Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Effekter av kritiken

Alltsedan 1500-talet har kyrkan blivit ifrågasatt från alla

håll. De heliga skrifterna har blivit var mans egendom.

Många av deras påståenden har visat sig vara felaktiga.

Kunskap om naturen måste sökas på helt andra ställen.

Helighet innebär inte skydd mot kritik och hån. Kyrkans

roll har successivt förminskats. Tron har omformulerats,

inte utan vånda.

Kyrka och stat har skilts åt i hela Europa. Kyrkorna är

inte längre intellektuella centra. Det finns utrymme för

avvikande åsikter.

Balansen mellan förnuft och känsla har växlat genom

århundradena. Efter upplysningstiden på 1700-talet kom

1800-talets väckelserörelser. Efter en våg av rationalism

och misstänksamhet mot ideologier efter andra världskriget

kom New Age. Nu utövas andlighet utanför kyrkorna

i de mest skilda former.

Kristendomen har överlevt. Katedralerna står fortfarande

kvar. Människor samlas fortfarande i kyrkor för gudstjänst

och böner. Kyrkan hörs fortfarande genom mediabruset.

Fattiga och svaga får ibland hjälp genom kyrkorna.

Upptäckterna i detta kapitel berör också islam. De är

chockerande för många muslimer, men de behöver inte

betyda slutet för deras religion. Tron kan omprövas. De

utomstående väntar med spänning på detta.

34

Similar magazines