbäcksgården har varit helt ofinansierad under

2011 (- 375 tkr).

Hyresfastigheterna redovisar ett underskott på (183 tkr)

vilket är beroende på extra insatser inom 4 lägenheter

Städavdelningen:

Städavdelningen visar ett överskott på 116 tkr och det

beror främst på att de varit restriktiva med vikarieersättningen.

VA-avdelningen

Vid årets början fanns inga extra resurser utöver normal

drift i budgeten.

VA-avdelningen redovisar ett underskott på -1 391 tkr.

En felperiodiserad kostnad på 110 tkr påverkar 2011 istället

för 2010.

Industritaxan har genererat 200 tkr mindre än budgeterat.

Ökade kostnader p.g.a. översvämningarna, mindre tid

har därför lagts på investeringsprojekt.

Lönekostnaderna för VA-ingenjörerna har ökat med

110 tkr mot budgeterat.

Översvämningskostnaderna som utbetalts under 2011

uppgår till 215 tkr.

VA-verken har fått utöka med 50-% tjänst p.g.a. elproblem

på reningsverkssidan, ca 250 tkr.

Ökade kostnader för reparationer av maskiner och elutrustning.

Gullspångs kommun

53


54

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Sammanfattning viktiga händelser – MTG

VA-strategiplanen för MTG har presenterats och

beskriver kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för en

kommungemensam lösning.

Den stränga vintern i början av 2011 innebar en

stor ekonomisk och organisatorisk påfrestning för

verksamheten. Året har avslutats med ovanligt milt

och snöfritt väder vilket ger positiva effekter på

ekonomin.

Bland större projekt kan nämnas om- och tillbyggnad

av Högelidsskolan, renovering av Marieholmsbron

samt upprustning av torgyta vid

resecentrum som har färdigställts.

Utveckling av Gärdesparken, som inletts med byggstart

av murgård för Göteborgs Universitet, är ett spännande

framtidsprojekt.

Årets viktigaste händelser

Tekniska förvaltningen

Den tekniska förvaltningen har nu genomfört sitt fjärde år

med uppdrag även i Töreboda och Gullspångs kommuner.

Årets verksamhet har präglats av ekonomi- och organisationsförändringar.

Kommunledningens förslag till besparingar i budget

2012 och framåt – ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi

i Mariestads kommun” - har inneburit en påfrestning

för förvaltningens organisation, planering och

ekonomi.

Förvaltningen har under året initierat eller deltagit i

flera viktiga händelser såsom VA-strategiplan, ombyggnad

av Marieholmsbron, upprustning av stationsområdet och

färdigställande av Högelidsskolan.

VA-avdelningen

Under året har stora resurser lagts på att utreda översvämningarna

2010-08-13 inom MTG. Fokus har legat på

orsak och vem som ska bära det ekonomiska ansvaret. Utbetalning

av ersättningar påbörjades i november.

Ett förslag till VA-strategiplan presenterades i november.

Planen är framtagen med hjälp av en konsult, och har

bearbetats i en styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän.

Strategiplanen bygger på ett mycket stort samarbete

mellan MTG-kommunerna för att på lång sikt kunna

minska antalet VA-anläggningar samt säkerställa den framtida

reservvattenförsörjning i kommunerna. Förslaget till

VA-strategiplan är överlämnat till MTG styrgrupp för

fortsatt handläggning.

På avloppsreningsverket i Mariestad har energibesparande

åtgärder genomförts genom att utnyttja gasen från

rötningsprocessen effektivare till uppvärmning av lokaler.

Gullspångs kommun

Förbättringsåtgärder och renoveringar på ledningsnätet

har i stort följt planerna, dock är Stockholmsvägen försenad.

Större insatser har gjorts på Norra vägen (etapp 1 av

2), Grangärdesgatan och Blomstervägen.

Gatuavdelningen

Kostnaderna för vinterväghållningen blev inte fullt så höga

trots stort snöfall under januari-mars. Snöfallet och halkbekämpningen

under oktober-november var i stort sett

obefintligt.

I Mariestad pågår arbetena med exploateringsområdet

Västra skogen där tomterna kommer att vara färdigställda

för bebyggelse under 2012. På Ekuddenområdet pågår färdigställning

av parkytor och cykelvägar vilket kommer

fortsätta under 2012. I väntan på exploatering har ytorna

på gamla siloområdet vid hamnen utnyttjats som parkering

och på en del av dessa ytor har en provisorisk lekplats

anordnats.

Inom ramen för gällande funktionsavtal för beläggningsunderhåll

har ytterligare cirka 14 000 m 2 asfaltsytor

renoverats. Under 2011 har delar av Drottning Kristinas

väg och Hammarsmedsgatan asfalterats. Båda gatorna

ingår i serviceklass två som är matargator och industrigator.

I Ullervad har gatuavdelningen byggt cykelväg utmed

Åvägen. Cykelvägen har finansierats tillsammans med Trafikverket.

