Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Hjärpe, Jan: 99 frågor om islam, Leopard förlag, Stockholm

2008

Hjärpe, Jan: sharia, Norstedts, Stockholm 2005

Karlsson, Ingmar: En delad värld, Wahlström och Widstrand,

Stockholm 2010

Karlsson, Ingmar: Islam och Europa, Wahlström och Widstrand,

Stockholm 1994

Larsson, Göran: Att läsa Koranen, Verbum, Stockholm

2006

Ouis, Pernilla och Roald, Anne Sofie: Muslim i Sverige,

Wahlström och Widstrand, Stockholm, 2003

Tack

Ett stort tack vill jag rikta till mina muslimska vänner, som

villigt, frikostigt och med stolthet berättat för mig om sin

tro och sina seder. Jag nämner inga namn, för att inte någon

fläck skall falla på dem för mina åsikters skull.

Tack också till de aktiva kristna som för en konstruktiv

och tolerant dialog med svenska muslimer och som accepterat

mig som samtalspartner.

133

Similar magazines