Den nya cirkulationsplatsen Ovadellen har färdigställts

och invigts. Stationshuset vid Nygatan har fått en ny an -

göring vilken inramas av den renoverade gamla kiosken

med omgivande nyplanterad vegetation. Marieholmsbrons

renovering är slutförd och i samband med det har en om -

fattande vassröjning av Tidan genomförts.

I Töreboda har arbetena med den nya gång- och cykelvägen

utefter Halnavägen slutförts. Genom ombyggnaden

av bussterminalen har tillgängligheten för rörelsehindrade

förbättrats. Projektet har samfinansierats av Trafikverket.

Vidare har gatuavdelningen på uppdrag av fastighetsförvaltningen

deltagit i etableringen av de provisoriska skol -

lokalerna för Kastanjens förskola.

I Gullspång har gång- och cykelvägen utefter väg 26

färdigställts. Det är nu möjligt at cykla från Sjötorp till

Otterbäcken. I slutet av året har gång- och cykelvägen

längs Ankarvägen vid Vänerhamn påbörjats.

Kart- och mätningsavdelning

Kontoret är inne i en generationsväxling och två medarbetare

med tillsammans 100 års erfarenhet i yrket slutade vid

halvårsskiftet, en ny mätningsingenjör anställdes under

våren.

Under våren bytte Mariestads kommun höjdsystem.

Mätningar och beräkningar pågår för att kunna räkna om


Gullspång och Töreboda till detta nya nationella höjd -

system under 2012.

Karttjänsterna på intranätet har förbättrats avsevärt

under året.

På fältsidan har de större projekten varit exploateringen

av Västra Skogen, utbyggnaden av Universitetsparken, inmätning

och utsättning på Marieholmsbron samt projekteringsmätning

av Storgatan i Gullspång och

Centrumgestaltning i Töreboda.

Vi har i anslutning till nybyggnation medverkat vid ca

50 st utstakningstillfällen, 15 st nybyggnadskartor har levererats

och vi har medverkat i lantmäteriförrättningar där

25 st fastigheter har ingått.

I Mariestad har 60 nya adresser registrerats samt 94 nya

lägenheter.

Byggnadsavdelningen

Inom verksamhetsområde Mariestad har ett antal investeringsprojekt

handlagts. Det enskilt största projektet är omoch

tillbyggnad av Högelidsskolan till en total kostnad av

drygt 115 miljoner kronor. Övriga större projekt under

året är byggstart av Murgården i Gärdesparken, ombyggnad

av Vadsbogymnasiets matsal, planering av nya förskolor

i Österåsens skola och Marieholmsskolan, ny Kombihall

samt lokaler för Göteborgs Universitets Trädgårdsutbildning

i Gärdesparken.

Avdelningen har under året genomfört projekt för ca 95

miljoner kronor.

Inom verksamhetsområde Töreboda har avdelningen

slutfört en nödvändig upprustning av simhallen inklusive

ny vattenrening. Under året har nybyggnad av Förskola

Kastanjen påbörjats och vidare planeras ombyggnad av

Centralskolans hus D, ny entré till Kommunkontoret

samt omklädningsrum vid Töreshov.

Avdelningen har under året genomfört projekt för ca 18

miljoner kronor.

Inom verksamhetsområde Gullspång har avdelningen

genomfört en installation av hiss vid kommunkontoret

samt diverse åtgärder vid Gullstensskolan.

Avdelningen har under året genomfört projekt för ca

1,5 miljoner kronor.

Fastighetsavdelningen

Under 2011 har fastighetsavdelningen fortsatt med att utföra

större insatser på utvalda objekt. Fastighets- och byggnadsavdelningen

har tillsammans utfört projekt avseende

energieffektivisering vid Ishallen, Centralköket, Ullervads

skola m.fl. Renovering av Vadsbogymnasiet har fortsatt.

Året inleddes med mycket snö och låga temperaturer

som satte verksamheten, lokalerna och ekonomin på hårda

prov. Insatserna för att skotta våra tak i de tre kommunerna

blev väldigt kostsamma men kommunen klarade sig

från takras vilket hände på andra orter i Sverige.

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Under året har ny arrendator av Ekudden och Töreboda

camping upphandlats.

Städavdelning

Verksamheten har bedrivits som tidigare år. En anpassning

till den nya skolstrukturen har genomförts. ”Varannandagsstädning”

i klassrummen för att minska städkostnader

har påbörjats, detta efter förhandling med grundskolan.

Ett nytt system för att täcka upp vid sjukdom har införts

för att minska vikarietimmar och för att sänka kostnaderna.

Ordinarie personal har bestämda dagar som de

”priostädar” på.

Amnegården i Gullspång.

Gullspångs kommun

55


56

Årsredovisning 2011

Nämndernas verksamhetsberättelser

Framtiden

Tekniska förvaltningen

Förvaltningens uppdrag kommer framöver att styras av föreslagna

besparingar i budget 2012 och framåt. Förutom

kännbara ekonomiska konsekvenser kommer även strukturella

organisatoriska förändringar krävas. Med detta avses

förändrade ledningsfunktioner samt verksamhetsövergångar

inom park- och städverksamheten som planeras för

ett genomförande 2013.

Utöver detta sker en anpassning till förändrat uppdrag i

samband med relativt sett stora minskningar av kommun -

ernas egna fastighetsbestånd.

Som en effekt av pensionsavgångar och uppsägningar av

chefer i ledande befattning tappas mycket kompetens och

ett stort rekryteringsbehov uppstår.

VA-avdelningen

Fortsatta utredningar efter översvämningarna samt framtagande

av åtgärdsplaner kommer ske för att minska risken

för nya översvämningar.

Avdelningen väntar på beslut från MTG Styrgrupp om

fortsatta utredningar för VA-strategiplanen.

Under våren kommen avdelningen fortsätta med etapp

2 för Norra vägen samt under hösten genomföra etapp 1

för Stockholmsvägen. I övrigt fortsätter arbetet enligt ledningsnätsplanerna.

Gatuavdelningen

Efter att exploateringsprojektet Västra skogen färdigställts

står Sjöstaden och Nolskogen på tur. I dagsläget finns

dock ingen detaljerad tidsplan för projekten framtagna. På

Ekudden ska nya tillfartsvägar anläggas till de nya fastig -

heterna som är under byggnation. Förnyelsen av Stockholmsvägen

kommer att påbörjas under 2012 och förväntas

pågå under en treårsperiod.

I Töreboda är omgestaltningen av Torget till stor del

projekterad och arbetena förväntas påbörjas under 2012

med avbrott för Törebodafestivalen.

Ett nytt cykelvägnät mellan Björkängsskolan och Centralskolan

behöver byggas, statsbidrag är beviljat för delar

av sträckningen. Sträckan är en del i arbetet med att knyta

ihop cykelvägnätet mellan centrum och Industrigatan via

Börstorpsgatan och Torstorpsgatan.

I Gullspång är förväntningarna stora på att angöringen

för skolungdomar vid Gullstensskolan ska lösas. Gångoch

cykelvägen längs Ankarvägen är ett projekt som sam -

finansieras med Trafikverket och som utförs under 2012.

Under 2011 har projekteringsarbete för en ombyggnad

av Storgatan i Gullspång pågått tillsammans med Trafikverket.

Prioriteringen ligger på att få fram en sammanhängande

cykelväg på sträckan, tillgänglighetsanpassning

samt att skapa en trevlig centrummiljö. Byggstart är planerad

under våren 2012.

Gullspångs kommun

Genom Mariestads kommunfullmäktiges beslut i december

2011 har tekniska förvaltningen fått ett år på sig

att förbereda konkurrensutsättning av parkdriften i Mariestad,

viken förväntas träda i kraft vid halvårsskiftet

2013. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska förvaltningen

att ta fram besparingsförslag för att inrymma

gatuverksamheten i den ram som kommer att beslutas för

2012 och framåt. Ett stort eftersatt behov av vården av naturmarken

i framförallt Töreboda och Gullspång har aktualiserat

framtagning av en naturvårdsplan för de båda

kommunerna.

Kart- och mätningsavdelningen

Under nästa år kommer ett nytt system för lagring och

produktion av kartdata att införas, detta kommer att underlätta

tillhandhållandet av kommunens Geodata i enlighet

med EU-direktivet Inspire.

Byggnadsavdelningen

Planerade investeringar innebär under 2012 en successiv

minskning i Mariestad som en effekt av besparingspaketet,

men en ökning av avdelningens resurser i Töreboda. Planerade

projekt i Mariestad är Tunaholmsskolans aula, förskola

i Österåsens skola samt i Marieholmsskolan, ny

kombihall vid Vadsbohallen samt byggnader i Gärdesparken.

Planerade projekt i Töreboda är ny entré till Kommunhuset,

ny förskola Kastanjen, omklädningsbyggnad

vid Töreshov och ombyggnad av Centralskolan hus D.

Fastighetsavdelningen

Under 2012 och framåt har fastighetsavdelningen i Mariestad

stora besparingskrav vilket innebär ett fastighets -

underhåll på en låg nivå. Vid kommunens fastigheter

kommer i princip enbart akuta insatser att kunna genomföras.

Pensionsavgångar inom avdelningen kommer att innebära

att organisationen ses över och i vissa fall behöver nya

medarbetare rekryteras.

Ekonomin är svag i alla tre kommunerna och kräver

återhållsamhet och noggrann uppföljning.

Städavdelningen

Inför 2012 är den stora utmaningen att ta fram ett underlag

för privatisering av städverksamheten alternativt att

sänka kostnader så att verksamheten kan bedrivas i egen

regi. ”Varannandagsstädning” i klassrummen kommer att

tillämpas fullt ut.


Revisionsberättelsen

Årsredovisning 2011

Diverse

Gullspångs kommun

57


58

Årsredovisning 2011

Diverse

Revisionsberättelsen

Gullspångs kommun


.

Gullspångs kommun


GULLSPÅNGS KOMMUN

Postadress Box 80, 548 22 Hova Telefon 0506-36 000 Webbplats www.gullspang.se

Produktion: Hatech – Digital grafisk produktion 2012

More magazines by this user
Similar magazines